נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות זכויות הסטודנט (הצמדת דמי רישום), תש"ע-2010

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – השכלה גבוהה

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – סטודנטים

תוכן ענינים

סעיף 1

מועדים להצמדת סכום דמי הרישום

Go

2


תקנות זכויות הסטודנט (הצמדת דמי רישום), תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו-24 לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 (להלן – החוק), ובהסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, אני מתקין תקנות אלה:

מועדים להצמדת סכום דמי הרישום

1.       סכום דמי הרישום כאמור בסעיף 10 לחוק, יעודכן לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן של חודש אוקטובר של כל שנה, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לעומת מדד אוקטובר של השנה הקודמת, וזאת החל בשנת 2007.

כ"ז בטבת התש"ע (13 בינואר 2010)                            גדעון סער

                                                                                                         שר החינוך

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6861 מיום 25.1.2010 עמ' 699.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות