צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), תש"ע-2010

בריאות – נכים – נכי רדיפות הנאצים – תגמולים ושיעוריהם

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים – נכי רדיפות הנאצים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תוספת לתגמול

Go

2

סעיף 3

תחילה ותחולה

Go

2

סעיף 4

הוראת שעה

Go

2


צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

           "הסכום הקובע" –

(1)   בתקופת העדכון הראשונה, הסכום הגבוה מבין שני אלה:

(א)   הסכום הקובע שהיה ערב תקופת העדכון הראשונה, לפי דרגת הנכות;

(ב)   סכום בשקלים חדשים השווה ל-75% מסכום הקצבה החודשית המשולמת ביום העדכון על ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בהתאם לסעיף 32(1) לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG)[1] (להלן – החוק הפדרלי), לפי דרגת הנכות; הסכום יחושב לפי השער היציג הממוצע של האירו לתקופה הקובעת;

(2)   בתקופת העדכון השניה הסכום הגבוה מבין שני אלה:

(א)   הסכום הקובע שהיה ערב תקופת העדכון השניה, לפי דרגת הנכות;

(ב)   סכום בשקלים חדשים השווה ל-75% מסכום הקצבה החודשית המשולמת ביום העדכון על ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בהתאם לסעיף 32(1) לחוק הפדרלי, לפי דרגת הנכות; הסכום יחושב לפי השער היציג הממוצע של האירו לתקופה הקובעת;

           "תקופת העדכון הראשונה" – התקופה שמיום 1 באפריל של כל שנה עד יום 30 בספטמבר של אותה שנה;

           "תקופת העדכון השניה" – התקופה שמיום 1 באוקטובר של כל שנה עד יום 31 במרס של השנה שלאחריה;

           "התקופה הקובעת" –

(1)   לעניין תקופת העדכון הראשונה – התקופה שמיום 1 באוקטובר עד יום 31 במרס, הקודמת ליום העדכון;

(2)   לעניין תקופת העדכון השניה – התקופה שמיום 1 באפריל עד יום 30 בספטמבר, הקודמת ליום העדכון;

           "יום העדכון" –

(1)   לעניין תקופת העדכון הראשונה – 1 באפריל שבתחילת תקופת העדכון;

(2)   לעניין תקופת העדכון השניה – 1 באוקטובר שבתחילת תקופת העדכון;

           "תגמול" – תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק, כסכומו אלמלא הוראות צו זה;

           "ההפרש" – הסכום הקובע בניכוי התגמול.

תוספת לתגמול

2.       עלה בחודש מסוים הסכום הקובע, לגבי דרגת נכות מסוימת, על סכום התגמול לגבי אותה דרגת נכות, ייווסף ההפרש לסכום התגמול.

תחילה ותחולה

3.       תחילתו של צו זה ביום י"ז בניסן התש"ע (1 באפריל 2010) (להלן – יום התחילה), והוא יחול רק לגבי תגמול המשתלם סעד יום התחילה ואילך.

הוראת שעה

4.       על אף האמור בהגדרה "הסכום הקובע" שבתקנה 1, לגבי תקופת העדכון הראשונה המתחילה ב-1 באפריל 2010, יראו כאילו בהגדרה "הסכום הקובע", בפסקה (1), במקום פסקת משנה (א) נאמר:

"(א)        הסכום הקובע שהיה בחודש מרס 2010 לפי צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008, לפי דרגת הנכות."

ב' בניסן התש"ע (17 במרס 2010)                              יובל שטייניץ

                                                                                                         שר האוצר

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ע מס' 6888 מיום 29.4.2010 עמ' 1063.

[1] העתק החוק מופקד בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר וכל אדם רשאי לעיין בו.