נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי לשכת עורכי הדין (המספר הכולל של חברי ועדת אתיקה), תש"ע-2009

 

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – עורכי דין – אתיקה

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – עורכי דין – אתיקה

תוכן ענינים

סעיף 1

המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה הארצית

Go

2

סעיף 2

המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה במחוזות חיפה, המרכז  ותל אביב

Go

2

סעיף 3

המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה במחוזות ירושלים, הצפון והדרום

Go

2

סעיף 4

שינוי המספר הכולל של חברי ועדות האתיקה

Go

2

סעיף 5

מספר חברי מוסדות הלשכה האחרים בוועדת האתיקה

Go

2

סעיף 6

מניין חוקי בהצבעות ועדת אתיקה

Go

2


כללי לשכת עורכי הדין (המספר הכולל של חברי ועדת אתיקה), תש"ע-2009*

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 18ב(ד)(1) ו-109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, ובאישור שר המשפטים, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה הארצית

1.    המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה הארצית לא יפחת מ-10 ולא יעלה על 25 חברים, כפי שתחליט המועצה הארצית.

המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה במחוזות חיפה  ותל אביב כללים תש"ף-2019

2.    המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה במחוזות חיפה, המרכז ותל אביב לא יפחת מ-01 [1] ולא יעלה על 25 חברים, כפי שתחליט המועצה הארצית.

מיום 14.11.2019

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8290 מיום 14.11.2019 עמ' 114

המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה במחוזות חיפה, המרכז ותל אביב

2. המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה במחוזות חיפה, המרכז ותל אביב לא יפחת מ-01 ולא יעלה על 25 חברים, כפי שתחליט המועצה הארצית.

 

המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה במחוזות ירושלים, הצפון והדרום

3.    המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה במחוזות ירושלים, הצפון והדרום לא יפחת מ-7 ולא יעלה על 14 חברים, כפי שתחליט המועצה הארצית.

שינוי המספר הכולל של חברי ועדות האתיקה

4.    לבקשת ועדת אתיקה מחוזית או ארצית, רשאית המועצה הארצית לשנות את החלטתה, לפי סעיפים 1 עד 3, בדבר המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה בוועדה המבקשת, ובלבד שמספר החברים לאחר השינוי לא יחרוג מן הטווח הקבוע באותם סעיפים.

מספר חברי מוסדות הלשכה האחרים בוועדת האתיקה

5.    (א)  מספר חברי ועדת האתיקה הארצית, המשמשים גם חברי מוסדות אחרים בלשכה, לא יעלה על מחצית ממספר חברי הוועדה, והם ימונו לפי החלטת הוועד המרכזי, אשר נתקבלה ברוב של מחצית מחבריו, לפחות.

          (ב)  מספר חברי ועדת אתיקה מחוזית, המשמשים גם חברי מוסדות אחרים בלשכה, לא יעלה על מחצית ממספר חברי הוועדה, והם ימונו לפי החלטת ועד המחוז, אשר נתקבלה ברוב של מחצית מחבריו, לפחות; ואולם באישור הוועד המרכזי, רשאי ועד מחוז להגדיל את מספר חברי מוסדות הלשכה האחרים בוועדת האתיקה המחוזית שבאותו מחוז.

מניין חוקי בהצבעות ועדת אתיקה

6.    מניין חוקי בעת הצבעה בישיבות ועדת האתיקה הארצית וועדות אתיקה מחוזיות יהא שליש מחברי הוועדה, או 4 חברים, לפי הגבוה מביניהם.

 

 

כ"ט בחשוון התש"ע (16 בנובמבר 2009)                  עמוס ון-אמדן

                                                                                       יושב ראש המועצה הארצית
                                                                                           של לשכת עורכי הדין

              נתאשר.

                                        יעקב נאמן

                                                 שר המשפטים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6828 מיום 23.11.2009 עמ' 128.

תוקנו ק"ת תש"ף מס' 8290 מיום 14.11.2019 עמ' 114 – כללים תש"ף-2019.

[1] צ"ל 10.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות