Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), תש"ע-2010

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

גמול מרבי

Go

2

סעיף 3

גמול ליושב ראש הדירקטוריון הודעה תשע"ד 2014

Go

2

סעיף 4

עדכון סכומים

Go

2

סעיף 5

סייג לתחולה

Go

3

סעיף 6

תחילה

Go

3

 


תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), תש"ע-2010*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 345י(ב) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "החזר הוצאות" – מראש או בדיעבד, לפי העניין;

הודעה תשע"ט-2018

          "חברה" – חברה לתועלת הציבור שהמחזור שלה עולה על 533.215255 מיליון שקלים חדשים;

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1388

"חברה" – חברה לתועלת הציבור שהמחזור שלה עולה על 500 528.496225 מיליון שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7364 מיום 3.4.2014 עמ' 1038

"חברה" – חברה לתועלת הציבור שהמחזור שלה עולה על 528.496225 538.587245 מיליון שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1412

"חברה" – חברה לתועלת הציבור שהמחזור שלה עולה על 538.587245 533.215255 מיליון שקלים חדשים;

          "מחזור" – כהגדרתו בסעיף 345ח(ט) לחוק;

          "עבודה נוספת" – למעט כהונה כדירקטור בתאגיד אחר או כהונה בתפקיד מקביל לדירקטור בתאגיד כאמור ולמעט הוראה במוסד להשכלה גבוהה;

          "תקנות הגמול" – תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לחבר דירקטוריון ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס"ט-2009.

גמול מרבי

2.       חברה רשאית לקבוע, בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות תקנות הגמול או תקנות אלה, לפי העניין, כי ישולם ליושב ראש הדירקטוריון גמול והחזר הוצאות כאמור בתקנות הגמול או בתקנות אלה; סך כל הגמול והחזר ההוצאות שתשלם חברה ליושב ראש הדירקטוריון בחברה, לא יעלה על הקבוע בתקנות הגמול או בתקנות אלה, לפי העניין.

גמול ליושב ראש הדירקטוריון הודעה תשע"ט-2018

3.       (א)  חברה רשאית לשלם ליושב ראש הדירקטוריון בעד כהונתו כיושב ראש הדירקטוריון, גמול שנתי שאינו עולה על 319,930 שקלים חדשים בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הדירקטוריון מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה החברה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול.

          (ב)  גמול כאמור בתקנת משנה (א) כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו ליושב ראש הדירקטוריון בקשר להשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ולכהונתו כיושב ראש הדירקטוריון; ואולם רשאית חברה לשלם ליושב ראש הדירקטוריון, נוסף על הגמול כאמור גם החזר הוצאות כאמור בתקנה 5(א) ו-(ב) ובתקנה 6 לתקנות הגמול, לפי העניין, ולא תידרש לעניין זה החלטה כאמור בסעיף 6(א)(1) לתקנות הגמול.

          (ג)   יושב ראש הדירקטוריון לא זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהחברה על הגמול או החזר ההוצאות לפי תקנה זו.

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1388

(א) חברה רשאית לשלם ליושב ראש הדירקטוריון בעד כהונתו כיושב ראש הדירקטוריון, גמול שנתי שאינו עולה על 300,000 317,100 שקלים חדשים בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הדירקטוריון מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה החברה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7364 מיום 3.4.2014 עמ' 1038

(א) חברה רשאית לשלם ליושב ראש הדירקטוריון בעד כהונתו כיושב ראש הדירקטוריון, גמול שנתי שאינו עולה על 317,100 323,150 שקלים חדשים בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הדירקטוריון מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה החברה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1412

(א) חברה רשאית לשלם ליושב ראש הדירקטוריון בעד כהונתו כיושב ראש הדירקטוריון, גמול שנתי שאינו עולה על 323,150 319,930 שקלים חדשים בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הדירקטוריון מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה החברה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול.

עדכון סכומים

4.       (א)  הסכומים המפורטים בתקנות אלה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה החל ב-1 בינואר 2011 (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל השלם החדש הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.

          (ג)   בתקנה זו –

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולגבי השינוי ב-1 בינואר 2011 – המדד שפורסם בחודש יולי 2010;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

סייג לתחולה

5.       תקנות אלה לא יחולו מקום שתשלום גמול או החזר הוצאות ליושב ראש דירקטוריון אושר מכוח סמכות על פי דין.

תחילה

6.       תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הגמול.

 

 

ג' באדר התש"ע (17 בפברואר 2010)                          יעקב נאמן

                                                                                                שר המשפטים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6874 מיום 7.3.2010 עמ' 912.

תוקנו ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1387 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7364 מיום 3.4.2014 עמ' 1038 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ט מס' 8112 מיום 26.11.2018 עמ' 1412 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות