נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), תש"ע-2010

דיני חוקה  – שוויון – אנשים עם מוגבלויות

עבודה – שוויון בעבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

אגרה בעד רישום

Go

2

סעיף 2

אגרה בעד בחינת הכשרה עיונית

Go

2

סעיף 3

אגרה בעד בחינת הכשרה מעשית

Go

2

סעיף 4

עדכון אגרות

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2


תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות),
תש"ע-2010
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 19מא5(ב) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

אגרה בעד רישום הודעה תשע"ז-2017

1.    בעד רישום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים כמורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ובעד רישום בפנקס המורשים לנגישות השירות כמורשה לנגישות השירות, תשולם אגרה בסך 162 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7181 מיום 14.11.2012 עמ' 188

1. בעד רישום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים כמורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ובעד רישום בפנקס המורשים לנגישות השירות כמורשה לנגישות השירות, תשולם אגרה בסך 150 159 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 613

1. בעד רישום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים כמורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ובעד רישום בפנקס המורשים לנגישות השירות כמורשה לנגישות השירות, תשולם אגרה בסך 159 162 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 992

1. בעד רישום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים כמורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ובעד רישום בפנקס המורשים לנגישות השירות כמורשה לנגישות השירות, תשולם אגרה בסך 162 164 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 984

[הסכום נותר ללא שינוי]

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7625 מיום 3.3.2016 עמ' 794

1. בעד רישום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים כמורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ובעד רישום בפנקס המורשים לנגישות השירות כמורשה לנגישות השירות, תשולם אגרה בסך 164 163 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7794 מיום 28.3.2017 עמ' 910

1. בעד רישום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים כמורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ובעד רישום בפנקס המורשים לנגישות השירות כמורשה לנגישות השירות, תשולם אגרה בסך 163 162 שקלים חדשים.

אגרה בעד בחינת הכשרה עיונית הודעה תשע"ז-2017

2.    בעד בחינת הכשרה עיונית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 453 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7181 מיום 14.11.2012 עמ' 188

2. בעד בחינת הכשרה עיונית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 420 443 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 613

2. בעד בחינת הכשרה עיונית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 443 452 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 993

2. בעד בחינת הכשרה עיונית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 452 458 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 984

2. בעד בחינת הכשרה עיונית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 458 457 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7625 מיום 3.3.2016 עמ' 794

2. בעד בחינת הכשרה עיונית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 457 454 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7794 מיום 28.3.2017 עמ' 910

2. בעד בחינת הכשרה עיונית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 454 453 שקלים חדשים.

אגרה בעד בחינת הכשרה מעשית הודעה תשע"ז-2017

3.    בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 356 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7181 מיום 14.11.2012 עמ' 188

3. בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 330 348 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 613

3. בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 348 355 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 993

3. בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 355 360 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 984

3. בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 360 359 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7625 מיום 3.3.2016 עמ' 794

3. בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 359 357 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7794 מיום 28.3.2017 עמ' 910

3. בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 357 356 שקלים חדשים.

עדכון אגרות

4.    (א)  סכום אגרה מן המפורטים בתקנות 1 עד 3 ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; לעניין זה –

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם.

          (ב)  המנהל הכללי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 1 עד 3 כפי שהשתנה עקב האמור בתקנת משנה (א).

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

י' בטבת התש"ע (27 בדצמבר 2009)                      בנימין בן אליעזר

                                                                                   שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6859 מיום 20.1.2010 עמ' 643.

תוקנו ק"ת תשע"ג מס' 7181 מיום 14.11.2012 עמ' 187 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 613 – הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7359 מיום 26.3.2014 עמ' 992 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 984 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7625 מיום 3.3.2016 עמ' 794 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7794 מיום 28.3.2017 עמ' 910 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות