תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), תש"ע-2010

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – ניירות ערך

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנקאות – ניירות ערך

תוכן ענינים

פרק א': הוראות כלליות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תחולת התקנות ת"ט תש"ע 2010

Go

2

סעיף 3

כללים לעריכת הדוחות

Go

2

סעיף 3א

אימוץ מוקדם

Go

3

סעיף 4

אי התאמה בין הוראות התקנות לכללי החשבונאות המקובלים

Go

3

סעיף 5

דוחות כספיים של מנפיק חוץ

Go

3

סעיף 6

מטבע הדוחות

Go

3

סעיף 7

דוחות השוואתיים

Go

3

סעיף 8

תקופת המחזור התפעולי

Go

3

סעיף 9

ציון סכומים

Go

3

סעיף 10

מידע נוסף

Go

3

סעיף 11

חתימות ותאריך

Go

3

פרק ב': פרטים בדבר הדוח על המצב הכספי של התאגיד

Go

3

סעיף 12

מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי

Go

3

סעיף 14

נכסים פיננסיים

Go

4

סעיף 18

התחייבויות תלויות

Go

4

סעיף 19

ערבויות

Go

4

פרק ג': פרטים בדבר חברות מוחזקות של התאגיד

Go

5

סעיף 23

צירוף דוחות חברה כלולה

Go

5

פרק ד': פרטים בדבר ההון העצמי של התאגיד

Go

5

פרק ה': פרטים בדבר הדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר של התאגיד

Go

5

סעיף 31

מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או בהפסד

Go

5

סעיף 32

פירוט נתונים הנכללים בדוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר

Go

5

סעיף 33

עלות המכר

Go

6

סעיף 38

מסים על הכנסה

Go

6

פרק ו': עסקאות התאגיד עם בעלי עניין ובעלי שליטה

Go

6

סעיף 39

התחייבויות התאגיד לבעל עניין

Go

6

סעיף 40

השקעות התאגיד בבעל עניין

Go

6

סעיף 41

תגמול והטבות לבעל עניין ועסקאות איתו

Go

6

פרק ז': הוראות שונות

Go

6

סעיף 43

ביטול

Go

6

סעיף 44

תחולה

Go

7

סעיף 45

הוראות מעבר

Go

7


 תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), תש"ע-2010*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17, 20, 36 ו-36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 7.5.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 956

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו-36 לפי סעיפים 17, 20, 36 ו-36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הוראות כלליות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "אימוץ מוקדם" – יישום בידי תאגיד של תקן דיווח כספי בין-לאומי שפורסם טרם מועד תחילתו המחייב, לפי תקנה 3א;

מיום 7.5.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 956

הוספת הגדרת "אימוץ מוקדם"

          "ביאורים", "בעלים של חברת האם", "דוח על המצב הכספי", "דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר", "דוח על השינויים בהון", "דוח על תזרימי מזומנים", "דוחות מאוחדים", "הרווח למניה", "השקעת התאגיד בחברה הכלולה", "התחייבויות תלויות", "זכויות שאינן מקנות שליטה", "חכירה מימונית", "חכירה תפעולית", "יתרת עודפים", "מועד המעבר לתקני דיווח כספי בין-לאומיים", "מועד הענקה", "מחזור תפעולי", "נכסים לא שוטפים", "נכסים פיננסיים", "סיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות", "סיווג המבוסס על מהות ההוצאות", "סך הרווח הכולל", "רווח או הפסד מפעילות שהופסקה", "רווח כולל אחר", "רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים לבעלים של החברה האם", "שיטת השווי המאזני" ו"שליטה משותפת" – כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים;

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 482

החלפת הגדרת "ביאורים" וכו'

הנוסח הקודם:

"ביאורים", "בעלים של חברת האם", "דוח על המצב הכספי", "דוח על הרווח הכולל", "דוח על השינויים בהון העצמי", "דוח על תזרימי מזומנים", "דוחות מאוחדים", "הרווח הכולל", "הרווח למניה", "השקעת התאגיד בחברה הכלולה", "התחייבויות תלויות", "זכויות שאינן מקנות שליטה", "חברה מאוחדת באיחוד יחסי", "חכירה מימונית", "חכירה תפעולית", "יתרת עודפים", "מועד המעבר לתקני דיווח כספי בין-לאומיים", "מועד הענקה", "מחזור תפעולי", "נכסים לא שוטפים", "נכסים פיננסיים", "סיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות", "סיווג המבוסס על מהות ההוצאות", "רווח או הפסד מפעילות שהופסקה", "רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים לבעלים של החברה האם", "שיטת השווי המאזני" ו"שליטה משותפת" – כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים;

          "בעל עניין" – כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה ""בעל עניין", בתאגיד" בסעיף 1 לחוק;

          "דוחות כספיים" או "דוחות" – מערכת שלמה של דוחות כספיים כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים;

          "המוסד לתקינה" – המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות;

מיום 7.5.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 956

הוספת הגדרת "המוסד לתקינה"

          "המבקר" – (נמחקה);

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 482

מחיקת הגדרת "המבקר"

הנוסח הקודם:

"המבקר" – אחד משני אלה:

(1) רואה חשבון מבקר;

(2) בעל רישיון מתאים מגורם מוסמך במדינה שבה הוא פועל, לבקר דוחות כספיים מסוג הדוחות הכספיים של מנפיק החוץ;

          "התקשרות נמשכת" – (נמחקה);

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 482

מחיקת הגדרת "התקשרות נמשכת"

הנוסח הקודם:

"התקשרות נמשכת" – התקשרות שעניינה תגמול, דמי שכירות וכיוצא באלה;

          "חברה" – לרבות שותפות, מיזם משותף, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר;

          "חברה כלולה" – כהגדרתה בכללי החשבונאות המקובלים, וכן חברה אשר התאגיד מחזיק בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני;

          "חברה מאוחדת" – חברה שדוחותיה מאוחדים עם דוחות התאגיד;

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 482

"חברה מאוחדת" – חברה שדוחותיה מאוחדים עם דוחות התאגיד, למעט חברה מאוחדת באיחוד יחסי;

          "חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת או חברה כלולה;

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 482

"חברה מוחזקת" – חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה;

          "חברת כרטיסי אשראי" – תאגיד עזר המנפיק כרטיס חיוב או הסולק תשלומים שנעשו באמצעותו; לעניין זה, "מנפיק" ו"כרטיס חיוב" – כמשמעותם וכהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, לפי העניין; ו"תאגיד עזר" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

          "כללי החשבונאות המקובלים" – תקני דיווח כספי בין-לאומיים;

          "כללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית" – הכללים החשבונאיים כפי שיהיו מקובלים מזמן לזמן בארצות הברית ביחס לחברות הנסחרות בבורסות בארצות הברית, לרבות כללים ותקנים שמפרסמת הוועדה לתקני חשבונאות (Financial Accounting Standards Board (FASB)) וכן כללים שהיא מאמצת;

          "מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

          "מנפיק חוץ" – מנפיק שהתאגד מחוץ לישראל ואשר מתקיימים בו תנאים אלה:

(1)   יותר מ-50% מהכנסותיו המצטברות בשנת הדוח ובשנה שקדמה לה לא התקבלו בישראל;

(2)   השליטה בו היא בידי מי שאינם תושבי קבע בישראל; לעניין זה, החזקת ניירות ערך או רכישתם יחד עם אחרים – למעט החזקה עם תושב קבע בישראל;

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 482

"מנפיק חוץ" – מנפיק שהתאגד מחוץ לישראל ואשר במועד ההצעה הראשונה שלו לציבור מתקיימים בו תנאים אלה:

(1) יותר מ-50% מהכנסותיו המצטברות בשנת הדוח ובשנה שקדמה לה לא התקבלו בישראל;

(2) השליטה בו היא בידי מי שאינם תושבי קבע בישראל; לעניין זה, החזקת ניירות ערך או רכישתם יחד עם אחרים – למעט החזקה עם תושב קבע בישראל;

          "מפקח על הבנקים" – כמשמעותו בפקודת הבנקאות, 1941;

          "רואה חשבון מבקר" – רואה חשבון כהגדרתו בחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, המבקר את הדוחות הכספיים של התאגיד או של כל תאגיד שדוחותיו צורפו לדוחות התאגיד לפי חוק ניירות ערך, ולעניין מנפיק חוץ או חברה כוללה זרה שדוחותיה צורפו לדוחות התאגיד, גם רואה חשבון זר בעל רישיון מתאים לבקר דוחות כספיים מסוג הדוחות הכספיים של מנפיק החוץ או החברה הכלולה הזרה מהגורם המוסמך מחוץ לישראל;

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 482

החלפת הגדרת "רואה חשבון"

הנוסח הקודם:

"רואה חשבון" – לרבות מי שמוסמך לעסוק בראיית חשבון מחוץ לישראל;

          "תאגיד" – תאגיד שערך את הדוחות, למעט קרן להשקעות משותפות בנאמנות;

          "תאריך אישור הדוחות" – התאריך שבו אישר את הדוחות דירקטוריון התאגיד;

          "תגמול" – כהגדרתו בתקנה 21 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים;

          "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" – תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970;

          "תקני ביקורת אמריקניים" – תקני הביקורת המקובלים בארצות הברית ביחס לחברות הנסחרות בבורסות בארצות הברית, לרבות תקני הביקורת שמפרסמת הוועדה לתקני ביקורת (American Auditing Standards Board (AICPA) of The Institute if Certified Public Accountants);

          "תקני ביקורת זרים" – (נמחקה);

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 483

מחיקת הגדרת "תקני ביקורת זרים"

הנוסח הקודם:

"תקני ביקורת זרים" – תקני ביקורת שאינם תקני הביקורת המקובלים בישראל ואינם התקנים הבין-לאומיים בביקורת;

          "תקני דיווח כספי בין-לאומיים" – תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדהלתקני חשבונאות בין-לאומיים International Accounting Standard Board (IASB);

          "תקנים בין-לאומיים בביקורת" – התקנים הבין-לאומיים בביקורת שמפרסמת הפדרציה הבין-לאומית של רואי החשבון (International Federation of Accountants (IFAC)).

תחולת התקנות ת"ט תש"ע 2010

2.    הוראות תקנות אלה יחולו על עריכת דוחות כספיים של תאגיד, למעט –

(1)  דוחות כספיים של תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי אשראי הערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו וכן למעט מידע בדוחות כספיים של תאגיד שאיחד תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי אשראי, או שהתאגיד הבנקאי או חברת כרטיסי האשראי הוא חברה כלולה שלו, ככל שמידע זה מתייחס לתאגיד הבנקאי או לחברת כרטיסי האשראי;

(2)  דוחות כספיים של מבטח הערוכים בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, וכן למעט מידע בדוחות כספיים של תאגיד שאיחד מבטח, או שהמבטח הוא חברה כלולה שלו, ככל שמידע זה מתייחס למבטח;

(3)  מידע בדוחות כספיים של תאגיד שאיחד תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו או שתאגיד כאמור הוא חברה כלולה שלו, ככל שמידע זה מתייחס לתאגיד כאמור והוא אינו נדרש בגילוי לפי הדין הזר החל על תאגיד זה.

מיום 4.2.2010

ת"ט תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6865 מיום 4.2.2010 עמ' 756

2. (א) הוראות תקנות אלה יחולו על עריכת דוחות כספיים של תאגיד, למעט –

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 483

2. הוראות תקנות אלה יחולו על עריכת דוחות כספיים של תאגיד, למעט –

(1) דוחות כספיים של תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי אשראי הערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו וכן למעט מידע בדוחות כספיים של תאגיד שאיחד או איחד באיחוד יחסי תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי אשראי, או שהתאגיד הבנקאי או חברת כרטיסי האשראי הוא חברה כלולה שלו, ככל שמידע זה מתייחס לתאגיד הבנקאי או לחברת כרטיסי האשראי;

(2) דוחות כספיים של מבטח הערוכים בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ"ח-1998, וכן למעט מידע בדוחות כספיים של תאגיד שאיחד או איחד באיחוד יחסי מבטח, או שהמבטח הוא חברה כלולה שלו, ככל שמידע זה מתייחס למבטח;

(2) דוחות כספיים של מבטח הערוכים בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, וכן למעט מידע בדוחות כספיים של תאגיד שאיחד מבטח, או שהמבטח הוא חברה כלולה שלו, ככל שמידע זה מתייחס למבטח;

(3) מידע בדוחות כספיים של תאגיד שאיחד או איחד באיחוד יחסי תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו או שתאגיד כאמור הוא חברה כלולה שלו, ככל שמידע זה מתייחס לתאגיד כאמור והוא אינו נדרש בגילוי לפי הדין הזר החל על תאגיד זה.

כללים לעריכת הדוחות

3.       (א)  הדוחות ייערכו לפי כללי החשבונאות המקובלים ולפי תקנות אלה.

          (ב)  הגילוי הנדרש ייערך לפי כללי החשבונאות המקובלים ולפי תקנות אלה; הפירוט הנדרש לפי תקנות אלה יובא בביאורים, זולת אם בנסיבות העניין אינו מהותי.

          (ג)   התאגיד יכלול בדוחות הכספיים הצהרה מפורשת ובלתי מסויגת, בדבר ציות מלא לתקני הדיווח הכספי הבין-לאומיים; כן יציין כי הדוחות הכספיים כוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות אלה.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 483

(א) הדוחות ייערכו לפי כללי החשבונאות המקובלים ויציגו באופן נאות ובצורה נאמנה את מצבו הכספי של התאגיד, את ביצועיו ותזרימי המזומנים שלו ואת השינויים במצבו הכספי ובהונו העצמי בשנות הדיווח.

מיום 7.5.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 956

(א) הדוחות ייערכו לפי כללי החשבונאות המקובלים ולפי תקנות אלה.

אימוץ מוקדם

3א.     (א)  הרשות רשאית לאסור ביצוע אימוץ מוקדם בארבעת החודשים הראשונים שמיום פרסום תקן דיווח כספי בין-לאומי כמשמעותו בסעיף 20(ג) לחוק (בתקנה זו – התקן); הרשות רשאית להאריך את התקופה האמורה בשני חודשים נוספים, מטעמים מיוחדים.

          (ב)  במהלך התקופות האמורות בתקנת משנה (א), לפי העניין, הרשות בהתייעצות עם המוסד לתקינה, תחליט האם לאסור ביצוע אימוץ מוקדם גם לאחר התקופות האמורות בתקנות משנה (א), לפי העניין, שמיום פרסום התקן, ובלבד שפרסמה על כך הודעה באתר הרשות.

          (ג)   הרשות רשאית להתיר לתאגיד מסוים ביצוע אימוץ מוקדם גם אם אסרה זאת לפי תקנת משנה (א) או (ב), לאחר ששוכנעה כי אין בכך כדי לפגוע בעניינם של ציבור המשקיעים.

מיום 7.5.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 956

הוספת תקנה 3א

אי התאמה בין הוראות התקנות לכללי החשבונאות המקובלים

4.    שוכנע יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך, כי קיימת הוראה בתקנות אלה שאינה מאפשרת את יישום כללי החשבונאות המקובלים או את המותר על פיהם יורה כי לא תחול הוראה זו.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 483

4. שוכנע יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך, כי קיימת הוראה בתקנות אלה שאינה מאפשרת את יישום כללי החשבונאות המקובלים או את המותר על פיהם לעניין הגשת דוח מסוים, יורה כי לא תחול הוראה זו על הגשת אותו הדוח יורה כי לא תחול הוראה זו.

דוחות כספיים של מנפיק חוץ

5.    (א)  על אף האמור בתקנה 3, הדוחות הכספיים של מנפיק חוץ יכול שייערכו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, לכללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית או לתקני דיווח כספי בין-לאומיים כפי שאומצו על ידי האיחוד האירופי, במסגרת Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the council.

          (ב)  הדוחות הכספיים של מנפיק חוץ יכול שיבוקרו לפי תקנים בין לאומיים בביקורת או תקני ביקורת אמריקניים בהתאם לסוג הכללים או התקנים שלפיהם נערכו כאמור בתקנת משנה (א).

          (ג)   לעניין דוחות כספיים של מנפיק חוץ, הערוכים כאמור בתקנת משנה (א) והמבוקרים כאמור בתקנת משנה (ב), יחולו הוראות אלה:

(1)   בדוחות הכספיים ייכלל ביאור התאמה לכללי החשבונאות המקובלים; לעניין זה, "ביאור התאמה" – ביאור המציג התאמה לרווח או להפסד לתקופה ולסך כל הרווח הכולל לתקופה המשויך לבעלים של חברת האם, לרווח או להפסד לתקופה המשויך לזכויות שאינן מקנות שליטה ולסך כל הרווח הכולל לתקופה המשויך לזכויות שאינן מקנות שליטה, לסך כל ההון המשויך לבעלים של חברת האם ולסך כל ההון המשויך לזכויות שאינן מקנות שליטה וכן הסברים להתאמות העיקריות שנעשו ולהבדלים העיקריים בין כללי החשבונאות המקובלים לכללים שלפיהם נערכו דוחות מנפיק החוץ;

(1א) הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים ייערך לפי כללי החשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות הכספיים של מנפיק החוץ ולפי תקנות אלה; הפירוט הנדרש לפי תקנות אלה יובא בביאורים, בשינויים ובהתאמות המתחייבים מכוח כללי החשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות הכספיים של מנפיק החוץ, זולת אם לפי נסיבות העניין, הפירוט אינו מהותי; כמו כן יציין התאגיד כי הדוחות הכספיים כוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות אלה;

(2)   יכול שהדוחות ייכתבו בשפה שאינה עברית, ובלבד שיובא לצדם תרגום לעברית ואישור המתרגם על נאותות התרגום ועל הסכמתו להכללת התרגום והאישור בדוחות;

(3)   לא נמנה המטבע שבו מוצגים הדוחות עם אחד המטבעות המנויים בתוספת, יובאו הדוחות בערכים שקליים כשתרגום הדוחות הכספיים לשקלים חדשים ייערך לפי כללי החשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות כאמור בתקנת משנה (א); צורף לדוחות אלה תרגום לעברית לפי פסקה (2), יובאו בו ערכים בשקלים חדשים;

(4)   רואה החשבון המבקר יציין בחוות דעתו את כללי החשבונאות שבהתאם להם נערכו הדוחות וכן את תקני הביקורת שבהתאם להם בוקרו;

(5)   חוות דעת רואה החשבון המבקר יכול שתיערך בשפה שאינה עברית, ובלבד שיובא לצדה תרגום לעברית ואישור המתרגם על נאותות התרגום ועל הסכמתו להכללת התרגום והאישור בדוחות;

(6)   נוסף על כך יחווה רואה החשבון המבקר את דעתו אם הדוחות הכספיים כוללים את דרישות הגילוי הנוספות הקבועות בתקנות אלה.

          (ד)  יושב ראש הרשות, או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, רשאי לפטור מנפיק חוץ מהוראות תקנת משנה (ג)(1) ו-(1א), בחלקן או במלואן, ולהתנות פטור זה בתנאים.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 483

(ג) לעניין דוחות כספיים של מנפיק חוץ, הערוכים כאמור בתקנת משנה (א) והמבוקרים כאמור בתקנת משנה (ב), יחולו הוראות אלה:

(1) ערך מנפיק חוץ את הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית, ייכלל בדוחות ביאור התאמה לכללי החשבונאות המקובלים; לעניין זה, "התאמה" – לרווח או הפסד לתקופה ולסך הרווח הכולל לתקופה שמיוחס לבעלים של חברת האם, לרווח או הפסד לתקופה שמיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה ולסך הרווח הכולל לתקופה שמיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה, לסך ההון העצמי המיוחס לבעלים של חברת האם ולסך ההון העצמי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה;

(1) בדוחות הכספיים ייכלל ביאור התאמה לכללי החשבונאות המקובלים; לעניין זה, "ביאור התאמה" – ביאור המציג התאמה לרווח או להפסד לתקופה ולסך כל הרווח הכולל לתקופה המשויך לבעלים של חברת האם, לרווח או להפסד לתקופה המשויך לזכויות שאינן מקנות שליטה ולסך כל הרווח הכולל לתקופה המשויך לזכויות שאינן מקנות שליטה, לסך כל ההון המשויך לבעלים של חברת האם ולסך כל ההון המשויך לזכויות שאינן מקנות שליטה וכן הסברים להתאמות העיקריות שנעשו ולהבדלים העיקריים בין כללי החשבונאות המקובלים לכללים שלפיהם נערכו דוחות מנפיק החוץ;

(1א) הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים ייערך לפי כללי החשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות הכספיים של מנפיק החוץ ולפי תקנות אלה; הפירוט הנדרש לפי תקנות אלה יובא בביאורים, בשינויים ובהתאמות המתחייבים מכוח כללי החשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות הכספיים של מנפיק החוץ, זולת אם לפי נסיבות העניין, הפירוט אינו מהותי; כמו כן יציין התאגיד כי הדוחות הכספיים כוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות אלה;

(2) יכול שהדוחות ייכתבו בשפה שאינה עברית, ובלבד שיובא לצדם תרגום לעברית ואישור המתרגם על נאותות התרגום ועל הסכמתו להכללת התרגום והאישור בדוחות;

(3) לא נמנה המטבע שבו מוצגים הדוחות עם אחד המטבעות המנויים בתוספת, יובאו הדוחות בערכים שקליים כשתרגום הדוחות הכספיים לשקלים חדשים ייערך לפי כללי החשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות כאמור בתקנת משנה (א); צורף לדוחות אלה תרגום לעברית לפי פסקה (2), יובאו בו ערכים בשקלים חדשים;

(4) רואה החשבון המבקר יציין בחוות דעתו את כללי החשבונאות שבהתאם להם נערכו הדוחות וכן את תקני הביקורת שבהתאם להם בוקרו;

(5) חוות דעת רואה החשבון המבקר יכול שתיערך בשפה שאינה עברית, ובלבד שיובא לצדה תרגום לעברית ואישור המתרגם על נאותות התרגום ועל הסכמתו להכללת התרגום והאישור בדוחות;

(6) נוסף על כך יחווה המבקר או רואה חשבון רואה החשבון המבקר את דעתו אם הדוחות הכספיים כוללים את דרישות הגילוי הנוספות הקבועות בתקנות אלה.

(ד) יושב ראש הרשות, או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, רשאי לפטור מנפיק חוץ מהוראות תקנת משנה (ג)(1) ו-(1א), בחלקן או במלואן, ולהתנות פטור זה בתנאים.

מטבע הדוחות

6.    הוצגו דוחות התאגיד במטבע שאינו נמנה עם אחד המטבעות המנויים בתוספת, יצרף התאגיד לדוחות גם תרגום לשקלים חדשים של הסכומים המופיעים בהם, שייערך בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים.

דוחות השוואתיים

7.    (א)  לצד כל סכום בדוח על המצב הכספי יוצג הסכום המקביל לו בדוח על המצב הכספי של שנת הדיווח הקודמת וכן הסכום המקביל בדוח על המצב הכספי לכל תקופה אחרת אם דוח כזה נדרש לפי כללי החשבונאות המקובלים.

          (ב)  לצד כל סכום בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, בדוח על השינויים בהון ובדוח על תזרימי המזומנים, יוצגו הסכומים המקבילים לו בכל אחת משתי שנות הדיווח הקודמות וכן הסכום המקביל בדוחות כאמור לכל תקופה אחרת אם הדבר נדרש לפי כללי החשבונאות המקובלים.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי תאגיד שניירות הערך שלו נמחקו מהמסחר בבורסה בחו"ל במהלך שנת הדיווח, וחדל לדווח בהתאם לפרק ה'3 לחוק, לקבוע את מועד המעבר לתקני דיווח כספי בין-לאומיים לתחילת שנת הדיווח שקדמה לשנת הדיווח שבמהלכה נמחקו ניירות הערך שלו מהמסחר בבורסה בחו"ל, ולהציג בדוחות הכספיים לשנת הדיווח לצד כל סכום בכל אחד מהדוחות האמורים בתקנת משנה (ב), את הסכומים המקבילים לו בשנת הדיווח הקודמת בלבד; לא פרסם תאגיד כאמור דוחות כספיים לשנת הדיווח האחרונה אשר לכל אורכה נסחרו ניירות הערך שלו בבורסה בחו"ל בהתאם להוראות סעיף 35לא לחוק, לא תחול הוראת תקנת משנה זו ויחול האמור בתקנת משנה (ב).

          (ד)  בדוחות יסומן כל סכום מהותי שהוצג או שסווג מחדש.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 484

7. (א) לצד כל סכום בדוח על המצב הכספי יוצג הסכום המקביל לו בדוח על המצב הכספי של שנת הדיווח הקודמת וכן הסכום המקביל בדוח על המצב הכספי לכל תקופה אחרת אם דוח כזה נדרש לפי כללי החשבונאות המקובלים.

(ב) לצד כל סכום בדוח על הרווח הכולל, בין אם הוצג בדוח יחיד ובין אם הוצג בשני דוחות המציגים בנפרד רכיבי רווח או הפסד ורכיבי רווח כולל אחר, בדוח על השינויים בהון העצמי ובדוח על תזרימי המזומנים, יוצגו הסכומים המקבילים לו בכל אחת משתי שנות הכספים הקודמות.

(ב) לצד כל סכום בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, בדוח על השינויים בהון ובדוח על תזרימי המזומנים, יוצגו הסכומים המקבילים לו בכל אחת משתי שנות הדיווח הקודמות וכן הסכום המקביל בדוחות כאמור לכל תקופה אחרת אם הדבר נדרש לפי כללי החשבונאות המקובלים.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי תאגיד שניירות הערך שלו נמחקו מהמסחר בבורסה בחו"ל במהלך שנת הדיווח, כאמור בסעיף 35כז לחוק וחדל לדווח בהתאם לפרק ה'3 לחוק, לקבוע את מועד המעבר לתקני דיווח כספי בין-לאומיים לתחילת שנת הדיווח שקדמה לשנת הדיווח שבמהלכה נמחקו ניירות הערך שלו מהמסחר בבורסה בחו"ל, ולהציג בדוחות הכספיים לשנת הדיווח לצד כל סכום בכל אחד מהדוחות האמורים בתקנת משנה (ב), את הסכומים המקבילים לו בשנת הדיווח הקודמת בלבד; לא פרסם תאגיד כאמור דוחות כספיים לשנת הדיווח האחרונה אשר לכל אורכה נסחרו ניירות הערך שלו בבורסה בחו"ל בהתאם להוראות סעיף 35לא לחוק, לא תחול הוראת תקנת משנה זו ויחול האמור בתקנת משנה (ב).

(ד) בדוחות יסומן כל סכום מהותי שהוצג או שסווג מחדש.

תקופת המחזור התפעולי

8.    תצוין תקופת המחזור התפעולי של התאגיד; אם יש לתאגיד מספר תקופות מחזור תפעולי, יצוינו התקופות תוך פירוטן לפי פעילויות.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 484

8. תצוין תקופת המחזור התפעולי של התאגיד; אם יש לתאגיד מספר תקופות מחזור תפעולי, יצוינו התקופות תוך פירוטן לפי פעילויות.

ציון סכומים

9.    פרט הניתן לכימות כספי, לרבות באומדן סביר, יכלול את הסכום המתאים.

מידע נוסף

10.  נוסף על הפרטים הנדרשים לפי כללי החשבונאות המקובלים ולפי תקנות אלה, יפורטו כל פרט, מידע או הבהרה הנדרשים לצורך הבנת הדוחות הכספיים והצגתם הנאותה.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 484

10. נוסף על הפרטים הנדרשים לפי כללי החשבונאות המקובלים ולפי תקנות אלה, יפורטו כל פרט, מידע או הבהרה אשר בהעדרם לא יקיימו הדוחות באופן מלא את הנדרש לפי תקנה 3(א) הנדרשים לצורך הבנת הדוחות הכספיים והצגתם הנאותה.

חתימות ותאריך

11.  ליד חתימותיהם של החותמים על הדוחות יצוינו גם שמותיהם ותפקידיהם בתאגיד ויצוין תאריך אישור הדוחות; הסמיך הדירקטוריון דירקטור לחתום בשם יושב ראש הדירקטוריון, המנהמל הכללי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, כאמור בתקנה 9(ה) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, יצוין בביאורים דבר ההסמכה והסיבות לה.

פרק ב': פרטים בדבר הדוח על המצב הכספי של התאגיד

מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי

12.  לא הוצג הדוח על המצב הכספי של התאגיד על פי ההבחנה בין נכסים והתחייבויות שוטפים לבין נכסים והתחייבויות שאינם שוטפים, כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים, יצוינו מתכונת ההצגה שנעשתה, והנימוקים להצגה כאמור.

13.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 484

ביטול תקנה 13

הנוסח הקודם:

לקוחות, חייבים ויתרות חובה שוטפות

13. (א) לקוחות יפורטו בקבוצות לפי אלה:

(1) חובות פתוחים;

(2) המחאות לגבייה.

(ב) יפורטו סכומי ההפרשות לחובות מסופקים; סכומי ההפרשות שנוכו מיתרות הלקוחות יצוינו בנפרד.

נכסים פיננסיים

14.  (א)  (נמחקה).

          (ב)  (נמחקה).

          (ג)   (נמחקה).

          (ד)  עלו סכומים הכלולים בדוח על המצב הכספי בעד ההשקעה בחברה שאינה חברה מוחזקת (בתקנת משנה זו – חברה מושקעת), בתוספת סכומי ערבויות שניתנו להתחייבויותיה על ידי התאגיד או תאגידים בשליטתו ובשליטתו המשותפת, על חמישה אחוזים מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי של התאגיד, יובאו פרטים אלה:

(1)   שם החברה המושקעת;

(2)   סך כל הסכומים הכלולים בדוח על המצב הכספי בעד ההשקעה בחברה המושקעת לתאריך הדוח על המצב הכספי;

(3)   פרטי הערבויות שניתנו להתחייבויותיה של החברה המושקעת;

(4)   ההכנסות מדיבידנד והכנסות אחרות מהחברה המושקעת וכן רווח או הפסד משערוך, מירידת ערך או מהפסדים אחרים בעד ההשקעה.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 484

14. (א) בכל אחת מהקבוצות של נכסים פיננסיים שיש לתת להן גילוי על פי כללי החשבונאות המקובלים, יפורטו סוגי ההשקעות המהותיות באותה קבוצה וסכומן; לעניין תקנה זו, "נכס פיננסי" – נכס פיננסי אשר נכלל בתקן חשבונאות בין-לאומי 39, או כל תקן אחר שיחליף אותו.

(ב) יינתן גילוי למועדי המימוש החזויים של סכומי ההשקעות לפי כל סוג בתקנת משנה (א).

(ג) הנכסים יסווגו ויפורטו בקבוצות לפי סוגי מטבע ולפי אופן הצמדה, ולכל הפחות לפי –

(1) נכסים במטבע חוץ או צמודים למטבע חוץ, כל סוג מטבע מהותי בנפרד; סכומים בשקל החדש שאינם צמודים וסכומים בשקל החדש הצמודים למדד, יוצגו בנפרד, תוך הצגת כל סוג מדד מהותי בנפרד;

(2) נכסים הצמודים לבסיס אחר, כל סוג בסיס מהותי בנפרד.

(ד) עלו סכומים שהושקעו הכלולים בדוח על המצב הכספי בעד ההשקעה בחברה שאינה חברה מוחזקת (בתקנת משנה זו – חברה מושקעת), בתוספת סכומי ערבויות שניתנו להתחייבויותיה על ידי התאגיד או תאגידים בשליטתו ובשליטתו המשותפת, על חמישה אחוזים מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי של התאגיד, יובאו פרטים אלה:

(1) שם החברה המושקעת;

(2) סכום ההשקעה סך כל הסכומים הכלולים בדוח על המצב הכספי בעד ההשקעה בחברה המושקעת לתאריך הדוח על המצב הכספי;

(3) פרטי הערבויות שניתנו להתחייבויותיה של החברה המושקעת;

(4) ההכנסות מדיבידנד והכנסות אחרות מהחברה המושקעת וכן רווח או הפסד משערוך, מירידת ערך או מהפסדים אחרים בעד ההשקעה.

15.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 484

ביטול תקנה 15

הנוסח הקודם:

זכויות במקרקעין

15. היו לתאגיד זכויות במקרקעין, יחולו הוראות אלה:

(1) יפורטו זכויות אלה בהבחנה בין בעלות לבין זכויות חכירה;

(2) זכויות חכירה יפורטו, בהבחנה בין חכירה מימונית לבין חכירה תפעולית, בציון יתרת תקופת החכירה ובהבחנה בין חכירה מהוונת לבין חכירה בלתי מהוונת;

(3) לא נרשמו זכויות במקרקעין בישראל על שם התאגיד או חברת בת שלו בלשכת רישום המקרקעין, תצוין הסיבה להעדר הרישום;

(4) לא נרשמו זכויות במקרקעין מחוץ לישראל על שם התאגיד או חברת בת שלו במרשם המתנהל על פי דין המדינה שבה מצויים המקרקעין, תצוין הסיבה להעדר הרישום.

16.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 484

ביטול תקנה 16

הנוסח הקודם:

אופן הצמדת התחייבויות

16. התחייבויות התאגיד יסווגו יפורטו בקבוצות לפי סוגי מטבע ואופן הצמדה, ולפחות –

(1) התחייבויות בשקל חדש שאינן צמודות;

(2) התחייבויות בשקל חדש צמודות למדד, כל סוג מדד מהותי בנפרד;

(3) התחייבויות במטבע חוץ או צמודות למטבע חוץ, כל סוג מטבע מהותי בנפרד;

(4) התחייבויות צמודות לבסיס אחר, כל סוג בסיס מהותי בנפרד.

17.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 484

ביטול תקנה 17

הנוסח הקודם:

תנאים שבהם מותנית התחייבות

17. (א) היתה התחייבות מהותית, של התאגיד או של חברה מוחזקת, מותנית בתנאים כלשהם, יפורטו התנאים ויצוין אם התאגיד מקיים תנאים אלה למועד הדוח על המצב הכספי, תוך הבחנה בין התחייבויות התאגיד להתחייבויות חברות מוחזקות.

(ב) התקיימו בשנת הדיווח נסיבות העשויות להאיץ את פירעון ההתחייבות, יפורטו נסיבות אלה וסכום ההתחייבות, תוך הבחנה בין התחייבויות התאגיד להתחייבויות חברות מוחזקות.

התחייבויות תלויות

18.  היתה האפשרות לתזרים שלילי בסילוק התחייבות תלויה קלושה, ואולם ההתחייבות או ההפסד האפשרי המרבי עלולים להעמיד בספק את המשך פעילות התאגיד במתכונת הקיימת, יובא תיאור תמציתי של ההתחייבות התלויה.

ערבויות

19.  (א)  יצוין מלוא סכום החובות של צדדים שאינם מאוחדים בדוחות התאגיד, שלהם ערבו התאגיד או חברה מאוחדת שלו, וכן סכומי ההתחייבויות שהוכרו בדוחות בעד ערבויות כאמור, תוך הבחנה בין חובות של חברות בשליטה משותפת, חובות של חברות כלולות, חובות של בעלי שליטה, חובות של בעלי עניין שאינם בעלי שליטה וחובות אחרים.

          (א1) יצוין מלוא סכום החובות של צדדים שאינם מאוחדים בדוחות התאגיד שלהם ערבה חברה בשליטה משותפת של התאגיד וכן סכומי ההתחייבויות שהוכרו בדוחות החברה בעד ערבויות כאמור, תוך הבחנה בין חובות של חברות בשליטה משותפת, חובות של חברות כלולות, חובות של בעלי שליטה, חובות של בעלי עניין שאינם בעלי שליטה וחובות אחרים.

          (ב)  ערבו התאגיד, חברה מאוחדת או חברה בשליטה משותפת שלו, שדוחותיה צורפו לדוחות התאגיד בהתאם לתקנה 23 בערבות שמימושה עלול להעמיד בספק את המשך פעולות התאגיד במתכונתן הקיימת, יובאו פרטים אלה, תוך הבחנה בין ערבויות שערב התאגיד לערבויות שערבו חברה מאוחדת או חברה בשליטה משותפת שלו:

(1)   שם הנערב;

(2)   שם הנושה;

(3)   היקף הערבות;

(4)   סך כל ההתחייבויות הנערבות לתאריך הדוח על המצב הכספי;

(5)   הערובות שנתקבלו בשל ערבויות אלה;

(6)   הוצאות והכנסות התאגיד בשל ערבויות אלה.

          (ב1) בוטלה הערבות כאמור בתקנת משנה (ב) לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי וטרם פרסום הדוחות הכספיים, ולתאגיד לא נותרה חשיפה מהותית בשלה, תצוין עובדה זו.

          (ג)   לדוחות התאגיד יצורפו דוחות כספיים מבוקרים של חברה נערבת כאמור בתקנת משנה (ב), למעט דוחות חברה נערבת שהיא חברה מאוחדת; יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב רשאי לפטור תאגיד מסוים מצירוף דוחות של חברה נערבת כאמור וכן להתנות את מתן הפטור בציון פרטים על אודותיה.

          (ד)  ערב התאגיד להתחייבויות בעל השליטה בו שהיקפן עולה על חמישה אחוזים מסך כל נכסי התאגיד (להלן – ערבות מהותית מאוד), יובאו הפרטים האמורים בתקנת משנה (ב)(1) עד (6), ויצורפו דוחות החברה הנערבת כאמור בתקנת משנה (ג); יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב רשאי לפטור תאגיד מסוים מצירוף דוחות של חברה נערבת כאמור וכן להתנות את מתן הפטור בציון פרטים עליה.

          (ה)  דוחות כספיים של חברה נערבת שיש לצרפם לפי תקנה זו, יצורפו כשהם ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים.

          (ו)   על אף האמור בתקנת משנה (ה), לעניין מתכונת הצירוף, ניתן לצרף דוחות חברה נערבת כשהם אינם ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1)   מערכת כללי החשבונאות שעל פיה נערכו דוחות החברה הנערבת היא מקיפה (Comprehensive);

(2)   תוכן המידע בדוחות החברה הנערבת דומה בעיקרו לזה הנדרש על פי כללי החשבונאות המקובלים;

(3)   בדוחות החברה הנערבת, או בדוחות התאגיד, ייכלל ביאור התאמה לכללי החשבונאות המקובלים; היו לחברה הנערבת חברות בנות, יובאו הנתונים כאמור, תוך הבחנה בין הנתונים המיוחסים לבעלים של חברת האם, לבין הנתונים המיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה; לעניין זה, "ביאור התאמה" – ביאור הערוך לפי כללי החשבונאות מקובלים לעניין הסבר המעבר לתקני דיווח כספי בין-לאומיים, בשינויים המחויבים.

          (ו1) על אף האמור בתקנות משנה (ה) ו-(ו), לעניין מתכונת הצירוף, ניתן לצרף דוחות חברה נערבת כשהם ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP) אם יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב אישר זאת; יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב רשאי להתנות אישור זה בתנאים.

          (ו2) נערכו דוחות החברה הנערבת בתקופות דיווח קודמות לפי תקנת משנה (ו) או (ו1), וביקשה החברה הנערבת לאמץ לראשונה את כללי החשבונאות המקובלים, רשאי התאגיד לצרף את דוחות החברה הנערבת אם היא מאמץ לראשונה, כמשמעותו בכללי החשבונאות המקובלים, כשנכללות בהם תקופות ההשוואה הנדרשות מכוח כללי החשבונאות המקובלים בלבד, ובלבד שבשנת הדיווח הקודמת צורפו לדוחות התאגיד דוחות החברה הנערבת כשהם ערוכים לפי תקנת משנה (ו) או (ו1).

          (ו3) דוחות חברה נערבת יהיו מבוקרים לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל או לפי מערכת של תקני ביקורת זרים שהיא מקיפה.

          (ו4) לדוחות החברה הנערבת יצורף דוח רואה חשבון מבקר, ובו יצוינו, בין השאר, כללי החשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות ותקני הביקורת שלפיהם נעשתה ביקורת הדוחות.

          (ו5) אם שפת דוחות החברה הנערבת אינה עברית או אנגלית, יצורף גם תרגום של הדוחות לעברית, לרבות אישור המתרגם על נאותות התרגום ובו הסכמתו לצירוף התרגום והאישור האמור; אם הדוחות המתורגמים לעברית חתומים כדין, צירוף הדוחות בשפת המקור אינו נדרש; לעניין זה, "דוחות החברה הנערבת" – לרבות דוח רואה החשבון המבקר.

          (ז)   הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו –

(1)   על דוחות של חברה נערבת שסעיף 36 לחוק חל עליה;

(2)   במקרה שבו בוטלה הערבות כאמור בתקנת משנה (ב) לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי וטרם פרסום הדוחות הכספיים, ולתאגיד לא נותרה חשיפה מהותית בשלה.

          (ח)  בתקנה זו, "ערבות" – לרבות התחייבות לשיפוי ומשכון להבטחת חיובו של אחר.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 484

(א) יצוין מלוא סכום החובות שלהם ערבו התאגיד, חברה מאוחדת או חברה מאוחדת באיחוד יחסי שלו, לרבות שטרות שהסב, בהבחנה בין חובות של חברות מאוחדות, חובות של חברות מאוחדות באיחוד יחסי, חובות של חברות כלולות, חובות של בעלי עניין וחובות אחרים.

(א) יצוין מלוא סכום החובות של צדדים שאינם מאוחדים בדוחות התאגיד, שלהם ערבו התאגיד או חברה מאוחדת שלו, וכן סכומי ההתחייבויות שהוכרו בדוחות בעד ערבויות כאמור, תוך הבחנה בין חובות של חברות בשליטה משותפת, חובות של חברות כלולות, חובות של בעלי שליטה, חובות של בעלי עניין שאינם בעלי שליטה וחובות אחרים.

(א1) יצוין מלוא סכום החובות של צדדים שאינם מאוחדים בדוחות התאגיד שלהם ערבה חברה בשליטה משותפת של התאגיד וכן סכומי ההתחייבויות שהוכרו בדוחות החברה בעד ערבויות כאמור, תוך הבחנה בין חובות של חברות בשליטה משותפת, חובות של חברות כלולות, חובות של בעלי שליטה, חובות של בעלי עניין שאינם בעלי שליטה וחובות אחרים.

(ב) ערבו התאגיד, חברה מאוחדת או חברה בשליטה משותפת שלו, בערבות בלתי מוגבלת בסכום, או שדוחותיה צורפו לדוחות התאגיד בהתאם לתקנה 23 בערבות שמימושה עלול להעמיד בספק את המשך פעולות התאגיד במתכונתן הקיימת, למעט ערבות לחברה מאוחדת, או ערבות לחברה מאוחדת באיחוד יחסי שניתנה בהתאם לשיעור האחזקה בה, יובאו פרטים אלה, תוך הבחנה בין ערבויות שערב התאגיד לערבויות שערבו חברה מאוחדת או חברה בשליטה משותפת שלו:

(1) שם הנערב;

(2) שם הנושה;

(3) היקף הערבות;

(4) סך כל ההתחייבויות הנערבות לתאריך הדוח על המצב הכספי;

(5) הערובות שנתקבלו בשל ערבויות אלה;

(6) הוצאות והכנסות התאגיד בשל ערבויות אלה.

(ב1) בוטלה הערבות כאמור בתקנת משנה (ב) לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי וטרם פרסום הדוחות הכספיים, ולתאגיד לא נותרה חשיפה מהותית בשלה, תצוין עובדה זו.

(ג) לדוחות התאגיד יצורפו דוחות כספיים מבוקרים של חברה נערבת כאמור בתקנת משנה (ב), הנערבת בערבות שמימושה עלול להעמיד בספק את המשך פעולות התאגיד במתכונתן הקיימת, או הנערבת בערבות בלתי מוגבלת בסכום למעט דוחות חברה נערבת שהיא חברה מאוחדת; יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב רשאי לפטור תאגיד מסוים מצירוף דוחות של חברה נערבת כאמור וכן להתנות את מתן הפטור בציון פרטים על אודותיה.

(ד) ערב התאגיד בערבות מהותית מאוד להתחייבויות בעל השליטה בו, יובאו הפרטים האמורים בתקנת משנה (ב)(1) עד (6), ויצורפו דוחות החברה הנערבת כאמור בתקנת משנה (ג); יושב ראש הרשות רשאי לפטור תאגיד מסוים מצירוף דוחות של חברה נערבת כאמור וכן להתנות את מתן הפטור בציון פרטים על אודותיה.

(ד) ערב התאגיד להתחייבויות בעל השליטה בו שהיקפן עולה על חמישה אחוזים מסך כל נכסי התאגיד (להלן – ערבות מהותית מאוד), יובאו הפרטים האמורים בתקנת משנה (ב)(1) עד (6), ויצורפו דוחות החברה הנערבת כאמור בתקנת משנה (ג); יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב רשאי לפטור תאגיד מסוים מצירוף דוחות של חברה נערבת כאמור וכן להתנות את מתן הפטור בציון פרטים עליה.

(ה) דוחות כספיים של חברה נערבת שיש לצרפם לפי תקנה זו, יצורפו כשהם ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים.

(ו) על אף האמור בתקנת משנה (ה), לעניין מתכונת הצירוף, ניתן לצרף דוחות חברה נערבת כשהם אינם ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) מערכת כללי החשבונאות שעל פיה נערכו דוחות החברה הנערבת היא מקיפה (Comprehensive);

(2) תוכן המידע בדוחות החברה הנערבת דומה בעיקרו לזה הנדרש על פי כללי החשבונאות המקובלים;

(3) בדוחות החברה הנערבת, או בדוחות התאגיד, ייכלל ביאור התאמה לכללי החשבונאות המקובלים; היו לחברה הנערבת חברות בנות, יובאו הנתונים כאמור, תוך הבחנה בין הנתונים המיוחסים לבעלים של חברת האם, לבין הנתונים המיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה; לעניין זה, "התאמה" – לרווח או הפסד לתקופה, לסך הרווח הכולל לתקופה, ולסך ההון העצמי לעניין זה, "ביאור התאמה" – ביאור הערוך לפי כללי החשבונאות מקובלים לעניין הסבר המעבר לתקני דיווח כספי בין-לאומיים, בשינויים המחויבים.

(ו1) על אף האמור בתקנות משנה (ה) ו-(ו), לעניין מתכונת הצירוף, ניתן לצרף דוחות חברה נערבת כשהם ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP) אם יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב אישר זאת; יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב רשאי להתנות אישור זה בתנאים.

(ו2) נערכו דוחות החברה הנערבת בתקופות דיווח קודמות לפי תקנת משנה (ו) או (ו1), וביקשה החברה הנערבת לאמץ לראשונה את כללי החשבונאות המקובלים, רשאי התאגיד לצרף את דוחות החברה הנערבת אם היא מאמץ לראשונה, כמשמעותו בכללי החשבונאות המקובלים, כשנכללות בהם תקופות ההשוואה הנדרשות מכוח כללי החשבונאות המקובלים בלבד, ובלבד שבשנת הדיווח הקודמת צורפו לדוחות התאגיד דוחות החברה הנערבת כשהם ערוכים לפי תקנת משנה (ו) או (ו1).

(ו3) דוחות חברה נערבת יהיו מבוקרים לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל או לפי מערכת של תקני ביקורת זרים שהיא מקיפה.

(ו4) לדוחות החברה הנערבת יצורף דוח רואה חשבון מבקר, ובו יצוינו, בין השאר, כללי החשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות ותקני הביקורת שלפיהם נעשתה ביקורת הדוחות.

(ו5) אם שפת דוחות החברה הנערבת אינה עברית או אנגלית, יצורף גם תרגום של הדוחות לעברית, לרבות אישור המתרגם על נאותות התרגום ובו הסכמתו לצירוף התרגום והאישור האמור; אם הדוחות המתורגמים לעברית חתומים כדין, צירוף הדוחות בשפת המקור אינו נדרש; לעניין זה, "דוחות החברה הנערבת" – לרבות דוח רואה החשבון המבקר.

(ז) הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו על דוחות של חברה נערבת אשר סעיף 36 לחוק חל עליה.

(ז) הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו –

(1) על דוחות של חברה נערבת שסעיף 36 לחוק חל עליה;

(2) במקרה שבו בוטלה הערבות כאמור בתקנת משנה (ב) לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי וטרם פרסום הדוחות הכספיים, ולתאגיד לא נותרה חשיפה מהותית בשלה.

20.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 20

הנוסח הקודם:

התקשרויות מיוחדות

20. יובאו פרטים בדבר התקשרויות מיוחדות בשל אחד מאלה:

(1) היקפה של ההתקשרות;

(2) משך תקופת קיומה של ההתקשרות;

(3) חשיבותה של ההתקשרות;

(4) עובדת היותה של ההתקשרות חורגת מהמקובל בתאגיד בדרך עסקיו הרגילה.

21.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 21

הנוסח הקודם:

שעבודים ובטוחות

21. (א) יצוינו סכומי ההתחייבויות של התאגיד וכן סכומי ההתחייבויות של אחרים המובטחות בשעבוד על נכס מנכסי התאגיד או שהתאגיד נתן בטוחה כלשהי לפירעונן, יתואר הנכס המשועבד וסוג השעבוד או תתואר הבטוחה שניתנה, לפי העניין, תוך הבחנה בין נכסי התאגיד ששועבדו או ניתנו כבטוחה לבין נכסי חברות מוחזקות ששועבדו או ניתנו כבטוחה.

(ב) מומשו שעבוד או בטוחה כאמור בתקנת משנה (א), או שהחלו בשנת הדיווח או לאחר תאריך הדוחות ולפני מועד אישורם הליכי מימוש של שעבוד או בטוחה כאמור, יינתן לכך גילוי ויפורטו נסיבות מימושו או נקיטת ההליכים, לפי העניין, תוך הבחנה בין שעבודים או בטוחות שנתן התאגיד לכאלו שנתנו חברות מוחזקות.

פרק ג': פרטים בדבר חברות מוחזקות של התאגיד

22.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 22

הנוסח הקודם:

השקעות בחברות מוחזקות

22. (א) לגבי כל חברה מוחזקת במישרין, יפורטו במתכונת טבלאית, תוך הבחנה בין חברה מאוחדת, חברה בשליטה משותפת וחברה כלולה –

(1) שם החברה המוחזקת ומדינת התאגדותה;

(2) זכויות התאגיד בחברה המוחזקת, בהבחנה, אם שונה, בין חלק התאגיד בזכויות בהון לחלקו בזכויות ההצבעה, ופירוט ניירות ערך הניתנים למימוש לזכויות בהון או לזכות הצבעה בחברה המוחזקת המוחזקים בידי התאגיד, בהבחנה בין ניירות ערך הניתנים למימוש מיידי לאלו שאינם ניתנים למימוש מיידי; כן יצוינו סכומי ההלוואות והערבויות שהעמיד התאגיד לכל חברה מוחזקת;

(3) היקף ההשקעה בחברה המוחזקת, כשהוא מחושב כסכום נטו בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות המאוחדים של התאגיד מידע כספי בגין החברה המוחזקת, לרבות מוניטין;

(4) לגבי השקעות בחברות מוחזקות שניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה – הבורסה שבה נסחרים ניירות הערך של החברה המוחזקת ושוויין בבורסה של זכויות התאגיד בחברה המוחזקת.

(ב) אוחדו בדוחות התאגיד דוחותיה הכספיים של חברה מוחזקת אשר שיעור החזקות התאגיד בזכויות ההצבעה בה נמוך ממחצית, יצוין הדבר ויפורטו הנימוקים לכך.

(ג) לגבי כל חברה כלולה כאמור בתקנות 23 ו-24, יצוין סכום המוניטין שנבע מרכישתה; כמו כן יפורטו סכומים שהוכרו בגין ירידת ערך השקעת התאגיד בחברה הכלולה.

צירוף דוחות חברה כלולה

23.  (א)  לדוחות התאגיד יצורפו דוחות כספיים של חברה כלולה, לשנת הדיווח, כאמור בתקנות משנה (ד) עד (ט), אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   השקעת התאגיד בחברה הכלולה, מהווה, בערכה המוחלט, עשרים אחוזים או יותר מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי של התאגיד;

(2)   הסכום שנכלל ברווח או הפסד בשל השקעת התאגיד בחברה הכלולה, מהווה, בערכו המוחלט, עשרים אחוזים או יותר מן הרווח או הפסד של התאגיד, בערכו המוחלט;

(3)   החברה הכלולה היא בעלת חשיבות ניכרת לעסקי התאגיד או לפעילותו במתכונתם הקיימת או במתכונתם המתוכננת לעתיד;

(4)   תנאי כאמור בפסקאות (1) או (2) התקיים בשנת הדיווח הקודמת, וצפוי כי תנאי כאמור באותן פסקאות יתקיים גם בשנת הדיווח הבאה;

(5)   החברה נעשתה חברה כלולה של התאגיד לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי והתקיים האמור בפסקה (3).

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), דוחות כספיים של חברה כלולה לא יצורפו לדוחות התאגיד בהתקיים אחד מאלה:

(1)   דוחות החברה הכלולה הם חסרי משמעות ביחס לדוחות התאגיד;

(2)   לא התקיים האמור בתקנת משנה (א)(3) עד (5), ובשנת הדיווח הקודמת לא התקיים האמור בתקנת משנה (א)(1) או (2) ולא צפוי כי גם בשנת הדיווח הבאה יתקיים האמור בפסקאות אלה;

(3)   לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, החברה חדלה מלהיות חברה כלולה של התאגיד.

          (ג)   בדוחות התאגיד יפורטו שמות החברות הכלולות שדוחותיהן צורפו לדוחות התאגיד; לא צורפו דוחות חברה כלולה בשל האמור בתקנת משנה (ב), יפורטו שם החברה הכלולה והסיבה שבשלה לא צורפו דוחות החברה הכלולה.

          (ד)  דוחות חברה כלולה יצורפו כשהם ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים.

          (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (ד) לעניין מתכונת הצירוף, יחולו הוראות תקנה 19(ו) עד (ו2) בשינויים המחויבים.

          (ו)   הוצגו דוחות החברה הכלולה במטבע שאינו המטבע שבו הוצגו דוחות התאגיד, יצוין שער החליפין של המטבע שבו הוצגו דוחות החברה הכלולה למטבע שבו הוצגו דוחות התאגיד, לתאריך הדוח על המצב הכספי, ויצוין השינוי שחל בו בשנת הדיווח.

          (ז)   דוחות חברה כלולה יהיו מבוקרים בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, או בהתאם לתקנים הבין-לאומיים בביקורת, או בהתאם למערכת תקני ביקורת זרים שהיא מקיפה (Comprehensive).

          (ח)  לדוחות החברה הכלולה יצורף דוח רואה חשבון מבקר, ובו יצוינו, בין השאר, כללי החשבונאות שבהתאם להם נערכו הדוחות ותקני הביקורת שבהתאם להם נעשתה ביקורת הדוחות.

          (ט)  לא היתה שפת דוחות החברה הכלולה עברית או אנגלית, יצורף גם תרגום של הדוחות לעברית, לרבות אישור המתרגם על נאותות התרגום ובו הסכמתו לצירוף התרגום והאישור האמור; היו הדוחות המתורגמים לעברית חתומים כדין, צירוף הדוחות בשפת המקור אינו נדרש; לעניין זה, "דוחות" – לרבות דוח רואה חשבון מבקר.

          (י)   יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב רשאי לפטור תאגיד מסוים מצירוף דוחות של חברה שנתקיים בה האמור בתקנת משנה (א), וכן להתנות את מתן הפטור בציון פרטים על אודותיה.

          (יא) הוראות תקנה זו לא יחולו על חברה כלולה שהיא כשלעצמה תאגיד מדווח או שהיא תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו.

          (יב) בתקנה זו, "רווח" – רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים לבעלים של החברה האם, בניכוי רווח או הפסד מפעילות שהופסקה ובניכוי סכומים שנזקפו לרווח או הפסד בגין השפעת שינוי במדיניות חשבונאית ככל שנקבעה בכללי החשבונאות המקובלים הוראה ולפיה ייזקף סכום השינוי לרווח או הפסד בתקופת הדיווח.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), לעניין מתכונת הצירוף, ניתן לצרף דוחות חברה כלולה כשהם אינם ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, ובלבד שנתקיימו התנאים הקבועים בתקנה 19(ו).

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) לעניין מתכונת הצירוף, יחולו הוראות תקנה 19(ו) עד (ו2) בשינויים המחויבים.

(י) יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב רשאי לפטור תאגיד מסוים מצירוף דוחות של חברה שנתקיים בה האמור בתקנת משנה (א), וכן להתנות את מתן הפטור בציון פרטים על אודותיה.

24.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 24

הנוסח הקודם:

צירוף מידע תמציתי לגבי חברה כלולה

24. (א) בדוחות התאגיד יינתן מידע תמציתי ביחס לחברה כלולה, לכל אחת מן התקופות הנכללות בדוחות הכספיים המאוחדים של התאגיד ובחלוקה למידע תמציתי על המצב הכספי של החברה הכלולה כאמור בתקנת משנה (ב) ולמידע תמציתי על תוצאות הפעילות שלה כאמור בתקנת משנה (ג), אם נתקיים אחד מאלה:

(1) השקעת התאגיד בחברה הכלולה, מהווה, בערכה המוחלט, עשרה אחוזים או יותר מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי התאגיד;

(2) הסכום שנכלל ברווח או הפסד בשל השקעת התאגיד בחברה הכלולה, מהווה, בערכו המוחלט, עשרה אחוזים או יותר מן הרווח או הפסד של התאגיד, בערכו המוחלט;

(3) תנאי כאמור בפסקאות (1) או (2) התקיים בשנת הדיווח הקודמת, וצפוי כי תנאי כאמור באותן פסקאות יתקיים גם בשנת הדיווח הבאה;

(4) בדיקת התנאים המפורטים בתקנת משנה זו תיעשה בהתייחס לדוחות הכספיים המאוחדים של התאגיד.

(ב) מידע תמציתי על המצב הכספי של החברה הכלולה יכלול את כל אלה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים, או כמשמעותם בכללי חשבונאות המקיימים את הוראות תקנה 19(ו); במסגרת מידע כאמור, יכול שיובאו נתונים המבוססים על סיווג והצגה אחרים, אם עסקי החברה הכלולה מצריכים זאת והדבר צוין על ידי התאגיד:

(1) נכסים שוטפים;

(2) נכסים שאינם שוטפים;

(3) התחייבויות שוטפות;

(4) התחייבויות שאינן שוטפות;

(5) הון שמיוחס לבעלים של חברת האם;

(6) הון שמיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה.

(ג) מידע תמציתי על תוצאות הפעילות של החברה הכלולה יכלול את כל אלה, כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים, או כמשמעותם בכללי חשבונאות המקיימים את הוראות תקנה 19(ו); במסגרת מידע כאמור, יכול שיובאו נתונים המבוססים על סיווג והצגה אחרים, אם עסקי החברה הכלולה מצריכים זאת והדבר צוין על ידי התאגיד:

(1) הכנסות;

(2) רווח או הפסד גולמי;

(3) רווח או הפסד תפעולי;

(4) רווח או הפסד מפעילות נמשכת;

(5) רווח או הפסד שמיוחס לבעלים של חברת האם;

(6) רווח או הפסד שמיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), במקרים אלה לא יידרש התאגיד ליתן מידע תמציתי ביחס לחברה הכלולה:

(1) צורפו לדוחות התאגיד דוחות של חברה כלולה בהתאם להוראות תקנה 23(א);

(2) נתקיימו בחברה הכלולה התנאים המנויים בתקנה 23(ב)(1) או 23(ב)(3).

(ה) נדרש התאגיד ליתן מידע תמציתי בהתאם לתקנת משנה (ב), יינתן מידע זה כאשר יושמו לגביו הוראות כללי החשבונאות המקובלים.

(ו) על אף האמור בתקנת משנה (ה), רשאי התאגיד ליתן מידע תמציתי אשר לא יושמו לגביו הוראות כללי החשבונאות המקובלים, ובלבד שנתקיימו התנאים הקבועים בתקנה 19(ו).

(ז) ניתן המידע התמציתי במטבע שאינו המטבע שבו הוצגו דוחות התאגיד, יצוין שער החליפין של המטבע שבו הוצג המידע התמציתי למטבע שבו הוצגו דוחות התאגיד, לתאריך הדוח על המצב הכספי, ויצוין השינוי שחל בו בשנת הדיווח.

(ח) הוראות תקנה זו לא יחולו על חברה כלולה כשהיא כשלעצמה תאגיד מדווח או שהיא תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו.

(ט) בתקנה זו, "רווח" – כהגדרתו בתקנה 23.

25.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 25

הנוסח הקודם:

דיבידנד מחברות מוחזקות

25. יצוין סכום הדיבידנד שנתקבל או שהתאגיד זכאי לקבלו בשנת הדיווח, מחברות מאוחדות לחוד, מחברות מאוחדות באיחוד יחסי לחוד ומחברות כלולות לחוד.

פרק ד': פרטים בדבר ההון העצמי של התאגיד

26.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 26

הנוסח הקודם:

דיבידנד וחלוקה

26. (א) יצוין סכום של דיבידנד שקיימת זכות לקבלו, ואשר למועד הדוח טרם שולם.

(ב) הוגבלה חלוקת עודפים וקרנות הניתנות לחלוקה במזומנים, יצוינו ההגבלה וסכומיה.

27.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 27

הנוסח הקודם:

הקצאת ניירות ערך לעובדים

27. הוקצו לעובדים או לנותני שירותים ניירות ערך של התאגיד, יצוינו פרטים אלה:

(1) התמורה שהתקבלה בעבורם או שתתקבל בעת מימושם, ואופן תשלומה;

(2) שערי המניה של התאגיד במועד ההענקה ובמועד הקצאת ניירות הערך;

(3) סכומי ההלוואות שנתן התאגיד לרכישת ניירות הערך ותנאיהן;

(4) נושא התאגיד במסים בשל הקצאת ניירות הערך או מימושם, יצוין הדבר ויפורטו סכומי המסים שבהם נושא התאגיד, ואם הדבר אפשרי, סך כל סכומי המסים הצפויים לחול;

(5) תנאים אחרים הנלווים להקצאה.

28.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 28

הנוסח הקודם:

ניירות ערך הניתנים להמרה למניות

28. הוקצו ניירות ערך הניתנים להמרה למניות התאגיד, או נעשתה התקשרות אחרת שהתאגיד צד לה, המקנה זכות לרכוש ממניות התאגיד, לרבות התקשרות המקנה זכות לרכישת ניירות ערך הניתנים להמרה למניות התאגיד, יפורטו התנאים והסכומים שנתקבלו בעדם, בנפרד לגבי כל סוג של ניירות ערך או התקשרות כאמור.

29.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 29

הנוסח הקודם:

מניות הטבה

29. חולקו מניות הטבה או הוצעה חלוקה כאמור עד לתאריך אישור הדוחות, יצוינו מספר המניות שחולקו או שהוצעה חלוקתן, סוגן וערכן הנקוב, תוך פירוט מספר המניות שחולקו או שיחולקו בשל כל מאה מניות; אין חובה לפרט חלוקה שנכללה בתקופה שלפני שנת הדיווח וחלוקה מיועדת מרווחים של תקופה שלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי.

פרק ה': פרטים בדבר הדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר של התאגיד

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

פרק ה': פרטים בדבר הדוח על הרווח הכולל הדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר של התאגיד

30.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 30

הנוסח הקודם:

דוח על הרווח הכולל

30. כל דרישות הגילוי הכלולות בפרק זה יחולו על תאגיד, בין אם הציג את פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בתקופת הדיווח בדוח יחיד על רווח כולל, או בשני דוחות המציגים בנפרד רכישים של רווח או הפסד ורכיבים של רווח כולל אחר.

מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או בהפסד

31.  נבחרה מתכונת הניתוח של ההוצאות וההכנסות שהוכרו ברווח או בהפסד לפי שיטת סיווג המבוסס על מהות ההוצאות, יפורטו הנימוקים למתכונת הניתוח שנבחרה.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

החלפת תקנה 31

הנוסח הקודם:

מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד

31. תצוין מתכונת הניתוח של הוצאות שהוכרו ברווח או הפסד, לפי שיטת סיווג המבוסס על מהות ההוצאות או שיטת סיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות; נבחרה שיטת סיווג המבוסס על מהות ההוצאות יפורטו הנימוקים לצורת הניתוח שנבחרה.

פירוט נתונים הנכללים בדוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר

32.  נכלל בדוח רווח או הפסד ורווח כולל אחר סעיף הכולל מספר מרכיבים עיקריים, יפורטו מרכיביו העיקריים של הסעיף.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

החלפת תקנה 32

הנוסח הקודם:

פירוט נתונים הנכללים בדוח על הרווח הכולל

32. יפורטו נתונים בדבר המרכיבים העיקריים של כל הכנסה או הוצאה שנכללו בדוח על הרווח הכולל, בהתאם לנסיבות העניין.

עלות המכר

33.  הציג התאגיד דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר בסיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות, יכלול פירוט סכומי עלות המכר, לגבי כל סוג של הכנסה שלה ניתן גילוי לפי כללי החשבונאות המקובלים; עלות המכר, העבודות והשירותים תפורט לפי מרכיביה, בהתאם לנסיבות העניין.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

עלות המכר, העבודות והשירותים עלות המכר

33. הציג התאגיד דוח על הרווח הכולל רווח או הפסד ורווח כולל אחר בסיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות, יכלול פירוט סכומי עלות המכר, העבודות והשירותים, לגבי כל סוג של הכנסה שלה ניתן גילוי לפי כללי החשבונאות המקובלים; עלות המכר, העבודות והשירותים תפורט לפי מרכיביה, בהתאם לנסיבות העניין.

34.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 34

הנוסח הקודם:

מכירות הכוללות עסקאות אשראי

34. היו לחברה עסקאות מכירה הכוללות גם עסקאות מימון, יינתן גילוי למדיניות החשבונאית שיושמה בקשר עם עסקאות אלה ולמרכיב המימון הגלום בהן; כן יינתן גילוי לאופן שבו פיצל התאגיד בין הכנסותיו ממכירות לבין הכנסותיו ממימון.

35.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 35

הנוסח הקודם:

עבודות יזמות ארוכות מועד

35. (א) לגבי עבודות יזמות ארוכות מועד יינתנו פרטים כמפורט להלן:

(1) סכום ההכנסות שהוכר בתקופת הדיווח וסכום ההכנסות המצטבר לתום תקופת הדיווח;

(2) סכום העלויות שהוכר בתקופת הדיווח וסכום העלויות המצטבר לתום תקופת הדיווח;

(3) סך ההפרשה להפסדים שהוכרה בתקופת הדיווח, וסך ההפרשה המצטברת לתום תקופת הדיווח;

(4) המספר והסכום הכולל של חוזי המכירה שנקשרו במהלך תקופת הדיווח;

(5) לגבי פרויקטים שהקמתם טרם נסתיימה עד תום תקופת הדיווח, אף אם הושלמה מכירתם, או פרויקטים שטרם הושלמה מכירתם עד תום תקופת הדיווח, אף אם הסתיימה הקמתם – המספר והסכום הכולל של חוזי המכירה שבהם התקשר התאגיד במצטבר עד לתום תקופת הדיווח;

(6) הושלמה מכירתו של פרויקט מהותי במהלך תקופת הדיווח או הושלמה במהלך תקופת הדיווח הקמתו של פרויקט מהותי שמכירתו נסתיימה בעבר, תצוין עובדה זו.

(ב) פרטים לפי תקנת משנה (א) יסווגו בהתאם לנסיבות העניין, לרבות לפי קבוצות אלה:

(1) בנייה למגורים;

(2) בנייה לתעשייה ולמסחר;

(3) עבודות תשתית;

(4) אחר, בפילוח נפרד של כל סוג מהותי של עבודות.

36.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 36

הנוסח הקודם:

השתתפות בהוצאות

36. השתתפו אחרים בהוצאות התאגיד, ייכללו סכומי ההשתתפות בסעיפים המתאימים בציון נפרד של סכומים אלה.

37.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

ביטול תקנה 37

הנוסח הקודם:

מימוש נכסים לא שוטפים

37. יפורטו רווחים או הפסדים שנבעו לתאגיד ממימוש נכסים לא שוטפים מהותיים, כל נכס בנפרד.

מסים על הכנסה

38.  (א)  יצוינו שיעורי המס החלים על התאגיד.

          (ב)  היה התאגיד זכאי לפטור או להקלה במסים – יפורטו פרטי הפטור או ההקלה, לרבות מועד תחילתם ופקיעתם; היו הפטור או ההקלה מותנים במילוי תנאים מסוימים – יפורטו התנאים ויצוין אם עמד בהם התאגיד עד לתאריך אישור הדוחות.

          (ג)   תצוין שנת המס האחרונה שבשלה קיבלו התאגיד וחברות הבת שלו שומות מס סופיות.

פרק ו': עסקאות התאגיד עם בעלי עניין ובעלי שליטה

התחייבויות התאגיד לבעל עניין

39.  מידע על התחייבויות התאגיד והחברות המאוחדות שלו לבעל עניין בתאגיד ירוכז בביאור לפי פרטים אלה:

(1)  יצוינו סכומי ההתחייבויות לזמן ארוך לפני ניכוי החלויות השוטפות, בקבוצות לפי נסיבות העניין, ויפורטו שיעורי הריבית, בסיסי ההצמדה, מועדי הפירעון ושאר תנאיהן העיקריים; סך כל החלויות השוטפות יצוין בנפרד;

(2)  יצוינו ההתחייבויות השוטפות, למעט חלויות שוטפות של ההתחייבויות לזמן ארוך, ויפורטו שיעורי הריבית ובסיסי ההצמדה.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 486

39. מידע על התחייבויות התאגיד והחברות המאוחדות והמאוחדות באיחוד יחסי שלו לבעל עניין בתאגיד ירוכז בביאור לפי פרטים אלה:

השקעות התאגיד בבעל עניין

40.  מידע על השקעות התאגיד והחברות המאוחדות שלו בבעל עניין בתאגיד ירוכז בביאור לפי פרטים אלה:

(1)  השקעות בבעל עניין או במי שהיה בעל עניין בעת שנעשתה ההשקעה, הלוואות וחובות שלו לפי פרטים אלה:

(א)   השקעות במניות, בתעודות המקנות זכות לרכישת מניות, בתעודות התחייבות הניתנות להמרה במניות והשקעות אחרות, למעט השקעה בחברה מוחזקת שהיא בעל עניין בתאגיד;

(ב)   השקעות התאגיד בתעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה;

(ג)    סכומי ההלוואות והחובות לזמן ארוך של בעל עניין, לפני ניכוי החלויות השוטפות של ההלוואות והחובות לזמן ארוך, שיעורי הריבית, בסיסי ההצמדה, מועדי הפירעון ושאר תנאיהן העיקריים; סך כל החלויות השוטפות יצוין בנפרד;

(ד)   סכומי ההלוואות והחובות השוטפים של בעל עניין בתאריך הדוח על המצב הכספי והיתרה הגבוהה ביותר בתקופה של שנים עשר החודשים שלפני תאריך הדוח על המצב הכספי;

(2)  ערבו התאגיד או חברה מוחזקת שלו לחוב של בעל עניין או של מי שהיה בעל עניין בעת מתן הערבות או שיעבדו התאגיד או חברה מוחזקת שלו נכס מנכסיו להבטחת חוב כאמור, יחולו הוראות אלה:

(א)   הוגבלה הערבות בסכום, יצוין סכום הערבות, יפורטו הערובות שקיבלו התאגיד או חברה מוזחקת שלו בשל הערבות ויתרת החוב אשר לו ערבו התאגיד או חברה מוחזקת שלו, בהבחנה בין חוב שוטף לבין חוב שאינו שוטף;

(ב)   לא הוגבלה הערבות בסכום, יחולו הוראות תקנה 19(ב), (ג) ו-(ה) בשינויים המחויבים;

(ג)    שיעבדו התאגיד או חברה מוחזקת שלו נכס מנכסיהם להבטחת חוב של בעל עניין, יצוין סוג השעבוד, יתואר הנכס המשועבד ותצוין יתרת החוב.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 487

40. מידע על השקעות התאגיד והחברות המאוחדות והמאוחדות באיחוד יחסי שלו בבעל עניין בתאגיד ירוכז בביאור לפי פרטים אלה:

תגמול והטבות לבעל עניין ועסקאות איתו

41.  (א)  מידע על תגמול וכל הטבה אחרת שנתנו התאגיד והחברות המאוחדות שלו לבעל עניין בתאגיד ועל עסקאות עם בעל עניין ירוכז בביאור לפי פרטים אלה:

(1)   תגמול וכל הטבה אחרת שנתנו התאגיד, חברה מאוחדת שלו בשנת הדיווח, בהבחנה בין בעל עניין המועסק בתאגיד או מטעמו, לבין דירקטור שאינו מועסק כאמור ובין בעל עניין אחר שאינו מועסק כאמור, ויצוין מספר האנשים בכל אחת משלוש קבוצות אלה; לגבי כל תגמול והטבה אחרת יפורטו גם שווים, הדרך שבה נקבע השווי וההנחות ששימושו בחישובו; ניתנו תגמול או כל הטבה אחרת שאינם ניתנים להערכה כספית, יתוארו תנאיהם;

(2)   קיימת התחייבות מותני למתן תגמול וכל הטבה אחרת שלגביה לא בוצעה הפרשה או קיימת התקשרות ולפיה עשויים להינתן תכמול וכל הטבה אחרת, יתוארו ההתחייבות או ההתקשרות ותנאיה;

(3)   יישא התאגיד במסים בשל מתן תגמול וכל הטבה אחרת, יצוין הדבר ויפורטו סכומי המסים שבהם יישא התאגיד, ואם הדבר אפשרי, סך כל סכומי המסים הצפויים לחול;

(4)   (בוטלה);

(5)   (בוטלה);

(6)   (בוטלה).

          (א1) יתוארו עסקאות שבין התאגיד או חברה מאוחדת שלו, לבין בעל עניין, בין שנעשו במישרין ובין שנעשו בעקיפין, בציון סכומי העסקאות, דרכי קביעת המחירים, תנאי האשראי והתנאים האחרים לפי נסיבות העניין; כמו כן, תצוין השפעת העסקאות על מצבו העסקי של התאגיד ועל תוצאות פעולותיו, לגבי כל עסקה בנפרד.

          (א2) קיימת התקשרות לביצוע עסקה כאמור בתקנת משנה (א1), יצוינו הפרטים לפי תקנת המשנה האמורה, בשינויים המחויבים.

          (א3) על אף האמור בתקנות משנה (א1) ו-(א2), תאגיד יהיה רשאי שלא לתת את הפרטים לגבי עסקה כאמור בהן, למעט עסקה חריגה כהגדרתה בחוק החברות, אם התקיים בה אחד משני אלה:

(1)   העסקה זניחה; על התאגיד לציין את הסוגים והמאפיינים של העסקאות שהוא רואה אותן כזניחות, תוך פירוט העובדות, הנימוקים וההסברים לכך;

(2)   העסקה אינה זניחה, והתאגיד נתן תיאור כללי שלה, של מאפייניה והיקפה וכן של היקף כלל העסקאות מסוגה עם אותו בעל עניין.

          (ב)  הוראות תקנה זו יחולו גם ביחס למי שלבעל שליטה יש עניין אישי בהתקשרות עמו; במקרים כאמור, תפורט נוסף על כך גם מהות העניין האישי כאמור.

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 487

(א) מידע על תגמול וכל הטבה אחרת שנתנו התאגיד והחברות המאוחדות והמאוחדות באיחוד יחסי שלו לבעל עניין בתאגיד ועל עסקאות עם בעל עניין ירוכז בביאור לפי פרטים אלה:

(1) תגמול וכל הטבה אחרת שנתנו התאגיד, חברה מאוחדת שלו או חברה מאוחדת באיחוד יחסי שלו בשנת הדיווח, בהבחנה בין בעל עניין המועסק בתאגיד או מטעמו, לבין דירקטור שאינו מועסק כאמור ובין בעל עניין אחר שאינו מועסק כאמור, ויצוין מספר האנשים בכל אחת משלוש קבוצות אלה; לגבי כל תגמול והטבה אחרת יפורטו גם שווים, הדרך שבה נקבע השווי וההנחות ששימושו בחישובו; ניתנו תגמול או כל הטבה אחרת שאינם ניתנים להערכה כספית, יתוארו תנאיהם;

(2) קיימת התחייבות מותני למתן תגמול וכל הטבה אחרת שלגביה לא בוצעה הפרשה או קיימת התקשרות ולפיה עשויים להינתן תכמול וכל הטבה אחרת, יתוארו ההתחייבות או ההתקשרות ותנאיה;

(3) יישא התאגיד במסים בשל מתן תגמול וכל הטבה אחרת, יצוין הדבר ויפורטו סכומי המסים שבהם יישא התאגיד, ואם הדבר אפשרי, סך כל סכומי המסים הצפויים לחול;

(4) יתוארו עסקאות שבין התאגיד, חברה מאוחדת שלו או חברה מאוחדת באיחוד יחסי שלו לבין בעל עניין, בין שנעשו במישרין ובין שנעשו בעקיפין, בציון סכומי העסקאות, דרכי קביעת המחירים, תנאי האשראי והתנאים האחרים לפי נסיבות העניין; כמו כן, תצוין השפעת העסקאות על מצבו העסקי של התאגיד ועל תוצאות פעולותיו, לגבי כל עסקה בנפרד;

(5) קיימת התקשרות לביצוע עסקה כאמור בפסקת משנה (4), יצוינו הפרטים לפי פסקת משנה זו, בשינויים המחויבים;

(6) על אף האמור בפסקאות משנה (4) ו-(5), תאגיד יהיה רשאי שלא לתת את הפרטים לגבי עסקה כאמור בהן, למעט עסקה חריגה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, אם התקיים בה אחד משני אלה:

(א) העסקה זניחה; על התאגיד לציין את הסוגים והמאפיינים של העסקאות שהוא רואה אותן כזניחות, תוך פירוט העובדות, הנימוקים וההסברים לכך;

(ב) העסקה אינה זניחה, והתאגיד נתן תיאור כללי שלה, של מאפייניה והיקפה וכן של היקף כלל העסקאות מסוגה עם אותו בעל עניין.

(א1) יתוארו עסקאות שבין התאגיד או חברה מאוחדת שלו, לבין בעל עניין, בין שנעשו במישרין ובין שנעשו בעקיפין, בציון סכומי העסקאות, דרכי קביעת המחירים, תנאי האשראי והתנאים האחרים לפי נסיבות העניין; כמו כן, תצוין השפעת העסקאות על מצבו העסקי של התאגיד ועל תוצאות פעולותיו, לגבי כל עסקה בנפרד.

(א2) קיימת התקשרות לביצוע עסקה כאמור בתקנת משנה (א1), יצוינו הפרטים לפי תקנת המשנה האמורה, בשינויים המחויבים.

(א3) על אף האמור בתקנות משנה (א1) ו-(א2), תאגיד יהיה רשאי שלא לתת את הפרטים לגבי עסקה כאמור בהן, למעט עסקה חריגה כהגדרתה בחוק החברות, אם התקיים בה אחד משני אלה:

(1) העסקה זניחה; על התאגיד לציין את הסוגים והמאפיינים של העסקאות שהוא רואה אותן כזניחות, תוך פירוט העובדות, הנימוקים וההסברים לכך;

(2) העסקה אינה זניחה, והתאגיד נתן תיאור כללי שלה, של מאפייניה והיקפה וכן של היקף כלל העסקאות מסוגה עם אותו בעל עניין.

42.  (בוטלה).

מיום 30.12.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 487

ביטול תקנה 42

הנוסח הקודם:

התקשרות נמשכת בתמורה שונה

42. (א) נעשתה במהלך תקופות הדיווח הנכללות בדוחות או בתקופה שלאחר מכן המסתיימת במועד חתימת הדוחות הכספיים, התקשרות נמשכת בין תאגיד ובין בעל השליטה בו, המהווה המשך להתקשרות נמשכת קודמת אך בתמורה שונה, ייכלל בדוחות הכספיים ביאור ובו הפרטים האלה:

(1) רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים לבעלים של החברה האם, יתרת העודפים והרווח למניה, וסעיפים אחרים בדוח על הרווח הכולל, בין אם הוצג בדוח יחיד ובין אם הוצג בשני דוחות המציגים בנפרד רכיבי רווח או הפסד ורכיבי רווח כולל אחר הנוגעים לעניין, לכל אחת מתקופות הדיווח הנכללות בדוחות הכספיים, המשקפים את תוצאות פעילותו של התאגיד בהנחה שתנאי ההתקשרות הנמשכת הקודמת היו זהים לתנאי ההתקשרות הנמשכת (להלן – נתוני הפרופורמה); נתוני הפרופורמה יובאו לצד תוצאות הפעילות בפועל, כפי שהוצגו בדוחות הכספיים;

(2) ההנחות שלפיהן נקבעו נתוני הפרופורמה.

(ב) הוראות תקנה זו יחולו גם ביחס למי שלבעל שליטה יש עניין אישי בהתקשרות עמו; במקרים כאמור, תפורט נוסף על כך גם מהות העניין האישי כאמור.

(ג) בתקנה זו, "בעל שליטה", בתאגיד – בעל שליטה כהגדרתה בחוק, לרבות תאגיד שבשליטתו; לעניין פעולות שבוצעו עם תאגיד שניירות הערך שלו טרם הוצעו לציבור, בשנתיים שלפני תאריך הדוחות הכספיים האחרונים הכלולים בתשקיף על פיו הוצעו לראשונה ניירות הערך לציבור – גם מי שהיה באותה תקופה בעל עניין באותו תאגיד, למעט בעל עניין רק מכוח היותו דירקטור או מנהל כללי, או מי שהיה בעל עניין כאמור בשותף הכללי בשותפות מוגבלת, לרבות תאגיד בשליטתו.

פרק ז': הוראות שונות

ביטול

43.  תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993 (להלן – תקנות עריכת דוחות) – בטלות.

תחולה

44.  תקנות אלה יחולו לגבי דוחות כספיים שיש להגיש מיום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) ואילך.

הוראות מעבר

45.  על אף האמור בתקנה 43, בשתי שנות הדיווח הראשונות שלאחר יום תחילתן של תקנות אלה, רשאי התאגיד, לעניין תקנה 23, לצרף דוחות של חברה כלולה שחלים עליה תקני החשבונאות והכללים החשבונאיים המפורסמים על ידי המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, כשהם ערוכים לפי הוראות תקנות עריכת דוחות.

תוספת

(תקנות 5 ו-6)

מטבעות הצגת דוחות כספיים:

(1)      שקל חדש;

(2)      דולר ארצות הברית (US Dollar);

(3)      אירו (EURO).

כ' בטבת התש"ע (6 בינואר 2010)                            יובל שטייניץ

                                                                                                   שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 662.

ת"ט ק"ת תש"ע מס' 6865 מיום 4.2.2010 עמ' 756.

תוקנו ק"ת תשע"ה מס' 7465 מיום 30.12.2014 עמ' 482 – תק' תשע"ה-2014.

ק"ת תשע"ז מס' 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 956 – תק' תשע"ז-2017; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.