Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו שמירת הניקיון (יום ניקיון ארצי), תש"ע-2010

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – שמירת הניקיון

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – חגים, מועדים וארועים

תוכן ענינים

סעיף 1

יום ניקיון ארצי

Go

2


צו שמירת הניקיון (יום ניקיון ארצי), תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 21ב(א) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, אני מצווה לאמור:

יום ניקיון ארצי

1.       יום הניקיון הארצי יחול אחת לשנה, ביום שלישי האחרון של חודש אדר, ובשנה מעוברת ביום שלישי האחרון של חודש אדר ב'.

י"ז בשבט התש"ע (1 בפברואר 2010)                          גלעד ארדן

                                                                                                 השר להגנת הסביבה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 877.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות