נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), תשס"ט-2009

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – איחוד וחלוקה

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין

 

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מפת המדידה

Go

2

סעיף 3

מתחמי איחוד וחלוקה בחלק מתחום התכנית

Go

2

סעיף 4

הכנת טבלת הקצאה ואיזון בתכנית שלא בהסכמת הבעלים

Go

2

סעיף 5

הכנת טבלת הקצאה

Go

3

סעיף 6

כמה חלקות בבעלות אחת

Go

3

סעיף 7

חלקות בבעלות משותפת

Go

3

סעיף 8

תשלומי איזון

Go

3

סעיף 9

עדכון טבלת הקצאה ואיזון

Go

3

סעיף 10

שליחת הודעות לבעלים

Go

3

סעיף 11

איסור מתן היתר בטרם אישורה של תכנית לצורכי רישום

Go

3

סעיף 12

העברת מסמכים לרשם המקרקעין

Go

3

סעיף 13

הוראות בדבר רישום שיעבוד

Go

4

סעיף 14

עסקה במקרקעין טרם רישום החלוקה החדשה

Go

4

סעיף 15

הוצאות עריכת התכנית

Go

4

סעיף 16

ביטול

Go

4

סעיף 17

תחילה

Go

5

סעיף 18

תחולה וסייג לתחולה

Go

5

 


תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), תשס"ט-2009*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    תקנות אלה –

          "איחוד וחלוקה" – איחוד, חלוקה או איחוד וחלוקה, כמשמעותם בסימן ז' לפרק ג' לחוק;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "מודד" – מודד בעל רישיון כהגדרתו בפקודת המדידות, 1929 (להלן – פקודת המדידות);

          "מוסד תכנון" – מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית, ובתכנית מיתאר ארצית – המועצה הארצית לתכנון ולבנייה;

          "מתחם איחוד וחלוקה" – שטח הכלול בתכנית, שחלות עליו הוראות בדבר איחוד וחלוקה;

          "פנקסי המקרקעין" – כמשמעותם בחוק המקרקעין;

          "שמאי מקרקעין" – כהגדרתו בחוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001;

          "תכנית לצורכי רישום" – תכנית לצורכי רישום בפנקסי המקרקעין, כמשמעותה בתקנות המודדים;

          "תקנות המודדים" – תקנות המודדים (מידות ומיפוי), התשנ"ח-1998.

מפת המדידה

2.    (א)  תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, תהא ערוכה על רקע של מפה החתומה בידי מודד, בקנה מידה שלא יפחת מ-1:1,250; יושב ראש מוסד התכנון רשאי לאשר כי התכנית תיערך על רקע מפה כאמור בקנה מידה אחר, מטעמים מיוחדים שיירשמו (בתקנה זו – מפת המדידה).

          (ב)  מפת המדידה תהא מעודכנת –

(1)   עד שנה לפני מועד פרסום הודעה בדבר הפקדת התכנית כאמור בסעיף 89 לחוק;

(2)   עד שלוש שנים לפני מועד אישורה של התכנית.

          (ג)   מפת המדידה תכלול, בין השאר, את כל הגושים והחלקות הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה, מספריהם, גבולותיהם ושטחם, ואת המגרשים החדשים הנוצרים בחלוקה החדשה, מידותיהם, מספריהם וגבולותיהם, ופרטים נוספים כפי שייקבע בהנחיות מוסד התכנון.

          (ד)  מפת המדידה תכלול הוראות בדבר זיקות ההנאה הרשומות בפנקסי המקרקעין והמצויות בתחום התכנית.

מתחמי איחוד וחלוקה בחלק מתחום התכנית

3.    בתכנית ניתן לקבוע מתחמים שונים של איחוד וחלוקה, וניתן לקבוע הוראות בדבר איחוד וחלוקה לחלק מתחום התכנית בלבד.

הכנת טבלת הקצאה ואיזון בתכנית שלא בהסכמת הבעלים תק' תשע"ג-2013

4.    (א)  תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים, תכלול טבלת הקצאה ואיזון שתיערך בידי שמאי מקרקעין, בהתאם לטופס 1 שבתוספת, ותיחתם בידו; טבלת ההקצאה והאיזון תיערך כך שכל העמודות בטבלה יופיעו על גבי הגיליון.

          (ב)  טבלת ההקצאה והאיזון תכלול –

(1)   את פרטי החלקות והמגרשים, לפי העניין, הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה, בהתאם לטופס 1 שבתוספת, ובכלל זה שטחם וייעודם, שמות בעליהם, ופרטי שעבודים כמשמעותם בסעיף 126 לחוק;

(2)   פרטים בדבר שווי החלקות והמגרשים ומועד קביעת השווי; קביעת שווי החלקות והמגרשים כאמור, תהא מעודכנת עד חצי שנה לפני מועד פרסום ההודעה בדבר הפקדת התכנית.

מיום 6.8.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7266 מיום 7.7.2013 עמ' 1466

(א) תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים, תכלול טבלת הקצאה ואיזון שתיערך בידי שמאי מקרקעין, בהתאם לטופס 1 שבתוספת, ותיחתם בידו; טבלת ההקצאה והאיזון תיערך כך שכל העמודות בטבלה יופיעו על גבי הגיליון.

הכנת טבלת הקצאה תק' תשע"ג-2013

5.    (א)  תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, תכלול טבלת הקצאה שתיערך בהתאם לטופס 2 שבתוספת ותיחתם בידי כל הבעלים; טבלת ההקצאה תיערך כך שכל העמודות בטבלה יופיעו על גבי הגיליון.

          (ב)  טבלת ההקצאה תכלול את פרטי החלקות והמגרשים, לפי העניין, הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה, בהתאם לטופס 2 שבתוספת, ובכלל זה שטחם וייעודם, שמות בעליהם, ופרטי שעבודים כמשמעותם בסעיף 126 לחוק.

מיום 6.8.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7266 מיום 7.7.2013 עמ' 1466

(א) תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, תכלול טבלת הקצאה שתיערך בהתאם לטופס 2 שבתוספת ותיחתם בידי כל הבעלים; טבלת ההקצאה תיערך כך שכל העמודות בטבלה יופיעו על גבי הגיליון.

כמה חלקות בבעלות אחת

6.    היו כמה חלקות רשומות על שם אדם אחד, במלואן או בחלקן, תיעשה ההקצאה ככל האפשר על ידי ריכוז זכויותיו של אותו אדם במגרש אחד או בכמה מגרשים בבעלותו המלאה.

חלקות בבעלות משותפת תק' תשע"ג-2013

7.    בעריכת טבלאות ההקצאה יפעל עורך הטבלה, ככל הניתן, להפריד שותפויות במקרקעין ולהקצות, ככל האפשר, מגרשים לבעלות יחידה.

מיום 6.8.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7266 מיום 7.7.2013 עמ' 1466

7. בעריכת טבלאות ההקצאה יפעל שמאי המקרקעין עורך הטבלה, ככל הניתן, להפריד שותפויות במקרקעין ולהקצות, ככל האפשר, מגרשים לבעלות יחידה.

תשלומי איזון תק' תשע"ג-2013

8.    תשלומי איזון, ככל שהם נדרשים לפי סעיף 122לחוק, ייקבעו בשקלים חדשים נכון ליום עריכת טבלאות ההקצאה והאיזון; ממועד זה ועד יום תחילתה של התכנית יישאר תשלומי האיזון בהפרשי הצמדה בהתאם לסעיף 265א לחוק, ומיום תחילתה של התכנית ועד לתשלום דמי האיזון בפועל – יישאו בריבית בהתאם לסעיף האמור.

מיום 6.8.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7266 מיום 7.7.2013 עמ' 1466

8. תשלומי איזון, ככל שהם נדרשים לפי סעיף 122לחוק, ייקבעו בשקלים חדשים נכון ליום חתימת עריכת טבלאות ההקצאה והאיזון; ממועד זה ועד יום תחילתה של התכנית יישאר תשלומי האיזון בהפרשי הצמדה בהתאם לסעיף 265א לחוק, ומיום תחילתה של התכנית ועד לתשלום דמי האיזון בפועל – יישאו בתשלומי פיגורים בריבית בהתאם לסעיף האמור.

עדכון טבלת הקצאה ואיזון

9.    הופקדה תכנית הכוללת טבלת הקצאה ואיזון, ולא אושרה בתוך שלוש שנים ממועד הפקדתה, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא אם כן קיבל חוות דעת בכתב משמאי מקרקעין, שפורט בה אם השתנה השווי של החלקות והמגרשים שבמתחם האיחוד והחלוקה באופן המחייב עדכון של טבלת ההקצאה והאיזון; חוות הדעת של שמאי המקרקעין תובא לפני מוסד התכנון אשר יחליט בדבר המשך הליכי התכנית שלפניו.

שליחת הודעות לבעלים תק' תשע"ג-2013

10.  (א)  הופקדה תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים, ישלח מוסד התכנון הדן בתכנית בדואר רשום, על חשבון מגיש התכנית, הודעות לכל בעלי המקרקעין שבמתחם האיחוד והחלוקה בהתאם לטופס 3 שבתוספת; העתק של כל הודעה כאמור יישמר בידי מוסד התכנון.

          (ב)  לא אותרו בעלי המקרקעין שבמתחם האיחוד והחלוקה, כולם או חלקם, יפרסם מוסד התכנון הדן בתכנית, על חשבון מגיש התכנית, הודעה בעיתון לפי הוראות סעיף 1א לחוק, שיפורטו בה שמות כל הבעלים שלא אותרו.

          (ג)   בעל מקרקעין שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי להשיב למוסד התכנון הדן בתכנית לפי טופס 4 שבתוספת בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה, האם הוא מסכים לתכנית; לא השיב בעל המקרקעין למוסד התכנון הדן בתכנית בתוך פרק הזמן האמור, יראו אותו כאילו אינו מסכים לתכנית; הודעת בעל מקרקעין על אי-הסכמתו לתכנית אינה מהווה הגשת התנגדות לתכנית לפי סעיף 100 לחוק.

          (ד)  אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מחובת פרסום תכנית לפי סעיף 89 לחוק.

מיום 6.8.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7266 מיום 7.7.2013 עמ' 1466

(א) הופקדה תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים, תשלח הוועדה המקומית ישלח מוסד התכנון הדן בתכנית בדואר רשום, על חשבון מגיש התכנית, הודעות לכל בעלי המקרקעין שבמתחם האיחוד והחלוקה בהתאם לטופס 3 שבתוספת; העתק של כל הודעה כאמור יישמר בידי מוסד התכנון.

(ב) לא אותרו בעלי המקרקעין שבמתחם האיחוד והחלוקה, כולם או חלקם, תפרסם הוועדה המקומית יפרסם מוסד התכנון הדן בתכנית, על חשבון מגיש התכנית, הודעה בעיתון לפי הוראות סעיף 1א לחוק, שיפורטו בה שמות כל הבעלים שלא אותרו.

(ג) בעל מקרקעין שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי להשיב לוועדה המקומית למוסד התכנון הדן בתכנית לפי טופס 4 שבתוספת בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה, האם הוא מסכים לתכנית; לא השיב בעל המקרקעין לוועדה המקומית למוסד התכנון הדן בתכנית בתוך פרק הזמן האמור, יראו אותו כאילו אינו מסכים לתכנית; הודעת בעל מקרקעין על אי-הסכמתו לתכנית אינה מהווה הגשת התנגדות לתכנית לפי סעיף 100 לחוק.

איסור מתן היתר בטרם אישורה של תכנית לצורכי רישום

11.  לאחר תחילתה של תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, לא יינתן היתר בנייה במתחם האיחוד והחלוקה, אלא לאחר שאושרה על ידי הוועדה המקומית תכנית לצורכי רישום לכל מתחם האיחוד והחלוקה; אין בהוראות אלה כדי לגרוע מסמכות מוסד תכנון להתנות בתכנית מתן היתר בנייה, בקיום תנאים נוספים.

העברת מסמכים לרשם המקרקעין

12.  (א)  לצורך רישום חלוקה חדשה, יעביר יושב ראש הוועדה המקומית לרשם המקרקעין, את המסמכים האלה:

(1)   בקשה לרישום החלוקה החדשה החתומה בידי יושב ראש הוועדה המקומית;

(2)   סדר פעולות האיחוד והחלוקה, הכולל את פירוט הפעולות על פי סדרן בהתאמה לתכנית לצורכי רישום כאמור בפסקה (6), וכן הוראות בדבר ייחוד שעבוד וייחוד או ביטול זיקות הנאה, במידת הצורך;

(3)   הוראות ותשריט התכנית שקבעה את ההוראות בדבר האיחוד והחלוקה, ובכלל זה הוראות בדבר רישום זיקות הנאה ושעבודים אחרים, הנושאים חותמת בדבר אישורם על ידי מוסד התכנון;

(4)   העתק טבלת ההקצאה או טבלת ההקצאה והאיזון של התכנית שקבעה את ההוראות בדבר האיחוד והחלוקה, לפי העניין, הנושא חותמת של מוסד התכנון בדבר אישורה;

(5)   תכנית לצורכי רישום הכוללת את מתחם האיחוד והחלוקה, ומאושרת בידי יושב ראש הוועדה המקומית כתואמת את התכנית שקבעה את ההוראות בדבר האיחוד והחלוקה;

(6)   תכנית לצורכי רישום הכוללת את מתחם האיחוד והחלוקה, ומאושרת ככשרה לרישום על פי פקודת המדידות.

          (ב)  את התכניות לצורכי רישום המנויות בתקנת משנה (א)(5) ו-(6) ניתן להגיש על גבי תשריט אחד.

הוראות בדבר רישום שיעבוד

13.  (א)  הוראות בדבר ייחוד שעבוד על המגרשים הנוצרים מכוחה של התכנית בהתאם להוראות סעיף 126 לחוק, ייערכו על פי סדר עוקב של מספרי החלקות והגושים לכל חלקה בנפרד; היו על חלקה אחת כמה שעבודים – יירשמו לפי סדר רישומם במרשם.

          (ב)  הוראה בדבר רישום שעבוד תכלול את מספר השטר שלפניו נרשם, מועד רישומו, המוטב של השעבוד, פרטי המתחייב בתנאי השעבוד, מספר החלקה הארעית אשר לגביה ייוחד השעבוד לפי התכנית לצורכי רישום כאמור בתקנה 12(א)(6), או מספר המגרש לפי טבלאות ההקצאה והאיזון הכלולות בתכנית שקבעה את ההוראות בדבר האיחוד והחלוקה, אשר לגביו ייוחד השעבוד.

          (ג)   הוקצו לבעליה של חלקה אחת כמה מגרשים בחלוקה החדשה, והיה רשום שעבוד על אותה חלקה – יירשם השעבוד, ככל שהדבר ניתן, רק לגבי המגרש שעליו הוא חל.

עסקה במקרקעין טרם רישום החלוקה החדשה

14.  הוקצו מגרשים לפי טבלת הקצאה ואיזון כאמור בתקנה 4 או לפי טבלת הקצאה כאמור בתקנה 5, וקודם לרישום החלוקה החדשה הועברה לאחר הבעלות בחלקה, כולה או חלקה, ונרשמה בפנקסי המקרקעין, יבוא הבעלים הרשום בפנקסי המקרקעין במקום הבעלים הרשום בטבלאות האמורות, והחלוקה החדשה תירשם בהתאם, וכפי שיורה רשם המקרקעין.

הוצאות עריכת התכנית

15.  (א)  נקבעה בתכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, הוראה לפי סעיף 69(12) לחוק, תקבע הוועדה המקומית את הוצאות עריכת התכנית; הוצאות עריכת התכנית ייקבעו לפי סכומי ההוצאות ששולמו בפועל, בתוספת הפרשי הצדמה בהתאם לסעיף 265א לחוק, מיום ששולמו עד למועד שבו קבעה הוועדה את ההוצאות כאמור (בתקנה זו – הוצאות התכנית).

          (ב)  הועדה המקומית תחלק את הוצאות התכנית בין כל בעלי המקרקעין שבמתחם האיחוד והחלוקה, לפי שוויים היחסי של מגרשיהם ביחס לשווי הכולל של התכנית, כמפורט בתטבלת ההקצאה או בטבלת ההקצאה והאיזון, לפי העניין (בתקנה זו – תשלומי הבעלים).

          (ג)   ממועד קביעת הוצאות התכנית ועד למועד רישום החלוקה החדשה, ישאו תשלומי הבעלים בהפרשי הצמדה בהתאם לסעיף 265א לחוק, ומיום רישום החלוקה החדשה ועד לתשלומם בפועל, ישאו תשלומי הבעלים בתשלומי פיגורים בהתאם לסעיף האמור.

          (ד)  הוועד המקומית תודיע בדואר רשום לכל אחד מבעלי המקרקעין שבמתחם האיחוד והחלוקה, את שיעור תשלומי הבעלים המוטל עליו כאמור בתקנת משנה (ב), וכי התשלום האמור נושא הפרשי הצמדה ותשלומי פיגורים כאמור בתקנת משנה (ג).

ביטול

16.  בטלות –

(1)  תקנות בניין ערים (מחוז ירושלים) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1958;

(2)  תקנות בניין ערים (מחוז תל אביב) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1959;

(3)  תקנות בניין ערים (מחוז חיפה) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1959;

(4)  תקנות בניין ערים (מחוז הצפון) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1958;

(5)  תקנות בניין ערים (מחוז המרכז) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1958;

(6)  תקנות בניין ערים (מחוז הדרום) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי"ט-1959.

תחילה

17.  תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

תחולה וסייג לתחולה

18.  (א)  תקנות אלה יחולו על תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, אשר הוחלט על הפקדתה ביום התחילה או לאחריו.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), הוראות תקנות 12 עד 15 יחולו לגבי פעולות לפי תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, אשר הוחלט על הפקדתה לפני יום התחילה, אם ביום התחילה טרם נרשמה בפנקסי המקרקעין החלוקה החדשה לפי אותה תכנית.

          (ג)   תקנות אלה לא יחולו על –

(1)   שטח הכלול בתכנית שאינו כלול במתחם איחוד וחלוקה;

(2)   תכנית הקובעת הוראות לעריכתן של טבלאות הקצאה ואיזון כאמור בתקנות 4 או 5, במסגרת תכנית אחרת.

 

תוספת

תק' תשע"ג-2013

טופס 1

(תקנה 4)

טבלת הקצאה ואיזון שלא בהסכמת הבעלים

לתכנית מס'      

1           יירשם מס' מגרש במקום מס' חלקה במקרה של תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, שטרם נרשמה.

2           הועברה הבעלות בחלקה/מגרש, כולה או חלקה, לאחר עריכת טבלה זו, יראו את הבעלים שאליו הועברו החלקה/המגרש הרשום בפנקסי המקרקעין כאילו הוא רשום בטבלה זו, אף אם נרשם בפנקסי המקרקעין לאחר עריכת הטבלה.

3           ימולא לפי העניין – אין חובה למלא.

4           אם עמודה זו מולאה יש לצרף נספח הוראות כאמור בתקנה 13. בעמודה יצוין סוג השעבוד באופן כללי, כגון: זיקת הנאה לטובת חלקה x, משכנתה.

5           ימולא בידי המודד בעל רישיון כהגדרתו בפקודת המדידות/רשם המקרקעין.

 

שם שמאי המקרקעין                       _____________    מספר רישיון     תאריך

                                                          חתימת השמאי

 

תק' תשע"ג-2013

טופס 2

(תקנה 5)

טבלת הקצאה בהסכמת בעלים

לתכנית מס'      

1           יירשם מס' מגרש במקום מס' חלקה במקרה של תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, שטרם נרשמה.

2           הועברה הבעלות בחלקה/מגרש, כולה או חלקה, לאחר עריכת טבלה זו, יראו את הבעלים שאליו הועברו החלקה/המגרש הרשום בפנקסי המקרקעין כאילו הוא רשום בטבלה זו, אף אם נרשם בפנקסי המקרקעין לאחר עריכת הטבלה.

3           ימולא לפי העניין – אין חובה למלא.

4           אם עמודה זו מולאה יש לצרף נספח הוראות כאמור בתקנה 13. בעמודה יצוין סוג השעבוד באופן כללי, כגון: זיקת הנאה לטובת חלקה x, משכנתה.

5           ימולא בידי המודד בעל רישיון כהגדרתו בפקודת המדידות/רשם המקרקעין.

 

       ______­­_________      ______________       __________  __________

           שם שמאי המקרקעין/                 חתימת השמאי/עורך                 מספר רישיון                תאריך

       עורך התכנית/מודד בעל רישיון             התכנית/המודד

          כהגדרתו בפקודת המדידות

 

טופס 3

(תקנה 10(א))

לכבוד                                                                                                     תאריך      

     

הנדון: תכנית איחוד וחלוקה מס'      

ביום       החליט מוסד התכנון       על הפקדת התכנית שבנדון. המקרקעין שבבעלותך, המפורטים להלן, מצויים בתחום התכנית האמורה.

גוש חלקה שטח חלק בבעלות

בהתאם לתקנה 10(א) לתקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), התשס"ט-2009, עליך לשלוח הודעה על פי טופס 4 המצ"ב, בחזרה למוסד התכנון, בתוך 30 ימים אם לא תתקבל הודעתך במועד זה יראו כאילו אינך מסכים לתכנית. אין לראות בהודעה זו התנגדות לתכנית לפי סעיף 100 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. המעוניין להתנגד לתכנית יגיש את התנגדותו בהתאם להוראות סעיפים 100 עד 103א לחוק האמור.

 

                                                                              בכבוד רב,

 

                                                                   ________________

                                                                                         יושב ראש מוסד התכנון

 

מצ"ב טופס 4 למילוי על ידך להחזרה למוסד התכנון.

 

תק' תשע"ג-2013

טופס 4

(תקנה 10(ג))

[הודעת בעל מקרקעין לתכנית איחוד וחלוקה]

 

 

ח' באדר התשס"ט (4 במרס 2009)                            מאיר שטרית

                                                                                                   שר הפנים

 

 

 * פורסמו ק"ת תשס"ט מס' 6766 מיום 19.3.2009 עמ' 646.

תוקנו ק"ת תשע"ג מס' 7266 מיום 7.7.2013 עמ' 1466 – תק' תשע"ג-2013; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 7 לענין תחולה. ת"ט ק"ת תשע"ג מס' 7284 מיום 28.8.2013 עמ' 1628.

7. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, והן יחולו על תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה שהוגשה למוסד התכנון ביום התחילה או לאחריו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות