להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תשכ"ז-1967

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח – מבנים

רשויות ומשפט מנהלי – תיירות – בתי מלון

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מועצה ארצית מייעצת צו תשל"ו 1975 צו תשמ"ב 1982 צו תשמ"ו 1985 צו

Go

3

סעיף 3

הרכב המועצה

Go

3

סעיף 4

סמכויות המנהל צו

Go

3

סעיף 4א

השגה על קביעת דרגה חדשה צו

Go

3

סעיף 4ב

ועדת השגה לדירוג מחדש צו

Go

3

סעיף 4ג

קביעת המנהל בהשגה צו

Go

4

סעיף 5

פיקוח

Go

4

סעיף 6

סמכות לפטור צו

Go

4

סעיף 7

ישיבות המועצה

Go

4

סעיף 7א

ועדות ליד המועצה צו תשל"ו 1975

Go

4

סעיף 7ב

ועדה לעניני אתיקה צו תשל"ו 1975 צו תשמ"ב 1982

Go

4

סעיף 7ג

ישיבות ועדת האתיקה צו תשל"ו 1975

Go

4

סעיף 7ד

שמירת תוקף צו תשל"ו 1975 צו תשמ"ב 1982

Go

4

סעיף 8

הפעלת בית מלון מודרג

Go

4

סעיף 8

מוסמך לניהול צו

Go

4

סעיף 9

הגשת בקשה

Go

5

סעיף 9א

סירוב קביעת דרגה לבית מלון צו תשל"ג 1973

Go

5

סעיף 10

שינוי דרגה

Go

5

סעיף 11

דירוג ביניים

Go

5

סעיף 12

הודעת מחירים למנהל צו

Go

5

סעיף 12א

צו

Go

5

סעיף 13

הצגת לוח שירותים ומחירם צו

Go

5

סעיף 13א

הגשת מיץ ופרי הדר צו תשכ"ז 1967 צו תשל"א 1970 צו תשל"ב 1972

Go

5

סעיף 13ב

תפריט תפוז צו

Go

5

סעיף 14

ציון מספר המיטות ומחירן

Go

6

סעיף 15

פרסום דרגה צו

Go

6

סעיף 16

שמירת דינים

Go

6

סעיף 17

מינוי רשות מוסמכת

Go

6

סעיף 18

הוראות מעבר

Go

6

סעיף 19

ביטול

Go

6

סעיף 20

השם

Go

6


צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תשכ"ז-1967*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 27 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

           "השר" – שר התיירות;

צו תשכ"ח-1967

           "המנהל" – מי ששר התיירות מינהו לענין צו זה, כולו או מקצתו;

מיום 23.11.1967

צו תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2138 מיום 23.11.1967 עמ' 256

החלפת הגדרת "המנהל"

הנוסח הקודם:

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד התיירות או מי שהוסמך על ידיו לענין צו זה;

           "המועצה" – מועצה ארצית מייעצת לעניני בתי מלון;

           "בית מלון" – לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים בתמורה לינה לחמישה אנשים או יותר ליום;

           "בעל" – לרבות אדם שבידו השליטה, הפיקוח או ההנהלה של בית מלון;

           "שירות" – שירות לינה, אוכל או משקה וכן כל שירות אחר הניתנים בבית מלון או המוצעים בו;

צו (מס' 4)  תשמ"ח-1988

           "שירות נוסף" – (נמחקה);

מיום 10.3.1983

צו (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 907

הוספת הגדרת "שירות נוסף"

מיום 26.5.1988

צו (מס' 4) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5109 מיום 26.5.1988 עמ' 861

מחיקת הגדרת "שירות נוסף"

הנוסח הקודם:

"שירות נוסף" – שירות מן השירותים המפורטים בתוספת;

           "פרסום" – הודעת דבר לאחר במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה, הצגה או הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, שידור, הקלטה או כיוצא באלה;

           "ארגון" – ארגון בתי מלון בישראל שהוכר על ידי המנהל כארגון יציג לצורך צו זה;

צו (מס' 3)  תשמ"ג-1983

           "תייר" – תייר תושב חוץ, כמשמעותו בסעיף 30(א)8 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

מיום 10.3.1983

צו (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 907

הוספת הגדרת "תייר"

מועצה ארצית מייעצת צו תשל"ו-1975 צו תשמ"ב-1982 צו תשמ"ו-1985 צו (מס' 3)  תשמ"ח-1988

2.       תמונה מועצה של ששה עשר חברים.

מיום 30.11.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3440 מיום 30.11.1975 עמ' 588

2. תמונה מועצה של ששה תשעה חברים.

מיום 15.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4336 מיום 15.4.1982 עמ' 851

2. תמונה מועצה של תשעה שלושה עשר חברים.

מיום 20.12.1985

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4885 מיום 20.12.1985 עמ' 302

2. תמונה מועצה של שלושה עשר חמישה עשר חברים.

מיום 28.4.1988

צו (מס' 3) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5104 מיום 28.4.1988 עמ' 772

2. תמונה מועצה של חמישה עשר חברים ששה עשר חברים.

הרכב המועצה

3.       (א)  חברי המועצה יתמנו על ידי השר כלהלן:

צו תשמ"ו-1985

(1)   שבעה חברים מבין עובדי המדינה ובהם עובד משרד הפנים הבקי בנושא כיבוי אש ועובד משרד הבריאות הבקי בעניני תברואה; היושב ראש יתמנה מבין החברים עובדי המדינה;

(2)   שני חברים מתוך רשימה של עשרה מועמדים לפחות מבין בעלי מקצוע בענף המלונאות שאינם עובדי מדינה, ושעליהם באה המלצת הארגון;

צו תשל"ו-1975

(3)   חבר אחד שעליו באה המלצת איגוד סוכני תיירות שליד התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל (להלן – האיגוד);

צו תשל"ו-1975

(4)   חבר אחד שעליו באה המלצת האיגוד שהוא האיגוד היציג לדעתו של השר של עובדי בתי מלון (להלן – איגוד עובדי בתי מלון);

צו תשל"ו-1975 צו תשמ"ב-1982 צו (מס' 3) תשמ"ח-1988

(5)   חמישה חברים מבין אישי ציבור.

צו תשל"ו-1975

           (ב)  לא המליץ הארגון, האיגוד או איגוד עובדי בתי מלון על מועמדים כאמור בפסקאות (2), (3) ו-(4) לסעיף קטן (א) תוך עשרים ואחד יום מהיום שנמסרה להם בקשה על כך מאת השר, יתמנו ארבעת החברים לפי ראות עיני השר מבין בעלי מקצוע בענף המלונאות, בענף סוכני נסיעות ובמקצוע עובדי בתי מלון, לפי הענין.

מיום 9.3.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2818 מיום 9.3.1972 עמ' 751

הוספת פסקה 3(א)(3)

מיום 30.11.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3440 מיום 30.11.1975 עמ' 588

3. (א) חברי המועצה יתמנו על ידי השר כלהלן:

(1) ארבעה חברים מבין עובדי המדינה ואחד מהם יתמנה להיות יושב ראש;

(2) שני חברים מתוך רשימה של עשרה מועמדים לפחות מבין בעלי מקצוע בענף המלונאות שאינם עובדי מדינה, ושעליהם באה המלצת הארגון;

(3) חבר אחד מבין אישי ציבור.

(3) חבר אחד שעליו באה המלצת איגוד סוכני תיירות שליד התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל (להלן – האיגוד);

(4) חבר אחד שעליו באה המלצת האיגוד שהוא האיגוד היציג לדעתו של השר של עובדי בתי מלון (להלן – איגוד עובדי בתי מלון);

(5) חבר אחד מבין אישי ציבור.

(ב) לא המליץ הארגון על רשימת מועמדים כאמור בסעיף קטן (א)(2) תוך עשרים ואחד יום מהיום שנתבקש לכך על ידי השר, יתמנו שני החברים לפי ראות עיני השר מבין בעלי מקצוע המלונאות.

(ב) לא המליץ הארגון, האיגוד או איגוד עובדי בתי מלון על מועמדים כאמור בפסקאות (2), (3) ו-(4) לסעיף קטן (א) תוך עשרים ואחד יום מהיום שנמסרה להם בקשה על כך מאת השר, יתמנו ארבעת החברים לפי ראות עיני השר מבין בעלי מקצוע בענף המלונאות, בענף סוכני נסיעות ובמקצוע עובדי בתי מלון, לפי הענין.

מיום 15.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4336 מיום 15.4.1982 עמ' 852

(א) חברי המועצה יתמנו על ידי השר כלהלן:

(1) ארבעה חמישה חברים מבין עובדי המדינה ואחד מהם יתמנה להיות יושב ראש;

(2) שני חברים מתוך רשימה של עשרה מועמדים לפחות מבין בעלי מקצוע בענף המלונאות שאינם עובדי מדינה, ושעליהם באה המלצת הארגון;

(3) חבר אחד שעליו באה המלצת איגוד סוכני תיירות שליד התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל (להלן – האיגוד);

(4) חבר אחד שעליו באה המלצת האיגוד שהוא האיגוד היציג לדעתו של השר של עובדי בתי מלון (להלן – איגוד עובדי בתי מלון);

(5) חבר אחד ארבעה חברים מבין אישי ציבור.

מיום 20.12.1985

צו תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4885 מיום 20.12.1985 עמ' 302

החלפת פסקה 3(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) חמישה חברים מבין עובדי המדינה ואחד מהם יתמנה להיות יושב ראש;

מיום 28.4.1988

צו (מס' 3) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5104 מיום 28.4.1988 עמ' 772

(5) ארבעה חברים מבין אישי ציבור חמישה חברים מבין אישי ציבור.

סמכויות המנהל צו (מס' 3)  תשמ"ז-1987

4.       (א)  המנהל רשאי אחר שנועץ במועצה –

(1)   לקבוע את מספר הדרגות אשר לפיהן יסווגו בתי המלון וצורת סימונן;

(2)   לקבוע עקרונות לדירוג בתי המלון;

(3)   לקבוע דרגה לבית מלון בהתאם לרמתו;

(4)   לקבוע יעודו של בית מלון או לשנותו בהתחשב עם הענות בעליו לדרישות המנהל לפי סעיף 5.

צו (מס' 3)  תשמ"ז-1987

           (ב)  שינה המנהל את מספר הדרגות או העקרונות כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2) רשאי הוא לקבוע לבית מלון דרגה בהתאם לכך (להלן – דרגה חדשה) בין שנקבעה ובין שלא נקבעה לאותו בית מלון דרגה לפי הסעיף האמור.

צו תשמ"ח-1988

           (ג)   תקופת תקפה של דרגה שקבע המנהל היא שלוש שנים, אלא אם כן קבע המנהל תקופה קצרה מזו.

מיום 6.8.1987

צו (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5048 מיום 6.8.1987 עמ' 1199

4. (א) המנהל רשאי אחר שנועץ במועצה –

(1) לקבוע את מספר הדרגות אשר לפיהן יסווגו בתי המלון וצורת סימונן;

(2) לקבוע עקרונות לדירוג בתי המלון;

(3) לקבוע דרגה לבית מלון בהתאם לרמתו;

(4) לקבוע יעודו של בית מלון או לשנותו בהתחשב עם הענות בעליו לדרישות המנהל לפי סעיף 5.

(ב) שינה המנהל את מספר הדרגות או העקרונות כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2) רשאי הוא לקבוע לבית מלון דרגה בהתאם לכך (להלן – דרגה חדשה) בין שנקבעה ובין שלא נקבעה לאותו בית מלון דרגה לפי הסעיף האמור.

מיום 4.2.1988

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5081 מיום 4.2.1988 עמ' 418

הוספת סעיף קטן 4(ג)

השגה על קביעת דרגה חדשה צו (מס' 3) תשמ"ז-1987

4א.     (א)  קבע המנהל לבית מלון דרגה חדשה, רשאי בעל בית המלון להגיש השגה על קביעת המנהל (להלן – השגה).

צו תשמ"ח-1988

           (ב)  ההשגה תוגש לועדת ההשגה שמענה פורסם ברשומות בצירוף נימוקים בכתב, תוך 21 ימים מיום שהודיע המנהל בכתב על קביעתו לבעל בית המלון.

צו (מס' 2)  תשמ"ח-1988

           (ג)   הוגשה השגה, תצויין דרגת המלון בדרגה החדשה שנקבעה לו או בדרגת "בעיון", כל עוד לא ניתנה ההחלטה בהשגה.

מיום 6.8.1987

צו (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5048 מיום 6.8.1987 עמ' 1199

הוספת סעיף 4א

מיום 4.2.1988

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5081 מיום 4.2.1988 עמ' 418

(ב) ההשגה תוגש לועדת ההשגות לועדת ההשגה שמענה פורסם ברשומות בצירוף נימוקים בכתב, תוך 21 ימים מיום שהודיע המנהל בכתב על קביעתו לבעל בית המלון.

מיום 17.3.1988

צו (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5091 מיום 17.3.1988 עמ' 584

(ג) הוגשה השגה, תצויין דרגת המלון כדרגת "בעיון" בדרגה החדשה שנקבעה לו או בדרגת "בעיון", כל עוד לא ניתנה ההחלטה בהשגה.

ועדת השגה לדירוג מחדש צו (מס' 3) תשמ"ז-1987 צו תשמ"ח-1988

4ב.     (א)  ועדת ההשגה תהיה בת שלושה חברים שמינה השר לענין זה. יושב-ראש הועדה יהיה עורך-דין פעיל בעריכת-דין או בעל השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.

           (ב)  ועדת ההשגה רשאית לאשר את קביעת המנהל, או לשנותה, והכל בתנאים או בלעדיהם.

מיום 6.8.1987

צו (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5048 מיום 6.8.1987 עמ' 1199

הוספת סעיף 4ב

מיום 4.2.1988

צו תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5081 מיום 4.2.1988 עמ' 418

(א) ההשגה תידון לפני ועדה ועדת ההשגה תהיה בת שלושה חברים שמינה השר לענין זה. יושב-ראש הועדה יהיה עורך-דין פעיל בעריכת-דין או בעל השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן – ועדת ההשגה).

קביעת המנהל בהשגה צו (מס' 3)  תשמ"ז-1987

4ג.      החליטה הועדה על שינוי הדרגה שקבע המנהל, יקבע המנהל את הדרגה לבית המלון בהתאם להחלטת הועדה.

מיום 6.8.1987

צו (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5048 מיום 6.8.1987 עמ' 1199

הוספת סעיף 4ג

פיקוח

5.       המנהל רשאי לפקח על ניהולם של בתי מלון, לערוך בקורת בהם ולדרוש כי ייעשו בהם שינויים, שיפורים ושיפוצים.

סמכות לפטור צו (מס' 2)  תשמ"ג-1982

6.       השר רשאי לפטור בית מרגוע מהוראות צו זה כולן או מקצתן.

מיום 13.12.1982

צו (מס' 2) תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4437 מיום 13.12.1982 עמ' 363

6. השר רשאי לפטור בית מרגוע מהוראות סעיף 4 צו זה כולן או מקצתן.

ישיבות המועצה

7.       (א)  יושב ראש המועצה יכנסה לישיבות לפי הצורך, או לפי דרישת שנים מחבריה, והוא יקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.

צו תשל"ו-1975 צו תשמ"ב-1982

           (ב)  שבעה חברי המועצה מהווים מנין חוקי, ובלבד שלדיון באותו ענין הוזמנו כל החברים.

           (ג)   המלצות המועצה יינתנו ברוב קולות החברים בישיבה שיש בה מנין חוקי.

           (ד)  יתר סדרי הדיון תקבע המועצה לעצמה.

מיום 30.11.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3440 מיום 30.11.1975 עמ' 589

(ב) שלושה חמישה חברי המועצה מהווים מנין חוקי, ובלבד שלדיון באותו ענין הוזמנו כל החברים.

מיום 15.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4336 מיום 15.4.1982 עמ' 852

(ב) חמישה שבעה חברי המועצה מהווים מנין חוקי, ובלבד שלדיון באותו ענין הוזמנו כל החברים.

ועדות ליד המועצה צו תשל"ו-1975

7א.     המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה לפי צו זה.

מיום 30.11.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3440 מיום 30.11.1975 עמ' 589

הוספת סעיף 7א

ועדה לעניני אתיקה צו תשל"ו-1975 צו תשמ"ב-1982

7ב.     (א)  השר רשאי למנות ועדה לעניני אתיקה של בעלי בתי מלון (להלן – ועדת האתיקה).

צו תשמ"ב-1982

           (ב)  ועדת האתיקה תהיה מורכבת מששה חברים כלהלן:

צו תשמ"ב-1982

(1)   שלושה חברים שהם עובדי מדינה וביניהם יושב ראש המועצה והוא יהיה יושב ראש;

(2)   חבר אחד שהוא בעל מקצוע בענף המלונאות;

(3)   חבר אחד שהוא בעל מקצוע בענף סוכני נסיעות;

(4)   חבר אחד שהוא אישר ציבור.

           (ג)   לענין סעיף 10(ב)(2) יהיו לועדת האתיקה הסמכויות והתפקידים של המועצה, בשינויים המחוייבים.

           (ד)  לענין בתי מלון יהיו לועדת האתיקה הסמכויות והתפקידים של המועצה כמשמעותה בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים), תשכ"ז-1967, בשינויים המחוייבים.

מיום 30.11.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3440 מיום 30.11.1975 עמ' 589

הוספת סעיף 7ב

מיום 15.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4336 מיום 15.4.1982 עמ' 852

(א) השר רשאי למנות ועדה לעניני אתיקה של בעלי בתי מלון שחבריה ימונו מבין חברי המועצה (להלן – ועדת האתיקה).

(ב) ועדת האתיקה תהיה מורכבת מחמישה משישה חברים כלהלן:

(1) שני שלושה חברים שהם עובדי מדינה וביניהם יושב ראש המועצה והוא יהיה יושב ראש;

(2) חבר אחד שהוא בעל מקצוע בענף המלונאות;

(3) חבר אחד שהוא בעל מקצוע בענף סוכני נסיעות;

(4) חבר אחד שהוא אישר ציבור.

ישיבות ועדת האתיקה צו תשל"ו-1975

7ג.      (א)  יושב ראש ועדת האתיקה יכנסה לישיבות לפי הצורך או לפי דרישת שניים מחבריה.,

צו תשמ"ב-1982

           (ב)  ארבעה חברי ועדת האתיקה מהווים מניין חוקי.

           (ג)   המלצות ועדת האתיקה יינתנו ברוב קולות חבריה בישיבה שיש בה מנין חוקי; היו הדעות שקולות – יכריע היושב ראש.

           (ד)  הועדה רשאית לקבוע את יתר סדרי הדיון בישיבותיה.

מיום 30.11.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3440 מיום 30.11.1975 עמ' 589

הוספת סעיף 7ג

מיום 15.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4336 מיום 15.4.1982 עמ' 852

(ב) שלושה ארבעה חברי ועדת האתיקה מהווים מניין חוקי.

שמירת תוקף צו תשל"ו-1975 צו תשמ"ב-1982

7ד.     קיום המועצה, ועדה מועדותיה או ועדת האתיקה, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהן או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

מיום 30.11.1975

צו תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3440 מיום 30.11.1975 עמ' 589

הוספת סעיף 7ד

מיום 15.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4336 מיום 15.4.1982 עמ' 852

7ד. קיום המועצה, ועדה מועדותיה או ועדת האתיקה, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהן או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

הפעלת בית מלון מודרג

8.       לא יפעיל אדם מקום הנתון לשליטתו, לפיקוחו או לניהולו כבית מלון, ולא ירשה לאחר להשתמש בו כאמור, אלא אם נקבעה לאותו מקום דרגה לפי צו זה.

מוסמך לניהול צו (מס' 2)  תשמ"ג-1982

8.       (א)  לא יפעיל אדם בית מלון שיש בו 30 חדרים או יותר, אלא אם הוא מנוהל בידי מוסמך לניהול בתי מלון, כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מומחים בבית מלון), התשכ"ה-1965, המועסק במשרה שלמה (להלן – מוסמך לניהול).

           (ב)  עמד מוסמך לניהול לסיים עבודתו במלון פלוני, יודיע על כך בעל המלון בכתב למנהל לא יאוחר מ-30 ימים לפני יום סיום העבודה ויציין בהודעה את שמו של מוסמך לניהול אחר שיבוא במקומו; נבצר מבעל המלון למסור את ההודעה במועד כאמור משום שלא נודע לו דבר סיום עבודת המוסמך לניהול במועד, יודיע כאמור למנהל מיד לאחר שנודע לו הדבר.

מיום 13.12.1982

צו (מס' 2) תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4437 מיום 13.12.1982 עמ' 364

הוספת סעיף 8א

הגשת בקשה

9.       (א)  אדם הרוצה להפעיל בית מלון יגיש למנהל, באמצעות הארגון או במישרין, בקשה לקביעת דרגתו.

           (ב)  המנהל יביא את הבקשה בפני המועצה בישיבתה הקרובה.

סירוב קביעת דרגה לבית מלון צו תשל"ג-1973

9א.     לא תיקבע דרגה לבית מלון אם –

(1)  בשם המוצע לבית המלון נכללו שלא כדין המלים "ממשלתי", "לאומי", "ישראלי", "עירוני", "כוכבים" או כל מלה אחרת שאפשר לפרשה כאילו בית המלון נתון לחסות המדינה, הממשלה, אחד ממשרדיה, אחת ממחלקותיה או רשויותיה או רשות מקומית, או כאילו נקבעה לו דרגה פלונית;

(2)  השם המוצע לבית המלון דומה לשם בית מלון או מפעל תיירות קיימים בישראל עד כדי להטעות.

מיום 14.8.1973

צו תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3046 מיום 14.8.1973 עמ' 1790

הוספת סעיף 9א

שינוי דרגה

10.     (א)  לענין צו זה, בקשה להעלאה בדרגה, דינה כבקשה לקביעת דרגה.

צו תשל"ב-1972 צו (מס' 3) תשמ"ג-1983 צו (מס' 2) תשמ"ה-1984

           (ב)  אם לדעת המנהל רמת בית מלון אינה מתאימה עוד לדרגה שנקבעה לו, אם מחמת אי התאמה לעקרונות שנקבעו לפי סעיף 4(2) או מחמת ליקויים העלולים לפגוע בטיב השירות לאורח, בנוחותו, רווחתו, בריאותו או בטיחותו או הפר בעל בית מלון הוראה מהוראות סעיפים 5, 8א, 12, 12א, 13, 14 או 15, רשאי המנהל לעשות אחד מאלה:

(1)   להתרות בבעל בית המלון;

(2)   לאחר שנועץ במועצה – להוריד, לבטל או להתלות את דרגת בית המלון, ובלבד שניתנה הזדמנות לבעל בית המלון להשמיע את דבריו בפני המנהל.

           (ג)   הודעה בכתב על החלטת המנהל תימסר לנוגע בדבר.

מיום 9.3.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2818 מיום 9.3.1972 עמ' 751

החלפת סעיף קטן 10(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) אם לדעת המנהל ירד בית מלון מהרמה המתאימה לדרגה שנקבעה לו, או הפר בעל בית מלון הוראה מהוראות סעיפים 12, 13, 14 או 15, רשאי הוא, לאחר שנועץ במועצה, להוריד, לבטל או להתלות את דרגתו, ובלבד שניתנה הזדמנות לבעל בית המלון להשמיע את דבריו בפני המנהל.

מיום 10.3.1983

צו (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 907

(ב) אם לדעת המנהל רמת בית מלון אינה מתאימה עוד לדרגה שנקבעה לו, או הפר בעל בית מלון הוראה מהוראות סעיפים 12, 12א, 13, 14 או 15, רשאי המנהל לעשות אחד מאלה:

מיום 14.12.1984

צו (מס' 2) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 403

(ב) אם לדעת המנהל רמת בית מלון אינה מתאימה עוד לדרגה שנקבעה לו, אם מחמת אי התאמה לעקרונות שנקבעו לפי סעיף 4(2) או מחמת ליקויים העלולים לפגוע בטיב השירות לאורח, בנוחותו, רווחתו, בריאותו או בטיחותו או הפר בעל בית מלון הוראה מהוראות סעיפים 5, 8א, 12, 12א, 13, 14 או 15, רשאי המנהל לעשות אחד מאלה:

דירוג ביניים

11.     (א)  כל עוד לא נקבעה דרגה לבית מלון, רשאי המנהל לקבוע לו דרגה זמנית.

           (ב)  הדרגה הזמנית תפקע עם קביעת הדרגה לפי סעיף 4(3).

הודעת מחירים למנהל צו (מס' 3)  תשמ"ג-1983 צו (מס' 4)  תשמ"ח-1988

12.     לא יתן בעל בית מלון שירות אלא במחיר סביר שהודיע עליו למנהל לפחות שלושים יום מראש.

מיום 10.3.1983

צו (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 907

12. לא יתן בעל בית מלון שירות אלא במחיר סביר שהודיע עליו למנהל לפחות שלושים יום מראש, ואם הוא שירות נוסף – במחיר הקבוע בתוספת.

מיום 26.5.1988

צו (מס' 4) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5109 מיום 26.5.1988 עמ' 861

12. לא יתן בעל בית מלון שירות אלא במחיר סביר שהודיע עליו למנהל לפחות שלושים יום מראש, ואם הוא שירות נוסף – במחיר הקבוע בתוספת.

צו (מס' 4)  תשמ"ח-1988

12א.   (בוטל).

מיום 30.11.1982

צו תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4431 מיום 30.11.1982 עמ' 317

הוספת סעיף 12א

מיום 10.3.1983

צו (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 907

12. (א) המחיר המרבי בעד שירות מן השירותים המפורטים בתוספת הניתן בבית מלון (להלן – שירות נוסף) יהיה כנקבו בצדו.

(א) המחיר המרבי בעד שירות נוסף יהיה כנקוב בצדו בתוספת.

(ב) אחת לשלושה חדשים בקירוב יעודכנו מחירי שירות נוסף שבתוספת, על בסיס השינוי בשער השקל לעומת הדולר של ארצות הברית של אמריקה, הכל כאמור בהודעה שיפרסם המנהל ברשומות ומיום שיקבע בה.

(ג) בעל בית מלון יציג את מחירי השירות הנוסף בכל מקום בבית המלון שבו הוא ניתן או שבו אפשר להזמינו, או יציין ויציין אותם בתפריט שיעמוד לרשות מזמין השירות הנוסף, בעברית ובשפה לועזית אחת לפחות.

מיום 26.5.1988

צו (מס' 4) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5109 מיום 26.5.1988 עמ' 861

ביטול סעיף 12א

הנוסח הקודם:

מחיר לשירות נוסף

12. (א) המחיר המרבי בעד שירות נוסף יהיה כנקוב בצדו בתוספת.

(ב) אחת לשלושה חדשים בקירוב יעודכנו מחירי שירות נוסף שבתוספת, על בסיס השינוי בשער השקל לעומת הדולר של ארצות הברית של אמריקה, הכל כאמור בהודעה שיפרסם המנהל ברשומות ומיום שיקבע בה.

(ג) בעל בית מלון יציג את מחירי השירות הנוסף בכל מקום בבית המלון שבו הוא ניתן או שבו אפשר להזמינו, ויציין אותם בתפריט שיעמוד לרשות מזמין השירות הנוסף, בעברית ובשפה לועזית אחת לפחות.

הצגת לוח שירותים ומחירם צו (מס' 3) תשמ"ג-1983 צו (מס' 4) תשמ"ח-1988

13.     (א)  לא יציג בעל בית מלון לוח שירותים ומחירם שאינו תואם את אלה שנכללו בהודעתו למנהל לפי סעיף 12.

           (ב)  בעל בית מלון ירשום את השירותים הניתנים בבית מלונו על לוח, יציין בו מחיר סביר לכל שירות, בהתאם לדרגת בית המלון, בצדו של כל שירות, ויציג את הלוח במקום הנראה לעין בקיר החיצוני של משרד קבלת אורחים שבבית מלונו.

           (ג)   המנהל יקבע מפעם לפעם רשימת שירותים לענין סעיף קטן (ב).

מיום 10.3.1983

צו (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 907

(א) לא יציג בעל בית מלון לוח שירותים ומחירם שאינו תואם את אלה שנכללו בהודעתו למנהל לפי סעיף 12 או את המחירים לשירות נוסף שנקבעו בתוספת, לפי הענין.

מיום 26.5.1988

צו (מס' 4) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5109 מיום 26.5.1988 עמ' 861

(א) לא יציג בעל בית מלון לוח שירותים ומחירם שאינו תואם את אלה שנכללו בהודעתו למנהל לפי סעיף 12 או את המחירים לשירות נוסף שנקבעו בתוספת, לפי הענין.

הגשת מיץ ופרי הדר צו תשכ"ז-1967 צו תשל"א-1970 צו תשל"ב-1972

13א.   (א)  בעל בית מלון המגיש ארוחות יגיש לכל אורח במלון, לפי הזמנתו, בתקופה מ-1 בדצמבר עד 31 ביולי מיץ פרי הדר טבעי טרי ופרי הדר; השירות ייכלל בלוח בהתאם לסעיף 13.

צו תשל"א-1970

           (ב)  בעל בית מלון כאמור בסעיף קטן (א) יגיש ביחד עם כל ארוחה מי-שתיה קרים לכל אורח המבקש זאת, ללא תשלום.

מיום 31.3.1967

צו תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2022 מיום 31.3.1967 עמ' 1946

הוספת סעיף 13א

מיום 17.12.1970

צו תשל"א-1970

ק"ת תשל"א מס' 2643 מיום 17.12.1970 עמ' 241

13א. (א) בעל בית מלון המגיש ארוחות יגיש לכל אורח במלון, לפי הזמנתו, בתקופה מ-1 בדצמבר עד 31 ביולי מיץ פרי הדר טרי ופרי הדר; השירות ייכלל בלוח בהתאם לסעיף 13.

(ב) בעל בית מלון כאמור בסעיף קטן (א) יגיש ביחד עם כל ארוחה מי-שתיה קרים לכל אורח המבקש זאת, ללא תשלום.

מיום 9.3.1972

צו תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2818 מיום 9.3.1972 עמ' 751

(א) בעל בית מלון המגיש ארוחות יגיש לכל אורח במלון, לפי הזמנתו, בתקופה מ-1 בדצמבר עד 31 ביולי מיץ פרי הדר טרי מיץ פרי הדר טבעי טרי ופרי הדר; השירות ייכלל בלוח בהתאם לסעיף 13.

תפריט תפוז צו (מס' 2)  תשמ"ה-1984

13ב.   (א)  בעל בית מלון המדורג בדרגת 3 כוכבים או יותר, שמוגשות בו ארוחות בנוסף לארוחות בוקר, יציג בתפריט כאמור בתוספת השניה (להלן – תפריט תפוז) ויגיש, לפי הזמנה, ארוחות לפי תפריט תפוז.

           (ב)  בבית מלון שמוגשות בו ארוחות ביותר ממקום אחד, יוגש תפריט תפוז באחד מהם לפחות והוא יוצג לאורח, בעטיפה שקבע המנהל, ביחד עם כל תפריט אחר המוצג לאורח.

           (ג)   המחיר המרבי לתפריט תפוז, הכולל דמי שירות בעד הגשתו אך איננו כולל מס ערך מוסף, הוא:

(1)   למלון בדרגת 3 כוכבים – 4,200 שקלים;

(2)   למלון בדרגת 4 כוכבים – 5,250 שקלים;

(3)   למלון בדרגת 5 כוכבים – 6,300 שקלים.

           (ד)  תפריט תפוז יוצג במקום בולט לעין ליד דלפק הקבלה של המלון, הכניסה למקום שבו הוא מוגש ובמעלית, וכן יימצא בכל חדר במלון, ויצויין בכל רשימה במלון שבה מפורטים שירותי המלון לאורח.

           (ה)  הוראות סעיף זה לא יחולו במלון שמוגשות בו ארוחות בשירות עצמי בלבד.

מיום שקבע המנהל בהודעה ברשומות

צו (מס' 2) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 403

צו (מס' 2) (תיקון) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4740 מיום 30.12.1984 עמ' 423

הוספת סעיף 13ב

ציון מספר המיטות ומחירן

14.     בעל בית מלון יעשה כל אחד מאלה:

(1)  יציג בכל חדר לינה במקום בולט לעין את לוח השירותים הניתנים באותו חדר ומחירם;

(2)  יציין בכל חדר את מספר המיטות שמותר לשים בו ולהשתמש בהן;

(3)  ירשום כל שירות הניתן בבית מלונו בלוח השירותים במחירם בשפה העברית ובשפה האנגלית או הצרפתית;

צו תשמ"ג-1982

(4)  יציין בלוח השירותים ומחירם המוצג בהתאם לסעיפים 12א(ג), 13(ב) ו-14(1) אם הוא גובה מאורחיו דמי שירות, מסים והיטלים, ואם כן, יפרט את גבהם.

מיום 30.11.1982

צו תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4431 מיום 30.11.1982 עמ' 318

(4) יציין בלוח השירותים ומחירם המוצג בהתאם לסעיפים 12א(ג), 13(ב) ו-14(1) אם הוא גובה מאורחיו דמי שירות, מסים והיטלים, ואם כן, יפרט את גבהם.

פרסום דרגה צו (מס' 2)  תשמ"ה-1984

15.     לא יפרסם אדם הודעה על דרגת מלון זולת זו שנקבעה על ידי המנהל בהתאם לצו זה, ולא יפרסם הודעה כוזבת או בלתי תואמת את דרגתו והשירותים הניתנים בו.

מיום 14.12.1984

צו (מס' 2) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 403

15. לא יפרסם בעל בית מלון אדם הודעה על דרגת מלונו מלון זולת זו שנקבעה על ידי המנהל בהתאם לצו זה, ולא יפרסם הודעה כוזבת או בלתי תואמת את דרגתו והשירותים הניתנים בו.

שמירת דינים

16.     צו זה בא להוסיף על כל דין אחר.

מינוי רשות מוסמכת

17.     המנהל הוא רשות מוסמכת לענין צו זה והוא רשאי לתת כל הוראה הדרושה לדעתו לביצועו.

הוראות מעבר

18.     דרגה שנקבעה לבית מלון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תשכ"ג-1963, דינה כדרגה שנקבעה לו לפי הוראות צו זה.

ביטול

19.     צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תשכ"ג-1963 – בטל.

השם

20.     לצו זה ייקרא "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תשכ"ז-1967".

צו (מס' 4)  תשמ"ח-1988

תוספת ראשונה

(בוטלה)

צו (מס' 2)  תשמ"ה-1984

תוספת שניה

(סעיף 13ב)

תפריט תפוז יכלול:

א.        מנה ראשונה – לבחירה סלט או מרק;

ב.        מנה עיקרית – לבחירה מנה בשרית (שתהיה אחד מאלה לפחות: רבע עוף, המבורגר, שניצל, בשר, ממולאים או מנה בשרית אחרת) או מנה לא בשרית (שתהיה אחד מאלה לפחות: קציצת ירקות, ממולאים, דג, בלינצס, פיצה, לזניה או מנה לא בשרית אחרת), הכל עם תוספות;

ג.        מנת קינוח (שתהיה אחת מאלה לפחות: סלט פירות, מוס, פרי טרי, עוגה, רפרפת);

ד.        קפה או תה;

ה.        כוס יין או בקבוק בירה.

מיום 14.12.1984

צו (מס' 2) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 404

הוספת תוספת שניה

ט' בטבת תשכ"ז (22 בדצמבר 1966)                             משה קול

                                                                                                       שר התיירות* פורסם ק"ת תשכ"ז מס' 1980 מיום 3.1.1967 עמ' 1159.

תוקן ק"ת תשכ"ז מס' 2022 מיום 31.3.1967 עמ' 1946 – צו תשכ"ז-1967.

ק"ת תשכ"ח מס' 2138 מיום 23.11.1967 עמ' 256 – צו תשכ"ח-1967.

ק"ת תשל"א מס' 2643 מיום 17.12.1970 עמ' 241 – צו תשל"א-1970.

ק"ת תשל"ב מס' 2818 מיום 9.3.1972 עמ' 751 – צו תשל"ב-1972.

ק"ת תשל"ג מס' 3046 מיום 14.8.1973 עמ' 1790 – צו תשל"ג-1973.

ק"ת תשל"ו מס' 3440 מיום 30.11.1975 עמ' 588 – צו תשל"ו-1975.

ק"ת תשמ"ב מס' 4336 מיום 15.4.1982 עמ' 851 – צו תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4431 מיום 30.11.1982 עמ' 317 – צו תשמ"ג-1982. מס' 4437 מיום 13.12.1982 עמ' 363 – צו (מס' 2) תשמ"ג-1982. מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 907 – צו (מס' 3) תשמ"ג-1983. מס' 4505 מיום 23.6.1983 עמ' 1586 – צו (מס' 4) תשמ"ג-1983; תחילתו ביום 11.6.1983. מס' 4525 מיום 30.8.1983 עמ' 1920 – צו (מס' 5) תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 421 – צו תשמ"ד-1983. מס' 4581 מיום 26.1.1984 עמ' 787 – צו (מס' 2) תשמ"ד-1984. מס' 4620 מיום 22.4.1984 עמ' 1333 – צו (מס' 3) תשמ"ד-1984. מס' 4662 מיום 6.7.1984 עמ' 1928 – צו (מס' 4) תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4709 מיום 3.10.1984 עמ' 5 – צו תשמ"ה-1984. מס' 4738 מיום 14.12.1984 עמ' 403 – צו (מס' 2) תשמ"ה-1984; ר' סעיף 6 לענין תחילה (תוקן מס' 4740 מיום 30.12.1984 עמ' 422 – צו (מס' 2) (תיקון) תשמ"ה-1984). מס' 4817 מיום 14.6.1985 עמ' 1454 – צו (מס' 3) תשמ"ה-1985; תחילתו ביום 1.6.1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4885 מיום 20.12.1985 עמ' 302 – צו תשמ"ו-1985. מס' 4914 מיום 18.3.1986 עמ' 647 – צו (מס' 2) תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 4.3.1986. מס' 4952 מיום 31.7.1986 עמ' 1155 – צו (מס' 3) תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 9.7.1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4995 מיום 1.1.1987 עמ' 292 – צו תשמ"ז-1987. מס' 5015 מיום 19.3.1987 עמ' 650 – צו (מס' 2) תשמ"ז-1987. מס' 5048 מיום 6.8.1987 עמ' 1199 – צו (מס' 3) תשמ"ז-1987. מס' 5050 מיום 20.8.1987 עמ' 1235 – צו (מס' 4) תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5081 מיום 4.2.1988 עמ' 418 – צו תשמ"ח-1988. מס' 5091 מיום 17.3.1988 עמ' 584 – צו (מס' 2) תשמ"ח-1988. מס' 5104 מיום 28.4.1988 עמ' 772 – צו (מס' 3) תשמ"ח-1988. מס' 5109 מיום 26.5.1988 עמ' 861 – צו (מס' 4) תשמ"ח-1988.