נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), תשמ"ד-1984

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח – שירותים

תוכן ענינים

פרק א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': מתן רשיון

Go

2

סעיף 2

הגבלת עיסוק

Go

2

סעיף 3

התנאים למתן רשיון

Go

2

סעיף 4

תוקף רשיון

Go

2

פרק ג': התקנת מעליות ומתן שירות למעליות

Go

2

סעיף 5

התקנה ושירות בהשגחת מעליתן

Go

2

סעיף 6

מסירת מידע

Go

2

סעיף 7

אחריות מתקין

Go

3

סעיף 7א

חשבון למקבל שירות

Go

3

סעיף 7ב

חוזה מתן שירות למעליות

Go

3

פרק ד': הוראות שונות

Go

3

סעיף 8

תחילה

Go

3

סעיף 9

סייג

Go

3


צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), תשמ"ד-1984*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, אני מצווה לאמור:

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.       בצו זה –

           "הממונה" – מי שמינהו שר התעשיה והמסחר, בהסכמת שר העבודה והרווחה, לענין מתן רשיונות לפי צו זה;

           "שירות החזקה" – כמשמעותו באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות החזקה), התש"ל-1969;

           "שירות למעליות" – כל אחד מאלה: מתן שירות החזקה, טיפול מונע או ביצוע כל עבודה או תיקון הדרושים להחזקת המעליות במצב תקין או להבטחת שלומם של המשתמשים במעליות, למעט חילוץ;

           "חילוץ" – פעולה או סדרת פעולות הנדרשות לשחרור בני אדם שנלכדו במעלית מבלי יכולת לצאת ממנה בכוחות עצמם;

           "תעודת מעליתן" – תעודה שנתן מנהל האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד העבודה והרווחה או מי שהוא מינהו, המעידה שבעליה מוסמך מבחינה מקצועית לבצע שירות למעליות.

פרק ב': מתן רשיון

הגבלת עיסוק

2.       (א)  לא יעסוק אדם בהתקנת מעליות אלא אם כן בידו רשיון מאת הממונה.

           (ב)  לא יעסוק אדם במתן שירות למעליות אלא אם בידו רשיון מאת הממונה.

התנאים למתן רשיון

3.       (א)  הממונה רשאי לתת רשיון, לסרב לתתו, לקבוע בו תנאים, לשנותם, להתנות את תוקף הרשיון או לבטלו.

           (ב)  לא יתן הממונה רשיון כאמור בסעיף 2(ב) אלא אם כן למבקש הרשיון תעודת מעליתן, ואם המבקש הוא תאגיד – אם לאחד מעובדיו הקבועים לפחות תעודת מעליתן.

           (ג)   לא יתן הממונה רשיון כאמור בסעיף 2(א), אלא אם כן הוכח להנחת דעתו כי בכוחו של מתקין המעליות להבטיח מתן שירות והספקת חלפים למעליות שהתקין.

תוקף רשיון

4.       תקפו של רשיון לפי סעיף 2, לשלוש שנים.

פרק ג': התקנת מעליות ומתן שירות למעליות

התקנה ושירות בהשגחת מעליתן

5.       מי שאינו מעליתן לא יתקין מעלית ולא יתן שירות למעליות אלא בפיקוחו של מעליתן.

מסירת מידע

6.       (א)  מתקין מעלית ימציא לרוכש מעלית שהוא התקין תיק מידע שיכלול:

(1)   מידע מפורט על המעלית ומכלליה, לרבות תרשים חשמלי כללי הדרוש לתחזוקה ולתיקון של המעלית;

(2)   ספר טיפולים במעלית שיכלול הוראות טיפול ותחזוקה של המעלית.

           (ב)  מתקין מעלית ימציא, לפי דרישה ותמורת מחיר סביר, לבעלי מעלית שהוא התקין, עותקים נוספים של תיק המידע.

אחריות מתקין

7.       (א)  מתקין מעליות בבית מגורים ישא באחריות לפעולתה התקינה של המעלית למשך שנה; האחריות תכסה תיקונים וחלפים ותינתן ללא תשלום מאת דיירי הבית.

           (ב)  שנת האחריות האמורה תחל ביום חתימת הסכם שירות תחזוקה ותיקונים עם נציגות של דיירי הבית, ובלבד שההסכם האמור יחתם בתוך 60 ימים מיום שניתן אישור בודק מעליות מוסמך שמולאו דרישות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970.

           (ג)   מתקין מעלית בבית מגורים יתן שירותי תחזוקה שוטפים במחצית הראשונה של שנת האחריות האמורה ללא תשלום מאת דיירי הבית.

חשבון למקבל שירות

7א.     נתן אדם שירות למעליות, יתן למקבל השירות חשבון חתום בידו שיפורטו בו:

(1)  שם נותן השירות ומען מקום עסקו;

(2)  שם מקבל השירות ומענו;

(3)  תיאור השירות ופרטיו;

(4)  פירוט שכר השירות;

(5)  פירוט החלפים ומחירם;

(6)  מועד מתן השירות ומקומו;

(7)  תאריך החשבון.

מיום 13.6.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5170 מיום 15.3.1989 עמ' 542

הוספת סעיף 7א

חוזה מתן שירות למעליות

7ב.     (א)  לא ייכרת חוזה חדש בדבר מתן שירות למעליות, לתקופה העולה על 12 חודשים, אלא אם כן שמורה בו הזכות הבלתי מותנית של נציגות הבית לסיים את החוזה בכל עת, לאחר תום תקופה של 12 חודשים ממועד החתימה על החוזה.

           (ב)  סיום החוזה ייעשה על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של שלושה חודשים לפחות, מבלי שלנותן השירות יהיו זכויות כלשהן כלפי נציגות הבית בשל הסיום המוקדם של חוזה השירות כאמור, למעט דמי השירות המגיעים לו בעד תקופת השירות שעד לסיומו המוקדם של חוזה השירות כאמור.

           (ג)   הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו גם על חוזה מתחדש או חוזה המאריך תוקפו של חוזה קיים.

           (ד)  בסעיף זה, "נציגות בית" – נציגות הבית המשותף כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, בבית המשמש למגורים.

מיום 21.8.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5682 מיום 23.5.1995 עמ' 1488

הוספת סעיף 7ב

מיום 21.8.1995

צו (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5698 מיום 16.8.1995 עמ' 1734

7ב. (א) לא ייכרת חוזה חדש בדבר מתן שירות למעליות, לתקופה העולה על 12 חודשים, אלא אם כן שמורה בו הזכות הבלתי מותנית של נציגות הבית לסיים את החוזה בכל עת, לאחר תום תקופה של 12 חודשים ממועד החתימה על החוזה.

(ב) סיום החוזה ייעשה על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של שלושה חודשים לפחות, מבלי שלנותן השירות יהיו זכויות כלשהן כלפי נציגות הבית בשל הסיום המוקדם של חוזה השירות כאמור, למעט דמי השירות המגיעים לו בעד תקופת השירות שעד לסיומו המוקדם של חוזה השירות כאמור.

(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו גם על חוזה מתחדש או חוזה המאריך תוקפו של חוזה קיים.

(ד) בסעיף זה, "נציגות בית" – נציגות הבית המשותף כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, בבית המשמש למגורים.

פרק ד': הוראות שונות

תחילה

8.       תחילתו של צו זה 6 חדשים מיום פרסומו.

סייג

9.       הוראות סעיף 7 לא יחולו על מעלית אשר החוזה להתקנתה נכרת לפני פרסומו של צו זה.

י"ד בטבת התשמ"ד (20 בדצמבר 1983)                         גדעון פת

                                                                                                 שר התעשיה והמסחר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 862.

תוקן ק"ת תשמ"ט מס' 5170 מיום 15.3.1989 עמ' 541 – צו תשמ"ט-1989; תחילתו תשעים ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5682 מיום 23.5.1995 עמ' 1487 – צו תשנ"ה-1995; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו. מס' 5698 מיום 16.8.1995 עמ' 1734 – צו (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתו ביום 21.8.1995.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות