Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), תש"ע-2010

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – עמותות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

גמול מרבי

Go

2

סעיף 3

גמול ליושב ראש הוועד הודעה תשע"ט 2018

Go

2

סעיף 4

עדכון סכומים

Go

2

סעיף 5

סייג לתחולה

Go

2

סעיף 6

תחילה

Go

3

 


תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), תש"ע-2010*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34א ו-66 לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "החזר הוצאות" – מראש או בדיעבד, לפי העניין;

          "מחזור" – כהגדרתו בסעיף 34ב לחוק;

          "עבודה נוספת" – למעט כהונה כדירקטור בחברה או בתפקיד מקביל בתאגיד אחר ולמעט הוראה במוסד להשכלה גבוהה;

          "עמותה" – עמותה שהמחזור שלה עולה על 533.215255 מיליון שקלים חדשים;

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1390

"עמותה" – עמותה שהמחזור שלה עולה על 500 528.496225 מיליון שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7363 מיום 1.4.2014 עמ' 1033

"עמותה" – עמותה שהמחזור שלה עולה על 528.496225 538.587245 מיליון שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8123 מיום 12.12.2018 עמ' 1502

"עמותה" – עמותה שהמחזור שלה עולה על 538.587245 533.215255 מיליון שקלים חדשים;

          "תקנות הגמול" – תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), התשס"ט-2009.

גמול מרבי

2.       עמותה רשאית לקבוע, בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות תקנות הגמול או תקנות אלה, לפי העניין, כי ישולם ליושב ראש הוועד גמול והחזר הוצאות כאמור בתקנות הגמול או בתקנות אלה; סך כל הגמול והחזר ההוצאות שתשלם עמותה ליושב ראש הוועד בעמותה, לא יעלה על הקבוע בתקנות הגמול או בתקנות אלה, לפי העניין.

גמול ליושב ראש הוועד הודעה תשע"ט 2018

3.       (א)  עמותה רשאית לשלם ליושב ראש הוועד בעד כהונתו כיושב ראש הוועד, גמול שנתי שאינו עולה על 319,930 שקלים חדשים בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הוועד מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה העמותה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול.

          (ב)  גמול כאמור בתקנת משנה (א) כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו ליושב ראש הוועד בקשר להשתתפותו בישיבות הוועד ולכהונתו כיושב ראש הוועד; ואולם רשאית עמותה לשלם ליושב ראש הוועד, נוסף על הגמול כאמור גם החזר הוצאות כאמור בתקנה 5(א) ו-(ב) ובתקנה 6 לתקנות הגמול, לפי העניין, ולא תידרש לעניין זה החלטה כאמור בסעיף 6(א)(1) לתקנות הגמול.

          (ג)   יושב ראש ועד לא זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהעמותה על הגמול או החזר ההוצאות לפי תקנה זו.

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1390

(א) עמותה רשאית לשלם ליושב ראש הוועד בעד כהונתו כיושב ראש הוועד, גמול שנתי שאינו עולה על 300,000 317,100 שקלים חדשים בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הוועד מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה העמותה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7363 מיום 1.4.2014 עמ' 1033

(א) עמותה רשאית לשלם ליושב ראש הוועד בעד כהונתו כיושב ראש הוועד, גמול שנתי שאינו עולה על 317,100 323,150 שקלים חדשים בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הוועד מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה העמותה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8123 מיום 12.12.2018 עמ' 1502

(א) עמותה רשאית לשלם ליושב ראש הוועד בעד כהונתו כיושב ראש הוועד, גמול שנתי שאינו עולה על 323,150 319,930 שקלים חדשים בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הוועד מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה העמותה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול.

עדכון סכומים

4.       (א)  הסכומים המפורטים בתקנות אלה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה החל ב-1 בינואר 2011 (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  סכום כאמור יעוגל לשקל השלם החדש הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.

          (ג)   בתקנה זו –

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולגבי השינוי ב-1 בינואר 2011 – המדד שפורסם בחודש יולי 2010;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

סייג לתחולה

5.       תקנות אלה לא יחולו –

(1)  על עמותה שחל עליה חוק החברות הממשלתית, התשל"ה-1975, לפי הוראות סעיף 60 לחוק האמור, ויחולו על עמותה כאמור תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ"ד-1994, בשינויים המחויבים;

(2)  מקום שתשלום גמול או החזר הוצאות ליושב ראש ועד אושר מכוח סמכות על פי דין.

תחילה

6.       תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הגמול.

 

 

ג' באדר התש"ע (17 בפברואר 2010)                          יעקב נאמן

                                                                                                שר המשפטים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6874 מיום 7.3.2010 עמ' 913.

תוקנו ק"ת תשע"ג מס' 7261 מיום 24.6.2013 עמ' 1390 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7363 מיום 1.4.2014 עמ' 1033 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ט מס' 8123 מיום 12.12.2018 עמ' 1502 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות