נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו איגודי ערים (אזור השרון) (שירותי מכבי אש), תשי"ט-1959

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – איגודי ערים – שירותי כבאות

בטחון – כבאות – כבאות באיגודי ערים

תוכן ענינים

פרק ראשון: פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק שני: ייסוד האיגוד

Go

3

סעיף 2

הקמת האיגוד

Go

3

סעיף 3

תחום האיגוד

Go

3

סעיף 4

תפקידי האיגוד

Go

3

סעיף 5

סמכויות האיגוד

Go

3

פרק שלישי: המועצה

Go

3

סעיף 6

הרכבת המועצה

Go

3

סעיף 7

תקופת כהונתה של המועצה

Go

3

סעיף 8

ישיבות המועצה

Go

3

סעיף 9

סמכויות המועצה

Go

4

סעיף 10

ביטול בחירת חבר המועצה

Go

4

סעיף 11

התפטרות חבר המועצה

Go

4

סעיף 12

העדר מישיבות המועצה

Go

4

סעיף 13

מילוי מקומות פנויים

Go

4

סעיף 14

סמכויות השר

Go

4

פרק רביעי: יושב ראש המועצה וסגניו

Go

4

סעיף 15

בחירת יושב ראש המועצה וסגניו

Go

4

סעיף 16

כהונת היושב ראש וסגניו

Go

4

סעיף 17

היושב ראש ממונה על ביצוע החלטות המועצה

Go

5

סעיף 18

דין וחשבון של האיגוד

Go

5

סעיף 19

העברת תפקידים וסמכויות של היושב ראש

Go

5

סעיף 20

משכורת היושב ראש וסגניו

Go

5

פרק חמישי: ועדות ועובדים

Go

5

סעיף 21

ועדות

Go

5

סעיף 22

הרכב הועדה

Go

5

סעיף 23

יושב ראש לועדה

Go

5

סעיף 24

סמכויות הועדות וסדרי עבודתן

Go

5

סעיף 25

עובדים

Go

5

פרק ששי: חוזים והצעות

Go

5

סעיף 26

חוזים

Go

5

סעיף 27

ועדת הצעות ומכרזים

Go

6

סעיף 28

הזמנת הצעות מחירים

Go

6

סעיף 29

קבלת הצעות והדיון בהם

Go

6

סעיף 30

חבר מועצה או חבר ועדה או עובד המעונין בחוזה

Go

6

פרק שביעי: כספים

Go

7

סעיף 31

הטלת מכסות

Go

7

סעיף 32

קופת האיגוד

Go

7

סעיף 33

בטחון קופת האיגוד

Go

7

סעיף 34

חתימה על פקודת תשלום

Go

7

פרק שמיני: חשבונות

Go

7

סעיף 35

הנהלת חשבונות

Go

7

סעיף 36

מבקר חשבונות

Go

7

פרק תשיעי: הוראות שונות

Go

7

סעיף 37

התחייבות האיגוד

Go

7

סעיף 38

גישה לספרי המועצה

Go

7

סעיף 39

המצאת ידיעות לשר

Go

7

סעיף 40

משפטים

Go

7

סעיף 41

בירור חילוקי דעות

Go

7

סעיף 42

השם

Go

8


צו איגודי ערים (אזור השרון) (שירותי מכבי אש), תשי"ט-1959*

מיום 12.12.2008

צו תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6722 מיום 12.11.2008 עמ' 92

צו איגודי ערים (אזור השרון) (הקמת שירותי מכבי אש ומגן דוד אדום, ניהולם והחזקתם) (שירותי מכבי אש), תשי"ט-1959

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בצו זה –

           "איגוד" – איגוד ערים המוקם לפי צו זה;

           "המועצה" – מועצת האיגוד;

           "רשות מקומית" – רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת;

           "שר" – שר הפנים.

פרק שני: ייסוד האיגוד

הקמת האיגוד

2.    מוקם בזה איגוד ערים שייקרא "איגוד ערים השרון (שירותי מכבי אש)".

מיום 13.1.1983

צו תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4450 מיום 13.1.1983 עמ' 597

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

הקמת האיגוד

2. מוקם בזה איגוד שייקרא "איגוד ערים השרון (מכבי אש ומגן דוד אדום)".

תחום האיגוד

3.    תחום האיגוד הוא שטחן של הרשויות המקומיות.

תפקידי האיגוד

4.    תפקידי האיגוד הם להקים שירותי כבאות, לנהלם, להחזיקם, בהתאם לחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959, ולפעול כרשות כבאות לפי החוק האמור.

מיום 13.1.1983

צו תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4450 מיום 13.1.1983 עמ' 597

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

תפקידי האיגוד

4. תפקידי האיגוד הם הקמת שירות של מכבי אש ומגן דוד אדום, ניהולם והחזקתם.

סמכויות האיגוד

5.    לשם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית על פי כל חיקוק והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה. לצורך זה בכל מקום בחיקוק שהמדובר בו ב"מועצה מקומית" או ב"רשות מקומית", יראו כאילו מדובר ב"איגוד", ובכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב"ראש מועצה מקומית" או ב"ראש רשות מקומית", יראו כאילו מדובר ב"יושב ראש המועצה".

פרק שלישי: המועצה

הרכבת המועצה

6.    המועצה תהיה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות. כל רשות מקומית תבחר את נציגיה מבין חברי מועצתה או עובדיה במספר הנקוב מול שמה בתוספת.

תקופת כהונתה של המועצה

7.    (א)  תקופת כהונתה של המועצה היא שתי שנים.

           (ב)  מועצה קיימת תמשיך בתפקידה, אף אם תמה תקופת כהונתה לפי סעיף קטן (א) כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.

ישיבות המועצה

8.    (א)  המועצה תתכנס לישיבתה הראשונה לא יאוחר מ-14 יום מיום שנבחרו רוב חבריה.

           (ב)  יושב ראש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבת המועצה ובלבד שהישיבה תתקיים לפחות אחת לשלושה חדשים.

           (ג)   יושב ראש המועצה יכנס ישיבת המועצה, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש לפחות מחבריה. לא כינס יושב ראש המועצה ישיבת המועצה תוך ארבעה עשר יום מיום הגשת הדרישה כאמור, רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה לכנס ישיבת מועצה ולדון בסדר היום הנדרש. בישיבת המועצה שכונסה כאמור, ישב ראש חבר המועצה שחתם ראשון על הדרישה, ואם נעדר – מי שייבחר לכך על ידי המועצה.

           (ד)  רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה, ואולם אם לא היה מניין חוקי בישיבת המועצה, בחלוף חצי שעה ממועד הישיבה שזומנה, יהווה שליש מחברי המועצה מניין חוקי; לא נכחו שליש מחברי המועצה בתום מחצית השעה כאמור, תידחה הישיבה בשבוע, לאותו יום ולאותה שעה, ובמועד זה יהוו שלושה מחברי המועצה מניין חוקי; לא נכחו חמישה מחברי המועצה בתום מחצית השעה, תידחה הישיבה בשבוע, לאותו יום ולאותה השעה, ובמועד זה יהווה כל מספר חברי המועצה מניין חוקי.

           (ד1) משנפתחה הישיבה כדין לפי סעיף קטן (ד), יהיה המשך הישיבה כדין כל עוד משתתפים בה שלושה או חמישה מחברי המועצה, לפי העניין, סעיף קטן זה לא יחול על ישיבה נדחית לפי הסיפה של סעיף קטן (ד).

           (ה)  המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה.

מיום 29.12.2009

צו תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6830 מיום 29.11.2009 עמ' 139

(ד) רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה, ואולם אם לא היה מניין חוקי בישיבת המועצה, בחלוף חצי שעה ממועד הישיבה שזומנה, יהווה שליש מחברי המועצה מניין חוקי; לא נכחו שליש מחברי המועצה בתום מחצית השעה כאמור, תידחה הישיבה בשבוע, לאותו יום ולאותה שעה, ובמועד זה יהוו שלושה מחברי המועצה מניין חוקי; לא נכחו חמישה מחברי המועצה בתום מחצית השעה, תידחה הישיבה בשבוע, לאותו יום ולאותה השעה, ובמועד זה יהווה כל מספר חברי המועצה מניין חוקי.

(ד1) משנפתחה הישיבה כדין לפי סעיף קטן (ד), יהיה המשך הישיבה כדין כל עוד משתתפים בה שלושה או חמישה מחברי המועצה, לפי העניין, סעיף קטן זה לא יחול על ישיבה נדחית לפי הסיפה של סעיף קטן (ד).

סמכויות המועצה

9.    בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונות לאיגוד.

ביטול בחירת חבר המועצה

10.   רשות מקומית רשאית לבטל את בחירת נציגה במועצה ולבחור באחר במקומו; לביטול ולבחירה כאמור יהיה תוקף מיום מתן הודעה בכתב ליושב ראש המועצה.

התפטרות חבר המועצה

11.   חבר המועצה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המקומית שבחרה בו עם העתק ליושב ראש המועצה; להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן ההודעה לראש הרשות המקומית.

העדר מישיבות המועצה

12.   חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים או משלוש ישיבות רצופות – אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר במועצה, מלבד אם נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא-הגנה לישראל או ברשות המועצה.

מילוי מקומות פנויים

13.   (א)  חדל חבר מועצה מלכהן, תבחר הרשות המקומית שבחרה בו בחבר אחר במקומו. לא בחרה הרשות המקומית בחבר אחר תוך ששים יום מיום שבו חדל חבר מלכהן, תודיע על כך המועצה לשר והשר יתרה ברשות המקומית. לא שעתה הרשות המקומית להתראה, רשאי השר למנות חבר חדש מבין חברי מועצתה או עובדיה של אותה רשות מקומית; ואם אותו אדם אינו מסכים למינוי, רשאי השר למנות חבר חדש מבין בעלי זכות להיבחר כחבר המועצה של אותה רשות מקומית.

           (ב)  אי מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את פעולותיה, או לגרוע מהם באיזה אופן שהוא ובלבד שנותרו במועצה שני שלישים ממספר חבריה.

סמכויות השר

14.   נראה לשם שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין, יוכל לצוות על המועצה למלא אותו תפקיד תוך מועד שיקבע בצו. לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד שנקבע בו, יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם מקופת האיגוד.

פרק רביעי: יושב ראש המועצה וסגניו

בחירת יושב ראש המועצה וסגניו

15.   (א)  המועצה תבחר, בישיבתה הראשונה, באחד מחבריה כיושב ראש המועצה.

           (ב)  המועצה תבחר מבין חבריה לפחות בסגן אחד ליושב ראש המועצה.

כהונת היושב ראש וסגניו

16.   (א)  נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או חדל לכהן כיושב ראש וטרם נסחר יושב ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו –

(1)   סגן היושב ראש – אם יש סגן אחד בלבד;

(2)   אותו הסגן שהמועצה תמנהו לכך – אם יש יותר מסגן אחד;

(3)   אותו חבר המועצה שהיא תמנהו לכך – אם נבצר מהסגן או מכל הסגנים לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש.

           (ב)  יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו מלכהן באחד משלושה מקרים אלה:

(1)   אם חדלו להיות חברים במועצה;

(2)   אם התפטרו על ידי מתן הודעה בכתב למועצה;

(3)   אם הועברו מכהונתם על ידי המועצה.

           (ג)   החלטת המועצה להעביר יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה מכהונתם לא תהיה בת תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; אולם אם ההעברה מכהונתם היא מסיבת הרשעה לפי פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.

           (ד)  חדלו יושב ראש המועצה או סגנו היחיד לכהן או שהועברו מכהונתם, תבחר המועצה במקומם ביושב ראש או בסגן אחר מבין חבריה, תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומם, בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה.

היושב ראש ממונה על ביצוע החלטות המועצה

17.   יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה של המועצה תהא בהתאם לתקציב.

דין וחשבון של האיגוד

18.   (א)  יושב ראש המועצה חייב, אחרי האחד באפריל של כל שנה ולא יאוחר מאשר שלושה חדשים מתום שנת הכספים, להכין בהקדם האפשרי דין וחשבון מפורט על עניני האיגוד במשך השנה שחלפה.

           (ב)  הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו, בתיקונים או שלא בתיקונים, ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשר ולפחות העתק אחד לכל רשות מקומית והעתק אחד למבקר המדינה.

           (ג)   האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה הטובה בעיניו.

העברת תפקידים וסמכויות של היושב ראש

19.   (א)  סגן יושב ראש המועצה רשאי למלא את התפקידים ולשמש בסמכויות של יושב ראש המועצה, אם הועברו אליו על ידי יושב ראש המועצה באישור המועצה.

           (ב)  חבר אחר של המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה ולשמש בסמכות מסמכויותיו לענין מסויים אם הועברו אליו על ידי יושב ראש המועצה באישור המועצה.

משכורת היושב ראש וסגניו

20.   יושב ראש המועצה או סגנו, וחבר אחר הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף 19, רשאי לקבל מקופת האיגוד משכורת בשיעור שתקבע המועצה, באישור השר.

פרק חמישי: ועדות ועובדים

ועדות

21.   המועצה רשאית לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות שתפקידן לייעץ למועצה בענינים או במקרים מסויימים, ככל שתטיל עליהם המועצה.

הרכב הועדה

22.   לפחות מחצית מחברי ועדה יהיו חברי המועצה.

יושב ראש לועדה

23.   יושב ראש לועדה ייבחר על ידי המועצה.

סמכויות הועדות וסדרי עבודתן

24.   (א)  המלצותיה של הועדה טעונות אישור המועצה.

           (ב)  המועצה, בהחלטה שנתקבלה בה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה המשתתפים בהצבעה, רשאית להעביר ענין מסויים לועדה להחלטתה הסופית.

           (ג)   ועדה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

עובדים

25.   (א)  האיגוד רשאי להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם, סמכויותיהם, וכן לקבוע, באישור השר, את משכורתם, שכרם ושאר תנאי עבודתם; כן רשאי הוא, מסיבה מספקת, להפסיק עבודתם של עובדים או לפטרם על פי החלטה של רוב חברי המועצה בישיבה שנתכנסה במיוחד לכך.

           (ב)  המועצה תמנה מבין עובדיה גזבר ומזכיר.

פרק ששי: חוזים והצעות

חוזים

26.   (א)  יושב ראש המועצה רשאי בשם האיגוד להתקשר בחוזה מבלי להיזקק להחלטת המועצה, אם נתקיימו שלושה אלה:

(1)   שוויו של נושא החוזה אינו עולה על אלף לירות;

(2)   ההוצאה הכרוכה בחוזה – אם כרוכה בו הוצאה – מיועדת לה הקצבה מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה;

(3)   יקויימו הוראות צו זה בדבר מכרזים.

           (ב)  כל חזוה אחר טעון החלטת המועצה. אם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר.

           (ג)   כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.

           (ד)  חוזה שנעשה לפני פרסום צו זה ברשומות על ידי רשות מקומית בקשר לענינים הנתונים במסגרת תפקידי האיגוד, יראו אותו כאילו נעשה על ידי האיגוד, אם המועצה החליטה על כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך; ואז בכל מקום בחוזה האמור בו מדובר ב"רשות מקומית" יראו כאילו מדובר בו ב"איגוד".

ועדת הצעות ומכרזים

27.   למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה (להלן – ועדת הצעות ומכרזים) שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.

הזמנת הצעות מחירים

28.   (א)  רצה האיגוד להתקשר בחוזה עבודה או בחוזה אספקה, עליו לפרסם הודעה על כך.

           (ב)  בהודעה יצויינו תנאי החוזה הכלליים ותיאור קצר של הדרישות, התקופה שבה יש להגיש הצעת מחירים והמקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי הצעות.

           (ג)   בסעיף זה "פרסום" –

(1)   משלוח הודעה כאמור בסעיף קטן (א), בכתב, לארבעה קבלנים לפחות, אם העבודה או האספקה מצריכה הוצאה משוערת שאינה עולה על 5000 לירות או על סכום אחר שנקבע על ידי השר;

(2)   הצגת הודעה כאמור על לוח המודעות שלפני משרדי האיגוד וכן פרסומה בעתון יומי אחד לפחות, אם העבודה או האספקה מצריכה הוצאה משוערת העולה על 5000 לירות או על סכום אחר שנקבע על ידי השר.

קבלת הצעות והדיון בהם

29.   (א)  ההצעות המתקבלות יונחו במשרד המועצה בתיבה נעולה על שני מנעולים שמפתחותיהם שמורים אחד אחד ביד שני בני אדם שנתמנו לכך על ידי המועצה.

           (ב)  כל ההצעות ייפתחו בישיבת ועדת הצעות ומכרזים ויירשמו על ידי פקיד המועצה שנתמנה לכך.

           (ג)   אין לקבל הצעות שנשלחו במברק או שנתקבלו באיחור.

           (ד)  ועדת הצעות ומכרזים רשאית להמליץ על ההצעה שאינה הנמוכה ביותר, ובלבד שהמחירים המוצעים בה הם הוגנים והמציע נמצא ראוי לכך. המליצה הועדה על ההצעה שאינה הנמוכה ביותר, עליה לרשום את הנימוקים להחלטתה זו.

           (ה)  המועצה תעיין בהמלצות ועדת הצעות ומכרזים ותקבל את ההצעה הנראית בעיני המועצה. החליטה המועצה שלא לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או את ההצעה שועדת הצעות ומכרזים ממליצה עליה, תרשום המועצה את הנימוקים להחלטתה זו.

חבר מועצה או חבר ועדה או עובד המעונין בחוזה

30.   (א)  חבר מועצה או חבר ועדה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו או באופן אחר, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים –

(1)   יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה תדון בה;

(2)   לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

           (ב)  לא יהיה לעובד האיגוד, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי האיגוד.

           (ג)   הוראות הסעיפים הקטנים (א) ו-(ב) אינן חלות על חבר מועצה או ועדה או עובד המועצה מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותם סעיפים קטנים, זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5%.

           (ד)  העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס חמישים לירות או שני הענשים כאחד.

פרק שביעי: כספים

הטלת מכסות

31.   הטילה המועצה על רשויות מקומיות תשלומי כסף למימון תקציב האיגוד בהתאם לסעיף 12 לחוק – ייקבעו שיעורי המכסות בהתאם למספר התושבים ברשות המקומית שהיו רשומים ביום הראשון באפריל של השנה שבה הוטל התשלום בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט-1949, והנוגע לתחום אותה רשות מקומית.

קופת האיגוד

32.   (א)  כל הכספים המתקבלים על ידי האיגוד או בשמו מהווים קופת האיגוד.

           (ב)  קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציאו כדין.

בטחון קופת האיגוד

33.   (א)  גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד.

           (ב)  כל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של האיגוד.

חתימה על פקודת תשלום

34.   כל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה וביד הגזבר.

פרק שמיני: חשבונות

הנהלת חשבונות

35.   המועצה חייבת לנהל חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידי האיגוד או בשמו; חשבון זה יהא פתוח לעיון חברי המועצה.

מבקר חשבונות

36.   גזבר המועצה יגיש תוך 30 יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה למבקר חשבונות שנתמנה על ידי השר לפי סעיף 69 לפקודת העיריות, 1934.

מיום 1.2.1962

צו תשכ"ב-1962

ק"ת תשכ"ב מס' 1254 מיום 1.2.1962 עמ' 1164

החלפת סעיף 36

הנוסח הקודם:

רואה חשבון

36. גזבר המועצה יגיש תוך 30 יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה לרואה חשבון, שיתמנה על ידי השר.

פרק תשיעי: הוראות שונות

התחייבות האיגוד

37.   חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת יחייבו את האיגוד –

(1)  כשיש בהם התחייבות כספית מטעם האיגוד, אם נחתמו על ידי יושב ראש המועצה וגזבר האיגוד;

(2)  כשאין בהם התחייבות כספית כאמור, אם נחתמו על ידי יושב ראש המועצה ומזכיר האיגוד.

גישה לספרי המועצה

38.   ספרי המועצה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה, והוא רשאי להכין העתק או תקציב מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או נייר כאמור ממשרדי המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.

המצאת ידיעות לשר

39.   השר רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו ידיעות, פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה ועל יושב ראש המועצה למלא אחרי הדרישה תוך זמן מתאים.

משפטים

40.   האיגוד רשאי להגיש תביעה, או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל דין בכל משפט או בכל תהליך משפטי בקשר לתפקידיו ולעניניו, או אם הדבר נראה לו כדרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות האיגוד או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו ומפעליו בקשר לתפקידיהם. לתכלית זו רשאי האיגוד לייפות כוחו של כל חבר המועצה או של כל עובד, הן באופן כללי והן לענין מיוחד.

בירור חילוקי דעות

41.   נתגלו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות, כולן או מקצתן, ובין האיגוד, או בין הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעניני האיגוד, רשאים יושב ראש המועצה או כל רשות מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השר, והשר או מי שימונה על ידיו לכך, יכריע בהן. הכרעה זו תהא סופית.

השם

42.   לצו זה ייקרא "צו איגודי ערים (אזור השרון) (הקמת שירותי מכבי אש, ניהולם והחזקתם), תשי"ט-1959".

מיום 13.1.1983

צו תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4450 מיום 13.1.1983 עמ' 597

42. לצו זה ייקרא "צו איגודי ערים (אזור השרון) (הקמת שירותי מכבי אש ומגן דוד אדום, ניהולם והחזקתם), תשי"ט-1959".

תוספת

                    טור א'                                                                 טור ב'                                             טור ג'

                 שם האיגוד                                                    הרשויות המקומיות                            מספר החברים

איגוד ערים אזור השרון      עיריית כפר סבא                                                      4

(שירותי כבאות)                עיריית רעננה                                                          4

עיריית הוד השרון                                                   2

עיריית טייבה                                                          2

עיריית טירה                                                           1

המועצה המקומית ג'לג'וליה                                      1

עיריית קלנסווה                                                       1

המועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל                    1

המועצה המקומית תל מונד                                       1

המועצה האזורית דרום השרון (בשטח המתוחם בכחול במפה שמספרה 004 החתומה ביד שר הפנים ביום י"ב באב התשס"ח (13 באוגוסט 2008) והמונחת לעיון הציבור בנציבות הכבאות וההצלה)                    1

המועצה האזורית לב השרון (בשטח המתוחם בכחול במפה שמספרה 004 החתומה ביד שר הפנים ביום י"ב באב התשס"ח (13 באוגוסט 2008) והמונחת לעיון הציבור בנציבות הכבאות וההצלה)                    1

מיום 9.10.1969

צו תש"ל-1969

ק"ת תש"ל מס' 2462 מיום 9.10.1969 עמ' 176

המועצה המקומית כפר-סבא 2

המועצה המקומית רעננה 1

המועצה המקומית הדר-רמתיים 1

המועצה המקומית מגדיאל 1

המועצה המקומית רמות-השבים 1

המועצה המקומית רמת-הדר 1

המועצה האזורית השרון-התיכון 1

המועצה האזורית הדר-השרון 1

המועצה האזורית הירקון 1

המועצה המקומית הוד-השרון 1

המועצה המקומית טייבה 1

המועצה המקומית קלנסווה 1

המועצה המקומית ג'לג'וליה 1

המועצה המקומית טירה 1

מיום 12.12.2008

צו תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6722 מיום 12.11.2008 עמ' 92

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

הרשות המקומית מספר החברים

המועצה המקומית כפר-סבא 2

המועצה המקומית רעננה 1

המועצה המקומית רמות-השבים 1

המועצה האזורית השרון-התיכון 1

המועצה האזורית הדר-השרון 1

המועצה האזורית הירקון 1

המועצה המקומית הוד-השרון 1

המועצה המקומית טייבה 1

המועצה המקומית קלנסווה 1

המועצה המקומית ג'לג'וליה 1

המועצה המקומית טירה 1

כ' באב תשי"ט (24 באוגוסט 1959)                          ישראל בר-יהודה

                                                                                                          שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשי"ט מס' 944 מיום 24.9.1959 עמ' 2032.

תוקן ק"ת תשכ"ב מס' 1254 מיום 1.2.1962 עמ' 1164 – צו תשכ"ב-1962.

ק"ת תש"ל מס' 2462 מיום 9.10.1969 עמ' 176 – צו תש"ל-1969.

ק"ת תשמ"ג מס' 4450 מיום 13.1.1983 עמ' 597 – צו תשמ"ג-1983.

ק"ת תשס"ט מס' 6722 מיום 12.11.2008 עמ' 92 – צו תשס"ט-2008; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תש"ע מס' 6830 מיום 29.11.2009 עמ' 139 – צו תש"ע-2009; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות