כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – ביוב

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – תעריפי מים

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – אספקת מים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

מתן שירותי מים וביוב לפי תעריפים

Go

4

סעיף 3

תעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב

Go

4

סעיף 4

תעריף לשירותי מים

Go

5

סעיף 5

תעריף לצריכה חורגת

Go

6

סעיף 6

תעריף לשירות ביוב

Go

6

סעיף 6א

תעריף לשירותי מים וביוב מסוימים

Go

6

סעיף 6ב

תעריף שירותי ביוב לשפכים

Go

7

סעיף 6ג

תעריפים בעד מים המשמשים לשירותי כבאות והצלה

Go

7

סעיף 8

עדכון תעריפים

Go

7

סעיף 9

גבייה על פי קריאת מד מים

Go

7

סעיף 9א

גבייה באמצעות הוראת קבע

Go

7

סעיף 10

תשלום מיוחד

Go

7

סעיף 11

תחילה

Go

7

סעיף 12

הוראות מעבר כללים

Go

8

 

תוספת ראשונה

Go

8

 

תוספת שנייה

Go

10

 

תוספת שלישית

Go

13

סעיף 2

כללים

Go

13

סעיף 3

כללים

Go

14


כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009*

          בתוקף סמכותה לפי סעיפים 102 ו-103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 102(ב) ו-(ו) ו-107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, כללים אלה:

הגדרות

1.    בכללים אלה –

כללים תש"ע-2010

          "חברת מקורות" – מקורות, חברת מים בע"מ, המספקת מים לפי רישיון הפקה;

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1329

הוספת הגדרת " חברת מקורות"

          "יום ההפעלה" – מועד החלת תעריפים על חברה לפי כללים אלה לראשונה;

כללים תשע"ג-2012 כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

          "כללי איכות שפכים" – כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014;

מיום 7.9.2011

כללים (מס' 4) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7021 מיום 8.8.2011 עמ' 1227

הוספת הגדרת "כללי איכות שפכים"

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 334

החלפת הגדרת "כללי איכות שפכים"

הנוסח הקודם:

"כללי איכות שפכים" – כללי תאגידי מים וביוב (איכות שפכי מפעלים הניתנים להזרמה למערכת הביוב), התשע"א-2011;

 

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1440

"כללי איכות שפכים" – כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011 התשע"ד-2014;

          "כללי הספקים המקומיים" – כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994;

          "כללי חישוב עלות" – כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009;

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "כללי אמות מידה" – כללי תאגידי מים וביוב לעניין אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה לפי סעיף 99 לחוק;

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1074

הוספת הגדרת "כללי אמות מידה"

          "כללי מקורות" – כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987;

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

          "מד-מים" – כהגדרתו בכללי מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988 (להלן – כללי מדי-מים), לרבות מגוף, צינור הדרוש להתקנתו וכל אבזר הלווה המשמש אותו;

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2245

"מד-מים" – כהגדרתו בתקנות בכללי מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988 (להלן – תקנות כללי מדי-מים), לרבות מגוף, צינור הדרוש להתקנתו וכל אבזר הלווה המשמש אותו;

          "מים שפירים לגינון ציבורי" – כל אחד מאלה:

(1)   מים שהוקצו ונצרכו כדין וסופקו בפועל להשקיית גינון ציבורי לפי סעיף 16א לכללי המים (השימוש במים באזורי קיצוב), התשל"ו-1976 (להלן – כללי הקיצוב); ובלבד שהותקן מד-מים המודד רק את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי, והחברה בדקה אחת לשנים עשר חודשים לפחות ממועד התקנת מד-המים או ממועד הבדיקה האחרונה, לפי העניין, כי מד-המים מודד את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי בלבד;

כללים תשע"ד-2013

(2)   (נמחקה);

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 383

מחיקת פסקה (2) להגדרת "מים שפירים לגינון ציבורי"

הנוסח הקודם:

(2) מים שהוקצו ונצרכו כדין להשקיית גינון ציבורי לפי כללי הקיצוב; ובלבד שהותקן מד-מים המודד רק את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי והחברה בדקה לפחות כל שנים עשר חודשים ממועד התקנת מד-המים או ממועד הבדיקה האחרונה, לפי העניין, כי מד-המים מודד רק את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי;

כללים תש"ע-2010

          "מע"מ" – השיעור שקבע שר האוצר לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן – חוק מס ערך מוסף);

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1329

הוספת הגדרת "מע"מ"

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          "נכס ותיק" – (בוטלה);

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1135

ביטול הגדרת "נכס ותיק"

הנוסח הקודם:

"נכס ותיק" – כהגדרתו בכללי חישוב עלות;

כללים תשע"ח-2017

          "רשות הכבאות וההצלה" ו"הנציב" – כהגדרתם בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 637

הוספת הגדרת ""רשות הכבאות וההצלה" ו"הנציב""

כללים תש"ע-2010

          "ספק מקומי" – כהגדרתו בסעיף 1 לכללי הספקים המקומיים שלא הקים חברה ושחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק;

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1329

הוספת הגדרת " ספק מקומי"

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

          "צרכן" – כהגדרתו בכללי אמות המידה;

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1440

הוספת הגדרת "צרכן"

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

          "צרכן גדול" – צרכן הצורך כמות שמעל 15,000 מ"ק מים לשנה דרך מד-מים בודד או מזרים כמות שמעל 15,000 מ"ק ביוב לשנה למערכות הביוב של החברה, לפי העניין וסוגי השירותים שצרך;

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1440

הוספת הגדרת "צרכן גדול"

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "שירותי ביוב" – לרבות הקמת מערכת ביוב ומתן שירות מסוים;

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1074

"שירותי ביוב" – לרבות הקמת מערכת ביוב ומתן שירות מסוים;

כללים (מס' 4) תשע"א-2011

          "שירותי ביוב לשפכים" – טיפול בשפכים חריגים, טיפול בשפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב ועריכת בדיקות ודגימות על ידי החברה, כמשמעותם בכללי איכות שפכים;

מיום 7.9.2011

כללים (מס' 4) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7021 מיום 8.8.2011 עמ' 1227

הוספת הגדרת "שירותי ביוב לשפכים"

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "שירותי מים" – לרבות הקמת מערכת מים ומתן שירות מסוים;

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1074

"שירותי מים" – לרבות הקמת מערכת מים ומתן שירות מסוים;

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          "שירות מסוים" – שירות שביצעה חברה לפי כללי אמות המידה או שירות שנקבע לגביו תעריף בתוספת השנייה;

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1074

הוספת הגדרת "שירות מסוים"

          "ש"ח" – שקלים חדשים.

מתן שירותי מים וביוב לפי תעריפים

2.    (א)  התעריפים הנקובים בכללים אלה כוללים תשלומים שוטפים בעד הקמת מערכות מים וביוב ועדכונם יהיה לפי כללי חישוב עלות.

כללים (מס' 2) תשע"א-2010 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ב)  חברה לא תגבה כל תשלום בעד שירותי מים וביוב שלא לפי התעריפים הנקובים בכללים אלה ובכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), התשע"ה-2015 לרבות היטלים או אגרות לפי חוקי עזר לביוב או למים או היטלים או אגרות בחוק עזר אחר שמשמעותו דומה גם אם כותרתו שונה, או כל תשלום שהסמכות לקובעו נתונה בידי מועצת הרשות הממשלתית או כל תשלום שנקבע בהתאם.

          (ג)   חברה לא תשית על צרכן היטלי הפקה כמשמעותם בסעיף 116 לחוק המים ותמיכות במפקידי מים כמשמעותם בסעיף 160(ב)(3) לחוק המים.

כללים תש"ע-2010

          (ד)  למעט אם נקבע אחרת, התעריפים הנקובים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף; נקבעו תעריפים בכללים אלה בדרך של הפניה לתעריפים או לרכיבים בתעריפים הקבועים בדבר חקיקה אחר, יופחת מהם שיעור מס ערך מוסף ככל שנכלל שם, והכל לפי העניין.

כללים (מס' 2) תשע"א-2010 כללים (מס' 3) תשע"א-2011 כללים תשע"ב-2011

          (ה)  התעריפים המפורטים בכללים אלה, לא יחולו לעניין המים המסופקים על ידי החברה לחברת מקורות או לספק מקומי אחר כמשמעותו בכללי הספקים המקומיים; סופקו מים בידי החברה לחברת מקורות או לספק מקומי אחר כאמור, ולא ניתנה לגביהם הוראה לפי סעיף 35א לחוק המים או סעיף 40 לחוק, יהיה התעריף כפי שאישר מנהל הרשות ובלבד שנקבע כתנאי ברישיון ההפקה; כל עוד לא נקבע או אושר תעריף כאמור, יהיה התעריף, לחודש, התעריפים הקבועים בכללי מקורות, לפי הכמויות, סוג המים והעניין – בתוספת התעריף הקבוע בסעיף 4(3)(3.2) לכללי הספקים המקומיים ובתוספת התעריף הקבוע בסעיף 5(א) לאותם כללים.

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1329

(ד) למעט אם נקבע אחרת, התעריפים הנקובים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; נקבעו תעריפים בכללים אלה בדרך של הפניה לתעריפים או לרכיבים בתעריפים הקבועים בדבר חקיקה אחר, יופחת מהם שיעור מס ערך מוסף ככל שנכלל שם, והכל לפי העניין.

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 393

(ב) חברה לא תגבה כל תשלום בעד שירותי מים וביוב שלא לפי התעריפים הנקובים בכללים אלה לרבות היטלים או אגרות לפי חוקי עזר לביוב או למים או היטלים או אגרות בחוק עזר אחר שמשמעותו דומה גם אם כותרתו שונה, או כל תשלום שהסמכות לקובעו נתונה בידי מועצת הרשות הממשלתית או כל תשלום שנקבע בהתאם.

(ג) חברה לא תשית על צרכן היטלי הפקה כמשמעותם בסעיף 116 לחוק המים ותמיכות במפקידי מים כמשמעותם בסעיף 160(ב)(3) לחוק המים.

(ד) למעט אם נקבע אחרת, התעריפים הנקובים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף; נקבעו תעריפים בכללים אלה בדרך של הפניה לתעריפים או לרכיבים בתעריפים הקבועים בדבר חקיקה אחר, יופחת מהם שיעור מס ערך מוסף ככל שנכלל שם, והכל לפי העניין.

(ה) התעריפים המפורטים בכללים אלה, לא יחולו לעניין המים המסופקים על ידי החברה לחברת מקורות או לספק מקומי אחר כמשמעותו בכללי הספקים המקומיים; סופקו מים בידי החברה לחברת מקורות או לספק מקומי אחר כאמור, ולא ניתנה לגביהם הוראה לפי סעיף 35א לחוק, יהיה התעריף כפי שאישר מנהל הרשות ובלבד שנקבע כתנאי ברישיון ההפקה; כל עוד לא נקבע או אושר תעריף כאמור, יהיה התעריף, לחודש, התעריפים הקבועים בכללי מקורות, לפי הכמויות, סוג המים והעניין – בתוספת התעריף הקבוע בסעיף 4(3)(3.2) לכללי הספקים המקומיים.

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1074

(ה) התעריפים המפורטים בכללים אלה, לא יחולו לעניין המים המסופקים על ידי החברה לחברת מקורות או לספק מקומי אחר כמשמעותו בכללי הספקים המקומיים; סופקו מים בידי החברה לחברת מקורות או לספק מקומי אחר כאמור, ולא ניתנה לגביהם הוראה לפי סעיף 35א לחוק, יהיה התעריף כפי שאישר מנהל הרשות ובלבד שנקבע כתנאי ברישיון ההפקה; כל עוד לא נקבע או אושר תעריף כאמור, יהיה התעריף, לחודש, התעריפים הקבועים בכללי מקורות, לפי הכמויות, סוג המים והעניין – בתוספת התעריף הקבוע בסעיף 4(3)(3.2) לכללי הספקים המקומיים ובתוספת התעריף הקבוע בסעיף 5(א) לאותם כללים.

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 452

(ה) התעריפים המפורטים בכללים אלה, לא יחולו לעניין המים המסופקים על ידי החברה לחברת מקורות או לספק מקומי אחר כמשמעותו בכללי הספקים המקומיים; סופקו מים בידי החברה לחברת מקורות או לספק מקומי אחר כאמור, ולא ניתנה לגביהם הוראה לפי סעיף 35א לחוק לחוק המים או סעיף 40 לחוק, יהיה התעריף כפי שאישר מנהל הרשות ובלבד שנקבע כתנאי ברישיון ההפקה; כל עוד לא נקבע או אושר תעריף כאמור, יהיה התעריף, לחודש, התעריפים הקבועים בכללי מקורות, לפי הכמויות, סוג המים והעניין – בתוספת התעריף הקבוע בסעיף 4(3)(3.2) לכללי הספקים המקומיים ובתוספת התעריף הקבוע בסעיף 5(א) לאותם כללים.

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1135

(ב) חברה לא תגבה כל תשלום בעד שירותי מים וביוב שלא לפי התעריפים הנקובים בכללים אלה ובכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), התשע"ה-2015 לרבות היטלים או אגרות לפי חוקי עזר לביוב או למים או היטלים או אגרות בחוק עזר אחר שמשמעותו דומה גם אם כותרתו שונה, או כל תשלום שהסמכות לקובעו נתונה בידי מועצת הרשות הממשלתית או כל תשלום שנקבע בהתאם.

תעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

3.       התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א':

כללים תשע"ג-2012 כללים תשע"ה-2014

(1)  בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015 כללים (מס' 2) תשפ"ב-2022

(א)   התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.502 ש"ח;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015 כללים (מס' 2) תשפ"ב-2022

(ב)   התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 11.608 ש"ח;

(2)  בעד כל צריכה אחרת –

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

(א)   התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

(1)   לצרכן מים וביוב – לפי פסקה (1)(ב);

כללים תשע"ו-2015 כללים תשע"ז-2016 כללים (מס' 2) תשע"ז-2017 כללים תשע"ט-2018 כללים תש"ף-2019

(2)   לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) ואולם בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה התעריף האמור יהיה בהפחתה של 1 ש"ח למ"ק, ובהפחתה של 1.25 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

כללים תש"ף-2019 ת"ט תש"ף-2020

(3)   לצרכן מים וביוב, למעט מוסד עירוני הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות –

(3.1) בעד שירותי מים וביוב – מכפלת כמות המים המוזרמת לביוב, במ"ק, לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בחלוקה ל-0.7 ובמכפלת התעריף לשירותי מים וביוב לפי פסקה 1(ב), ולצרכן גדול – בהפחתה של 1 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.25 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(3.2) בעד שירותי מים – מכפלת כמות המים המהווה את ההפרש שבין כמות המים שנצרכה לבין כמות המים שחויבה בתעריף המים והביוב לפי פסקה (3.1) בתעריף לפי פסקה (4);

כללים תשע"ו-2015 כללים תשע"ז-2016 כללים תשע"ט-2018 כללים תש"ף-2019

(4)   לצרכן מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים הקבוע כ-2R בכללי מקורות, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.7 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.95 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

כללים תשע"ו-2015

(5)   לצרכן ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

כללים תשע"א-2010

(ב)   (נמחקה)[1];

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

(ג)    על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015 כללים (מס' 2) תשפ"ב-2022

(1)   התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 9.538 ש"ח;

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

(2)   (נמחקה);

(3)   סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר;

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

(ד)   לעניין פסקה זו, "מוסד עירוני" – נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת הנכסים של הרשות המקומית, שהצהירו עליו ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של אותה רשות, כי התקיימו לגביו כל אלה:

(1)   הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;

(2)   הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;

(3)   גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב הרשות;

(4)   הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי.

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1329

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות:

טור א' טור ב'

תעריף תעריף לנכס ותיק

(בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז

התש"ע (30 ביוני 2010) – 7.792 התש"ע (30 ביוני 2010) – 6.988

לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז

התש"ע (1 ביולי 2010) – 8.968 8.049 התש"ע (1 ביולי 2010) – 8.163 7.440

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כל כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז

התש"ע (30 ביוני 2010) – 11.109 התש"ע (30 ביוני 2010) – 10.299

לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז

התש"ע (1 ביולי 2010) – 12.280 11.271 התש"ע (1 ביולי 2010) – 11.470 10.755

 

מיום 1.11.2010

כללים תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 114

מחיקת פסקה 3(2)(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), עד סוף שנת 2013, יהיה התעריף, לכל מ"ק, בעד צריכה לתעשייה לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף לפי סעיף 7(2)(2.1) בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6.

 

מיום 1.11.2010 עד יום 31.12.2013

הוראת שעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 112

הוספת פסקה 3(2)(ב)

הנוסח:

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), לגבי השימושים המפורטים בפסקה זו יחולו ההוראות האלה:

(1) עד סוף שנת 2012, יהיה התעריף, בעד צריכה לבית חולים, בית מרחץ ומקווה – לכמות האמורה בפסקאות משנה (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין, התעריף למ"ק לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6 –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכמות מים שלא תעלה על הכמות שמכרה החברה בשנת 2009 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג החברה, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(4) בפסקה זו, "חברה" לרבות מי שהחברה באה בנעליו;

(ב) לבית חולים, לפי הנמוך מבין אלה:

(1) כמות המים שמכרה החברה בשנת 2009;

(2) אחד מאלה:

(א) כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפקדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(ב) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, על ידי החברה בהתאם לתעריפים ולכמויות בפסקת משנה זו, לגבי התקופה שמיום התחילה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים כאמור או מצאה החברה כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(ד) בית חולים יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב), בצירוף כל האישורים, לפי העניין; בכ"ז בשבט התשע"א (1 בינואר 2011), תעביר החברה את האישורים, הכמויות המחושבות וכמויות שסופקו בשנת 2009, בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לחברה את הכמות לאספקה לפי פסקת משנה (ב), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה שמיום התחילה ועד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר תראה החברה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(2) עד סוף שנת 2013, יהיה התעריף, לכל מ"ק, בעד צריכה לתעשייה, לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6.

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 394

החלפת פסקאות משנה 3(1)(א), 3(1)(ב)

הנוסח הקודם:

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות:

טור א' טור ב'

תעריף תעריף לנכס ותיק

(בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז

התש"ע (30 ביוני 2010) – 7.792 התש"ע (30 ביוני 2010) – 6.988

לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז

התש"ע (1 ביולי 2010) – 8.049 התש"ע (1 ביולי 2010) – 7.440

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כל כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז

התש"ע (30 ביוני 2010) – 11.109 התש"ע (30 ביוני 2010) – 10.299

לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז

התש"ע (1 ביולי 2010) – 11.271 התש"ע (1 ביולי 2010) – 10.755

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1074

3. התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א', ואולם לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט להלן בטור ב', לתקופות הנקובות להלן, לפי העניין:

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות:

טור א' טור ב'

תעריף (בש"ח למ"ק) תעריף לנכס ותיק (בש"ח למ"ק)

8.049 7.440

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:

טור א' טור ב'

תעריף (בש"ח למ"ק) תעריף לנכס ותיק (בש"ח למ"ק)

11.271 12.685 10.755 11.973

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט סוגי שירותי מים או שירותי ביוב בלבד, כמפורט בסעיפים 4 ו-6 לפי העניין, יהיה כמפורט בטבלה בפסקה (1)(ב) בטור א', ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ב' בטבלה האמורה, לתקופות הנקובות שם, לפי העניין;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), לגבי השימושים המפורטים בפסקה זו יחולו ההוראות האלה:

(1) עד סוף שנת 2012, יהיה התעריף, בעד צריכה לבית חולים, בית מרחץ ומקווה – לכמות האמורה בפסקאות משנה (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין, התעריף למ"ק לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6 –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכמות מים שלא תעלה על הכמות שמכרה החברה בשנת 2009 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג החברה, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(4) בפסקה זו, "חברה" לרבות מי שהחברה באה בנעליו;

(ב) לבית חולים, לפי הנמוך מבין אלה:

(1) כמות המים שמכרה החברה בשנת 2009;

(2) אחד מאלה:

(א) כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפקדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(ב) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, על ידי החברה בהתאם לתעריפים ולכמויות בפסקת משנה זו, לגבי התקופה שמיום התחילה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים כאמור או מצאה החברה כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(ד) בית חולים יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב), בצירוף כל האישורים, לפי העניין; בכ"ז בשבט התשע"א (1 בינואר 2011), תעביר החברה את האישורים, הכמויות המחושבות וכמויות שסופקו בשנת 2009, בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לחברה את הכמות לאספקה לפי פסקת משנה (ב), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה שמיום התחילה ועד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר תראה החברה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(2) עד סוף שנת 2013, יהיה התעריף, לכל מ"ק, בעד צריכה לתעשייה, לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6.

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, יהיה:

טור א' טור ב'

תעריף תעריף לנכס ותיק

(בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

10.457 9.702

(2) בפסקת משנה זו, "מוסד עירוני" – נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת הנכסים של הרשות המקומית, שהצהירו עליו ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של אותה רשות, כי התקיימו לגביו כל אלה:

(א) הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;

(ב) הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;

(ג) גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב הרשות;

(ד) הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי;

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר.

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1570

3. התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א', ואולם לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט להלן בטור ב', לתקופות הנקובות להלן, לפי העניין:

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות:

טור א' טור ב'

תעריף (בש"ח למ"ק) תעריף לנכס ותיק (בש"ח למ"ק)

8.049 8.186 7.440 7.566

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:

טור א' טור ב'

תעריף (בש"ח למ"ק) תעריף לנכס ותיק (בש"ח למ"ק)

12.685 12.901 11.973 12.177

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט סוגי שירותי מים או שירותי ביוב בלבד, כמפורט בסעיפים 4 ו-6 לפי העניין, יהיה כמפורט בטבלה בפסקה (1)(ב) בטור א', ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ב' בטבלה האמורה, לתקופות הנקובות שם, לפי העניין;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), לגבי השימושים המפורטים בפסקה זו יחולו ההוראות האלה:

(1) עד סוף שנת 2012, יהיה התעריף, בעד צריכה לבית חולים, בית מרחץ ומקווה – לכמות האמורה בפסקאות משנה (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין, התעריף למ"ק לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6 –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכמות מים שלא תעלה על הכמות שמכרה החברה בשנת 2009 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג החברה, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(4) בפסקה זו, "חברה" לרבות מי שהחברה באה בנעליו;

(ב) לבית חולים, לפי הנמוך מבין אלה:

(1) כמות המים שמכרה החברה בשנת 2009;

(2) אחד מאלה:

(א) כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפקדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(ב) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, על ידי החברה בהתאם לתעריפים ולכמויות בפסקת משנה זו, לגבי התקופה שמיום התחילה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים כאמור או מצאה החברה כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(ד) בית חולים יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב), בצירוף כל האישורים, לפי העניין; בכ"ז בשבט התשע"א (1 בינואר 2011), תעביר החברה את האישורים, הכמויות המחושבות וכמויות שסופקו בשנת 2009, בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לחברה את הכמות לאספקה לפי פסקת משנה (ב), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה שמיום התחילה ועד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר תראה החברה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(2) עד סוף שנת 2013, יהיה התעריף, לכל מ"ק, בעד צריכה לתעשייה, לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6.

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, יהיה:

טור א' טור ב'

תעריף תעריף לנכס ותיק

(בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

10.457 10.635 9.702 9.867

(2) בפסקת משנה זו, "מוסד עירוני" – נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת הנכסים של הרשות המקומית, שהצהירו עליו ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של אותה רשות, כי התקיימו לגביו כל אלה:

(א) הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;

(ב) הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;

(ג) גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב הרשות;

(ד) הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי;

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר.

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 334

3. התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א', ואולם לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט להלן בטור ב', לתקופות הנקובות להלן, לפי העניין:

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות:

טור א' טור ב'

תעריף (בש"ח למ"ק) תעריף לנכס ותיק (בש"ח למ"ק)

8.186 7.566

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

8.627 7.778

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:

טור א' טור ב'

תעריף (בש"ח למ"ק) תעריף לנכס ותיק (בש"ח למ"ק)

12.901 12.177

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

13.300 12.521

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט סוגי שירותי מים או שירותי ביוב בלבד, כמפורט בסעיפים 4 ו-6 לפי העניין, יהיה כמפורט בטבלה בפסקה (1)(ב) בטור א', ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ב' בטבלה האמורה, לתקופות הנקובות שם, לפי העניין;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), לגבי השימושים המפורטים בפסקה זו יחולו ההוראות האלה:

(1) עד סוף שנת 2012, יהיה התעריף, בעד צריכה לבית חולים, בית מרחץ ומקווה – לכמות האמורה בפסקאות משנה (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין, התעריף למ"ק לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6 –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכמות מים שלא תעלה על הכמות שמכרה החברה בשנת 2009 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג החברה, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(4) בפסקה זו, "חברה" לרבות מי שהחברה באה בנעליו;

(ב) לבית חולים, לפי הנמוך מבין אלה:

(1) כמות המים שמכרה החברה בשנת 2009;

(2) אחד מאלה:

(א) כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפקדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(ב) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, על ידי החברה בהתאם לתעריפים ולכמויות בפסקת משנה זו, לגבי התקופה שמיום התחילה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים כאמור או מצאה החברה כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(ד) בית חולים יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב), בצירוף כל האישורים, לפי העניין; בכ"ז בשבט התשע"א (1 בינואר 2011), תעביר החברה את האישורים, הכמויות המחושבות וכמויות שסופקו בשנת 2009, בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לחברה את הכמות לאספקה לפי פסקת משנה (ב), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה שמיום התחילה ועד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר תראה החברה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(2) עד סוף שנת 2013, יהיה התעריף, לכל מ"ק, בעד צריכה לתעשייה, לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6.

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, יהיה:

טור א' טור ב'

תעריף תעריף לנכס ותיק

(בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

10.635 9.867

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, יהיה:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

10.933 10.148

(2) בפסקת משנה זו, "מוסד עירוני" – נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת הנכסים של הרשות המקומית, שהצהירו עליו ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של אותה רשות, כי התקיימו לגביו כל אלה:

(א) הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;

(ב) הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;

(ג) גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב הרשות;

(ד) הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי;

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר.

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7268 מיום 10.7.2013 עמ' 1505

3. התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א', ואולם לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט להלן בטור ב', לתקופות הנקובות להלן, לפי העניין:

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

8.627 8.705 7.778 7.848

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

13.300 13.420 12.521 12.634

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט סוגי שירותי מים או שירותי ביוב בלבד, כמפורט בסעיפים 4 ו-6 לפי העניין, יהיה כמפורט בטבלה בפסקה (1)(ב) בטור א', ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ב' בטבלה האמורה, לתקופות הנקובות שם, לפי העניין;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), לגבי השימושים המפורטים בפסקה זו יחולו ההוראות האלה:

(1) עד סוף שנת 2012, יהיה התעריף, בעד צריכה לבית חולים, בית מרחץ ומקווה – לכמות האמורה בפסקאות משנה (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין, התעריף למ"ק לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6 –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכמות מים שלא תעלה על הכמות שמכרה החברה בשנת 2009 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג החברה, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(4) בפסקה זו, "חברה" לרבות מי שהחברה באה בנעליו;

(ב) לבית חולים, לפי הנמוך מבין אלה:

(1) כמות המים שמכרה החברה בשנת 2009;

(2) אחד מאלה:

(א) כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפקדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(ב) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, על ידי החברה בהתאם לתעריפים ולכמויות בפסקת משנה זו, לגבי התקופה שמיום התחילה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים כאמור או מצאה החברה כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(ד) בית חולים יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב), בצירוף כל האישורים, לפי העניין; בכ"ז בשבט התשע"א (1 בינואר 2011), תעביר החברה את האישורים, הכמויות המחושבות וכמויות שסופקו בשנת 2009, בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לחברה את הכמות לאספקה לפי פסקת משנה (ב), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה שמיום התחילה ועד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר תראה החברה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(2) עד סוף שנת 2013, יהיה התעריף, לכל מ"ק, בעד צריכה לתעשייה, לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6.

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, יהיה:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

10.933 11.031 10.148 10.239

(2) בפסקת משנה זו, "מוסד עירוני" – נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת הנכסים של הרשות המקומית, שהצהירו עליו ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של אותה רשות, כי התקיימו לגביו כל אלה:

(א) הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;

(ב) הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;

(ג) גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב הרשות;

(ד) הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי;

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 383

3. התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א', ואולם לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט להלן בטור ב', לתקופות הנקובות להלן, לפי העניין:

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

8.705 8.359 7.848 7.533

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

13.420 12.886 12.634 12.123

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט סוגי שירותי מים או שירותי ביוב בלבד, כמפורט בסעיפים 4 ו-6 לפי העניין, יהיה כמפורט בטבלה בפסקה (1)(ב) בטור א', ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ב' בטבלה האמורה, לתקופות הנקובות שם, לפי העניין, ואולם בעד כמות שמעבר ל-15,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – יהיה התעריף בפסקת משנה 1(ב), בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), לגבי השימושים המפורטים בפסקה זו יחולו ההוראות האלה:

(1) עד סוף שנת 2012, יהיה התעריף, בעד צריכה לבית חולים, בית מרחץ ומקווה – לכמות האמורה בפסקאות משנה (א) ו-(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין, התעריף למ"ק לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6 –

(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי דת – לכמות מים שלא תעלה על הכמות שמכרה החברה בשנת 2009 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נציג החברה, בדק ואישר בכתב, כי כל המים מסופקים לו במד-מים נפרד;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה זו בלבד;

(3) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו-כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה, יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

(4) בפסקה זו, "חברה" לרבות מי שהחברה באה בנעליו;

(ב) לבית חולים, לפי הנמוך מבין אלה:

(1) כמות המים שמכרה החברה בשנת 2009;

(2) אחד מאלה:

(א) כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת כאמור;

(2) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים מסופקים ברשת הנפקדת ומשמשים למטרה זו בלבד;

(ב) לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור – הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש (להלן – הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א), הוגשו האישורים כאמור תבוצע האספקה, על ידי החברה בהתאם לתעריפים ולכמויות בפסקת משנה זו, לגבי התקופה שמיום התחילה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים כאמור או מצאה החברה כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר, יראה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(ד) בית חולים יגיש לחברה, עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב), בצירוף כל האישורים, לפי העניין; בכ"ז בשבט התשע"א (1 בינואר 2011), תעביר החברה את האישורים, הכמויות המחושבות וכמויות שסופקו בשנת 2009, בפירוט לפי בתי החולים, לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לחברה את הכמות לאספקה לפי פסקת משנה (ב), כולה או חלקה, לפי העניין, לגבי התקופה שמיום התחילה ועד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012); לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר תראה החברה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;

(2) עד סוף שנת 2013 2014, יהיה התעריף, לכל מ"ק, בעד צריכה לתעשייה, לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה – התעריף לפי סעיף 7(2)2.1 בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6.

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, יהיה:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

11.031 10.592 10.239 9.832

(2) בפסקת משנה זו, "מוסד עירוני" – נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת הנכסים של הרשות המקומית, שהצהירו עליו ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של אותה רשות, כי התקיימו לגביו כל אלה:

(א) הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;

(ב) הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;

(ג) גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב הרשות;

(ד) הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי;

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר.

 

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1440

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט סוגי שירותי מים או שירותי ביוב בלבד, כמפורט בסעיפים 4 ו-6 לפי העניין, יהיה כמפורט בטבלה בפסקה (1)(ב) בטור א', ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ב' בטבלה האמורה, לתקופות הנקובות שם, לפי העניין, ואולם בעד כמות שמעבר ל-15,000 מ"ק לשנה שסופקו דרך מד-מים בודד – יהיה התעריף בפסקת משנה 1(ב), בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק;

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב, יהיה לפי הטבלה שבפסקה (1)(ב) בטור א', ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף לפי טור ב' בטבלה האמורה;

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק;

(3) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב), לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים; ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק, ובעד שירותי ביוב – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(4) לצרכן גדול של מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי פסקה (1)(ב) לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

(5) לצרכן גדול של ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(ב) (נמחקה);

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, יהיה:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

10.592 9.832

(2) בפסקת משנה זו, "מוסד עירוני" – נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת הנכסים של הרשות המקומית, שהצהירו עליו ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של אותה רשות, כי התקיימו לגביו כל אלה:

(א) הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;

(ב) הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;

(ג) גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב הרשות;

(ד) הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי;

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר;

(ד) לעניין פסקה זו, "מוסד עירוני" – נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת הנכסים של הרשות המקומית, שהצהירו עליו ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של אותה רשות, כי התקיימו לגביו כל אלה:

(1) הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;

(2) הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;

(3) גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב הרשות;

(4) הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי.

 

מיום 1.7.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1577

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

8.359 8.347 7.533 7.522

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

12.886 12.868 12.123 12.106

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב, יהיה לפי הטבלה שבפסקה (1)(ב) בטור א', ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף לפי טור ב' בטבלה האמורה;

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק;

(3) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב), לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים; ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק, ובעד שירותי ביוב – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(4) לצרכן גדול של מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי פסקה (1)(ב) לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

(5) לצרכן גדול של ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(ב) (נמחקה);

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, יהיה:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

10.592 10.577 9.832 9.818

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 507

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

8.347 7.557 7.522 6.819

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

12.868 11.650 12.106 10.975

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב, יהיה לפי הטבלה שבפסקה (1)(ב) בטור א', ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף לפי טור ב' בטבלה האמורה;

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק;

(3) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב), לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים; ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק, ובעד שירותי ביוב – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(4) לצרכן גדול של מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי פסקה (1)(ב) לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

(5) לצרכן גדול של ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(ב) (נמחקה);

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, יהיה:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

10.577 9.576 9.818 8.889

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1135

3. התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א', ואולם לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט להלן בטור ב', לתקופות הנקובות להלן, לפי העניין התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א':

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

7.557 6.819

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.819 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

11.650 10.975

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 10.975 ש"ח;

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב, יהיה לפי הטבלה שבפסקה (1)(ב) בטור א', ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף לפי טור ב' בטבלה האמורה;

(1) לצרכן מים וביוב – לפי פסקה (1)(ב);

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק;

(3) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב), לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים; ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק, ובעד שירותי ביוב – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(4) לצרכן גדול של מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי פסקה (1)(ב) לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

(5) לצרכן גדול של ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(ב) (נמחקה);

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, יהיה:

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

9.576 8.889

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 8.889 ש"ח;

(2) (נמחקה);

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר;

(ד) לעניין פסקה זו, "מוסד עירוני" – נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת הנכסים של הרשות המקומית, שהצהירו עליו ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של אותה רשות, כי התקיימו לגביו כל אלה:

(1) הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;

(2) הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;

(3) גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב הרשות;

(4) הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי.

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1294

3. התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א':

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.819 6.751 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 10.975 10.865 ש"ח;

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב – לפי פסקה (1)(ב);

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק;

(3) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב), לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים; ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק, ובעד שירותי ביוב – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(4) לצרכן גדול של מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי פסקה (1)(ב) לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

(5) לצרכן גדול של ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(ב) (נמחקה);

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 8.889 8.800 ש"ח;

(2) (נמחקה);

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר;

(ד) לעניין פסקה זו, "מוסד עירוני" – נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת הנכסים של הרשות המקומית, שהצהירו עליו ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של אותה רשות, כי התקיימו לגביו כל אלה:

(1) הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;

(2) הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;

(3) גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב הרשות;

(4) הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי.

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 442

3. התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א':

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.751 6.561 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 10.865 10.560 ש"ח;

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב – לפי פסקה (1)(ב);

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) ואולם בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה התעריף האמור יהיה בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק;

(3) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב), לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים; ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק, ובעד שירותי ביוב – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(3) לצרכן מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות –

(3.1) בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב), לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(3.2) בעד שירותי ביוב – לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(4) לצרכן גדול של מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי פסקה (1)(ב) לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד – לפי התעריף האמור בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק;

(4) לצרכן מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי פסקה (1)(ב) לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(5) לצרכן גדול של ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק;

(5) לצרכן ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(ב) (נמחקה);

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 8.800 8.553 ש"ח;

(2) (נמחקה);

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר;

(ד) לעניין פסקה זו, "מוסד עירוני" – נכס שאינו גינון ציבורי, הכלול ברשימת הנכסים של הרשות המקומית, שהצהירו עליו ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית בתצהיר שאומת בידי היועץ המשפטי של אותה רשות, כי התקיימו לגביו כל אלה:

(1) הרשות המקומית אינה מחייבת אותו בארנונה;

(2) הנכס בבעלות או בשכירות הרשות המקומית ומשמש לצרכים ציבוריים;

(3) גזבר הרשות המקומית משלם את חיובי המים לנכס מתוך תקציב הרשות;

(4) הנכס אינו משמש לשימוש מסחרי-עסקי.

 

מיום 1.7.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7681 מיום 30.6.2016 עמ' 1495

3. התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א':

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.561 6.546 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 10.560 10.536 ש"ח;

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 8.553 8.533 ש"ח;

(2) (נמחקה);

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר;

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 420

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב – לפי פסקה (1)(ב);

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) ואולם בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה התעריף האמור יהיה בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה;

(3) לצרכן מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות –

(3.1) בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב), לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה;

(3.2) בעד שירותי ביוב – לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(4) לצרכן מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי פסקה (1)(ב) לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה;

(5) לצרכן ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

 

מיום 1.1.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 810

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב – לפי פסקה (1)(ב);

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) ואולם בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה התעריף האמור יהיה בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק 1.15 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה;

 

מיום 1.6.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1295

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.546 5.595 ש"ח;

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2245

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 5.595 5.648 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 10.536 10.635 ש"ח;

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב – לפי פסקה (1)(ב);

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) ואולם בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה התעריף האמור יהיה בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק, ובהפחתה של 1.15 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה;

(3) לצרכן מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות –

(3.1) בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב), לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה;

(3.2) בעד שירותי ביוב – לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(4) לצרכן מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי פסקה (1)(ב) לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה;

(5) לצרכן ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(ב) (נמחקה);

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 8.533 8.613 ש"ח;

(2) (נמחקה);

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר;

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1623

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 5.648 5.881 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 10.635 11.073 ש"ח;

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב – לפי פסקה (1)(ב);

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) ואולם בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה התעריף האמור יהיה בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק, ובהפחתה של 1.15 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(3) לצרכן מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות –

(3.1) בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב), לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(3.2) בעד שירותי ביוב – לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(4) לצרכן מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי פסקה (1)(ב) לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(5) לצרכן ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(ב) (נמחקה);

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 8.613 8.968 ש"ח;

(2) (נמחקה);

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר;

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3422

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 5.881 6.050 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 11.073 11.242 ש"ח;

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב – לפי פסקה (1)(ב);

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) ואולם בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה התעריף האמור יהיה בהפחתה של 0.9 ש"ח למ"ק, ובהפחתה של 1.15 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(3) לצרכן מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות –

(3.1) בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב), לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים הקבוע כ-2R בכללי מקורות, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(3.2) בעד שירותי ביוב – לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(4) לצרכן מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב שבפסקה (1)(ב) לאחר שהופחת מהתעריף כאמור התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי אותם כללים הקבוע כ-2R בכללי מקורות, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(5) לצרכן ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(ב) (נמחקה);

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 8.968 9.137 ש"ח;

(2) (נמחקה);

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר;

 

מיום 1.1.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 232

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.050 6.312 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 11.242 11.505 ש"ח;

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים –

(1) לצרכן מים וביוב – לפי פסקה (1)(ב);

(2) לצרכן גדול של מים וביוב, למעט מוסד עירוני, יהיו התעריפים לפי פסקת משנה (1) ואולם בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה התעריף האמור יהיה בהפחתה של 0.9 1 ש"ח למ"ק, ובהפחתה של 1.15 1.25 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(3) לצרכן מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות –

(3.1) בעד שירותי מים – התעריף לשירותי מים הקבוע כ-2R בכללי מקורות, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(3.2) בעד שירותי ביוב – לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(3) לצרכן מים וביוב, למעט מוסד עירוני הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות –

(3.1) בעד שירותי מים וביוב – מכפלת כמות המים המוזרמת לביוב, במ"ק, לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בחלוקה ל-7.0 ובמכפלת התעריף לשירותי מים וביוב לפי פסקה 1(ב), ולצרכן גדול – בהפחתה של 1 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.25 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(3.2) בעד שירותי מים – מכפלת כמות המים המהווה את ההפרש שבין כמות המים שנצרכה לבין כמות המים שחויבה בתעריף המים והביוב לפי פסקה (3.1) בתעריף לפי פסקה (4);

(4) לצרכן מים בלבד, למעט מוסד עירוני, גינון ציבורי או חקלאות לפי פסקת משנה (ג) ולפי סעיף 4, התעריף לשירותי מים הקבוע כ-2R בכללי מקורות, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.6 0.7 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 0.85 0.95 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

(5) לצרכן ביוב בלבד, למעט מוסד עירוני, התעריף שבתוספת הראשונה, לפי התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי הביוב, ולצרכן גדול – בהפחתה של 0.3 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק בשנה;

(ב) (נמחקה);

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 9.137 9.400 ש"ח;

(2) (נמחקה);

(3) סיווג הנכס וחיובו בתעריף למוסד עירוני ייעשה מהמועד שבו העבירה הרשות המקומית לחברה את ההצהרה לגביו, ובה מפורטים מטרת שימושו ומיקומו של הנכס ולאחר שהחברה בדקה ומצאה כי מסופקים לו מים במד-מים נפרד המשמש רק מוסד עירוני, לפי המאוחר;

 

מיום 19.1.2020

ת"ט תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8329 מיום 19.1.2020 עמ' 444

(3) לצרכן מים וביוב, למעט מוסד עירוני הזכאי להפחתה בכמויות הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות –

(3.1) בעד שירותי מים וביוב – מכפלת כמות המים המוזרמת לביוב, במ"ק, לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות, בחלוקה ל-7.0 0.7 ובמכפלת התעריף לשירותי מים וביוב לפי פסקה 1(ב), ולצרכן גדול – בהפחתה של 1 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-15,000 מ"ק ועד 250,000 מ"ק בשנה, ובהפחתה של 1.25 ש"ח למ"ק בעד כל כמות מעבר ל-250,000 מ"ק בשנה, בין שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה מדים באותו מתחם;

 

מיום 1.11.2020 עד יום 28.2.2021

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8858 מיום 29.10.2020 עמ' 295

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.312 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 11.505 ש"ח; על אף האמור, בתקופה שמיום י"ד בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020) עד יום ט"ז באדר התשפ"א (28 בפברואר 2021), התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא התעריף האמור בתוספת 0.311 ש"ח;

 

מיום 1.1.2021

כללים תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9025 מיום 28.12.2020 עמ' 1076

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2021

כללים (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9463 מיום 27.6.2021 עמ' 3484

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.312 6.531 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 11.505 11.724 ש"ח;

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 9.400 9.619 ש"ח;

 

מיום 1.1.2022

כללים תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9830 מיום 26.12.2021 עמ' 1272

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.531 6.422 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 11.724 811.52 ש"ח;

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 9.619 9.458 ש"ח;

 

מיום 28.12.2021

ת"ט תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9847 מיום 28.12.2021 עמ' 1404

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.422 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 811.52 11.528 ש"ח;

 

מיום 1.7.2022

כללים (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10224 מיום 26.6.2022 עמ' 3263

(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור –

(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות הוא 6.422 6.502 ש"ח;

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש הוא 11.528 11.608 ש"ח;

(2) בעד כל צריכה אחרת –

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (א), על מוסד עירוני יחולו הכללים האלה:

(1) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד עירוני, לחודש, הוא 9.458 9.538 ש"ח;

תעריף לשירותי מים כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

4.    התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד שירותי מים מן הסוגים המנויים בסעיף זה יהיה כלהלן:

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015 כללים (מס' 2) תשפ"ב-2022

(1)  מים שפירים לגינון ציבורי – 6.711 ש"ח;

 

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

(2)  מים לצריכה למטרת חקלאות –

התעריף לשירותי מים לחקלאות יהיה סכום התעריפים הקבועים בפסקאות משנה 3.1 ו-3.2 של סעיף 4 בכללי הספקים המקומיים, בתוספת תעריף מים לחקלאות הקבוע בסעיף 5 לכללי הספקים המקומיים למעט במקרים של אספקת קולחין לחקלאות ממקור עצמי;

(3)  מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים ושפד"ן –

(א)   התעריף לכל מ"ק מים, שמספקת החברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש, למעט לחקלאות, של מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין; הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים, לרבות שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ב)   קביעת תכולת הכלורידים לעניין תעריף המים המליחים כמפורט בפסקת משנה (א), המסופקים לחברה מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידה, תיעשה כמפורט בסעיף 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

כללים תשע"ב-2011 כללים תשע"ד-2013

(ג)    עד סוף שנת 2014, על אף האמור בפסקת משנה (א), יהיה תעריף של חברה למ"ק מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן, שהחברה מספקת לתעשייה, לצרכן הרשום ברישיון ההפקה – תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הקבועים, לפי העניין, בסעיף 7(2)(3) לכללי מקורות.

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1329

(1) מים שפירים לגינון ציבורי –

טור א' טור ב'

תעריף תעריף לנכס ותיק

(בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז

התש"ע (30 ביוני 2010) – 7.659 התש"ע (30 ביוני 2010) – 7.238

לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז

התש"ע (1 ביולי 2010) – 8.830 8.285 התש"ע (1 ביולי 2010) – 8.409 7.937

 

מיום 1.7.2010

כללים תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 114

(2) מים שפירים לצריכה למטרת חקלאות –

התעריף לשירותי מים שפירים לחקלאות יהיה סכום התעריפים הנקובים הקבועים בפסקאות משנה 3.1 ו-3.2 של סעיף 4 בכללי הספקים המקומיים, בתוספת תעריף מים לחקלאות הקבוע בסעיף 5 לכללי הספקים המקומיים;

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 394

החלפת פסקה 4(1)

הנוסח הקודם:

(1) מים שפירים לגינון ציבורי –

טור א' טור ב'

תעריף תעריף לנכס ותיק

(בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז

התש"ע (30 ביוני 2010) – 7.659 התש"ע (30 ביוני 2010) – 7.238

לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז

התש"ע (1 ביולי 2010) – 8.285 התש"ע (1 ביולי 2010) – 7.937

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1075

(1) מים שפירים לגינון ציבורי –

טור א' טור ב'

תעריף (בש"ח למ"ק) תעריף לנכס ותיק (בש"ח למ"ק)

8.285 7.216 7.937 6.842

 

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 452

(2) מים שפירים לצריכה למטרת חקלאות –

התעריף לשירותי מים שפירים לחקלאות יהיה סכום התעריפים הקבועים בפסקאות משנה 3.1 ו-3.2 של סעיף 4 בכללי הספקים המקומיים, בתוספת תעריף מים לחקלאות הקבוע בסעיף 5 לכללי הספקים המקומיים;

(3) מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים ושפד"ן –

(א) התעריף לכל מ"ק מים, שמספקת החברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש, למעט לחקלאות, של מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין; הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים, לרבות שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ב) קביעת תכולת הכלורידים לעניין תעריף המים המליחים כמפורט בפסקת משנה (א), המסופקים לחברה מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידה, תיעשה כמפורט בסעיף 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ג) עד סוף שנת 2013, על אף האמור בפסקת משנה (א), יהיה תעריף של חברה למ"ק מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן, שהחברה מספקת לתעשייה, לצרכן הרשום ברישיון ההפקה – תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הקבועים, לפי העניין, בסעיף 7(3)(ב)(3.2) 7(2)(3) לכללי מקורות.

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1570

(1) מים שפירים לגינון ציבורי –

טור א' טור ב'

תעריף (בש"ח למ"ק) תעריף לנכס ותיק (בש"ח למ"ק)

7.216 7.339 6.842 6.958

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 335

החלפת פסקה 4(1)

הנוסח הקודם:

(1) מים שפירים לגינון ציבורי –

טור א' טור ב'

תעריף (בש"ח למ"ק) תעריף לנכס ותיק (בש"ח למ"ק)

7.339 6.958

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7268 מיום 10.7.2013 עמ' 1505

(1) מים שפירים לגינון ציבורי –

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

7.544 7.612 6.979 7.042

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 384

(1) מים שפירים לגינון ציבורי –

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

7.612 7.309 7.042 6.762

(2) מים לצריכה למטרת חקלאות –

התעריף לשירותי מים לחקלאות יהיה סכום התעריפים הקבועים בפסקאות משנה 3.1 ו-3.2 של סעיף 4 בכללי הספקים המקומיים, בתוספת תעריף מים לחקלאות הקבוע בסעיף 5 לכללי הספקים המקומיים;

(3) מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים ושפד"ן –

(א) התעריף לכל מ"ק מים, שמספקת החברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש, למעט לחקלאות, של מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן – תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין; הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים, לרבות שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ב) קביעת תכולת הכלורידים לעניין תעריף המים המליחים כמפורט בפסקת משנה (א), המסופקים לחברה מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידה, תיעשה כמפורט בסעיף 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;

(ג) עד סוף שנת 2013 2014, על אף האמור בפסקת משנה (א), יהיה תעריף של חברה למ"ק מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן, שהחברה מספקת לתעשייה, לצרכן הרשום ברישיון ההפקה – תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הקבועים, לפי העניין, בסעיף 7(2)(3) לכללי מקורות.

 

מיום 1.7.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1578

(1) מים שפירים לגינון ציבורי –

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

7.309 7.299 6.762 6.753

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 507

(1) מים שפירים לגינון ציבורי –

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

7.299 6.608 6.753 6.114

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1135

4. התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד שירותי מים מן הסוגים המנויים בסעיף זה, יהיה לתקופות הנקובות להלן, כמפורט בטור א' להלן, ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ב' להלן התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד שירותי מים מן הסוגים המנויים בסעיף זה יהיה כלהלן:

(1) מים שפירים לגינון ציבורי –

טור ב'

טור א' תעריף לנכס ותיק

תעריף (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

6.608 6.114

(1) מים שפירים לגינון ציבורי – 6.114 ש"ח;

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1294

(1) מים שפירים לגינון ציבורי – 6.114 6.053 ש"ח;

(2) מים לצריכה למטרת חקלאות –

התעריף לשירותי מים לחקלאות יהיה סכום התעריפים הקבועים בפסקאות משנה 3.1 ו-3.2 של סעיף 4 בכללי הספקים המקומיים, בתוספת תעריף מים לחקלאות הקבוע בסעיף 5 לכללי הספקים המקומיים;

(2) מים לצריכה למטרת חקלאות –

התעריף לשירותי מים לחקלאות יהיה סכום התעריפים הקבועים בפסקאות משנה 3.1 ו-3.2 של סעיף 4 בכללי הספקים המקומיים, בתוספת תעריף מים לחקלאות הקבוע בסעיף 5 לכללי הספקים המקומיים למעט במקרים של אספקת קולחין לחקלאות ממקור עצמי;

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 442

(1) מים שפירים לגינון ציבורי – 6.053 5.883 ש"ח;

 

מיום 1.7.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7681 מיום 30.6.2016 עמ' 1495

(1) מים שפירים לגינון ציבורי – 5.883 5.869 ש"ח;

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2245

(1) מים שפירים לגינון ציבורי – 5.869 5.924 ש"ח;

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1624

(1) מים שפירים לגינון ציבורי – 5.924 6.168 ש"ח;

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3423

(1) מים שפירים לגינון ציבורי – 6.168 6.262 ש"ח;

 

מיום 1.1.2020

כללים תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 232

(1) מים שפירים לגינון ציבורי – 6.262 6.525 ש"ח;

 

מיום 1.1.2021

כללים תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9025 מיום 28.12.2020 עמ' 1076

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.7.2021

כללים (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9463 מיום 27.6.2021 עמ' 3484

(1) מים שפירים לגינון ציבורי – 6.525 6.744 ש"ח;

 

מיום 1.1.2022

כללים תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9830 מיום 26.12.2021 עמ' 1272

(1) מים שפירים לגינון ציבורי – 6.744 6.631 ש"ח;

 

מיום 1.7.2022

כללים (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10224 מיום 26.6.2022 עמ' 3263

(1) מים שפירים לגינון ציבורי – 6.631 6.711 ש"ח;

תעריף לצריכה חורגת

5.    התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה בעד שירותים לפי כללים אלה בעד צריכה בכמות החורגת מהכמות המוקצית כדין לסוג מים, למטרת צריכה או שימוש, יהיה כמפורט להלן –

(1)  חריגה בשיעור שאינו עולה על 8% מן הכמות המוקצית – 125% מן התעריף שיהיה צריך לשלם אלמלא היתה החריגה;

(2)  חריגה בשיעור העולה על 8% מן הכמות המוקצית – 150% מן התעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה החריגה.

תעריף לשירות ביוב כללים תש"ע-2010 כללים תשע"ה-2014 כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

6.    (א)  התעריף למ"ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה כמפורט בטור א' שבתוספת הראשונה, יהיה התעריף כמפורט בטור ג', לצדם.

 

כללים תשע"ג-2012

          (א1) התעריף לשירותי ביוב לפי סעיף קטן (א) יחול גם על מי תהום שהוזרמו למערכת הביוב.

          (ב)  הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015 כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

(1)   הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.359 שקלים חדשים למ"ק;

(2)   הוקמה החברה בתחום שבכולו או חלקו, עובר להקמתה, פעלה חברה אחת או יותר – ימשיכו לחול בתחום החברה שהוקמה, תעריף החברה או תעריפי החברות הקבועים בתוספת, לפי העניין, וככל שהיו בין מקימי החברה גם ספקים מקומיים שהקימו חברה לראשונה כאמור בפסקה (1), יחול בתחומן התעריף כאמור שם;

(3)   הורחב תחום חברה או נעשו בו שינויים כאמור בסעיף 29 לחוק – יחולו הוראות פסקה (2) בשינויים מחויבים לפי העניין.

מיום 1.1.2010 עד יום 30.6.2010

כללים תש"ע-2010 הוראת שעה

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1332

יובלים בשומרון בע"מ 3.887 3.744 3.525 3.698

 

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1329

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

תעריף לשירותי ביוב

6. התעריף למ"ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה כמפורט בטור א' להלן, יהיה כמפורט בטור ב' לצדו ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ג', לצדם:

טור ג'

טור א' טור ב' לנכס ותיק

שם החברה (בש"ח למ"ק) (בש"ח למ"ק)

בקעת בית הכרם בע"מ 3.613 3.286

הבאר השלישית בע"מ 3.697 3.344

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ 3.102 2.830

התנור מים וביוב בע"מ 5.091 4.290

חברת הגיחון בע"מ תאגיד המים והביוב של ירושלים 3.022 2.611

יובלים אשדוד בע"מ 3.172 2.884

יובלים בשומרון בע"מ 3.887 3.525

כפרי גליל תחתון בע"מ 3.965 3.663

מי ברק בע"מ 3.299 2.965

מי בת ים בע"מ 2.843 2.625

מי הרצלייה בע"מ 3.793 3.474

מי השפלה בע"מ 4.025 3.702

מי חדרה בע"מ 3.572 3.203

מי יבנה בע"מ 3.809 3.443

מי כרמל בע"מ 3.857 3.207

מי לוד בע"מ 3.212 2.957

מי מודיעין בע"מ 4.683 3.955

מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית בע"מ 2.833 2.397

מי נתניה (2003) בע"מ 3.550 3.148

מי עירון בע"מ 2.754 2.652

מי ציונה בע"מ 3.327 3.045

מי קריית גת בע"מ 2.482 2.244

מי רהט בע"מ 4.466 4.073

מי רעננה בע"מ 4.123 3.712

מי רקת טבריה בע"מ 3.554 3.045

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ 3.296 2.981

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ 3.133 2.894

מיתב מים תיעול וביוב בע"מ 3.353 2.894

מניב ראשון בע"מ 3.237 2.985

מעיינות אתא בע"מ 3.450 3.031

מעיינות השרון בע"מ 3.223 3.078

מעיינות זיו בע"מ 4.836 4.372

סובב שפרעם בע"מ 3.936 3.566

עין אפק בע"מ 4.153 3.732

עין הכרמים בע"מ 3.515 3.296

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ 3.650 3.256

פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ 3.829 3.528

פלגי מוצקין בע"מ 3.342 2.909

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ 3.897 3.647

תמ"ר תאגיד מים רמלה בע"מ 3.444 3.121

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 394

(ב) הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.136 3.323 שקלים חדשים למ"ק ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף 2.932 2.945 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1075

(ב) הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.323 3.370 שקלים חדשים למ"ק ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף 2.945 2.986 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1570

(ב) הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.370 3.427 שקלים חדשים למ"ק ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף 2.986 3.037 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 335

(א1) התעריף לשירותי ביוב לפי סעיף קטן (א) יחול גם על מי תהום שהוזרמו למערכת הביוב.

(ב) הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.427 4.067 שקלים חדשים למ"ק ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף 3.037 3.647 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7268 מיום 10.7.2013 עמ' 1505

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 4.067 4.104 שקלים חדשים למ"ק ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף 3.647 3.680 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 384

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 4.104 3.878 שקלים חדשים למ"ק ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף 3.680 3.463 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1578

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.878 3.873 שקלים חדשים למ"ק ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף 3.463 3.458 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 507

(א) התעריף למ"ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה כמפורט בטור א' שבתוספת הראשונה, יהיה כמפורט בטור ב' לצדו ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ג', לצדם.

(א1) התעריף לשירותי ביוב לפי סעיף קטן (א) יחול גם על מי תהום שהוזרמו למערכת הביוב.

(ב) הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.873 3.506 שקלים חדשים למ"ק ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף 3.458 3.347 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1135

(א) התעריף למ"ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה כמפורט בטור א' שבתוספת הראשונה, יהיה כמפורט בטור ב' לצדו ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ג', לצדם.

(א1) התעריף לשירותי ביוב לפי סעיף קטן (א) יחול גם על מי תהום שהוזרמו למערכת הביוב.

(ב) הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.506 שקלים חדשים למ"ק ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף 3.347 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2015

כללים (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1294

(ב) הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.347 3.314 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.1.2016

כללים תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 442

(ב) הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.314 3.307 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7681 מיום 30.6.2016 עמ' 1495

(ב) הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.307 3.299 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1295

(ב) הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.299 3.328 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2245

(ב) הוקמה חברה, לרבות אם הורחב או שונה תחומה לפי סעיף 29 לחוק, וכל עוד לא נקבעו לה תעריפים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, התעריף למ"ק מים בעבור כמות המים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת החברה יהיה אחד מאלה:

(1) הוקמה החברה בתחום שבכולו, עובר להקמתה, פעל ספק מקומי אחד או יותר – 3.328 3.359 שקלים חדשים למ"ק;

תעריף לשירותי מים וביוב מסוימים כללים (מס' 2) תשע"א-2010

6א.     התעריפים לשירותי מים וביוב מסוימים הקבועים בתוספת השנייה יהיו לפי התעריפים הנקובים בה.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 394

הוספת סעיף 6א

תעריף שירותי ביוב לשפכים כללים (מס' 4) תשע"א-2011

6ב.     (א)  התעריף למ"ק בעבור כמות מים המחויבת בעד שירותי ביוב לשפכים, שמספקת חברה, יהיה התעריף המתקבל או הקבוע, לפי העניין, בתוספת השלישית; סכום זה ייווסף לכל חיוב אחר החל על הצרכן בעד שירותי ביוב.

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   הקביעה, כי צרכן הוא צרכן של שירותי ביוב לשפכים, לרבות קביעת סוג השפכים ותקופת החיוב לגביו תיעשה לפי הוראות כללי איכות שפכים; בכל עניין שלא נקבעו לו הוראות בכללי איכות שפכים יחולו הוראות כללים אלה.

מיום 7.9.2011

כללים (מס' 4) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7021 מיום 8.8.2011 עמ' 1227

הוספת סעיף 6ב

 

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3423

ביטול סעיף קטן 6ב(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על הערכים השקליים הקבועים בפרט 5 לתוספת השלישית לא יחולו הוראות סעיף 8(א) לכללים אלה.

תעריפים בעד מים המשמשים לשירותי כבאות והצלה כללים תשע"ח-2017

6ג.     (א)  בלי לגרוע מהחיוב בעד שירותי מים וביוב שמספקת חברה לתחנות כיבוי אש, חברה תחייב את רשות הכבאות וההצלה בתעריף הקבוע בסעיף קטן (ב) –

(1)   בעד מים שסיפקה לאתרי מילוי כבאיות – לפי כמות המים שנמדדה;

כללים תשע"ט-2018

(2)   בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה בלא מדידה, בכל שנה – כמות מים השווה למכפלה של 0.05 מ"ק במספר הנפשות בתחומה של החברה לפי הרשום ברשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, העדכני ליום שקדם למשלוח הודעת החיוב;

(3)   בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה במקרים שמנהל הרשות, בהתייעצות עם הנציב, הגדיר כאירועי כבאות חריגים – לפי אומדן של מהנדס החברה שאישר הממונה.

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

          (ב)  התעריף בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה יהיה התעריף למים הקבוע בסעיף 4(1)(1.2) לכללי הספקים המקומיים.

מיום 1.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 637

הוספת סעיף 6ג

 

מיום 1.7.2018

כללים (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2245

6ג. (א) בלי לגרוע מהחיוב בעד שירותי מים וביוב שמספקת חברה לתחנות כיבוי אש, חברה תחייב את רשות הכבאות וההצלה בתעריף הקבוע בסעיף 3(2)(א)(4) קטן (ב)

(1) בעד מים שסיפקה לאתרי מילוי כבאיות – לפי כמות המים שנמדדה;

(2) בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה בלא מדידה, בכל שנה – כמות מים השווה למכפלה של 0.05 מ"ק במספר הנפשות בתחומה של החברה לפי הרשום במרשם האוכלוסין העדכני;

(3) בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה במקרים שמנהל הרשות, בהתייעצות עם הנציב, הגדיר כאירועי כבאות חריגים – לפי אומדן של מהנדס החברה שאישר הממונה.

(ב) התעריף בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה יהיה התעריף למים הקבוע בסעיף 4(1)(1.2) לכללי הספקים המקומיים.

 

מיום 1.1.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1624

(2) בעד מים שצרכה רשות הכבאות וההצלה בלא מדידה, בכל שנה – כמות מים השווה למכפלה של 0.05 מ"ק במספר הנפשות בתחומה של החברה לפי הרשום במרשם האוכלוסין העדכני לפי הרשום ברשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, העדכני ליום שקדם למשלוח הודעת החיוב;

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

7.    (בוטל).

מיום 1.5.2015

כללים (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1136

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

תעריף לנכס ותיק

7. תעריף לנכס ותיק יחול על צרכן ותיק לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה.

עדכון תעריפים

8.    (א)  כל מועד שמתעדכנים בו כללי מקורות בהתאם לסעיף 112א לחוק המים, יעודכנו, לפי אותו שיעור עדכון, התעריפים הנקובים בכללי אלה.

          (ב)  עודכן מפקד נכסים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, יעודכנו באותו עדכון התעריפים בעד שירותי ביוב הנקובים בסעיף 6.

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

          (ג)   על הערכים השקליים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לא יחולו הוראות סעיף קטן (א).

מיום 1.7.2019

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3423

הוספת סעיף קטן 8(ג)

גבייה על פי קריאת מד-מים כללים (מס' 3) תשע"א-2011

9.    (א)  (נמחק).

 

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          (ב)  חל שינוי בתעריפים בתוך תקופת הצריכה שלגביה ניתנה הודעת חיוב, יראו כאילו התחלקה הצריכה באופן שווה לכל יום בתקופת הצריכה, והצרכן יחויב לשלם לפי התעריף הקודם בעד הימים שלפני יום השינוי ולפי התעריף החדש בעד הימים שלמן יום השינוי.

מיום 1.1.2012

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1075

9. (א) חברה תגבה את התעריפים הנקובים בכללים אלה רק על פי קריא מד-מים, שנעשה לפי תקנות מדי-מים אחת לחודשיים לפחות, ובסמוך לאחר מתן הודעה לצרכנים על צריכת המים שלהם כאמור באותן תקנות (להלן – ההודעה לצרכנים); לא תגבה חברה תעריפים כאמור אלא בדרך הקבועה בסעיף קטן זה.

(ב) חל שינוי בתעריפים בתוך תקופת הצריכה שאליה מתייחסת ההודעה לצרכנים שלגביה ניתנה הודעת חיוב, יראו כאילו התחלקה הצריכה באופן שווה לכל יום בתקופת הצריכה, והצרכן יחויב לשלם לפי התעריף הקודם בעד הימים שלפני יום השינוי ולפי התעריף החדש בעד הימים שלמן יום השינוי.

גבייה באמצעות הוראת קבע כללים (מס' 2) תשע"א-2010

9א.     קיבלה חברה מצרכן הרשאה לחיוב באמצעות הוראת קבע בבנק או הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, וכן כל הרשאה אחרת שנתן הצרכן לצורך התשלומים בעד התעריפים לפי כללים אלה, תודיע החברה לצרכן על זכאותו לפצל את הגבייה כך שכל חיוב יתבצע בשני מועדים שההפרש ביניהם לא יפחת מ-30 ימים בלא כל ריבית או הפרשי הצמדה; בחר הצרכן לעשות כן, יודיע על כך לחברה והיא תפצל את הגבייה כאמור ותחייבו בהתאם; והכל בתנאי ששלחה החברה לצרכן הודעת חיוב, שבעה ימים לפחות בטרם מועד החיוב הראשון.

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 394

הוספת סעיף 9א

תשלום מיוחד

10.  אין בקביעת תעריפים בעד כמות מים החורגת מהכמות המוקצית משום היתר לאדם לרבות מקורות, מפיק, ספק או צרכן, להפיק, לספק או לצרוך מעבר לכמות המוקצית ואין בכך כדי לגרוע מסמכויות מנהל הרשות לפי סימן ג' לפרק הרביעי בחוק המים.

תחילה

11.  תחילתם של כללים אלה ביום ט"ט בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).

הוראות מעבר כללים (מס' 2) תשע"א-2010 כללים (מס' 3) תשע"ד-2014 כללים תשע"ה-2014

12.  (א)  על אף האמור בסעיף 2(ב), חברה תהיה רשאית עד יום י"א בניסן התשע"ה (31 במרס 2015) או עם תחילתם של כללים להקמת מערכות מים וביוב מכוח סעיף 103 לחוק, לפי המוקדם (להלן – תקופת המעבר), לגבות היטל ביוב לפי חוקי עזר לביוב והיטל הנחת צינורות לפי חוקי עזר למים, כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, שבתחומה פועלת החברה (בסעיף זה – חוקי העזר); לעניין זה –

          "היטל ביוב" – כמשמעו בפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, כפי שהיה בתוקפו ביום כ"ב בתמוז התשס"ט (14 ביולי 2009), להוציא תשלום בעד שלב התקנה או קנייה של מכון טיהור שפכים או החלק המגולם בהיטל הביוב בעד השלב האמור, הנמוך מביניהם, ובהעדר שלב כאמור או תחשיב לגילומו, על אף שגולמה בהיטל העלות בעד השלב האמור – בהפחתת 21% מהיטל הביוב;

          "היטל הנחת צינורות" – לרבות אגרת הנחת צינורות, היטל צנרת מים, היטל פיתוח מפעל מים ותשלום חובה, אף שכינויו שונה, המוטלים מכוח חוקי העזר, ובלבד שתכליתם היא מימון ההשקעות בהתקנת מערכת המים הציבורית, רכישתה או שידרוגה, ולהוציא מרכיב זכויות מים המגולם באגרת הנחת הצינורות, ובהעדר תחשיב לגילום על אף שגולם – בהפחתת 10% מאגרת הנחת הצינורות, וכן אגרת חיבור רשת פרטית למפעל מים, אגרת חידוש, אגרת הרחבת חיבור, אגרת התקנת מד מים או כל תשלום חובה אחר לפי חוקי העזר אף שכינויו שונה ושאינו לתכלית האמורה.

כללים תש"ע-2010

          (א1) חברה תעביר את הכספים שגבתה כאמור בסעיף קטן (א), לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו לפי חוקי העזר.

כללים תש"ע-2010 כללים (מס' 2) תשע"א-2010 כללים (מס' 3) תשע"א-2011

          (ב)  על אף האמור בסעיף 9(א), לתקופה שעד ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011), ייעשה החיוב במקום שלא הותקן בו מד-מים כמפורט להלן:

(1)   לצריכה ביתית – בעד כל כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בכללי חישוב עלות – סך של 7.440 שקלים חדשים לכל קוב, ובעד כל כמות נוספת עד ל-15 קוב – סך של 11.973 שקלים חדשים למ"ק;

(2)   לכל צריכה אחרת – לפי 10 מ"ק לחודש, בתעריף של 11.973 שקלים חדשים למ"ק.

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

          (ג)   מועצת הרשות הממשלתית רשאית, במקום בו שוכנעה, כי יש הכרח בכך, לעדכן או להאריך תוקפם של חוקי העזר כאמור בסעיף קטן (א) עד תום תקופת המעבר, לעדכן את סכומי ההיטלים מהסוג כאמור או לקבוע כי בתחום חברה הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת, יוחל חוק עזר אחד לגבי כל תחום החברה.

מיום 1.1.2010 עד יום 30.6.2010

כללים תש"ע-2010 הוראת שעה

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1332

(1) לצריכה ביתית – בעד כל כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בכללי חישוב עלות – סך של 6.988 שקלים חדשים לכל קוב מ"ק, ובעד כל כמות נוספת עד ל-15 קוב מ"ק – סך של 10.299 שקלים חדשים למ"ק;

 

מיום 1.7.2010

כללים תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1330

(א1) חברה תעביר את הכספים שגבתה כאמור בסעיף קטן (א), לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו לפי חוקי העזר.

(ב) על אף האמור בסעיף 9(א), לתקופה שעד יום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביולי 2010) יום כ"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2010), ייעשה החיוב במקום שלא הותקן בו מד-מים כמפורט להלן:

 

מיום 1.1.2011

כללים (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 395

12. (א) על אף האמור בסעיף 2(ב), חברה תהיה רשאית עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010), לגבות היטלי פיתוח למים ולביוב כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשויות מקומיות שבתחומן פועלת החברה ושהן ספקים מקומיים כהגדרתם בכללי הספקים המקומיים.

(א) על אף האמור בסעיף 2(ב), חברה תהיה רשאית עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) (להלן – תקופת המעבר), לגבות היטל ביוב לפי חוקי עזר לביוב והיטל הנחת צינורות לפי חוקי עזר למים, כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, שבתחומה פועלת החברה (בסעיף זה – חוקי העזר); לעניין זה –

"היטל ביוב" – כמשמעו בפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, כפי שהיה בתוקפו ביום כ"ב בתמוז התשס"ט (14 ביולי 2009);

"היטל הנחת צינורות" – לרבות אגרת הנחת צינורות, היטל צנרת מים, היטל פיתוח מפעל מים ותשלום חובה, אף שכינויו שונה, המוטלים מכוח חוקי העזר, ובלבד שתכליתם היא מימון ההשקעות בהתקנת מערכת המים הציבורית, רכישתה או שידרוגה, ולהוציא אגרת חיבור רשת פרטית למפעל מים, אגרת חידוש, אגרת הרחבת חיבור, אגרת התקנת מד מים או כל תשלום חובה אחר לפי חוקי העזר אף שכינויו שונה ושאינו לתכלית האמורה.

(א1) חברה תעביר את הכספים שגבתה כאמור בסעיף קטן (א), לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו לפי חוקי העזר.

(ב) על אף האמור בסעיף 9(א), לתקופה שעד יום כ"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2010) ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011), ייעשה החיוב במקום שלא הותקן בו מד-מים כמפורט להלן:

(1) לצריכה ביתית – בעד כל כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בכללי חישוב עלות – סך של 6.988 7.440 שקלים חדשים לכל קוב, ובעד כל כמות נוספת עד ל-15 קוב – סך של 10.299 10.755 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לכל צריכה אחרת – לפי 10 מ"ק לחודש, בתעריף של 10.299 10.755 שקלים חדשים למ"ק.

(ג) מועצת הרשות הממשלתית רשאית, במקום בו שוכנעה, כי יש הכרח בכך, לעדכן או להאריך תוקפם של חוקי העזר כאמור בסעיף קטן (א) עד תום תקופת המעבר, לעדכן את סכומי ההיטלים מהסוג כאמור או לקבוע כי בתחום חברה הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת, יוחל חוק עזר אחד לגבי כל תחום החברה.

 

מיום 1.7.2011

כללים (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1076

(ב) על אף האמור בסעיף 9(א), לתקופה שעד ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011), ייעשה החיוב במקום שלא הותקן בו מד-מים כמפורט להלן:

(1) לצריכה ביתית – בעד כל כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בכללי חישוב עלות – סך של 7.440 שקלים חדשים לכל קוב, ובעד כל כמות נוספת עד ל-15 קוב – סך של 10.755 11.973 שקלים חדשים למ"ק;

(2) לכל צריכה אחרת – לפי 10 מ"ק לחודש, בתעריף של 10.755 11.973 שקלים חדשים למ"ק.

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 335

(א) על אף האמור בסעיף 2(ב), חברה תהיה רשאית עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013) (להלן – תקופת המעבר), לגבות היטל ביוב לפי חוקי עזר לביוב והיטל הנחת צינורות לפי חוקי עזר למים, כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, שבתחומה פועלת החברה (בסעיף זה – חוקי העזר); לעניין זה –

"היטל ביוב" – כמשמעו בפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, כפי שהיה בתוקפו ביום כ"ב בתמוז התשס"ט (14 ביולי 2009);

"היטל הנחת צינורות" – לרבות אגרת הנחת צינורות, היטל צנרת מים, היטל פיתוח מפעל מים ותשלום חובה, אף שכינויו שונה, המוטלים מכוח חוקי העזר, ובלבד שתכליתם היא מימון ההשקעות בהתקנת מערכת המים הציבורית, רכישתה או שידרוגה, ולהוציא אגרת חיבור רשת פרטית למפעל מים, אגרת חידוש, אגרת הרחבת חיבור, אגרת התקנת מד מים או כל תשלום חובה אחר לפי חוקי העזר אף שכינויו שונה ושאינו לתכלית האמורה.

 

מיום 1.7.2013

כללים (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7263 מיום 30.6.2013 עמ' 1432

(א) על אף האמור בסעיף 2(ב), חברה תהיה רשאית עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013) כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) (להלן – תקופת המעבר), לגבות היטל ביוב לפי חוקי עזר לביוב והיטל הנחת צינורות לפי חוקי עזר למים, כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, שבתחומה פועלת החברה (בסעיף זה – חוקי העזר); לעניין זה –

"היטל ביוב" – כמשמעו בפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, כפי שהיה בתוקפו ביום כ"ב בתמוז התשס"ט (14 ביולי 2009);

"היטל הנחת צינורות" – לרבות אגרת הנחת צינורות, היטל צנרת מים, היטל פיתוח מפעל מים ותשלום חובה, אף שכינויו שונה, המוטלים מכוח חוקי העזר, ובלבד שתכליתם היא מימון ההשקעות בהתקנת מערכת המים הציבורית, רכישתה או שידרוגה, ולהוציא אגרת חיבור רשת פרטית למפעל מים, אגרת חידוש, אגרת הרחבת חיבור, אגרת התקנת מד מים או כל תשלום חובה אחר לפי חוקי העזר אף שכינויו שונה ושאינו לתכלית האמורה.

 

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 384

(א) על אף האמור בסעיף 2(ב), חברה תהיה רשאית עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) ב' בתמוז התשע"ד (30 ביוני 2014) (להלן – תקופת המעבר), לגבות היטל ביוב לפי חוקי עזר לביוב והיטל הנחת צינורות לפי חוקי עזר למים, כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, שבתחומה פועלת החברה (בסעיף זה – חוקי העזר); לעניין זה –

"היטל ביוב" – כמשמעו בפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, כפי שהיה בתוקפו ביום כ"ב בתמוז התשס"ט (14 ביולי 2009);

"היטל הנחת צינורות" – לרבות אגרת הנחת צינורות, היטל צנרת מים, היטל פיתוח מפעל מים ותשלום חובה, אף שכינויו שונה, המוטלים מכוח חוקי העזר, ובלבד שתכליתם היא מימון ההשקעות בהתקנת מערכת המים הציבורית, רכישתה או שידרוגה, ולהוציא אגרת חיבור רשת פרטית למפעל מים, אגרת חידוש, אגרת הרחבת חיבור, אגרת התקנת מד מים או כל תשלום חובה אחר לפי חוקי העזר אף שכינויו שונה ושאינו לתכלית האמורה.

 

מיום 1.7.2014

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1441

(א) על אף האמור בסעיף 2(ב), חברה תהיה רשאית עד יום ב' בתמוז התשע"ד (30 ביוני 2014) ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) או עם תחילתם של כללים להקמת מערכות מים וביוב מכוח סעיף 103 לחוק, לפי המוקדם (להלן – תקופת המעבר), לגבות היטל ביוב לפי חוקי עזר לביוב והיטל הנחת צינורות לפי חוקי עזר למים, כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, שבתחומה פועלת החברה (בסעיף זה – חוקי העזר); לעניין זה –

"היטל ביוב" – כמשמעו בפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, כפי שהיה בתוקפו ביום כ"ב בתמוז התשס"ט (14 ביולי 2009);

"היטל הנחת צינורות" – לרבות אגרת הנחת צינורות, היטל צנרת מים, היטל פיתוח מפעל מים ותשלום חובה, אף שכינויו שונה, המוטלים מכוח חוקי העזר, ובלבד שתכליתם היא מימון ההשקעות בהתקנת מערכת המים הציבורית, רכישתה או שידרוגה, ולהוציא אגרת חיבור רשת פרטית למפעל מים, אגרת חידוש, אגרת הרחבת חיבור, אגרת התקנת מד מים או כל תשלום חובה אחר לפי חוקי העזר אף שכינויו שונה ושאינו לתכלית האמורה.

 

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 507

(א) על אף האמור בסעיף 2(ב), חברה תהיה רשאית עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) י"א בניסן התשע"ה (31 במרס 2015) או עם תחילתם של כללים להקמת מערכות מים וביוב מכוח סעיף 103 לחוק, לפי המוקדם (להלן – תקופת המעבר), לגבות היטל ביוב לפי חוקי עזר לביוב והיטל הנחת צינורות לפי חוקי עזר למים, כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, שבתחומה פועלת החברה (בסעיף זה – חוקי העזר); לעניין זה –

"היטל ביוב" – כמשמעו בפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, כפי שהיה בתוקפו ביום כ"ב בתמוז התשס"ט (14 ביולי 2009), להוציא תשלום בעד שלב התקנה או קנייה של מכון טיהור שפכים או החלק המגולם בהיטל הביוב בעד השלב האמור, הנמוך מביניהם, ובהעדר שלב כאמור או תחשיב לגילומו, על אף שגולמה בהיטל העלות בעד השלב האמור – בהפחתת 21% מהיטל הביוב;

"היטל הנחת צינורות" – לרבות אגרת הנחת צינורות, היטל צנרת מים, היטל פיתוח מפעל מים ותשלום חובה, אף שכינויו שונה, המוטלים מכוח חוקי העזר, ובלבד שתכליתם היא מימון ההשקעות בהתקנת מערכת המים הציבורית, רכישתה או שידרוגה, ולהוציא מרכיב זכויות מים המגולם באגרת הנחת הצינורות, ובהעדר תחשיב לגילום על אף שגולם – בהפחתת 10% מאגרת הנחת הצינורות, וכן אגרת חיבור רשת פרטית למפעל מים, אגרת חידוש, אגרת הרחבת חיבור, אגרת התקנת מד מים או כל תשלום חובה אחר לפי חוקי העזר אף שכינויו שונה ושאינו לתכלית האמורה.

 

כללים (מס' 2) תשפ"ב-2022

תוספת ראשונה

(סעיפים 3(2)(א)(5) ו-6)

התעריף למ"ק מים בעד כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה

 

פרט

טור א'

שם החברה

טור ג'

(בשקלים חדשים למ"ק)

1.

אילת עין נטפים – מפעלי מים וביוב בע"מ

3.778

2.

הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ

5.173

3.

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

3.500

4.

חב' הגיחון בע"מ – ביוב ומים של ירושלים

3.136

5.

יובלים אשדוד בע"מ

3.205

6.

יובלים בשומרון 2003 בע"מ

4.425

7.

ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ

4.864

8.

מי-נעם חב' המים והביוב של נצרת עילית בע"מ

3.831

9.

מי-ציונה בע"מ

4.243

10.

מי אביבים 2010 בע"מ

4.588

11.

מי אונו בע"מ

4.698

12.

מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

3.705

13.

מי ברק תאגיד המים והביוב של עיריית בני ברק

4.388

14.

מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ

4.386

15.

מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ

4.706

16.

מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

4.385

17.

מי הוד השרון בע"מ

3.902

18.

מי הרצליה בע"מ

3.698

19.

מי התנור בע"מ

5.155

20.

מי חדרה בע"מ

3.248

21.

מי יבנה בע"מ

3.347

22.

מי כרמל בע"מ

4.824

23.

מי לוד בע"מ

4.323

24.

מי מודיעין בע"מ

2.619

25.

מי נתניה (2003) בע"מ

3.418

26.

מי עירון בע"מ

5.238

27.

מי עכו בע"מ

4.424

28.

מי קרית גת (2008) בע"מ

3.525

29.

מי רהט בע"מ

4.804

30.

מי רמת גן בע"מ

4.931

31.

מי רעננה בע"מ

3.237

32.

מי רקת טבריה בע"מ

4.535

33.

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ

3.241

34.

מי שמש בע"מ

3.918

35.

מי שקמה בע"מ – תאגיד מים

4.694

36.

מי תקווה בע"מ

4.494

37.

מיתב – מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ

4.237

38.

מניב ראשון בע"מ ח"פ 51-202736-8

3.568

39.

מעיינות אתא בע"מ

5.117

40.

מעיינות החוף בע"מ

5.047

41.

מעיינות המשולש בע"מ

4.172

42.

מעיינות העמקים בע"מ

4.757

43.

מעיינות השרון בע"מ

3.600

44.

סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ

5.214

45.

עין אפק בע"מ

5.706

46.

עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ

3.372

47.

פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

5.388

48.

פלגי השרון בע"מ

3.675

49.

פלגי מוצקין בע"מ

5.357

50.

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

3.856

51.

ת.מ.ר – תאגיד מים רמלה בע"מ

3.578

52.

תאגיד המים והביוב האזורי – אלעין בע"מ

5.053

53.

תאגיד המים נווה מדבר בע"מ

5.213

54.

תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ

5.247

55.

תאגיד מעיינות הדרום בע"מ

4.378

56.

תאגיד מעיינות זיו בע"מ

5.375

 

כללים תשפ"ב-2021

תוספת שנייה

(סעיף 6א)

תעריפים לשירותים מסוימים

 

 

 

הסכום בשקלים חדשים

(1)

בדיקת מד מים לפי סעיף 47 לכללי מדידת מים (מדי-מים) התשמ"ח-1988, לרבות החלפה והובלה למד מים ובתנאי שממועד התקנתו חלפו פחות מ-7 שנים –

 

 

למד מים שקוטרו עד "3/4 כולל

106.00

 

למד מים שקוטרו מעל "3/4

142.48

(2)

ניתוק מד מים לבקשת צרכן

71.77

(3)

חיבור מד מים לבקשת צרכן

71.77

(4)

מד מים לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר לראשונה או מד מים נוסף, כמשמעותו בסימן ד' בפרק שני לכללי אמות המידה, לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך –

-

 

למד מים שקוטרו עד "3/4 כולל

162.22

 

למד מים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל

347.39

 

למד מים שקוטרו מעל "1 ועד "1.5 כולל

438.79

 

למד מים שקוטרו מעל "1.5 ועד "2 כולל

872.24

 

למד מים שקוטרו מעל "2 ועד "3 כולל

4,355.84

 

למד מים שקוטרו מעל "3 ועד "4 כולל

7,078.26

 

למד מים שקוטרו מעל "4 ועד "6 כולל

9,256.17

 

למד מים שקוטרו מעל "6

10,889.61

 

למד מים חמים שקוטרו עד "3/4 כולל

412.73

 

למד מים חמים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל

816.76

 

למד מים חמים שקוטרו מעל "1 ועד "1.5 כולל

1,524.55

 

למד מים חמים שקוטרו מעל "1.5

2,177.91

 

תוספת לכל מד מים בשל רכיב קריאה מרחוק

217.79

 

תוספת בעד מערכת קריאה מרחוק לפי סעיף 99(4)(א) לחוק

עד 150 אך לא פחות מעלות רכישת מערכת הקריאה מרחוק

(4א)

החלפה לבקשת הצרכן של מד מים עם מערכת קריאה מרחוק, לרבות מערכת קריאה מרחוק לפי סעיף 99(4)(א) לחוק

(א) בהחלפה תקופתית של מד המים או של רכיב הקריאה מרחוק או מערכת קריאה מרחוק, לרבות בעת התקנה ראשונית של רכיב קריאה מרחוק או מערכת קריאה מרחוק על מד קיים – בלא עלות;

(ב) בהחלפת צרכן, לצרכן שלא היה רשום בנכס או אחרי חלוף מחצית התקופה ממועד התקנת מדי המים ועד מועד הבדיקה והכיול שלו לפי סעיף 44 לכללי מדי מים – התוספת בעד רכיב קריאה מרחוק לפי פרט (4);

(ג) בכל מקרה אחר – התעריף בעד מד מים והתוספת בעד רכיב קריאה מרחוק לפי פרט (4);

(5)

ניתוק מד מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר הסדרת החוב לפי כללים שנקבעו לפי סעיף 146 לחוק, ובהעדרם לפי הנחיות הממונה

118.66

(6)

הוצאות בעד הליכי גבייה

ההוצאות שהיו כרוכות בהפעלת הליכי גבייה לפי סעיף 12ט לפקודת המסים (גבייה), אך לא יותר מההוצאות שנקבעו לפי סעיף 13(ג) לאותה פקודה

(7)

בדיקות נוספות כמשמעותן בסימן ד' בפרק שני לכללי אמות המידה –

 

 

למד מים שקוטרו עד "3/4 כולל

142.48

 

למד מים שקוטרו מעל "3/4

386.24

(8)

ביקור מתואם בחצרי צרכן, כמשמעותו בסימן א' בפרק הרביעי לכללי אמות המידה

17.16

(9)

הפקה חוזרת של חשבון תקופתי ושליחתו לפי סעיף 40(ב) לכללי אמות המידה

12.88

(10)

הולכת מים או ביוב בתחומי החברה לספק ובאישור מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 2(ה) לכללים

תוצאת החישוב לפי סעיף 11א לכללי חישוב עלות או 11ב, בכללי חישוב עלות, לפי העניין

(11)

ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי באמצעות ביובית לפי סעיף 95(ב) לכללי אמות המידה

262.94

(12)

עריכת בדיקות איכות מים בבית הצרכן לפי תקנה 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), התשע"ג-2013, ולפי כללי אמות מידה –

 

 

(א) בעד בדיקת מתכות

474.10

 

(ב) בדיקת מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל

329.80

 

(ג) בעד בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל

587.47

(13)

ביצוע שינויים במערכת המים או הביוב הקיימות, לבקשת צרכן, במקום שבו אין מניעה הנדסית לביצוע הבקשה ואין בה כדי לפגוע במערכות המים והביוב של החברה או של צרכן אחר למעט שינוי ראשון שביקש הצרכן במערכת המים ושינוי ראשון שביקש הצרכן במערכת הביוב, במסגרת תוספת בנייה של מעל 50% מהשטח הבנוי –

 

 

העתקת חיבור או חיבור מד מים נוסף "3/4 בלא הגדלת קוטר, במרחק של עד 10 מטרים

3,085.18

 

תוספת לכל מטר

287.95

 

העתקה, חיבור מד מים נוסף או הגדלה לחיבור "1.5, במרחק של עד 10 מטרים

4,113.58

 

תוספת לכל מטר

308.52

 

העתקה, חיבור מד מים נוסף או הגדלה לחיבור "2, במרחק של עד 10 מטרים

4,627.78

 

תוספת לכל מטר

359.94

 

העתקה, חיבור מד מים נוסף או הגדלה לחיבור "3, במרחק של עד 10 מטרים

6,170.37

 

תוספת לכל מטר

411.36

 

העתקה, חיבור מד מים נוסף או הגדלה לחיבור "4, במרחק של עד 10 מטרים

7,198.76

 

תוספת לכל מטר

514.20

 

העתקה, חיבור מד מים נוסף או הגדלה לחיבור "6, במרחק של עד 10 מטרים

9,255.55

 

תוספת לכל מטר

617.04

 

העתקת חיבור ביוב או קביעת חיבור ביוב נוסף, כולל התקנת שוחת ביוב וחיבור קו ביוב בקוטר עד 160 מ"מ או התחברות לשוחת ביוב קיימת, במרחק של עד 10 מטרים

9,255.55

 

תוספת לכל מטר

431.92

 

בכל הגדלת חיבור, תוספת למד מים

לפי פרט (4)

 

בכל שינוי הכרוך בחציית כביש, בתוספת

8,227.16

 

התקנה או העתקה של ברז כיבוי

4,627.78

(14)

העתקת קו מים, קו ביוב או מפרט עילי, לבקשת צרכן, במקום שבו אין מניעה הנדסית לביצוע הבקשה ואין בה כדי לפגוע במערכות המים והביוב של החברה או של צרכן אחר

עלות העבודות בפועל, בתוספת עליות תכנון, קבלת היתרים, פיקוח ותקורה בשיעור של 25% מעלות העבודות

(15)

התקנת מיגון לבקשת צרכן –

 

 

למד מים משויך בקוטר של עד "1

204.58

 

למד מים ראשי ולמד מים משויך בקוטר גדול מ-"1

409.17

(16)

התקנה באתר בנייה של מד מים שמחובר למערכת קריאה מרחוק והתקן מיגון למד המים

סכום כל אלה:

(1) התעריף בעד מד מים והתוספת בעד רכיב קריאה מרחוק לפי פרט (4);

(2) התעריף בעד התקנת מיגון במד מים ראשי לפי פרט (15);

(3) בחברות שאינן מפעילות מערכת קריאה מרחוק, בעד משדר מבוסס סלולר – 500 בתוספת פיקדון בסך 2,000 שיוחזר לצרכן אחרי השבת המשדר לחברה.

 

כללים (מס' 4) תשע"א-2011 כללים תשע"ב-2011 הודעה תשע"ג-2013

תוספת שלישית

(סעיף 6ב)

התעריפים לשירותי ביוב לשפכים, יהיו כמפורט להלן:

1.        בתוספת זו –

"מזהם" – מרכיב מטור א' בטבלה שבתוספת השנייה לכללי איכות שפכים, שריכוזו עולה על הערכים הקבועים בה בטור ב' לצדו;

כללים תשע"ז-2016

"מג"ל" – מיליגרם לליטר;

"מט"ש" – כהגדרתו בכללי איכות שפכים;

"עלות הרחקת מזהם" – סכום בעד האנרגיה, הכימיקלים וסילוק הבוצה, החזרי ההון וההוצאות הקבועות, לכל מזהם, לפי הנוסחה בפרט 2 (להלן – px);

"סכום עלויות הרחקת המזהמים" – הסכום של עלות הרחקת מזהם בעבור המזהמים שנמצאו בשפכים.

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014 כללים תשע"ח-2017

2.        (א)  התעריף, למ"ק מים, בעד כמות מים המחויבת בשפכים חריגים שאינם טעונים אישור או שפכים חריגים הטעונים אישור שניתן לגביהם אישור לפי סעיף 10(ג) לכללי איכות שפכים, יהיה התעריף המתקבל מסכום עלויות הרחקת המזהמים לפי הנוסחה שלהלן, ובלבד שלא יעלה על 20 ש"ח למ"ק, מוכפל במקדם –

כללים תשע"ח-2017

(1)   0.2 – במקרה שבו הדיגום נערך בזרם התעשייתי האחוד, כהגדרתו בכללי איכות שפכים, בבתי חולים, בבתי מלון ובבסיסי צבא הגנה לישראל, ובמקרה שהדיגום נעשה בכמה זרמי תעשייה בתוך בסיס צבא הגנה לישראל – לפי ממוצע התעריפים המתקבלים לגבי כל דיגום באותם זרמים;

כללים תשע"ח-2017

(2)   0.5 – בכל מקרה אחר שבו הדיגום נערך בזרם התעשייתי האחוד, כהגדרתו בכללי איכות שפכים, ובסיסי צבא הגנה לישראל – במקרה שהדיגום נעשה בשוחת הביוב האחרונה בחצר הבסיס או לפני חיבור הבסיס למערכת הביוב;

(3)   0.7 – במקרה שבו הדיגום נערך בזרם השפכים היוצא מהמפעל, בין שהוא מחוץ למפעל ובין שהוא בשוחה האחרונה בחצר המפעל – בנקודת החיבור לביב הציבורי;

ת"ט תשע"ד-2014

(4)   על אף האמור בפסקאות (1) עד (3), במקרה שבו נקבע אחוז המים המוזרמים למערכת הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות – האחוז שנקבע לפי אותו סעיף.

כללים תשע"ד-2013 כללים (מס' 3) תשע"ד-2014 כללים תשע"ה-2014 כללים (מס' 3) תשע"ה-2015 כללים תשע"ו-2015 כללים תשע"ז-2016 כללים תשע"ח-2017 כללים תשפ"ב-2021 ת"ט (מס' 2) תשפ"ב-2021

(ב)  בנוסחה זו –

Cx – ריכוז המזהם, במיליגרם לליטר, בשפכי הצרכן;

Cin – ריכוז המזהם בשער המט"ש, במיליגרם לליטר;

Clim – הערך, במיליגרם לליטר, לכל מזהם כערכו בטור ב' בהתאם לסוג המזהם בטור א', כפי שנקבע בתוספת השנייה לכללי איכות שפכים;

Cout – ריכוז המזהם בקולחי המט"ש, במיליגרם לליטר, ובלבד שערך זה אינו עולה על הערך הקבוע בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010;

QdWWTP – ספיקת המט"ש היומית הממוצעת, במטר קוב ליום;

Pfactor – הערך הקבוע בטבלה שבפרט משנה (ג) לעניין אנרגיה לכל מזהם;

Cfactor – הערך הקבוע בטבלה שבפרט משנה (ג) לעניין כימיקלים וייצור בוצה לכל מזהם;

INVfactor – הערך הקבוע בטבלה שבפרט משנה (ג) לעניין החזר הון והוצאות קבועות לכל מזהם;

"15" – 15.78 שקלים חדשים לקילוגרם בעד מחיר פולימרים לייבוש הבוצה;

"0.31" – 0.34 שקלים חדשים בעד מחיר לקילוואט שעה בחיבור מתח גבוה;

"150" – 157.70 שקלים חדשים לטון בעבור מחיר פינוי הבוצה;

"F" –   1.23 – למט"ש המביא שפכים לאיכות קולחין להשקיה חקלאית בלא מגבלות או באיכות הנדרשת להזרמה לנחלים;

1 – למט"ש המביא שפכים לאיכות נמוכה מהאמור;

בהגדרה זו, "איכות קולחין" – כהגדרתה בכללי המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש), התש"ע-2010, לפי העניין;

(ג)   הערכים הקבועים למקדמי אנרגיה, כימיקלים, ייצור בוצה, החזר הון והוצאות קבועות, יהיו כמפורט להלן:

טור א'

מרכיב

טור ב'

אנרגיה

טור ג'

כימיקלים וייצור בוצה

טור ד'

החזר הון והוצאות קבועות

 

Pfactor

Cfactor

INVfactor

צריכת חמצן כימית (COD)

0.55

0.33

0.41

חנקן קיילדל

0.18

0.02

0.09

כלל מוצקים מרחפים (TSS)

0.1

0.55

0.4

זרחן כ-P

0.05

0.05

0.05

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014 ת"ט תשע"ד-2014 כללים תשע"ח-2017

3.        התעריף למ"ק מים, בעד כמות מים המחויבת בשפכים חריגים הטעונים אישור שלא ניתן לגביהם אישור לפי סעיף 10(ג) לכללי איכות שפכים, יהיה התעריף המתקבל מסכום עלויות הרחקת המזהמים לפי הנוסחה שלהלן, ובלבד שהתעריף בעד כמויות מים שחויבו לפי עד שלושה דיגומים עוקבים לא יעלה על 20 ש"ח למ"ק ובעד כמויות מים שחויבו לפי דיגומים עוקבים שנערכו אחריהם – לא יעלה על 40 ש"ח למ"ק, מוכפל במקדמים המפורטים בפרט 2(א), לפי העניין:

כללים (מס' 3) תשע"ד-2014

3א.      על אף האמור בפרטים 2(א) או (3), במקרה שבו נקבע אחוז המים המוזרמים למערכת הביוב לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות התעריף למ"ק שפכים שנמדד בעד כמות המחויבת בשפכים חריגים שאינם טעונים אישור או שפכים חריגים הטעונים אישור שניתן לגביהם אישור לפי סעיף 10(ג) לכללי איכות שפכים או בעד כמות המחויבת בשפכים חריגים הטעונים אישור שלא ניתן לגביהם אישור לפי סעיף 10(ג) לכללי איכות שפכים, יהיה התעריף המתקבל מסכום עלות הרחקת המזהמים כמפורט בנוסחה בפרט 2(א) או 3, לפי העניין.

כללים תשע"ז-2016 כללים תשפ"ב-2021

4.        (א)  התעריף, למ"ק מים, בעד כמות מים המחויבת בשפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב לפי סעיף 3(א)(1) לכללי איכות שפכים, בעד שפכים שנמצאו בהם אחד או יותר מהחומרים כמפורט בתוספת הראשונה לכללי איכות שפכים (להלן – התוספת הראשונה), יהיה בסכום למ"ק שלהלן:

טור א'

קבוצת המזהמים לפי סוגי עלויות

טור ב'

סוג המזהם (יחידת מידה)

טור ג'

מספר פרט בתוספת הראשונה

טור ד'

מידת החריגה

טור ה'

סכום למ"ק בש"ח

(1) עלויות קיצור אורך חיי מרכיבי ההולכה

סולפאט (SO4) (מג"ל)

20

500<SO41500

1500<SO44000

SO4>4000

6.14

7.16

8.18

סולפיד (R) (מג"ל)

19

1<R3

3<R8

8<R10

R>10

6.14

9.21

12.27

14.32

ערך הגבה (pH)

1

pH>10

6>pH5.5

5.5>pH5

5>pH4

pH<4

11.25

4.09

5.63

11.25

20.46

חומרים הגורמים לפיצוץ ובעירה

6

 

20.46

חומרים בטמפרטורה מעל cº40

4

 

20.46

(2) עלויות טיפול בסתימות בצנרת ובנזקים לתחנות שאיבה לביוב

ריכוז שמנים ושומנים (F) (מג"ל)

13

250<F375

375<F500

500<F1,000

F>1,000

6.14

9.21

12.27

20.46

ריכוז שומנים הניתנים להפרדה (Fs) (מג"ל)

14

100<Fs150

150<Fs200

200<Fs450

F>450

6.14

9.21

12.27

20.46

מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מילימטר

3

 

20.46

פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה או לצמיגה בטמפרטורה שבין cº20 ל-cº40

5

 

20.46

מוצקים או חומרים בגודל ובכמות העשויים לשקוע או שלא להיגרף

2

 

20.46

(3) עלויות נוספות לטיפול במט"ש

כלור חופשי, פנולים ופוליפנולים, ציאניד, דטרגנטים, COB/BOD, TSS/VSS, DOX

8, 9, 10, 11, 17, 18, 25

חריגה מהריכוז המרבי, היחס המרבי או היחס המזערי המותר, לפי העניין –

עד 50%

מ-50% עד 100%

מעל 100%

2.56

3.58

4.60

(4) עלויות הנגרמות בשל איכות הבוצה

מתכות כבדות, שמן מינרלי, DOX, כלל מוצקים מרחפים למפעל לציפוי מתכות

7, 12, 16, 26

חריגה מהריכוז המרבי המותר:

עד 50%

מ-50% עד 100%

מעל 100%

4.09

5.63

7.16

(5) עלויות הנגרמות בשל המלחת קולחין ומי-תהום

כלוריד, נתרן, בורון, כלל מוצקים מומסים (TDS), פלואוריד

15, 21, 22, 23, 24

ובלבד שלא יעלה על 20 שקלים חדשים למטר מעוקב שפכים.

לעניין זה –

Wp – תעריף למים שפירים לחקלאות לפי סעיף 4(2);

Cx – ריכוז המזהם בשפכים המוזרמים;

Ci – ריכוז המזהם במי הרקע;

Ca ו-Cw – כמפורט בטורים ב' ו-ג' בטבלה הזו:

טור א'

מזהם

טור ב'

תוספת מחושבת לתעשייה (Ca)

טור ג'

ריכוז מחושב למהילה (Cw)

כלוריד

נתן

בורון

כלל מוצקים מומסים

פלואוריד

168

100

1.0

1,600

 

6

20

15

0.3

400

 

-

 

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א) –

(1)   שפכים שנמצאו בהם החומרים שבפרטים (19) ו-(20) לתוספת הראשונה, יחויבו בעד אותם פרטים בתעריף לפי הסכום למ"ק הגבוה מביניהם;

(2)   שפכים שנמצאה בהם חריגה ביותר ממזהם אחד בקבוצות (2) עד (5) שבטור א', יחויבו בעד כל החריגות מאותה קבוצה בתעריף לפי הסכום למ"ק הגבוה מביניהם;

(3)   הסכום למ"ק שלפיו יחויבו בתעריף שפכים שנמצאה בהם חריגה ביותר ממזהם אחד, לא יעלה על 40 שקלים חדשים.

(ג)   התעריף, למ"ק מים, בעד כמות מים המחויבת בשפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב לפי סעיף 3(א)(1) לכללי איכות שפכים, בעד שפכים שנמצאו בהם גם שפכים חריגים לפי סעיף 3(א)(2) לכללי איכות שפכים, יהיה הסכום המתקבל מהתעריף לפי פרטי משנה (א) ו-(ב), בתוספת התעריף לפי פרטים 2(א) או 3, לפי העניין.

(ד)  כמויות המים לחיוב לפי פרט זה יהיו לפי המקדמים שבפרט 2(א) או לכמויות שנמדדו לפי פרט 3א, לפי העניין.

כללים תשע"ג-2012 כללים (מס' 3) תשע"ד-2014 כללים תשע"ה-2014 כללים תשע"ו-2015 כללים תשע"ז-2016 כללים תשפ"ב-2021

5.        התעריף לביצוע בדיקות ודגימות לפי סעיפים 6 עד 8 לכללי איכות שפכים יהיה כמפורט להלן:

טור א'

מס'

טור ב'

סוג בדיקה

טור ג'

עלות כל בדיקה בשקלים חדשים לפי כמות הבדיקות הקבועות בכללי איכות שפכים

(1)

דיגום חטף

105.13

(2)

דיגום מורכב לפי זמן

315.38

(3)

דיגום מורכב לפי ספיקות

1,471.84

(4)

BOD

89.35

(5)

COD

84.09

(6)

MTBE

262.91

(7)

pH

15.77

(8)

VOCs’

420.74

(9)

TSS

52.66

(10)

VOC

420.74

(11)

דטרגנטים אניוניים

105.13

(12)

דטרגנטים נוניוניים

105.13

(13)

זרחן כללי

52.66

(14)

חומרי נפץ

788.56

(15)

חנקן כללי

105.13

(16)

חנקן קילדל (TKN)

89.45

(17)

כלוריד

63.09

(18)

כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX)

368.03

(19)

מוליכות חשמלית

15.77

(20)

נתרן

78.96

(21)

סולפאט

68.33

(22)

סולפיד

94.62

(23)

סריקת מתכות כבדות

262.91

(24)

שמן מינרלי

210.25

(25)

שמנים ושומנים

89.35

(26)

בורון

51.48

(27)

VSS

51.53

 

 

י"ב בטבת התש"ע (29 בדצמבר 2009)                         אורי שני

                                                                                        יושב ראש מועצת הרשות

                                                                                        הממשלתית למים ולביוב

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 442.

תוקנו ק"ת תש"ע מס' 6903 מיום 30.6.2010 עמ' 1329 – כללים תש"ע-2010; תחילתם ביום 1.7.2010 ור' סעיף 8 לענין תחולה והוראת שעה.

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 112 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.11.2010 עד יום 31.12.2013.

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 114 – כללים תשע"א-2010; ר' סעיף 4 לענין תחילה.

ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 393 – כללים (מס' 2) תשע"א-2010; תחילתם ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 7008 מיום 28.6.2011 עמ' 1074 – כללים (מס' 3) תשע"א-2011; ר' סעיף 9 לענין תחילה ותחולה.

ק"ת תשע"א מס' 7021 מיום 8.8.2011 עמ' 1227 – כללים (מס' 4) תשע"א-2011; תחילתם 30 ימים מיום פרסומם.

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 452 – כללים תשע"ב-2011; ר' סעיף 5 לענין תחילה.

ק"ת תשע"ב מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1570 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.7.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 334 – כללים תשע"ג-2012; ר' סעיף 8 לענין תחילה.

ק"ת תשע"ג מס' 7263 מיום 30.6.2013 עמ' 1432 – כללים (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתם ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7268 מיום 10.7.2013 עמ' 1505 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 383 – כללים תשע"ד-2013; תחילתם ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7372 מיום 28.4.2014 עמ' 1097 – כללים (מס' 2) תשע"ד-2014; תחילתם ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7389 מיום 30.6.2014 עמ' 1440 – כללים (מס' 3) תשע"ד-2014; תחילתם ביום 1.7.2014. ת"ט ק"ת תשע"ד מס' 7422 מיום 11.9.2014 עמ' 1760.

ק"ת תשע"ד מס' 7404 מיום 4.8.2014 עמ' 1577 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.7.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7467 מיום 30.12.2014 עמ' 506 – כללים תשע"ה-2014; תחילתם ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7505 מיום 31.3.2015 עמ' 1135 – כללים (מס' 2) תשע"ה-2015; תחילתם ביום 1.5.2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7524 מיום 30.6.2015 עמ' 1294 – כללים (מס' 3) תשע"ה-2015; תחילתם ביום 1.7.2015. ת"ט ק"ת תשע"ו מס' 7625 מיום 3.3.2016 עמ' 794.

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 441 – כללים תשע"ו-2015; תחילתם ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7681 מיום 30.6.2016 עמ' 1494 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.7.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 420 – כללים תשע"ז-2016; ר' סעיף 4 לענין תחילה ותחולה.

4. (א) תחילתם של כללים אלה ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) (להלן – יום התחילה).

 (ב) התעריפים שבפרט 4 בתוספת השלישית לכללים העיקריים, כנוסחם בסעיף 3(2) לכללים אלה, יחולו על חיובים בעד שפכים שנדגמו לאחר יום התחילה ושנמצאו בהם אחד או יותר מהחומרים המפורטים בתוספת הראשונה לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 810 – כללים (מס' 2) תשע"ז-2017; תחילתם ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1295 – כללים (מס' 3) תשע"ז-2017; ר' סעיף 4 לענין תחילה.

4. (א) תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן (ב), ביום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017).

 (ב) תחילתו של סעיף 3(1)(א) לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 1 לכללים אלה, ביום ז' בסיוון התשע"ז (1 ביוני 2017).

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 636 – כללים תשע"ח-2017; תחילתם ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2245 – כללים (מס' 2) תשע"ח-2018; תחילתם ביום 1.7.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8135 מיום 30.12.2018 עמ' 1623 – כללים תשע"ט-2018; תחילתם ביום 1.1.2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8240 מיום 30.6.2019 עמ' 3422 – כללים (מס' 2) תשע"ט-2019; תחילתם ביום 1.7.2019 ור' סעיף 6 לענין הוראת שעה:

6. על בתי חולים שאספקת המים שלהם תעבור בתקופה שמיום כ"ח בסיוון התשע"ט (1 ביולי 2019) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021) מחברת מקורות או מספק מקומי לחברה, יחולו בעבור כמות מים השווה לעד מכפלה של מספר מיטות האשפוז, לפי תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, בשנה מסוימת, ב-15 מטרים מעוקבים לחודש, התעריפים האלה:

 (1) מיום כ"ח בסיוון התשע"ט (1 ביולי 2019) עד יום י"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) – 80% מהתעריף הקבוע כ-2R בכללי מקורות;

 (2) מיום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021) – 90% מהתעריף הקבוע כ-2R בכללי מקורות.

ק"ת תש"ף מס' 8308 מיום 30.12.2019 עמ' 232 – כללים תש"ף-2019; תחילתם ביום 1.1.2020. ת"ט ק"ת תש"ף מס' 8329 מיום 19.1.2020 עמ' 444.

ק"ת תש"ף מס' 8625 מיום 28.6.2020 עמ' 1646 – כללים (מס' 2) תש"ף-2020; תחילתם ביום 1.7.2020. ת"ט ק"ת תש"ף מס' 8633 מיום 1.7.2020 עמ' 1713.

ק"ת תשפ"א מס' 8858 מיום 29.10.2020 עמ' 295 – הוראת שעה תשפ"א-2020; תוקפה מיום 1.11.2020 עד יום 28.2.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9025 מיום 28.12.2020 עמ' 1076 – כללים תשפ"א-2020; תחילתם ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9463 מיום 27.6.2021 עמ' 3484 – כללים (מס' 2) תשפ"א-2021; תחילתם ביום 1.7.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9830 מיום 26.12.2021 עמ' 1272 – כללים תשפ"ב-2021; תחילתם ביום 1.1.2022. ת"ט ק"ת תשפ"ב מס' 9847 מיום 28.12.2021 עמ' 1404. ת"ט ק"ת תשפ"ב מס' 9859 מיום 30.12.2021 עמ' 1444 – ת"ט (מס' 2) תשפ"ב-2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 10224 מיום 26.6.2022 עמ' 3263 – כללים (מס' 2) תשפ"ב-2022; תחילתם ביום 1.7.2022.

[1] על אף שהוראת השעה לא הוארכה, תוקנה פסקה 3(2)(ב). ר' רבדים.