נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (תקופת כהונה וסדרי עבודה של הוועדה המייעצת), תשס"ט-2009

דיני חוקה  – שוויון – הזדמנויות בעבודה

עבודה – שוויון בעבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תקופת כהונה

Go

2

סעיף 3

מינוי היושב ראש

Go

2

סעיף 4

כינוס הוועדה

Go

2

סעיף 5

הזמנות

Go

2

סעיף 6

קביעת סדר היום

Go

2

סעיף 7

שינויים בסדר היום

Go

2

סעיף 8

מניין חוקי

Go

2

סעיף 9

קבלת החלטות

Go

2

סעיף 10

פרוטוקול

Go

2

סעיף 11

תחילה

Go

2


תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (תקופת כהונה וסדרי עבודה של הוועדה המייעצת), תשס"ט-2009*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 18ז(ה) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "ועדה" – הוועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 18ז(א) לחוק;

           "הנציבות" – כמשמעותה בסעיף 18א לחוק;

           "הנציב" – הנציב הארצי כמשמעותו בסעיף 18ב לחוק.

תקופת כהונה

2.    (א)  תקופת כהונתו של חבר הוועדה תהיה ארבע שנים מיום מינויו.

           (ב)  חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה יכול שיתמנה מחדש לתקופת כהונה נוספת.

תק' תשע"ג-2012

           (ג)   תמה תקופת כהונה של חבר הוועדה וטרם חודש מינויו או מונה חבר חדש במקומו, ימשיך חבר הוועדה לכהן במשך ארבעה חודשים נוספים או עד למינויו מחדש או למינוי חבר חדש במקומו, לפי המוקדם.

מיום 11.11.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7178 מיום 11.11.2012 עמ' 162

הוספת תקנת משנה 2(ג)

מינוי היושב ראש

3.    השר ימנה את יושב ראש הוועדה מקרב חבריה.

כינוס הוועדה

4.    הוועדה תתכנס, ככל הנדרש, לצורך דיון בדין וחשבון השנתי של הנציבות, לצורך המלצה בדבר הקצאת משאבים וכן –

(1)  מיוזמת היושב ראש;

(2)  על פי דרישת הנציב;

(3)  על פי דרישת שליש לפחות מחברי הוועדה.

הזמנות

5.    (א)  הוועדה תכונס בהזמנה בכתב של היושב ראש שיצורף לה סדר היום.

           (ב)  הנציב יוזמן לכל ישיבות הוועדה.

           (ג)   יושב ראש הוועדה רשאי להזמין לישיבות הוועדה מומחים ובעלי עניין, לפי הצורך.

קביעת סדר היום

6.    סדר היום לישיבות הוועדה ייקבע בידי היושב ראש בהתייעצות עם הנציב.

שינויים בסדר היום

7.    (א)  הצעה לשנות את סדר היום תוגש רק לפני הישיבה או מיד עם פתיחתה; לפני ההצבעה רשאי בעל ההצעה להסבירה בקיצור, ונציג אחד של המתנגדים רשאי להשיב.

           (ב)  לקבלת הצעה כאמור דרוש רוב חברי הוועדה.

מניין חוקי

8.    (א)  שליש מחברי הוועדה יהיו מניין חוקי בישיבותיה.

           (ב)  נדון בשנית נושא שהועלה בישיבת ועדה שלא היה בה מניין חוקי, יהיה המניין החוקי לגביו רוב החברים הנוכחים.

קבלת החלטות

9.    החלטות יתקבלו ברוב קולות המצביעים בישיבה; מספר קולות שקול משמעו – דחיית ההצעה.

פרוטוקול

10.   היושב ראש ירשום סיכום של הדיון והעתק ממנו יישלח לנציב ולכל חברי הוועדה.

תחילה

11.   תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ו' באלול התשס"ט (26 באוגוסט 2009)               בנימין (פואד) בן אליעזר

                                                                                         שר התעשיה המסחר והתעסוקה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"ט מס' 6814 מיום 17.9.2009 עמ' 1357.

תוקנו ק"ת תשע"ג מס' 7178 מיום 11.11.2012 עמ' 162 – תק' תשע"ג-2012; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות