צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (רישוי עסקים), תש"ע-2010

חקלאות טבע וסביבה – ימות – ים כינרת

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

תוכן ענינים

סעיף 1

קביעת מועד למילוי תפקידי רשות מקומית בעניין רישוי עסקים בידי האיגוד

Go

2


צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (רישוי עסקים), תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א)(6) לחוק הסדרת הטיפול בחופי כנרת, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:

קביעת מועד למילוי תפקידי רשות מקומית בעניין רישוי עסקים בידי האיגוד

1.       בתום 90 ימים מיום פרסומו של צו זה ימלא איגוד ערים כנרת שהוקם לפי סעיף 3 לחוק (להלן – האיגוד), את תפקידיה של רשות מקומית בתחום האיגוד לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

ל' בניסן התש"ע (14 באפריל 2010)                             אליהו ישי

                                                                                                         שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ע מס' 6890 מיום 5.5.2010 עמ' 1072.