Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע-2009

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ביוב

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – תעריפי מים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אספקת מים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

חישוב העלות

Go

7

סעיף 2א

איגוד ערים למים או לביוב

Go

8

סעיף 3

חיוב בעד שירותי מים וביוב

Go

8

סעיף 4

תשואה מוכרת על הון זר

Go

10

סעיף 5

תשואה מוכרת על הון עצמי

Go

10

סעיף 6

תשואה מוכרת על זכויות מים

Go

10

סעיף 7

פחת של ערך כינון מלא מוכר כללים

Go

11

סעיף 8

עלויות מוכרות בעבור הון חוזר כללים

Go

11

סעיף 9

הפחתה בשל דמי הקמה

Go

11

סעיף 10

עלויות תפעול ומינהלה מוכרות

Go

11

סעיף 10א

עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות כללים

Go

13

סעיף 10ב

עדכון עלויות האנרגיה

Go

14

סעיף 10ג

הכרה בהכנסות ממתן שירותי תשתית

Go

14

סעיף 11

עלות טיפול בשפכים

Go

14

סעיף 11א

עלות להולכת ביוב המבוצעת בידי אחר

Go

15

סעיף 11ב

עלות להולכת מים המבוצעת בידי אחר

Go

15

סעיף 12

שיעור פחת מים מוכר

Go

15

סעיף 13

מקדם פחת מים מוכר

Go

16

סעיף 14

פחת מים מוכר

Go

16

סעיף 15

שיעור פחת גבייה מוכר

Go

16

סעיף 16

מקדם פחת גבייה מוכר

Go

17

סעיף 17

פחת גבייה נמוך מוכר

Go

17

סעיף 18

פחת גבייה גבוה מוכר

Go

18

סעיף 19

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

Go

18

סעיף 19א

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי ולמוסד עירוני

Go

18

סעיף 20

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

Go

18

סעיף 21

חישוב תעריף מצטבר לשירותי מים ולשירותי ביוב

Go

19

סעיף 22

תעריף לשירותי מים בלבד

Go

19

סעיף 24א

עדכון הצריכה למוסדות עירוניים

Go

20

סעיף 25

הפרשי מדידה וצריכה חריגה הנובעת מנזילה

Go

20

סעיף 26

הערכת צריכה

Go

20

סעיף 27

עלות מוכרת לשירותי ביוב בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים

Go

20

סעיף 28

תעריף לשירותי ביוב

Go

21

סעיף 29

עדכון סכומים ותעריפים

Go

21

סעיף 30

עדכון מפקד נכסים

Go

21

סעיף 31

קביעת תעריפים לראשונה לחברה

Go

21

סעיף 32

הכרה בעלויות טכנולוגיות מיוחדות

Go

22

סעיף 32א

הכרה מוקדמת בהשקעה

Go

22

סעיף 34

תחילה

Go

23

סעיף 35

הוראת שעה

Go

23

סעיף 36

הוראות מעבר כללים

Go

23

 

תוספת ראשונה

Go

24

 

תוספת שנייה

Go

25

 

תוספת שלישית

Go

27

 

תוספת רביעית

Go

29

 

תוספת חמישית

Go

29


כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע-2009*

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 101 ו-103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הגדרות

1.    בכללים אלה –

          "גודל אוכלוסיה" – גודל האוכלוסיה כפי שמופיע בפרסום האחרון, ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה, ברשימת היישונים אוכלוסייתם וסמליהם, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "דוח שנתי" – כמשמעותו בסעיף 54(א) לחוק;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "דמי הקמה" – דמי הקמה לפי כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), התשע"ה-2015;

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

הוספת הגדרת "דמי הקמה"

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "הפחתה מוכרת בשל דמי הקמה למ"ק" – כמשמעותה בסעיף 9(ב);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

החלפת הגדרת "הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"ק"

הנוסח הקודם:

"הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"ק" – כמשמעותה בסעיף 9(ב);

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "הפרשי מדידה" – הפרשי מדידה רגילים או הפרשי מדידה חריגים כהגדרתם בכללי אמות המידה;

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

הוספת הגדרת "הפרשי מדידה"

          "הון זר" – כמשמעותו בסעיף 4(א);

כללים תשע"ב-2011

          "המדרג החברתי-כלכלי" – הפרסום האחרון, ערב הקמת החברה, ולאחר הקמתה בכל סוף שנה, לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

"המדרג החברתי-כלכלי" – הפרסום האחרון, ערב הקמת החברה, ולאחר הקמתה בכל סוף שנה, לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

          "חברה (א)" – חברה שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 ומתקיים לגביה אחד מאלה:

(1)   היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי;

כללים תשע"ד-2013

(2)   היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-65 אחוזים;

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

הוספת הגדרת "חברה (א)"

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

(2) היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-65 אחוזים;

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012 כללים תשע"ד-2013

          "חברה (ב)" – חברה הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 10 אחוזים לבין 65 אחוזים ואם החברה הוקמה לפני כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ביחס שלמעלה מ-65 אחוזים;

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

הוספת הגדרת "חברה (ב)"

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

"חברה (ב)" – חברה הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 10 אחוזים לבין 65 אחוזים ואם החברה הוקמה לפני כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ביחס שלמעלה מ-65 אחוזים;

כללים תשע"ד-2013

          "חברה (ג)" – חברה שאינה חברה (א) או (ב), שמתקיים בה אחד מאלה:

(1)   היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת המשויכת לאשכול 5 במדרג החברתי-כלכלי;

(2)   היא הוקמה אחרי י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ופועלת בתחום של רשות מקומית אחת המשויכת לאשכול 6 במדרג החברתי-כלכלי;

(3)   היא פועלת בתחום של כמה רשויות מקומיות והממוצע המשוקלל של המדרג החברתי-כלכלי באותן רשויות מקומיות, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בהן, אינו עולה על 6;

(4)   היא הוקמה אחרי י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ופועלת בתחום של כמה רשויות מקומיות והממוצע המשוקלל של המדרג החברתי-כלכלי באותן רשויות מקומיות, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בהן, אינו עולה על 7;

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

הוספת הגדרת "חברה (ג)"

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

החלפת הגדרת "חברה (ג)"

הנוסח הקודם:

"חברה (ג)" – חברה שאינה חברה (א) או (ב), הפועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 5 עד 6 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחומי כל אחת מהרשויות המקומיות ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, לבין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחומי פעילות החברה, במכפלת המדרג החברתי-כלכלי של כל רשות מקומית, נמוך מ-7;

כללים תשע"ח-2018

          "חברה זכאית" – חברה שהוכר לה סכום נוסף למ"ק;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

הוספת הגדרת "חברה זכאית"

כללים תשע"ב-2011

          "חברה ממומנת" – חברה שהתקיים בה אחד מאלה:

(1)   80% לפחות מעלות ההקמה של נכסיה מומנו בהלוואה מהמדינה;

(2)   בחברה שיש לה חברה-בת שמתקיים בה האמור בפסקה (1) – חלקה בנכסי החברה-הבת;

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 514

הוספת הגדרת "חברה ממומנת"

כללים תשע"ב-2011

          "הפקה עצמית" – הפקת מים בידי חברה, העולה על 20% מסך כמות המים שהיא מספקת;

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

הוספת הגדרת "הפקה עצמית"

          "הרשות הממשלתית" – הרשות הממשלתית למים ולביוב;

כללים תש"ע-2010

          "חברת מקורות" – מקורות, חברת מים בע"מ, המספקת מים לפי רישיון הפקה;

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1320

הוספת הגדרת "חברת מקורות"

          "חלוקת המים" – שירותי המים למעט רכישת המים או הפקתם על ידי החברה;

          "יום ההפעלה" – יום החלת תעריפים על חברה לפי כללים אלה לראשונה;

          "יום התחילה" – יום תחילתם של כללים אלה;

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "כללי אמות מידה" – כללי תאגידי מים וביוב לעניין אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה לפי סעיף 99 לחוק;

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

הוספת הגדרת "כללי אמות מידה"

          "כללי מקורות" – כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987;

          "כללי הספקים מקומיים" – כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994;

          "כללי התעריפים" – כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009;

כללים תשע"א-2010

          "כללי קולחין" – כללי המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש), התשע"א-2010;

מיום 1.11.2010

כללים תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 115

הוספת הגדרת "כללי קולחין"

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

          "כמות מוכרת ליחידת דיור" – כהגדרתה בכללי המים (קביעת כמות מוכרת), התשע"ו-2016;

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

ת"ט (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7012 מיום 30.6.2011 עמ' 1140

"כמות מוכרת ליחידת דיור" – מכפלה של 2.5 3.5 מטרים מעוקבים של מים ראשונים לחודש, במספר הנפשות המוכר לאותה יחידת דיור, כמשמעותו בסעיף 23;

 

מיום 1.6.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1287

החלפת הגדרת "כמות מוכרת ליחידת דיור"

הנוסח הקודם:

"כמות מוכרת ליחידת דיור" – מכפלה של 3.5 מטרים מעוקבים של מים ראשונים לחודש, במספר הנפשות המוכר לאותה יחידת דיור, כמשמעותו בסעיף 23;

          "כמות מי ביוב מוכרת" – כמות מים נכנסת, למעט מים שסופקו לגינון ציבורי;

כללים תשע"ח-2018

          "כמות מים נכנסת" – כמות המים השפירים שרכשה החברה, הפיקה או קיבלה מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, בשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור, נכון למועד אישור מפקד הנכסים או למועד העדכון השנתי, האחרון שנעשה לגבי אותה חברה;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

"כמות מים נכנסת" – כמות המים השפירים שרכשה החברה, הפיקה או קיבלה מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, בשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור, נכון למועד אישור מפקד הנכסים או למועד העדכון התלת-שנתי השנתי, האחרון שנעשה לגבי אותה חברה;

          "מד-מים" – כהגדרתו בתקנות מדידת מים (מדי-מים), התשמ"ח-1988;

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "מוסד עירוני" – כמשמעותו בכללי התעריפים;

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

הוספת הגדרת "מוסד עירוני"

          "מים לגינון ציבורי" –

עד שנת 2009 – מים שסופקו בפועל להשקיית גינון ציבורי;

משנת 2009 ואילך – מים שהוקצו ונצרכו כדין להשקיית גינון ציבורי לפי כללי המים (השימוש במים באזורי קיצוב), התשל"ו-1976; ובלבד שהותקן מד-מים המודד רק את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי והחברה בדקה כל שנים עשר חודשים לפחות ממועד התקנת מד-המים או ממועד הבדיקה האחרונה, לפי העניין, כי מד-המים מודד את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי בלבד;

          "מלווה" – תאגיד בנקאי ותאגיד עזר, למעט חברת שירותים משותפת, כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור, קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, יועץ השקעות כמשמעותו בסעיף 7(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, חבר בורסה, חתם וקרן הון סיכון, כמשמעם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

כללים תשע"ד-2013

          "מפקד נכסים" – מפקד נכסים שהוכן לפי דרישת הממונה לכל אחת מן הרשויות המקומיות החברות בחברה סמוך לפני יום הקמתה ושאושר בידי הממונה או מפקד נכסים כאמור האחרון שאישר הממונה לפני יום התחילה או מפקד הנכסים האחרון שעודכן לפי סעיף 30, לפי המאוחר;

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

"מפקד נכסים" – מפקד נכסים שהוכן לפי דרישת הממונה לכל אחת מן הרשויות המקומיות החברות בחברה סמוך לפני יום הקמתה ושאושר בידי הממונה או מפקד נכסים כאמור האחרון שאישר הממונה לפני יום התחילה או מפקד הנכסים האחרון שעודכן לפי סעיף 30, לפי המאוחר;

כללים תשע"ד-2013

          "מפקד נכסים מעודכן" – (נמחקה);

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

מחיקת הגדרת "מפקד נכסים מעודכן"

הנוסח הקודם:

"מפקד נכסים מעודכן" – מפקד הנכסים האחרון שעודכן לפי סעיף 30;

          "מערכת טיפול בשפכים" – מיתקנים לטיפול בשפכים, מיתקנים לטיפול בבוצה ומיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "נכס ותיק" – (נמחקה);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

מחיקת הגדרת "נכס ותיק"

הנוסח הקודם:

"נכס ותיק" – נכס שהוא אחד מאלה:

(1) מבנה או מקרקעין של צרכן שאינו עיריה, מועצה מקומית או ועד מקומי, שבתחום החברה, ואשר החברה, העיריה, המועצה המקומית או הוועד המקומי, שבתחומם פועלת החברה, נתנו לו שירותי מים או שירותי ביוב ערב יום ההפעלה;

(2) מבנה או מקרקעין של צרכן שאינו עיריה, מועצה מקומית או ועד מקומי, שבתחום החברה, ששולמו בעדו היטלי מים והיטלי ביוב וטרם ניתנו לו שירותי מים או שירותי ביוב, ובלבד שלא יאוחר משנתיים מיום ההפעלה הוכח, להנחת דעתה של החברה, כי שולמו היטלים בשל הנכס כאמור;

(3) מבנה או מקרקעין של עיריה, מועצה מקומית או ועד מקומי, ובלבד שלא יאוחר משנתיים מיום ההפעלה הוצגו לחברה מסמכים המעידים כי שולמו לחברה מלוא ההיטלים הנדרשים בעד הנכס;

(4) מבנה אשר ישולמו בעדו לפני יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2011), היטל מים והיטל ביוב בהתאם לדין שהיה בתוקף בתחום אותה חברה לפני יום התחילה, למרות שטרם נוצרה החבות על פי אותו הדין;

(5) מקרקעין בלא מבנה, אשר ישולמו בעדו לפני יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2011), היטל מים והיטל ביוב בשיעור של 80% מהסכום שהיה צריך לשלם אם הנכס היה בנוי בהתאם לתכנית בניין העיר המאושרת לנכס נכון ליום התשלום אף על פי שטרם נוצרה החבות על פי הדין שהיה בתוקף בתחום אותה חברה;

          "נכס פעיל" – נכס שהכיר בו הממונה במפקד הנכסים כנכס המשמש במערכת המים או במערכת הביוב, של החברה לצורך מתן שירותי המים והביוב, למעט זכויות מים, מדי-מים וציוד מעבדה;

כללים תשע"ח-2018

          "סכום נוסף למ"ק" – כמשמעותו בסעיף 32א;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

הוספת הגדרת "סכום נוסף למ"ק"

כללים תשע"ח-2018

          "סכום נוסף כולל" – מכפלה של הסכום הנוסף למ"ק בכמות המים השפירים שרכשה החברה, הפיקה או קיבלה מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, בתקופה שהורתה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיף 32א;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

הוספת הגדרת "סכום נוסף כולל"

          "ספק" – כל המספק מים על פי רישיון הפקה, בין אם הפיקם בעצמו ובין אם קיבלם מספק אחר;

כללים תשע"ח-2018

          "עדכון שנתי" – עדכון מפקד נכסים כמשמעותו בסעיף 30;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

"עדכון תלת-שנתי שנתי" – עדכון מפקד נכסים כמשמעותו בסעיף 30;

          "עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי ביוב למ"ק" ו"עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי מים למ"ק" – כמשמעותן בסעיף 8, לפי העניין;

          "עלויות תפעול ומינהלה מוכרות לשירותי ביוב למ"ק" ו"עלויות תפעול ומינהלה מוכרות לשירותי מים למ"ק" – כמשמעותן בסעיף 10, לפי העניין;

          "ערך כינון מופחת כולל" – הסכום הכולל של ערך כינון מופחת של מערכת מים ושל ערך כינון מופחת של מערכת ביוב;

כללים תשע"ב-2011

          "ערך כינון מופחת של מערכת ביוב" – סך כל ערכי הכינון המופחתם של הנכסים הפעילים המשמשים למערכת הביוב לרבות אלה המשמשים להולכת ביוב, למעט ערך כינון מופחת של מערכת טיפול בשפכים;

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

"ערך כינון מופחת של מערכת ביוב" – סך כל ערכי הכינון המופחתם של הנכסים הפעילים המשמשים במערכת הביוב הפעילים המשמשים למערכת הביוב לרבות אלה המשמשים להולכת ביוב, למעט ערך כינון מופחת של מערכת טיפול בשפכים;

          "ערך כינון מופחת של מערכת טיפול בשפכים" – סך כל ערכי הכינון המופחתים של הנכסים הפעילים המשמשים במערכת טיפול בשפכים;

          "ערך כינון מופחת של מערכת מים" – סך כל ערכי הכינון המופחתים של נכסים פעילים המשמשים במערכת המים;

          "ערך כינון מופחת של נכס פעיל" – ערך כינון מופחת של נכס פעיל, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים;

כללים תשע"ב-2011

          "ערך כינון מלא" של מערכת ביוב, של מערכת טיפול בשפכים או של מערכת מים – סך כל ערכי הכינון של הנכסים הפעילים המשמשים למערכת הביוב לרבות אלה המשמשים להולכת ביוב, מערכת הטיפול בשפכים או מערכת המים, לפי העניין;

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

"ערך כינון מלא" של מערכת ביוב, של מערכת טיפול בשפכים או של מערכת מים – סך כל ערכי הכינון של הנכסים הפעילים המשמשים את מערכת הביוב הפעילים המשמשים למערכת הביוב לרבות אלה המשמשים להולכת ביוב, מערכת הטיפול בשפכים או מערכת המים, לפי העניין;

כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "ערך כינון מלא של נכס פעיל" – עלות נכס פעיל לפי עלות הקמתו, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים, ולעניין סעיף 10 לכללים בלבד – לרבות עלות ההקמה שאישר הממונה של נכסים שהתקבלו בלא תמורה ובלא הפחתה של דמי הקמה, היטלי מים, היטלי ביוב ומענקים שהתקבלו בעד הקמת הנכס או רכישתו;

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

"ערך כינון מלא של נכס פעיל" – עלות נכס פעיל לפי עלות הקמתו, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים, ולעניין סעיף 10 לכללים בלבד – לרבות עלות ההקמה שאישר הממונה של נכסים שהתקבלו בלא תמורה ובלא הפחתה של היטלי מים, היטלי ביוב ומענקים שהתקבלו בעד הקמת הנכס או רכישתו;

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

"ערך כינון מלא של נכס פעיל" – עלות נכס פעיל לפי עלות הקמתו, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים, ולעניין סעיף 10 לכללים בלבד – לרבות עלות ההקמה שאישר הממונה של נכסים שהתקבלו בלא תמורה ובלא הפחתה של דמי הקמה, היטלי מים, היטלי ביוב ומענקים שהתקבלו בעד הקמת הנכס או רכישתו;

          "פחת גבייה" – ההפרש בין סך כל החיובים, בשקלים חדשים, שהוציאה החברה לצרכניה בעד שירותי מים וביוב, ובין סך כל הגבייה בפועל בגין אותם חיובים;

          "פחת מים" – ההפרש בין כמות המים הנכנסת, לרבות למטרת חקלאות, לבין כמות המים שמספקת החברה לכלל צרכניה;

          "פחת ערך כינון של מערכת ביוב למ"ק" ו"פחת ערך כינון של מערכת מים למ"ק" – כמשמעותם בסעיף 7(ב), לפי העניין;

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "צריכה חריגה הנובעת מנזילה" – כמשמעותה בסימן ג' בפרק ב' לכללי אמות המידה;

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

החלפת הגדרת "צריכת מים משותפת" בהגדרת "צריכה חריגה הנובעת מנזילה"

הנוסח הקודם:

"צריכת מים משותפת" – הפרש הקריא של מד-המים הראשי של הנכס, המותקן בגבול הנכס, ושל כלל הקריאים של מדי-המים של כל יחידות הדיור או צרכני המים בנכס, הכל לפי העניין, לרבות מים לחימום, מים חמים, מים לגינון נוי ומים לכל שימוש אחר בנכס;

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

          "צרכן ביתי" – כהגדרתו בכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015;

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2238

הוספת הגדרת "צרכן ביתי"

כללים תשע"ד-2013

          "ריבית דירוג" – (נמחקה);

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

מחיקת הגדרת "ריבית דירוג"

הנוסח הקודם:

"ריבית דירוג" הריבית המתפרסמת באתר האינטרנט של החברה שזכתה במכרז משרד האוצר לציטוט שערי ריבית חסרת סיכון ופרמיות סיכון לטובת שערוך נכסים בלתי סחירים (בטבלת ציטוט ריבית או מרווח עדכני), בתוספת ממוצע המרווחים לחברות הנוטלות אשראי לתקופה של 15 שנים ומעלה והמדורגות בדירוג (A+) ו-(AA-);

כללים תש"ע-2010

          "ריבית פיגורים החשב הכללי" – כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת, מזמן לזמן, ברשומות;

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1320

הוספת הגדרת "ריבית פיגורים החשב הכללי"

          "ש"ח" – שקלים חדשים;

          "שירותי ביוב" – לרבות הקמת מערכת ביוב;

          "שירותי מים" – לרבות הקמת מערכת מים;

כללים תשע"ד-2013

          "שנת הייחוס" – שנת 2012 או השנה האחרונה שלגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים, נכון למועד אישור מפקד הנכסים, לפי המאוחר;

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

הוספת הגדרת "שנת הייחוס"

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תעריף אחיד גבוה" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בסעיף 3(1)(ב);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

"תעריף אחיד גבוה" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור א' של סעיף 3(2.1) בסעיף 3(1)(ב);

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תעריף אחיד גבוה לגבי נכס ותיק" – (נמחקה);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

מחיקת הגדרת "תעריף אחיד גבוה לגבי נכס ותיק"

הנוסח הקודם:

"תעריף אחיד גבוה לגבי נכס ותיק" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור ב' של סעיף 3(2.1);

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תעריף אחיד נמוך" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בסעיף 3(1)(א);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

"תעריף אחיד נמוך" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור א' של סעיף 3(1.1) בסעיף 3(1)(א);

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תעריף אחיד נמוך לגבי נכס ותיק" – (נמחקה);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

מחיקת הגדרת "תעריף אחיד נמוך לגבי נכס ותיק"

הנוסח הקודם:

"תעריף אחיד נמוך לגבי נכס ותיק" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור ב' של סעיף 3(1.1);

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "תעריף גבוה מקורות" – הסכום (H) לאותה חברה לפי סעיף 7(3)(ב)(3.1.2.2) לכללי מקורות בחלוקה ל-K לפי כללי מקורות;

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

"תעריף גבוה מקורות" – הסכום (H) לאותה חברה לפי סעיף 7(3)(ב)(3.1.2.2) לכללי מקורות בחלוקה ל-K לפי כללי מקורות;

          "תעריף נמוך מקורות" – הסכום (L) לאותה חברה לפי סעיף 7(3)(ב)(3.1.2.1) לכללי מקורות;

כללים תשע"ו-2015 כללים תשע"ח-2018

          "תקופה ראשונה" – התקופה שמיום הוספת תחום הרשות המקומית לתחום החברה, מיום תחילת פעילות החברה האזורית או מיום מינוי החברה המנהלת, לפי העניין, עד 31 בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה נוסף התחום, החלה הפעילות או מונתה חברה מנהלת כאמור ולגבי תחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי שנוסף לתחום חברה – עד 31 בדצמבר של השנה השלישית אחרי השנה שבה נוסף התחום;

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1300

הוספת הגדרת "תקופה ראשונה"

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 430

החלפת הגדרת "תקופה ראשונה"

הנוסח הקודם:

"תקופה ראשונה" – התקופה שמיום הוספת תחום הרשות המקומית לתחום החברה עד 31 בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה נוסף התחום כאמור;

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

"תקופה ראשונה" – התקופה שמיום הוספת תחום הרשות המקומית לתחום החברה, מיום תחילת פעילות החברה האזורית או מיום מינוי החברה המנהלת, לפי העניין, עד 31 בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה נוסף התחום, החלה הפעילות או מונתה חברה מנהלת כאמור ולגבי תחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי שנוסף לתחום חברה – עד 31 בדצמבר של השנה השלישית אחרי השנה שבה נוסף התחום;

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

          "תקופה שנייה" – השנה שאחרי תום התקופה הראשונה;

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1300

הוספת הגדרת "תקופה שנייה"

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

          "תקופה שלישית" – השנה שאחרי תום התקופה השנייה;

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1300

הוספת הגדרת "תקופה שלישית"

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק" – המחושבות לפי סעיף 4(ב);

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 359

"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק" – המחושבות לפי סעיף 4(ו) ו-(ז), לפי העניין סעיף 4(ב);

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

החלפת הגדרת ""תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק"" בהגדרת ""תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק""

הנוסח הקודם:

"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק" – המחושבות לפי סעיף 4(ב);

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק" – המחושבות לפי סעיף 5(ב);

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 359

"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק" – המחושבות לפי סעיף 5(ג) ו-(ד), לפי העניין סעיף 5(ב);

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

החלפת הגדרת ""תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק"" בהגדרת ""תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק""

הנוסח הקודם:

"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק" – המחושבות לפי סעיף 5(ב);

          "תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק" – המחושבת לפי סעיף 6(ב);

כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב" – היטלים לפי חוקי העזר, כמשמעותם בסעיף 36(ב), ותעריפי דמי הקמה.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 359

הוספת הגדרת "תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב"

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

"תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב" – היטלים לפי חוקי העזר, כמשמעותם בסעיף 36(ב), ותעריפי דמי הקמה.

חישוב העלות כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

2.    (א)  חישוב עלות שירותי המים ושירותי הביוב שנותנת חברה, וקביעת תעריפים לשירותים כאמור, ייעשו לפי כללים אלה וכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), התשע"ה-2015 בלבד.

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

          (ב)  כל תשלום בעד שירותי מים או שירותי ביוב שנותנת החברה, שנקבע בכל דין לרבות בחוק עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, לא יחול עוד על החברה או על צרכניה מיום ההפעלה לרבות היטלים או אגרות לפי חוקי עזר לביוב או למים או היטלים או אגרות בחוק עזר אחר שמשמעותו דומה גם אם כותרתו שונה, או כל תשלום שהסמכות לקבעו נתונה בידי מועצת הרשות הממשלתית, או תשלום שנקבע בהסכם.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 387

(ב) כל תשלום בעד שירותי מים או שירותי ביוב שנותנת החברה, שנקבע בכל דין לרבות בחוק עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, לא יחול עוד על החברה או על צרכניה מיום ההפעלה לרבות היטלים או אגרות לפי חוקי עזר לביוב או למים או היטלים או אגרות בחוק עזר אחר שמשמעותו דומה גם אם כותרתו שונה, או כל תשלום שהסמכות לקבעו נתונה בידי מועצת הרשות הממשלתית, או תשלום שנקבע בהסכם.

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

(א) חישוב עלות שירותי המים ושירותי הביוב שנותנת חברה, וקביעת תעריפים לשירותים כאמור, ייעשו לפי כללים אלה וכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), התשע"ה-2015 בלבד.

איגוד ערים למים או לביוב כללים תש"ע-2010

2א.     (א)  בסעיף זה –

          "איגוד ערים למים או לביוב" – כהגדרתו בסעיף 17ה(א) לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955;

          "החברה" – חברה, לרבות צרכניה, המקבלת שירותים בתחום המים או הביוב מאיגוד ערים למים או לביוב, בין בתחומה ובין מחוצה לו.

          (ב)  על אף האמור בחוק העזר שלו או בהסכם בינו לבין החברה, וכל עוד לא נקבע לגביו בכללים אחרת –

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(1)   איגוד ערים למים או לביוב לא יגבה ישירות מצרכני החברה כל תשלום המגיע לו בקשר לשירותי מים או ביוב לרבות תשלום בעד דמי הקמת מערכת מים או ביוב;

(2)   איגוד ערים למים או לביוב והחברה יגיעו להסכמה ביניהם לעניין התשלום ותנאי התשלום למתן שירותים בתחום המים והביוב, תוך התאמה ככל האפשר להוראות כללים אלה, ובלבד שבכל מקרה צרכני החברה לא ישלמו מעבר לקבוע בכללים אלה ובכללי התעריפים; בהעדר הסכמה בין הצדדים תקבע בעניין מועצת הרשות הממשלתית.

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1320

הוספת סעיף 2א

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

(ב) על אף האמור בחוק העזר שלו או בהסכם בינו לבין החברה, וכל עוד לא נקבע לגביו בכללים אחרת –

(1) איגוד ערים למים או לביוב לא יגבה ישירות מצרכני החברה כל תשלום המגיע לו בקשר לשירותי מים או ביוב לרבות תשלום בעד דמי הקמת מערכת מים או ביוב;

חיוב בעד שירותי מים וביוב

3.    (א)  חיוב צרכן בעד שירותי מים, יהיה לפי מטרים מעוקבים (מ"ק) של מים שנצרכו.

כללים תשע"ה-2014

          (ב)  צרכן, למעט ספק, המקבל שירותי מים מחברה, יחויב גם בעד שירותי ביוב אף אם אינו מקבל שירותי ביוב מהחברה, ולמעט אם הוא צרכן מים לגינון ציבורי, למטרת חקלאות או שהוא אינו בנכס המחובר, או שיש לחברו, לתשתית ביוב, לפי דין (להלן – מים שאינם מוזרמים לביוב), ביחס לכמות המים שקיבל כדין למטרות ולשימושים כאמור.

כללים תשע"ה-2014

          (ג)   חיוב בעד שירותי ביוב יהיה לפי כמות מים במטרים מעוקבים (מ"ק) שנצרכו בפועל, למעט מים שאינם מוזרמים לביוב.

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחויב מפעל תעשייה או בית מלון העומד בכל התנאים המפורטים להלן בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות בסעיף קטן (ה) המחושבות לפי שבעים אחוזים מצריכת המים והכל כמפורט להלן:

(1)   מנהל הרשות הקצה לו מים לתעשייה לאותה שנה;

(2)   במים השפירים שהוא צורך ואשר אינם זורמים למערכת הביוב של החברה, מתקיים אחד או יותר מתנאים אלה:

(1)   מתנדפים בתהליכי ייבוש;

(2)   משמשים מי הזנה לדודי קיטור;

(3)   מהווים חלק מהמוצר המיוצר במפעל;

(4)   מפונים למקום שאינו מערכת הביוב של החברה, ובלבד שהגורם הממשלתי המוסמך אישור פינוי כאמור;

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

(5)   מערכות קירור לקירור עמוק בעזרת קרר אמוניה ומגדלי קירור רטובים שלא מפונים לביוב;

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

(3)   לחברה הומצא אישור מכון התקנים הישראלי שבמים כאמור מתקיימות הוראות פסקה (2) ובאישור נקבעה הכמות המוזרמת למערכת הביוב של החברה;

(4)   הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות, בכתב, שמתקיימות במים כאמור הוראות פסקה (2);

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

(5)   האישורים המפורטים בפסקאות (3) ו-(4) יחודשו מדי שלוש שנים; ורשאים חברה, מפעל תעשייה או בית מלון לדרוש בדיקה חוזרת של מכון התקנים במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בגין הבדיקה החוזרת יחולו על יוזם הבדיקה.

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

          (ה)  חיוב מפעל תעשייה או בית מלון בעד שירותי ביוב, כאמור בסעיף קטן (ד), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה בהתאם לאישורי מכון התקנים הישראלי כאמור בסעיף קטן (ד)(3), בחלוקה ל-0.7, ובמכפלת תעריף שירותי ביוב או שירותי ביוב לשפכים חריגים; הותקן מד מים למדידת שפכים במפעל התעשייה או בבית המלון והתקיימו שני התנאים להלן, יקבע מכון התקנים את כמות המים כאמור בסעיף זה, לאחר שהביא בחשבון את קריאת מד המים המיועד למדידת שפכים:

(1)   מד המים אושר בידי הרשות הממשלתית לפי תקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988;

(2)   החברה, מפעל התעשייה או בית המלון, לפי העניין, הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד מים המיועד למדידת שפכים.

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

          (ה1) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחולו הוראות אלה:

(1)   צרכן העומד בכל התנאים המפורטים להלן, יחויב בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות המחושבות לפי שבעים אחוזים מצריכת המים לפי פסקה (2) ובעד שירותי מים לפי פסקה (3):

(א)   הצרכן המציא לחברה אישור של מכון התקנים הישראלי ובו נקבעה כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל, או אם החברה והצרכן הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד-מים המיועד למדידת שפכים, לפי קריאת אותו המד ובלבד שמדובר במד-המים שאישרה הרשות הממשלתית לפי תקנות מדידת מים (מדי-מים), התשמ"ח-1988, והכול מיום שבו הומצא האישור או התבצעה הקריאה, לפי העניין; אישור כאמור יחודש מדי שלוש שנים; החברה או הצרכן רשאים לדרוש קריאה חוזרת, לקביעת כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בשל הקריאה החוזרת יחולו על יוזם הקריאה;

(ב)   הצרכן מחובר למערכת הביוב של החברה או מקבל שירותי ביוב מהחברה;

(ג)    הצרכן מזרים פחות מ-70% מכמות המים שצרך לביוב;

(ד)   הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות, בכתב, כי מתקיים האמור בפסקת משנה (ב);

(2)   חיוב צרכן בעד שירותי ביוב, כאמור בפסקה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה לפי אישורי מכון התקנים הישראלי או קריאת מד-המים המיועד למדידת שפכים כאמור בפסקה (1)(א), לפי העניין, בחלוקה ל-0.7, ובמכפלת תעריף שירותי ביוב לפי התוספת הראשונה לכללי התעריפים; ואולם צרכן גדול של ביוב כהגדרתו בכללי התעריפים, יהיה תעריף שירותי הביוב האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

כללים תשע"ז-2016

(3)   חיוב צרכן בעד שירותי מים, כאמור בפסקת משנה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, במכפלת התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי סעיף 3(1)(ב) לכללי התעריפים, לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור; ואולם בעד כמות שמעל 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק מים לשנה שסופקה דרך מד-מים בודד – יהיו התעריפים האמורים, לפי העניין, בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק;

(4)   הוצאות אישור מכון התקנים הישראלי או התקנת מד-מים המיועד למדידת שפכים לפי פסקה (1)(א), יחולו על הצרכן;

(5)   על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), החיוב לצרכן בעד שירותי מים ושירותי ביוב לא יעלה על החיוב שהיה מחויב הצרכן אלמלא חויב לפי סעיף זה, ואולם אין בכך לגרוע מחיוב בעבור שירותי ביוב לשפכים חריגים;

(6)   סעיף זה לא יחול על מפעל או בית מלון המקבלים הקצאת מים לתעשייה בתעריף מים לתעשייה.

          (ו)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג), לפי העניין, יחויב צרכן לפי צריכה של 1.5 מ"ק מים שפירים לתקופה של חודש, לפי התעריף שהיה עליו לשלם בעד כמות כאמור, אף אם צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה.

          (ז)   בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (ב), צרכן, למעט ספק, שאינו מקבל את שירותי המים, כולם או חלקם, מהחברה אך מקבל ממנה שירותי ביוב, יחויב על ידי החברה בעד שירותי הביוב שהוא מקבל ממנה לפי כמות מים במ"ק כמפורט בסעיפים קטנים (ג) או (ד) ו-(ה), לפי העניין, שנצרכו ואשר סופקו מספק אחר או הופקו על ידו.

          (ח)  חיוב כאמור בסעיף קטן (ז) ייעשה לפי אישור שהמציא הצרכן לחברה על כמות המים שסופקה לו; לא המציא הצרכן אישור כאמור, יחויב לפי הערכת החברה את כמות המים שצורך הצרכן; הערכה כאמור תיעשה בשים לב לשימוש שהמים מיועדים לו ובשים לב לתצרוכת המים של צרכנים דונים שהמים מסופקים להם על ידי החברה; בסעיף קטן זה, "אישור" –

(1)   לגבי כמות המים שסיפק לצרכן ספק מים אחר – החיוב בעד שירותי המים שהוציא הספק לצרכן;

(2)   לגבי כמות מים שהפיק הצרכן בעצמו – אישור רשות המים על כמות המים שהפיק לצריכתו העצמית.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 387

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחויב מפעל תעשייה או בית מלון העומד בכל התנאים המפורטים להלן בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות בסעיף קטן (ה) המחושבות לפי שבעים אחוזים מצריכת המים והכל כמפורט להלן:

(1) מנהל הרשות הקצה לו מים לתעשייה לאותה שנה;

(2) במים השפירים שהוא צורך ואשר אינם זורמים למערכת הביוב של החברה, מתקיים אחד או יותר מתנאים אלה:

(1) מתנדפים בתהליכי ייבוש;

(2) משמשים מי הזנה לדודי קיטור;

(3) מהווים חלק מהמוצר המיוצר במפעל;

(4) מפונים למקום שאינו מערכת הביוב של החברה, ובלבד שהגורם הממשלתי המוסמך אישור פינוי כאמור;

(3) לחברה הומצא אישור מכון התקנים הישראלי שבמים כאמור מתקיימות הוראות פסקה (2) ובאישור נקבעה הכמות המוזרמת למערכת הביוב של החברה;

(4) הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות, בכתב, שמתקיימות במים כאמור הוראות פסקה (2);

(5) האישורים המפורטים בפסקאות (3) ו-(4) יחודשו מדי שנה מדי שלוש שנים; ורשאים חברה, מפעל תעשייה או בית מלון לדרוש בדיקה חוזרת של מכון התקנים במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בגין הבדיקה החוזרת יחולו על יוזם הבדיקה.

(ה) אלה כמויות המים שלפיהן יחושב חיוב מפעל תעשייה או בית מלון כאמור בסעיף קטן (ד):

(1) זורמים 5% או פחות מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה – יחויב בשירותי ביוב לפי 7% מכמות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך;

(2) זורמים מ-5% עד 20% מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה – יחויב בשירותי ביוב לפי 28% מכמות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך;

(3) זורמים יותר מ-20% עד 40% מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה – יחויב לפי 57% מכמות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך;

(4) זורמים יותר מ-40% עד 55% מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה – יחויב לפי 78% מכימות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך.

(ה) חיוב מפעל תעשייה או בית מלון בעד שירותי ביוב, כאמור בסעיף קטן (ד), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה בהתאם לאישורי מכון התקנים הישראלי כאמור בסעיף קטן (ד)(3), בחלוקה ל-0.7, ובמכפלת תעריף שירותי ביוב או שירותי ביוב לשפכים חריגים; הותקן מד מים למדידת שפכים במפעל התעשייה או בבית המלון והתקיימו שני התנאים להלן, יקבע מכון התקנים את כמות המים כאמור בסעיף זה, לאחר שהביא בחשבון את קריאת מד המים המיועד למדידת שפכים:

(1) מד המים אושר בידי הרשות הממשלתית לפי תקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988;

(2) החברה, מפעל התעשייה או בית המלון, לפי העניין, הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד מים המיועד למדידת שפכים.

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

הוספת פסקה 3(ד)(2)(5)

 

מיום 1.1.2012 עד יום 30.6.2014

הוראת שעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 465

הוראת שעה (תיקון) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1437

הוספת סעיף קטן 3(ה1)

הנוסח:

(ה1) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחולו הוראות אלה:

(1) צרכן שאינו מפעל תעשייה או בית מלון העומד בכל התנאים המפורטים להלן, יחויב בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות המחושבות לפי שבעים אחוזים מצריכת המים לפי פסקה (2) ובעד שירותי מים לפי פסקה (3):

(א) הצרכן המציא לחברה אישור של מכון התקנים הישראלי ובו נקבעה כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל או אם החברה והצרכן הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד מים המיועד למדידת שפכים, לפי קריאת אותו המד ובלבד שמדובר במד המים שאישרה הרשות הממשלתית לפי תקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988, והכל מיום שבו הומצא האישור או התבצעה הקריאה, לפי העניין; אישור כאמור יחודש מדי שלוש שנים; ורשאים החברה או הצרכן לדרוש בדיקה חוזרת, לקביעת כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל, במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בשל הבדיקה החוזרת יחולו על יוזם הבדיקה;

(ב) הצרכן מחובר למערכת הביוב של החברה או מקבל שירותי ביוב מהחברה;

(ג) הצרכן מזרים פחות מ-70% מכמות המים לביוב;

(ד) הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות, בכתב, כי מתקיים האמור בפסקת משנה (ב);

(2) חיוב צרכן בעד שירותי ביוב, כאמור בפסקה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה לפי אישורי מכון התקנים הישראלי או קריאת מד המים המיועד למדידת שפכים כאמור בפסקה (1)(א), בחלוקה ל-0.7, ובמכפלת תעריף שירותי ביוב או שירותי ביוב לשפכים חריגים;

(3) חיוב צרכן בעד שירותי מים, כאמור בפסקת משנה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, במכפלת התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי כללי התעריפים לאחר שהופחת מהתעריף כאמור, התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור;

(4) הוצאות אישור מכון התקנים הישראלי או התקנת מד מים המיועד למדידת שפכים יחולו על הצרכן;

(5) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), החיוב לצרכן בעבור שירותי מים ושירותי ביוב לא יעלה על החיוב שהיה מחויב הצרכן אלמלא חויב לפי סעיף זה.

 

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1430

הוספת סעיף קטן 3(ה1)

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 514

(ב) צרכן, למעט ספק, המקבל שירותי מים מחברה, יחויב גם בעד שירותי ביוב אף אם אינו מקבל שירותי ביוב מהחברה, ולמעט אם הוא צרכן מים לגינון ציבורי או למטרת חקלאות לגינון ציבורי, למטרת חקלאות או שהוא אינו בנכס המחובר, או שיש לחברו, לתשתית ביוב, לפי דין (להלן – מים שאינם מוזרמים לביוב), ביחס לכמות המים שקיבל כדין למטרות ולשימושים כאמור.

(ג) חיוב בעד שירותי ביוב יהיה לפי כמות מים במטרים מעוקבים (מ"ק) שנצרכו בפועל, למעט מים לגינון ציבורי או למטרת חקלאות שאינם מוזרמים לביוב.

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 411

(ה1) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחולו הוראות אלה:

(1) צרכן העומד בכל התנאים המפורטים להלן, יחויב בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות המחושבות לפי שבעים אחוזים מצריכת המים לפי פסקה (2) ובעד שירותי מים לפי פסקה (3):

(א) הצרכן המציא לחברה אישור של מכון התקנים הישראלי ובו נקבעה כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל, או אם החברה והצרכן הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד-מים המיועד למדידת שפכים, לפי קריאת אותו המד ובלבד שמדובר במד-המים שאישרה הרשות הממשלתית לפי תקנות מדידת מים (מדי-מים), התשמ"ח-1988, והכול מיום שבו הומצא האישור או התבצעה הקריאה, לפי העניין; אישור כאמור יחודש מדי שלוש שנים; החברה או הצרכן רשאים לדרוש קריאה חוזרת, לקביעת כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בשל הקריאה החוזרת יחולו על יוזם הקריאה;

(ב) הצרכן מחובר למערכת הביוב של החברה או מקבל שירותי ביוב מהחברה;

(ג) הצרכן מזרים פחות מ-70% מכמות המים שצרך לביוב;

(ד) הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות, בכתב, כי מתקיים האמור בפסקת משנה (ב);

(2) חיוב צרכן בעד שירותי ביוב, כאמור בפסקה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה לפי אישורי מכון התקנים הישראלי או קריאת מד-המים המיועד למדידת שפכים כאמור בפסקה (1)(א), לפי העניין, בחלוקה ל-0.7, ובמכפלת תעריף שירותי ביוב לפי התוספת הראשונה לכללי התעריפים; ואולם צרכן גדול של ביוב כהגדרתו בכללי התעריפים, יהיה תעריף שירותי הביוב האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(3) חיוב צרכן בעד שירותי מים, כאמור בפסקת משנה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, במכפלת התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי סעיף 3(1)(ב) לכללי התעריפים, לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור; ואולם בעד כמות שמעל 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק מים לשנה שסופקה דרך מד-מים בודד – יהיו התעריפים האמורים, לפי העניין, בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק;

תשואה מוכרת על הון זר כללים תשע"ד-2013

4.    (א)  הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 70% ב-

 

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(1)   בתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום התחילה – ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(2)   בתקופה שלאחר תום השנה ה-15 מיום התחילה – מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין.

כללים תשע"ה-2014

          (ב)  תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, ב-4%, ולגבי חברה ממומנת וחברה שהממוצע המשוקלל, לפי גודל האוכלוסייה, של המדרג החברתי-כלכלי של הרשויות המקומיות שבתחומה אינו עולה על 3 – 5%, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 359

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

תשואה מוכרת על הון זר

4. (א) הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, ב-0.4.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, יחושב הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, לגבי נכס ותיק, כמכפלת ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין באלה:

(1) לגבי חברה שהוקמה לאחר יום התחילה –

(א) ב-0.3 – אם היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת;

(ב) ב-0.4 – אם היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת;

(2) לגבי חברה אשר הוקמה לפני יום התחילה – ביחס שבין החוב לרשות המקומית שאישר לה הממונה ובין סכום ערכי הכינון המופחת של מערכת מים ושל מערכת ביוב.

(ג) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, תחושב כמכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותו בסעיף קטן (א), לפי העניין, בשיעור הריבית המוכרת לפי סעיף קטן (ה).

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לגבי נכס ותיק, תחושב תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), לפי העניין, בשיעור הריבית המוכרת לפי סעיף קטן (ה).

(ה) שיעור הריבית המוכרת יהיה –

(1) בשנת 2010 – 6%;

(2) בשנת 2011 – 5.4% בתוספת מכפלת 0.1 בריבית הדירוג שהייתה ביום 30 בנובמבר 2010;

(3) בשנת 2012 ואילך – מכפלת הריבית המוכרת בשנה הקודמת ב-0.9 בתוספת מכפלת 0.1 בריבית הדירוג שהיתה ביום ה-30 בנובמבר של השנה הקודמת.

(ו) תשואה מוכרת להון זר של מערכת מים או מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותן בסעיף קטן (ג), לפי העניין, ובין כמות מים נכנס או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

(ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו), לגבי נכס ותיק, תחושב תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותה בסעיף קטן (ד), לפי העניין, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

 

מיום 1.1.2014 עד יום 31.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 371

(א) הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 70% 55% ב-

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 514

(ב) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, ב-4%, ולגבי חברה ממומנת וחברה שהממוצע המשוקלל, לפי גודל האוכלוסייה, של המדרג החברתי-כלכלי של הרשויות המקומיות שבתחומה אינו עולה על 3 – 5%, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

(א) הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 70% ב-

(1) לגבי נכס ותיק, בתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה מיום התחילה – ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין;

(2) לגבי כל נכס אחר בתקופה שלאחר תום השנה ה-15 מיום התחילה – מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין.

תשואה מוכרת על הון עצמי כללים תשע"ד-2013

5.    (א)  הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 30% ב-

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(1)   לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום התחילה – ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(2)   בתקופה שלאחר תום השנה ה-15 מיום התחילה – מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין.

          (ב)  תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, ב-7%, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 359

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

תשואה מוכרת על הון עצמי

5. (א) הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלת מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין ב-0.6.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההםעלה, יחושב הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, לגבי נכס ותיק, כמפכלת ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין באלה:

(1) לגבי חברה שהוקמה למן יום התחילה –

(א) ב-0.7 – אם היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת;

(ב) ב-0.6 – אם היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת;

(2) לגבי חברה אשר הוקמה לפני יום התחילה – אחד פחות היחס שבין החוב לרשות המקומית שאישר לה הממונה ובין סכום ערכי הכינון המופחת של מערכת מים ושל מערכת הביוב.

(ג) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כמשמעותו בסעיף קטן (א), לפי העניין, בסכומים כמפורט בסעיף קטן (ה).

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לגבי נכס ותיק, תחושב תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), לפי העניין, בסכומים כמפורט בסעיף קטן (ה).

(ה) אלה הסכומים שבהם יוכפל ההון העצמי המוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כאמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד), לפי העניין:

(1) עד העדכון התלת-שנתי הראשון – ב-0.07;

(2) החל בעדכון התלת-שנתי הראשון – בגבוה מבין אלה:

(א) סכום הרכיבים שלהלן:

(1) מכפלת 0.07 ביחס שבין הסכום של ערך כינון מופחת כולל לאחר מפקד הנכסים או מפקד הנכסים המעודכן, לפי העניין, ובין ערך כינון מופחת כולל לאחר העדכון התלת-שנתי;

(2) מכפלת 0.08 ביחס שבין ההפרש שבין ערך כינון מופחת כולל לאחר העדכון התלת-שנתי ובין ערך כינון מופחת כולל לאחר מפקד הנכסים או מפקד הנכסים המעודכן, לפי העניין, ובין ערך כינון מופחת כולל לאחר העדכון התלת-שנתי;

(ב) 0.07.

(ו) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותה בסעיף קטן (ג), לפי העניין, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

(ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו), לגבי נכס ותיק, תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותה בסעיף קטן (ד), לפי העניין, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

 

מיום 1.1.2014 עד יום 31.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 371

(א) הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 30% 45% ב-

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

(א) הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 30% ב-

(1) לגבי נכס ותיק, לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה מיום התחילה – ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין;

(2) לגבי כל נכס אחר בתקופה שלאחר תום השנה ה-15 מיום התחילה – מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין.

תשואה מוכרת על זכויות מים כללים (מס' 2) תשע"א-2010

6.    (א)  תשואה מוכרת על זכויות מים של חברה תחושב כמכפלת עלות זכויות מים כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים שנערך לחברה, ב-0.07, לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-20 מיום ששולמו תשלומים לזכויות כאמור.

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

          (ב)  תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק של חברה תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על זכויות מים כמשמעותה בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-20 מיום ששולמו תשלומים לזכויות כאמור.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 387

6. (א) תשואה מוכרת על זכויות מים של חברה תחושב כמכפלת עלות זכויות מים כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים שנערך לחברה, ב-0.07, לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-20 מיום ששולמו תשלומים לזכויות כאמור.

(ב) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק של חברה תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על זכויות מים כמשמעותה בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-20 מיום ששולמו תשלומים לזכויות כאמור.

פחת של ערך כינון מלא מוכר כללים (מס' 2) תשע"א-2010 כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ה-2014

7.    (א)  פחת של ערך כינון מערכת מים, מערכת ביוב או מערכת טיפול בשפכים של חברה, לפי העניין, יחושב כמכפלת ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, באחד חלקי שלושים וחמישה, ולגבי חברה ממומנת – באחד חלקי עשרים.

 

כללים תשע"ה-2014

          (ב)  פחת ערך כינון של מערכת מים למ"ק, מערכת ביוב למ"ק או מערכת טיפול בשפכים למ"ק של חברה, לפי העניין, יחושב, כיחס שבין פחת של ערך כינון מערכת מים, מערכת ביוב או מערכת טיפול בשפכים, לפי העניין, כמשמעותם בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012 כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ה-2014

          (ג)   חברה תעביר מן הסכומים המתקבלים בעד שירותי מים וביוב את הסכום המתקבל מפחת ערך כינון למערכת מים למ"ק או פחת ערך כינון למערכת ביוב למ"ק, לפי העניין, כאמור בסעיף קטן (ב) וכן תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב וסכומים שקיבלה לפי סעיף 4 לתוספת השלישית לכללי התעריפים, ובחברה שבבעלותה מערכת טיפול בשפכים – גם פחת ערך כינון למערכת טיפול בשפכים למ"ק, לחשבון בנק נפרד בבעלותה, לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב לרבות פירעון אשראי, כולו או חלקו, לרבות הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מאותו אשראי, שנתקבל ממלווה למטרה כאמור; חברה לא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו.

כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ה-2014

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), הממונה רשאי להתיר לחברה לעשות שימוש בסכומי פחת ערך כינון למערכת מים, למערכת ביוב ולמערכת טיפול בשפכים, למטרה אחרת, אם מצא כי הסכומים הנדרשים לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב קטנים מסך כל סכומי פחת ערך כינון למערכת מים ולמערכת ביוב ותשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב שהופקדו בחשבון כאמור.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 388

(א) פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב של חברה, לפי העניין, יחושב כמכפלת ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, באחד חלקי שלושים; מסכום הפחת כאמור ייגרעו 90% מהסכומים השנתיים הצפויים להתקבל לידי החברה, בשל המרכיב ההוני הנכלל בתמורה לשירותי הולכת שפכים או הולכת מים, לפי העניין.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

(ג) חברה תעביר מן הסכומים המתקבלים בעד שירותי מים וביוב את הסכום המתקבל מפחת ערך כינון למערכת מים למ"ק או פחת ערך כינון למערכת ביוב למ"ק, לפי העניין, כאמור בסעיף קטן (ב), לחשבון בנק נפרד בבעלותה, לשם שיקום, חידוש, תחזוקה ופיתוח מערכות המים והביוב לרבות פירעון אשראי, כולו או חלקו, לרבות הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מאותו אשראי, שנתקבל ממלווה למטרה כאמור; חברה לא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 360

7. (א) פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב של חברה, לפי העניין, יחושב כמכפלת ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, באחד חלקי שלושים שלושים וחמישה; מסכום הפחת כאמור ייגרעו 90% מהסכומים השנתיים הצפויים להתקבל לידי החברה, בשל המרכיב ההוני הנכלל בתמורה לשירותי הולכת שפכים או הולכת מים, לפי העניין.

(ב) פחת ערך כינון של מערכת מים למ"ק או פחת של מערכת ביוב למ"ק של חברה, לפי העניין, יחושב, כיחס שבין פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב, לפי העניין, כמשמעותם בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

(ג) חברה תעביר מן הסכומים המתקבלים בעד שירותי מים וביוב את הסכום המתקבל מפחת ערך כינון למערכת מים למ"ק או פחת ערך כינון למערכת ביוב למ"ק, לפי העניין, כאמור בסעיף קטן (ב) וכן תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב וסכומים שקיבלה לפי סעיף 4 לתוספת השלישית לכללי התעריפים, לחשבון בנק נפרד בבעלותה, לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב לרבות פירעון אשראי, כולו או חלקו, לרבות הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מאותו אשראי, שנתקבל ממלווה למטרה כאמור; חברה לא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), הממונה רשאי להתיר לחברה לעשות שימוש בסכומי פחת ערך כינון למערכת מים ולמערכת ביוב, למטרה אחרת, אם מצא כי הסכומים הנדרשים לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב קטנים מסך כל סכומי פחת ערך כינון למערכת מים ולמערכת ביוב ותשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב שהופקדו בחשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 514

7. (א) פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב מערכת מים, מערכת ביוב או מערכת טיפול בשפכים של חברה, לפי העניין, יחושב כמכפלת ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, באחד חלקי שלושים וחמישה, ולגבי חברה ממומנת – באחד חלקי עשרים.

(ב) פחת ערך כינון של מערכת מים למ"ק או פחת של מערכת ביוב למ"ק מערכת מים למ"ק, מערכת ביוב למ"ק או מערכת טיפול בשפכים למ"ק של חברה, לפי העניין, יחושב, כיחס שבין פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב מערכת מים, מערכת ביוב או מערכת טיפול בשפכים, לפי העניין, כמשמעותם בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

(ג) חברה תעביר מן הסכומים המתקבלים בעד שירותי מים וביוב את הסכום המתקבל מפחת ערך כינון למערכת מים למ"ק או פחת ערך כינון למערכת ביוב למ"ק, לפי העניין, כאמור בסעיף קטן (ב) וכן תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב וסכומים שקיבלה לפי סעיף 4 לתוספת השלישית לכללי התעריפים, ובחברה שבבעלותה מערכת טיפול בשפכים – גם פחת ערך כינון למערכת טיפול בשפכים למ"ק, לחשבון בנק נפרד בבעלותה, לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב לרבות פירעון אשראי, כולו או חלקו, לרבות הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מאותו אשראי, שנתקבל ממלווה למטרה כאמור; חברה לא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), הממונה רשאי להתיר לחברה לעשות שימוש בסכומי פחת ערך כינון למערכת מים ולמערכת ביוב למערכת מים, למערכת ביוב ולמערכת טיפול בשפכים, למטרה אחרת, אם מצא כי הסכומים הנדרשים לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב קטנים מסך כל סכומי פחת ערך כינון למערכת מים ולמערכת ביוב ותשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב שהופקדו בחשבון כאמור.

עלויות מוכרות בעבור הון חוזר כללים (מס' 2) תשע"ג-2012 כללים תשע"ה-2014 כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

8.    עלות מוכרת בעבור הון חוזר תהיה –

(1)  לשירותי מים של חברה – 0.051 ש"ח למ"ק;

(2)  לשירותי ביוב של חברה – 0.020 ש"ח למ"ק.

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1321

8. עלות מוכרת בעבור הון חוזר תהיה –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.05 ש"ח 0.046 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.048 שקלים חדשים למ"ק למ"ק;

(2) לשירותי ביוב של חברה – 0.02 ש"ח 0.018 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.019 שקלים חדשים למ"ק למ"ק.

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

(1) לשירותי מים של חברה – 0.046 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.048 0.049 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

(1) לשירותי מים של חברה – 0.046 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.049 שקלים חדשים למ"ק 0.049 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1575

(1) לשירותי מים של חברה – 0.049 0.050 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב של חברה – 0.018 0.0193 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.019 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

עלויות מוכרות בעבור הון חוזר

8. עלות מוכרת בעבור הון חוזר תהיה –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.050 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב של חברה – 0.0193 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.019 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7268 מיום 10.7.2013 עמ' 1498

[ללא שינוי בסכומים]

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 514

(1) לשירותי מים של חברה – 0.051 שקלים חדשים 0.052 ש"ח למ"ק;

(2) לשירותי ביוב של חברה – 0.200 שקלים חדשים 0.020 ש"ח למ"ק.

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1300

(1) לשירותי מים של חברה – 0.052 0.051 ש"ח למ"ק;

הפחתה בשל דמי הקמה כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

9.    (א)  הפחתה בשל דמי הקמה של חברה תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כערכן ביום ההפעלה בתוספת מחצית מערך זכויות המים במכפלת אחד חלקי 16.87 ב-

(1)   לגבי חברה שהוקמה ביום התחילה או לאחריו –

(א)   0.7 – אם היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת;

(ב)   0.6 – אם היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת;

(2)   לגבי חברה אשר הוקמה לפני יום התחלה – אחד פחות היחס שבין החוב לרשות המקומית שאישר לה הממונה, נכון ליום התחילה, ובין סכום ערכי הכינון המופחת של מערכת מים ושל מערכת הביוב, לפי מפקד הנכסים האחרון שאישר לה הממונה לפני יום התחילה.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ב)  הפחתה בשל דמי הקמה למ"ק של חברה, תחושב כיחס שבין הפחתה בשל דמי הקמה כאמור בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

(א) הפחתה מוכרת לנכס ותיק של חברה תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כמשמעותם בסעיף 5(ב) כערכן ביום ההפעלה בתוספת מחצית מערך זכויות המים במכפלת שיעור ההון העצמי לפי סעיף 5(ב), באחד חלקי 15.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 360

החלפת סעיף קטן 9(א)

הנוסח הקודם:

(א) הפחתה מוכרת לנכס ותיק של חברה תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כערכן ביום ההפעלה בתוספת מחצית מערך זכויות המים במכפלת שיעור ההון העצמי לפי סעיף 5(ב), באחד חלקי 15.

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

הפחתה מוכרת לנכס ותיק הפחתה בשל דמי הקמה

9. (א) הפחתה מוכרת לנכס ותיק הפחתה בשל דמי הקמה של חברה תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כערכן ביום ההפעלה בתוספת מחצית מערך זכויות המים במכפלת אחד חלקי 16.87 ב-

(1) לגבי חברה שהוקמה ביום התחילה או לאחריו –

(א) 0.7 – אם היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת;

(ב) 0.6 – אם היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת;

(2) לגבי חברה אשר הוקמה לפני יום התחלה – אחד פחות היחס שבין החוב לרשות המקומית שאישר לה הממונה, נכון ליום התחילה, ובין סכום ערכי הכינון המופחת של מערכת מים ושל מערכת הביוב, לפי מפקד הנכסים האחרון שאישר לה הממונה לפני יום התחילה.

(ב) הפחתה מוכרת לנכס ותיק הפחתה בשל דמי הקמה למ"ק של חברה, תחושב כיחס שבין הפחתה מוכרת לנכס ותיק הפחתה בשל דמי הקמה כאמור בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

עלויות תפעול ומינהלה מוכרות כללים תשע"ד-2013 הודעה תשע"ו-2016

10.  (א)  בסעיף זה –

          "כמות המים האזורית" או "W" – כמות המים השפירים שרכשו, הפיקו או קיבלו מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, הרשויות המקומיות המשויכות לקבוצה או החברות הפועלות בתחומן בשנת הייחוס;

          "כמות המים השנתית" – כמות המים הנכנסת בשנת הייחוס;

          "כמות המים הנוספת" – סך כל כמות המים השפירים העולה על 15,000 מ"ק שסיפקה חברה דרך מד מים בודד, בתעריף הקבוע בסעיף 3(2)(א) לכללי התעריפים;

          "כמות המים הנותרת" – כמות המים השנתית בניכוי כמות המים הנוספת;

          "מקדם תקורה" –

(1)   לגבי חברה שפועלת בתחומה של רשות מקומית המשויכת לקבוצה שכמות המים האזורית שלה שווה או עולה על 40 מיליון מטרים מעוקבים (מ"ק) –

(2)   לגבי החברות המנויות בפרטים (6) ו-(50) בתוספת הראשונה – 0.3 ו-0.47, בהתאמה;

(3)   לגבי כל חברה אחרת –

(הוראת שעה) תשע"ד-2013

          "קבוצה" – קבוצה שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיף 6ג לחוק.

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

          (ב)  עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

כללים תשע"ט-2018

(1)   תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,346,867 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2)   ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א)   רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב)   רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג)    רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד)   רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3)   תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

כללים תשע"ט-2018

(א)   מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-35.977 ש"ח;

כללים תשע"ט-2018

(א1) בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק – מכפלה של מספר הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק ב-15.055 ש"ח;

(ב)   סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג)    עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4)   מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(הוראת שעה) תשע"ד-2013

(5)   (פקעה);

כללים תשע"ז-2016

(6)   בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א)   אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב)   אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית.

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

          (ג)   עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

כללים תשע"ט-2018

(1)   תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,796,868 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2)   תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

כללים תשע"ט-2018

(א)   מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-35.977 ש"ח;

(ב)   סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד)   עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

כללים תשע"ו-2015

(3)   בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח בעד כל מערכת טיפול בשפכים;

(הוראת שעה) תשע"ד-2013

(4)   (פקעה);

כללים תשע"ז-2016

(5)   בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א)   אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב)   אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית.

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017 כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

          (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 3.047 ש"ח.

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1321

10. (א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.857 ש"ח 0.814 שקלים חדשים למ"ק למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.651 ש"ח 0.618 שקלים חדשים למ"ק למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.950 ש"ח 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.720 ש"ח 0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.926 ש"ח 0.880 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.702 ש"ח 0.667 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.902 ש"ח 0.857 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.684 ש"ח 0.650 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(4) בשנת 2013 – 0.879 ש"ח 0.835 שקלים חדשים למ"ק מים לשירותי מים ו-0.667 ש"ח 0.634 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב.

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 388

ת"ט תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 482

10. (א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.814 שקלים חדשים למ"ק למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.618 שקלים חדשים למ"ק למ"ק.

(1) לשירותי מים של חברה – 0.824 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.625 שקלים חדשים למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.880 0.889 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.667 0.674 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.857 0.866 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.650 0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(4) בשנת 2013 – 0.835 0.845 שקלים חדשים למ"ק מים לשירותי מים ו-0.634 0.641 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), נקבעו לחברה תשלומים לשירותי מים וביוב מסוימים, בכללי התעריפים, יופחת מכל סכום בשקלים חדשים הנקוב בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין שירותי מים של חברה, סכומים בעבור השירותים המנויים בפרטים 1 עד 3 לתוספת השנייה לכללי התעריפים – 0.02 שקלים חדשים למ"ק.

(ד) גבתה חברה תשלומים שאינם לפי כללי התעריפים או כללים אלה, רשאית מועצת הרשות הממשלתית, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, להפחית מעלויות תפעול ומנהלה מוכרות לפי כללים אלה, את סך התשלומים שנגבה כאמור; ואולם לא יהיה בהפחתת העלויות כאמור כדי לגרוע מחבות החברה להשיב לצרכניה את התשלום שגבתה שלא לפי הכללים כאמור.

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1080

(א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.824 0.836 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.625 0.634 שקלים חדשים למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.889 0.901 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.674 0.683 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.866 0.878 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 0.666 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(4) בשנת 2013 – 0.845 0.857 שקלים חדשים למ"ק מים לשירותי מים ו-0.641 0.650 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), נקבעו לחברה תשלומים לשירותי מים וביוב מסוימים, בכללי התעריפים, יופחת מכל סכום בשקלים חדשים הנקוב בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין שירותי מים של חברה, סכומים בעבור השירותים המנויים בפרטים 1 עד 3 לתוספת השנייה לכללי התעריפים – 0.02 שקלים חדשים למ"ק סך של 0.08 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

(א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.836 שקלים חדשים למ"ק;

(1) לשירותי מים של חברה –

(א) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של עד 200 מטר או בעלת הפקה עצמית – 0.849 שקלים חדשים למ"ק;

(ב) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר ושאינה בעלת הפקה עצמית – 0.999 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.634 0.641 שקלים חדשים למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.901 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.683 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.878 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.666 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.892 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.675 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.041 שקלים חדשים למ"ק;

(4) בשנת 2013 – 0.857 שקלים חדשים למ"ק מים לשירותי מים ו-0.650 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב.

(4) בשנת 2013 – 0.871 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.658 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.020 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1575

(א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה –

(א) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של עד 200 מטר או בעלת הפקה עצמית – 0.849 0.863 שקלים חדשים למ"ק;

(ב) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר ושאינה בעלת הפקה עצמית – 0.999 1.016 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.641 0.652 שקלים חדשים למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.901 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.683 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.892 0.907 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.675 0.686 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.041 1.059 שקלים חדשים למ"ק;

(4) בשנת 2013 – 0.871 0.886 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.658 0.669 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.020 1.037 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 347

החלפת סעיפים קטנים 10(א)-10(ג)

הנוסח הקודם:

(א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה –

(א) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של עד 200 מטר או בעלת הפקה עצמית – 0.863 שקלים חדשים למ"ק;

(ב) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר ושאינה בעלת הפקה עצמית – 1.016 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.652 שקלים חדשים למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.901 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.683 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.907 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.686 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.059 שקלים חדשים למ"ק;

(4) בשנת 2013 – 0.886 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.669 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.037 שקלים חדשים למ"ק.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), נקבעו לחברה תשלומים לשירותי מים וביוב מסוימים, בכללי התעריפים, יופחת מכל סכום בשקלים חדשים הנקוב בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין שירותי מים של חברה, סך של 0.08 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 3) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7263 מיום 30.6.2013 עמ' 1429

החלפת סעיף קטן 10(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה –

(2) לשירותי ביוב של חברה –

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7268 מיום 10.7.2013 עמ' 1498

(א) לעניין סעיף זה:

"A" – מקדם גבייה מים בגובה 29.829 30.097 ש"ח;

"A1" – מקדם גבייה ביוב בגובה 14.915 15.049 ש"ח;

"B" – מספר מוני המים בשנה האחרונה שלגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים, נכון למועד אישור מפקד הנכסים או למועד העדכון התלת שנתי, האחרון שנעשה לגבי אותה חברה;

"C" – מקדם פריסה בגובה 46,040 46.454 ש"ח;

"D" – מספר הרשויות המקומיות שבתחומן מבצעת החברה פעילות חיונית, בשנה מסוימת;

"E" – מקדם הוצאות הנהלה וכלליות, בשקלים חדשים –

(1) לחברה (א) – בשנת 2013 מקדם בגובה 0.327 0.330; בשנת 2014 מקדם בגובה 0.308 0.311; בשנת 2015 מקדם בגובה 0.289 0.292 ומשנת 2016 מקדם בגובה 0.270 0.272;

(2) לחברה (ב) או (ג) – בשנת 2013 מקדם בגובה 0.297 0.300; בשנת 2014 מקדם בגובה 0.289 0.292 ומשנת 2015 מקדם בגובה 0.270 0.272 ש"ח;

(3) לכל חברה אחרת – מקדם בגובה 0.270 0.272;

"F" – מקדם הולכה למט"ש בגובה 0.04 ש"ח לחברה שעלות ההולכה לא הוכרה לפי סעיף 11 לכללים אלה;

"G" – כמות מים נכנסת;

"H" – מקדם תפעול מערכת המים בגובה 0.596 0.601 ש"ח;

"H1" – מקדם תפעול מערכת ביוב בגובה 0.305 0.308 ש"ח;

"I" – לחברה בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטרים ושאינה בעלת הפקה עצמית 0.17 0.172 ש"ח;

"J" – לחברה שסך כל אספקת המים לחקלאות בה עולה על 5% מכמות המים הנכנסת 0.42 ש"ח במכפלת סך כל כמות המים שסופקה לחקלאות ובחלוקה לסך כל כמות המים הנכנסת ובהפחתה של 0.021 ש"ח.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 360

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

עלויות תפעול ומינהלה מוכרות

10. (א) לעניין סעיף זה:

"A" – מקדם גבייה מים בגובה 30.097 ש"ח;

"A1" – מקדם גבייה ביוב בגובה 15.049 ש"ח;

"B" – מספר מוני המים בשנה האחרונה שלגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים, נכון למועד אישור מפקד הנכסים או למועד העדכון התלת שנתי, האחרון שנעשה לגבי אותה חברה;

"C" – מקדם פריסה בגובה 46.454 ש"ח;

"D" – מספר הרשויות המקומיות שבתחומן מבצעת החברה פעילות חיונית, בשנה מסוימת;

"E" – מקדם הוצאות הנהלה וכלליות, בשקלים חדשים –

(1) לחברה (א) – בשנת 2013 מקדם בגובה 0.330; בשנת 2014 מקדם בגובה 0.311; בשנת 2015 מקדם בגובה 0.292 ומשנת 2016 מקדם בגובה 0.272;

(2) לחברה (ב) או (ג) – בשנת 2013 מקדם בגובה 0.300; בשנת 2014 מקדם בגובה 0.292 ומשנת 2015 מקדם בגובה 0.272 ש"ח;

(3) לכל חברה אחרת – מקדם בגובה 0.272;

"F" – מקדם הולכה למט"ש בגובה 0.04 ש"ח לחברה שעלות ההולכה לא הוכרה לפי סעיף 11 לכללים אלה;

"G" – כמות מים נכנסת;

"H" – מקדם תפעול מערכת המים בגובה 0.601 ש"ח;

"H1" – מקדם תפעול מערכת ביוב בגובה 0.308 ש"ח;

"I" – לחברה בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטרים ושאינה בעלת הפקה עצמית 0.172 ש"ח;

"J" – לחברה שסך כל אספקת המים לחקלאות בה עולה על 5% מכמות המים הנכנסת 0.42 ש"ח במכפלת סך כל כמות המים שסופקה לחקלאות ובחלוקה לסך כל כמות המים הנכנסת ובהפחתה של 0.021 ש"ח.

(ב) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה –

(2) לשירותי ביוב של חברה –

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), נקבעו לחברה תשלומים לשירותי מים וביוב מסוימים, בכללי התעריפים, יופחתו מעלויות תפעול ומינהלה מוכרות לשירותי מים של חברה, סך של 0.04 ש"ח למ"ק.

(ד) גבתה חברה תשלומים שאינם לפי כללי התעריפים או כללים אלה, רשאית מועצת הרשות הממשלתית, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, להפחית מעלויות תפעול ומנהלה מוכרות לפי כללים אלה, את סך התשלומים שנגבה כאמור; ואולם לא יהיה בהפחתת העלויות כאמור כדי לגרוע מחבות החברה להשיב לצרכניה את התשלום שגבתה שלא לפי הכללים כאמור.

 

מיום 1.1.2014 עד יום 31.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 371

10. (א) בסעיף זה –

"כמות המים האזורית" או "W" – כמות המים השפירים שרכשו, הפיקו או קיבלו מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, הרשויות המקומיות המשויכות לקבוצה או החברות הפועלות בתחומן בשנת הייחוס;

"כמות המים השנתית" – כמות המים הנכנסת בשנת הייחוס;

"כמות המים הנוספת" – סך כל כמות המים השפירים העולה על 15,000 מ"ק שסיפקה חברה דרך מד מים בודד, בתעריף הקבוע בסעיף 3(2)(א) לכללי התעריפים;

"כמות המים הנותרת" – כמות המים השנתית בניכוי כמות המים הנוספת;

"מקדם תקורה" –

(1) לגבי חברה שפועלת בתחומה של רשות מקומית המשויכת לקבוצה שכמות המים האזורית שלה שווה או עולה על 40 מיליון מטרים מעוקבים (מ"ק) –

(2) לגבי החברות המנויות בפרטים (6) ו-(50) בתוספת הראשונה – 0.3 ו-0.47, בהתאמה;

(3) לגבי כל חברה אחרת –

"קבוצה" – קבוצה שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיף 6ג לחוק רשימת הרשויות המקומיות המשויכות לאותו אזור שפרסמה הרשות הממשלתית באתר האינטרנט שלה.

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,260,000 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.15 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה במועד עדכון התעריף פחות אחד ב-0.015 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,000,000 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.15 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה במועד עדכון התעריף פחות אחד ב-0.015 ש"ח.

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 2.39 ש"ח.

 

מיום 1.7.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1582

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,260,000 ב-10,245,636 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.15 38.10 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה במועד עדכון התעריף פחות אחד ב-0.015 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,000,000 ב-8,987,400 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.15 38.10 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה במועד עדכון התעריף פחות אחד ב-0.015 ש"ח.

 

מיום 1.1.2015 עד יום 31.12.2015

הוראת שעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 372

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,245,636 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.10 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,987,400 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.10 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח.

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 515

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,245,636 10,277,397 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.10 38.218 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,987,400 9,015,261 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.10 38.218 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח.

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 2.39 2.40 ש"ח.

 

מיום 1.1.2015 עד יום 31.12.2016

כללים תשע"ה-2014 הוראת שעה

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 522

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,277,397 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.218 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח;

(6) בחברה שהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) בתחום של רשות מקומית נוספת – מכפלה של מספר הרשויות המקומיות שבהן החלה לפעול כאמור ב-0.0075 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,015,261 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.218 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח;

(5) בחברה שהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) בתחום של רשות מקומית נוספת – מכפלה של מספר הרשויות המקומיות שבהן החלה לפעול כאמור ב-0.0075 ש"ח.

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1300

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,277,397 10,174,623 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.218 37.836 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) (פקעה).

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,015,261 8,925,108 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.218 37.836 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) (פקעה).

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 2.40 3 ש"ח.

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 430

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,174,623 10,124,767 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.836 37.651 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) (פקעה).

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,925,108 8,881,375 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.836 37.651 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח בעד כל מערכת טיפול בשפכים;

(4) (פקעה).

 

מיום 1.7.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7681 מיום 30.6.2016 עמ' 1487

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,124,767 10,101,480 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.651 37.564 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) (פקעה).

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,881,375 8,860,948 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.651 37.564 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח בעד כל מערכת טיפול בשפכים;

(4) (פקעה).

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 3 2.993 ש"ח.

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 411

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,101,480 10,124,713 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.564 37.65 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) (פקעה);

(6) (פקעה).

(6) בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א) אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב) אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,860,948 8,881,328 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.564 37.65 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח בעד כל מערכת טיפול בשפכים;

(4) (פקעה);

(5) (פקעה).

(5) בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א) אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב) אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית.

 

מיום 1.6.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1287

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,124,713 10,212,798 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.65 37.978 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,881,328 8,958,596 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.65 37.978 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 2.993 3.019 ש"ח.

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,212,798 10,210,691 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.978 35.504 ש"ח;

(א1) בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק – מכפלה של מספר הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק ב-14.9 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,958,596 9,667,930 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.978 35.504 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2238

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,210,691 10,306,671 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-35.504 35.838 ש"ח;

(א1) בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק – מכפלה של מספר הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק ב-14.9 14.997 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,667,930 9,758,809 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-35.504 35.838 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 3.019 3.047 ש"ח.

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1629

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,306,671 10,346,867 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-35.838 35.977 ש"ח;

(א1) בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק – מכפלה של מספר הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק ב-14.997 15.055 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,758,809 9,796,868 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-35.838 35.977 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

 

עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות כללים (מס' 2) תשע"ג-2012 כללים תשע"ה-2014 כללים תשע"ז-2016 כללים תשע"ח-2018

10א.  (א)  לעניין סעיף זה –

          "A" – מקדם הוצאות שאיבה בגובה 750 ש"ח;

          "B" – מספר יחידות הדיור שאינן מחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית;

          "C" – כמות מים נכנסת;

          "D" – היחס שבין מספר יחידות הדיור שמחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית לבין סך כל מספר יחידות הדיור הידוע לרשות הממשלתית בהתאם לשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור;

          "E" – מקדם השתתפות בגובה ש"ח אחד;

          "F" – מקדם השלמת פיתוח – בשנת 2013 מקדם בגובה 100%; בשנת 2014 מקדם בגובה 75%; בשנת 2015 מקדם בגובה 65%; בשנת 2016 מקדם בגובה 40%, בשנת 2017 מקדם בגובה 40%, בשנת 2018 מקדם בגובה 25% ומשנת 2019 מקדם בגובה 0%;

          "G" – מקדם השלמת פיתוח ברשות מצטרפת – עד תום השנה הראשונה שאחרי השנה שבה נוספה לתחום החברה – 100%; בשנים השנייה והשלישית – 75%; בשנים הרביעית והחמישית – 50%; בשנים השישית והשביעית – 25%; ומהשנה השמינית – 0%.

כללים תשע"ה-2014

          (ב)  עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות –

(1)   בחברה שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*F/C;

כללים תשע"ז-2016

(2)   בחברה שאינה נכללת בפסקה (1) ושהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) בתחום של רשות מקומית נוספת שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*G לגבי תחום אותה רשות מקומית לחלק לכמות המים הנכנסת שסיפקה החברה לכלל צרכניה.

מיום 1.7.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 348

הוספת סעיף 10א

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 515

10א. (א) לעניין סעיף זה –

"A" – מקדם הוצאות שאיבה בגובה 600 750 ש"ח;

"B" – מספר יחידות הדיור שאינן מחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית;

"C" – כמות מים נכנסת;

"D" – היחס שבין מספר יחידות הדיור שאינן מחוברות שמחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית לבין סך כל מספר יחידות הדיור הידוע לרשות הממשלתית בהתאם לשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור;

"E" – מקדם השתתפות בגובה 0.7 ש"ח ש"ח אחד;

"F" – מקדם השלמת פיתוח – בשנת 2013 מקדם בגובה 100%; בשנת 2014 מקדם בגובה 75%; בשנת 2015 מקדם בגובה 50%; בשנת 2016 מקדם בגובה 25% ומשנת 2017 מקדם בגובה 0% בשנת 2015 מקדם בגובה 65%; בשנת 2016 מקדם בגובה 40%, בשנת 2017 מקדם בגובה 25% ומשנת 2018 מקדם בגובה 0%.

(ב) עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות בחברה שבה אחוז השלמת חיבורי יחידות הדיור לרשת הציבורית (D) קטן מ-90% ושבוצעו לפי כללי אמות המידה, יהיו: A*B-C*(1-D)*E*F.

(ב) עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות –

(1) בחברה שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*F/C;

(2) בחברה שאינה נכללת בפסקה (1) ושהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) בתחום של רשות מקומית נוספת שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*F לגבי תחום אותה רשות מקומית לחלק לכמות המים הנכנסת שסיפקה החברה לכלל צרכניה.

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 412

10א. (א) לעניין סעיף זה –

"A" – מקדם הוצאות שאיבה בגובה 750 ש"ח;

"B" – מספר יחידות הדיור שאינן מחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית;

"C" – כמות מים נכנסת;

"D" – היחס שבין מספר יחידות הדיור שמחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית לבין סך כל מספר יחידות הדיור הידוע לרשות הממשלתית בהתאם לשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור;

"E" – מקדם השתתפות בגובה ש"ח אחד;

"F" – מקדם השלמת פיתוח – בשנת 2013 מקדם בגובה 100%; בשנת 2014 מקדם בגובה 75%; בשנת 2015 מקדם בגובה 65%; בשנת 2016 מקדם בגובה 40%, בשנת 2017 מקדם בגובה 25% ומשנת 2018 מקדם בגובה 0% בשנת 2017 מקדם בגובה 40%, בשנת 2018 מקדם בגובה 25% ומשנת 2019 מקדם בגובה 0%;

"G" – מקדם השלמת פיתוח ברשות מצטרפת – עד תום השנה שבה נוספה לתחום החברה – 100%; בשנה השנייה – 40%; בשנה השלישית – 25%; ומהשנה הרביעית – 0%.

(ב) עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות –

(1) בחברה שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*F/C;

(2) בחברה שאינה נכללת בפסקה (1) ושהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) בתחום של רשות מקומית נוספת שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*FG לגבי תחום אותה רשות מקומית לחלק לכמות המים הנכנסת שסיפקה החברה לכלל צרכניה.

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

(א) לעניין סעיף זה –

"A" – מקדם הוצאות שאיבה בגובה 750 ש"ח;

"B" – מספר יחידות הדיור שאינן מחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית;

"C" – כמות מים נכנסת;

"D" – היחס שבין מספר יחידות הדיור שמחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית לבין סך כל מספר יחידות הדיור הידוע לרשות הממשלתית בהתאם לשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור;

"E" – מקדם השתתפות בגובה ש"ח אחד;

"F" – מקדם השלמת פיתוח – בשנת 2013 מקדם בגובה 100%; בשנת 2014 מקדם בגובה 75%; בשנת 2015 מקדם בגובה 65%; בשנת 2016 מקדם בגובה 40%, בשנת 2017 מקדם בגובה 40%, בשנת 2018 מקדם בגובה 25% ומשנת 2019 מקדם בגובה 0%;

"G" – מקדם השלמת פיתוח ברשות מצטרפת – עד תום השנה שבה נוספה לתחום החברה – 100%; בשנה השנייה – 40%; בשנה השלישית – 25%; ומהשנה הרביעית – 0%.

"G" – מקדם השלמת פיתוח ברשות מצטרפת – עד תום השנה הראשונה שאחרי השנה שבה נוספה לתחום החברה – 100%; בשנים השנייה והשלישית – 75%; בשנים הרביעית והחמישית – 50%; בשנים השישית והשביעית – 25%; ומהשנה השמינית – 0%.

עדכון עלויות האנרגיה כללים תשע"ד-2013

10ב.  מנהל הרשות רשאי, לבקשת חברה, לעדכן את עלויות האנרגיה של מערכת המים ומערכת הביוב של החברה הקבועות בסעיף 10(ב)(3)(ג) ו-(ג)(2)(ג), אם שוכנע כי צריכת החשמל שלה עלתה כתוצאה מהקמת תחנות שאיבה חדשות או כתוצאה מגידול במספר הצרכנים של החברה.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 363

הוספת סעיף 10ב

הכרה בהכנסות ממתן שירותי תשתית כללים תשע"ד-2013

10ג.   נתנה חברה שירותי הולכת שפכים או הולכת מים לחברה אחרת, יופחתו מעלות שירותי מים או שירותי ביוב המוכרת לחברה, לפי העניין, הסכומים שהתקבלו בעד מתן שירותי הולכת שפכים או הולכת מים כאמור, בניכוי 10% מהעלות שהוכרה לחברה האחרת בעבור רכישת אותם שירותים.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 363

הוספת סעיף 10ג

עלות טיפול בשפכים כללים תשע"ו-2015

11.    (א)  עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק של חברה תהיה כמפורט להלן:

כללים תשע"ט-2018

(1)   רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.704 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

כללים תשע"ט-2018

(2)   רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.708 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

כללים תשע"א-2010 כללים תשע"ט-2018

(3)   רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.033 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

כללים תשע"א-2010 כללים תשע"ט-2018

(4)   רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.251 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(5)   חברה המטפלת בשפכיה ביותר ממיתקן אחד – הממוצע המשוקלל של עלות הטיפול המוכרת לכל מיתקן;

כללים תשע"ב-2011

(5א) חברה ששפכיה מטופלים במערכת טיפול בשפכים ומחויבת בעבור מ"ק ביוב לפי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לתמורה בשל אותה מערכת – כפי שנקבע באותם כללים ובחלוקה למקדם פחת מים מוכר של חברה;

כללים תשע"א-2010

(6)   מכפלת הכמויות הנקובות ברישיון ההפקה של מיתקן, בתעריפים לפי כללי קולחין, בהתאם לחלקה היחסי של החברה בכמויות המטופלות במיתקן; ויראו בתשלום או חלף תשלום, כמשמעותם בכללי קולחין, בהסכם עבר שאישר הממונה לפי סעיף 15 לכללי קולחין, כתעריפים לפי כללי קולחין.

          (ב)  בסעיף זה –

          "כמות הספיקה היומית המוכרת" – כמות הספיקה היומית למיתקן המוכרת על ידי מנהל הרשות או 35,000, לפי הנמוך;

          "מיתקן" – מיתקן לטיפול בשפכים המיועד להפחתת ריכוז המזהמים;

          "רמת טיפול בסיסית" – רמת הטיפול הנדרשת מיצרן שפכים גדול לפי תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ"ב-1992;

          "רמת טיפול ירודה" איכות פחותה מרמת טיפול בסיסית;

          "רמת טיפול להשקיה חקלאית בלא מגבלות" ו"רמת טיפול לאיכות הנדרשת" – כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940.

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1321

(א) עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק של חברה תהיה כמפורט להלן:

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.65 ש"ח 0.593 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 0.618 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.5 ש"ח 1.369 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.425 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.8 ש"ח 1.643 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.710 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2 ש"ח 1.825 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.900 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(5) חברה המטפלת בשפכיה ביותר ממיתקן אחד – הממוצע המשוקלל של עלות הטיפול המוכרת לכל מיתקן.

 

מיום 1.1.2011

כללים תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 115

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.643 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.710 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 1.825 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.900 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(5) חברה המטפלת בשפכיה ביותר ממיתקן אחד – הממוצע המשוקלל של עלות הטיפול המוכרת לכל מיתקן;

(6) מכפלת הכמויות הנקובות ברישיון ההפקה של מיתקן, בתעריפים לפי כללי קולחין, בהתאם לחלקה היחסי של החברה בכמויות המטופלות במיתקן; ויראו בתשלום או חלף תשלום, כמשמעותם בכללי קולחין, בהסכם עבר שאישר הממונה לפי סעיף 15 לכללי קולחין, כתעריפים לפי כללי קולחין.

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 388

ת"ט תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 482

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.593 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 0.618 שקלים חדשים 0.625 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.369 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.425 שקלים חדשים 1.441 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.643 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.710 שקלים חדשים 1.729 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 1.825 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.900 שקלים חדשים 1.921 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1080

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.625 0.634 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.441 1.461 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.729 1.753 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 1.921 1.948 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 457

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.634 0.641 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.461 1.625 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.753 1.935 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 1.948 2.142 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(5) חברה המטפלת בשפכיה ביותר ממיתקן אחד – הממוצע המשוקלל של עלות הטיפול המוכרת לכל מיתקן;

(5א) חברה ששפכיה מטופלים במערכת טיפול בשפכים ומחויבת בעבור מ"ק ביוב לפי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לתמורה בשל אותה מערכת – כפי שנקבע באותם כללים ובחלוקה למקדם פחת מים מוכר של חברה;

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1575

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.641 0.652 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.625 1.653 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.935 1.968 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.142 2.178 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 348

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.652 0.654 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.653 1.658 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.968 1.974 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.178 2.185 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7268 מיום 10.7.2013 עמ' 1499

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.654 0.660 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.658 1.673 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.974 1.992 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.185 2.205 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 363

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.660 0.668 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.673 1.693 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.992 2.016 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.205 2.231 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1582

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.668 0.667 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.693 1.691 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.016 2.013 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.231 2.228 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 515

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.667 0.669 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.691 1.696 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.013 2.019 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.228 2.235 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1301

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.669 0.692 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.696 1.679 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.019 1.999 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.235 2.213 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 430

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.692 0.689 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.679 1.671 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.999 1.989 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.213 2.202 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7681 מיום 30.6.2016 עמ' 1487

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.689 0.687 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.671 1.667 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.989 1.984 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.202 2.197 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 412

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.687 0.689 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.667 1.671 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.984 1.989 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.197 2.202 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.6.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1287

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.689 0.695 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.671 1.686 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.989 2.006 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.202 2.221 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2238

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.695 0.702 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.686 1.702 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.006 2.025 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.221 2.242 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1630

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.702 0.704 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.702 1.708 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.025 2.033 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.242 2.251 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

עלות להולכת ביוב המבוצעת בידי אחר כללים תשע"ב-2011

11א.  (א)  עלות הולכת הביוב המבוצעת שלא בידי החברה, תהיה לפי כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – כללי תשתית), בכפוף לשינויים כמפורט להלן:

(1)   לא ייווסף 10% לחישוב העלות;

(2)   השעות השנתיות לחישוב ייקבעו לפי 50% לקווי לחץ ו-25% לקווים גרויטציונים;

(3)   אנרגיה תיקבע לפי 120%;

(4)   תחנת שאיבה לפי המחירון תיקבע לפי 150%;

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

(5)   אחזקה לתחנות שאיבה לביוב תיקבע לפי 4%

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

(6)   אחזקה לצינורות ביוב בגרוויטציה תיקבע לפי 1.5%;

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

(7)   אחזקה לצינורות ביוב בסניקה תיקבע לפי 1%.

          (ב)  לעניין סעיף זה –

          "אנרגיה" ו"שעות שנתיות" – לפי התוספת הראשונה לכללי תשתית;

          "מחירון" – כהגדרתו בכללי תשתית.

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 457

הוספת סעיף 11א

 

מיום 1.6.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1287

הוספת פסקאות 11א(א)(5) עד 11א(א)(7)

עלות להולכת מים המבוצעת בידי אחר כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

11ב.  (א)  עלות הולכת מים המבוצעת שלא בידי החברה, תהיה לפי כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – כללי תשתית), בכפוף לשינויים האלה:

(1)   לא יווספו 10% לחישוב העלות;

(2)   עלות הקווים, המצויים בתוך תחום בנוי, יחושבו לפי 160% מהקבוע במחירון.

          (ב)  לעניין סעיף זה, "מחירון" – כהגדרתו בכללי תשתית.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 348

הוספת סעיף 11ב

שיעור פחת מים מוכר כללים תשע"ד-2013

12.    (א)  שיעור פחת מים מוכר של חברה לכל מטרת צריכה יהיה – 7%.

כללים תשע"ט-2018

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2019, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

כללים תשע"ה-2014

(1)   לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א) –

כללים תשע"ה-2014

(א)   (נמחקה);

(ב)   בשנת 2015 – 11.66;

כללים תשע"ו-2015

(ג)    בשנת 2016 – 11.66;

כללים תשע"ז-2016

(ד)   בשנת 2017 – 11.66;

כללים תשע"ח-2018

(ה)   בשנת 2018 – 11.66;

כללים תשע"ט-2018

(ו)    בשנת 2019 – 11.66;

כללים תשע"ה-2014

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א)   בשנת 2015 – 12.66;

כללים תשע"ו-2015

(ב)   בשנת 2016 – 12.66;

כללים תשע"ז-2016

(ג)    בשנת 2017 – 12.66;

כללים תשע"ח-2018

(ד)   בשנת 2018 – 12.66;

כללים תשע"ט-2018

(ה)   בשנת 2019 – 12.66;

כללים תשע"ז-2016

(2)   (נמחקה);

כללים תשע"ז-2016

(3)   (נמחקה).

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015 כללים תשע"ז-2016

          (ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שנוסף לתחומה תחום של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות האלה, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום החברה ובתחום הרשות המקומית, של שיעור פחת המים שנקבע לחברה לפי סעיפים (א) ו-(ב) ושיעור פחת מים מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו שויכה במועד שבו נוספה לתחום החברה, באחוזים, לפי פסקאות (1) עד (3), אם הוא גדול משיעור פחת המים המוכר שנקבע לחברה כאמור:

(1)   בתקופה הראשונה –

(א)   אשכול 1 עד 4 – 15;

(ב)   אשכול 5 עד 6 – 11;

(ג)    אשכול 7 ומעלה – 9;

(2)   בתקופה השנייה –

(א)   אשכול 1 עד 4 – 13.25;

(ב)   אשכול 5 עד 6 – 10.25;

(ג)    אשכול 7 ומעלה – 8;

(3)   בתקופה השלישית –

(א)   אשכול 1 עד 4 – 11.5;

(ב)   אשכול 5 עד 6 – 9.5.

כללים תשע"ו-2015

          (ב2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה אזורית שהוקמה אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות הראשונה עד השלישית, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת, של שיעור פחת מים שנקבע לאותן רשויות מקומיות, לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו הן משויכות, באחוזים, לפי סעיף קטן (ב1)(1) עד (3).

כללים תשע"ו-2015 כללים תשע"ט-2018

          (ב3) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שמונתה לה חברה מנהלת אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ושיעור פחת מים שלה למטרת צורכי בית בשנה שקדמה למינוי גדול משיעור פחת מים שהוכר לה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופה הראשונה – לפי סעיף קטן (ב1)(2), ובתקופות השנייה והשלישית – לפי סעיף (ב1)(3).

כללים תשע"ח-2018

          (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א), (ב), (ב2) ו-(ב3), שיעור פחת מים מוכר בעבור מים שהפיקה חברה יהיה שווה לשיעור פחת המים המוכר שנקבע לפי סעיפים קטנים (א), (ב), (ב2) ו-(ב3), לפי העניין, בניכוי 2%.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 388

החלפת פסקה 12(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 11%;

(2) בשנת 2011 – 10.25%;

(3) בשנת 2012 – 9.5%;

(4) בשנת 2013 – 8.75%.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 457

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2013, יהיה שיעור פחת מים מוכר של חברה –

(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-75 אחוזים מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 15%;

(2) בשנת 2011 – 13.25%;

(3) בשנת 2012 – 11.5% 13.25%;

(4) בשנת 2013 – 9.75%;

(2) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 25 אחוזים ובין 75 אחוזים, כמפורט להלן הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 10 אחוזים ובין 65 אחוזים ואם החברה הוקמה לפני 1 בינואר 2008 ביחס שלמעלה מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 13%;

(2) בשנת 2011 – 11.75%;

(3) בשנת 2012 – 10.5% 9.75%;

(4) בשנת 2013 – 9.25%;

(3) שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), בשנת 2011 – 8.75%.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 349

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

שיעור פחת מים מוכר

12. (א) שיעור פחת מים מוכר של חברה יהיה 8%.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2013, יהיה שיעור פחת מים מוכר של חברה –

(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 15%;

(2) בשנת 2011 – 13.25%;

(3) בשנת 2012 – 13.25%;

(4) בשנת 2013 – 9.75%;

(2) הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 10 אחוזים ובין 65 אחוזים ואם החברה הוקמה לפני 1 בינואר 2008 ביחס שלמעלה מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 13%;

(2) בשנת 2011 – 11.75%;

(3) בשנת 2012 – 9.75%;

(4) בשנת 2013 – 9.25%;

(3) שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), בשנת 2011 – 8.75%.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 363

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

שיעור פחת מים מוכר

12. (א) שיעור פחת מים מוכר של חברה יהיה 8%.

(ב) על האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2015, יהיה שיעור פחת מים מוכר של חברה, באחוזים –

(1) לחברה (א) –

(א) בשנת 2013 – 11.25;

(ב) בשנת 2014 – 10.17;

(ג) בשנת 2015 – 9.08;

(2) לחברה (ב) –

(א) בשנת 2013 – 9.25;

(ב) בשנת 2014 – 8.63;

(3) לחברה (ג), בשנת 2013 – 8.5.

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 515

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2016, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה (א) לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א)

(א) בשנת 2014 – 14;

(ב) בשנת 2015 – 11.66;

(ג) בשנת 2016 – 9.33;

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א) בשנת 2015 – 12.66;

(ב) בשנת 2016 – 10.33;

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1301

(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שנוסף לתחומה תחום של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות האלה, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום החברה ובתחום הרשות המקומית, של שיעור פחת המים שנקבע לחברה לפי סעיפים (א) ו-(ב) ושיעור פחת מים מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו היא משויכת, באחוזים, לפי פסקאות (1) עד (3), אם הוא גדול משיעור פחת המים המוכר שנקבע לחברה כאמור:

(1) בתקופה הראשונה –

(א) אשכול 1 עד 4 – 15;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 11;

(ג) אשכול 7 ומעלה – 9;

(2) בתקופה השנייה –

(א) אשכול 1 עד 4 – 13.25;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 10.25;

(ג) אשכול 7 ומעלה – 8;

(3) בתקופה השלישית –

(א) אשכול 1 עד 4 – 11.5;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 9.5.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) עד (ב1), שיעור פחת מים מוכר בעבור מים שהפיקה חברה יהיה שווה לשיעור פחת המים המוכר שנקבע לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) עד (ב1), לפי העניין, בניכוי 2%.

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 430

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2016, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א) –

(א) (נמחקה);

(ב) בשנת 2015 – 11.66;

(ג) בשנת 2016 – 9.33 11.66;

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א) בשנת 2015 – 12.66;

(ב) בשנת 2016 – 10.33 12.66;

(2) לחברה (ב) –

(א) בשנת 2014 – 9.25;

(ב) בשנת 2015 בשנים 2015 ו-2016 – 8.63;

(3) לחברה (ג), בשנת 2014 – 8.

(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שנוסף לתחומה תחום של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות האלה, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום החברה ובתחום הרשות המקומית, של שיעור פחת המים שנקבע לחברה לפי סעיפים (א) ו-(ב) ושיעור פחת מים מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו היא משויכת, באחוזים, לפי פסקאות (1) עד (3), אם הוא גדול משיעור פחת המים המוכר שנקבע לחברה כאמור:

(1) בתקופה הראשונה –

(א) אשכול 1 עד 4 – 15;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 11;

(ג) אשכול 7 ומעלה – 9;

(2) בתקופה השנייה –

(א) אשכול 1 עד 4 – 13.25;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 10.25;

(ג) אשכול 7 ומעלה – 8;

(3) בתקופה השלישית –

(א) אשכול 1 עד 4 – 11.5;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 9.5.

(ב2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה אזורית שהוקמה אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות הראשונה עד השלישית, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת, של שיעור פחת מים שנקבע לאותן רשויות מקומיות, לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו הן משויכות, באחוזים, לפי סעיף קטן (ב1)(1) עד (3).

(ב3) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שמונתה לה חברה מנהלת אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ושיעור פחת מים שלה למטרת צורכי בית בשנה שקדמה למינוי גדול משיעור פחת מים שהוכר לה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופה הראשונה – לפי סעיף קטן (ב1)(2), ובתקופה השנייה – לפי סעיף (ב1)(3).

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב1) (ב3), שיעור פחת מים מוכר בעבור מים שהפיקה חברה יהיה שווה לשיעור פחת המים המוכר שנקבע לפי סעיפים קטנים (א) עד (ב1) (ב3), לפי העניין, בניכוי 2%.

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 412

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2016 2017, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א) –

(א) (נמחקה);

(ב) בשנת 2015 – 11.66;

(ג) בשנת 2016 – 11.66;

(ד) בשנת 2017 – 11.66;

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א) בשנת 2015 – 12.66;

(ב) בשנת 2016 – 12.66;

(ג) בשנת 2017 – 12.66;

(2) לחברה (ב) –

(א) בשנת 2014 – 9.25;

(ב) בשנים 2015 ו-2016 – 8.63;

(3) לחברה (ג), בשנת 2014 – 8.

(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שנוסף לתחומה תחום של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות האלה, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום החברה ובתחום הרשות המקומית, של שיעור פחת המים שנקבע לחברה לפי סעיפים (א) ו-(ב) ושיעור פחת מים מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו היא משויכת שויכה במועד שבו נוספה לתחום החברה, באחוזים, לפי פסקאות (1) עד (3), אם הוא גדול משיעור פחת המים המוכר שנקבע לחברה כאמור:

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 737

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2017 2018, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א) –

(א) (נמחקה);

(ב) בשנת 2015 – 11.66;

(ג) בשנת 2016 – 11.66;

(ד) בשנת 2017 – 11.66;

(ה) בשנת 2018 – 11.66;

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א) בשנת 2015 – 12.66;

(ב) בשנת 2016 – 12.66;

(ג) בשנת 2017 – 12.66;

(ד) בשנת 2018 – 12.66;

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב3) (א), (ב), (ב2) ו-(ב3), שיעור פחת מים מוכר בעבור מים שהפיקה חברה יהיה שווה לשיעור פחת המים המוכר שנקבע לפי סעיפים קטנים (א) עד (ב3) (א), (ב), (ב2) ו-(ב3), לפי העניין, בניכוי 2%.

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1630

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2018 2019, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א) –

(א) (נמחקה);

(ב) בשנת 2015 – 11.66;

(ג) בשנת 2016 – 11.66;

(ד) בשנת 2017 – 11.66;

(ה) בשנת 2018 – 11.66;

(ו) בשנת 2019 – 11.66;

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א) בשנת 2015 – 12.66;

(ב) בשנת 2016 – 12.66;

(ג) בשנת 2017 – 12.66;

(ד) בשנת 2018 – 12.66;

(ה) בשנת 2019 – 12.66;

(ב3) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שמונתה לה חברה מנהלת אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ושיעור פחת מים שלה למטרת צורכי בית בשנה שקדמה למינוי גדול משיעור פחת מים שהוכר לה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופה הראשונה – לפי סעיף קטן (ב1)(2), ובתקופה השנייה ובתקופות השנייה והשלישית – לפי סעיף (ב1)(3).

מקדם פחת מים מוכר כללים תשע"ד-2013

13.  מקדם פחת מים מוכר של חברה יהיה שווה לאחד חלקי ההפרש בין אחד לבין שיעור פחת המים המוכר של החברה.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 388

החלפת פסקה 13(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 1.124;

(2) בשנת 2011 – 1.114;

(3) בשנת 2012 – 1.105;

(4) בשנת 2013 – 1.096.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 458

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2013, יהיה מקדם פחת מים מוכר של חברה –

(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-75 אחוזים מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 1.176;

(2) בשנת 2011 – 1.153;

(3) בשנת 2012 – 1.130 1.153;

(4) בשנת 2013 – 1.108;

(2) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 25 אחוזים ובין 75 אחוזים, כמפורט להלן הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 10 אחוזים ובין 65 אחוזים ואם החברה הוקמה לפני 1 בינואר 2008 ביחס שלמעלה מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 1.149;

(2) בשנת 2011 – 1.133;

(3) בשנת 2012 – 1.117 1.108;

(4) בשנת 2013 – 1.102;

(3) חברה שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), בשנת 2011 – 1.096.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 349

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

מקדם פחת מים מוכר

13. (א) מקדם פחת מים מוכר של חברה יהיה 1.087.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2013, יהיה מקדם פחת מים מוכר של חברה –

(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 1.176;

(2) בשנת 2011 – 1.153;

(3) בשנת 2012 – 1.153;

(4) בשנת 2013 – 1.108;

(2) הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 10 אחוזים ובין 65 אחוזים ואם החברה הוקמה לפני 1 בינואר 2008 ביחס שלמעלה מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 1.149;

(2) בשנת 2011 – 1.133;

(3) בשנת 2012 – 1.108;

(4) בשנת 2013 – 1.102;

(3) חברה שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), בשנת 2011 – 1.096.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 364

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

מקדם פחת מים מוכר

13. (א) מקדם פחת מים מוכר של חברה יהיה 1.087.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2015, יהיה מקדם פחת מים מוכר של חברה –

(1) לחברה (א) –

(א) בשנת 2013 – 1.127;

(ב) בשנת 2014 – 1.113;

(ג) בשנת 2015 – 1.100;

(2) לחברה (ב) –

(א) בשנת 2013 – 1.102;

(2) בשנת 2014 – 1.094;

(3) לחברה (ג), בשנת 2013 – 1.093.

פחת מים מוכר

14.  (א)  פחת מים מוכר למ"ק של חברה יחושב כמכפלה של שיעור פחת מים בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד גבוה בניכוי תעריף ביוב למ"ק ובניכוי פחת גבייה גבוה מוכר למ"ק.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

ביטול סעיף קטן 14(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, יחושב פחת מים מוכר למ"ק של חברה לגבי נכס ותיק כמכפלה של שיעור פחת מים בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד גבוה לגבי נכס ותיק בניכוי תעריף ביוב למ"ק לנכס ותיק ובניכוי פחת גבייה גבוה מוכר לגבי נכס ותיק למ"ק.

שיעור פחת גבייה מוכר כללים תשע"ד-2013

15.  (א)  שיעור פחת גבייה מוכר של חברה לכל מטרת צריכה יהיה – 1.5%.

 

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), בשנים המפורטות להלן, יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1)   לחברה (א) –

(א)   בשנת 2014 – 9;

(ב)   בשנת 2015 – 6.67;

(ג)    בשנת 2016 – 4.33;

כללים תשע"ז-2016

(ד)   בשנת 2017 – 4.33;

כללים תשע"ח-2018

(ה)   בשנת 2018 – 4.33;

כללים תשע"ט-2018

(ו)    בשנת 2019 – 4.33;

(2)   לחברה (ב) או (ג), בשנת 2014 – 2.

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015 כללים תשע"ז-2016

          (ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שנוסף לתחומה תחום של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית בתקופות האלה, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום החברה ובתחום הרשות המקומית, של שיעור פחת הגבייה שנקבע לחברה לפי סעיפים (א) ו-(ב) ושיעור פחת גבייה מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו שויכה במועד בו נוספה לתחום החברה, באחוזים, לפי פסקאות (1) עד (3):

(1)   בתקופה הראשונה –

(א)   אשכול 1 עד 4 – 12;

(ב)   אשכול 5 עד 6 – 5;

(ג)    אשכול 7 ומעלה – 2.5;

(2)   בתקופה השנייה –

(א)   אשכול 1 עד 4 – 10.5;

(ב)   אשכול 5 עד 6 – 4;

(ג)    אשכול 7 ומעלה – 2;

(3)   בתקופה השלישית –

(א)   אשכול 1 עד 4 – 9;

(ב)   אשכול 5 עד 6 – 3.

כללים תשע"ו-2015

          (ב2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה אזורית שהוקמה אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית בתקופות הראשונה עד השלישית, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת, של שיעור פחת גבייה שנקבע לאותן רשויות מקומיות, לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו הן משויכות, באחוזים, לפי סעיף קטן (ב1)(1) עד (3).

כללים תשע"ו-2015 כללים תשע"ט-2018

          (ב3) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שמונתה לה חברה מנהלת אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ושיעור פחת גבייה שלה למטרת צורכי בית בשנה שקדמה למינוי גדול משיעור פחת גבייה שהוכר לה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית בתקופה הראשונה – לפי סעיף קטן (ב1)(2), ובתקופות השניה והשלישית – לפי סעיף (ב1)(3).

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015 כללים תשע"ו-2015

          (ג)   שיעור פחת גבייה מוכר של חברה יהיה שווה לממוצע משוקלל לפי כמות המים הנכנסת שסיפקה חברה לכל מטרת צריכה של שיעור פחת הגבייה המוכר למטרת צורכי בית ושל שיעור פחת גבייה המוכר לכל מטרת צריכה אחרת שנקבעו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ב3).

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 388

(2) הפועלת שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008, והיא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 25 אחוזים ובין 75 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 10%;

(2) בשנת 2011 – 9%;

(3) בשנת 2012 – 8%;

(4) בשנת 2013 – 7%;

(3) חברה שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 8%;

(2) בשנת 2011 – 7.5%;

(3) בשנת 2012 – 7%;

(4) בשנת 2013 – 6.5%.

(3) חברה שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), בשנת 2011 – 6.5%.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 458

15. (א) שיעור פחת גבייה מוכר של חברה יהיה 6% 5%.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013 יהיה שיעור פחת גבייה מוכר של חברה –

(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-75 אחוזים מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 12%;

(2) בשנת 2011 – 10.5%;

(3) בשנת 2012 – 9% 10.5%;

(4) בשנת 2013 – 7.5%;

(2) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008, והיא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 25 אחוזים ובין 75 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 10%;

(2) בשנת 2011 – 9%;

(3) בשנת 2012 – 8%;

(4) בשנת 2013 – 7%;

(3) חברה שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), בשנת 2011 – 6.5%.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 349

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

שיעור פחת גבייה מוכר

15. (א) שיעור פחת גבייה מוכר של חברה יהיה 5%.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013 יהיה שיעור פחת גבייה מוכר של חברה –

(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 12%;

(2) בשנת 2011 – 10.5%;

(3) בשנת 2012 – 10.5%;

(4) בשנת 2013 – 7.5%;

(2) (נמחקה);

(3) (נמחקה).

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 364

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

שיעור פחת גבייה מוכר

15. (א) שיעור פחת גבייה מוכר של חברה יהיה 2%.

(ב) על האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2015, יהיה שיעור פחת גבייה מוכר של חברה, באחוזים –

(1) לחברה (א) –

(א) בשנת 2013 – 9;

(ב) בשנת 2014 – 6.67;

(ג) בשנת 2015 – 4.33;

(2) לחברה (ב) או (ג), בשנת 2013 – 4.

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1301

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2015 בשנים המפורטות להלן, יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה (א) –

(א) בשנת 2014 – 9;

(ב) בשנת 2015 – 6.67;

(ג) בשנת 2016 – 4.33;

(2) לחברה (ב) או (ג), בשנת 2014 – 2.

(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שנוסף לתחומה תחום של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית בתקופות האלה, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום החברה ובתחום הרשות המקומית, של שיעור פחת הגבייה שנקבע לחברה לפי סעיפים (א) ו-(ב) ושיעור פחת גבייה מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו היא משויכת, באחוזים, לפי פסקאות (1) עד (3):

(1) בתקופה הראשונה –

(א) אשכול 1 עד 4 – 12;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 5;

(ג) אשכול 7 ומעלה – 2.5;

(2) בתקופה השנייה –

(א) אשכול 1 עד 4 – 10.5;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 4;

(ג) אשכול 7 ומעלה – 2;

(3) בתקופה השלישית –

(א) אשכול 1 עד 4 – 9;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 3.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2015, שיעור פחת גבייה מוכר של חברה יהיה שווה לממוצע משוקלל, של כמות המים הנכנסת שסיפקה החברה לכל מטרת צריכה, של שיעור פחת הגבייה המוכר למטרת צורכי בית ושל שיעור פחת גבייה המוכר לכל מטרת צריכה אחרת שנקבעו לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(ג) שיעור פחת גבייה מוכר של חברה יהיה שווה לממוצע משוקלל לפי כמות המים הנכנסת שסיפקה חברה לכל מטרת צריכה של שיעור פחת הגבייה המוכר למטרת צורכי בית ושל שיעור פחת גבייה המוכר לכל מטרת צריכה אחרת שנקבעו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ב1).

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 431

(ב2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה אזורית שהוקמה אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית בתקופות הראשונה עד השלישית, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת, של שיעור פחת גבייה שנקבע לאותן רשויות מקומיות, לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו הן משויכות, באחוזים, לפי סעיף קטן (ב1)(1) עד (3).

(ב3) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שמונתה לה חברה מנהלת אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ושיעור פחת גבייה שלה למטרת צורכי בית בשנה שקדמה למינוי גדול משיעור פחת גבייה שהוכר לה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית בתקופה הראשונה – לפי סעיף קטן (ב1)(2), ובתקופה השנייה – לפי סעיף (ב1)(3).

(ג) שיעור פחת גבייה מוכר של חברה יהיה שווה לממוצע משוקלל לפי כמות המים הנכנסת שסיפקה חברה לכל מטרת צריכה של שיעור פחת הגבייה המוכר למטרת צורכי בית ושל שיעור פחת גבייה המוכר לכל מטרת צריכה אחרת שנקבעו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ב1).

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 412

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בשנים המפורטות להלן, יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה (א) –

(א) בשנת 2014 – 9;

(ב) בשנת 2015 – 6.67;

(ג) בשנת 2016 – 4.33;

(ד) בשנת 2017 – 4.33;

(2) לחברה (ב) או (ג), בשנת 2014 – 2.

(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שנוסף לתחומה תחום של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית בתקופות האלה, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום החברה ובתחום הרשות המקומית, של שיעור פחת הגבייה שנקבע לחברה לפי סעיפים (א) ו-(ב) ושיעור פחת גבייה מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו היא משויכת שויכה במועד בו נוספה לתחום החברה, באחוזים, לפי פסקאות (1) עד (3):

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 737

הוספת פסקה 15(ב)(1)(ה)

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1630

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בשנים המפורטות להלן, יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה (א) –

(א) בשנת 2014 – 9;

(ב) בשנת 2015 – 6.67;

(ג) בשנת 2016 – 4.33;

(ד) בשנת 2017 – 4.33;

(ה) בשנת 2018 – 4.33;

(ו) בשנת 2019 – 4.33;

(2) לחברה (ב) או (ג), בשנת 2014 – 2.

(ב3) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שמונתה לה חברה מנהלת אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ושיעור פחת גבייה שלה למטרת צורכי בית בשנה שקדמה למינוי גדול משיעור פחת גבייה שהוכר לה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה שיעור פחת גבייה מוכר למטרת צורכי בית בתקופה הראשונה – לפי סעיף קטן (ב1)(2), ובתקופה השנייה ובתקופות השניה והשלישית – לפי סעיף (ב1)(3).

מקדם פחת גבייה מוכר כללים תשע"ד-2013

16.  מקדם פחת גבייה מוכר של חברה יהיה שווה לאחד חלקי ההפרש בין אחד לבין שיעור פחת הגבייה המוכר של החברה.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 389

(2) הפועלת שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008, והיא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 25 אחוזים ובין 75 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 1.111;

(2) בשנת 2011 – 1.099;

(3) בשנת 2012 – 1.087;

(4) בשנת 2013 – 1.075;

(3) חברה שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 1.087;

(2) בשנת 2011 – 1.081;

(3) בשנת 2012 – 1.075;

(4) בשנת 2013 – 1.070.

(3) חברה שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), בשנת 2011 – 1.070.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 458

16. (א) מקדם פחת גבייה מוכר של חברה יהיה 1.064 1.053.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013 יהיה מקדם פחת גבייה מוכר של חברה –

(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-75 אחוזים מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 1.136;

(2) בשנת 2011 – 1.117;

(3) בשנת 2012 – 1.099 1.117;

(4) בשנת 2013 – 1.081;

(2) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008, והיא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 25 אחוזים ובין 75 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 1.111;

(2) בשנת 2011 – 1.099;

(3) בשנת 2012 – 1.087;

(4) בשנת 2013 – 1.075;

(3) חברה שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), בשנת 2011 – 1.070.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 350

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

מקדם פחת גבייה מוכר

16. (א) מקדם פחת גבייה מוכר של חברה יהיה 1.053.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013 יהיה מקדם פחת גבייה מוכר של חברה –

(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 1.136;

(2) בשנת 2011 – 1.117;

(3) בשנת 2012 – 1.117;

(4) בשנת 2013 – 1.081;

(2) (נמחקה);

(3) (נמחקה).

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 364

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

מקדם פחת גבייה מוכר

16. (א) מקדם פחת גבייה מוכר של חברה יהיה 1.020.

(ב) על האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2015, יהיה מקדם פחת גבייה מוכר של חברה –

(1) לחברה (א) –

(א) בשנת 2013 – 1.099;

(ב) בשנת 2014 – 1.071;

(ג) בשנת 2015 – 1.045;

(2) לחברה (ב) או (ג), בשנת 2013 – 1.042.

פחת גבייה נמוך מוכר

17.  (א)  פחת גבייה נמוך מוכר למ"ק של חברה יחושב כמכפלה של שיעור פחת גבייה בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד נמוך בניכוי תעריף ביוב למ"ק.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

ביטול סעיף קטן 17(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, יחושב פחת גבייה נמוך מוכר למ"ק של חברה לגבי נכס ותיק כמכפלה של שיעור פחת גבייה בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד נמוך לנכס ותיק בניכוי תעריף ביוב למ"ק לנכס ותיק.

פחת גבייה גבוה מוכר

18.  (א)  פחת גבייה גבוה מוכר למ"ק של חברה יחושב כמכפלה של שיעור פחת גבייה בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד גבוה בניכוי תעריף ביוב למ"ק.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

ביטול סעיף קטן 18(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, יחושב פחת גבייה גבוה מוכר למ"ק של חברה לגבי נכס ותיק כמכפלה של שיעור פחת גבייה בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד גבוה לנכס ותיק בניכוי תעריף ביוב למ"ק לנכס ותיק.

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

19.  (א)  עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים של חברה למ"ק המפורטת בתוספת הראשונה בטור ג', תחושב כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8) להלן בניכוי הפחתה בשל דמי הקמה:

(1)   תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק;

(2)   תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק;

(3)   תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;

(4)   פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;

(5)   עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;

(6)   עלות מוכרת בעבור הון חוזר למ"ק לשירותי מים;

(7)   פחת מים מוכר למ"ק;

(8)   פחת גבייה נמוך מוכר למ"ק;

כללים תשע"ח-2018

(9)   לחברה זכאית – הסכום הנוסף למ"ק שהוכר לה.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

19. (א) עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים של חברה למ"ק המפורטת בתוספת הראשונה בטור ב' בטור ג', תחושב כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8) להלן בניכוי הפחתה בשל דמי הקמה:

(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק;

(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק;

(3) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;

(4) פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;

(5) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;

(6) עלות מוכרת בעבור הון חוזר למ"ק לשירותי מים;

(7) פחת מים מוכר למ"ק;

(8) פחת גבייה נמוך מוכר למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, תחושב עלות נמוכה מוכרת של חברה בעד שירותי מים שלה לגבי נכס ותיק המפורטת בתוספת הראשונה בטור ג' כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8), בניכוי הפחתה מוכרת לנכס ותיק בעבור שירותי מים למ"ק:

(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;

(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;

(3) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;

(4) פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;

(5) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;

(6) עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי מים למ"ק;

(7) פחת מים מוכר לגבי נכס ותיק למ"ק;

(8) פחת גבייה נמוך מוכר לגבי נכס ותיק למ"ק.

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 737

הוספת פסקה 19(א)(9)

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי ולמוסד עירוני כללים (מס' 3) תשע"א-2011 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

19א.  (א)  עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי למ"ק המפורטת בתוספת השלישית בטור ג', תחושב כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8) להלן בניכוי הפחתה בשל דמי הקמה:

(1)   תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק;

(2)   תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק;

(3)   תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;

(4)   פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;

(5)   עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;

(6)   עלות מוכרת בעבור הון חוזר למ"ק לשירותי מים;

(7)   פחת מים מוכר למ"ק;

(8)   פחת גבייה לגינון ציבורי ולמוסד עירוני למ"ק לפי סעיף קטן (ג);

כללים תשע"ח-2018

(9)   לחברה זכאית – הסכום הנוסף למ"ק שהוכר לה.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   פחת גבייה לגינון ציבורי ולמוסד עירוני למ"ק יחושב כמכפלה של שיעור פחת גבייה בתעריף לגינון ציבורי למ"ק.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ד)  (בוטל).

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1080

הוספת סעיף 19א

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

19א. (א) עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי למ"ק המפורטת בתוספת השלישית בטור ב' בטור ג', תחושב כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8) להלן בניכוי הפחתה בשל דמי הקמה:

(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק;

(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק;

(3) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;

(4) פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;

(5) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;

(6) עלות מוכרת בעבור הון חוזר למ"ק לשירותי מים;

(7) פחת מים מוכר למ"ק;

(8) פחת גבייה לגינון ציבורי ולמוסד עירוני למ"ק לפי סעיף קטן (ג).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, תחושב עלות נמוכה מוכרת של חברה בעד שירותי מים שלה לגבי נכס ותיק המפורטת בתוספת הראשונה בטור ג' כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8), בניכוי הפחתה מוכרת לנכס ותיק בעבור שירותי מים למ"ק:

(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;

(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;

(3) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;

(4) פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;

(5) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;

(6) עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי מים למ"ק;

(7) פחת מים מוכר לגבי נכס ותיק למ"ק;

(8) פחת גבייה לגינון ציבורי ולמוסד עירוני למ"ק לפי סעיף קטן (ג).

(ג) פחת גבייה לגינון ציבורי ולמוסד עירוני למ"ק יחושב כמכפלה של שיעור פחת גבייה בתעריף לגינון ציבורי למ"ק.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, יחושב פחת גבייה לגינון ציבורי ולמוסד עירוני למ"ק לגבי נכס ותיק כמכפלה של שיעור פחת גבייה בתעריף לגינון ציבורי למ"ק לנכס ותיק.

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 737

הוספת פסקה 19א(א)(9)

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

20.  (א)  עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים של חברה למ"ק המפורטת בתוספת השניה בטור ג' תחושב כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8) להלן בניכוי הפחתה בשל דמי הקמה:

(1)   תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק;

(2)   תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק;

(3)   תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;

(4)   פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;

(5)   עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;

(6)   עלות מוכרת בעבור הון חוזר למ"ק לשירותי מים;

(7)   פחת מים מוכר למ"ק;

(8)   פחת גבייה גבוה מוכר למ"ק;

כללים תשע"ח-2018

(9)   לחברה זכאית – הסכום הנוסף למ"ק שהוכר לה.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

20. (א) עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים של חברה למ"ק המפורטת בתוספת השניה בטור ב' בטור ג' תחושב כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8) להלן בניכוי הפחתה בשל דמי הקמה:

(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק;

(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק;

(3) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;

(4) פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;

(5) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;

(6) עלות מוכרת בעבור הון חוזר למ"ק לשירותי מים;

(7) פחת מים מוכר למ"ק;

(8) פחת גבייה גבוה מוכר למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, תחושב עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים של חברה לגבי נכס ותיק המפורטת בתוספת השניה בטור ג' כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8), בניכוי הפחתה מוכרת לנכס ותיק בעד שירותי מים למ"ק:

(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;

(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;

(3) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;

(4) פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;

(5) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;

(6) עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי מים למ"ק;

(7) פחת מים מוכר לגבי נכס ותיק למ"ק;

(8) פחת גבייה גבוה מוכר לגבי נכס ותיק למ"ק.

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 737

הוספת פסקה 20(א)(9)

חישוב תעריף מצטבר לשירותי מים ולשירותי ביוב

21.  התעריף המצטבר לכמות המחויבת בעד שירותי מים ושירותי ביוב של חברה לכל מ"ק מים שמספקת החברה יחושב כמפורט להלן:

(1)  בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א)   לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור – סכום של כל אלה:

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(1)   עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים, כאמור בסעיף 19;

(2)   תעריף נמוך מקורות של החברה;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(3)   תעריף של חברה לשירותי ביוב;

(ב)   בעד כל כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש – סכום של כל אלה:

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(1)   עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים, כאמור בסעיף 20;

(2)   תעריף גבוה מקורות של החברה;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(3)   תעריף לשירותי ביוב;

(הוראת שעה) תשע"א-2010

(2)  בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט לחקלאות – סכום של כל אלה:

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(א)   עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים, כאמור בסעיף 19;

(ב)   תעריף גבוה מקורות של החברה;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(ג)    תעריף לשירותי ביוב;

(3)  בעד צריכה למטרת חקלאות – סכום התעריפים הנקובים בסעיף 4(1)(3.1) ו-(3.2) לכללי הרשויות המקומיות, בתוספת תעריף מים לחקלאות הקבוע בסעיף 5 לכללים האמורים;

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

(4)  בעד צריכה למוסד עירוני – התעריף הנקוב בסעיף 3(2)(ג), לפי העניין, בכללי התעריפים; שמהווה סכום כל אלה:

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(א)   עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי ולמוסד עירוני, כאמור בסעיף 19א;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(ב)   תעריף גבוה מקורות של חברה אילו לא בוצעה צריכה המחויבת בתעריף אחיד גבוה;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(ג)    תעריף לשירותי ביוב.

מיום 1.11.2010

כללים תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 115

(2) בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט לחקלאות – סכום של כל אלה:

(א) עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים או עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כאמור בסעיף 20;

(ב) תעריף גבוה מקורות של החברה;

(ג) עלות מוכרת לשירותי ביוב או עלות מוכרת לשירותי ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין; ואולם עד סוף שנת 2013, בעד צריכה לתעשייה, לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף לפי סעיף 7(2)(2.1) בכללי מקורות, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;

 

מיום 1.11.2010 עד יום 31.12.2014 (עד 30.6.2015 בשל התפזרות הכנסת ה-19)

הוראת שעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 114

הוראת שעה (תיקון) תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 378

(2) בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט לחקלאות, ושימושים המפורטים בפסקה זו – סכום של כל אלה:

(א) עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים או עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כאמור בסעיף 20;

(ב) תעריף גבוה מקורות של החברה;

(ג) עלות מוכרת לשירותי ביוב או עלות מוכרת לשירותי ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;

(ד) על אף האמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) לגבי צריכה לתעשייה, בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות יחולו ההוראות האלה:

(1) עד סוף שנת 2013, בעד צריכה לתעשייה, לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;

(2) עד סוף שנת 2012, בעד צריכת מים לבית חולים, בית מרחץ ומקווה, לגבי כמות המים האמורה בסעיף 3(2)(ב) לכללי התעריפים – התעריף לפי סעיף 7(2)(2)2.1 בכללי מקורות, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1081

הוספת פסקה 21(4)

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

21. התעריף המצטבר לכמות המחויבת בעד שירותי מים ושירותי ביוב של חברה לכל מ"ק מים שמספקת החברה יחושב כמפורט להלן:

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור – סכום של כל אלה:

(1) עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים או עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כאמור בסעיף 19;

(1) עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים, כאמור בסעיף 19;

(2) תעריף נמוך מקורות של החברה;

(3) עלות מוכרת של חברה לשירותי ביוב או עלות מוכרת של חברה לשירותי ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;

(3) תעריף של חברה לשירותי ביוב;

(ב) בעד כל כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש – סכום של כל אלה:

(1) עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים או עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כאמור בסעיף 20;

(1) עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים, כאמור בסעיף 20;

(2) תעריף גבוה מקורות של החברה;

(3) עלות מוכרת לשירותי ביוב או עלות מוכרת לשירותי ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;

(3) תעריף לשירותי ביוב;

(2) בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט לחקלאות, ושימושים המפורטים בפסקה זו – סכום של כל אלה:

(א) עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים או עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כאמור בסעיף 20;

(א) עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים, כאמור בסעיף 19;

(ב) תעריף גבוה מקורות של החברה;

(ג) עלות מוכרת לשירותי ביוב או עלות מוכרת לשירותי ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;

(ג) תעריף לשירותי ביוב;

(ד) על אף האמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) לגבי צריכה לתעשייה, בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות יחולו ההוראות האלה:

(1) עד סוף שנת 2013, בעד צריכה לתעשייה, לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;

(2) עד סוף שנת 2012, בעד צריכת מים לבית חולים, בית מרחץ ומקווה, לגבי כמות המים האמורה בסעיף 3(2)(ב) לכללי התעריפים – התעריף לפי סעיף 7(2)(2)2.1 בכללי מקורות, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;

(3) בעד צריכה למטרת חקלאות – סכום התעריפים הנקובים בסעיף 4(1)(3.1) ו-(3.2) לכללי הרשויות המקומיות, בתוספת תעריף מים לחקלאות הקבוע בסעיף 5 לכללים האמורים;

(4) בעד צריכה למוסד עירוני – התעריף הנקוב בסעיף 3(2)(ג), לפי העניין, בכללי התעריפים; שמהווה סכום כל אלה:

(א) עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי ולמוסד עירוני או עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי ולמוסד עירוני לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כאמור בסעיף 19א;

(א) עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי ולמוסד עירוני, כאמור בסעיף 19א;

(ב) תעריף גבוה מקורות של חברה אילו לא בוצעה צריכה המחויבת בתעריף אחיד גבוה לגבי נכס ותיק;

(ג) תעריף לשירותי ביוב או תעריף לשירותי ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין.

(ג) תעריף לשירותי ביוב.

תעריף לשירותי מים בלבד

22.  התעריף של חברה לכל מ"ק מים שהיא מספקת, בעד שירותי מים, בכמויות מים שאינן מחויבות בתעריף המצטבר כמפורט בסעיף 21, יהיה כמפורט להלן:

כללים תשע"א-2010

(1)  (נמחקה);

(הוראת שעה) תשע"א-2010

(1א) (פקעה);

(2)  בעד גינון ציבורי – התעריף הנקוב בסעיף 4(1) לכללי התעריפים;

(3)  בעד צריכה לכל מטרה או שימוש, למעט לחקלאות, של מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחין שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין; הוראות פסקה זו לא יחול באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים, לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(4)  קביעת תכולת הכלורידים לעניין עלות המים המליחים כמפורט בפסקה (3), המסופקים לחברה מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידה, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

כללים תשע"ד-2013

(5)  על אף האמור בפסקה (3), עד סוף שנת 2014 יחושב תעריף של חברה למ"ק מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן, שהחברה מספקת לתעשייה, לצרכן הרשום ברישיון ההפקה – תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הקבועים, לפי העניין, בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות.

מיום 1.11.2010

כללים תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 115

מחיקת פסקה 22(1)

הנוסח הקודם:

(1) בעד צריכה לתעשייה, לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף הנקוב בסעיף 7(2)(2.1) לכללי מקורות;

 

מיום 1.11.2010 עד יום 31.12.2014 (עד יום 30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

הוראת שעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 115

הוראת שעה (תיקון) תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 378

הוספת פסקאות 22(1), 22(1א)

הנוסח:

(1) בעד צריכה לתעשייה, לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף הנקוב בסעיף (7)(2)2.1 לכללי מקורות;

(1א) בעד צריכה לבית חולים, בית מרחץ ומקווה, לגבי כמות המים האמורה בסעיף 3(2)(ב) לכללי התעריפים – התעריף הנקוב בסעיף (7)(2)2.1 לכללי מקורות;

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 364

(5) על אף האמור בפסקה (3), עד סוף שנת 2013 2014 יחושב תעריף של חברה למ"ק מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן, שהחברה מספקת לתעשייה, לצרכן הרשום ברישיון ההפקה – תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הקבועים, לפי העניין, בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות.

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

23.  (בוטל).

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1322

(ג) קיבל צרכן הודעה כאמור בסעיף קטן (ב), ישלח לחברה בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני, את הדוח לפי ההודעה כשהוא כולל את כל הפרטים שהצרכן נדרש למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונות אותם פרטים, בצירוף תצלום ספחי תעודות הזהות או בצירוף תמצית מן המרשם כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן – תמצית מרשם), של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם; לגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – בצירוף ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים; כך שהדוח וצרופיו יתקבלו בחברה בתוך שישים ימים מהיום שבו שלחה החברה את ההודעה; לא דיווח צרכן כאמור או שדיווח על מספר נפשות של 2 ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר ליחידת הדיור, החל באחד בינואר של השנה העוקבת על שתי נפשות.

(ג1) צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם שלו (בסעיף קטן זה – מקום מגוריו הרשום), ישלח לחברה במקום מגוריו בפועל –

(1) דיווח לפי הוראות סעיף קטן (ג);

(2) מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל; יראו בחוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, כמסמך מאמת לעניין זה;

(3) אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען לחברה במקום מגוריו בפועל כי לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

(ד) היה הצרכן מי שאינו אזרח ישראלי, יעביר לחברה, במקום תעודת הזהות כאמור בסעיף קטן (ג), צילום של דרכונו, אישור שהייה כדין, וכן אחד מאלה לפי בחירתו:

(1) תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו;

(2) ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.

(ה) הצרכן ידווח לחברה על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור; דיווח כאמור יכלול את כל הפרטים כאמור בסעיף קטן (ג) בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג1) וייעשה בהתאם למתכונת הדיווח הקבועה באותו סעיף.

(ו) בתוך 21 ימים מהיום שבו קיבלה החברה דיווח כאמור בסעיף קטן (ג) או (ה), תמסור לצרכן, בדואר בהודעת החיוב או באמצעי שבו העביר לה הצרכן את הדיווח האמור, הודעה על מספר הנפשות שהיא מכירה בהן; החברה תציין בכל הודעת חיוב של אותו צרכן את מספר הנפשות כאמור.

(ו) קיבלה החברה דיווח כאמור בסעיפים קטנים (ג), (ג1) או (ה), תמסור לצרכן בהודעת החיוב הקרובה הודעה על מספר הנפשות שהיא מכירה בהן וכן תציין בכל הודעת חיוב של צרכן את מספר הנפשות המוכר, לרבות עדכונו לפי הוראות סעיף קטן (ז); בכל מקרה שבו דיווח הצרכן כאמור אינו תואם את האסמכתאות שהתקבלו, תמסור החברה לצרכן, סמוך ככל האפשר למועד שקיבלה את הדיווח ממנו, בדואר או באמצעי שבו הועבר לה הדיווח כאמור, הודעה כי נמצאה אי-התאמה בין דיווח הצרכן לבין האסמכתאות שצורפו ומספר הנפשות שניתן להכיר בהן.

(ז) שינתה חברה את מספר הנפשות המוכר הרשומות אצלה כמתגוררות ביחידת הדיור, בהתאם לדיווח על שינוי לפי סעיף (ה), יחול אותו שינוי למן הודעת החיוב הקרובה לאחר הודעת הצרכן כאמור, ואולם אם מסר הצרכן מסמכים ונתונים המאמתים את השינוי האמור לתקופת 30 הימים שקדמה למועד הדיווח, יחול השינוי האמור גם על תקופה זו.

(ז) שינתה החברה את המספר המוכר של נפשות הרשומות אצלה כמתגוררות ביחידת הדיור, בהתאם לדיווח מאומת של הצרכן לפי סעיף זה, יחול אותו שינוי לגבי צריכת המים המיוחסת לצרכן ובהתאם להוראות סעיף קטן (ב), מיום קבלת הדיווח במשרדי החברה, ואולם אם מסר הצרכן נתונים או מסמכים המאמתים, להנחת דעתה של החברה, את השינוי לתקופה שקדמה למועד קבלת הדיווח כאמור, יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת תקופת החיוב הקודמת לתקופה שבה התקבל הדיווח, לפי המאוחר; יראו בחוזה שכירות, תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, תעודת לידה או פטירה, כמסמך מאמת לעניין פסקה זו; על אף האמור, במהלך השנה הראשונה מיום התחילה וכן במהלך כל שנה עוקבת לעדכון חדש כמשמעו בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת שתי תקופות הקודמות לתקופה שבה התקבל הדיווח, לפי המאוחר, ורשאית החברה לעדכן את החיוב בעקבות העדכון האמור על דרך של קיזוזו בהודעת החיוב הקרובה.

(ח) ראתה החברה כי קיימת סתירה בין מספר הנפשות שדווח בידי הצרכן, כמתגוררות ביחידת הדיור, לבין הנתונים הידועים לה, תודיע על כך לצרכן הביתי בהודעת החיוב הקרובה, ותחייב את הצרכן לפי זה, רק החל בהודעת החיוב העוקבת להודעה האמורה.

(ט) בכל שנה, במועד משלוח הודעת החיוב הראשונה לאותה שנה, תשלח חברה לכל צרכן כאמור בסעיף קטן (א), לכתובת שאליה היא שולחת את החיובים בעד שירותי המים, הודעה בדואר שבה תבהיר לו כי התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה: תעריך נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המותרת, וכי הוא זכאי לקבל כמות של 2.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לחברה לפי הוראות סעיף קטן (ג) סעיפים קטנים (ג) או (ג1).

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1081

(ט) בכל שנה, במועד משלוח הודעת החיוב הראשונה לאותה שנה, תשלח חברה לכל צרכן כאמור בסעיף קטן (א), לכתובת שאליה היא שולחת את החיובים בעד שירותי המים, הודעה בדואר שבה תבהיר לו כי התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה: תעריך נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המותרת, וכי הוא זכאי לקבל כמות של 2.5 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לחברה לפי הוראות סעיפים קטנים (ג) או (ג1).

 

מיום 16.9.2014

כללים (מס' 4) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7409 מיום 17.8.2014 עמ' 1649

הוספת סעיף קטן 23(י)

 

מיום 1.1.2016

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1302

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

מספר נפשות מוכר ביחידת דיור

23. (א) מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן מים למטרת צורכי בית יוכר לפי הוראות סעיף זה.

(ב) החל ביום התחילה תשלח החברה, אחת לשלוש שנים, ולא יאוחר מסוף חודש מאי של אותה שנה, הודעה בדואר, לכל צרכן כאמור בסעיף קטן (א), לכתובת שאליה היא שולחת את החיובים בעד שירותי המים, בדבר החובה החלה עליו לדווח לחברה על מספק הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, לפי טופס הדיווח שצורף להודעה האמורה, וכן להצהיר על נכונות הפרטים הנכללים באותו דוח; טופס הדיווח שיצורף להודעה יהיה לפי נוסח שיפרסם מנהל רשות המים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.

(ג) קיבל צרכן הודעה כאמור בסעיף קטן (ב), ישלח לחברה בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני, את הדוח לפי ההודעה כשהוא כולל את כל הפרטים שהצרכן נדרש למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונות אותם פרטים, בצירוף תצלום ספחי תעודות הזהות או בצירוף תמצית מן המרשם כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן – תמצית מרשם), של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם; לגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – בצירוף ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים; כך שהדוח וצרופיו יתקבלו בחברה בתוך שישים ימים מהיום שבו שלחה החברה את ההודעה; לא דיווח צרכן כאמור או שדיווח על מספר נפשות של 2 ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר ליחידת הדיור, החל באחד בינואר של השנה העוקבת על שתי נפשות.

(ג1) צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם שלו (בסעיף קטן זה – מקום מגוריו הרשום), ישלח לחברה במקום מגוריו בפועל –

(1) דיווח לפי הוראות סעיף קטן (ג);

(2) מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל; יראו בחוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, כמסמך מאמת לעניין זה;

(3) אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען לחברה במקום מגוריו בפועל כי לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

(ד) היה הצרכן מי שאינו אזרח ישראלי, יעביר לחברה, במקום תעודת הזהות כאמור בסעיף קטן (ג), צילום של דרכונו, אישור שהייה כדין, וכן אחד מאלה לפי בחירתו:

(1) תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו;

(2) ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.

(ה) הצרכן ידווח לחברה על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור; דיווח כאמור יכלול את כל הפרטים כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג1) וייעשה בהתאם למתכונת הדיווח הקבועה באותו סעיף.

(ו) קיבלה החברה דיווח כאמור בסעיפים קטנים (ג), (ג1) או (ה), תמסור לצרכן בהודעת החיוב הקרובה הודעה על מספר הנפשות שהיא מכירה בהן וכן תציין בכל הודעת חיוב של צרכן את מספר הנפשות המוכר, לרבות עדכונו לפי הוראות סעיף קטן (ז); בכל מקרה שבו דיווח הצרכן כאמור אינו תואם את האסמכתאות שהתקבלו, תמסור החברה לצרכן, סמוך ככל האפשר למועד שקיבלה את הדיווח ממנו, בדואר או באמצעי שבו הועבר לה הדיווח כאמור, הודעה כי נמצאה אי-התאמה בין דיווח הצרכן לבין האסמכתאות שצורפו ומספר הנפשות שניתן להכיר בהן.

(ז) שינתה החברה את המספר המוכר של נפשות הרשומות אצלה כמתגוררות ביחידת הדיור, בהתאם לדיווח מאומת של הצרכן לפי סעיף זה, יחול אותו שינוי לגבי צריכת המים המיוחסת לצרכן ובהתאם להוראות סעיף קטן (ב), מיום קבלת הדיווח במשרדי החברה, ואולם אם מסר הצרכן נתונים או מסמכים המאמתים, להנחת דעתה של החברה, את השינוי לתקופה שקדמה למועד קבלת הדיווח כאמור, יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת תקופת החיוב הקודמת לתקופה שבה התקבל הדיווח, לפי המאוחר; יראו בחוזה שכירות, תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, תעודת לידה או פטירה, כמסמך מאמת לעניין פסקה זו; על אף האמור, במהלך השנה הראשונה מיום התחילה וכן במהלך כל שנה עוקבת לעדכון חדש כמשמעו בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת שתי תקופות הקודמות לתקופה שבה התקבל הדיווח, לפי המאוחר, ורשאית החברה לעדכן את החיוב בעקבות העדכון האמור על דרך של קיזוזו בהודעת החיוב הקרובה.

(ח) ראתה החברה כי קיימת סתירה בין מספר הנפשות שדווח בידי הצרכן, כמתגוררות ביחידת הדיור, לבין הנתונים הידועים לה, תודיע על כך לצרכן הביתי בהודעת החיוב הקרובה, ותחייב את הצרכן לפי זה, רק החל בהודעת החיוב העוקבת להודעה האמורה.

(ט) בכל שנה, במועד משלוח הודעת החיוב הראשונה לאותה שנה, תשלח חברה לכל צרכן כאמור בסעיף קטן (א), לכתובת שאליה היא שולחת את החיובים בעד שירותי המים, הודעה בדואר שבה תבהיר לו כי התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה: תעריך נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המותרת, וכי הוא זכאי לקבל כמות של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לחברה לפי הוראות סעיפים קטנים (ג) או (ג1).

(י) חברה תציין בכל חשבון תקופתי של צרכן כי באפשרותו של צרכן לפנות אל החברה בבקשה לשנות את מספר הנפשות המוכר הרשום אצלה בצירוף האסמכתאות הנדרשות לפי סעיפים קטנים (ג) עד (ד), לפי העניין.

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

24.  (בוטל).

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1323

(ב) כמות המים המוכרת לחברה לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת סך כל מספר הנפשות שדיווחה עליו החברה לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל רשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ב-1.1 ב-1.05 ובמכפלת 30, בהפחתה של ההפרש שבין כמות המים שהוכרה לחברה לשנה הנוכחית ובין הכמות שהיא דיווחה על מכירתה בפועל, ושהיתה זכאית למכור לצרכניה לפי כללים אלה, בתעריף האמור בסעיף 21(1)(א), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין (להלן – כמות מוכרת לחברה).

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1081

(ב) כמות המים המוכרת לחברה לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת סך כל מספר הנפשות שדיווחה עליו החברה לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל רשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ב-1.05 ובמכפלת 30, בהפחתה של ההפרש שבין כמות המים שהוכרה לחברה לשנה הנוכחית ובין הכמות שהיא דיווחה על מכירתה בפועל, ושהיתה זכאית למכור לצרכניה לפי כללים אלה, בתעריף האמור בסעיף 21(1)(א), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין (להלן – כמות מוכרת לחברה).

(ב) כמות המים המוכרת לחברה לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 1.05 בסך כל מספר הנפשות שדיווחה החברה לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ובמכפלת 42, בהפחתה של ההפרש בין כמות המים שהוכרה לחברה עד לשנה הנוכחית ובין הכמויות שהיא דיווחה על מכירתן בפועל ושהיתה זכאית למכור לצרכניה, לפי כללים אלה בתעריף האמור בסעיף 21(1)(א), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחישוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל ביום התחילה (להלן – כמות מוכרת לחברה).

(ג) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות לחברה למסור לו, הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בנוגע לכמות המים שנצרכה בחרה, לרבות התפלגות חיוב הצרכנים לפי התעריפים, וכן הבדיקות שערכה לאימות מספר הנפשות בכל יחידת דיור, כולם או חלקם.

(ד) ראה מנהל הרשות הממשלתית כי סך כל מספר הנפשות אשר החברה מספקת להן מים או כמות המים במטרים מעוקבים אשר מכרה חברה בפועל לצרכניה והיתה זכאית למכור להם לפי כללים אלה, פחותים ממה שדיווחה חברה לפי סעיף זה, יקבע לחברה מספר נפשות כולל מוכר או כמות מים מוכרת כאמור, שיפחתו ממה שדיווחה החברה לפי סעיף קטן (א).

(ה) לא העבירה חברה דוח במועד כאמור בסעיף קטן (א), תהיה כמות המים במ"ק המוכרת לחברה לשנה העוקבת, על אף האמור בסעיף קטן (ב), מחצית מכמות המים שהוכרה לה לשנה השוטפת, ואולם לגבי חברה שהגישה דוח במועד מאוחר יותר וטרם סיום השנה העוקבת, תהיה כמות המים המוכרת, בהפחתת כמות המים המיוחסת לתקופה שלגביה לא ניתן דיווח במועד.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 458

(ב) כמות המים המוכרת לחברה לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 1.05 1.02 בסך כל מספר הנפשות שדיווחה החברה לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ובמכפלת 42, בהפחתה של ההפרש בין כמות המים שהוכרה לחברה עד לשנה הנוכחית ובין הכמויות שהיא דיווחה על מכירתן בפועל ושהיתה זכאית למכור לצרכניה, לפי כללים אלה בתעריף האמור בסעיף 21(1)(א), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחישוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל ביום התחילה (להלן – כמות מוכרת לחברה).

 

מיום 17.12.2012

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7192 מיום 17.12.2012 עמ' 312

24. (א) חברה תגיש לרשות הממשלתית, בכל שנה, לא יאוחר מ-1 בנובמבר מ-15 בנובמבר, דוח חתום ביד מורשה החתימה של החברה ומאומת בתצהיר, שפורט בו סך כל מספר הנפשות כפי שהתקבלו מדיווחי הצרכנים לפי סעיף 23, הנכון ליום 1 באוקטובר של אותה שנה, וכן כמות המים במטרים מעוקבים אשר החברה מכרה בפועל והיתה זכאית למכור לצרכניה לפי כללים אלה, בתעריף כאמור בסעיף 21(1)(א), בתקופה שמ-1 באוקטובר של השנה הקודמת עד 30 בספטמבר של אותה שנה, לפי טופס ומתכונת דיווח שיפרסם מנהל רשות הממשלתית, לא יאוחר מ-1 באוגוסט בכל שנה באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.

(ב) כמות המים המוכרת לחברה לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 1.02 בסך כל מספר הנפשות שדיווחה החברה לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ובמכפלת 42, בהפחתה של ההפרש בין כמות המים שהוכרה לחברה עד לשנה הנוכחית ובין הכמויות שהיא דיווחה על מכירתן בפועל ושהיתה זכאית למכור לצרכניה, לפי כללים אלה בתעריף האמור בסעיף 21(1)(א), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחישוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל ביום התחילה (להלן – כמות מוכרת לחברה).

(ג) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות לחברה למסור לו, הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בנוגע לכמות המים שנצרכה בחרה, לרבות התפלגות חיוב הצרכנים לפי התעריפים, וכן הבדיקות שערכה לאימות מספר הנפשות בכל יחידת דיור, כולם או חלקם.

(ד) ראה מנהל הרשות הממשלתית כי סך כל מספר הנפשות אשר החברה מספקת להן מים או כמות המים במטרים מעוקבים אשר מכרה חברה בפועל לצרכניה והיתה זכאית למכור להם לפי כללים אלה, פחותים ממה שדיווחה חברה לפי סעיף זה, יקבע לחברה מספר נפשות כולל מוכר או כמות מים מוכרת כאמור, שיפחתו ממה שדיווחה החברה לפי סעיף קטן (א).

(ה) לא העבירה חברה דוח במועד כאמור בסעיף קטן (א), תהיה כמות המים במ"ק המוכרת לחברה לשנה העוקבת, על אף האמור בסעיף קטן (ב), מחצית שמונים אחוזים מכמות המים שהוכרה לה לשנה השוטפת, ואולם לגבי חברה שהגישה דוח במועד מאוחר יותר וטרם סיום השנה העוקבת, תהיה כמות המים המוכרת, בהפחתת כמות המים המיוחסת לתקופה שלגביה לא ניתן דיווח במועד ולפני יום 1 ביוני של השנה העוקבת, רשאי מנהל הרשות להעמיד את הכמות המוכרת לחברה על תשעים אחוזים מהכמות שיש לקבוע בהתאם להוראת סעיף קטן (ב); החלטת מנהל הרשות תיעשה בשים לב לתפקודה של החברה ולמילוי חובותיה לפי כל דין.

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 516

(ב) כמות המים המוכרת לחברה לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 1.02 בסך כל מספר תחושב בהכפלת 42 במספר הנפשות שדיווחה החברה לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ובמכפלת 42, בהפחתה של ההפרש בין כמות המים שהוכרה לחברה עד לשנה הנוכחית ובין הכמויות שהיא דיווחה על מכירתן בפועל ושהיתה זכאית למכור לצרכניה, לפי כללים אלה בתעריף האמור בסעיף 21(1)(א), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחישוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל ביום התחילה (להלן – כמות מוכרת לחברה).

 

מיום 1.1.2016

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1302

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

כמות מוכרת לחברה

24. (א) חברה תגיש לרשות הממשלתית, בכל שנה, לא יאוחר מ-15 בנובמבר, דוח חתום ביד מורשה החתימה של החברה ומאומת בתצהיר, שפורט בו סך כל מספר הנפשות כפי שהתקבלו מדיווחי הצרכנים לפי סעיף 23, הנכון ליום 1 באוקטובר של אותה שנה, וכן כמות המים במטרים מעוקבים אשר החברה מכרה בפועל והיתה זכאית למכור לצרכניה לפי כללים אלה, בתעריף כאמור בסעיף 21(1)(א), בתקופה שמ-1 באוקטובר של השנה הקודמת עד 30 בספטמבר של אותה שנה, לפי טופס ומתכונת דיווח שיפרסם מנהל רשות הממשלתית, לא יאוחר מ-1 באוגוסט בכל שנה באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.

(ב) כמות המים המוכרת לחברה לשנה העוקבת, תחושב בהכפלת 42 במספר הנפשות שדיווחה החברה לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, בהפחתה של ההפרש בין כמות המים שהוכרה לחברה עד לשנה הנוכחית ובין הכמויות שהיא דיווחה על מכירתן בפועל ושהיתה זכאית למכור לצרכניה, לפי כללים אלה בתעריף האמור בסעיף 21(1)(א), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחישוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל ביום התחילה (להלן – כמות מוכרת לחברה).

(ג) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות לחברה למסור לו, הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בנוגע לכמות המים שנצרכה בחרה, לרבות התפלגות חיוב הצרכנים לפי התעריפים, וכן הבדיקות שערכה לאימות מספר הנפשות בכל יחידת דיור, כולם או חלקם.

(ד) ראה מנהל הרשות הממשלתית כי סך כל מספר הנפשות אשר החברה מספקת להן מים או כמות המים במטרים מעוקבים אשר מכרה חברה בפועל לצרכניה והיתה זכאית למכור להם לפי כללים אלה, פחותים ממה שדיווחה חברה לפי סעיף זה, יקבע לחברה מספר נפשות כולל מוכר או כמות מים מוכרת כאמור, שיפחתו ממה שדיווחה החברה לפי סעיף קטן (א).

(ה) לא העבירה חברה דוח במועד כאמור בסעיף קטן (א), תהיה כמות המים במ"ק המוכרת לחברה לשנה העוקבת, על אף האמור בסעיף קטן (ב), שמונים אחוזים מכמות המים שהוכרה לה לשנה השוטפת, ואולם לגבי חברה שהגישה דוח במועד מאוחר יותר ולפני יום 1 ביוני של השנה העוקבת, רשאי מנהל הרשות להעמיד את הכמות המוכרת לחברה על תשעים אחוזים מהכמות שיש לקבוע בהתאם להוראת סעיף קטן (ב); החלטת מנהל הרשות תיעשה בשים לב לתפקודה של החברה ולמילוי חובותיה לפי כל דין.

עדכון הצריכה למוסדות עירוניים כללים (מס' 3) תשע"א-2011

24א.  (א)  עדכון כמות המים למוסד עירוני לצורך כללי מקורות, יבוצע בכל שנה שבה מעודכן מפקד הנכסים, בהתאם לדיווח החברה, לפי כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976, על כמויות המים שמכרה החברה לאותו שימוש.

          (ב)  מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות לחברה למסור לו הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בנוגע לכמות המים שנצרכה בצריכה עירונית, לרבות התפלגות חיוב הצריכה לפי עונות השנה, סוגי מבנים או מבנה מסוים, הבדיקות שערכה לאימות הנתונים והנכסים שגרעה מהרשימה.

          (ג)   ראה מנהל הרשות הממשלתית כי סך הכמות למוסד עירוני שמכרה חברה בפועל לשימוש זה פחותים ממה שדיווחה חברה, יעדכן לחברה את כמות המים שדווחה כמוסד עירוני לצורך כללי מקורות.

          (ד)  לא העבירה חברה דיווח במועד כאמור בסעיף קטן (א), תהיה כמות המים במ"ק המוכרת לחברה לצורך כללי מקורות, לפי קביעת מנהל הרשות הממשלתית בשים לב לנתונים המצויים בידו.

          (ה)  ראה מנהל הרשות הממשלתית או החברה כי בנכס שנמסר לגביו שהוא מוסד עירוני לא מתקיימים כל התנאים לסיווגו כאמור, יפעלו כדלקמן:

(1)   מנהל הרשות הממשלתית – יפחית את סך הכמות לפי הוראות סעיף קטן (ג);

(2)   החברה – תחייב את הנכס כנכס שאינו מוסד עירוני ותערוך בדיקה נוספת לגבי השימוש במים בכל המוסדות העירוניים בכלי סוג שימוש דומה; על הוצאות הבדיקה יחולו התעריפים כאילו נערכה בהם בדיקת מד-מים כאמור בתוספת השנייה לכללי התעריפים.

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1082

הוספת סעיף 24א

הפרשי מדידה וצריכה חריגה הנובעת מנזילה כללים (מס' 3) תשע"א-2011

25.  (א)  קיימים בנכס הפרשי מדידה, החברה תחלק אותם לפי כללי אמות המידה שנקבעו לעניין זה.

 

כללים תשע"ח-2018 כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

          (ב)  התגלתה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה, תחשב החברה את חיובי הצרכן ותזכה אותו כדלקמן:

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

(1)   בשל כמות מים שעד לצריכה הרגילה או הפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין, בכל תקופת חיוב – לפי התעריפים למים ולביוב המפורטים בכללי התעריפים;

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

(2)   בשל כמות המים המצרפית שהוכרה כנזילה מעבר לכמות בפסקה (1) ולצרכן ביתי – עד 100 מטרים מעוקבים מעל אותה הכמות – לפי התעריף בעד כמות מוכרת לצריכה ביתית לפי סעיף 3(1)(א) בכללי התעריפים;

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

(3)   לצרכן ביתי – בשל כמות המים המצרפית שהוכרה כנזילה מעבר לכמות בפסקה (2) – תעריף בסכום 1 ש"ח למטר מעוקב.

לעניין זה, "כמות המים המצרפית שהוכרה כנזילה" – כמות המים שהוכרה כנובעת מנזילה אחת, גם אם היא נפרשת על פני יותר מתקופת חיוב אחת.

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1082

החלפת סעיף 25

הנוסח הקודם:

צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה

25. (א) קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי החברה כמפורט להלן:

(1) בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס;

(2) בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מדי-המים הנפרדים בנכס;

(3) במקרים שלא ניתן לפעול כאמור – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין החברה לבין כל הצרכנים בנכס, או – באין הסכמה כאמור – לפי חלוקה אחרת הנראית לחברה סבירה והולמת בנסיבות העניין.

(ב) צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בסעיף קטן (א) תיווסף לצריכה הביתית או לצריכה למטרה האחרת, שמשמשים לה המים בנכס.

(ג) נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, תעריך החברה את הצריכה הממוצעת לחודש בנכס, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת החברה (בסעיף זה – הצריכה הממוצעת); בעד הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בכללים אלה; בעבור מים שכתוצאה מן הנזילה הסמויה, לא נעשה בהם שימוש, מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם התעריף האמור בסעיף 21(1)(א); חברה תתנה חיוב כאמור בהוכחה על קיום נזילה סמויה ותיקונה ותגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.

(ד) על אף האמור בסעיף 3(ג) נכס שהתגלתה בו נזילה סמויה כאמור יחויב בגין שירותי ביוב בעד כמות הצריכה הממוצעת בלבד.

 

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) (תיקון) תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 466

החלפת פסקה 25(ב)(2)

הנוסח הקודם:

(2) בשל כמות מים שמעבר לכמות בפסקה (1) – לפי הסכום המתקבל מהחישוב לפי סעיף 21(1)(א)(1) ו-(2).

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 737

החלפת סעיף קטן 25(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) נתגלתה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה, תזכה החברה את הצרכן כדלקמן:

(1) בשל כמות מים שעד לצריכה הרגילה או הפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין – לפי התעריפים למים ולביוב המפורטים בכללי התעריפים;

(2) בשל כמות מים מעבר לכמות בפסקה (1) – לפי הסכום המתקבל מתעריף גבוה מקורות של חברה לפי סעיף 21(ב)(2) ושל התעריף הקבוע בסעיף 4(3)(3.2) ו-5(א) לכללי הספקים המקומיים.

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2238

(ב) התגלתה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה, תזכה החברה את הצרכן תחשב החברה את חיובי הצרכן ותזכה אותו כדלקמן:

(1) בשל כמות מים שעד לצריכה הרגילה או הפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין, בכל תקופת חיוב – לפי התעריפים למים ולביוב המפורטים בכללי התעריפים;

(2) בשל כמות מים המים המצרפית שהוכרה כנזילה מעבר לכמות בפסקה (1) ועד ולצרכן ביתי – עד 100 מטרים מעוקבים מעל אותה הכמות – לפי התעריף בעד כמות מוכרת לצריכה ביתית לפי סעיף 3(1)(א) בכללי התעריפים;

(3) בשל כמות מים לצרכן ביתי – בשל כמות המים המצרפית שהוכרה כנזילה מעבר לכמות בפסקה (2) – תעריף בסכום 1 ש"ח למטר מעוקב.

לעניין זה, "כמות המים המצרפית שהוכרה כנזילה" – כמות המים שהוכרה כנובעת מנזילה אחת, גם אם היא נפרשת על פני יותר מתקופת חיוב אחת.

הערכת צריכה כללים (מס' 3) תשע"א-2011

26.  חברה תחייב צרכן שלגביו נעשית הערכה של צריכת המים לפי כללי אמות המידה.

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1082

החלפת סעיף 26

הנוסח הקודם:

הערכה של צריכת מים

26. מצאה חברה כי מד-מים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת ולא ניתן לקבוע את צריכת המים של הצרכן, תחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות מים שנקבעה לממוצע הצריכה במשך שני החודשים שקדמו לתקופה שבה לא פעל מד-המים כהלכה ובמשך שני חודשים שלאחריה, או לפי הצריכה של התקופה המקבילה בשנה הקודמת, על פי החלטת החברה, ובלבד שבתקופה שעלי המסתמכים לצורך החיוב היתה מדידה תקינה של צריכת המים.

 

עלות מוכרת לשירותי ביוב בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

27.  (א)  עלות מוכרת של חברה לשירותי ביוב בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק תחושב כמכפלת סכום כל הרכיבים המפורטים להלן במקדם פחת מים מוכר ובמקדם פחת גבייה מוכר בניכוי מכפלת הפחתה בשל דמי הקמה, במקדם פחת מים מוכר ובמקדם פחת גבייה מוכר:

(1)   תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק;

(2)   תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק;

(3)   פחת ערך כינון מוכר של מערכת ביוב למ"ק;

(4)   עלויות תפעול ומנהלה מוכרות בעבור שירותי ביוב למ"ק;

(5)   עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי ביוב למ"ק.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ב)  (בוטל).

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1133

27. (א) עלות מוכרת של חברה לשירותי ביוב בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק תחושב כמכפלת סכום כל הרכיבים המפורטים להלן במקדם פחת מים מוכר ובמקדם פחת גבייה מוכר בניכוי מכפלת הפחתה בשל דמי הקמה, במקדם פחת מים מוכר ובמקדם פחת גבייה מוכר:

(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק;

(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק;

(3) פחת ערך כינון מוכר של מערכת ביוב למ"ק;

(4) עלויות תפעול ומנהלה מוכרות בעבור שירותי ביוב למ"ק;

(5) עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי ביוב למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, תחושב עלות מוכרת של חברה לשירותי ביוב, בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק בעבור נכס ותיק, כמכפלת סכום כל הרכיבים המפורטים להלן במקדם פחת מים מוכר ובמקדם פחת גבייה מוכר, בניכוי מכפלת הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"ק בעבור שירותי ביוב, במקדם פחת מים מוכר ובמקדם פחת גבייה מוכר:

(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;

(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;

(3) פחת ערך כינון מוכר של מערכת ביוב למ"ק;

(4) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי ביוב למ"ק;

(5) עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי ביוב.

תעריף לשירותי ביוב כללים (מס' 2) תשע"א-2010

28.  תעריף של חברה למ"ק לשירותי ביוב יחושב כסכום של עלות מוכרת לשירותי ביוב בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים לפי סעיף 27 ושל מכפלת עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק לפי סעיף 11 במקדם פחת מים מוכר ובמקדם פחת גבייה מוכר.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 389

עלות מוכרת תעריף לשירותי ביוב

עדכון סכומים ותעריפים

29.  (א)  שיעור העדכון יהיה כשיעור השינוי של הסל הקובע כמשמעותו בסעיף 112א לחוק המים.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ב)  כל מועד שמתעדכנים בו כללי מקורות בהתאם לסעיף 112א לחוק המים, יעודכנו הסכומים בש"ח הנקובים בסעיפים 8, 10, 11, יעודכנו לפי אותו שיעור עדכון, עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים ועלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים, המחושבות לפי כללים אלה והנקובות בתוספות הראשונה והשניה.

          (ג)   ראה מנהל הרשות הממשלתית כי השתנתה רמת הטיפול בשפכים של חברה, יעדכן בהתאמה את תעריפי החברה בעד שירותי ביוב, ובלבד שאפשר לציבור להשמיע את טענותיו בעניין זה.

כללים תשע"ב-2011

          (ג1) ראה מנהל הרשות הממשלתית כי בוצעה השקעה חדשה מוכרת בתחום שירותי הביוב, בנכס שהממונה הגדיר אותו כנכס מהותי טרם הקמתו, רשאי הוא לעדכן את תעריפי החברה בעד שירותי הביוב, בסמוך למועד הפעלת הנכס ובלבד שיאפשר לציבור להשמיע את טענותיו בעניין זה.

          (ד)  מנהל הרשות יפרסם במועד העדכון לפי סעיף זה הודעה ברשומות בדבר תעריפים וסכומים שעודכנו לפי סעיף זה.

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 458

הוספת סעיף קטן 29(ג1)

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1133

(ב) כל מועד שמתעדכנים בו כללי מקורות בהתאם לסעיף 112א לחוק המים, יעודכנו הסכומים בש"ח הנקובים בסעיפים 8, 10, 11, יעודכנו לפי אותו שיעור עדכון, עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים, עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים, ועלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק ועלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים, המחושבות לפי כללים אלה והנקובות בתוספות הראשונה והשניה.

עדכון מפקד נכסים כללים תשע"ב-2011 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015 כללים תשע"ח-2018

30.  (א)  מפקד הנכסים יעודכן כל שנה בתוספת השקעות חדשות מוכרות של החברה במערכת המים והביוב שפורטו בדוחות השנתיים המתייחסים לשנים שמיום ההפעלה או העדכון השנתי האחרון, לפי המאוחר מביניהם, עד לשנה האחרונה שלגביה הגישה החברה דוח שנתי, בניכוי הוצאות פחת על הנכסים שפורטו באותם דוחות ובניכוי נכסים שאינם נכסים פעילים עוד ושנגרעו ממאזן החברה באותם דוחות ובהתאמות בשל תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב; עודכן מפקד הנכסים כאמור, יעודכנו באותו עדכון, ערך כינון מופחת וערך כינון מלא של מערכת מים וביוב, לפי העניין, תשואה מוכרת להון עצמי ותשואה מוכרת להון זר, של מערכת מים או ביוב, למ"ק, פחת ערך כינון של מערכת ביוב ופחת ערך כינון של מערכת מים, למ"ק, לפי העניין, עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים ועלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים המחושבות לפי כללים אלה והנקובות בתוספות הראשונה והשניה.

כללים תשע"ב-2011

          (ב)  עודכן מפקד הנכסים לפי סעיף קטן (א) יעודכנו השקעות חדשות מוכרות להולכת ביוב, בהתאמה.

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011