Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (המועד והדרך להגשת רשימת עובדים), תש"ע-2010

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – מוסדות חינוך – תרבותיים ייחודיים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגשת רשימות עובדים

Go

2

סעיף 2

תחילה

Go

2


תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (המועד והדרך להגשת רשימת עובדים), תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 24 ו-38 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגשת רשימות עובדים

1.       בראשית כל שנת לימודים ולא יאוחר מראש חודש חשוון, ישלח בעל הרישיון בדואר רשום אל המנהל הכללי, או למי שהוא הסמיך לכך, שלושה עותקים של רשימת עובדי החינוך, הכוללת: שם פרטי, שם משפחה, מס' זהות, גיל, התפקיד במוסד החינוך, ומספר שנות הלימודים בישיבה, ושלושה עותקים של רשימת עובדי השירות המועסקים במוסד החינוך, הכוללת: שם פרטי, מס' זהות והתפקיד במוסד החינוך.

תחילה

2.       תחילתן של תקנות אלה בשנת הלימודים התשע"א.

כ"ז בניסן התש"ע (11 באפריל 2010)                           גדעון סער

                                                                                                         שר החינוך

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6896 מיום 3.6.2010 עמ' 1190.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות