נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי),
תש"ע-2010

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – צווים

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – סדרי דין

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגשת הבקשה ומועדה

Go

2

סעיף 3

דיון בבקשה לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו

Go

2

סעיף 4

דיון בבקשה להארכת מועד לביצוע צו

Go

2

סעיף 5

הודעת החלטה

Go

3

סעיף 6

אי עמידה בתקנות

Go

3

סעיף 7

בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור

Go

3

סעיף 8

תחילה

Go

3


תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי),
תש"ע-2010
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "בקשה" – בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו או בקשה להארכת מועד לביצוע צו;

           "בקשה לביטול צו" – בקשה לפי סעיף 238א(ז)(1) לחוק לביטול צו;

           "בקשה לעיכוב ביצוע צו" – בקשה לפי סעיף 238א(ז)(1) לחוק לעיכוב ביצוע צו;

           "בקשה להארכת מועד לביצוע צו" – בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת בידי מי שרואה את עצמו נפגע על ידי הצו או בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת בידי מי שהורה על הוצאת הצו;

           "מועד ביצוע הצו" – המועד האחרון לביצוע הצו לפי סעיף 238א(ט) לחוק או המועד כפי שקבע בית המשפט;

           "צו" – צו הריסה מינהלי לפי סעיף 238א(א) או (ב1) לחוק.

הגשת הבקשה ומועדה

2.       (א)  בקשה –

(1)   לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת הראשונה, בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו;

(2)   להארכת מועד לביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת השניה, עד שבעה ימים לפני מועד ביצוע הצו.

           (ב)  הבקשה תפרט באופן מלא את כל ההליכים המינהליים והמשפטיים, בכל הערכאות, בעניין הבנייה או השימוש שאליהם מתייחס הצו, ויצורפו אליה העתקים של כל הצווים, פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לעניין.

           (ג)   הבקשה תיתמך בתצהיר לאימות העובדות העומדות בבסיסה; בקשה הכוללת טענות עובדתיות, לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, תיתמך גם בתצהיר של איש המקצוע המטפל בהליך הרישוי, ויצורפו אליו העתקים של כל המסמכים הנוגעים לעניין.

           (ד)  המבקש ימציא העתק מהבקשה לוועדה המקומית שהיושב ראש שלה נתן את הצו; ואם ניתן הצו לפי סעיף 238א(ב1) – לוועדה המחוזית שהיושב ראש שלה או מי שהוא הסמיכו לכך נתן את הצו.

דיון בבקשה לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו

3.       דיון בבקשה לביטול צו או בבקשה לעיכוב ביצוע צו יתקיים, בתוך שבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.

דיון בבקשה להארכת מועד לביצוע צו

4.       (א)  בקשה להארכת מועד לביצוע צו תוגש לבית המשפט שדן בבקשה לביטול צו, ככל שהוגשה, ותצורף לה תגובה בכתב של המשיב לבקשה.

           (ב)  החליט בית המשפט כי הבקשה אינה מצריכה דיון במעמד הצדדים, יכריע בבקשה בהחלטה מנומקת בכתב.

           (ג)   החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה דיון במעמד הצדדים, יקבע את הדיון, ככל שניתן, בתוך פרק זמן קצר, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.

           (ד)  הובא לידיעת בית המשפט כי המועד המתוכנן לביצוע הצו בפועל מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (ג), יקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשה, ככל הניתן, באופן שלא יביא לביטול או לדחייה של המועד המתוכנן לביצוע הצו.

הודעת החלטה

5.       החלטת בית המשפט בבקשה תומצא לצדדים בדואר או בכל דרך אחרת שיורה בית המשפט; מועד ההמצאה ייחשב כיום קבלת ההחלטה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

אי-עמידה בתקנות

6.       בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור

7.       התקנות יחולו בשינויים המחויבים, גם על בקשה להארכת מועד לביצוע צו עד למתן פסק דין או החלטה, המוגשת במסגרת ערעור או בקשה למתן רשות ערעור על פסק דין או החלטה הדוחה בקשה.

תחילה

8.       תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(א)(1))

]בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו[

תוספת שניה

(תקנה 2(א)(2))

]בקשה להארכת מועד לביצוע צו [

י"ג בשבט התש"ע (28 בינואר 2010)                           יעקב נאמן

                                                                                                      שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6866 מיום 9.2.2010 עמ' 759.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות