Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), תש"ע-2009

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – דרכים – שילוט

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – תמרורים וסדרי תנועה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

התקנת שלט בדרך נתיבי איילון

Go

2

סעיף 3

מקרים שבהם לא יינתן היתר להתקנת שלט

Go

2

סעיף 4

שלט על גג בניין

Go

2

סעיף 5

שלט על קיר בניין

Go

2

סעיף 6

שלט על גבי מיתקן המיועד לשילוט בלבד

Go

3

סעיף 7

שלט על קירות בניין בתקופת שיפוץ

Go

3

סעיף 8

צורת השלט

Go

3

סעיף 9

אופן התקנת שלט

Go

3

סעיף 10

תאורת השלט

Go

3

סעיף 11

מסמכים נדרשים להיתר ולהתקנת שלט

Go

3

סעיף 12

שיקול דעת הרשות המאשרת

Go

3


תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), תשס"ט-2009*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיף 15(ג) לחוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "דרך נתיבי איילון" – כביש מס' 20 בתחום מחוז תל אביב, וכמפורט בתכניות מפורטות לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבניה);

           "הרשות המאשרת" – הרשות המוסמכת ליתן היתר לפי סעיף 3(ג)(1) לחוק;

           "מיתקני תשתית" – מיתקנים המיועדים לתשתית קווית, לרבות מיתקן ביוב, תחנת שאיבה, מיתקני שליטה ובקרה במערכות תחבורה, תחנת טרנספורמציה, אנטנות, מיתקני חשמל, ומיתקנים המשמשים למערכות גז, נפט ומים;

           "שטחים פתוחים" – כמשמעותם בתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה וכפי שנקבע בתכנית המיתאר למחוז תל אביב – תמ"מ/5;

           "תכנית" – תכנית לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה, אשר ניתן להוציא מכוחה היתר בניה.

התקנת שלט בדרך נתיבי איילון

2.       לא יתקין אדם שלט הנראה לעיני מי שנוהג בדרך נתיבי איילון אלא אם כן נתמלאו כל אלה:

(1)  ניתן היתר על ידי הרשות המאשרת;

(2)  הבניין או המיתקן שעליו יותקן השלט הוקם כדין;

(3)  ייעוד הקרקע על פי תכנית במקום התקנת השלט ומן העבר השני של דרך נתיבי איילון, איננו למטרה חקלאית או לסוג של שטחים פתוחים.

מקרים שבהם לא יינתן היתר להתקנת שלט

3.       לא יינתן היתר להתקנת שלט הנראה לעיני מי שנוהג בדרך נתיבי איילון אם מתקיים בו אחד או יותר מאלה:

(1)  התקנת השלט מבוקשת בשטח הנמצא בתחום דרך נתיבי איילון, לרבות על גבי קירות אקוסטיים, גשרים וגדרות;

(2)  התקנת השלט מבוקשת על מבני תשתית ומיתקני תשתית, לרבות בניינים המשמשים לתחנות רכבת ותחנות לאיסוף נוסעים והורדתם;

(3)  התקנת השלט מבוקשת על מבנה המיועד על פי תכנית למגורים;

(4)  השלט בעל מסר נע, מהבהב, מתחלף בפרק זמן הקטן מעשרים וארבע שעות, או כל סוג אחר של שלט היוצר אשליה של תנועה על ידי אמצעים אלקטרוניים, חשמליים, או אלקטרו-מכנים.

שלט על גג בניין

4.       התקנת שלט על גג של בניין מותרת אם התקיימו כל התנאים האלה:

(1)  השלט מורה על מציאותו של מפעל, בית מלאה או כל בית עסק אחר בבניין זה;

(2)  השלט הוא מסוג אותיות בודדות אשר גובהן אינו עולה על 2.5 מטרים.

שלט על קיר בניין

5.       התקנת שלט על קיר בניין הנראה לעיני מי שנוהג בדרך נתיבי איילון מותרת אם התקיימו כל התנאים האלה:

(1)  השלט הוא בכל קונטור המבנה או על חלק המבנה המובחן ממנו;

(2)  השלט לא יחסום פתחי דלתות, חלונות או פתחי מילוט אחירם בקיר או בחזית הבניין;

(3)  על שלט המכיל אותיות בודדות בדבר שמו של מפעל או בית עסק, לא יחולו המגבלות האמורות בפסקה (1).

שלט על גבי מיתקן המיועד לשילוט בלבד

6.       היתר להתקנת שלט על גבי מיתקן המיועד לשילוט בלבד, הנראה לעיני מי שנוהג בדרך נתיבי איילון, מותרת אם התקיימו כל התנאים האלה:

(1)  ייעדו הקרקע אינו למגורים;

(2)  המיתקן יוקם במגרש ריק שבו מותרת בניית מבנה על פי תכנית, ובלבד שלא יוקם יותר ממיתקן אחד במגרש כאמור, ומיתקן זה לא יחרוג מעבר לקו שנקבע בתכנית כגבול לבניה בתחומי המגרש;

(3)  גובה המיתקן לרבות השלט לא יעלה על גובה הבנייה המותרת על פי התכנית, או על 25 מטרים, הנמוך מביניהם.

שלט על קירות בניין בתקופת שיפוץ

7.       (א)  על אף האמור בתקנות 3(3) ו-5(2), בתקופת שיפוץ או הקמה של בניין, מותרת התקנת שלט בד בצמוד לפיגומים באופן המסתיר את ביצוע העבודות בבניין, ובלבד שתקופת הצבת השלט על אותו בניין בתקופת שיפוצו לא תעלה על 12 חודשים; הרשות המאשרת רשאית להאריך תקופה זו בתקופת הארכה אחת שלא תעלה על שנים עשר חודשים אם טרם הסתיימו עבודות שיפוץ הבניין.

           (ב)  אין בתקנה זאת כדי לגרוע מתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988.

צורת השלט

8.       לא יינתן ניתר להתקנת שלט אשר יש לו צורה או צבע או שיש בו מידע העלול להטעות את הנוהג בנתיבי איילון, או אשר עלול לגרום להסטת התנועה.

אופן התקנת שלט

9.       (א)  שלט יותקן באופן שאין בו סכנה לציבור, כשהוא צמוד, מתוח ומקובע על גבי המבנה, המיתקן או העמוד שעליו הוא מותקן, ובאופן אשר איננו גורע מיציבותו ומתפקודו של המבנה שעליו הוא מותקן.

           (ב)  שלט יותקן באופן אשר אין בו כדי להסתיר לנוהג בנתיבי איילון את שלטי ההכוונה בכביש.

תאורת השלט

10.     תאורת שלט תותקן באופן שימנע את סינוור הנהגים הנוסעים בדרך.

מסמכים נדרשים להיתר ולהתקנת שלט

11.     הרשות המאשרת רשאית לדרוש ממבקש הבקשה להיתר כל מסמך הדרוש לעניין זה לרבות הצגת תשריט הכולל את חזית הבניין, חתכים, הדמיות, צילומים, לרבות מנקודת מבטו של הנוסע בדרך נתיבי איילון ומבטים בתנועה, וכן מסמכים בדבר אופן התקנת השלט, התאורה, תחזוקת השלט ומיתקניו, וחישובים סטטיים החתומים ביד מי שמורשה לכך בדין.

שיקול דעת הרשות המאשרת

12.     (א)  הרשות המאשרת רשאית לקצוב את תקופת תוקפו של היתר לפי תקנות אלה.

           (ב)  אין בתקנות אלה כדי לחייב את הרשות המאשרת לתת היתר להקמת שלט, ורשאית היא לסרב ליתן היתר, בין השאר משיקולי עיצוב וחזות המבנה וסביבותיו.

כ"ח באלול התשס"ט (17 בספטמבר 2009)           אליהו ישי              ישראל כ"ץ

                                                                                             שר הפנים     שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6815 מיום 23.9.2009 עמ' 2.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות