נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), תש"ע-2009

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – שירותי תעופה – טיס

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – תעופה – טיס

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק שני : אגרות לפי תקנות הרישום

Go

4

סעיף 2

אגרת רישום

Go

4

סעיף 3

אגרת תעודות רישום לסחרן

Go

5

סעיף 4

אגרת רישום שיעבוד או עיקול בפנקס

Go

5

סעיף 5

אגרת הקצאת סימני רישום מיוחדים

Go

5

סעיף 6

אגרת עיון בפנקס וקבלת העתק מאושר מרישום

Go

5

 

פרק שלישי: אגרות לפי תקנות התיעוד

Go

5

סעיף 7

אגרה בעד תעודת כושר טיסה

Go

5

סעיף 8

אגרה בעד תעודת כושר טיסה מיוחדת

Go

5

סעיף 9

אגרה ותשלום הוצאות למתן תעודת סוג או אישור פריט אווירונאוטי

Go

6

סעיף 10

אגרה ותשלום הוצאות בעד מתן תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים ואישור ייצור פריט אווירונאוטי

Go

6

סעיף 11

אגרת הרשאה מיוחדת לטיסה ושינויה

Go

6

סעיף 12

אגרת אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס, פרופלור או מנוע כלי טיס

Go

7

סעיף 13

אגרה ותשלום הוצאות   אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים

Go

7

 

פרק רביעי: אגרות לפי תקנות מכוני הבדק ותקנות מכוני ההסמכה

Go

7

סעיף 14

אגרת מכון בדק

Go

7

סעיף 15

אגרת רישיון מכון הסמכה

Go

8

סעיף 16

אגרת חידוש רישיון למכון בדק, רישיון אחזקה עצמית ורישיון מכון הסמכה

Go

8

 

פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרישיונות ולפי תקנות כלי רחיפה

Go

8

סעיף 18

אגרת רישיון עובד טיס או רישיון רחפן

Go

8

סעיף 18א

אגרת תעודה רפואית

Go

9

סעיף 19

אגרת הגדר או אישור נוסף

Go

9

סעיף 20

אגרת בחינות למתן רישיון עובד טיס או רישיון רחפן

Go

9

סעיף 21

אגרת בחינה למתן תוספת הגדר, חידושו או חידוש זכויות על פיו

Go

9

סעיף 21א

אגרה לבחינת מיומנות בשפה האנגלית

Go

10

סעיף 22

עיון חוזר בתוצאות מבחן עיוני

Go

10

סעיף 23

הוצאות בחינה בחוץ לארץ

Go

10

סעיף 24

אגרת תעודת צוות אוויר

Go

10

סעיף 24א

אגרת בדיקת כשירות פעולות

Go

11

סעיף 25

פטור לעובד הרשות, לחוקר הראשי, ממלא מקומו ולבוחן

Go

11

 

פרק שישי: אגרות לפי חוק הרישוי ותקנות ההפעלה

Go

11

סעיף 26

אגרת רישיון הפעלה ורישיון הפעלה אווירית

Go

11

סעיף 27

אגרת רישיון הפעלה להובלת חומרים מסוכנים

Go

12

סעיף 28

אגרת טיפול בהסכם לחכירת כלי טיס

Go

12

סעיף 29

הוצאות אישור טייס בוחן

Go

13

סעיף 30

אגרת אישור מיתקן עזר לטיסה

Go

13

סעיף 31

אגרת פיקוח על שירותי תעבורה אווירית

Go

13

 

פרק שביעי:

Go

13

סעיף 32

אגרה להיתר הפעלה לביצוע טיסות שכר

Go

13

 

פרק שביעי: אגרות לפי תקנות טיסות שכר

Go

13

סעיף 33

אגרת רישיון מארגן

Go

13

 

פרק שמיני: אגרות שונות

Go

14

סעיף 34

אגרת רישוי לשדות תעופה ומנחתים

Go

14

סעיף 35

אגרת תעודת רעש

Go

14

סעיף 36

אגרת כפל תעודה תעודה באנגלית או אישור מסמכים

Go

14

 

פרק תשיעי: הוראות שונות

Go

14

סעיף 37

תשלום הוצאות למתן שירות בחוץ לארץ

Go

14

סעיף 38

תשלום הוצאות הכשרת מפקחים לטיפוס חדש

Go

14

סעיף 39

תשלום אגרה כתנאי למתן תעודה או מתן שירות

Go

14

סעיף 40

הצמדה למדד

Go

14

סעיף 41

תחילה

Go

15

 


תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), תש"ע-2009*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, וסעיפים 4 ו-23(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963 (להלן – חוק הרישוי), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 12 לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005 (להלן – חוק הרשות), אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.       (א)  בתקנות אלה –

          "בעל כלי טיס" – לרבות אדם המחזיק בכלי טיס;

          "הגדר" – כל אחד מאלה:

(1)   לגבי עובד טיס – כהגדרתו בתקנות הרישיונות;

(2)   לגבי כלי טיס, גוף מטוס או מנוע כלי טיס – דגם או קבוצת דגמים כפי שהוגדר בתעודת סוג של אותו דגם, ולרבות כמפורט בתקנה 21(א) וכן דגמים שיחליט עליהם המנהל לפי שיקול דעתו המקצועי על פי מידת השונות במאפיינים הטכניים של כלי הטיס או המכשירים שבהגדר, חלקיהם, אבזריהם, והטכנולוגיה שהם מבוססים עליה או על פי מידת השונות בתחום ואופי פעילותם;

תק' תשע"ג-2013

(3)   לגבי מכון הסמכה – כמשמעותו בתקנה 31 לתקנות מכוני ההסמכה;

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 713

(3) לגבי מכון הסמכה – כמשמעותו בתקנה 31 לתקנות המכונים לתקנות מכוני ההסמכה;

          "המנהל" – מנהל הרשות;

תק' תשע"ב-2012

          "טיפוס" (type) – כלי טיס מייצור מסוים ודגם בסיסי, לרבות כלי טיס שהוכנסו בו שינויים קלים שאין בהם כדי להשפיע על דרכי הטיפול בו או על תכונות הטיסה שלו;

מיום 7.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 873

הוספת הגדרת "טיפוס"

          "כלי טיס" – כהגדרתו בתקנות ההפעלה;

תק' תשע"ה-2015

          "כלי רחיפה" – גילשון אוויר, גילשון אוויר עם מנוע עזר, מצנח רחף, מצנח רחף עם מנוע עזר, ומצנח ממונע, כהגדרתם בפסקאות (1) עד (5) של ההגדרה "כלי רחיפה" בחוק;

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1101

הוספת הגדרת "כלי רחיפה"

          "מפקח" – מי שהשר מינהו למפקח לפי סעיף 10ג לחוק הטיס, 1927;

          "משקל כלי הטיס" – משקלו המרבי בקילוגרמים של כלי טיס שהותר להמראה;

          "סחרן", "הפנקס" ו"תעודת רישום" – כהגדרתם בתקנות הרישום;

          "סימן רישום" – סימן רישום של כלי הטיס שהקצה רשם כלי הטיס לפי תקנות הרישום;

          "עובד טיס" – אדם המחזיק ברישיון שניתן או אושר לפי תקנות הרישיונות;

          "קומיוטר" – אווירון רב-מנועי בעל מנועי טורבו-פרופ, שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 8,626 ק"ג, המורשה להוביל עד 19 נוסעים;

תק' תשע"ה-2015

          "רחפן" – אדם המפעיל כלי רחיפה, לצורך הפעלה מסחרית או לצורך הדרכה; לעניין זה, "הפעלה" ו"הפעלה מסחרית" – כהגדרתם בסעיף 85 לחוק;

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1101

הוספת הגדרת "רחפן"

תק' תשע"ב-2012

          "רישיון הפעלה" – רישיון להפעלה מסחרית של כלי טיס, שניתן לפי סעיף 2 לחוק הרישוי;

מיום 7.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 873

החלפת הגדרת "רישיון הפעלה"

הנוסח הקודם:

"רישיון הפעלה" – רישיון להפעלה של כלי טיס, שניתן לפי סעיף 2(א) לחוק הרישוי;

          "הרשות" – רשות התעופה האזרחית שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

          "שינוי" – לעניין כל תעודה או אישור אחר המוצאים לפי תקנות התיעוד – למעט תחזוקת התעודות כגון Service Bulletins ומסמכים דומים;

          "תעודת סוג" – כמשמעה בפרק השני של תקנות התיעוד;

          "תעודת רישום לסחרן" – כמשמעותה בתקנה 26(א) לתקנות הרישום;

          "תקנות ההפעלה" – תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981;

          "תקנות טיסות שכר" – תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), התשמ"ב-1982;

תק' תשע"ה-2015

          "תקנות כלי רחיפה" – תקנות הטיס (כלי רחיפה), התשע"ה-2015;

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1101

הוספת הגדרת "תקנות כלי רחיפה"

          "תקנות הרישום" – תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד-1973;

          "תקנות הרישיונות" – תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981;

          "תקנות התיעוד" – תקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977;

תק' תשע"ג-2013

          "תקנות מכוני הבדק" – תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג-2011;

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 713

החלפת הגדרת "תקנות המכונים" בהגדרת "תקנות מכוני הבדק"

הנוסח הקודם:

"תקנות המכונים" – תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), התשל"ט-1979.

תק' תשע"ג-2013

          "תקנות מכוני ההסמכה" – תקנות הטיס (מכוני הסמכה), התשל"ט-1979.

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 713

הוספת הגדרת "תקנות מכוני ההסמכה"

          (ב)  בתקנות אלה תהא למונחים שלא הוגדרו בתקנת משנה (א) המשמעות שניתנה להם בתקנות או בחוק שאליהם מתייחסים הפרקים השני עד השמיני, לפי העניין.

פרק שני : אגרות לפי תקנות הרישום

אגרת רישום הודעה תש"ף-2020

2.       בעל כלי טיס ישלם בעד רישום כלי הטיס, בעת הגשת בקשה לתעודת רישום, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

            משקל כלי הטיס בק"ג                  בשקלים חדשים

(1)  עד 200                                                330

(2)  יותר מ-200 עד 700                               440

(3)  יותר מ-700 עד 2,000                            550

(4)  יותר מ-2,000 עד 5,700                          660

(5)  יותר מ-5,700 עד 45,000                        1,970

(6)  יותר מ-45,000                                      4,380

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 437

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 300 307.44

(2) יותר מ-200 עד 700 400 409.91

(3) יותר מ-700 עד 2,000 500 512.39

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 600 614.87

(5) יותר מ-5,700 עד 45,000 1,800 1,844.61

(6) יותר מ-45,000 3,990 4,088.89

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 419

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 307.44 315.87

(2) יותר מ-200 עד 700 409.91 421.16

(3) יותר מ-700 עד 2,000 512.39 526.45

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 614.87 631.74

(5) יותר מ-5,700 עד 45,000 1,844.61 1,895.23

(6) יותר מ-45,000 4,088.89 4,201.10

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 415

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 315.87 320

(2) יותר מ-200 עד 700 421.16 430

(3) יותר מ-700 עד 2,000 526.45 540

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 631.74 640

(5) יותר מ-5,700 עד 45,000 1,895.23 1,930

(6) יותר מ-45,000 4,201.10 4,280

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 497

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 320 330

(2) יותר מ-200 עד 700 430 440

(3) יותר מ-700 עד 2,000 540 550

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 640 660

(5) יותר מ-5,700 עד 45,000 1,930 1,970

(6) יותר מ-45,000 4,280 4,360

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 653

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 330

(2) יותר מ-200 עד 700 440

(3) יותר מ-700 עד 2,000 550 540

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 660 650

(5) יותר מ-5,700 עד 45,000 1,970 1,960

(6) יותר מ-45,000 4,360 4,340

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 565

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 330 320

(2) יותר מ-200 עד 700 440 430

(3) יותר מ-700 עד 2,000 540

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 650

(5) יותר מ-5,700 עד 45,000 1,960 1,950

(6) יותר מ-45,000 4,340 4,310

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 544

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 320

(2) יותר מ-200 עד 700 430

(3) יותר מ-700 עד 2,000 540

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 650

(5) יותר מ-5,700 עד 45,000 1,950 1,940

(6) יותר מ-45,000 4,310 4,300

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 852

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 320

(2) יותר מ-200 עד 700 430

(3) יותר מ-700 עד 2,000 540

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 650

(5) יותר מ-5,700 עד 45,000 1,940

(6) יותר מ-45,000 4,300 4,310

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2944

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 320 330

(2) יותר מ-200 עד 700 430 440

(3) יותר מ-700 עד 2,000 540 550

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 650 660

(5) יותר מ-5,700 עד 45,000 1,940 1,970

(6) יותר מ-45,000 4,310 4,360

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 622

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 330

(2) יותר מ-200 עד 700 440

(3) יותר מ-700 עד 2,000 550

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 660

(5) יותר מ-5,700 עד 45,000 1,970

(6) יותר מ-45,000 4,360 4,380

אגרת תעודות רישום לסחרן הודעה תש"ף-2020

3.       (א)  המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:

(1)   סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד – 5,490 שקלים חדשים;

(2)   סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 73,070 שקלים חדשים.

          (ב)  האגרה תשולם בתחילת כל שנה עד ה-31 בינואר.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 437

(א) המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:

(1) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד – 5,000 5,123.93 שקלים חדשים;

(2) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 66,600 68,250.71 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 419

(א) המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:

(1) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד – 5,123.93 5,264.54 שקלים חדשים;

(2) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 68,250.71 70,123.64 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 415

(א) המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:

(1) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד – 5,264.54 5,360 שקלים חדשים;

(2) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 70,123.64 71,400 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 497

(א) המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:

(1) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד – 5,360 5,460 שקלים חדשים;

(2) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 71,400 72,710 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 653

(א) המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:

(1) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד – 5,460 5,440 שקלים חדשים;

(2) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 72,710 72,490 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 565

(א) המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:

(1) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד – 5,440 5,400 שקלים חדשים;

(2) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 72,490 71,990 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 544

(א) המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:

(1) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד – 5,400 5,390 שקלים חדשים;

(2) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 71,990 71,780 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 852

(א) המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:

(1) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד – 5,390 5,400 שקלים חדשים;

(2) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 71,780 71,920 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2944

(א) המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:

(1) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד – 5,400 5,460 שקלים חדשים;

(2) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 71,920 72,770 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 622

(א) המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן:

(1) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד – 5,460 5,490 שקלים חדשים;

(2) סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה (1) – 72,770 73,070 שקלים חדשים.

אגרת רישום שיעבוד או עיקול בפנקס הודעה תש"ף-2020

4.       המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או הסבתו, או המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 437

4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או הסבתו, או המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 184.46 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 419

4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או הסבתו, או המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 184.46 189.52 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 415

4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או הסבתו, או המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 189.52 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 497

4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או הסבתו, או המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 653

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 565

4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או הסבתו, או המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 544

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 852

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2944

4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או הסבתו, או המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 622

[הסכום נותר ללא שינוי]

אגרת הקצאת סימני רישום מיוחדים הודעה תש"ף-2020

5.       בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל כלי טיס, או מחזיק תעודת רישום לסחרן, המבקש אחד מאלה:

(1)  להקצות לו סימני רישום מיוחדים לפי תקנה 42 לתקנות הרישום;

(2)  להאריך את תקופת שמירתם של סימני רישום מיוחדים שהוקצו לו ולא נקבעו על כלי טיס לשנה נוספת, לפי תקנה 43(ב) לתקנות הרישום;

(3)  לשנות סימני רישום לפי תקנה 44 לתקנות הרישום,

ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 437

ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 184.46 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 419

ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 184.46 189.52 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 415

ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 189.52 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 497

ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 653

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 565

ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 544

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 852

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2944

ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 622

[הסכום נותר ללא שינוי]

אגרת עיון בפנקס וקבלת העתק מאושר מרישום הודעה תש"ף-2020

6.       המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק מאושר מרישום כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 438

6. המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק מאושר מרישום כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 184.46 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 420

6. המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק מאושר מרישום כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 184.46 189.52 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 416

6. המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק מאושר מרישום כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 189.52 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 498

6. המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק מאושר מרישום כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 653

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 565

6. המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק מאושר מרישום כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 545

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 853

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2945

6. המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק מאושר מרישום כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 623

[הסכום נותר ללא שינוי]

פרק שלישי: אגרות לפי תקנות התיעוד

אגרה בעד תעודת כושר טיסה תק' תשע"ב-2012 הודעה תש"ף-2020

7.       (א)  המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

                                  משקל כלי הטיס בק"ג                                בשקלים חדשים

(1)   עד 200                                                                440

(2)   יותר מ-200 עד 700                                               550

(3)   יותר מ-700 עד 2,000                                            1,210

(4)   יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר                2,520

(5)   יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר      16,460

(6)   יותר מ-20,000 עד 45,000                                      29,580

(7)   יותר מ-45,000 עד 100,000                                    41,410

(8)   יותר מ-100,000 עד 300,000                                  82,810

(9)   יותר מ-300,000                                                    189,280

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  (בוטלה).

          (ג)   המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).

          (ד)  המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 438

7. (א) המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 400 409.91

(2) יותר מ-200 עד 700 500 512.39

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,100 1,127.26

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 2,300 2,357.01

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 15,000 15,371.78

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 26,958 27,626.17

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 37,740 38,675.41

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 75,481 77,351.84

(9) יותר מ-300,000 172,528 176,804.19

(ב) ניתנה או חודשה תעודת כושר טיסה כאמור בתקנת משנה (א), לתקופה של פחות משנה, ישלם המבקש בעד כל חודש או חלק ממנו 1/12 של סכום האגרה האמור בתקנת משנה (א).

(ג) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 184.46 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 420

7. (א) המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 409.91 421.16

(2) יותר מ-200 עד 700 512.39 526.45

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,127.26 1,158.20

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 2,357.01 2,421.69

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 15,371.78 15,793.61

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 27,626.17 28,384.28

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 38,675.41 39,736.73

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 77,351.84 79,474.51

(9) יותר מ-300,000 176,804.19 181,656.03

(ב) ניתנה או חודשה תעודת כושר טיסה כאמור בתקנת משנה (א), לתקופה של פחות משנה, ישלם המבקש בעד כל חודש או חלק ממנו 1/12 של סכום האגרה האמור בתקנת משנה (א).

(ג) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 184.46 189.52 שקלים חדשים.

 

מיום 7.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 873

(א) המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 421.16

(2) יותר מ-200 עד 700 526.45

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,158.20

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 2,421.69

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 15,793.61

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 28,384.28

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 39,736.73

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 79,474.51

(9) יותר מ-300,000 181,656.03

(ב) ניתנה או חודשה תעודת כושר טיסה כאמור בתקנת משנה (א), לתקופה של פחות משנה, ישלם המבקש בעד כל חודש או חלק ממנו 1/12 של סכום האגרה האמור בתקנת משנה (א).

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 416

7. (א) המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 421.16 430

(2) יותר מ-200 עד 700 526.45 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,158.20 1,180

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 2,421.69 2,470

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 15,793.61 16,080

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 28,384.28 28,900

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 39,736.73 40,460

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 79,474.51 80,930

(9) יותר מ-300,000 181,656.03 184,970

(ב) (בוטלה).

(ג) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 189.52 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 498

7. (א) המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430 440

(2) יותר מ-200 עד 700 540 550

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,180 1,200

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 2,470 2,510

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 16,080 16,380

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 28,900 29,430

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 40,460 41,200

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 80,930 82,400

(9) יותר מ-300,000 184,970 188,350

(ב) (בוטלה).

(ג) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 654

7. (א) המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 440

(2) יותר מ-200 עד 700 550 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,200

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 2,510 2,500

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 16,380 16,330

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 29,430 29,340

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 41,200 41,080

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 82,400 82,160

(9) יותר מ-300,000 188,350 187,800

(ב) (בוטלה).

(ג) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 566

7. (א) המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 440 430

(2) יותר מ-200 עד 700 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,200 1,190

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 2,500 2,490

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 16,330 16,210

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 29,340 29,140

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 41,080 40,800

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 82,160 81,590

(9) יותר מ-300,000 187,800 186,500

(ב) (בוטלה).

(ג) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 545

7. (א) המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430

(2) יותר מ-200 עד 700 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,190

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 2,490 2,480

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 16,210 16,170

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 29,140 29,050

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 40,800 40,670

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 81,590 81,350

(9) יותר מ-300,000 186,500 185,940

(ב) (בוטלה).

(ג) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 853

7. (א) המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430

(2) יותר מ-200 עד 700 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,190

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 2,480

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 16,170 16,200

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 29,050 29,110

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 40,670 40,750

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 81,350 81,510

(9) יותר מ-300,000 185,940 186,300

(ב) (בוטלה).

(ג) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2945

7. (א) המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430 440

(2) יותר מ-200 עד 700 540 550

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,190 1,200

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 2,480 2,510

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 16,200 16,390

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 29,110 29,460

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 40,750 41,240

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 81,510 82,480

(9) יותר מ-300,000 186,300 188,520

(ב) (בוטלה).

(ג) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 623

7. (א) המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 68(2)(ה) לתקנות התיעוד או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה שנתית לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 440

(2) יותר מ-200 עד 700 550

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,200 1,210

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 2,510 2,520

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 16,390 16,460

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 29,460 29,580

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 41,240 41,410

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 82,480 82,810

(9) יותר מ-300,000 188,520 189,280

(ב) (בוטלה).

(ג) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים.

אגרה בעד תעודת כושר טיסה מיוחדת תק' תשע"ב-2012 הודעה תש"ף-2020

8.       (א)  המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

                                  משקל כלי הטיס בק"ג                                בשקלים חדשים

(1)   עד 200                                                                440

(2)   יותר מ-200 עד 700                                               550

(3)   יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור                                                                    1,210

(4)   יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר                1,650

(5)   יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר      5,490

(6)   יותר מ-20,000 עד 45,000                                      9,460

(7)   יותר מ-45,000 עד 100,000                                    23,660

(8)   יותר מ-100,000 עד 300,000                                  29,580

(9)   יותר מ-300,000                                                    59,150

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

          (ג)   נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

תק' תשע"ב-2012

          (ד)  (בוטלה).

          (ה)  המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.

          (ו)   המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,830 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 438

8. (א) המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 400 409.91

(2) יותר מ-200 עד 700 500 512.39

(3) יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור 1,100 1,127.26

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 1,500 1,537.18

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 5,000 5,123.93

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 8,626 8,839.80

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 21,566 22,100.52

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 26,958 27,626.17

(9) יותר מ-300,000 53,915 55,251.31

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 330 338.18 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

(ד) ניתנה או חודשה תעודת כושר טיסה מיוחדת כאמור בתקנת משנה (א), לתקופה של פחות משנה, ישלם המבקש בעד כל חודש או חלק ממנו 1/12 מסכום האגרה כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ה) המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ו) המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,666 1,707.29 שקלים חדשים בתוספת 330 338.18 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 420

8. (א) המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 409.91 421.16

(2) יותר מ-200 עד 700 512.39 526.45

(3) יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור 1,127.26 1,158.20

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 1,537.18 1,579.36

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 5,123.93 5,264.54

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 8,839.80 9,082.38

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 22,100.52 22,707.00

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 27,626.17 28,384.28

(9) יותר מ-300,000 55,251.31 56,767.51

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 338.18 347.46 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

(ד) ניתנה או חודשה תעודת כושר טיסה מיוחדת כאמור בתקנת משנה (א), לתקופה של פחות משנה, ישלם המבקש בעד כל חודש או חלק ממנו 1/12 מסכום האגרה כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ה) המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ו) המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,707.29 1,754.14 שקלים חדשים בתוספת 338.18 347.46 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 7.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 873

(א) המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2) בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 421.16

(2) יותר מ-200 עד 700 526.45

(3) יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור 1,158.20

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 1,579.36

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 5,264.54

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 9,082.38

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 22,707.00

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 28,384.28

(9) יותר מ-300,000 56,767.51

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 347.46 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

(ד) ניתנה או חודשה תעודת כושר טיסה מיוחדת כאמור בתקנת משנה (א), לתקופה של פחות משנה, ישלם המבקש בעד כל חודש או חלק ממנו 1/12 מסכום האגרה כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), לפי העניין.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 416

8. (א) המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 421.16 430

(2) יותר מ-200 עד 700 526.45 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור 1,158.20 1,180

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 1,579.36 1,610

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 5,264.54 5,360

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 9,082.38 9,250

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 22,707.00 23,120

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 28,384.28 28,900

(9) יותר מ-300,000 56,767.51 57,800

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 347.46 350 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

(ד) (בוטלה).

(ה) המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ו) המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,754.14 1,790 שקלים חדשים בתוספת 347.46 350 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 498

8. (א) המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430 440

(2) יותר מ-200 עד 700 540 550

(3) יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור 1,180 1,200

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 1,610 1,640

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 5,360 5,460

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 9,250 9,420

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 23,120 23,540

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 28,900 29,430

(9) יותר מ-300,000 57,800 58,860

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 350 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

(ד) (בוטלה).

(ה) המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ו) המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,790 1,820 שקלים חדשים בתוספת 350 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 654

8. (א) המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 440

(2) יותר מ-200 עד 700 550 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור 1,200

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 1,640 1,630

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 5,460 5,440

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 9,420 9,390

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 23,540 23,470

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 29,430 29,340

(9) יותר מ-300,000 58,860 58,690

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

(ד) (בוטלה).

(ה) המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ו) המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,820 1,810 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 566

8. (א) המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 440 430

(2) יותר מ-200 עד 700 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור 1,200 1,190

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 1,630 1,620

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 5,440 5,400

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 9,390 9,320

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 23,470 23,310

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 29,340 29,140

(9) יותר מ-300,000 58,690 58,280

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

(ד) (בוטלה).

(ה) המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ו) המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,810 1,800 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 545

8. (א) המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430

(2) יותר מ-200 עד 700 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור 1,190

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 1,620

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 5,400 5,390

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 9,320 9,300

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 23,310 23,240

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 29,140 29,050

(9) יותר מ-300,000 58,280 58,110

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

(ד) (בוטלה).

(ה) המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ו) המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,800 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 853

8. (א) המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430

(2) יותר מ-200 עד 700 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור 1,190

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 1,620

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 5,390 5,400

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 9,300 9,310

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 23,240 23,290

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 29,050 29,110

(9) יותר מ-300,000 58,110 58,220

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

(ד) (בוטלה).

(ה) המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ו) המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,800 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2945

8. (א) המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430 440

(2) יותר מ-200 עד 700 540 550

(3) יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור 1,190 1,200

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 1,620 1,640

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 5,400 5,460

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 9,310 9,430

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 23,290 23,570

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 29,110 29,460

(9) יותר מ-300,000 58,220 58,910

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

(ד) (בוטלה).

(ה) המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ו) המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,800 1,820 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 623

8. (א) המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת, כמשמעותה בתקנה 68(2)(א) עד (ד) לתקנות התיעוד ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 440

(2) יותר מ-200 עד 700 550

(3) יותר מ-700 עד 2,000 או שהוא כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור 1,200 1,210

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 או שהוא קומיוטר 1,640 1,650

(5) יותר מ-5,700 עד 20,000, למעט אם הוא קומיוטר 5,460 5,490

(6) יותר מ-20,000 עד 45,000 9,430 9,460

(7) יותר מ-45,000 עד 100,000 23,570 23,660

(8) יותר מ-100,000 עד 300,000 29,460 29,580

(9) יותר מ-300,000 58,910 59,150

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה.

(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12(ב) בתקנות הרישום, ישלם 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות.

(ד) (בוטלה).

(ה) המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה (א) או (ב), לפי העניין.

(ו) המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת, ישלם בעת הגשת הבקשה 1,820 1,830 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

אגרה ותשלום הוצאות למתן תעודת סוג או אישור פריט אווירונאוטי הודעה תש"ף-2020

9.       (א)  המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג (ATC), חידוש תעודת סוג או תעודת סוג תוספת (STC) של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות הרשות, ישלם בעדם –

(1)   בעת הגשת הבקשה 2,190 שקלים חדשים;

(2)   תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

          (ב)  היתה הבקשה למתן תעודת סוג לאווירון זעיר או לדאון או לשינויה, תהיה האגרה בשיעור מחצית האגרה הקבועה בתקנת משנה (א)(1) בתוספת תשלום האגרה הקבוע בתקנת משנה (א)(2).

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 439

(א) המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג (ATC), חידוש תעודת סוג או תעודת סוג תוספת (STC) של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות הרשות, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,000 2,049.57 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 330 338.18 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 421

(א) המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג (ATC), חידוש תעודת סוג או תעודת סוג תוספת (STC) של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות הרשות, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,049.57 2,105.82 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 338.18 347.46 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 417

(א) המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג (ATC), חידוש תעודת סוג או תעודת סוג תוספת (STC) של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות הרשות, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,105.82 2,140 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 347.46 350 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 499

(א) המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג (ATC), חידוש תעודת סוג או תעודת סוג תוספת (STC) של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות הרשות, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,140 2,180 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 350 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 655

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 567

(א) המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג (ATC), חידוש תעודת סוג או תעודת סוג תוספת (STC) של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות הרשות, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,180 2,160 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 546

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 854

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2946

(א) המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג (ATC), חידוש תעודת סוג או תעודת סוג תוספת (STC) של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות הרשות, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,160 2,190 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 624

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

אגרה ותשלום הוצאות בעד מתן תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים ואישור ייצור פריט אווירונאוטי הודעה תש"ף-2020

10.    המבקש תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, אישור פריט אווירונאוטי, שינוים, תיקונם או אישור לסטייה מהם, ישלם בעדם –

(1)  בעת הגשת הבקשה 2,190 שקלים חדשים;

(2)  תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 439

10. המבקש תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, אישור פריט אווירונאוטי, שינוים, תיקונם או אישור לסטייה מהם, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,000 2,049.57 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 330 338.18 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 421

10. המבקש תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, אישור פריט אווירונאוטי, שינוים, תיקונם או אישור לסטייה מהם, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,049.57 2,105.82 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 338.18 347.46 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 417

10. המבקש תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, אישור פריט אווירונאוטי, שינוים, תיקונם או אישור לסטייה מהם, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,105.82 2,140 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 347.46 350 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 499

10. המבקש תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, אישור פריט אווירונאוטי, שינוים, תיקונם או אישור לסטייה מהם, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,140 2,180 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 350 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 655

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 567

10. המבקש תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, אישור פריט אווירונאוטי, שינוים, תיקונם או אישור לסטייה מהם, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,180 2,160 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 546

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 854

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2946

10. המבקש תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, אישור פריט אווירונאוטי, שינוים, תיקונם או אישור לסטייה מהם, ישלם בעדם –

(1) בעת הגשת הבקשה 2,160 2,190 שקלים חדשים;

(2) תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה 37.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 624

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

אגרת הרשאה מיוחדת לטיסה ושינויה הודעה תש"ף-2020

11.    המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –

(1)  בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

                  משקל כלי הטיס בק"ג                                          בשקלים חדשים

(א)   עד 15                                                              2,190

(ב)   מעל 15 ועד 200                                               3,950

(ג)    מעל 200 ועד 2000                                           9,220

(ד)   מעל 2000                                                        21,060

(2)  תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

(3)  המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,190 שקלים חדשים, וכן 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

תק' תשע"ב-2012

(4)  מבקש שהגיש בשנה יותר מבקשה אחת להרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לאותו טיפוס כלי טיס בלתי מאויש ישלם –

(א)   אגרה כמפורט בפסקה (1) פעם אחת בלבד באותה שנה;

(ב)   בנוסף אגרה כמפורט בפסקה (2) או (3), לפי העניין.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 439

המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –

(1) בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(א) עד 15 2,000 2,049.57

(ב) מעל 15 ועד 200 3,600 3,689.23

(ג) מעל 200 ועד 2000 8,400 8,608.20

(ד) מעל 2000 19,200 19,675.88

(2) תוספת של 330 338.18 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

(3) המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,000 2,049.57 שקלים חדשים, וכן 330 338.18 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 421

המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –

(1) בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(א) עד 15 2,049.57 2,105.82

(ב) מעל 15 ועד 200 3,689.23 3,790.47

(ג) מעל 200 ועד 2000 8,608.20 8,844.42

(ד) מעל 2000 19,675.88 20,215.82

(2) תוספת של 338.18 347.46 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

(3) המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,049.57 2,105.82 שקלים חדשים, וכן 338.18 347.46 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 7.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 873

(4) מבקש שהגיש בשנה יותר מבקשה אחת להרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש מאותה קטגוריית משקל כמפורט בפסקה (1), ישלם מבקש שהגיש בשנה יותר מבקשה אחת להרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לאותו טיפוס כלי טיס בלתי מאויש ישלם

(א) אגרה כמפורט בפסקה (1) פעם אחת בלבד באותה שנה;

(ב) בנוסף אגרה כמפורט בפסקה (2) או (3), לפי העניין.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 417

המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –

(1) בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(א) עד 15 2,105.82 2,140

(ב) מעל 15 ועד 200 3,790.47 3,860

(ג) מעל 200 ועד 2000 8,844.42 9,010

(ד) מעל 2000 20,215.82 20,580

(2) תוספת של 347.46 350 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

(3) המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,105.82 2,140 שקלים חדשים, וכן 347.46 350 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 499

המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –

(1) בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(א) עד 15 2,140 2,180

(ב) מעל 15 ועד 200 3,860 3,930

(ג) מעל 200 ועד 2000 9,010 9,170

(ד) מעל 2000 20,580 20,960

(2) תוספת של 350 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

(3) המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,140 2,180 שקלים חדשים, וכן 350 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 655

המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –

(1) בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(א) עד 15 2,180

(ב) מעל 15 ועד 200 3,930 3,920

(ג) מעל 200 ועד 2000 9,170 9,140

(ד) מעל 2000 20,960 20,900

(2) תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

(3) המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,180 שקלים חדשים, וכן 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 567

המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –

(1) בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(א) עד 15 2,180 2,160

(ב) מעל 15 ועד 200 3,920 3,890

(ג) מעל 200 ועד 2000 9,140 9,080

(ד) מעל 2000 20,900 20,750

(2) תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

(3) המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,180 2,160 שקלים חדשים, וכן 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 547

המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –

(1) בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(א) עד 15 2,160

(ב) מעל 15 ועד 200 3,890 3,880

(ג) מעל 200 ועד 2000 9,080 9,050

(ד) מעל 2000 20,750 20,690

(2) תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

(3) המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,160 שקלים חדשים, וכן 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 855

המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –

(1) בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(א) עד 15 2,160

(ב) מעל 15 ועד 200 3,880 3,890

(ג) מעל 200 ועד 2000 9,050 9,070

(ד) מעל 2000 20,690 20,730

(2) תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

(3) המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,160 שקלים חדשים, וכן 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2947

המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –

(1) בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(א) עד 15 2,160 2,190

(ב) מעל 15 ועד 200 3,890 3,930

(ג) מעל 200 ועד 2000 9,070 9,180

(ד) מעל 2000 20,730 20,980

(2) תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

(3) המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,160 2,190 שקלים חדשים, וכן 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 625

המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה –

(1) בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(א) עד 15 2,190

(ב) מעל 15 ועד 200 3,930 3,950

(ג) מעל 200 ועד 2000 9,180 9,220

(ד) מעל 2000 20,980 21,060

(2) תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי הסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

(3) המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 2,190 שקלים חדשים, וכן 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות.

אגרת אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס, פרופלור או מנוע כלי טיס הודעה תש"ף-2020

12.    (א)  המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

          משקל כלי הטיס בק"ג                                               בשקלים חדשים

(1)   עד 200                                                            440

(2)   יותר מ-200 עד 700                                           550

(3)   יותר מ-700 עד 2,000                                        1,210

(4)   יותר מ-2,000 עד 5,700                                     1,650

(5)   (נמחקה)

(6)   יותר מ-5,700 עד 45,000                                   12,180

(7)   יותר מ-45,000                                                 24,360

          (ב)  המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של 1,220 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 440

12. (א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 400 409.91

(2) יותר מ-200 עד 700 500 512.39

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,100 1,127.26

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 1,500 1,537.18

(5) יותר מ-2,000 עד 5,700 2,220 2,275.02

(6) יותר מ-5,700 עד 45,000 11,100 11,375.12

(7) יותר מ-45,000 22,200 22,750.24

(ב) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של 1,110 1,137.51 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 422

12. (א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 409.91 421.16

(2) יותר מ-200 עד 700 512.39 526.45

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,127.26 1,158.20

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 1,537.18 1,579.36

(5) יותר מ-2,000 עד 5,700 2,275.02 2,337.45

(6) יותר מ-5,700 עד 45,000 11,375.12 11,687.27

(7) יותר מ-45,000 22,750.24 23,374.55

(ב) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של 1,110 1,168.73 שקלים חדשים.

 

מיום 7.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 873

מחיקת פסקה 12(א)(5)

הנוסח הקודם:

(5) יותר מ-2,000 עד 5,700 2,337.45

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 418

12. (א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 421.16 430

(2) יותר מ-200 עד 700 526.45 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,158.20 1,180

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 1,579.36 1,610

(5) (נמחקה)

(6) יותר מ-5,700 עד 45,000 11,687.27 11,900

(7) יותר מ-45,000 23,374.55 23,800

(ב) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של 1,168.73 1,190 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 500

12. (א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430 440

(2) יותר מ-200 עד 700 540 550

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,180 1,200

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 1,610 1,640

(5) (נמחקה)

(6) יותר מ-5,700 עד 45,000 11,900 12,120

(7) יותר מ-45,000 23,800 24,240

(ב) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של 1,190 1,210 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 656

12. (א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 440

(2) יותר מ-200 עד 700 550 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,200

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 1,640 1,630

(5) (נמחקה)

(6) יותר מ-5,700 עד 45,000 12,120 12,080

(7) יותר מ-45,000 24,240 24,160

(ב) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של 1,210 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 568

12. (א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 440 430

(2) יותר מ-200 עד 700 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,200 1,190

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 1,630 1,620

(5) (נמחקה)

(6) יותר מ-5,700 עד 45,000 12,080 12,000

(7) יותר מ-45,000 24,160 24,000

(ב) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של 1,210 1,200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 547

12. (א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430

(2) יותר מ-200 עד 700 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,190

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 1,620

(5) (נמחקה)

(6) יותר מ-5,700 עד 45,000 12,000 11,960

(7) יותר מ-45,000 24,000 23,930

(ב) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של  1,200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 855

12. (א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430

(2) יותר מ-200 עד 700 540

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,190

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 1,620

(5) (נמחקה)

(6) יותר מ-5,700 עד 45,000 11,960 11,990

(7) יותר מ-45,000 23,930 23,970

(ב) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של  1,200 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2947

12. (א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 430 440

(2) יותר מ-200 עד 700 540 550

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,190 1,200

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 1,620 1,640

(5) (נמחקה)

(6) יותר מ-5,700 עד 45,000 11,990 12,130

(7) יותר מ-45,000 23,970 24,260

(ב) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של  1,200 1,210 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 625

12. (א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

משקל כלי הטיס בק"ג בשקלים חדשים

(1) עד 200 440

(2) יותר מ-200 עד 700 550

(3) יותר מ-700 עד 2,000 1,200 1,210

(4) יותר מ-2,000 עד 5,700 1,640 1,650

(5) (נמחקה)

(6) יותר מ-5,700 עד 45,000 12,130 12,180

(7) יותר מ-45,000 24,260 24,360

(ב) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד הגשת הבקשה, אגרה של  1,210 1,220 שקלים חדשים.

אגרה ותשלום הוצאות – אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים הודעה תש"ף-2020

13.    (א)  המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,650 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 11,920 שקלים חדשים.

          (ב)  המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר בודד מקבוצה ב' או ג' כאמור בתקנת משנה (א), אשר לגביו הוכח להנחת דעת המנהל שיצואו נועד לשחרור כלי טיס ממצב AOG (Aircraft on the ground) ומשך בדיקתו המשוער אינו עולה על שעתיים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור 25% מן האגרה שיש לשלמה בעת הגשת הבקשה לפי תקנת משנה (א), ונוסף על כך בעד הוצאות נסיעה ואש"ל לפי הוראות החשב הכללי במשרד האוצר.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 440

(א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,500 1,537.18 שקלים חדשים בתוספת 330 338.18 שקלים חדשים לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 10,862 11,131.22 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 422

(א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,537.18 1,579.36 שקלים חדשים בתוספת 338.18 347.46 שקלים חדשים לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 11,131.22 11,436.68 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 418

(א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,579.36 1,610 שקלים חדשים בתוספת 347.46 350 שקלים חדשים לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 11,436.68 11,650 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 500

(א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,610 1,640 שקלים חדשים בתוספת 350 360 שקלים חדשים לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 11,650 11,860 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 656

(א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,640 1,630 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 11,860 11,820 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 568

(א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,630 1,620 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 11,820 11,740 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 547

(א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,620 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 11,740 11,710 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 855

(א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,620 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 11,710 11,730 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2947

(א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,620 1,640 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 11,730 11,870 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 625

(א) המבקש אישור כושר אווירי ליצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 1,640 1,650 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים חדשים לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 11,870 11,920 שקלים חדשים.

תק' תשע"ג-2013

פרק רביעי: אגרות לפי תקנות מכוני הבדק ותקנות מכוני ההסמכה

מיום 3.2.2015 (בכפוף להוראת תחילה)

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 713

פרק רביעי: אגרות לפי תקנות המכונים אגרות לפי תקנות מכוני הבדק ותקנות מכוני ההסמכה

אגרת מכון בדק תק' תשע"ג-2013 הודעה תש"ף-2020

14.    (א)  המבקש רישיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,680 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

                     הגדר גוף מטוס                                               בשקלים חדשים

(1)   עד 700 ק"ג                                                      1,100

(2)   יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג                                  1,650

(3)   יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג                               3,290

(4)   יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג                             5,920

(5)   יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג                           8,870

(6)   יותר מ-30,000                                                 11,830

(7)   הגדר מנועים                                                    2,740

(8)   הגדר אחר                                                        2,370

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  (בוטלה).

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 441

(א) המבקש רישיון מכון בדק או רישיון אחזקה עצמית ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,533 1,571 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

הגדר גוף מטוס בשקלים חדשים

(1) עד 700 ק"ג 1,000 1,024.79

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 1,500 1,537.18

(3) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 3,000 3,074.36

(4) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 5,392 5,525.64

(5) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 8,087 8,287.44

(6) יותר מ-30,000 10,783 11,050.26

(7) הגדר מנועים 2,500 2,561.96

(8) הגדר אחר 2,157 2,210.46

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 423

(א) המבקש רישיון מכון בדק או רישיון אחזקה עצמית ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,571 1,614.11 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

הגדר גוף מטוס בשקלים חדשים

(1) עד 700 ק"ג 1,024.79 1,052.91

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 1,537.18 1,579.36

(3) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 3,074.36 3,158.72

(4) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 5,525.64 5,677.28

(5) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 8,287.44 8,514.86

(6) יותר מ-30,000 11,050.26 11,353.50

(7) הגדר מנועים 2,561.96 2,632.27

(8) הגדר אחר 2,210.46 2,271.12

 

מיום 7.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 873

ביטול תקנת משנה 14(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) ניתן רישיון כאמור בתקנת משנה (א) לתקופה של פחות משנה, ישלם המבקש בעד כל חודש או חלק ממנו 1/12 מסכום האגרה כאמור בתקנת משנה (א).

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 419

(א) המבקש רישיון מכון בדק או רישיון אחזקה עצמית ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,614.11 1,640 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

הגדר גוף מטוס בשקלים חדשים

(1) עד 700 ק"ג 1,052.91 1,070

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 1,579.36 1,610

(3) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 3,158.72 3,220

(4) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 5,677.28 5,780

(5) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 8,514.86 8,670

(6) יותר מ-30,000 11,353.50 11,560

(7) הגדר מנועים 2,632.27 2,680

(8) הגדר אחר 2,271.12 2,310

 

מיום 5.3.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 713

אגרת מכון בדק ורישיון אחזקה עצמית

(א) המבקש רישיון מכון בדק או רישיון אחזקה עצמית ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,640 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 501

(א) המבקש רישיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,640 1,670 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

הגדר גוף מטוס בשקלים חדשים

(1) עד 700 ק"ג 1,070 1,090

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 1,610 1,640

(3) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 3,220 3,280

(4) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 5,780 5,890

(5) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 8,670 8,830

(6) יותר מ-30,000 11,560 11,770

(7) הגדר מנועים 2,680 2,730

(8) הגדר אחר 2,310 2,350

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 657

(א) המבקש רישיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,670 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

הגדר גוף מטוס בשקלים חדשים

(1) עד 700 ק"ג 1,090

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 1,640 1,630

(3) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 3,280 3,270

(4) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 5,890 5,870

(5) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 8,830 8,800

(6) יותר מ-30,000 11,770 11,740

(7) הגדר מנועים 2,730 2,720

(8) הגדר אחר 2,350

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 569

(א) המבקש רישיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,670 1,660 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

הגדר גוף מטוס בשקלים חדשים

(1) עד 700 ק"ג 1,090 1,080

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 1,630 1,620

(3) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 3,270 3,240

(4) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 5,870 5,830

(5) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 8,800 8,740

(6) יותר מ-30,000 11,740 11,660

(7) הגדר מנועים 2,720 2,700

(8) הגדר אחר 2,350 2,330

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 548

(א) המבקש רישיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,660 1,650 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

הגדר גוף מטוס בשקלים חדשים

(1) עד 700 ק"ג 1,080

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 1,620

(3) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 3,240 3,230

(4) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 5,830 5,810

(5) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 8,740 8,720

(6) יותר מ-30,000 11,660 11,620

(7) הגדר מנועים 2,700 2,690

(8) הגדר אחר 2,330 2,320

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 856

(א) המבקש רישיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,650 1,660 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

הגדר גוף מטוס בשקלים חדשים

(1) עד 700 ק"ג 1,080

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 1,620

(3) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 3,230 3,240

(4) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 5,810 5,820

(5) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 8,720 8,730

(6) יותר מ-30,000 11,620 11,640

(7) הגדר מנועים 2,690 2,700

(8) הגדר אחר 2,320 2,330

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2948

(א) המבקש רישיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,660 1,680 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

הגדר גוף מטוס בשקלים חדשים

(1) עד 700 ק"ג 1,080 1,090

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 1,620 1,640

(3) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 3,240 3,280

(4) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 5,820 5,890

(5) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 8,730 8,840

(6) יותר מ-30,000 11,640 11,780

(7) הגדר מנועים 2,700 2,730

(8) הגדר אחר 2,330 2,360

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 626

(א) המבקש רישיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,680 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

הגדר גוף מטוס בשקלים חדשים

(1) עד 700 ק"ג 1,090 1,100

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 1,640 1,650

(3) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 3,280 3,290

(4) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 5,890 5,920

(5) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 8,840 8,870

(6) יותר מ-30,000 11,780 11,830

(7) הגדר מנועים 2,730 2,740

(8) הגדר אחר 2,360 2,370

אגרת רישיון מכון הסמכה הודעה תש"ף-2020

15.    (א)  המבקש רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור) ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 1,100 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של 1,100 שקלים חדשים.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  (בוטלה).

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 441

(א) המבקש רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור) ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 1,000 1,024.79 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של 1,000 1,024.79 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 423

(א) המבקש רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור) ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 1,024.79 1,052.91 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של 1,024.79 1,052.91 שקלים חדשים.

 

מיום 7.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 873

ביטול תקנת משנה 15(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) ניתן רישיון כאמור בתקנת משנה (א) לתקופה של פחות משנה, ישלם המבקש בעד כל חודש או חלק ממנו 1/12 מסכום האגרה כאמור בתקנת משנה (א).

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 419

(א) המבקש רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור) ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 1,052.91 1,070 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של 1,052.91 1,070 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 501

(א) המבקש רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור) ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 1,070 1,090 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של 1,070 1,090 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 657

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 569

(א) המבקש רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור) ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 1,090 1,080 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של 1,090 1,080 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 548

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 856

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2948

(א) המבקש רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור) ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 1,080 1,090 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של 1,080 1,090 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 626

(א) המבקש רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור) ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 1,090 1,100 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של 1,090 1,100 שקלים חדשים.

אגרת חידוש רישיון למכון בדק, רישיון אחזקה עצמית ורישיון מכון הסמכה תק' תשע"ג-2013 הודעה תש"ף-2020

16.    (א)  מחזיק ברישיון מכון בדק ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

                                                                          מספר הגדרים מרבי

          הגדר גוף מטוס                                         לחידוש באגרה אחת     בשקלים חדשים

(1)   מטוסים עד 700 ק"ג                                10                    1,650

(2)   יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג                        6                      2,190

(2)   יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג                     6                      8,280

(3)   יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג                   1                      11,830

(4)   יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג                  1                      35,490

(5)   יותר מ-30,000                                        1                      59,150

(6)   הגדר מנועים                                           6                      7,100

(7)   הגדר אחר                                              1                      2,370

          (ב)  המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,100 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.

תק' תשע"ב-2012

          (ג)   (בוטלה).

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 441

(א) מחזיק ברישיון מכון בדק או ברישיון אחזקה עצמית ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

מספר הגדרים מרבי

הגדר גוף מטוס לחידוש באגרה אחת בשקלים חדשים

(1) מטוסים עד 700 ק"ג 10 1,500 1,537.18

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 6 2,000 2,049.57

(2) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 6 7,548 7,735.08

(3) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 1 10,783 11,050.26

(4) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 1 32,349 33,150.79

(5) יותר מ-30,000 1 53,915 55,251.31

(6) הגדר מנועים 6 6,470 6,630.36

(7) הגדר אחר 1 2,157 2,210.46

(ב) המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,000 1,024.79 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 423

(א) מחזיק ברישיון מכון בדק או ברישיון אחזקה עצמית ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

מספר הגדרים מרבי

הגדר גוף מטוס לחידוש באגרה אחת בשקלים חדשים

(1) מטוסים עד 700 ק"ג 10 1,537.18 1,579.36

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 6 2,049.57 2,105.82

(2) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 6 7,735.08 7,947.35

(3) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 1 11,050.26 11,353.50

(4) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 1 33,150.79 34,060.51

(5) יותר מ-30,000 1 55,251.31 56,767.51

(6) הגדר מנועים 6 6,630.36 6,812.31

(7) הגדר אחר 1 2,210.46 2,271.12

(ב) המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,024.79 1,052.91 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.

 

מיום 7.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 873

ביטול תקנת משנה 16(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) תשלום האגרה כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) ייעשה בתחילת כל שנה עד יום 31 בינואר.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 419

(א) מחזיק ברישיון מכון בדק או ברישיון אחזקה עצמית ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

מספר הגדרים מרבי

הגדר גוף מטוס לחידוש באגרה אחת בשקלים חדשים

(1) מטוסים עד 700 ק"ג 10 1,579.36 1,610

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 6 2,105.82 2,140

(2) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 6 7,947.35 8,090

(3) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 1 11,353.50 11,560

(4) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 1 34,060.51 34,680

(5) יותר מ-30,000 1 56,767.51 57,800

(6) הגדר מנועים 6 6,812.31 6,940

(7) הגדר אחר 1 2,271.12 2,310

(ב) המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,052.91 1,070 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.

 

מיום 5.3.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 713

(א) מחזיק ברישיון מכון בדק או ברישיון אחזקה עצמית ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 501

(א) מחזיק ברישיון מכון בדק ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

מספר הגדרים מרבי

הגדר גוף מטוס לחידוש באגרה אחת בשקלים חדשים

(1) מטוסים עד 700 ק"ג 10 1,610 1,640

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 6 2,140 2,180

(2) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 6 8,090 8,240

(3) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 1 11,560 11,770

(4) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 1 34,680 35,320

(5) יותר מ-30,000 1 57,800 58,860

(6) הגדר מנועים 6 6,940 7,060

(7) הגדר אחר 1 2,310 2,350

(ב) המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,070 1,090 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 657

(א) מחזיק ברישיון מכון בדק ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

מספר הגדרים מרבי

הגדר גוף מטוס לחידוש באגרה אחת בשקלים חדשים

(1) מטוסים עד 700 ק"ג 10 1,640 1,630

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 6 2,180

(2) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 6 8,240 8,220

(3) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 1 11,770 11,740

(4) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 1 35,320 35,210

(5) יותר מ-30,000 1 58,860 58,690

(6) הגדר מנועים 6 7,060 7,040

(7) הגדר אחר 1 2,350

(ב) המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,090 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 569

(א) מחזיק ברישיון מכון בדק ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

מספר הגדרים מרבי

הגדר גוף מטוס לחידוש באגרה אחת בשקלים חדשים

(1) מטוסים עד 700 ק"ג 10 1,630 1,620

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 6 2,180 2,160

(2) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 6 8,220 8,160

(3) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 1 11,740 11,660

(4) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 1 35,210 34,970

(5) יותר מ-30,000 1 58,690 58,280

(6) הגדר מנועים 6 7,040 6,990

(7) הגדר אחר 1 2,350 2,330

(ב) המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,090 1,080 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 548

(א) מחזיק ברישיון מכון בדק ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

מספר הגדרים מרבי

הגדר גוף מטוס לחידוש באגרה אחת בשקלים חדשים

(1) מטוסים עד 700 ק"ג 10 1,620

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 6 2,160

(2) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 6 8,160 8,130

(3) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 1 11,660 11,620

(4) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 1 34,970 34,860

(5) יותר מ-30,000 1 58,280 58,110

(6) הגדר מנועים 6 6,990 6,970

(7) הגדר אחר 1 2,330 2,320

(ב) המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,080 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 856

(א) מחזיק ברישיון מכון בדק ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

מספר הגדרים מרבי

הגדר גוף מטוס לחידוש באגרה אחת בשקלים חדשים

(1) מטוסים עד 700 ק"ג 10 1,620

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 6 2,160

(2) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 6 8,130 8,150

(3) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 1 11,620 11,640

(4) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 1 34,860 34,930

(5) יותר מ-30,000 1 58,110 58,220

(6) הגדר מנועים 6 6,970 6,990

(7) הגדר אחר 1 2,320 2,330

(ב) המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,080 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2948

(א) מחזיק ברישיון מכון בדק ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

מספר הגדרים מרבי

הגדר גוף מטוס לחידוש באגרה אחת בשקלים חדשים

(1) מטוסים עד 700 ק"ג 10 1,620 1,640

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 6 2,160 2,190

(2) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 6 8,150 8,250

(3) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 1 11,640 11,780

(4) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 1 34,930 35,350

(5) יותר מ-30,000 1 58,220 58,910

(6) הגדר מנועים 6 6,990 7,070

(7) הגדר אחר 1 2,330 2,360

(ב) המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,080 1,090 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 626

(א) מחזיק ברישיון מכון בדק ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן:

מספר הגדרים מרבי

הגדר גוף מטוס לחידוש באגרה אחת בשקלים חדשים

(1) מטוסים עד 700 ק"ג 10 1,640 1,650

(2) יותר מ-700 עד 2,000 ק"ג 6 2,190

(2) יותר מ-2,000 עד 5,700 ק"ג 6 8,250 8,280

(3) יותר מ-5,700 עד 15,000 ק"ג 1 11,780 11,830

(4) יותר מ-15,000 עד 30,000 ק"ג 1 35,350 35,490

(5) יותר מ-30,000 1 58,910 59,150

(6) הגדר מנועים 6 7,070 7,100

(7) הגדר אחר 1 2,360 2,370

(ב) המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של 1,090 1,100 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.

תק' תשע"ג-2013

17.    (בוטלה).

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 442

17. מחזיק ברישיון מכון בדק, המגיש בקשה לאישור מינוי עובד מכון הבדק כחותם מוסמך כאמור בתקנה 19 לתקנות המכונים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 180 184.46 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 424

17. מחזיק ברישיון מכון בדק, המגיש בקשה לאישור מינוי עובד מכון הבדק כחותם מוסמך כאמור בתקנה 19 לתקנות המכונים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 184.46 189.52 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 420

17. מחזיק ברישיון מכון בדק, המגיש בקשה לאישור מינוי עובד מכון הבדק כחותם מוסמך כאמור בתקנה 19 לתקנות המכונים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 189.52 190 שקלים חדשים.

 

מיום 5.3.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 713

ביטול תקנה 17

הנוסח הקודם:

אגרת אישור חותם מוסמך

17. מחזיק ברישיון מכון בדק, המגיש בקשה לאישור מינוי עובד מכון הבדק כחותם מוסמך כאמור בתקנה 19 לתקנות המכונים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 190 שקלים חדשים.

תק' תשע"ה-2015

פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרישיונות ולפי תקנות כלי רחיפה

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1101

פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרישיונות ולפי תקנות כלי רחיפה

אגרת רישיון עובד טיס או רישיון רחפן תק' תשע"ה-2015 תק' תשע"ו-2016 הודעה תש"ף-2020

18.    (א)  מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן ובו סוג הגדר אחד או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 660 שקלים חדשים.

תק' תשע"ו-2016

          (ב)  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

          (ג)   (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

          (ד)  (בוטלה).

          (ה)  המבקש רישיון מן המפורטים להלן, חידושו או אישורו, לפי העניין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין לצד סוג הרישיון:

(1)   רישיון טייס מתלמד – 160 שקלים חדשים;

(2)   רישיון טכנאי לבדק כלי טיס – 220 שקלים חדשים;

(3)   רישיון מקפל מצנחים – 220 שקלים חדשים.

          (ו)   המבקש חידוש רישיון מדריך טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 220 שקלים חדשים.

תק' תשע"ה-2015

          (ז)   על מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן לפי תקנות משנה (א), (ה) ו-(ו), שצה"ל אישר כי הוא חייל מילואים פעיל, תחול אגרה בשיעור של 75% מן האגרה הנקובה בתקנות המשנה האמורות.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 442

(א) מבקש רישיון עובד טיס ובו סוג הגדר אחד או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 600 614.87 שקלים חדשים.

(ב) מבקש תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 70 71.73 שקלים חדשים.

(ג) מחזיק ברישיון עובד טיס למעט רישיון מדריך טיס, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית שהוא חייב בה, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 204.96 שקלים חדשים; עובד טיס אשר לפי תקנות הרישיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשים, ישלם בעת הגשת הבקשה לתעודה רפואית אגרה של 150 153.72 שקלים חדשים; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששילם אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), מחזיק ברישיון טיס פרטי שהוא מעל גיל 50, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 170 174.21 שקלים חדשים, זולת אם שילם באותה שנה אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ה) המבקש רישיון מן המפורטים להלן, חידושו או אישורו, לפי העניין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין לצד סוג הרישיון:

(1) רישיון טייס מתלמד – 150 153.72 שקלים חדשים;

(2) רישיון טכנאי לבדק כלי טיס – 200 204.96 שקלים חדשים;

(3) רישיון מקפל מצנחים – 200 204.96 שקלים חדשים.

(ו) המבקש חידוש רישיון מדריך טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 200 204.96 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 424

(א) מבקש רישיון עובד טיס ובו סוג הגדר אחד או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 614.87 631.74 שקלים חדשים.

(ב) מבקש תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 71.73 73.70 שקלים חדשים.

(ג) מחזיק ברישיון עובד טיס למעט רישיון מדריך טיס, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית שהוא חייב בה, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 204.96 210.58 שקלים חדשים; עובד טיס אשר לפי תקנות הרישיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשים, ישלם בעת הגשת הבקשה לתעודה רפואית אגרה של 153.72 157.94 שקלים חדשים; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששילם אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), מחזיק ברישיון טיס פרטי שהוא מעל גיל 50, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 174.21 178.99 שקלים חדשים, זולת אם שילם באותה שנה אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ה) המבקש רישיון מן המפורטים להלן, חידושו או אישורו, לפי העניין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין לצד סוג הרישיון:

(1) רישיון טייס מתלמד – 153.72 157.94 שקלים חדשים;

(2) רישיון טכנאי לבדק כלי טיס – 204.96 210.58 שקלים חדשים;

(3) רישיון מקפל מצנחים – 204.96 210.58 שקלים חדשים.

(ו) המבקש חידוש רישיון מדריך טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 204.96 210.58 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 420

(א) מבקש רישיון עובד טיס ובו סוג הגדר אחד או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 631.74 640 שקלים חדשים.

(ב) מבקש תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 73.70 80 שקלים חדשים.

(ג) מחזיק ברישיון עובד טיס למעט רישיון מדריך טיס, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית שהוא חייב בה, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 210.58 210 שקלים חדשים; עובד טיס אשר לפי תקנות הרישיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשים, ישלם בעת הגשת הבקשה לתעודה רפואית אגרה של 157.94 160 שקלים חדשים; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששילם אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), מחזיק ברישיון טיס פרטי שהוא מעל גיל 50, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 178.99 180 שקלים חדשים, זולת אם שילם באותה שנה אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ה) המבקש רישיון מן המפורטים להלן, חידושו או אישורו, לפי העניין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין לצד סוג הרישיון:

(1) רישיון טייס מתלמד – 157.94 160 שקלים חדשים;

(2) רישיון טכנאי לבדק כלי טיס – 210.58 210 שקלים חדשים;

(3) רישיון מקפל מצנחים – 210.58 210 שקלים חדשים.

(ו) המבקש חידוש רישיון מדריך טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 210.58 210 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 502

(א) מבקש רישיון עובד טיס ובו סוג הגדר אחד או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 640 660 שקלים חדשים.

(ב) מבקש תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 80 שקלים חדשים.

(ג) מחזיק ברישיון עובד טיס למעט רישיון מדריך טיס, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית שהוא חייב בה, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 210 220 שקלים חדשים; עובד טיס אשר לפי תקנות הרישיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשים, ישלם בעת הגשת הבקשה לתעודה רפואית אגרה של 160 שקלים חדשים; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששילם אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), מחזיק ברישיון טיס פרטי שהוא מעל גיל 50, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 190 שקלים חדשים, זולת אם שילם באותה שנה אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ה) המבקש רישיון מן המפורטים להלן, חידושו או אישורו, לפי העניין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין לצד סוג הרישיון:

(1) רישיון טייס מתלמד – 160 שקלים חדשים;

(2) רישיון טכנאי לבדק כלי טיס – 210 220 שקלים חדשים;

(3) רישיון מקפל מצנחים – 210 220 שקלים חדשים.

(ו) המבקש חידוש רישיון מדריך טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 210 220 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 658

(א) מבקש רישיון עובד טיס ובו סוג הגדר אחד או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 660 650 שקלים חדשים.

(ב) מבקש תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 80 שקלים חדשים.

(ג) מחזיק ברישיון עובד טיס למעט רישיון מדריך טיס, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית שהוא חייב בה, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 220 שקלים חדשים; עובד טיס אשר לפי תקנות הרישיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשים, ישלם בעת הגשת הבקשה לתעודה רפואית אגרה של 160 שקלים חדשים; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששילם אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), מחזיק ברישיון טיס פרטי שהוא מעל גיל 50, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 שקלים חדשים, זולת אם שילם באותה שנה אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ה) המבקש רישיון מן המפורטים להלן, חידושו או אישורו, לפי העניין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין לצד סוג הרישיון:

(1) רישיון טייס מתלמד – 160 שקלים חדשים;

(2) רישיון טכנאי לבדק כלי טיס – 220 שקלים חדשים;

(3) רישיון מקפל מצנחים – 220 שקלים חדשים.

(ו) המבקש חידוש רישיון מדריך טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 220 שקלים חדשים.

 

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1101

אגרת רישיון עובד טיס או רישיון רחפן, תעודה רפואית

(א) מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן ובו סוג הגדר אחד או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 650 שקלים חדשים.

(ב) מבקש תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 80 שקלים חדשים.

(ג) מחזיק ברישיון עובד טיס למעט רישיון מדריך טיס, וכן בעל רישיון רחפן, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית שהוא חייב בה, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 220 שקלים חדשים; עובד טיס אשר לפי תקנות הרישיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשים, ישלם בעת הגשת הבקשה לתעודה רפואית אגרה של 160 שקלים חדשים; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששילם אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), מחזיק ברישיון טיס פרטי או ברישיון רחפן שהוא מעל גיל 50, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 שקלים חדשים, זולת אם שילם באותה שנה אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ה) המבקש רישיון מן המפורטים להלן, חידושו או אישורו, לפי העניין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין לצד סוג הרישיון:

(1) רישיון טייס מתלמד – 160 שקלים חדשים;

(2) רישיון טכנאי לבדק כלי טיס – 220 שקלים חדשים;

(3) רישיון מקפל מצנחים – 220 שקלים חדשים.

(ו) המבקש חידוש רישיון מדריך טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 220 שקלים חדשים.

(ז) על מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן לפי תקנות משנה (א), (ה) ו-(ו), שצה"ל אישר כי הוא חייל מילואים פעיל, תחול אגרה בשיעור של 75% מן האגרה הנקובה בתקנות המשנה האמורות.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 570

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), מחזיק ברישיון טיס פרטי או ברישיון רחפן שהוא מעל גיל 50, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 190 180 שקלים חדשים, זולת אם שילם באותה שנה אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

 

מיום 29.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7670 מיום 14.6.2016 עמ' 1340

אגרת רישיון עובד טיס או רישיון רחפן, תעודה רפואית

(א) מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן ובו סוג הגדר אחד או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 650 שקלים חדשים.

(ב) מבקש תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 80 שקלים חדשים.

(ג) מחזיק ברישיון עובד טיס למעט רישיון מדריך טיס, וכן בעל רישיון רחפן, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית שהוא חייב בה, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 220 שקלים חדשים; עובד טיס אשר לפי תקנות הרישיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשים, ישלם בעת הגשת הבקשה לתעודה רפואית אגרה של 160 שקלים חדשים; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששילם אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), מחזיק ברישיון טיס פרטי או ברישיון רחפן שהוא מעל גיל 50, המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 180 שקלים חדשים, זולת אם שילם באותה שנה אגרה כאמור בתקנת משנה (א).

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 549

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 857

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2949

(א) מבקש רישיון עובד טיס או מבקש רישיון רחפן ובו סוג הגדר אחד או אישורו, למעט רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 650 660 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 627

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

אגרת תעודה רפואית תק' תשע"ו-2016 הודעה תש"ף-2020

18א.  (א)  מבקש תעודה רפואית שאינו עובד טיס או בעל רישיון רחפן ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 80 שקלים חדשים.

          (ב)  מחזיק ברישיון עובד טיס, המבקש תעודה רפואית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין להלן לפי סוג הרישיון:

(1)   רישיון טייס מתלמד – 80 שקלים חדשים;

(2)   רישיון טייס פרטי – 200 שקלים חדשים;

(3)   רישיון טייס מסחרי – 220 שקלים חדשים;

(4)   רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר – 220 שקלים חדשים;

(5)   רישיון מפקח על תנועה אווירית – 220 שקלים חדשים.

          (ג)   בעל רישיון רחפן, המבקש תעודה רפואית, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 220 שקלים חדשים.

          (ד)  הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג) לא יחולו אם טרם חלפה שנה מיום ששולמה אגרה כאמור בתקנה 18(א).

מיום 29.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7670 מיום 14.6.2016 עמ' 1340

הוספת תקנה 18א

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 549

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 857

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2949

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 627

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

אגרת הגדר או אישור נוסף תק' תשע"ה-2015 הודעה תש"ף-2020

19.    עובד טיס או בעל רישיון רחפן המבקש הגדר או אישור נוסף ברישיונו ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 220 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 442

19. עובד טיס המבקש הגדר או אישור נוסף ברישיונו ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 200 204.96 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 424

19. עובד טיס המבקש הגדר או אישור נוסף ברישיונו ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 204.96 210.58 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 420

19. עובד טיס המבקש הגדר או אישור נוסף ברישיונו ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 210.58 210 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 502

19. עובד טיס המבקש הגדר או אישור נוסף ברישיונו ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 210 220 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 658

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1101

19. עובד טיס או בעל רישיון רחפן המבקש הגדר או אישור נוסף ברישיונו ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 220 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 570

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 549

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 857

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2949

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 627

[הסכום נותר ללא שינוי]

אגרת בחינות למתן רישיון עובד טיס או רישיון רחפן תק' תשע"ה-2015 הודעה תש"ף-2020

20.    (א)  עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש רישיון רחפן, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

                                     טור א'                                                        טור ב'                           טור ג'

                                  סוג רישיון                                                בחינה מעשית                בחינה עיונית

(1)     טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט            1,650                        220

(2)     טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר                          1,100                        160

(3)     טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש                550                          110

(4)     טייס מסחרי עם הגדר אחד                                   2,370                        360

(5)     טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד              4,140                        470

(6)     טכנאי טיס                                                          950                          470

(7)     קצין מבצעי אוויר                                              1,480                        470

(8)     מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד                        950                          470

(9)     טכנאי לבדק כלי טיס                                 220 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10)   מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד                                          1,100                                                           270

(11)   תדריכן מודיעין טיס                                               -                            470

(12)   מדריך טיס עם הגדר אחד                                    3,840                        270

(13)   חידוש רישיון מדריך טיס                                    1,540                        -

תק' תשע"ה-2015

(14)   רישיון רחפן                                                      2,370                        350

תק' תשע"ה-2015

          (ב)  נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.

          (ג)   על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 770 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 442

20. (א) עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט 1,500 1,537.18 200 204.96

(2) טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר 1,000 1,024.79 150 153.72

(3) טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש 500 512.39 100 102.48

(4) טייס מסחרי עם הגדר אחד 2,157 2,210.46 324 332.03

(5) טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד 3,774 3,867.54 432 442.71

(6) טכנאי טיס 863 884.39 432 442.71

(7) קצין מבצעי אוויר 1,347 1,380.39 432 442.71

(8) מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד 863 884.39 432 442.71

(9) טכנאי לבדק כלי טיס 200 204.96 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד 1,000 1,024.79 250 256.20

(11) תדריכן מודיעין טיס - 432 442.71

(12) מדריך טיס עם הגדר אחד 3,500 3,586.75 250 256.20

(13) חידוש רישיון מדריך טיס 1,400 1,545.70

(ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.

(ג) על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 700 717.35 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 424

20. (א) עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט 1,537.18 1,579.36 204.96 210.58

(2) טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר 1,024.79 1,052.91 153.72 157.94

(3) טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש 512.39 526.45 102.48 105.29

(4) טייס מסחרי עם הגדר אחד 2,210.46 2,271.12 332.03 341.14

(5) טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד 3,867.54 3,973.67 442.71 454.86

(6) טכנאי טיס 884.39 908.66 442.71 454.86

(7) קצין מבצעי אוויר 1,380.39 1,418.27 442.71 454.86

(8) מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד 884.39 908.66 442.71 454.86

(9) טכנאי לבדק כלי טיס 204.96 210.58 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד 1,024.79 1,052.91 256.20 263.23

(11) תדריכן מודיעין טיס - 442.71 454.86

(12) מדריך טיס עם הגדר אחד 3,586.75 3,685.18 256.20 263.23

(13) חידוש רישיון מדריך טיס 1,545.70 1,474.07

(ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.

(ג) על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 717.35 737.04 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 420

20. (א) עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט 1,579.36 1,610 210.58 210

(2) טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר 1,052.91 1,070 157.94 160

(3) טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש 526.45 540 105.29 110

(4) טייס מסחרי עם הגדר אחד 2,271.12 2,310 341.14 350

(5) טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד 3,973.67 4,050 454.86 460

(6) טכנאי טיס 908.66 930 454.86 460

(7) קצין מבצעי אוויר 1,418.27 1,440 454.86 460

(8) מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד 908.66 930 454.86 460

(9) טכנאי לבדק כלי טיס 210.58 210 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד 1,052.91 1,070 263.23 270

(11) תדריכן מודיעין טיס - 454.86 460

(12) מדריך טיס עם הגדר אחד 3,685.18 3,750 263.23 270

(13) חידוש רישיון מדריך טיס 1,474.07 1,500

(ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.

(ג) על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 737.04 750 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 502

20. (א) עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט 1,610 1,640 210 220

(2) טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר 1,070 1,090 160 160

(3) טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש 540 550 110

(4) טייס מסחרי עם הגדר אחד 2,310 2,350 350

(5) טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד 4,050 4,120 460 470

(6) טכנאי טיס 930 940 460 470

(7) קצין מבצעי אוויר 1,440 1,470 460 470

(8) מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד 930 940 460 470

(9) טכנאי לבדק כלי טיס 210 220 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד 1,070 1,090 270 270

(11) תדריכן מודיעין טיס - 460 470

(12) מדריך טיס עם הגדר אחד 3,750 3,820 270 270

(13) חידוש רישיון מדריך טיס 1,500 1,530

(ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.

(ג) על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 750 760 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 658

20. (א) עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט 1,640 1,630 220

(2) טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר 1,090 160

(3) טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש 550 540 110

(4) טייס מסחרי עם הגדר אחד 2,350 350

(5) טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד 4,120 4,110 470

(6) טכנאי טיס 940 470

(7) קצין מבצעי אוויר 1,470 470

(8) מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד 940 470

(9) טכנאי לבדק כלי טיס 220 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד 1,090 270

(11) תדריכן מודיעין טיס - 470 270

(12) מדריך טיס עם הגדר אחד 3,820 3,810 270

(13) חידוש רישיון מדריך טיס 1,530 1,520

(ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.

(ג) על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 760 שקלים חדשים.

 

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1101

אגרת בחינות למתן רישיון עובד טיס או רישיון רחפן

20. (א) עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש רישיון רחפן, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט 1,630 220

(2) טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר 1,090 160

(3) טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש 540 110

(4) טייס מסחרי עם הגדר אחד 2,350 350

(5) טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד 4,110 470

(6) טכנאי טיס 940 470

(7) קצין מבצעי אוויר 1,470 470

(8) מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד 940 470

(9) טכנאי לבדק כלי טיס 220 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד 1,090 270

(11) תדריכן מודיעין טיס - 270

(12) מדריך טיס עם הגדר אחד 3,810 270

(13) חידוש רישיון מדריך טיס 1,520

(14) רישיון רחפן 2,350 350

(ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.

(ג) על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 760 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 570

20. (א) עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש רישיון רחפן, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט 1,630 1,620 220

(2) טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר 1,090 1,080 160

(3) טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש 540 110

(4) טייס מסחרי עם הגדר אחד 2,350 2,330 350

(5) טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד 4,110 4,080 470

(6) טכנאי טיס 940 930 470

(7) קצין מבצעי אוויר 1,470 1,460 470

(8) מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד 940 930 470

(9) טכנאי לבדק כלי טיס 220 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד 1,090 1,080 270

(11) תדריכן מודיעין טיס - 470

(12) מדריך טיס עם הגדר אחד 3,810 3,780 270

(13) חידוש רישיון מדריך טיס 1,520 1,510

(14) רישיון רחפן 2,350 2,330 350

(ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.

(ג) על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 760 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7762 מיום 12.1.2017 עמ' 550

20. (א) עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש רישיון רחפן, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט 1,620 220

(2) טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר 1,080 160

(3) טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש 540 110

(4) טייס מסחרי עם הגדר אחד 2,330 2,320 350

(5) טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד 4,080 4,070 470

(6) טכנאי טיס 930 470

(7) קצין מבצעי אוויר 1,460 1,450 470

(8) מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד 930 470

(9) טכנאי לבדק כלי טיס 220 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד 1,080 270

(11) תדריכן מודיעין טיס - 470

(12) מדריך טיס עם הגדר אחד 3,780 3,770 270

(13) חידוש רישיון מדריך טיס 1,510

(14) רישיון רחפן 2,330 350

(ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.

(ג) על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 760 750 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7932 מיום 17.1.2018 עמ' 858

20. (א) עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש רישיון רחפן, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט 1,620 220

(2) טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר 1,080 160

(3) טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש 540 110

(4) טייס מסחרי עם הגדר אחד 2,320 2,330 350

(5) טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד 4,070 4,080 470

(6) טכנאי טיס 930 470

(7) קצין מבצעי אוויר 1,450 470

(8) מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד 930 470

(9) טכנאי לבדק כלי טיס 220 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד 1,080 270

(11) תדריכן מודיעין טיס - 470

(12) מדריך טיס עם הגדר אחד 3,770 3,780 270

(13) חידוש רישיון מדריך טיס 1,510

(14) רישיון רחפן 2,330 350

(ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.

(ג) על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 750 760 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8183 מיום 28.2.2019 עמ' 2950

20. (א) עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש רישיון רחפן, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט 1,620 1,640 220

(2) טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר 1,080 1,090 160

(3) טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש 540 550 110

(4) טייס מסחרי עם הגדר אחד 2,330 2,360 350

(5) טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד 4,080 4,120 470

(6) טכנאי טיס 930 940 470

(7) קצין מבצעי אוויר 1,450 1,470 470

(8) מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד 930 940 470

(9) טכנאי לבדק כלי טיס 220 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד 1,080 1,090 270

(11) תדריכן מודיעין טיס - 470

(12) מדריך טיס עם הגדר אחד 3,780 3,820 270

(13) חידוש רישיון מדריך טיס 1,510 1,530

(14) רישיון רחפן 2,330 2,360 350

(ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.

(ג) על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 760 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8352 מיום 13.2.2020 עמ' 628

20. (א) עובד טיס, מבקש רישיון עובד טיס, בעל רישיון רחפן או מבקש רישיון רחפן, המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' או ג', לפי העניין כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) טייס פרטי עם הגדר אווירון או רוטורקרפט 1,640 1,650 220

(2) טייס פרטי עם הגדר אווירון זעיר 1,090 1,100 160

(3) טייס פרטי עם הגדר דאון או בלון מאויש 550 110

(4) טייס מסחרי עם הגדר אחד 2,360 2,370 350 360

(5) טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם הגדר אחד 4,120 4,140 470

(6) טכנאי טיס 940 950 470

(7) קצין מבצעי אוויר 1,470 1,480 470

(8) מפקח תנועה אווירית עם הגדר אחד 940 950 470

(9) טכנאי לבדק כלי טיס 220 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

(10) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד 1,090 1,100 270

(11) תדריכן מודיעין טיס - 470

(12) מדריך טיס עם הגדר אחד 3,820 3,840 270

(13) חידוש רישיון מדריך טיס 1,530 1,540

(14) רישיון רחפן 2,360 2,370 350

(ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.

(ג) על אף האמור בפרט (12) בטבלה שבתקנת משנה (א), מדריך טיס שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס עם הגדר אחד, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 760 770 שקלים חדשים.

אגרת בחינה למתן תוספת הגדר, חידושו או חידוש זכויות על פיו תק' תשע"ב-2012 תק' תשע"ה-2015 הודעה תש"ף-2020

21.    (א)  עובד טיס או בעל רישיון רחפן המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן או חידושם, או המבקש להיבחן במבחן רמה על ידי בוחן שמונה לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב' או ג' לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

                                          טור א'                                          טור ב'                           טור ג'

                                        סוג הגדר                                  בחינה מעשית                בחינה עיונית

(1)     הגדר אווירון (קבוצות א', ב', ג' ו-ד') או רוטורקרפט                                                           1,650                                                           220

(2)     הגדר אווירון זעיר                                        990                       160

תק' תשע"ב-2012

(3)     הגדר דאון, דאון ממונע או בלון מאויש           550                       110

תק' תשע"ב-2012

(4)     הגדר מכשירים                                            770                       440

(5)     הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר"מ           770                       220

(6)     הגדר חקלאי                                                880                       220

(7)     הגדר טייס ניסוי סוג 1 וסוג 2                         1,060                    -

(8)     הגדר נוסף ברישיון מדריך טיס                      1,320                    440

(9)     הגדר פיקוח על תנועה אווירית                       950                       590

(10)   הגדר מקפל מצנחים                                     950                       470

(11)   הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית              1,430                    440

(12)   הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס                     1,430                    440

(13)   הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2   220 בעד כל שלב או חלק ממנו

תק' תשע"ה-2015

(14)   הגדר נוסף ברישיון רחפן                              1,320                    440

 

          (ב)  עובד טיס המבקש להיבחן בקשר לאישור הפעלת קטגוריה II או III או חידושו לפי תקנה 194 לתקנות הרישיונות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 770 שקלים חדשים; על אף האמור בתקנת משנה (א), כללה בחינה לחידוש אישור הפעלת קטגוריה II או III כאמור, גם בחינה לחידוש הגדר מכשירים, תשולם אגרה לפי תקנת משנה זו בלבד.

תק' תשע"ה-2015

          (ג)   נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א) ו-(ב) יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס או כלי הרחיפה לצורך הבחינה.

          (ד)  עובד טיס הנבחן לצורך קבלת הגדר לפי פרטים (1), (2) או (4) בטבלה שבתקנת משנה (א) או לצורך חידושו, או לצורך אישור לפי תקנת משנה (ב) או חידושו, במסגרת עבודתו כעובד קבוע, באמצעות בוחן שהוא עובד טיס המועסק או הנשכר לשירות בידי מעבידו של העובד במסגרת אותה עבודה, ישלם 20% בלבד מן האגרה הנוגעת בדבר, ובלבד שהמנהל הסמיך את עובד הטיס הבוחן לערוך מבחנים לצורך קבלת הגדר או אישור או חידושו.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 443

(א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, חידושם או חידוש הזכויות על פיהם, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב' או ג' לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג הגדר בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) הגדר אווירון (קבוצות א', ב', ג' ו-ד') או רוטורקרפט 1,500 1,537.18 200 204.96

(2) הגדר אווירון זעיר 900 922.31 150 153.72

(3) הגדר דאון או דאון ממונע 500 512.39 100 102.48

(4) הגדר מכשירים 800 819.83 400 409.91

(5) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר"מ 700 717.35 200 204.96

(6) הגדר חקלאי 800 819.83 200 204.96

(7) הגדר טייס ניסוי סוג 1 וסוג 2 970 994.04

(8) הגדר נוסף ברישיון מדריך טיס 1,200 1,229.74 400 409.91

(9) הגדר פיקוח על תנועה אווירית 863 884.39 539 552.36

(10) הגדר מקפל מצנחים 863 884.39 432 442.71

(11) הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית 1,300 1,332.22 400 409.91

(12) הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס 1,300 1,332.22 400 409.91

(13) הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2 200 204.96 בעד כל שלב או חלק ממנו

(ב) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר לאישור הפעלת קטגוריה II או III או חידושו לפי תקנה 194 לתקנות הרישיונות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 700 717.35 שקלים חדשים; על אף האמור בתקנת משנה (א), כללה בחינה לחידוש אישור הפעלת קטגוריה II או III כאמור, גם בחינה לחידוש הגדר מכשירים, תשולם אגרה לפי תקנת משנה זו בלבד.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7064 מיום 26.12.2011 עמ' 425

(א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, חידושם או חידוש הזכויות על פיהם, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב' או ג' לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג הגדר בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) הגדר אווירון (קבוצות א', ב', ג' ו-ד') או רוטורקרפט 1,537.18 1,579.36 204.96 210.58

(2) הגדר אווירון זעיר 922.31 947.62 153.72 157.94

(3) הגדר דאון או דאון ממונע 512.39 526.45 102.48 105.29

(4) הגדר מכשירים 819.83 842.33 409.91 421.16

(5) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר"מ 717.35 737.04 204.96 210.58

(6) הגדר חקלאי 819.83 842.33 204.96 210.58

(7) הגדר טייס ניסוי סוג 1 וסוג 2 994.04 1,021.32

(8) הגדר נוסף ברישיון מדריך טיס 1,229.74 1,263.49 409.91 421.16

(9) הגדר פיקוח על תנועה אווירית 884.39 908.66 552.36 567.52

(10) הגדר מקפל מצנחים 884.39 908.66 442.71 454.86

(11) הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית 1,332.22 1,368.78 409.91 421.16

(12) הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס 1,332.22 1,368.78 409.91 421.16

(13) הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2 204.96 210.58 בעד כל שלב או חלק ממנו

(ב) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר לאישור הפעלת קטגוריה II או III או חידושו לפי תקנה 194 לתקנות הרישיונות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 717.35 737.04 שקלים חדשים; על אף האמור בתקנת משנה (א), כללה בחינה לחידוש אישור הפעלת קטגוריה II או III כאמור, גם בחינה לחידוש הגדר מכשירים, תשולם אגרה לפי תקנת משנה זו בלבד.

 

מיום 7.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7098 מיום 7.3.2012 עמ' 873

(א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, חידושם או חידוש הזכויות על פיהם, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב' או ג' לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן או חידושם, או המבקש להיבחן במבחן רמה על ידי בוחן שמונה לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב' או ג' לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג הגדר בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) הגדר אווירון (קבוצות א', ב', ג' ו-ד') או רוטורקרפט 1,579.36 210.58

(2) הגדר אווירון זעיר 947.62 157.94

(3) הגדר דאון או דאון ממונע דאון ממונע או בלון מאויש 526.45 105.29

(4) הגדר מכשירים 842.33 737.04 421.16

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 421

(א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן או חידושם, או המבקש להיבחן במבחן רמה על ידי בוחן שמונה לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב' או ג' לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג הגדר בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) הגדר אווירון (קבוצות א', ב', ג' ו-ד') או רוטורקרפט 1,579.36 1,610 210.58 210

(2) הגדר אווירון זעיר 947.62 960 157.94 160

(3) הגדר דאון דאון ממונע או בלון מאויש 526.45 540 105.29 110

(4) הגדר מכשירים 737.04 750 421.16 430

(5) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר"מ 737.04 750 210.58 210

(6) הגדר חקלאי 842.33 860 210.58 210

(7) הגדר טייס ניסוי סוג 1 וסוג 2 1,021.32 1,040

(8) הגדר נוסף ברישיון מדריך טיס 1,263.49 1,290 421.16 430

(9) הגדר פיקוח על תנועה אווירית 908.66 930 567.52 580

(10) הגדר מקפל מצנחים 908.66 930 454.86 460

(11) הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית 1,368.78 1,390 421.16 430

(12) הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס 1,368.78 1,390 421.16 430

(13) הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2 210.58 210 בעד כל שלב או חלק ממנו

(ב) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר לאישור הפעלת קטגוריה II או III או חידושו לפי תקנה 194 לתקנות הרישיונות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 737.04 750 שקלים חדשים; על אף האמור בתקנת משנה (א), כללה בחינה לחידוש אישור הפעלת קטגוריה II או III כאמור, גם בחינה לחידוש הגדר מכשירים, תשולם אגרה לפי תקנת משנה זו בלבד.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 503

(א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן או חידושם, או המבקש להיבחן במבחן רמה על ידי בוחן שמונה לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב' או ג' לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג הגדר בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) הגדר אווירון (קבוצות א', ב', ג' ו-ד') או רוטורקרפט 1,610 1,640 210 220

(2) הגדר אווירון זעיר 960 980 160

(3) הגדר דאון דאון ממונע או בלון מאויש 540 550 110

(4) הגדר מכשירים 750 760 430 440

(5) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר"מ 750 760 210 220

(6) הגדר חקלאי 860 870 210 220

(7) הגדר טייס ניסוי סוג 1 וסוג 2 1,040 1,060 -

(8) הגדר נוסף ברישיון מדריך טיס 1,290 1,310 430 440

(9) הגדר פיקוח על תנועה אווירית 930 940 580 590

(10) הגדר מקפל מצנחים 930 940 460 470

(11) הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית 1,390 1,420 430 440

(12) הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס 1,390 1,420 430 440

(13) הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2 210 220 בעד כל שלב או חלק ממנו

(ב) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר לאישור הפעלת קטגוריה II או III או חידושו לפי תקנה 194 לתקנות הרישיונות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 750 760 שקלים חדשים; על אף האמור בתקנת משנה (א), כללה בחינה לחידוש אישור הפעלת קטגוריה II או III כאמור, גם בחינה לחידוש הגדר מכשירים, תשולם אגרה לפי תקנת משנה זו בלבד.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 659

(א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן או חידושם, או המבקש להיבחן במבחן רמה על ידי בוחן שמונה לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב' או ג' לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג הגדר בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) הגדר אווירון (קבוצות א', ב', ג' ו-ד') או רוטורקרפט 1,640 1,630 220

(2) הגדר אווירון זעיר 980 160

(3) הגדר דאון דאון ממונע או בלון מאויש 550 540 110

(4) הגדר מכשירים 760 440

(5) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר"מ 760 220

(6) הגדר חקלאי 870 220

(7) הגדר טייס ניסוי סוג 1 וסוג 2 1,060 -

(8) הגדר נוסף ברישיון מדריך טיס 1,310 440

(9) הגדר פיקוח על תנועה אווירית 940 590

(10) הגדר מקפל מצנחים 940 470

(11) הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית 1,420 440

(12) הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס 1,420 440

(13) הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2 220 בעד כל שלב או חלק ממנו

(ב) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר לאישור הפעלת קטגוריה II או III או חידושו לפי תקנה 194 לתקנות הרישיונות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 760 שקלים חדשים; על אף האמור בתקנת משנה (א), כללה בחינה לחידוש אישור הפעלת קטגוריה II או III כאמור, גם בחינה לחידוש הגדר מכשירים, תשולם אגרה לפי תקנת משנה זו בלבד.

 

מיום 13.4.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7503 מיום 25.3.2015 עמ' 1101

(א) עובד טיס או בעל רישיון רחפן המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן או חידושם, או המבקש להיבחן במבחן רמה על ידי בוחן שמונה לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב' או ג' לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

טור א' טור ב' טור ג'

סוג הגדר בחינה מעשית בחינה עיונית

(1) הגדר אווירון (קבוצות א', ב', ג' ו-ד') או רוטורקרפט 1,630 220

(2) הגדר אווירון זעיר 980 160

(3) הגדר דאון דאון ממונע או בלון מאויש 540 110

(4) הגדר מכשירים 760 440

(5) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר"מ 760 220

(6) הגדר חקלאי 870 220

(7) הגדר טייס ניסוי סוג 1 וסוג 2 1,060 -