נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), תש"ע-2010

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – מוסדות חינוך

תוכן ענינים

סעיף 1

סוגי מוסדות חינוך

Go

2


תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו-67 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן – החוק), ובהסכמת שר החינוך, אני מתקין תקנות אלה:

סוגי מוסדות חינוך

1.       מוסד חינוך שבמהלך פעילותו החינוכית מותר ביצוע פומבי של יצירה לפי סעיף 29 לחוק יהיה מסוגים אלה:

(1)  מוסד חינוך מוכר, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

(2)  בית ספר או גן ילדים שלומדים או מתחנכים בו, באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים ושניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על יסודי או חינוך אמנותי, ואינו פועל למטרת רווח, ושחלה עליו חובת רישוי לפי חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק הפיקוח), לרבות מוסד כאמור שקיבל, מכוח סעיף 2(א)(5) לחוק הפיקוח, פטור מתחולתו;

(3)  מוסד לחינוך מיוחד, כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988;

(4)  מסגרת חינוכית בתוך בית חולים, כהגדרתו בחוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001;

(5)  מוסד חינוך תרבותי ייחודי, כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008;

(6)  בית ספר מקצועי, כמשמעותו בחוק החניכות, התשי"ג-1953;

(7)  מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או שניתן לו היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק האמור או שהוא פועל ברישיון לפי סעיף 25ג לחוק האמור;

(8)  מכינה קדם-אקדמית המתקיימת במוסדות מסוג כמפורט בפסקה (7);

(9)  מכינה קדם-צבאית, כמשמעה בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2008;

(10) אולפן ללימוד עברית, מרכז השתלמות למורים, ומרכזי למידה לתלמידים, שבפיקוח משרד החינוך;

(11) מוסד על-תיכוני המקנה השכלה תורנית או דתית;

(12) בית ספר למוסיקה שהכיר בהם, לעניין זה, משרד החינוך;

(13) מוסד המקיים לימוד או חינוך שיטתי, שמפעילה המדינה.

ו' בשבט התש"ע (21 בינואר 2010)                              יעקב נאמן

                                                                                                      שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6866 מיום 9.2.2010 עמ' 758.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות