נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), תשס"ט-2009

רשויות ומשפט מנהלי – מרשם אוכלוסין

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מרשם אוכלוסין

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת בקשה

Go

2

סעיף 3

החלטת המנהל

Go

2

סעיף 4

שיקולים בקבלת ההחלטה

Go

2

סעיף 5

תנאי למסירת פריט רישום

Go

2

סעיף 6

בקשת אדם למידע על מסירת פרטי רישום לגביו

Go

2

סעיף 7

תחילה

Go

2


תקנות מרשם האוכלוסין (מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), תשס"ט-2009*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א(ז) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בקשה" – בקשה של גוף לקבלת פרטי רישום;

          "גוף" – גוף הפועל מכוח חיקוק כמפורט בסעיף 29א(א) לחוק;

          "מאגר המידע" – מאגר המידע של גוף שבו מתקבלים פרטי הרישום על פי חוק;

          "מנהל מאגר מידע" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

          "המנהל" – המנהל כהגדרתו בסעיף 29א לחוק או עובד בכיר הכפוף לו במישרין שהוסמך על ידו לעניין תקנות אלה.

הגשת בקשה

2.    בקשה תוגש על גבי טופס המופיע בתוספת הראשונה לאחר שאושרה בידי מנהל מאגר המידע והיועץ המשפטי של הגוף המבקש, ותכלול, בין השאר, את הפרטים האלה:

(1)  פרטי הרישום שמבקשים לקבלם;

(2)  הסבר לצורך בכל פרט רישום מבוקש וציון האסמכתה החוקית לכך;

(3)  בעלי התפקידים של הגוף המבקש שתינתן להם גישה לפרטי הרישום הנמסרים;

(4)  אופן קבלת המידע ושמירתו;

(5)  פירוט מערכות הניטור והבקרה של שימוש לא מורשה במידע;

(6)  כללי האבטחה במאגר המידע;

(7)  חתימה על ההצהרה המופיעה בתוספת הראשונה.

החלטת המנהל

3.    (א)  המנהל יחליט בבקשה, לאחר שאושרה בידי מנהל מערך המחשוב במינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים ובידי יועץ משפטי של מינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים.

          (ב)  במקום שהוגשה בו בקשה לקבלת פרטי רישום באופן קבוע או לתקופה מסוימת, לאחר קבלת האישורים לפי תקנת משנה (א), תמליץ הוועדה להעברת מידע כמשמעותה בתקנה 3א לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986, אם ובאיזו מידה לאשר את הבקשה ותעביר את המלצתה למנהל.

          (ג)   החלטת המנהל תינתן על גבי טופס המופיע בתוספת השניה ותישלח לגוף בתוך פרק זמן כמפורט להלן:

(1)   החלטה בבקשה חדשה תינתן בתוך 60 ימים;

(2)   החלטה בבקשה לחידוש היתר לקבלת מידע באותם תנאים תינתן בתוך 90 ימים; היה ולא ניתנה ההחלטה בתוך 90 הימים, יהיה רשאי הגוף להמשיך לקבל את המידע עד להחלטת המנהל.

          (ד)  אישור בקשה יכול שיינתן לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.

שיקולים בקבלת ההחלטה

4.    בקבלת החלטה בבקשה, ייתן המנהל את דעתו, בין השאר, לדברים האלה:

(1)  הצורך של הגוף במידע;

(2)  האפשרות של הגוף לקבל את המידע בדרכים חלופיות;

(3)  התדירות וההיקף של הפרטים שעליהם מתבקש המידע;

(4)  אמצעי אבטחת המידע ומערכות הניטור והבקרה המצויים בידי הגוף;

(5)  מספר העובדים בגוף שצפויים להיחשף למידע.

תנאי למסירת פריט רישום

5.    (א)  מסירת פרטי רישום מאת מרשם האוכלוסין תהיה מותנית בציון מספר הזהות של האדם שמתבקש לגביו המידע ובציון של שני פרטי רישום נוספים לפחות, למעט אם נתבקש רק שמו ומענו של אדם, שאז די בציון מספר הזהות.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל, לפי בקשה מנומקת של גוף ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר מסירת פרטי רישום אף אם צוין פרט רישום אחד בלבד נוסף על מספר הזהות.

בקשת אדם למידע על מסירת פרטי רישום לגביו

6.    (א)  כל אדם רשאי להגיש בקשה למינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים כדי לברר אם מידע עליו נמסר בהתאם לתקנות אלה.

          (ב)  הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יחולו עליה הוראות סעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן; גוף הרשאי לקבל פרטי רישום מכוח הוראות המעבר שבסעיף 2 לחוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 11), התשס"ז-2007, יוכל להגיש בקשה בהתאם לתקנות לפני כניסתן לתוקף ולקבל את האישור לפי התקנות במועד כניסתן לתוקף.

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

[בקשת גוף הפועל מכוח חיקוק לקבלת פרטי רישום ממרשם האוכלוסין]

תוספת שניה

(תקנה 3)

משרד הפנים

מינהל האוכלוסין

                                                                                                      מס' בקשה:      

                                                                                                            תאריך:      

החלטת מנהל מינהל האוכלוסין בבקשה למסירת פרטי רישום לפי תקנות מרשם האוכלוסין
(מסירת פרטי רישום לגוף הפועל מכוח חיקוק), התשס"ח-2007

א.    זיהוי גופים

הגוף המבקש

הגוף הציבורי המחזיק במידע

שם:      

שם: מינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים

        פרויקט אביב

לידי: מינהל האוכלוסין

מען: משרד הפנים,

         מערך המחשוב

         ת"ד      

         ירושלים

טל':      

פקס':      

מען:      

טלפון:      

מען יחידת מחשב:      

שם ממונה יחידת מחשב:      

שם היועץ המשפטי:      

שם מנהל המאגר:      

ב.     של בקשה להעברת מידע שהעתקה רצוף בזה

  הבקשה מאושרת בלא שינוי.

  הבקשה נדחית מהסיבות דלהלן:      

  הבקשה מאושרת בכפוף לתנאים האלה:

1.    קובץ מקור מאגר אוכלוסין ישראל.

סוגי הרשומות שייכללו במידע הנמסר:      

2.    רשומות המידע הנמסר תכלול מידע עודף כלהלן:      

3.    רשומת המידע הנמסר תהיה חסרה את הפרטים האלה:      

4.    אופן העברת המידע:      

5.    תדירות העברת המידע:      

6.    האישור להעברת המידע בתוקף עד:      

7.    תנאי נוסף:      

ג.    פירוט הנתונים המאושרים

     

ד.    הוראות אבטחת מידע

1.    הבקשה מאושרת במסגרת הסדרי האבטחה המפורטים בבקשה.

2.    הבקשה מאושרת על תנאי שהמבקש יפעיל את הסידורים הנוספים האלה:      

-     יש לדאוג לאבטחת מידע כמקובל בענף התקשוב וכמתחייב מחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, על תקנותיו.

-     מורשי הגישה:

תפקיד

הערות

     

     

     

     

     

     

-     האישור מותנה באיסור להעביר את המידע או מקצתו לכל גורם אחר ו/או מטרה אחרת וכן יש להתייחס לנתונים בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ולהנחיות רשם מאגרי המידע כפי שיינתנו מזמן לזמן.

-     האישור מותנה במילוי הנחיות רשם מאגרי המידע כפי שיפורסמו מעת לעת.

-     יש לדאוג לביטול פיזי של מידע עודף.

אישור מנהל מערך המחשוב המינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים:

שם                                                    תואר/תפקיד                ____________

                                                                                                                             חתימה

אישור יועץ משפטי של מינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים:

  למיטב ידיעתי אין מניעה חוקית להעברת המידע ל: שם הגוף המבקש

שם                                    _______________       תאריך עברי                תאריך לועזי

                                                            חתימה וחותמת

המלצת הוועדה להעברת מידע לפי תקנה 3(ב) לתקנות הנ"ל:

  אנו ממליצים לאשר את הבקשה בלא שינוי.

  אנו ממליצים לדחות את הבקשה מן הנימוקים:      

  אנו ממליצים לאשר את הבקשה בתנאים אלה:      

שם יושב ראש הוועדה                תואר/תפקיד         _______________       תאריך

                                                                                                           חתימה

אישור המנהל:

תאריך:                                                  חתימה: ________________

בדבר סדרי קבלת השירות, עלות ביצוע (על פי מחירון מאושר), לוח זמנים, מפרטים טכניים, נא לפנות ל     

כ"ג באדר התשס"ט (19 במרס 2009)                         מאיר שטרית

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשס"ט מס' 6769 מיום 30.3.2009 עמ' 804.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות