תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), תש"ע-2009

מסים – מיסוי מקרקעין – מס שבח מקרקעין

מסים – מיסוי מקרקעין – מס רכישה

מסים – מיסוי מקרקעין – אגרות

תוכן ענינים

סעיף 1

קביעת אגרות

Go

2

סעיף 2

תיאום סכומי האגרות

Go

2

סעיף 3

תחילה

Go

2


תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), תש"ע-2009*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 115(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

קביעת אגרות הודעה תשע"א-2011

1.    בעד פעולות ושירותים שנותן המנהל לפי בקשת מבקש, ובעד פעולות במסגרת עשיית שומה, תיגבה אגרה בסכום הנקוב לצד הפעולה או השירות, כקבוע להלן:

                                                                                                                               האגרה בשקלים

                                                     הפעולה או השירות                                                   חדשים

(1)  עיון במסמכים וצילומם –

(1)   אם יום המכירה הוא פחות מחמש שנים לפני יום הגשת הבקשה    77

(2)   אם יום המכירה הוא חמש שנים או יותר לפני יום הגשת הבקשה   185

(2)  אישור על תשלום מסים לפי החוק –

(1)   לגבי מכירה שיום המכירה שנקבע לגביה מוקדם לשנת המס 1983                   185

(2)   לגבי מכירה שיום המכירה שנקבע לגביה הוא בשנת המס 1983 או לאחריה, ובלבד שלגבי שני האישורים הראשונים בשל כל מכירה לא תיגבה אגרה  52

(3)  הדמיית שומה – חישוב מס השבח הנובע ממכירה או מפעולה באיגוד מקרקעין                77

(4)  בירור מצבת הזכויות במקרקעין או הזכויות באיגוד מקרקעין הרשומים על שמו של המבקש והפקת פלט       77

(5)  בירור בדבר מכירות שעשה המבקש ורשומות במרשמי המנהל והפקת פלט              77

מיום 16.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6995 מיום 27.4.2011 עמ' 932

האגרה בשקלים

הפעולה או השירות חדשים

(1) עיון במסמכים וצילומם –

(1) אם יום המכירה הוא פחות מחמש שנים לפני יום הגשת הבקשה 75 77

(2) אם יום המכירה הוא חמש שנים או יותר לפני יום הגשת הבקשה 180 185

(2) אישור על תשלום מסים לפי החוק –

(1) לגבי מכירה שיום המכירה שנקבע לגביה מוקדם לשנת המס 1983 180 185

(2) לגבי מכירה שיום המכירה שנקבע לגביה הוא בשנת המס 1983 או לאחריה, ובלבד שלגבי שני האישורים הראשונים בשל כל מכירה לא תיגבה אגרה 50 52

(3) הדמיית שומה – חישוב מס השבח הנובע ממכירה או מפעולה באיגוד מקרקעין 75 77

(4) בירור מצבת הזכויות במקרקעין או הזכויות באיגוד מקרקעין הרשומים על שמו של המבקש והפקת פלט 75 77

(5) בירור בדבר מכירות שעשה המבקש ורשומות במרשמי המנהל והפקת פלט 75 77

תיאום סכומי האגרות

2.    (א)  הסכומים הנקובים בתקנה 1 יתואמו ב-16 בינואר של כל שנה (להלן – מועד התיאום), לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התיאום לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב; לעניין פסקה זו, "המדד הבסיסי" – המדד שפורסם ביום כ"ט בטבת התש"ע (15 בינואר 2010).

           (ב)  המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את הסכומים כפי שתואמו.

תחילה

3.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

כ"ג בכסלו התש"ע (10 בדצמבר 2009)                       יובל שטייניץ

                                                                                                         שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6838 מיום 21.12.2009 עמ' 280.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 6995 מיום 27.4.2011 עמ' 932 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 16.1.2011.