Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע-2009

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ביוב

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – תעריפי מים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אספקת מים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

חישוב העלות

Go

8

סעיף 2א

איגוד ערים למים או לביוב

Go

8

סעיף 3

חיוב בעד שירותי מים וביוב

Go

8

סעיף 4

תשואה מוכרת על הון זר

Go

10

סעיף 4א

הון סביל

Go

11

סעיף 5

תשואה מוכרת על הון עצמי

Go

11

סעיף 6

תשואה מוכרת על זכויות מים

Go

11

סעיף 7

פחת של ערך כינון מלא מוכר כללים

Go

11

סעיף 8

עלויות מוכרות בעבור הון חוזר כללים

Go

12

סעיף 9

הפחתה בשל דמי הקמה

Go

12

סעיף 10

עלויות תפעול ומינהלה מוכרות

Go

12

סעיף 10א

עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות כללים

Go

14

סעיף 10ב

עדכון עלויות האנרגיה

Go

15

סעיף 10ג

הכרה בהכנסות ממתן שירותי תשתית

Go

15

סעיף 11

עלות טיפול בשפכים

Go

15

סעיף 11א

עלות להולכת ביוב המבוצעת בידי אחר

Go

16

סעיף 11ב

עלות להולכת מים המבוצעת בידי אחר

Go

16

סעיף 12

שיעור פחת מים מוכר

Go

16

סעיף 13

מקדם פחת מים מוכר

Go

17

סעיף 14

פחת מים מוכר

Go

17

סעיף 15

שיעור פחת גבייה מוכר

Go

18

סעיף 16

מקדם פחת גבייה מוכר

Go

19

סעיף 17

פחת גבייה נמוך מוכר

Go

19

סעיף 18

פחת גבייה גבוה מוכר

Go

19

סעיף 18א

עלות מתואמת למ"ק

Go

19

סעיף 19

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

Go

19

סעיף 19א

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי ולמוסד עירוני

Go

19

סעיף 20

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

Go

20

סעיף 21

חישוב תעריף מצטבר לשירותי מים ולשירותי ביוב

Go

20

סעיף 22

תעריף לשירותי מים בלבד

Go

21

סעיף 24א

עדכון הצריכה למוסדות עירוניים

Go

21

סעיף 25

הפרשי מדידה וצריכה חריגה הנובעת מנזילה

Go

22

סעיף 26

הערכת צריכה

Go

22

סעיף 27

עלות מוכרת לשירותי ביוב בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים

Go

22

סעיף 28

תעריף לשירותי ביוב

Go

22

סעיף 29

עדכון סכומים ותעריפים

Go

22

סעיף 30

עדכון מפקד נכסים

Go

23

סעיף 31

קביעת תעריפים לראשונה לחברה

Go

23

סעיף 32

הכרה בעלויות טכנולוגיות מיוחדות

Go

23

סעיף 32א

הכרה מוקדמת בהשקעה

Go

24

סעיף 34

תחילה

Go

24

סעיף 35

הוראת שעה

Go

24

סעיף 36

הוראות מעבר כללים

Go

25

 

תוספת ראשונה

Go

25

 

תוספת שנייה

Go

27

 

תוספת שלישית

Go

29

 

תוספת רביעית

Go

30

 

תוספת חמישית

Go

31


כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע-2009*

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 101 ו-103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הגדרות

1.    בכללים אלה –

          "גודל אוכלוסיה" – גודל האוכלוסיה כפי שמופיע בפרסום האחרון, ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה, ברשימת היישונים אוכלוסייתם וסמליהם, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "דוח שנתי" – כמשמעותו בסעיף 54(א) לחוק;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "דמי הקמה" – דמי הקמה לפי כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), התשע"ה-2015;

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

הוספת הגדרת "דמי הקמה"

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "הפחתה מוכרת בשל דמי הקמה למ"ק" – כמשמעותה בסעיף 9(ב);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

החלפת הגדרת "הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"ק"

הנוסח הקודם:

"הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"ק" – כמשמעותה בסעיף 9(ב);

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "הפרשי מדידה" – הפרשי מדידה רגילים או הפרשי מדידה חריגים כהגדרתם בכללי אמות המידה;

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

הוספת הגדרת "הפרשי מדידה"

          "הון זר" – כמשמעותו בסעיף 4(א);

כללים תשע"ב-2011

          "המדרג החברתי-כלכלי" – הפרסום האחרון, ערב הקמת החברה, ולאחר הקמתה בכל סוף שנה, לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

"המדרג החברתי-כלכלי" – הפרסום האחרון, ערב הקמת החברה, ולאחר הקמתה בכל סוף שנה, לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

כללים תש"ף-2019

          "חברה (א)" – חברה שמתקיים לגביה אחד מאלה:

(1)   היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי;

(2)   היא הוקמה אחרי 1 בינואר 2008 ופועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-65 אחוזים;

(3)   היא הוקמה לפני 1 בינואר 2008 ופועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-65 אחוזים;

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

הוספת הגדרת "חברה (א)"

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

(2) היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-65 אחוזים;

 

מיום 1.1.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 242

החלפת הגדרת "חברה (א)"

הנוסח הקודם:

"חברה (א)" – חברה שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 ומתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי;

(2) היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-65 אחוזים;

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012 כללים תשע"ד-2013

          "חברה (ב)" – חברה הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 10 אחוזים לבין 65 אחוזים ואם החברה הוקמה לפני כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ביחס שלמעלה מ-65 אחוזים;

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

הוספת הגדרת "חברה (ב)"

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

"חברה (ב)" – חברה הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 10 אחוזים לבין 65 אחוזים ואם החברה הוקמה לפני כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ביחס שלמעלה מ-65 אחוזים;

כללים תשע"ד-2013

          "חברה (ג)" – חברה שאינה חברה (א) או (ב), שמתקיים בה אחד מאלה:

(1)   היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת המשויכת לאשכול 5 במדרג החברתי-כלכלי;

(2)   היא הוקמה אחרי י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ופועלת בתחום של רשות מקומית אחת המשויכת לאשכול 6 במדרג החברתי-כלכלי;

(3)   היא פועלת בתחום של כמה רשויות מקומיות והממוצע המשוקלל של המדרג החברתי-כלכלי באותן רשויות מקומיות, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בהן, אינו עולה על 6;

(4)   היא הוקמה אחרי י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ופועלת בתחום של כמה רשויות מקומיות והממוצע המשוקלל של המדרג החברתי-כלכלי באותן רשויות מקומיות, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בהן, אינו עולה על 7;

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

הוספת הגדרת "חברה (ג)"

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

החלפת הגדרת "חברה (ג)"

הנוסח הקודם:

"חברה (ג)" – חברה שאינה חברה (א) או (ב), הפועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 5 עד 6 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחומי כל אחת מהרשויות המקומיות ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, לבין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחומי פעילות החברה, במכפלת המדרג החברתי-כלכלי של כל רשות מקומית, נמוך מ-7;

כללים תשע"ח-2018

          "חברה זכאית" – חברה שהוכר לה סכום נוסף למ"ק;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

הוספת הגדרת "חברה זכאית"

כללים תשע"ה-2014

          "חברה ממומנת" – חברה שהתקיים בה אחד מאלה:

(1)   80% לפחות מעלות ההקמה של נכסיה מומנו בהלוואה מהמדינה;

(2)   בחברה שיש לה חברה-בת שמתקיים בה האמור בפסקה (1) – חלקה בנכסי החברה-הבת;

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(3)   הוכר לה פרויקט תשתית ייחודי ולגבי אותה תשתית שהוכרה לצורך זה;

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 514

הוספת הגדרת "חברה ממומנת"

 

מיום 1.7.2020

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1648

הוספת פרט (3) בהגדרת "חברה ממומנת"

כללים תשע"ב-2011

          "הפקה עצמית" – הפקת מים בידי חברה, העולה על 20% מסך כמות המים שהיא מספקת;

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

הוספת הגדרת "הפקה עצמית"

          "הרשות הממשלתית" – הרשות הממשלתית למים ולביוב;

כללים תש"ע-2010

          "חברת מקורות" – מקורות, חברת מים בע"מ, המספקת מים לפי רישיון הפקה;

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1320

הוספת הגדרת "חברת מקורות"

          "חלוקת המים" – שירותי המים למעט רכישת המים או הפקתם על ידי החברה;

          "יום ההפעלה" – יום החלת תעריפים על חברה לפי כללים אלה לראשונה;

          "יום התחילה" – יום תחילתם של כללים אלה;

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "כללי אמות מידה" – כללי תאגידי מים וביוב לעניין אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה לפי סעיף 99 לחוק;

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

הוספת הגדרת "כללי אמות מידה"

          "כללי מקורות" – כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987;

          "כללי הספקים מקומיים" – כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994;

          "כללי התעריפים" – כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009;

כללים תשע"א-2010

          "כללי קולחין" – כללי המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש), התשע"א-2010;

מיום 1.11.2010

כללים תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 115

הוספת הגדרת "כללי קולחין"

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

          "כמות מוכרת ליחידת דיור" – כהגדרתה בכללי המים (קביעת כמות מוכרת), התשע"ו-2016;

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

ת"ט (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7012 מיום 30.6.2011 עמ' 1140

"כמות מוכרת ליחידת דיור" – מכפלה של 2.5 3.5 מטרים מעוקבים של מים ראשונים לחודש, במספר הנפשות המוכר לאותה יחידת דיור, כמשמעותו בסעיף 23;

 

מיום 1.6.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1287

החלפת הגדרת "כמות מוכרת ליחידת דיור"

הנוסח הקודם:

"כמות מוכרת ליחידת דיור" – מכפלה של 3.5 מטרים מעוקבים של מים ראשונים לחודש, במספר הנפשות המוכר לאותה יחידת דיור, כמשמעותו בסעיף 23;

          "כמות מי ביוב מוכרת" – כמות מים נכנסת, למעט מים שסופקו לגינון ציבורי;

כללים תשע"ח-2018

          "כמות מים נכנסת" – כמות המים השפירים שרכשה החברה, הפיקה או קיבלה מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, בשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור, נכון למועד אישור מפקד הנכסים או למועד העדכון השנתי, האחרון שנעשה לגבי אותה חברה;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

"כמות מים נכנסת" – כמות המים השפירים שרכשה החברה, הפיקה או קיבלה מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, בשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור, נכון למועד אישור מפקד הנכסים או למועד העדכון התלת-שנתי השנתי, האחרון שנעשה לגבי אותה חברה;

          "מד-מים" – כהגדרתו בתקנות מדידת מים (מדי-מים), התשמ"ח-1988;

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "מוסד עירוני" – כמשמעותו בכללי התעריפים;

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

הוספת הגדרת "מוסד עירוני"

          "מים לגינון ציבורי" –

עד שנת 2009 – מים שסופקו בפועל להשקיית גינון ציבורי;

משנת 2009 ואילך – מים שהוקצו ונצרכו כדין להשקיית גינון ציבורי לפי כללי המים (השימוש במים באזורי קיצוב), התשל"ו-1976; ובלבד שהותקן מד-מים המודד רק את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי והחברה בדקה כל שנים עשר חודשים לפחות ממועד התקנת מד-המים או ממועד הבדיקה האחרונה, לפי העניין, כי מד-המים מודד את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי בלבד;

          "מלווה" – תאגיד בנקאי ותאגיד עזר, למעט חברת שירותים משותפת, כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור, קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, יועץ השקעות כמשמעותו בסעיף 7(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, חבר בורסה, חתם וקרן הון סיכון, כמשמעם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

כללים תשע"ד-2013

          "מפקד נכסים" – מפקד נכסים שהוכן לפי דרישת הממונה לכל אחת מן הרשויות המקומיות החברות בחברה סמוך לפני יום הקמתה ושאושר בידי הממונה או מפקד נכסים כאמור האחרון שאישר הממונה לפני יום התחילה או מפקד הנכסים האחרון שעודכן לפי סעיף 30, לפי המאוחר;

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

"מפקד נכסים" – מפקד נכסים שהוכן לפי דרישת הממונה לכל אחת מן הרשויות המקומיות החברות בחברה סמוך לפני יום הקמתה ושאושר בידי הממונה או מפקד נכסים כאמור האחרון שאישר הממונה לפני יום התחילה או מפקד הנכסים האחרון שעודכן לפי סעיף 30, לפי המאוחר;

כללים תשע"ד-2013

          "מפקד נכסים מעודכן" – (נמחקה);

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

מחיקת הגדרת "מפקד נכסים מעודכן"

הנוסח הקודם:

"מפקד נכסים מעודכן" – מפקד הנכסים האחרון שעודכן לפי סעיף 30;

          "מערכת טיפול בשפכים" – מיתקנים לטיפול בשפכים, מיתקנים לטיפול בבוצה ומיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים;

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

          "מקדם החזר הון" – המנה המתקבלת מחלוקת שני אלה, האחד בשני:

(1)   סכום תשואה משוקללת בתוספת 1 בחזקת הקיים לחברה ממומנת כמשמעותו בסעיף 7(א) במכפלת התשואה המשוקללת;

(2)   סכום תשואה משוקללת בתוספת 1 בחזקת הקיים לחברה ממומנת כמשמעותו בסעיף 7(א), בהפחתה של 1;

מיום 1.7.2020

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1648

הוספת הגדרת "מקדם החזר הון"

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "נכס ותיק" – (נמחקה);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

מחיקת הגדרת "נכס ותיק"

הנוסח הקודם:

"נכס ותיק" – נכס שהוא אחד מאלה:

(1) מבנה או מקרקעין של צרכן שאינו עיריה, מועצה מקומית או ועד מקומי, שבתחום החברה, ואשר החברה, העיריה, המועצה המקומית או הוועד המקומי, שבתחומם פועלת החברה, נתנו לו שירותי מים או שירותי ביוב ערב יום ההפעלה;

(2) מבנה או מקרקעין של צרכן שאינו עיריה, מועצה מקומית או ועד מקומי, שבתחום החברה, ששולמו בעדו היטלי מים והיטלי ביוב וטרם ניתנו לו שירותי מים או שירותי ביוב, ובלבד שלא יאוחר משנתיים מיום ההפעלה הוכח, להנחת דעתה של החברה, כי שולמו היטלים בשל הנכס כאמור;

(3) מבנה או מקרקעין של עיריה, מועצה מקומית או ועד מקומי, ובלבד שלא יאוחר משנתיים מיום ההפעלה הוצגו לחברה מסמכים המעידים כי שולמו לחברה מלוא ההיטלים הנדרשים בעד הנכס;

(4) מבנה אשר ישולמו בעדו לפני יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2011), היטל מים והיטל ביוב בהתאם לדין שהיה בתוקף בתחום אותה חברה לפני יום התחילה, למרות שטרם נוצרה החבות על פי אותו הדין;

(5) מקרקעין בלא מבנה, אשר ישולמו בעדו לפני יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2011), היטל מים והיטל ביוב בשיעור של 80% מהסכום שהיה צריך לשלם אם הנכס היה בנוי בהתאם לתכנית בניין העיר המאושרת לנכס נכון ליום התשלום אף על פי שטרם נוצרה החבות על פי הדין שהיה בתוקף בתחום אותה חברה;

          "נכס פעיל" – נכס שהכיר בו הממונה במפקד הנכסים כנכס המשמש במערכת המים או במערכת הביוב, של החברה לצורך מתן שירותי המים והביוב, למעט זכויות מים, מדי-מים וציוד מעבדה;

כללים תשע"ח-2018

          "סכום נוסף למ"ק" – כמשמעותו בסעיף 32א;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

הוספת הגדרת "סכום נוסף למ"ק"

כללים תשע"ח-2018

          "סכום נוסף כולל" – מכפלה של הסכום הנוסף למ"ק בכמות המים השפירים שרכשה החברה, הפיקה או קיבלה מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, בתקופה שהורתה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיף 32א;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

הוספת הגדרת "סכום נוסף כולל"

          "ספק" – כל המספק מים על פי רישיון הפקה, בין אם הפיקם בעצמו ובין אם קיבלם מספק אחר;

כללים תשע"ח-2018

          "עדכון שנתי" – עדכון מפקד נכסים כמשמעותו בסעיף 30;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

"עדכון תלת-שנתי שנתי" – עדכון מפקד נכסים כמשמעותו בסעיף 30;

          "עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי ביוב למ"ק" ו"עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי מים למ"ק" – כמשמעותן בסעיף 8, לפי העניין;

          "עלויות תפעול ומינהלה מוכרות לשירותי ביוב למ"ק" ו"עלויות תפעול ומינהלה מוכרות לשירותי מים למ"ק" – כמשמעותן בסעיף 10, לפי העניין;

          "ערך כינון מופחת כולל" – הסכום הכולל של ערך כינון מופחת של מערכת מים ושל ערך כינון מופחת של מערכת ביוב;

כללים תשע"ב-2011

          "ערך כינון מופחת של מערכת ביוב" – סך כל ערכי הכינון המופחתם של הנכסים הפעילים המשמשים למערכת הביוב לרבות אלה המשמשים להולכת ביוב, למעט ערך כינון מופחת של מערכת טיפול בשפכים;

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

"ערך כינון מופחת של מערכת ביוב" – סך כל ערכי הכינון המופחתם של הנכסים הפעילים המשמשים במערכת הביוב הפעילים המשמשים למערכת הביוב לרבות אלה המשמשים להולכת ביוב, למעט ערך כינון מופחת של מערכת טיפול בשפכים;

          "ערך כינון מופחת של מערכת טיפול בשפכים" – סך כל ערכי הכינון המופחתים של הנכסים הפעילים המשמשים במערכת טיפול בשפכים;

          "ערך כינון מופחת של מערכת מים" – סך כל ערכי הכינון המופחתים של נכסים פעילים המשמשים במערכת המים;

          "ערך כינון מופחת של נכס פעיל" – ערך כינון מופחת של נכס פעיל, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים;

כללים תשע"ב-2011

          "ערך כינון מלא" של מערכת ביוב, של מערכת טיפול בשפכים או של מערכת מים – סך כל ערכי הכינון של הנכסים הפעילים המשמשים למערכת הביוב לרבות אלה המשמשים להולכת ביוב, מערכת הטיפול בשפכים או מערכת המים, לפי העניין;

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

"ערך כינון מלא" של מערכת ביוב, של מערכת טיפול בשפכים או של מערכת מים – סך כל ערכי הכינון של הנכסים הפעילים המשמשים את מערכת הביוב הפעילים המשמשים למערכת הביוב לרבות אלה המשמשים להולכת ביוב, מערכת הטיפול בשפכים או מערכת המים, לפי העניין;

כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "ערך כינון מלא של נכס פעיל" – עלות נכס פעיל לפי עלות הקמתו, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים, ולעניין סעיף 10 לכללים בלבד – לרבות עלות ההקמה שאישר הממונה של נכסים שהתקבלו בלא תמורה ובלא הפחתה של דמי הקמה, היטלי מים, היטלי ביוב ומענקים שהתקבלו בעד הקמת הנכס או רכישתו;

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

"ערך כינון מלא של נכס פעיל" – עלות נכס פעיל לפי עלות הקמתו, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים, ולעניין סעיף 10 לכללים בלבד – לרבות עלות ההקמה שאישר הממונה של נכסים שהתקבלו בלא תמורה ובלא הפחתה של היטלי מים, היטלי ביוב ומענקים שהתקבלו בעד הקמת הנכס או רכישתו;

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

"ערך כינון מלא של נכס פעיל" – עלות נכס פעיל לפי עלות הקמתו, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים, ולעניין סעיף 10 לכללים בלבד – לרבות עלות ההקמה שאישר הממונה של נכסים שהתקבלו בלא תמורה ובלא הפחתה של דמי הקמה, היטלי מים, היטלי ביוב ומענקים שהתקבלו בעד הקמת הנכס או רכישתו;

          "פחת גבייה" – ההפרש בין סך כל החיובים, בשקלים חדשים, שהוציאה החברה לצרכניה בעד שירותי מים וביוב, ובין סך כל הגבייה בפועל בגין אותם חיובים;

          "פחת מים" – ההפרש בין כמות המים הנכנסת, לרבות למטרת חקלאות, לבין כמות המים שמספקת החברה לכלל צרכניה;

          "פחת ערך כינון של מערכת ביוב למ"ק" ו"פחת ערך כינון של מערכת מים למ"ק" – כמשמעותם בסעיף 7(ב), לפי העניין;

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

          "פרויקט תשתית ייחודי" – פרויקט שמועצת הרשות הממשלתית הכירה בייחודיותו, בין השאר בשל קשיי מימון הנובעים מהיקפו הכספי, מורכבותו ההנדסית, לרבות קשיי נגישות ומאפיינים גאופוליטיים;

מיום 1.7.2020

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1648

הוספת הגדרת "פרויקט תשתית ייחודי"

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "צריכה חריגה הנובעת מנזילה" – כמשמעותה בסימן ג' בפרק ב' לכללי אמות המידה;

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

החלפת הגדרת "צריכת מים משותפת" בהגדרת "צריכה חריגה הנובעת מנזילה"

הנוסח הקודם:

"צריכת מים משותפת" – הפרש הקריא של מד-המים הראשי של הנכס, המותקן בגבול הנכס, ושל כלל הקריאים של מדי-המים של כל יחידות הדיור או צרכני המים בנכס, הכל לפי העניין, לרבות מים לחימום, מים חמים, מים לגינון נוי ומים לכל שימוש אחר בנכס;

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

          "צרכן ביתי" – כהגדרתו בכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015;

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2238

הוספת הגדרת "צרכן ביתי"

כללים תשע"ד-2013

          "ריבית דירוג" – (נמחקה);

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

מחיקת הגדרת "ריבית דירוג"

הנוסח הקודם:

"ריבית דירוג" הריבית המתפרסמת באתר האינטרנט של החברה שזכתה במכרז משרד האוצר לציטוט שערי ריבית חסרת סיכון ופרמיות סיכון לטובת שערוך נכסים בלתי סחירים (בטבלת ציטוט ריבית או מרווח עדכני), בתוספת ממוצע המרווחים לחברות הנוטלות אשראי לתקופה של 15 שנים ומעלה והמדורגות בדירוג (A+) ו-(AA-);

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

          "ריבית מצוטטת" לשנה – ממוצע שנתי של הריבית חסרת סיכון המתפרסמת באתר האינטרנט של החברה שזכתה במכרז משרד האוצר לציטוט שערי ריבית חסרת סיכון למשך חיים ממוצע של 7 עד 10 שנים בתוספת "2.65%;";

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3430

הוספת הגדרת "ריבית מצוטטת"

כללים תש"ע-2010

          "ריבית פיגורים החשב הכללי" – כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת, מזמן לזמן, ברשומות;

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1320

הוספת הגדרת "ריבית פיגורים החשב הכללי"

          "ש"ח" – שקלים חדשים;

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

          "שיעור הון זר בפועל" – היחס שבין ההלוואות והתחייבויות הפיננסיות הרשומות בדוח השנתי האחרון של החברה לבין סך ערך כינון מופחת כולל וערך כינון מופחת של מערכת טיפול בשפכים;

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3430

הוספת הגדרת "שיעור הון זר בפועל"

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

          "שיעור הון זר בפועל ליום התחילה" – שיעור הון זר בפועל ליום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018);

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3430

הוספת הגדרת "שיעור הון זר בפועל ליום התחילה"

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

          "שיעור הון זר נוסף בפועל" – ההפרש בין שיעור הון זר בפועל לבין שיעור הון זר בפועל ליום התחילה ובלבד שאינו שלילי;

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3430

הוספת הגדרת "שיעור הון זר נוסף בפועל"

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

          "שיעור התשואה על הון זר" – היחס בין מכפלה של 4%, ולגבי חברה ממומנת וחברה שהממוצע המשוקלל, לפי גודל האוכלוסייה, של המדרג החברתי-כלכלי של הרשויות המקומיות שבתחומה אינו עולה על 3 ובלבד שהוקמו אחרי 1 בינואר 2008 – 5%, בשיעור הון זר בפועל ליום התחילה בתוספת מכפלה של הריבית המצוטטת בהפרש בין שיעור הון זר בפועל לשיעור הון זר בפועל ליום התחילה ובין שיעור הון זר בפועל;

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3430

הוספת הגדרת "שיעור התשואה על הון זר"

 

מיום 1.7.2020

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1648

"שיעור התשואה על הון זר" – היחס בין מכפלה של 4%, ולגבי חברה ממומנת וחברה שהממוצע המשוקלל, לפי גודל האוכלוסייה, של המדרג החברתי-כלכלי של הרשויות המקומיות שבתחומה אינו עולה על 3 ובלבד שהוקמה שהוקמו אחרי 1 בינואר 2008 – 5%, בשיעור הון זר בפועל ליום התחילה בתוספת מכפלה של הריבית המצוטטת בהפרש בין שיעור הון זר בפועל לשיעור הון זר בפועל ליום התחילה ובין שיעור הון זר בפועל;

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

          "שיעור התשואה על הון עצמי" – ריבית מצוטטת בתוספת 3.2%;

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3430

הוספת הגדרת "שיעור התשואה על הון עצמי"

          "שירותי ביוב" – לרבות הקמת מערכת ביוב;

          "שירותי מים" – לרבות הקמת מערכת מים;

כללים תשע"ד-2013

          "שנת הייחוס" – שנת 2012 או השנה האחרונה שלגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים, נכון למועד אישור מפקד הנכסים, לפי המאוחר;

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 358

הוספת הגדרת "שנת הייחוס"

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תעריף אחיד גבוה" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בסעיף 3(1)(ב);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

"תעריף אחיד גבוה" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור א' של סעיף 3(2.1) בסעיף 3(1)(ב);

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תעריף אחיד גבוה לגבי נכס ותיק" – (נמחקה);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

מחיקת הגדרת "תעריף אחיד גבוה לגבי נכס ותיק"

הנוסח הקודם:

"תעריף אחיד גבוה לגבי נכס ותיק" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור ב' של סעיף 3(2.1);

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תעריף אחיד נמוך" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בסעיף 3(1)(א);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

"תעריף אחיד נמוך" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור א' של סעיף 3(1.1) בסעיף 3(1)(א);

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תעריף אחיד נמוך לגבי נכס ותיק" – (נמחקה);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

מחיקת הגדרת "תעריף אחיד נמוך לגבי נכס ותיק"

הנוסח הקודם:

"תעריף אחיד נמוך לגבי נכס ותיק" – התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור ב' של סעיף 3(1.1);

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "תעריף גבוה מקורות" – הסכום (H) לאותה חברה לפי סעיף 7(3)(ב)(3.1.2.2) לכללי מקורות בחלוקה ל-K לפי כללי מקורות;

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

"תעריף גבוה מקורות" – הסכום (H) לאותה חברה לפי סעיף 7(3)(ב)(3.1.2.2) לכללי מקורות בחלוקה ל-K לפי כללי מקורות;

          "תעריף נמוך מקורות" – הסכום (L) לאותה חברה לפי סעיף 7(3)(ב)(3.1.2.1) לכללי מקורות;

כללים תשע"ו-2015 כללים תשע"ח-2018

          "תקופה ראשונה" – התקופה שמיום הוספת תחום הרשות המקומית לתחום החברה, מיום תחילת פעילות החברה האזורית או מיום מינוי החברה המנהלת, לפי העניין, עד 31 בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה נוסף התחום, החלה הפעילות או מונתה חברה מנהלת כאמור ולגבי תחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי שנוסף לתחום חברה – עד 31 בדצמבר של השנה השלישית אחרי השנה שבה נוסף התחום;

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1300

הוספת הגדרת "תקופה ראשונה"

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 430

החלפת הגדרת "תקופה ראשונה"

הנוסח הקודם:

"תקופה ראשונה" – התקופה שמיום הוספת תחום הרשות המקומית לתחום החברה עד 31 בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה נוסף התחום כאמור;

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

"תקופה ראשונה" – התקופה שמיום הוספת תחום הרשות המקומית לתחום החברה, מיום תחילת פעילות החברה האזורית או מיום מינוי החברה המנהלת, לפי העניין, עד 31 בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה נוסף התחום, החלה הפעילות או מונתה חברה מנהלת כאמור ולגבי תחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי שנוסף לתחום חברה – עד 31 בדצמבר של השנה השלישית אחרי השנה שבה נוסף התחום;

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

          "תקופה שנייה" – השנה שאחרי תום התקופה הראשונה;

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1300

הוספת הגדרת "תקופה שנייה"

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

          "תקופה שלישית" – השנה שאחרי תום התקופה השנייה;

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1300

הוספת הגדרת "תקופה שלישית"

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק" – המחושבות לפי סעיף 4(ב);

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 359

"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק" – המחושבות לפי סעיף 4(ו) ו-(ז), לפי העניין סעיף 4(ב);

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

החלפת הגדרת ""תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק"" בהגדרת ""תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק""

הנוסח הקודם:

"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק" – המחושבות לפי סעיף 4(ב);

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

          "תשואה מוכרת על הון סביל של מערכת ביוב למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון סביל של מערכת מים למ"ק" – המחושבות לפי סעיף 4א(ב);

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3430

הוספת הגדרת "תשואה מוכרת על הון סביל של מערכת ביוב למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון סביל של מערכת מים למ"ק"

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק" – המחושבות לפי סעיף 5(ב);

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 359

"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק" – המחושבות לפי סעיף 5(ג) ו-(ד), לפי העניין סעיף 5(ב);

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

החלפת הגדרת ""תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק"" בהגדרת ""תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק""

הנוסח הקודם:

"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק" – המחושבות לפי סעיף 5(ב);

          "תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק" – המחושבת לפי סעיף 6(ב);

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

          "תשואה משוקללת" – שיעור התשואה על הון זר של מערכת ביוב למ"ק, בתוספת שיעור התשואה על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק ובתוספת התשואה המוכרת על הון סביל של מערכת ביוב למ"ק לפי סעיף 4א(ב);

מיום 1.7.2020

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1648

הוספת הגדרת "תשואה משוקללת"

כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב" – היטלים לפי חוקי העזר, כמשמעותם בסעיף 36(ב), ותעריפי דמי הקמה.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 359

הוספת הגדרת "תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב"

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

"תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב" – היטלים לפי חוקי העזר, כמשמעותם בסעיף 36(ב), ותעריפי דמי הקמה.

חישוב העלות כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

2.    (א)  חישוב עלות שירותי המים ושירותי הביוב שנותנת חברה, וקביעת תעריפים לשירותים כאמור, ייעשו לפי כללים אלה וכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), התשע"ה-2015 בלבד.

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

          (ב)  כל תשלום בעד שירותי מים או שירותי ביוב שנותנת החברה, שנקבע בכל דין לרבות בחוק עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, לא יחול עוד על החברה או על צרכניה מיום ההפעלה לרבות היטלים או אגרות לפי חוקי עזר לביוב או למים או היטלים או אגרות בחוק עזר אחר שמשמעותו דומה גם אם כותרתו שונה, או כל תשלום שהסמכות לקבעו נתונה בידי מועצת הרשות הממשלתית, או תשלום שנקבע בהסכם.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 387

(ב) כל תשלום בעד שירותי מים או שירותי ביוב שנותנת החברה, שנקבע בכל דין לרבות בחוק עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, לא יחול עוד על החברה או על צרכניה מיום ההפעלה לרבות היטלים או אגרות לפי חוקי עזר לביוב או למים או היטלים או אגרות בחוק עזר אחר שמשמעותו דומה גם אם כותרתו שונה, או כל תשלום שהסמכות לקבעו נתונה בידי מועצת הרשות הממשלתית, או תשלום שנקבע בהסכם.

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1131

(א) חישוב עלות שירותי המים ושירותי הביוב שנותנת חברה, וקביעת תעריפים לשירותים כאמור, ייעשו לפי כללים אלה וכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), התשע"ה-2015 בלבד.

איגוד ערים למים או לביוב כללים תש"ע-2010

2א.     (א)  בסעיף זה –

          "איגוד ערים למים או לביוב" – כהגדרתו בסעיף 17ה(א) לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955;

          "החברה" – חברה, לרבות צרכניה, המקבלת שירותים בתחום המים או הביוב מאיגוד ערים למים או לביוב, בין בתחומה ובין מחוצה לו.

          (ב)  על אף האמור בחוק העזר שלו או בהסכם בינו לבין החברה, וכל עוד לא נקבע לגביו בכללים אחרת –

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(1)   איגוד ערים למים או לביוב לא יגבה ישירות מצרכני החברה כל תשלום המגיע לו בקשר לשירותי מים או ביוב לרבות תשלום בעד דמי הקמת מערכת מים או ביוב;

(2)   איגוד ערים למים או לביוב והחברה יגיעו להסכמה ביניהם לעניין התשלום ותנאי התשלום למתן שירותים בתחום המים והביוב, תוך התאמה ככל האפשר להוראות כללים אלה, ובלבד שבכל מקרה צרכני החברה לא ישלמו מעבר לקבוע בכללים אלה ובכללי התעריפים; בהעדר הסכמה בין הצדדים תקבע בעניין מועצת הרשות הממשלתית.

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1320

הוספת סעיף 2א

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

(ב) על אף האמור בחוק העזר שלו או בהסכם בינו לבין החברה, וכל עוד לא נקבע לגביו בכללים אחרת –

(1) איגוד ערים למים או לביוב לא יגבה ישירות מצרכני החברה כל תשלום המגיע לו בקשר לשירותי מים או ביוב לרבות תשלום בעד דמי הקמת מערכת מים או ביוב;

חיוב בעד שירותי מים וביוב

3.    (א)  חיוב צרכן בעד שירותי מים, יהיה לפי מטרים מעוקבים (מ"ק) של מים שנצרכו.

כללים תשע"ה-2014

          (ב)  צרכן, למעט ספק, המקבל שירותי מים מחברה, יחויב גם בעד שירותי ביוב אף אם אינו מקבל שירותי ביוב מהחברה, ולמעט אם הוא צרכן מים לגינון ציבורי, למטרת חקלאות או שהוא אינו בנכס המחובר, או שיש לחברו, לתשתית ביוב, לפי דין (להלן – מים שאינם מוזרמים לביוב), ביחס לכמות המים שקיבל כדין למטרות ולשימושים כאמור.

כללים תשע"ה-2014 כללים תש"ף-2019

          (ג)   חיוב בעד שירותי ביוב יהיה לפי כמות מים במטרים מעוקבים (מ"ק) שנצרכו.

כללים תש"ף-2019

          (ד)  (נמחק).

כללים תש"ף-2019

          (ה)  (נמחק).

כללים תש"ף-2019

          (ה1) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחולו הוראות אלה לגבי מים שאינם מוזרמים לביוב:

(1)   צרכן העומד בכל התנאים המפורטים להלן, יחויב בעד שירותי מים ביוב לפי הכמויות המפורטות לפי פסקה (2) ובעד שירותי מים לפי פסקה (3):

(א)   הצרכן המציא לחברה אישור של מכון התקנים הישראלי ובו נקבעה כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל, או אם החברה והצרכן הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד-מים המיועד למדידת שפכים, לפי קריאת אותו המד ובלבד שמדובר במד-המים שאישרה הרשות הממשלתית לפי כללי מדידת מים (מדי-מים), התשמ"ח-1988, והכול מיום שבו הומצא האישור או התבצעה הקריאה, לפי העניין; אישור כאמור יחודש מדי שלוש שנים; החברה או הצרכן רשאים לדרוש קריאה חוזרת לקביעת כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בשל הקריאה החוזרת יחולו על יוזם הקריאה;

(ב)   הצרכן מחובר למערכת הביוב של החברה או מקבל שירותי ביוב מהחברה;

(ג)    הצרכן מזרים פחות מ-70% מכמות המים שצרך לביוב;

(ד)   הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות הממשלתית, בכתב, כי מתקיים האמור בפסקת משנה (ב);

(2)   חיוב צרכן בעד שירותי מים וביוב, כאמור בפסקה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה לפי אישור מכון התקנים הישראלי או לפי קריאת מד-המים המיועד למדידת שפכים כאמור בפסקה (1)(א), לפי העניין, בחלוקה ל-0.7, לפי סעיף 3 לכללי התעריפים;

(3)   חיוב צרכן בעד שירותי מים, כאמור בפסקה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, שהיא ההפרש שבין הכמות שנמדדה לבין הכמות שחויבה בתעריף המים והביוב לפי פסקה (2) במכפלת התעריף לשירותי מים לפי סעיף 3 לכללי התעריפים;

(4)   הוצאות אישור מכון התקנים הישראלי או התקנת מד-מים המיועד למדידת שפכים לפי פסקה (1)(א), יחולו על הצרכן;

(5)   על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), החיוב לצרכן בעד שירותי מים ושירותי ביוב לא יעלה על החיוב שהיה מחויב הצרכן אלמלא חויב לפי סעיף זה, ואולם אין בכך לגרוע מחיוב בעד שירותי ביוב לשפכים חריגים.

          (ו)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג), לפי העניין, יחויב צרכן לפי צריכה של 1.5 מ"ק מים שפירים לתקופה של חודש, לפי התעריף שהיה עליו לשלם בעד כמות כאמור, אף אם צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה.

          (ז)   בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (ב), צרכן, למעט ספק, שאינו מקבל את שירותי המים, כולם או חלקם, מהחברה אך מקבל ממנה שירותי ביוב, יחויב על ידי החברה בעד שירותי הביוב שהוא מקבל ממנה לפי כמות מים במ"ק כמפורט בסעיפים קטנים (ג) או (ד) ו-(ה), לפי העניין, שנצרכו ואשר סופקו מספק אחר או הופקו על ידו.

          (ח)  חיוב כאמור בסעיף קטן (ז) ייעשה לפי אישור שהמציא הצרכן לחברה על כמות המים שסופקה לו; לא המציא הצרכן אישור כאמור, יחויב לפי הערכת החברה את כמות המים שצורך הצרכן; הערכה כאמור תיעשה בשים לב לשימוש שהמים מיועדים לו ובשים לב לתצרוכת המים של צרכנים דונים שהמים מסופקים להם על ידי החברה; בסעיף קטן זה, "אישור" –

(1)   לגבי כמות המים שסיפק לצרכן ספק מים אחר – החיוב בעד שירותי המים שהוציא הספק לצרכן;

(2)   לגבי כמות מים שהפיק הצרכן בעצמו – אישור רשות המים על כמות המים שהפיק לצריכתו העצמית.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 387

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחויב מפעל תעשייה או בית מלון העומד בכל התנאים המפורטים להלן בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות בסעיף קטן (ה) המחושבות לפי שבעים אחוזים מצריכת המים והכל כמפורט להלן:

(1) מנהל הרשות הקצה לו מים לתעשייה לאותה שנה;

(2) במים השפירים שהוא צורך ואשר אינם זורמים למערכת הביוב של החברה, מתקיים אחד או יותר מתנאים אלה:

(1) מתנדפים בתהליכי ייבוש;

(2) משמשים מי הזנה לדודי קיטור;

(3) מהווים חלק מהמוצר המיוצר במפעל;

(4) מפונים למקום שאינו מערכת הביוב של החברה, ובלבד שהגורם הממשלתי המוסמך אישור פינוי כאמור;

(3) לחברה הומצא אישור מכון התקנים הישראלי שבמים כאמור מתקיימות הוראות פסקה (2) ובאישור נקבעה הכמות המוזרמת למערכת הביוב של החברה;

(4) הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות, בכתב, שמתקיימות במים כאמור הוראות פסקה (2);

(5) האישורים המפורטים בפסקאות (3) ו-(4) יחודשו מדי שנה מדי שלוש שנים; ורשאים חברה, מפעל תעשייה או בית מלון לדרוש בדיקה חוזרת של מכון התקנים במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בגין הבדיקה החוזרת יחולו על יוזם הבדיקה.

(ה) אלה כמויות המים שלפיהן יחושב חיוב מפעל תעשייה או בית מלון כאמור בסעיף קטן (ד):

(1) זורמים 5% או פחות מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה – יחויב בשירותי ביוב לפי 7% מכמות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך;

(2) זורמים מ-5% עד 20% מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה – יחויב בשירותי ביוב לפי 28% מכמות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך;

(3) זורמים יותר מ-20% עד 40% מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה – יחויב לפי 57% מכמות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך;

(4) זורמים יותר מ-40% עד 55% מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה – יחויב לפי 78% מכימות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך.

(ה) חיוב מפעל תעשייה או בית מלון בעד שירותי ביוב, כאמור בסעיף קטן (ד), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה בהתאם לאישורי מכון התקנים הישראלי כאמור בסעיף קטן (ד)(3), בחלוקה ל-0.7, ובמכפלת תעריף שירותי ביוב או שירותי ביוב לשפכים חריגים; הותקן מד מים למדידת שפכים במפעל התעשייה או בבית המלון והתקיימו שני התנאים להלן, יקבע מכון התקנים את כמות המים כאמור בסעיף זה, לאחר שהביא בחשבון את קריאת מד המים המיועד למדידת שפכים:

(1) מד המים אושר בידי הרשות הממשלתית לפי תקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988;

(2) החברה, מפעל התעשייה או בית המלון, לפי העניין, הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד מים המיועד למדידת שפכים.

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

הוספת פסקה 3(ד)(2)(5)

 

מיום 1.1.2012 עד יום 30.6.2014

הוראת שעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 465

הוראת שעה (תיקון) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1437

הוספת סעיף קטן 3(ה1)

הנוסח:

(ה1) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחולו הוראות אלה:

(1) צרכן שאינו מפעל תעשייה או בית מלון העומד בכל התנאים המפורטים להלן, יחויב בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות המחושבות לפי שבעים אחוזים מצריכת המים לפי פסקה (2) ובעד שירותי מים לפי פסקה (3):

(א) הצרכן המציא לחברה אישור של מכון התקנים הישראלי ובו נקבעה כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל או אם החברה והצרכן הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד מים המיועד למדידת שפכים, לפי קריאת אותו המד ובלבד שמדובר במד המים שאישרה הרשות הממשלתית לפי תקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988, והכל מיום שבו הומצא האישור או התבצעה הקריאה, לפי העניין; אישור כאמור יחודש מדי שלוש שנים; ורשאים החברה או הצרכן לדרוש בדיקה חוזרת, לקביעת כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל, במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בשל הבדיקה החוזרת יחולו על יוזם הבדיקה;

(ב) הצרכן מחובר למערכת הביוב של החברה או מקבל שירותי ביוב מהחברה;

(ג) הצרכן מזרים פחות מ-70% מכמות המים לביוב;

(ד) הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות, בכתב, כי מתקיים האמור בפסקת משנה (ב);

(2) חיוב צרכן בעד שירותי ביוב, כאמור בפסקה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה לפי אישורי מכון התקנים הישראלי או קריאת מד המים המיועד למדידת שפכים כאמור בפסקה (1)(א), בחלוקה ל-0.7, ובמכפלת תעריף שירותי ביוב או שירותי ביוב לשפכים חריגים;

(3) חיוב צרכן בעד שירותי מים, כאמור בפסקת משנה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, במכפלת התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי כללי התעריפים לאחר שהופחת מהתעריף כאמור, התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור;

(4) הוצאות אישור מכון התקנים הישראלי או התקנת מד מים המיועד למדידת שפכים יחולו על הצרכן;

(5) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), החיוב לצרכן בעבור שירותי מים ושירותי ביוב לא יעלה על החיוב שהיה מחויב הצרכן אלמלא חויב לפי סעיף זה.

 

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1430

הוספת סעיף קטן 3(ה1)

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 514

(ב) צרכן, למעט ספק, המקבל שירותי מים מחברה, יחויב גם בעד שירותי ביוב אף אם אינו מקבל שירותי ביוב מהחברה, ולמעט אם הוא צרכן מים לגינון ציבורי או למטרת חקלאות לגינון ציבורי, למטרת חקלאות או שהוא אינו בנכס המחובר, או שיש לחברו, לתשתית ביוב, לפי דין (להלן – מים שאינם מוזרמים לביוב), ביחס לכמות המים שקיבל כדין למטרות ולשימושים כאמור.

(ג) חיוב בעד שירותי ביוב יהיה לפי כמות מים במטרים מעוקבים (מ"ק) שנצרכו בפועל, למעט מים לגינון ציבורי או למטרת חקלאות שאינם מוזרמים לביוב.

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 411

(ה1) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחולו הוראות אלה:

(1) צרכן העומד בכל התנאים המפורטים להלן, יחויב בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות המחושבות לפי שבעים אחוזים מצריכת המים לפי פסקה (2) ובעד שירותי מים לפי פסקה (3):

(א) הצרכן המציא לחברה אישור של מכון התקנים הישראלי ובו נקבעה כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל, או אם החברה והצרכן הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד-מים המיועד למדידת שפכים, לפי קריאת אותו המד ובלבד שמדובר במד-המים שאישרה הרשות הממשלתית לפי תקנות מדידת מים (מדי-מים), התשמ"ח-1988, והכול מיום שבו הומצא האישור או התבצעה הקריאה, לפי העניין; אישור כאמור יחודש מדי שלוש שנים; החברה או הצרכן רשאים לדרוש קריאה חוזרת, לקביעת כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בשל הקריאה החוזרת יחולו על יוזם הקריאה;

(ב) הצרכן מחובר למערכת הביוב של החברה או מקבל שירותי ביוב מהחברה;

(ג) הצרכן מזרים פחות מ-70% מכמות המים שצרך לביוב;

(ד) הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות, בכתב, כי מתקיים האמור בפסקת משנה (ב);

(2) חיוב צרכן בעד שירותי ביוב, כאמור בפסקה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה לפי אישורי מכון התקנים הישראלי או קריאת מד-המים המיועד למדידת שפכים כאמור בפסקה (1)(א), לפי העניין, בחלוקה ל-0.7, ובמכפלת תעריף שירותי ביוב לפי התוספת הראשונה לכללי התעריפים; ואולם צרכן גדול של ביוב כהגדרתו בכללי התעריפים, יהיה תעריף שירותי הביוב האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(3) חיוב צרכן בעד שירותי מים, כאמור בפסקת משנה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, במכפלת התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי סעיף 3(1)(ב) לכללי התעריפים, לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור; ואולם בעד כמות שמעל 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק מים לשנה שסופקה דרך מד-מים בודד – יהיו התעריפים האמורים, לפי העניין, בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק;

 

מיום 1.1.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 242

(ג) חיוב בעד שירותי ביוב יהיה לפי כמות מים במטרים מעוקבים (מ"ק) שנצרכו בפועל, למעט מים שאינם מוזרמים לביוב.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחויב מפעל תעשייה או בית מלון העומד בכל התנאים המפורטים להלן בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות בסעיף קטן (ה) המחושבות לפי שבעים אחוזים מצריכת המים והכל כמפורט להלן:

(1) מנהל הרשות הקצה לו מים לתעשייה לאותה שנה;

(2) במים השפירים שהוא צורך ואשר אינם זורמים למערכת הביוב של החברה, מתקיים אחד או יותר מתנאים אלה:

(1) מתנדפים בתהליכי ייבוש;

(2) משמשים מי הזנה לדודי קיטור;

(3) מהווים חלק מהמוצר המיוצר במפעל;

(4) מפונים למקום שאינו מערכת הביוב של החברה, ובלבד שהגורם הממשלתי המוסמך אישור פינוי כאמור;

(5) מערכות קירור לקירור עמוק בעזרת קרר אמוניה ומגדלי קירור רטובים שלא מפונים לביוב;

(3) לחברה הומצא אישור מכון התקנים הישראלי שבמים כאמור מתקיימות הוראות פסקה (2) ובאישור נקבעה הכמות המוזרמת למערכת הביוב של החברה;

(4) הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות, בכתב, שמתקיימות במים כאמור הוראות פסקה (2);

(5) האישורים המפורטים בפסקאות (3) ו-(4) יחודשו מדי שלוש שנים; ורשאים חברה, מפעל תעשייה או בית מלון לדרוש בדיקה חוזרת של מכון התקנים במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בגין הבדיקה החוזרת יחולו על יוזם הבדיקה.

(ה) חיוב מפעל תעשייה או בית מלון בעד שירותי ביוב, כאמור בסעיף קטן (ד), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה בהתאם לאישורי מכון התקנים הישראלי כאמור בסעיף קטן (ד)(3), בחלוקה ל-0.7, ובמכפלת תעריף שירותי ביוב או שירותי ביוב לשפכים חריגים; הותקן מד מים למדידת שפכים במפעל התעשייה או בבית המלון והתקיימו שני התנאים להלן, יקבע מכון התקנים את כמות המים כאמור בסעיף זה, לאחר שהביא בחשבון את קריאת מד המים המיועד למדידת שפכים:

(1) מד המים אושר בידי הרשות הממשלתית לפי תקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988;

(2) החברה, מפעל התעשייה או בית המלון, לפי העניין, הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד מים המיועד למדידת שפכים.

(ה1) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחולו הוראות אלה:

(1) צרכן העומד בכל התנאים המפורטים להלן, יחויב בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות המחושבות לפי שבעים אחוזים מצריכת המים לפי פסקה (2) ובעד שירותי מים לפי פסקה (3):

(א) הצרכן המציא לחברה אישור של מכון התקנים הישראלי ובו נקבעה כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל, או אם החברה והצרכן הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד-מים המיועד למדידת שפכים, לפי קריאת אותו המד ובלבד שמדובר במד-המים שאישרה הרשות הממשלתית לפי תקנות מדידת מים (מדי-מים), התשמ"ח-1988, והכול מיום שבו הומצא האישור או התבצעה הקריאה, לפי העניין; אישור כאמור יחודש מדי שלוש שנים; החברה או הצרכן רשאים לדרוש קריאה חוזרת, לקביעת כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בשל הקריאה החוזרת יחולו על יוזם הקריאה;

(ב) הצרכן מחובר למערכת הביוב של החברה או מקבל שירותי ביוב מהחברה;

(ג) הצרכן מזרים פחות מ-70% מכמות המים שצרך לביוב;

(ד) הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות, בכתב, כי מתקיים האמור בפסקת משנה (ב);

(2) חיוב צרכן בעד שירותי ביוב, כאמור בפסקה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה לפי אישורי מכון התקנים הישראלי או קריאת מד-המים המיועד למדידת שפכים כאמור בפסקה (1)(א), לפי העניין, בחלוקה ל-0.7, ובמכפלת תעריף שירותי ביוב לפי התוספת הראשונה לכללי התעריפים; ואולם צרכן גדול של ביוב כהגדרתו בכללי התעריפים, יהיה תעריף שירותי הביוב האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(3) חיוב צרכן בעד שירותי מים, כאמור בפסקת משנה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, במכפלת התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי סעיף 3(1)(ב) לכללי התעריפים, לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור; ואולם בעד כמות שמעל 15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק מים לשנה שסופקה דרך מד-מים בודד – יהיו התעריפים האמורים, לפי העניין, בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק, ובעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה – בהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק;

(4) הוצאות אישור מכון התקנים הישראלי או התקנת מד-מים המיועד למדידת שפכים לפי פסקה (1)(א), יחולו על הצרכן;

(5) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), החיוב לצרכן בעד שירותי מים ושירותי ביוב לא יעלה על החיוב שהיה מחויב הצרכן אלמלא חויב לפי סעיף זה, ואולם אין בכך לגרוע מחיוב בעבור שירותי ביוב לשפכים חריגים;

(6) סעיף זה לא יחול על מפעל או בית מלון המקבלים הקצאת מים לתעשייה בתעריף מים לתעשייה.

(ה1) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחולו הוראות אלה לגבי מים שאינם מוזרמים לביוב:

(1) צרכן העומד בכל התנאים המפורטים להלן, יחויב בעד שירותי מים ביוב לפי הכמויות המפורטות לפי פסקה (2) ובעד שירותי מים לפי פסקה (3):

(א) הצרכן המציא לחברה אישור של מכון התקנים הישראלי ובו נקבעה כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל, או אם החברה והצרכן הסכימו ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד-מים המיועד למדידת שפכים, לפי קריאת אותו המד ובלבד שמדובר במד-המים שאישרה הרשות הממשלתית לפי כללי מדידת מים (מדי-מים), התשמ"ח-1988, והכול מיום שבו הומצא האישור או התבצעה הקריאה, לפי העניין; אישור כאמור יחודש מדי שלוש שנים; החברה או הצרכן רשאים לדרוש קריאה חוזרת לקביעת כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בשל הקריאה החוזרת יחולו על יוזם הקריאה;

(ב) הצרכן מחובר למערכת הביוב של החברה או מקבל שירותי ביוב מהחברה;

(ג) הצרכן מזרים פחות מ-70% מכמות המים שצרך לביוב;

(ד) הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות הממשלתית, בכתב, כי מתקיים האמור בפסקת משנה (ב);

(2) חיוב צרכן בעד שירותי מים וביוב, כאמור בפסקה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, המוזרמת למערכת הביוב של החברה לפי אישור מכון התקנים הישראלי או לפי קריאת מד-המים המיועד למדידת שפכים כאמור בפסקה (1)(א), לפי העניין, בחלוקה ל-0.7, לפי סעיף 3 לכללי התעריפים;

(3) חיוב צרכן בעד שירותי מים, כאמור בפסקה (1), ייעשה לפי כמות המים, במ"ק, שהיא ההפרש שבין הכמות שנמדדה לבין הכמות שחויבה בתעריף המים והביוב לפי פסקה (2) במכפלת התעריף לשירותי מים לפי סעיף 3 לכללי התעריפים;

(4) הוצאות אישור מכון התקנים הישראלי או התקנת מד-מים המיועד למדידת שפכים לפי פסקה (1)(א), יחולו על הצרכן;

(5) על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), החיוב לצרכן בעד שירותי מים ושירותי ביוב לא יעלה על החיוב שהיה מחויב הצרכן אלמלא חויב לפי סעיף זה, ואולם אין בכך לגרוע מחיוב בעד שירותי ביוב לשפכים חריגים.

תשואה מוכרת על הון זר כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

4.    (א)  הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של שיעור ההון הזר בפועל ב-

 

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(1)   בתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום התחילה – ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(2)   בתקופה שלאחר תום השנה ה-15 מיום התחילה – מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין.

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

          (ב)  תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, בשיעור התשואה על הון זר, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 359

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

תשואה מוכרת על הון זר

4. (א) הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, ב-0.4.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, יחושב הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, לגבי נכס ותיק, כמכפלת ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין באלה:

(1) לגבי חברה שהוקמה לאחר יום התחילה –

(א) ב-0.3 – אם היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת;

(ב) ב-0.4 – אם היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת;

(2) לגבי חברה אשר הוקמה לפני יום התחילה – ביחס שבין החוב לרשות המקומית שאישר לה הממונה ובין סכום ערכי הכינון המופחת של מערכת מים ושל מערכת ביוב.

(ג) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, תחושב כמכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותו בסעיף קטן (א), לפי העניין, בשיעור הריבית המוכרת לפי סעיף קטן (ה).

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לגבי נכס ותיק, תחושב תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), לפי העניין, בשיעור הריבית המוכרת לפי סעיף קטן (ה).

(ה) שיעור הריבית המוכרת יהיה –

(1) בשנת 2010 – 6%;

(2) בשנת 2011 – 5.4% בתוספת מכפלת 0.1 בריבית הדירוג שהייתה ביום 30 בנובמבר 2010;

(3) בשנת 2012 ואילך – מכפלת הריבית המוכרת בשנה הקודמת ב-0.9 בתוספת מכפלת 0.1 בריבית הדירוג שהיתה ביום ה-30 בנובמבר של השנה הקודמת.

(ו) תשואה מוכרת להון זר של מערכת מים או מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותן בסעיף קטן (ג), לפי העניין, ובין כמות מים נכנס או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

(ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו), לגבי נכס ותיק, תחושב תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותה בסעיף קטן (ד), לפי העניין, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

 

מיום 1.1.2014 עד יום 31.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 371

(א) הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 70% 55% ב-

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 514

(ב) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, ב-4%, ולגבי חברה ממומנת וחברה שהממוצע המשוקלל, לפי גודל האוכלוסייה, של המדרג החברתי-כלכלי של הרשויות המקומיות שבתחומה אינו עולה על 3 – 5%, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

(א) הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 70% ב-

(1) לגבי נכס ותיק, בתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה מיום התחילה – ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין;

(2) לגבי כל נכס אחר בתקופה שלאחר תום השנה ה-15 מיום התחילה – מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין.

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3430

(א) הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 70% שיעור ההון הזר בפועל ב-

(1) בתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום התחילה – ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין;

(2) בתקופה שלאחר תום השנה ה-15 מיום התחילה – מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין.

(ב) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, ב-4%, ולגבי חברה ממומנת וחברה שהממוצע המשוקלל, לפי גודל האוכלוסייה, של המדרג החברתי-כלכלי של הרשויות המקומיות שבתחומה אינו עולה על 3 – 5%, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

(ב) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, בשיעור התשואה על הון זר, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

 

הון סביל כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

4א.     (א)  הון סביל מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 70% פחות שיעור ההון הזר בפועל ב –

(1)   בתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום התחילה – ערך כינון מופחת של מערכת מים או ערך כינון מופחת של מערכת ביוב, לפי העניין;

כללים תש"ף-2019

(2)   בתקופה שלאחר תום השנה ה-15 מיום התחילה – מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או ערך כינון מלא של מערכת ביוב, לפי העניין.

          (ב)  תשואה מוכרת על הון סביל של מערכת מים או של מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, ב-1%, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3431

הוספת סעיף 4א

 

מיום 1.1.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 243

(2) בתקופה שלאחר תום השנה ה-15 מיום התחילה – מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או ערך כינון מופחת מלא של מערכת ביוב, לפי העניין.

תשואה מוכרת על הון עצמי כללים תשע"ד-2013

5.    (א)  הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 30% ב-

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(1)   לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום התחילה – ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(2)   בתקופה שלאחר תום השנה ה-15 מיום התחילה – מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין.

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

       (ב)  תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, בשיעור התשואה על הון עצמי, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 359

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

תשואה מוכרת על הון עצמי

5. (א) הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלת מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין ב-0.6.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההםעלה, יחושב הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, לגבי נכס ותיק, כמפכלת ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין באלה:

(1) לגבי חברה שהוקמה למן יום התחילה –

(א) ב-0.7 – אם היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת;

(ב) ב-0.6 – אם היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת;

(2) לגבי חברה אשר הוקמה לפני יום התחילה – אחד פחות היחס שבין החוב לרשות המקומית שאישר לה הממונה ובין סכום ערכי הכינון המופחת של מערכת מים ושל מערכת הביוב.

(ג) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כמשמעותו בסעיף קטן (א), לפי העניין, בסכומים כמפורט בסעיף קטן (ה).

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לגבי נכס ותיק, תחושב תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), לפי העניין, בסכומים כמפורט בסעיף קטן (ה).

(ה) אלה הסכומים שבהם יוכפל ההון העצמי המוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כאמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד), לפי העניין:

(1) עד העדכון התלת-שנתי הראשון – ב-0.07;

(2) החל בעדכון התלת-שנתי הראשון – בגבוה מבין אלה:

(א) סכום הרכיבים שלהלן:

(1) מכפלת 0.07 ביחס שבין הסכום של ערך כינון מופחת כולל לאחר מפקד הנכסים או מפקד הנכסים המעודכן, לפי העניין, ובין ערך כינון מופחת כולל לאחר העדכון התלת-שנתי;

(2) מכפלת 0.08 ביחס שבין ההפרש שבין ערך כינון מופחת כולל לאחר העדכון התלת-שנתי ובין ערך כינון מופחת כולל לאחר מפקד הנכסים או מפקד הנכסים המעודכן, לפי העניין, ובין ערך כינון מופחת כולל לאחר העדכון התלת-שנתי;

(ב) 0.07.

(ו) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותה בסעיף קטן (ג), לפי העניין, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

(ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו), לגבי נכס ותיק, תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותה בסעיף קטן (ד), לפי העניין, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

 

מיום 1.1.2014 עד יום 31.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 371

(א) הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 30% 45% ב-

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

(א) הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של 30% ב-

(1) לגבי נכס ותיק, לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה מיום התחילה – ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין;

(2) לגבי כל נכס אחר בתקופה שלאחר תום השנה ה-15 מיום התחילה – מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין.

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3431

(ב) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב למ"ק, תחושב כיחס שבין מכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, ב-7% שיעור התשואה על הון עצמי, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

 

תשואה מוכרת על זכויות מים כללים (מס' 2) תשע"א-2010 כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

6.    (א)  תשואה מוכרת על זכויות מים של חברה, לתקופה שמסתיימת ביום כ"ה בטבת התש"ץ (31 בדצמבר 2029), תחושב כמכפלת עלות זכויות מים, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים שנערך לחברה, בשיעור התשואה על הון עצמי וביחס שבין ההפרש בין שנת 2030 לבין השנה שבה נקבע התעריף, לבין 12.

כללים (מס' 2) תשע"א-2010 כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

          (ב)  תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק של חברה תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על זכויות מים כמשמעותה בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת לתקופה שמסתיימת ביום כ"ה בטבת התש"ץ (31 בדצמבר 2029).

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

          (ג)   מיום כ"ו בטבת התש"ץ (1 בינואר 2030) לא תוכר תשואה על זכויות מים.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 387

6. (א) תשואה מוכרת על זכויות מים של חברה תחושב כמכפלת עלות זכויות מים כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים שנערך לחברה, ב-0.07, לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-20 מיום ששולמו תשלומים לזכויות כאמור.

(ב) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק של חברה תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על זכויות מים כמשמעותה בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-20 מיום ששולמו תשלומים לזכויות כאמור.

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3431

6. (א) תשואה מוכרת על זכויות מים של חברה תחושב כמכפלת עלות זכויות מים כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים שנערך לחברה, ב-0.07, לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-20 מיום ששולמו תשלומים לזכויות כאמור.

(א) תשואה מוכרת על זכויות מים של חברה, לתקופה שמסתיימת ביום כ"ה בטבת התש"ץ (31 בדצמבר 2029), תחושב כמכפלת עלות זכויות מים, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים שנערך לחברה, בשיעור התשואה על הון עצמי וביחס שבין ההפרש בין שנת 2030 לבין השנה שבה נקבע התעריף, לבין 12.

(ב) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק של חברה תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על זכויות מים כמשמעותה בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-20 מיום ששולמו תשלומים לזכויות כאמור ביום כ"ה בטבת התש"ץ (31 בדצמבר 2029).

(ג) מיום כ"ו בטבת התש"ץ (1 בינואר 2030) לא תוכר תשואה על זכויות מים.

פחת של ערך כינון מלא מוכר כללים (מס' 2)  תש"ף-2020

7.    (א)  פחת של ערך כינון מערכת מים, מערכת ביוב או מערכת טיפול בשפכים של חברה, לפי העניין, יחושב כמכפלת ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, באחד חלקי הקיים; לעניין זה, "הקיים" – שלושים וחמישה, ובחברה ממומנת – עשרים.

כללים תשע"ה-2014

          (ב)  פחת ערך כינון של מערכת מים למ"ק, מערכת ביוב למ"ק או מערכת טיפול בשפכים למ"ק של חברה, לפי העניין, יחושב, כיחס שבין פחת של ערך כינון מערכת מים, מערכת ביוב או מערכת טיפול בשפכים, לפי העניין, כמשמעותם בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012 כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ה-2014

          (ג)   חברה תעביר מן הסכומים המתקבלים בעד שירותי מים וביוב את הסכום המתקבל מפחת ערך כינון למערכת מים למ"ק או פחת ערך כינון למערכת ביוב למ"ק, לפי העניין, כאמור בסעיף קטן (ב) וכן תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב וסכומים שקיבלה לפי סעיף 4 לתוספת השלישית לכללי התעריפים, ובחברה שבבעלותה מערכת טיפול בשפכים – גם פחת ערך כינון למערכת טיפול בשפכים למ"ק, לחשבון בנק נפרד בבעלותה, לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב לרבות פירעון אשראי, כולו או חלקו, לרבות הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מאותו אשראי, שנתקבל ממלווה למטרה כאמור; חברה לא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו.

כללים תשע"ד-2013 כללים תשע"ה-2014

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), הממונה רשאי להתיר לחברה לעשות שימוש בסכומי פחת ערך כינון למערכת מים, למערכת ביוב ולמערכת טיפול בשפכים, למטרה אחרת, אם מצא כי הסכומים הנדרשים לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב קטנים מסך כל סכומי פחת ערך כינון למערכת מים ולמערכת ביוב ותשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב שהופקדו בחשבון כאמור.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 388

(א) פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב של חברה, לפי העניין, יחושב כמכפלת ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, באחד חלקי שלושים; מסכום הפחת כאמור ייגרעו 90% מהסכומים השנתיים הצפויים להתקבל לידי החברה, בשל המרכיב ההוני הנכלל בתמורה לשירותי הולכת שפכים או הולכת מים, לפי העניין.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

(ג) חברה תעביר מן הסכומים המתקבלים בעד שירותי מים וביוב את הסכום המתקבל מפחת ערך כינון למערכת מים למ"ק או פחת ערך כינון למערכת ביוב למ"ק, לפי העניין, כאמור בסעיף קטן (ב), לחשבון בנק נפרד בבעלותה, לשם שיקום, חידוש, תחזוקה ופיתוח מערכות המים והביוב לרבות פירעון אשראי, כולו או חלקו, לרבות הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מאותו אשראי, שנתקבל ממלווה למטרה כאמור; חברה לא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 360

7. (א) פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב של חברה, לפי העניין, יחושב כמכפלת ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, באחד חלקי שלושים שלושים וחמישה; מסכום הפחת כאמור ייגרעו 90% מהסכומים השנתיים הצפויים להתקבל לידי החברה, בשל המרכיב ההוני הנכלל בתמורה לשירותי הולכת שפכים או הולכת מים, לפי העניין.

(ב) פחת ערך כינון של מערכת מים למ"ק או פחת של מערכת ביוב למ"ק של חברה, לפי העניין, יחושב, כיחס שבין פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב, לפי העניין, כמשמעותם בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

(ג) חברה תעביר מן הסכומים המתקבלים בעד שירותי מים וביוב את הסכום המתקבל מפחת ערך כינון למערכת מים למ"ק או פחת ערך כינון למערכת ביוב למ"ק, לפי העניין, כאמור בסעיף קטן (ב) וכן תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב וסכומים שקיבלה לפי סעיף 4 לתוספת השלישית לכללי התעריפים, לחשבון בנק נפרד בבעלותה, לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב לרבות פירעון אשראי, כולו או חלקו, לרבות הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מאותו אשראי, שנתקבל ממלווה למטרה כאמור; חברה לא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), הממונה רשאי להתיר לחברה לעשות שימוש בסכומי פחת ערך כינון למערכת מים ולמערכת ביוב, למטרה אחרת, אם מצא כי הסכומים הנדרשים לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב קטנים מסך כל סכומי פחת ערך כינון למערכת מים ולמערכת ביוב ותשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב שהופקדו בחשבון כאמור.

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 514

7. (א) פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב מערכת מים, מערכת ביוב או מערכת טיפול בשפכים של חברה, לפי העניין, יחושב כמכפלת ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, באחד חלקי שלושים וחמישה, ולגבי חברה ממומנת – באחד חלקי עשרים.

(ב) פחת ערך כינון של מערכת מים למ"ק או פחת של מערכת ביוב למ"ק מערכת מים למ"ק, מערכת ביוב למ"ק או מערכת טיפול בשפכים למ"ק של חברה, לפי העניין, יחושב, כיחס שבין פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב מערכת מים, מערכת ביוב או מערכת טיפול בשפכים, לפי העניין, כמשמעותם בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

(ג) חברה תעביר מן הסכומים המתקבלים בעד שירותי מים וביוב את הסכום המתקבל מפחת ערך כינון למערכת מים למ"ק או פחת ערך כינון למערכת ביוב למ"ק, לפי העניין, כאמור בסעיף קטן (ב) וכן תשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב וסכומים שקיבלה לפי סעיף 4 לתוספת השלישית לכללי התעריפים, ובחברה שבבעלותה מערכת טיפול בשפכים – גם פחת ערך כינון למערכת טיפול בשפכים למ"ק, לחשבון בנק נפרד בבעלותה, לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב לרבות פירעון אשראי, כולו או חלקו, לרבות הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מאותו אשראי, שנתקבל ממלווה למטרה כאמור; חברה לא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), הממונה רשאי להתיר לחברה לעשות שימוש בסכומי פחת ערך כינון למערכת מים ולמערכת ביוב למערכת מים, למערכת ביוב ולמערכת טיפול בשפכים, למטרה אחרת, אם מצא כי הסכומים הנדרשים לשם שיקום, חידוש ופיתוח מערכות המים והביוב קטנים מסך כל סכומי פחת ערך כינון למערכת מים ולמערכת ביוב ותשלומים חד-פעמיים בעד הקמת מערכת מים או מערכת ביוב שהופקדו בחשבון כאמור.

 

מיום 1.7.2020

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1649

החלפת סעיף קטן 7(א)

הנוסח הקודם:

(א) פחת של ערך כינון מערכת מים, מערכת ביוב או מערכת טיפול בשפכים של חברה, לפי העניין, יחושב כמכפלת ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, באחד חלקי שלושים וחמישה, ולגבי חברה ממומנת – באחד חלקי עשרים.

עלויות מוכרות בעבור הון חוזר כללים (מס' 2) תשע"ג-2012 כללים תשע"ה-2014 כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

8.    עלות מוכרת בעבור הון חוזר תהיה –

(1)  לשירותי מים של חברה – 0.051 ש"ח למ"ק;

(2)  לשירותי ביוב של חברה – 0.020 ש"ח למ"ק.

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1321

8. עלות מוכרת בעבור הון חוזר תהיה –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.05 ש"ח 0.046 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.048 שקלים חדשים למ"ק למ"ק;

(2) לשירותי ביוב של חברה – 0.02 ש"ח 0.018 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.019 שקלים חדשים למ"ק למ"ק.

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1079

(1) לשירותי מים של חברה – 0.046 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.048 0.049 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

(1) לשירותי מים של חברה – 0.046 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.049 שקלים חדשים למ"ק 0.049 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1575

(1) לשירותי מים של חברה – 0.049 0.050 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב של חברה – 0.018 0.0193 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.019 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

עלויות מוכרות בעבור הון חוזר

8. עלות מוכרת בעבור הון חוזר תהיה –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.050 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב של חברה – 0.0193 שקלים חדשים למ"ק, והחל בשנת 2011 – 0.019 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7268 מיום 10.7.2013 עמ' 1498

[ללא שינוי בסכומים]

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 514

(1) לשירותי מים של חברה – 0.051 שקלים חדשים 0.052 ש"ח למ"ק;

(2) לשירותי ביוב של חברה – 0.200 שקלים חדשים 0.020 ש"ח למ"ק.

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1300

(1) לשירותי מים של חברה – 0.052 0.051 ש"ח למ"ק;

הפחתה בשל דמי הקמה כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015 כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

9.    (א)  הפחתה בשל דמי הקמה של חברה לתקופה שעד כ"ה בטבת התש"ץ (31 בדצמבר 2029) תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כערכן ביום ההפעלה בתוספת מחצית מערך זכויות המים במכפלת אחד חלקי 16.87 ביחס שבין ההפרש בין שנת 2030 לבין השנה שבה נקבע התעריף, לבין 12 –

(1)   לגבי חברה שהוקמה ביום התחילה או לאחריו –

(א)   0.7 – אם היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת;

(ב)   0.6 – אם היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת;

(2)   לגבי חברה אשר הוקמה לפני יום התחילה – אחד פחות היחס שבין החוב לרשות המקומית שאישר לה הממונה, נכון ליום התחילה, ובין סכום ערכי הכינון המופחת של מערכת מים ושל מערכת הביוב, לפי מפקד הנכסים האחרון שאישר לה הממונה לפני יום התחילה.

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ב)  הפחתה בשל דמי הקמה למ"ק של חברה, תחושב כיחס שבין הפחתה בשל דמי הקמה כאמור בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 346

(א) הפחתה מוכרת לנכס ותיק של חברה תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כמשמעותם בסעיף 5(ב) כערכן ביום ההפעלה בתוספת מחצית מערך זכויות המים במכפלת שיעור ההון העצמי לפי סעיף 5(ב), באחד חלקי 15.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 360

החלפת סעיף קטן 9(א)

הנוסח הקודם:

(א) הפחתה מוכרת לנכס ותיק של חברה תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כערכן ביום ההפעלה בתוספת מחצית מערך זכויות המים במכפלת שיעור ההון העצמי לפי סעיף 5(ב), באחד חלקי 15.

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1132

הפחתה מוכרת לנכס ותיק הפחתה בשל דמי הקמה

9. (א) הפחתה מוכרת לנכס ותיק הפחתה בשל דמי הקמה של חברה תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כערכן ביום ההפעלה בתוספת מחצית מערך זכויות המים במכפלת אחד חלקי 16.87 ב-

(1) לגבי חברה שהוקמה ביום התחילה או לאחריו –

(א) 0.7 – אם היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת;

(ב) 0.6 – אם היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת;

(2) לגבי חברה אשר הוקמה לפני יום התחלה – אחד פחות היחס שבין החוב לרשות המקומית שאישר לה הממונה, נכון ליום התחילה, ובין סכום ערכי הכינון המופחת של מערכת מים ושל מערכת הביוב, לפי מפקד הנכסים האחרון שאישר לה הממונה לפני יום התחילה.

(ב) הפחתה מוכרת לנכס ותיק הפחתה בשל דמי הקמה למ"ק של חברה, תחושב כיחס שבין הפחתה מוכרת לנכס ותיק הפחתה בשל דמי הקמה כאמור בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3431

(א) הפחתה בשל דמי הקמה של חברה לתקופה שעד כ"ה בטבת התש"ץ (31 בדצמבר 2029) תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כערכן ביום ההפעלה בתוספת מחצית מערך זכויות המים במכפלת אחד חלקי 16.87 ב- ביחס שבין ההפרש בין שנת 2030 לבין השנה שבה נקבע התעריף, לבין 12.

עלויות תפעול ומינהלה מוכרות כללים תשע"ד-2013 הודעה תשע"ו-2016 כללים (מס' 2) תשע"ט-2019 כללים (מס' 2)  תש"ף-2020

10.  (א)  בסעיף זה –

          "כמות המים האזורית" או "W" – כמות המים השפירים שרכשו, הפיקו או קיבלו מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, הרשויות המקומיות המשויכות לקבוצה או החברות הפועלות בתחומן בשנת הייחוס, ובחברה שבה כמות המים שווה או עולה על 40 מיליון מטרים מעוקבים (מ"ק) לפי הכמות המסופקת באותה החברה;

          "כמות המים השנתית" – כמות המים הנכנסת בשנת הייחוס;

          "כמות המים הנוספת" – סך כל כמות המים השפירים העולה על 15,000 מ"ק שסיפקה חברה דרך מד מים בודד, בתעריף הקבוע בסעיף 3(2)(א) לכללי התעריפים;

          "כמות המים הנותרת" – כמות המים השנתית בניכוי כמות המים הנוספת;

          "מקדם תקורה" –

(1)   לגבי חברה שפועלת בתחומה של רשות מקומית המשויכת לקבוצה שכמות המים האזורית שלה שווה או עולה על 40 מיליון מטרים מעוקבים (מ"ק) –

(2)   לגבי החברות המנויות בפרטים (6) ו-(1) בתוספת הראשונה – 0.2 ו-0.47, בהתאמה;

(3)   לגבי כל חברה אחרת –

          "קבוצה" – קבוצה שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיף 6ג לחוק עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), ולגבי חברה אזורית שחברות בה כל הרשויות המקומיות הכלולות בקבוצה שעליה הורתה מועצת הרשות הממשלתית – קבוצה כאמור, גם אם נקבעה אחרי אותו מועד.

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

          (ב)  עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

כללים (מס' 2)  תש"ף-2020

(1)   תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-12,492,263 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2)   ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א)   רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב)   רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג)    רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד)   רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3)   תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(א)   מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-36.388 ש"ח;

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(א1) בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק – מכפלה של מספר הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק ב-15.028 ש"ח;

(ב)   סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג)    עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4)   מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(הוראת שעה) תשע"ד-2013

(5)   (פקעה);

כללים תשע"ז-2016

(6)   בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א)   אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב)   אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

(ג)    ובעד כל רשות מקומית שמעבר לשתי רשויות מקומיות בחברה – 0.035 ש"ח.

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

          (ג)   עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(1)   תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-11,887,872 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2)   תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(א)   מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-36.388 ש"ח;

(ב)   סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד)   עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

כללים תשע"ו-2015

(3)   בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח בעד כל מערכת טיפול בשפכים;

(הוראת שעה) תשע"ד-2013

(4)   (פקעה);

כללים תשע"ז-2016

(5)   בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א)   אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב)   אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

(ג)    ובעד כל רשות מקומית שמעבר לשתי רשויות מקומיות בחברה – 0.035 ש"ח.

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017 כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

          (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 3.047 ש"ח.

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1321

10. (א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.857 ש"ח 0.814 שקלים חדשים למ"ק למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.651 ש"ח 0.618 שקלים חדשים למ"ק למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.950 ש"ח 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.720 ש"ח 0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.926 ש"ח 0.880 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.702 ש"ח 0.667 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.902 ש"ח 0.857 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.684 ש"ח 0.650 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(4) בשנת 2013 – 0.879 ש"ח 0.835 שקלים חדשים למ"ק מים לשירותי מים ו-0.667 ש"ח 0.634 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב.

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 388

ת"ט תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 482

10. (א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.814 שקלים חדשים למ"ק למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.618 שקלים חדשים למ"ק למ"ק.

(1) לשירותי מים של חברה – 0.824 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.625 שקלים חדשים למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.880 0.889 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.667 0.674 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.857 0.866 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.650 0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(4) בשנת 2013 – 0.835 0.845 שקלים חדשים למ"ק מים לשירותי מים ו-0.634 0.641 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), נקבעו לחברה תשלומים לשירותי מים וביוב מסוימים, בכללי התעריפים, יופחת מכל סכום בשקלים חדשים הנקוב בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין שירותי מים של חברה, סכומים בעבור השירותים המנויים בפרטים 1 עד 3 לתוספת השנייה לכללי התעריפים – 0.02 שקלים חדשים למ"ק.

(ד) גבתה חברה תשלומים שאינם לפי כללי התעריפים או כללים אלה, רשאית מועצת הרשות הממשלתית, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, להפחית מעלויות תפעול ומנהלה מוכרות לפי כללים אלה, את סך התשלומים שנגבה כאמור; ואולם לא יהיה בהפחתת העלויות כאמור כדי לגרוע מחבות החברה להשיב לצרכניה את התשלום שגבתה שלא לפי הכללים כאמור.

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1080

(א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.824 0.836 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.625 0.634 שקלים חדשים למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.889 0.901 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.674 0.683 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.866 0.878 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 0.666 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(4) בשנת 2013 – 0.845 0.857 שקלים חדשים למ"ק מים לשירותי מים ו-0.641 0.650 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), נקבעו לחברה תשלומים לשירותי מים וביוב מסוימים, בכללי התעריפים, יופחת מכל סכום בשקלים חדשים הנקוב בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין שירותי מים של חברה, סכומים בעבור השירותים המנויים בפרטים 1 עד 3 לתוספת השנייה לכללי התעריפים – 0.02 שקלים חדשים למ"ק סך של 0.08 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 456

(א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה – 0.836 שקלים חדשים למ"ק;

(1) לשירותי מים של חברה –

(א) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של עד 200 מטר או בעלת הפקה עצמית – 0.849 שקלים חדשים למ"ק;

(ב) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר ושאינה בעלת הפקה עצמית – 0.999 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.634 0.641 שקלים חדשים למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.901 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.683 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.878 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.666 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.892 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.675 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.041 שקלים חדשים למ"ק;

(4) בשנת 2013 – 0.857 שקלים חדשים למ"ק מים לשירותי מים ו-0.650 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב.

(4) בשנת 2013 – 0.871 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.658 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.020 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1575

(א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה –

(א) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של עד 200 מטר או בעלת הפקה עצמית – 0.849 0.863 שקלים חדשים למ"ק;

(ב) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר ושאינה בעלת הפקה עצמית – 0.999 1.016 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.641 0.652 שקלים חדשים למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.901 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.683 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.892 0.907 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.675 0.686 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.041 1.059 שקלים חדשים למ"ק;

(4) בשנת 2013 – 0.871 0.886 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.658 0.669 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.020 1.037 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 347

החלפת סעיפים קטנים 10(א)-10(ג)

הנוסח הקודם:

(א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה –

(א) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של עד 200 מטר או בעלת הפקה עצמית – 0.863 שקלים חדשים למ"ק;

(ב) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר ושאינה בעלת הפקה עצמית – 1.016 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לשירותי ביוב – 0.652 שקלים חדשים למ"ק.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:

(1) בשנת 2010 – 0.867 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.657 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(2) בשנת 2011 – 0.901 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.683 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב;

(3) בשנת 2012 – 0.907 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.686 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.059 שקלים חדשים למ"ק;

(4) בשנת 2013 – 0.886 שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו-0.669 שקלים חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטר – עלויות התפעול והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים – 1.037 שקלים חדשים למ"ק.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), נקבעו לחברה תשלומים לשירותי מים וביוב מסוימים, בכללי התעריפים, יופחת מכל סכום בשקלים חדשים הנקוב בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין שירותי מים של חברה, סך של 0.08 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 3) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7263 מיום 30.6.2013 עמ' 1429

החלפת סעיף קטן 10(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה –

(2) לשירותי ביוב של חברה –

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7268 מיום 10.7.2013 עמ' 1498

(א) לעניין סעיף זה:

"A" – מקדם גבייה מים בגובה 29.829 30.097 ש"ח;

"A1" – מקדם גבייה ביוב בגובה 14.915 15.049 ש"ח;

"B" – מספר מוני המים בשנה האחרונה שלגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים, נכון למועד אישור מפקד הנכסים או למועד העדכון התלת שנתי, האחרון שנעשה לגבי אותה חברה;

"C" – מקדם פריסה בגובה 46,040 46.454 ש"ח;

"D" – מספר הרשויות המקומיות שבתחומן מבצעת החברה פעילות חיונית, בשנה מסוימת;

"E" – מקדם הוצאות הנהלה וכלליות, בשקלים חדשים –

(1) לחברה (א) – בשנת 2013 מקדם בגובה 0.327 0.330; בשנת 2014 מקדם בגובה 0.308 0.311; בשנת 2015 מקדם בגובה 0.289 0.292 ומשנת 2016 מקדם בגובה 0.270 0.272;

(2) לחברה (ב) או (ג) – בשנת 2013 מקדם בגובה 0.297 0.300; בשנת 2014 מקדם בגובה 0.289 0.292 ומשנת 2015 מקדם בגובה 0.270 0.272 ש"ח;

(3) לכל חברה אחרת – מקדם בגובה 0.270 0.272;

"F" – מקדם הולכה למט"ש בגובה 0.04 ש"ח לחברה שעלות ההולכה לא הוכרה לפי סעיף 11 לכללים אלה;

"G" – כמות מים נכנסת;

"H" – מקדם תפעול מערכת המים בגובה 0.596 0.601 ש"ח;

"H1" – מקדם תפעול מערכת ביוב בגובה 0.305 0.308 ש"ח;

"I" – לחברה בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטרים ושאינה בעלת הפקה עצמית 0.17 0.172 ש"ח;

"J" – לחברה שסך כל אספקת המים לחקלאות בה עולה על 5% מכמות המים הנכנסת 0.42 ש"ח במכפלת סך כל כמות המים שסופקה לחקלאות ובחלוקה לסך כל כמות המים הנכנסת ובהפחתה של 0.021 ש"ח.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 360

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

עלויות תפעול ומינהלה מוכרות

10. (א) לעניין סעיף זה:

"A" – מקדם גבייה מים בגובה 30.097 ש"ח;

"A1" – מקדם גבייה ביוב בגובה 15.049 ש"ח;

"B" – מספר מוני המים בשנה האחרונה שלגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים, נכון למועד אישור מפקד הנכסים או למועד העדכון התלת שנתי, האחרון שנעשה לגבי אותה חברה;

"C" – מקדם פריסה בגובה 46.454 ש"ח;

"D" – מספר הרשויות המקומיות שבתחומן מבצעת החברה פעילות חיונית, בשנה מסוימת;

"E" – מקדם הוצאות הנהלה וכלליות, בשקלים חדשים –

(1) לחברה (א) – בשנת 2013 מקדם בגובה 0.330; בשנת 2014 מקדם בגובה 0.311; בשנת 2015 מקדם בגובה 0.292 ומשנת 2016 מקדם בגובה 0.272;

(2) לחברה (ב) או (ג) – בשנת 2013 מקדם בגובה 0.300; בשנת 2014 מקדם בגובה 0.292 ומשנת 2015 מקדם בגובה 0.272 ש"ח;

(3) לכל חברה אחרת – מקדם בגובה 0.272;

"F" – מקדם הולכה למט"ש בגובה 0.04 ש"ח לחברה שעלות ההולכה לא הוכרה לפי סעיף 11 לכללים אלה;

"G" – כמות מים נכנסת;

"H" – מקדם תפעול מערכת המים בגובה 0.601 ש"ח;

"H1" – מקדם תפעול מערכת ביוב בגובה 0.308 ש"ח;

"I" – לחברה בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטרים ושאינה בעלת הפקה עצמית 0.172 ש"ח;

"J" – לחברה שסך כל אספקת המים לחקלאות בה עולה על 5% מכמות המים הנכנסת 0.42 ש"ח במכפלת סך כל כמות המים שסופקה לחקלאות ובחלוקה לסך כל כמות המים הנכנסת ובהפחתה של 0.021 ש"ח.

(ב) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו –

(1) לשירותי מים של חברה –

(2) לשירותי ביוב של חברה –

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), נקבעו לחברה תשלומים לשירותי מים וביוב מסוימים, בכללי התעריפים, יופחתו מעלויות תפעול ומינהלה מוכרות לשירותי מים של חברה, סך של 0.04 ש"ח למ"ק.

(ד) גבתה חברה תשלומים שאינם לפי כללי התעריפים או כללים אלה, רשאית מועצת הרשות הממשלתית, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, להפחית מעלויות תפעול ומנהלה מוכרות לפי כללים אלה, את סך התשלומים שנגבה כאמור; ואולם לא יהיה בהפחתת העלויות כאמור כדי לגרוע מחבות החברה להשיב לצרכניה את התשלום שגבתה שלא לפי הכללים כאמור.

 

מיום 1.1.2014 עד יום 31.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

הוראת שעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 371

10. (א) בסעיף זה –

"כמות המים האזורית" או "W" – כמות המים השפירים שרכשו, הפיקו או קיבלו מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, הרשויות המקומיות המשויכות לקבוצה או החברות הפועלות בתחומן בשנת הייחוס;

"כמות המים השנתית" – כמות המים הנכנסת בשנת הייחוס;

"כמות המים הנוספת" – סך כל כמות המים השפירים העולה על 15,000 מ"ק שסיפקה חברה דרך מד מים בודד, בתעריף הקבוע בסעיף 3(2)(א) לכללי התעריפים;

"כמות המים הנותרת" – כמות המים השנתית בניכוי כמות המים הנוספת;

"מקדם תקורה" –

(1) לגבי חברה שפועלת בתחומה של רשות מקומית המשויכת לקבוצה שכמות המים האזורית שלה שווה או עולה על 40 מיליון מטרים מעוקבים (מ"ק) –

(2) לגבי החברות המנויות בפרטים (6) ו-(50) בתוספת הראשונה – 0.3 ו-0.47, בהתאמה;

(3) לגבי כל חברה אחרת –

"קבוצה" – קבוצה שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיף 6ג לחוק רשימת הרשויות המקומיות המשויכות לאותו אזור שפרסמה הרשות הממשלתית באתר האינטרנט שלה.

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,260,000 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.15 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה במועד עדכון התעריף פחות אחד ב-0.015 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,000,000 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.15 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה במועד עדכון התעריף פחות אחד ב-0.015 ש"ח.

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 2.39 ש"ח.

 

מיום 1.7.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1582

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,260,000 ב-10,245,636 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.15 38.10 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה במועד עדכון התעריף פחות אחד ב-0.015 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,000,000 ב-8,987,400 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.15 38.10 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה במועד עדכון התעריף פחות אחד ב-0.015 ש"ח.

 

מיום 1.1.2015 עד יום 31.12.2015

הוראת שעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 372

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,245,636 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.10 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,987,400 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.10 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח.

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 515

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,245,636 10,277,397 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.10 38.218 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,987,400 9,015,261 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.10 38.218 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח.

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 2.39 2.40 ש"ח.

 

מיום 1.1.2015 עד יום 31.12.2016

כללים תשע"ה-2014 הוראת שעה

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 522

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,277,397 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.218 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח;

(6) בחברה שהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) בתחום של רשות מקומית נוספת – מכפלה של מספר הרשויות המקומיות שבהן החלה לפעול כאמור ב-0.0075 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,015,261 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.218 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) מכפלה של מספר הרשויות המקומיות המצויות בתחום החברה פחות אחד ב-0.0075 ש"ח;

(5) בחברה שהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) בתחום של רשות מקומית נוספת – מכפלה של מספר הרשויות המקומיות שבהן החלה לפעול כאמור ב-0.0075 ש"ח.

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1300

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,277,397 10,174,623 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.218 37.836 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) (פקעה).

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,015,261 8,925,108 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-38.218 37.836 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח;

(4) (פקעה).

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 2.40 3 ש"ח.

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 430

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,174,623 10,124,767 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.836 37.651 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) (פקעה).

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,925,108 8,881,375 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.836 37.651 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח בעד כל מערכת טיפול בשפכים;

(4) (פקעה).

 

מיום 1.7.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7681 מיום 30.6.2016 עמ' 1487

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,124,767 10,101,480 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.651 37.564 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) (פקעה).

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,881,375 8,860,948 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.651 37.564 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח בעד כל מערכת טיפול בשפכים;

(4) (פקעה).

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 3 2.993 ש"ח.

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 411

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,101,480 10,124,713 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.564 37.65 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) (פקעה);

(6) (פקעה).

(6) בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א) אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב) אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,860,948 8,881,328 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.564 37.65 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח בעד כל מערכת טיפול בשפכים;

(4) (פקעה);

(5) (פקעה).

(5) בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א) אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב) אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית.

 

מיום 1.6.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1287

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,124,713 10,212,798 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.65 37.978 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,881,328 8,958,596 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.65 37.978 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 2.993 3.019 ש"ח.

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,212,798 10,210,691 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.978 35.504 ש"ח;

(א1) בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק – מכפלה של מספר הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק ב-14.9 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-8,958,596 9,667,930 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-37.978 35.504 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2238

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,210,691 10,306,671 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-35.504 35.838 ש"ח;

(א1) בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק – מכפלה של מספר הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק ב-14.9 14.997 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,667,930 9,758,809 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-35.504 35.838 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים ולשירותי ביוב למ"ק של חברה לא יעלה על 3.019 3.047 ש"ח.

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1629

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-10,306,671 10,346,867 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-35.838 35.977 ש"ח;

(א1) בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק – מכפלה של מספר הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק ב-14.997 15.055 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-9,758,809 9,796,868 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב-35.838 35.977 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3431

(א) בסעיף זה –

"כמות המים האזורית" או "W" – כמות המים השפירים שרכשו, הפיקו או קיבלו מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, הרשויות המקומיות המשויכות לקבוצה או החברות הפועלות בתחומן בשנת הייחוס;

"כמות המים השנתית" – כמות המים הנכנסת בשנת הייחוס;

"כמות המים הנוספת" – סך כל כמות המים השפירים העולה על 15,000 מ"ק שסיפקה חברה דרך מד מים בודד, בתעריף הקבוע בסעיף 3(2)(א) לכללי התעריפים;

"כמות המים הנותרת" – כמות המים השנתית בניכוי כמות המים הנוספת;

"מקדם תקורה" –

(1) לגבי חברה שפועלת בתחומה של רשות מקומית המשויכת לקבוצה שכמות המים האזורית שלה שווה או עולה על 40 מיליון מטרים מעוקבים (מ"ק) –

(2) לגבי החברות המנויות בפרטים (6) ו-(50) (1) בתוספת הראשונה – 0.3 ו-0.47, בהתאמה;

(3) לגבי כל חברה אחרת –

"קבוצה" – קבוצה שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיף 6ג לחוק עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), ולגבי חברה אזורית שחברות בה כל הרשויות המקומיות הכלולות בקבוצה שעליה הורתה מועצת הרשות הממשלתית – קבוצה כאמור, גם אם נקבעה אחרי אותו מועד.

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב- 10,346,867 12,401,500 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב- 35.977 36.929 ש"ח;

(א1) בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק – מכפלה של מספר הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק ב- 15.055 15.251 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) (פקעה);

(6) בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א) אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב) אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ג) ובעד כל רשות מקומית שמעבר לשתי רשויות מקומיות בחברה – 0.035 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב- 9,796,868 11,801,500 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב- 35.977 36.929 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח בעד כל מערכת טיפול בשפכים;

(4) (פקעה);

(5) בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א) אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב) אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ג) ובעד כל רשות מקומית שמעבר לשתי רשויות מקומיות בחברה – 0.035 ש"ח.

 

מיום 1.1.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 243

(א) בסעיף זה –

"כמות המים האזורית" או "W" – כמות המים השפירים שרכשו, הפיקו או קיבלו מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, הרשויות המקומיות המשויכות לקבוצה או החברות הפועלות בתחומן בשנת הייחוס, ובחברה שבה כמות המים שווה או עולה על 40 מיליון מטרים מעוקבים (מ"ק) לפי הכמות המסופקת באותה החברה;

"כמות המים השנתית" – כמות המים הנכנסת בשנת הייחוס;

"כמות המים הנוספת" – סך כל כמות המים השפירים העולה על 15,000 מ"ק שסיפקה חברה דרך מד מים בודד, בתעריף הקבוע בסעיף 3(2)(א) לכללי התעריפים;

"כמות המים הנותרת" – כמות המים השנתית בניכוי כמות המים הנוספת;

"מקדם תקורה" –

(1) לגבי חברה שפועלת בתחומה של רשות מקומית המשויכת לקבוצה שכמות המים האזורית שלה שווה או עולה על 40 מיליון מטרים מעוקבים (מ"ק) –

(2) לגבי החברות המנויות בפרטים (6) ו-(50) (1) בתוספת הראשונה – 0.3 ו-0.47, בהתאמה;

(3) לגבי כל חברה אחרת –

"קבוצה" – קבוצה שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיף 6ג לחוק עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), ולגבי חברה אזורית שחברות בה כל הרשויות המקומיות הכלולות בקבוצה שעליה הורתה מועצת הרשות הממשלתית – קבוצה כאמור, גם אם נקבעה אחרי אותו מועד.

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב- 12,401,500 12,595,547 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב- 36.929 36.689 ש"ח;

(א1) בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק – מכפלה של מספר הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק ב- 15.251 15.152 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) (פקעה);

(6) בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א) אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב) אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ג) ובעד כל רשות מקומית שמעבר לשתי רשויות מקומיות בחברה – 0.035 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב- 11,801,500 11,986,158 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב- 36.929 36.689 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח בעד כל מערכת טיפול בשפכים;

(4) (פקעה);

(5) בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א) אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב) אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ג) ובעד כל רשות מקומית שמעבר לשתי רשויות מקומיות בחברה – 0.035 ש"ח.

 

מיום 1.7.2020

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1649

(א) בסעיף זה –

"כמות המים האזורית" או "W" – כמות המים השפירים שרכשו, הפיקו או קיבלו מספק מים, כדין, לכל מטרת הצריכה, למעט למטרת חקלאות, הרשויות המקומיות המשויכות לקבוצה או החברות הפועלות בתחומן בשנת הייחוס, ובחברה שבה כמות המים שווה או עולה על 40 מיליון מטרים מעוקבים (מ"ק) לפי הכמות המסופקת באותה החברה;

"כמות המים השנתית" – כמות המים הנכנסת בשנת הייחוס;

"כמות המים הנוספת" – סך כל כמות המים השפירים העולה על 15,000 מ"ק שסיפקה חברה דרך מד מים בודד, בתעריף הקבוע בסעיף 3(2)(א) לכללי התעריפים;

"כמות המים הנותרת" – כמות המים השנתית בניכוי כמות המים הנוספת;

"מקדם תקורה" –

(1) לגבי חברה שפועלת בתחומה של רשות מקומית המשויכת לקבוצה שכמות המים האזורית שלה שווה או עולה על 40 מיליון מטרים מעוקבים (מ"ק) –

(2) לגבי החברות המנויות בפרטים (6) ו-(1) בתוספת הראשונה – 0.3 0.2 ו-0.47, בהתאמה;

(3) לגבי כל חברה אחרת –

"קבוצה" – קבוצה שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לפי סעיף 6ג לחוק עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), ולגבי חברה אזורית שחברות בה כל הרשויות המקומיות הכלולות בקבוצה שעליה הורתה מועצת הרשות הממשלתית – קבוצה כאמור, גם אם נקבעה אחרי אותו מועד.

(ב) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי מים למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-12,595,547 12,492,263 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית של הקבוצה שאליה משויכות הרשויות המקומיות שהחברה פועלת בתחומן;

(2) ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה בכל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום החברה, של סכומים אלה:

(א) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 ו-2 במדרג החברתי-כלכלי – 0.02 ש"ח;

(ב) רשות מקומית המשויכת לאשכול 3 במדרג החברתי-כלכלי – 0.01 ש"ח;

(ג) רשות מקומית המשויכת לאשכול 4 במדרג החברתי-כלכלי – 0.005 ש"ח;

(ד) רשות מקומית המשויכת לאשכולות 5 ומעלה במדרג החברתי-כלכלי – בלא תוספת;

(3) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בכמות המים השנתית של החברה:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב- 36.689 36.388 ש"ח;

(א1) בחברה שמפעילה מערכת קריאה מרחוק – מכפלה של מספר הצרכנים בתחום אותה החברה המחוברים למערכת קריאה מרחוק ב- 15.152 15.028 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת הרביעית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ג) עלות האנרגיה של מערכת המים של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות המים שסופקה באמצעות משאבות במערכת המים של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של המים, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(4) מכפלה של 0.9 ש"ח ביחס בין כמות המים הנוספת לכמות המים הנותרת;

(5) (פקעה);

(6) בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א) אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב) אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ג) ובעד כל רשות מקומית שמעבר לשתי רשויות מקומיות בחברה – 0.035 ש"ח.

(ג) עלויות התפעול והמינהלה המוכרות לשירותי ביוב למ"ק של חברה יהיו שווים לסך כל אלה:

(1) תוצאת המכפלה של מקדם התקורה ב-11,986,158 11,887,872 ש"ח כשהיא מחולקת בכמות המים האזורית, למעט מים לגינון ציבורי;

(2) תוצאת החלוקה של סך כל אלה בסכום כמות המים השנתית, למעט מים לגינון ציבורי:

(א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה ב- 36.689 36.388 ש"ח;

(ב) סכום המכפלה של ערך הכינון המלא של הנכסים הפעילים של החברה מהסוגים הקבועים בטור א' בתוספת החמישית במקדם האחזקה הקבוע בטור ב' ובמקדם הארנונה והשמירה הקבוע בטור ג' לנכס מאותו סוג באותה תוספת;

(ד) עלות האנרגיה של מערכת הביוב של החברה לפי הדוח השנתי שלה לשנת הייחוס; התאגדה חברה אחרי תחילת שנת הייחוס, תחושב עלות האנרגיה שלה כמכפלה של כל אלה: כמות מי הביוב שהועברו באמצעות משאבות במערכת הביוב של החברה ושל הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת בשנת הייחוס, גובה ההרמה של מי הביוב, האנרגיה הדרושה להרמה והמחיר לקילו וואט שעה;

(3) בחברה שבבעלות המערכת טיפול בשפכים – 0.01 ש"ח בעד כל מערכת טיפול בשפכים;

(4) (פקעה);

(5) בחברה שהחלה לפעול בתחום של רשות מקומית נוספת –

(א) אחרי יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) – 0.0075 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ב) אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) – 0.015 ש"ח בעד כל רשות מקומית שבתחומה החלה לפעול כאמור, מהיום שבו החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית או מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), לפי המאוחר, ועד תום שבע שנים לאחר השנה שבה החלה לפעול בתחום אותה רשות מקומית;

(ג) ובעד כל רשות מקומית שמעבר לשתי רשויות מקומיות בחברה – 0.035 ש"ח.

 

עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות כללים (מס' 2) תשע"ג-2012 כללים תשע"ה-2014 כללים תשע"ז-2016 כללים תשע"ח-2018

10א.  (א)  לעניין סעיף זה –

          "A" – מקדם הוצאות שאיבה בגובה 750 ש"ח;

          "B" – מספר יחידות הדיור שאינן מחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית;

          "C" – כמות מים נכנסת;

          "D" – היחס שבין מספר יחידות הדיור שמחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית לבין סך כל מספר יחידות הדיור הידוע לרשות הממשלתית בהתאם לשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור;

          "E" – מקדם השתתפות בגובה ש"ח אחד;

          "F" – מקדם השלמת פיתוח – בשנת 2013 מקדם בגובה 100%; בשנת 2014 מקדם בגובה 75%; בשנת 2015 מקדם בגובה 65%; בשנת 2016 מקדם בגובה 40%, בשנת 2017 מקדם בגובה 40%, בשנת 2018 מקדם בגובה 25% ומשנת 2019 מקדם בגובה 0%;

          "G" – מקדם השלמת פיתוח ברשות מצטרפת – עד תום השנה הראשונה שאחרי השנה שבה נוספה לתחום החברה – 100%; בשנים השנייה והשלישית – 75%; בשנים הרביעית והחמישית – 50%; בשנים השישית והשביעית – 25%; ומהשנה השמינית – 0%.

כללים תשע"ה-2014

          (ב)  עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות –

(1)   בחברה שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*F/C;

כללים תשע"ז-2016

(2)   בחברה שאינה נכללת בפסקה (1) ושהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) בתחום של רשות מקומית נוספת שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*G לגבי תחום אותה רשות מקומית לחלק לכמות המים הנכנסת שסיפקה החברה לכלל צרכניה.

מיום 1.7.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 348

הוספת סעיף 10א

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 515

10א. (א) לעניין סעיף זה –

"A" – מקדם הוצאות שאיבה בגובה 600 750 ש"ח;

"B" – מספר יחידות הדיור שאינן מחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית;

"C" – כמות מים נכנסת;

"D" – היחס שבין מספר יחידות הדיור שאינן מחוברות שמחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית לבין סך כל מספר יחידות הדיור הידוע לרשות הממשלתית בהתאם לשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור;

"E" – מקדם השתתפות בגובה 0.7 ש"ח ש"ח אחד;

"F" – מקדם השלמת פיתוח – בשנת 2013 מקדם בגובה 100%; בשנת 2014 מקדם בגובה 75%; בשנת 2015 מקדם בגובה 50%; בשנת 2016 מקדם בגובה 25% ומשנת 2017 מקדם בגובה 0% בשנת 2015 מקדם בגובה 65%; בשנת 2016 מקדם בגובה 40%, בשנת 2017 מקדם בגובה 25% ומשנת 2018 מקדם בגובה 0%.

(ב) עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות בחברה שבה אחוז השלמת חיבורי יחידות הדיור לרשת הציבורית (D) קטן מ-90% ושבוצעו לפי כללי אמות המידה, יהיו: A*B-C*(1-D)*E*F.

(ב) עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות –

(1) בחברה שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*F/C;

(2) בחברה שאינה נכללת בפסקה (1) ושהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) בתחום של רשות מקומית נוספת שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*F לגבי תחום אותה רשות מקומית לחלק לכמות המים הנכנסת שסיפקה החברה לכלל צרכניה.

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 412

10א. (א) לעניין סעיף זה –

"A" – מקדם הוצאות שאיבה בגובה 750 ש"ח;

"B" – מספר יחידות הדיור שאינן מחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית;

"C" – כמות מים נכנסת;

"D" – היחס שבין מספר יחידות הדיור שמחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית לבין סך כל מספר יחידות הדיור הידוע לרשות הממשלתית בהתאם לשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור;

"E" – מקדם השתתפות בגובה ש"ח אחד;

"F" – מקדם השלמת פיתוח – בשנת 2013 מקדם בגובה 100%; בשנת 2014 מקדם בגובה 75%; בשנת 2015 מקדם בגובה 65%; בשנת 2016 מקדם בגובה 40%, בשנת 2017 מקדם בגובה 25% ומשנת 2018 מקדם בגובה 0% בשנת 2017 מקדם בגובה 40%, בשנת 2018 מקדם בגובה 25% ומשנת 2019 מקדם בגובה 0%;

"G" – מקדם השלמת פיתוח ברשות מצטרפת – עד תום השנה שבה נוספה לתחום החברה – 100%; בשנה השנייה – 40%; בשנה השלישית – 25%; ומהשנה הרביעית – 0%.

(ב) עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות –

(1) בחברה שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*F/C;

(2) בחברה שאינה נכללת בפסקה (1) ושהחלה לפעול אחרי כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) בתחום של רשות מקומית נוספת שבה D קטן מ-90% - (A*B-C*(1-D)*E)*FG לגבי תחום אותה רשות מקומית לחלק לכמות המים הנכנסת שסיפקה החברה לכלל צרכניה.

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 736

(א) לעניין סעיף זה –

"A" – מקדם הוצאות שאיבה בגובה 750 ש"ח;

"B" – מספר יחידות הדיור שאינן מחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית;

"C" – כמות מים נכנסת;

"" – היחס שבין מספר יחידות הדיור שמחוברות לרשת הציבורית, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית לבין סך כל מספר יחידות הדיור הידוע לרשות הממשלתית בהתאם לשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור;

"E" – מקדם השתתפות בגובה ש"ח אחד;

"F" – מקדם השלמת פיתוח – בשנת 2013 מקדם בגובה 100%; בשנת 2014 מקדם בגובה 75%; בשנת 2015 מקדם בגובה 65%; בשנת 2016 מקדם בגובה 40%, בשנת 2017 מקדם בגובה 40%, בשנת 2018 מקדם בגובה 25% ומשנת 2019 מקדם בגובה 0%;

"G" – מקדם השלמת פיתוח ברשות מצטרפת – עד תום השנה שבה נוספה לתחום החברה – 100%; בשנה השנייה – 40%; בשנה השלישית – 25%; ומהשנה הרביעית – 0%.

"G" – מקדם השלמת פיתוח ברשות מצטרפת – עד תום השנה הראשונה שאחרי השנה שבה נוספה לתחום החברה – 100%; בשנים השנייה והשלישית – 75%; בשנים הרביעית והחמישית – 50%; בשנים השישית והשביעית – 25%; ומהשנה השמינית – 0%.

עדכון עלויות האנרגיה כללים תשע"ד-2013

10ב.  מנהל הרשות רשאי, לבקשת חברה, לעדכן את עלויות האנרגיה של מערכת המים ומערכת הביוב של החברה הקבועות בסעיף 10(ב)(3)(ג) ו-(ג)(2)(ג), אם שוכנע כי צריכת החשמל שלה עלתה כתוצאה מהקמת תחנות שאיבה חדשות או כתוצאה מגידול במספר הצרכנים של החברה.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 363

הוספת סעיף 10ב

הכרה בהכנסות כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 2)  תש"ף-2020

10ג.   (א)  נתנה חברה שירותי הולכת שפכים או הולכת מים לחברה אחרת, יופחתו מעלות שירותי מים או שירותי ביוב המוכרת לחברה, לפי העניין, הסכומים שהתקבלו בעד מתן שירותי הולכת שפכים או הולכת מים כאמור, בניכוי 10% מהעלות שהוכרה לחברה האחרת בעבור רכישת אותם שירותים.

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

          (ב)  הוכרו לחברה במסגרת פרויקט תשתית ייחודי עלויות שיצרו לחברה הכנסות מעבר להכנסות מאספקת שירותי מים וביוב של צרכני החברה, יופחתו מעלות שירותי מים או שירותי ביוב לחברה, לפי העניין, מלוא ההכנסות מאספקת שירותי מים וביוב שאינם לצרכני החברה ומחצית מהכנסות אחרות לאחר שנוכו מהן עלויות תפעול ועלויות הון שלא הוכרו בפרויקט.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 363

הוספת סעיף 10ג

 

מיום 1.7.2020

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1649

הכרה בהכנסות ממתן שירותי תשתית

10ג. (א) נתנה חברה שירותי הולכת שפכים או הולכת מים לחברה אחרת, יופחתו מעלות שירותי מים או שירותי ביוב המוכרת לחברה, לפי העניין, הסכומים שהתקבלו בעד מתן שירותי הולכת שפכים או הולכת מים כאמור, בניכוי 10% מהעלות שהוכרה לחברה האחרת בעבור רכישת אותם שירותים.

(ב) הוכרו לחברה במסגרת פרויקט תשתית ייחודי עלויות שיצרו לחברה הכנסות מעבר להכנסות מאספקת שירותי מים וביוב של צרכני החברה, יופחתו מעלות שירותי מים או שירותי ביוב לחברה, לפי העניין, מלוא ההכנסות מאספקת שירותי מים וביוב שאינם לצרכני החברה ומחצית מהכנסות אחרות לאחר שנוכו מהן עלויות תפעול ועלויות הון שלא הוכרו בפרויקט.

עלות טיפול בשפכים כללים תשע"ו-2015

11.    (א)  עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק של חברה תהיה כמפורט להלן:

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(1)   רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.703 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(2)   רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.705 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן בתוספת 0.1 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022);

כללים תשע"א-2010 כללים (מס' 2) תשע"ט-2019 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(3)   רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.029 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובתוספת 0.3 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

כללים תשע"א-2010 כללים (מס' 2) תשע"ט-2019 כללים (מס' 2) תש"ף-2020

(4)   רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.246 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובתוספת 0.3 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(5)   חברה המטפלת בשפכיה ביותר ממיתקן אחד – הממוצע המשוקלל של עלות הטיפול המוכרת לכל מיתקן;

כללים תשע"ב-2011

(5א) חברה ששפכיה מטופלים במערכת טיפול בשפכים ומחויבת בעבור מ"ק ביוב לפי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לתמורה בשל אותה מערכת – כפי שנקבע באותם כללים ובחלוקה למקדם פחת מים מוכר של חברה;

כללים תשע"א-2010

(6)   מכפלת הכמויות הנקובות ברישיון ההפקה של מיתקן, בתעריפים לפי כללי קולחין, בהתאם לחלקה היחסי של החברה בכמויות המטופלות במיתקן; ויראו בתשלום או חלף תשלום, כמשמעותם בכללי קולחין, בהסכם עבר שאישר הממונה לפי סעיף 15 לכללי קולחין, כתעריפים לפי כללי קולחין.

          (ב)  בסעיף זה –

          "כמות הספיקה היומית המוכרת" – כמות הספיקה היומית למיתקן המוכרת על ידי מנהל הרשות או 35,000, לפי הנמוך;

          "מיתקן" – מיתקן לטיפול בשפכים המיועד להפחתת ריכוז המזהמים;

          "רמת טיפול בסיסית" – רמת הטיפול הנדרשת מיצרן שפכים גדול לפי תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ"ב-1992;

          "רמת טיפול ירודה" איכות פחותה מרמת טיפול בסיסית;

          "רמת טיפול להשקיה חקלאית בלא מגבלות" ו"רמת טיפול לאיכות הנדרשת" – כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940.

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

          (ג)   על אף האמור, עלות הטיפול המוכרת לטיפול בשפכים למ"ק לגבי מיתקן טיפול המהווה חלק מפרויקט תשתית ייחודי, תהיה לפי עלות רמת הטיפול ובשינויים האלה:

(1)   האחוז הקובע במכפלת עלות רמת הטיפול ובמכפלת כמות הספיקה בפועל בתוספת מכפלת ההפרש שבין אחד לבין האחוז הקובע בעלות רמת הטיפול;

(2)   מכפלת תוצאת הסכום המתקבל בפסקה (1) בכמות הספיקה השנתית בפועל בחלוקה לכמות מי ביוב מוכרת ובחלוקה ליחס שפכים למים;

(3)   על תוצאת המנה המתקבלת בפסקה (2) תיווסף תוצאת החישוב הזו: ההפרש בין עלות ההקמה של המיתקן בפועל לעלות ההקמה שהוכרה למיתקן במכפלת 0.85 ובמכפלת מקדם החזר ההון ובחלוקה לכמות מי ביוב מוכרת;

(4)   התוצאה המתקבלת מהחישוב כאמור בפסקאות (1) עד (3) תיווסף לממוצע המשוקלל של שאר מיתקני החברה, להוציא המיתקן שחושב לפי סעיף קטן (א)(5), והסכום המתקבל יהיה העלות המוכרת לטיפול בשפכים למ"ק של החברה;

(5)   בסעיף קטן זה –

"האחוז הקובע" – אחוז העלות הקבועה שהורה מנהל הרשות הממשלתית לחברה;

"יחס שפכים למים" – יחס שעליו הורה מנהל הרשות הממשלתית לחברה;

"כמות הספיקה בפועל" – קיבולת הספיקה השנתית המאושרת של מיתקן הטיפול בחלוקה לכמות לספיקה השנתית בפועל במיתקן שהוכרה לצורך עדכון מפקד הנכסים האחרון;

"עלות רמת הטיפול" – עלות רמת הטיפול המפורטת בסעיף קטן (א) לגבי אותו מיתקן.

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1321

(א) עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק של חברה תהיה כמפורט להלן:

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.65 ש"ח 0.593 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 0.618 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.5 ש"ח 1.369 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.425 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.8 ש"ח 1.643 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.710 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2 ש"ח 1.825 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.900 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(5) חברה המטפלת בשפכיה ביותר ממיתקן אחד – הממוצע המשוקלל של עלות הטיפול המוכרת לכל מיתקן.

 

מיום 1.1.2011

כללים תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 115

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.643 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.710 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 1.825 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.900 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(5) חברה המטפלת בשפכיה ביותר ממיתקן אחד – הממוצע המשוקלל של עלות הטיפול המוכרת לכל מיתקן;

(6) מכפלת הכמויות הנקובות ברישיון ההפקה של מיתקן, בתעריפים לפי כללי קולחין, בהתאם לחלקה היחסי של החברה בכמויות המטופלות במיתקן; ויראו בתשלום או חלף תשלום, כמשמעותם בכללי קולחין, בהסכם עבר שאישר הממונה לפי סעיף 15 לכללי קולחין, כתעריפים לפי כללי קולחין.

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 388

ת"ט תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 482

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.593 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 0.618 שקלים חדשים 0.625 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.369 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.425 שקלים חדשים 1.441 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.643 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.710 שקלים חדשים 1.729 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 1.825 שקלים חדשים, והחל בשנת 2011 – 1.900 שקלים חדשים 1.921 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1080

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.625 0.634 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.441 1.461 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.729 1.753 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 1.921 1.948 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 457

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.634 0.641 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.461 1.625 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.753 1.935 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 1.948 2.142 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(5) חברה המטפלת בשפכיה ביותר ממיתקן אחד – הממוצע המשוקלל של עלות הטיפול המוכרת לכל מיתקן;

(5א) חברה ששפכיה מטופלים במערכת טיפול בשפכים ומחויבת בעבור מ"ק ביוב לפי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לתמורה בשל אותה מערכת – כפי שנקבע באותם כללים ובחלוקה למקדם פחת מים מוכר של חברה;

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1575

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.641 0.652 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.625 1.653 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.935 1.968 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.142 2.178 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 348

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.652 0.654 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.653 1.658 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.968 1.974 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.178 2.185 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7268 מיום 10.7.2013 עמ' 1499

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.654 0.660 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.658 1.673 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.974 1.992 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.185 2.205 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 363

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.660 0.668 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.673 1.693 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.992 2.016 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.205 2.231 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1582

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.668 0.667 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.693 1.691 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.016 2.013 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.231 2.228 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 515

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.667 0.669 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.691 1.696 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.013 2.019 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.228 2.235 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1301

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.669 0.692 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.696 1.679 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.019 1.999 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.235 2.213 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 430

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.692 0.689 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.679 1.671 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.999 1.989 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.213 2.202 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7681 מיום 30.6.2016 עמ' 1487

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.689 0.687 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.671 1.667 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.989 1.984 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.202 2.197 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 412

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.687 0.689 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.667 1.671 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.984 1.989 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.197 2.202 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.6.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1287

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.689 0.695 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.671 1.686 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 1.989 2.006 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.202 2.221 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2238

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.695 0.702 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.686 1.702 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.006 2.025 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.221 2.242 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1630

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין 0.702 0.704 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.702 1.708 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.025 2.033 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.242 2.251 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3432

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין  0.704 0.713 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.708 1.731 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן בתוספת 0.1 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022);

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.033 2.059 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובתוספת 0.3 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.251 2.280 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובתוספת 0.3 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.1.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 243

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין  0.713 0.709 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.731 1.719 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן בתוספת 0.1 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022);

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.059 2.046 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובתוספת 0.3 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.280 2.265 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובתוספת 0.3 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

 

מיום 1.7.2020

כללים (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1649

11. (א) עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק של חברה תהיה כמפורט להלן:

(1) רמת טיפול ירודה – ההפרש שבין  0.709 0.703 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;

(2) רמת טיפול בסיסית – ההפרש שבין 1.719 1.705 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן בתוספת 0.1 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022);

(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות – ההפרש שבין 2.046 2.029 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובתוספת 0.3 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת – ההפרש שבין 2.265 2.246 שקלים חדשים ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן ובתוספת 0.3 שקלים חדשים למ"ק בספיקה שנתית שאינה עולה על 8,000 מטר מעוקב במיתקן שמנהל הרשות קבע לגביו כי הוא אינו מיועד לביטול עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (6);

(5) חברה המטפלת בשפכיה ביותר ממיתקן אחד – הממוצע המשוקלל של עלות הטיפול המוכרת לכל מיתקן;

(5א) חברה ששפכיה מטופלים במערכת טיפול בשפכים ומחויבת בעבור מ"ק ביוב לפי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לתמורה בשל אותה מערכת – כפי שנקבע באותם כללים ובחלוקה למקדם פחת מים מוכר של חברה;

(6) מכפלת הכמויות הנקובות ברישיון ההפקה של מיתקן, בתעריפים לפי כללי קולחין, בהתאם לחלקה היחסי של החברה בכמויות המטופלות במיתקן; ויראו בתשלום או חלף תשלום, כמשמעותם בכללי קולחין, בהסכם עבר שאישר הממונה לפי סעיף 15 לכללי קולחין, כתעריפים לפי כללי קולחין.

(ב) בסעיף זה –

"כמות הספיקה היומית המוכרת" – כמות הספיקה היומית למיתקן המוכרת על ידי מנהל הרשות או 35,000, לפי הנמוך;

"מיתקן" – מיתקן לטיפול בשפכים המיועד להפחתת ריכוז המזהמים;

"רמת טיפול בסיסית" – רמת הטיפול הנדרשת מיצרן שפכים גדול לפי תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ"ב-1992;

"רמת טיפול ירודה" איכות פחותה מרמת טיפול בסיסית;

"רמת טיפול להשקיה חקלאית בלא מגבלות" ו"רמת טיפול לאיכות הנדרשת" – כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940.

(ג) על אף האמור, עלות הטיפול המוכרת לטיפול בשפכים למ"ק לגבי מיתקן טיפול המהווה חלק מפרויקט תשתית ייחודי, תהיה לפי עלות רמת הטיפול ובשינויים האלה:

(1) האחוז הקובע במכפלת עלות רמת הטיפול ובמכפלת כמות הספיקה בפועל בתוספת מכפלת ההפרש שבין אחד לבין האחוז הקובע בעלות רמת הטיפול;

(2) מכפלת תוצאת הסכום המתקבל בפסקה (1) בכמות הספיקה השנתית בפועל בחלוקה לכמות מי ביוב מוכרת ובחלוקה ליחס שפכים למים;

(3) על תוצאת המנה המתקבלת בפסקה (2) תיווסף תוצאת החישוב הזו: ההפרש בין עלות ההקמה של המיתקן בפועל לעלות ההקמה שהוכרה למיתקן במכפלת 0.85 ובמכפלת מקדם החזר ההון ובחלוקה לכמות מי ביוב מוכרת;

(4) התוצאה המתקבלת מהחישוב כאמור בפסקאות (1) עד (3) תיווסף לממוצע המשוקלל של שאר מיתקני החברה, להוציא המיתקן שחושב לפי סעיף קטן (א)(5), והסכום המתקבל יהיה העלות המוכרת לטיפול בשפכים למ"ק של החברה;

(5) בסעיף קטן זה –

"האחוז הקובע" – אחוז העלות הקבועה שהורה מנהל הרשות הממשלתית לחברה;

"יחס שפכים למים" – יחס שעליו הורה מנהל הרשות הממשלתית לחברה;

"כמות הספיקה בפועל" – קיבולת הספיקה השנתית המאושרת של מיתקן הטיפול בחלוקה לכמות לספיקה השנתית בפועל במיתקן שהוכרה לצורך עדכון מפקד הנכסים האחרון;

"עלות רמת הטיפול" – עלות רמת הטיפול המפורטת בסעיף קטן (א) לגבי אותו מיתקן.

עלות להולכת ביוב המבוצעת בידי אחר כללים תשע"ב-2011

11א.  (א)  עלות הולכת הביוב המבוצעת שלא בידי החברה, תהיה לפי כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – כללי תשתית), בכפוף לשינויים כמפורט להלן:

(1)   לא ייווסף 10% לחישוב העלות;

(2)   השעות השנתיות לחישוב ייקבעו לפי 50% לקווי לחץ ו-25% לקווים גרויטציונים;

(3)   אנרגיה תיקבע לפי 120%;

(4)   תחנת שאיבה לפי המחירון תיקבע לפי 150%;

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

(5)   אחזקה לתחנות שאיבה לביוב תיקבע לפי 4%

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

(6)   אחזקה לצינורות ביוב בגרוויטציה תיקבע לפי 1.5%;

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

(7)   אחזקה לצינורות ביוב בסניקה תיקבע לפי 1%.

          (ב)  לעניין סעיף זה –

          "אנרגיה" ו"שעות שנתיות" – לפי התוספת הראשונה לכללי תשתית;

          "מחירון" – כהגדרתו בכללי תשתית.

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 457

הוספת סעיף 11א

 

מיום 1.6.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1287

הוספת פסקאות 11א(א)(5) עד 11א(א)(7)

עלות להולכת מים המבוצעת בידי אחר כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

11ב.  (א)  עלות הולכת מים המבוצעת שלא בידי החברה, תהיה לפי כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – כללי תשתית), בכפוף לשינויים האלה:

(1)   לא יווספו 10% לחישוב העלות;

(2)   עלות הקווים, המצויים בתוך תחום בנוי, יחושבו לפי 160% מהקבוע במחירון.

          (ב)  לעניין סעיף זה, "מחירון" – כהגדרתו בכללי תשתית.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 348

הוספת סעיף 11ב

שיעור פחת מים מוכר כללים תשע"ד-2013

12.    (א)  שיעור פחת מים מוכר של חברה לכל מטרת צריכה יהיה – 7%.

כללים תש"ף-2019

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2020, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

כללים תשע"ה-2014

(1)   לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א) –

כללים תשע"ה-2014

(א)   (נמחקה);

(ב)   בשנת 2015 – 11.66;

כללים תשע"ו-2015

(ג)    בשנת 2016 – 11.66;

כללים תשע"ז-2016

(ד)   בשנת 2017 – 11.66;

כללים תשע"ח-2018

(ה)   בשנת 2018 – 11.66;

כללים תשע"ט-2018

(ו)    בשנת 2019 – 11.66;

כללים תש"ף-2019

(ז)    בשנת 2020 – 11.66;

כללים תשע"ה-2014

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א)   בשנת 2015 – 12.66;

כללים תשע"ו-2015

(ב)   בשנת 2016 – 12.66;

כללים תשע"ז-2016

(ג)    בשנת 2017 – 12.66;

כללים תשע"ח-2018

(ד)   בשנת 2018 – 12.66;

כללים תשע"ט-2018

(ה)   בשנת 2019 – 12.66;

כללים תש"ף-2019

(ו)    בשנת 2020 – 12.66;

כללים תש"ף-2019

(1ב) לחברה לפי פסקה (3) להגדרת חברה (א) – בשנת 2020 – 8.5%;

כללים תשע"ז-2016

(2)   (נמחקה);

כללים תשע"ז-2016

(3)   (נמחקה).

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015 כללים תשע"ז-2016

          (ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שנוסף לתחומה תחום של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות האלה, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום החברה ובתחום הרשות המקומית, של שיעור פחת המים שנקבע לחברה לפי סעיפים (א) ו-(ב) ושיעור פחת מים מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו שויכה במועד שבו נוספה לתחום החברה, באחוזים, לפי פסקאות (1) עד (3), אם הוא גדול משיעור פחת המים המוכר שנקבע לחברה כאמור:

(1)   בתקופה הראשונה –

(א)   אשכול 1 עד 4 – 15;

(ב)   אשכול 5 עד 6 – 11;

(ג)    אשכול 7 ומעלה – 9;

(2)   בתקופה השנייה –

(א)   אשכול 1 עד 4 – 13.25;

(ב)   אשכול 5 עד 6 – 10.25;

(ג)    אשכול 7 ומעלה – 8;

(3)   בתקופה השלישית –

(א)   אשכול 1 עד 4 – 11.5;

(ב)   אשכול 5 עד 6 – 9.5.

כללים תשע"ו-2015

          (ב2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה אזורית שהוקמה אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות הראשונה עד השלישית, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת, של שיעור פחת מים שנקבע לאותן רשויות מקומיות, לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו הן משויכות, באחוזים, לפי סעיף קטן (ב1)(1) עד (3).

כללים תשע"ו-2015 כללים תשע"ט-2018

          (ב3) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שמונתה לה חברה מנהלת אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ושיעור פחת מים שלה למטרת צורכי בית בשנה שקדמה למינוי גדול משיעור פחת מים שהוכר לה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופה הראשונה – לפי סעיף קטן (ב1)(2), ובתקופות השנייה והשלישית – לפי סעיף (ב1)(3).

כללים תשע"ח-2018

          (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א), (ב), (ב2) ו-(ב3), שיעור פחת מים מוכר בעבור מים שהפיקה חברה יהיה שווה לשיעור פחת המים המוכר שנקבע לפי סעיפים קטנים (א), (ב), (ב2) ו-(ב3), לפי העניין, בניכוי 2%.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 388

החלפת פסקה 12(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 11%;

(2) בשנת 2011 – 10.25%;

(3) בשנת 2012 – 9.5%;

(4) בשנת 2013 – 8.75%.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 457

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2013, יהיה שיעור פחת מים מוכר של חברה –

(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-75 אחוזים מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 15%;

(2) בשנת 2011 – 13.25%;

(3) בשנת 2012 – 11.5% 13.25%;

(4) בשנת 2013 – 9.75%;

(2) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 25 אחוזים ובין 75 אחוזים, כמפורט להלן הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 10 אחוזים ובין 65 אחוזים ואם החברה הוקמה לפני 1 בינואר 2008 ביחס שלמעלה מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 13%;

(2) בשנת 2011 – 11.75%;

(3) בשנת 2012 – 10.5% 9.75%;

(4) בשנת 2013 – 9.25%;

(3) שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), בשנת 2011 – 8.75%.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 349

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

שיעור פחת מים מוכר

12. (א) שיעור פחת מים מוכר של חברה יהיה 8%.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2013, יהיה שיעור פחת מים מוכר של חברה –

(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 15%;

(2) בשנת 2011 – 13.25%;

(3) בשנת 2012 – 13.25%;

(4) בשנת 2013 – 9.75%;

(2) הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 10 אחוזים ובין 65 אחוזים ואם החברה הוקמה לפני 1 בינואר 2008 ביחס שלמעלה מ-65 אחוזים, כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 13%;

(2) בשנת 2011 – 11.75%;

(3) בשנת 2012 – 9.75%;

(4) בשנת 2013 – 9.25%;

(3) שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), בשנת 2011 – 8.75%.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 363

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

שיעור פחת מים מוכר

12. (א) שיעור פחת מים מוכר של חברה יהיה 8%.

(ב) על האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2015, יהיה שיעור פחת מים מוכר של חברה, באחוזים –

(1) לחברה (א) –

(א) בשנת 2013 – 11.25;

(ב) בשנת 2014 – 10.17;

(ג) בשנת 2015 – 9.08;

(2) לחברה (ב) –

(א) בשנת 2013 – 9.25;

(ב) בשנת 2014 – 8.63;

(3) לחברה (ג), בשנת 2013 – 8.5.

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 515

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2016, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה (א) לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א)

(א) בשנת 2014 – 14;

(ב) בשנת 2015 – 11.66;

(ג) בשנת 2016 – 9.33;

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א) בשנת 2015 – 12.66;

(ב) בשנת 2016 – 10.33;

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1301

(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שנוסף לתחומה תחום של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות האלה, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום החברה ובתחום הרשות המקומית, של שיעור פחת המים שנקבע לחברה לפי סעיפים (א) ו-(ב) ושיעור פחת מים מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו היא משויכת, באחוזים, לפי פסקאות (1) עד (3), אם הוא גדול משיעור פחת המים המוכר שנקבע לחברה כאמור:

(1) בתקופה הראשונה –

(א) אשכול 1 עד 4 – 15;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 11;

(ג) אשכול 7 ומעלה – 9;

(2) בתקופה השנייה –

(א) אשכול 1 עד 4 – 13.25;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 10.25;

(ג) אשכול 7 ומעלה – 8;

(3) בתקופה השלישית –

(א) אשכול 1 עד 4 – 11.5;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 9.5.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) עד (ב1), שיעור פחת מים מוכר בעבור מים שהפיקה חברה יהיה שווה לשיעור פחת המים המוכר שנקבע לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) עד (ב1), לפי העניין, בניכוי 2%.

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 430

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2016, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א) –

(א) (נמחקה);

(ב) בשנת 2015 – 11.66;

(ג) בשנת 2016 – 9.33 11.66;

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א) בשנת 2015 – 12.66;

(ב) בשנת 2016 – 10.33 12.66;

(2) לחברה (ב) –

(א) בשנת 2014 – 9.25;

(ב) בשנת 2015 בשנים 2015 ו-2016 – 8.63;

(3) לחברה (ג), בשנת 2014 – 8.

(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שנוסף לתחומה תחום של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות האלה, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום החברה ובתחום הרשות המקומית, של שיעור פחת המים שנקבע לחברה לפי סעיפים (א) ו-(ב) ושיעור פחת מים מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו היא משויכת, באחוזים, לפי פסקאות (1) עד (3), אם הוא גדול משיעור פחת המים המוכר שנקבע לחברה כאמור:

(1) בתקופה הראשונה –

(א) אשכול 1 עד 4 – 15;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 11;

(ג) אשכול 7 ומעלה – 9;

(2) בתקופה השנייה –

(א) אשכול 1 עד 4 – 13.25;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 10.25;

(ג) אשכול 7 ומעלה – 8;

(3) בתקופה השלישית –

(א) אשכול 1 עד 4 – 11.5;

(ב) אשכול 5 עד 6 – 9.5.

(ב2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה אזורית שהוקמה אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות הראשונה עד השלישית, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום הרשויות המקומיות שבתחומן היא פועלת, של שיעור פחת מים שנקבע לאותן רשויות מקומיות, לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו הן משויכות, באחוזים, לפי סעיף קטן (ב1)(1) עד (3).

(ב3) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שמונתה לה חברה מנהלת אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ושיעור פחת מים שלה למטרת צורכי בית בשנה שקדמה למינוי גדול משיעור פחת מים שהוכר לה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופה הראשונה – לפי סעיף קטן (ב1)(2), ובתקופה השנייה – לפי סעיף (ב1)(3).

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב1) (ב3), שיעור פחת מים מוכר בעבור מים שהפיקה חברה יהיה שווה לשיעור פחת המים המוכר שנקבע לפי סעיפים קטנים (א) עד (ב1) (ב3), לפי העניין, בניכוי 2%.

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 412

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2016 2017, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א) –

(א) (נמחקה);

(ב) בשנת 2015 – 11.66;

(ג) בשנת 2016 – 11.66;

(ד) בשנת 2017 – 11.66;

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א) בשנת 2015 – 12.66;

(ב) בשנת 2016 – 12.66;

(ג) בשנת 2017 – 12.66;

(2) לחברה (ב) –

(א) בשנת 2014 – 9.25;

(ב) בשנים 2015 ו-2016 – 8.63;

(3) לחברה (ג), בשנת 2014 – 8.

(ב1) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שנוסף לתחומה תחום של רשות מקומית אחרי יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופות האלה, ממוצע משוקלל, לפי גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום החברה ובתחום הרשות המקומית, של שיעור פחת המים שנקבע לחברה לפי סעיפים (א) ו-(ב) ושיעור פחת מים מוכר לרשות המקומית לפי אשכול המדרג הכלכלי-חברתי שאליו היא משויכת שויכה במועד שבו נוספה לתחום החברה, באחוזים, לפי פסקאות (1) עד (3), אם הוא גדול משיעור פחת המים המוכר שנקבע לחברה כאמור:

 

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7918 מיום 1.1.2018 עמ' 737

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2017 2018, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א) –

(א) (נמחקה);

(ב) בשנת 2015 – 11.66;

(ג) בשנת 2016 – 11.66;

(ד) בשנת 2017 – 11.66;

(ה) בשנת 2018 – 11.66;

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א) בשנת 2015 – 12.66;

(ב) בשנת 2016 – 12.66;

(ג) בשנת 2017 – 12.66;

(ד) בשנת 2018 – 12.66;

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב3) (א), (ב), (ב2) ו-(ב3), שיעור פחת מים מוכר בעבור מים שהפיקה חברה יהיה שווה לשיעור פחת המים המוכר שנקבע לפי סעיפים קטנים (א) עד (ב3) (א), (ב), (ב2) ו-(ב3), לפי העניין, בניכוי 2%.

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1630

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2018 2019, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א) –

(א) (נמחקה);

(ב) בשנת 2015 – 11.66;

(ג) בשנת 2016 – 11.66;

(ד) בשנת 2017 – 11.66;

(ה) בשנת 2018 – 11.66;

(ו) בשנת 2019 – 11.66;

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א) בשנת 2015 – 12.66;

(ב) בשנת 2016 – 12.66;

(ג) בשנת 2017 – 12.66;

(ד) בשנת 2018 – 12.66;

(ה) בשנת 2019 – 12.66;

(ב3) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בחברה שמונתה לה חברה מנהלת אחרי יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), ושיעור פחת מים שלה למטרת צורכי בית בשנה שקדמה למינוי גדול משיעור פחת מים שהוכר לה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית בתקופה הראשונה – לפי סעיף קטן (ב1)(2), ובתקופה השנייה ובתקופות השנייה והשלישית – לפי סעיף (ב1)(3).

 

מיום 1.1.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 243

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2019 2020, יהיה שיעור פחת מים מוכר למטרת צורכי בית, באחוזים –

(1) לחברה לפי פסקה (1) להגדרה חברה (א) –

(א) (נמחקה);

(ב) בשנת 2015 – 11.66;

(ג) בשנת 2016 – 11.66;

(ד) בשנת 2017 – 11.66;

(ה) בשנת 2018 – 11.66;

(ו) בשנת 2019 – 11.66;

(ז) בשנת 2020 – 11.66;

(1א) לחברה לפי פסקה (2) להגדרה חברה (א) –

(א) בשנת 2015 – 12.66;

(ב) בשנת 2016 – 12.66;

(ג) בשנת 2017 – 12.66;

(ד) בשנת 2018 – 12.66;

(ה) בשנת 2019 – 12.66;

(ו) בשנת 2020 – 12.66;

(1ב) לחברה לפי פסקה (3) להגדרת חברה (א) – בשנת 2020 – 8.5%;

מקדם פחת מים מוכר כללים תשע"ד-2013

13.  מקדם פחת מים מוכר של חברה יהיה שווה לאחד חלקי ההפרש בין אחד לבין שיעור פחת המים המוכר של החברה.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 388

החלפת פסקה 13(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), כמפורט להלן:

(1) בשנת 2010 – 1.124;

(2) בשנת 2011 – 1.114;

(3) בשנת 2012 – 1.105;

(4) בשנת 2013 – 1.096.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 458

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2013, יהיה מקדם פחת מים מוכר של חברה –

(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החב