Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (כללים למתן רישיון), תש"ע-2010

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – מוסדות חינוך – תרבותיים ייחודיים

תוכן ענינים

סעיף 1

מבחנים למתן רישיונות

Go

2


תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (כללים למתן רישיון), תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ב) לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008, ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מבחנים למתן רישיונות

1.       המנהל הכללי, שעה שהוא שוקל אם הובטחה במוסד חינוך רמה נאותה בעניינים המפורטים להלן בטור א', יתחשב באמור לצדם בטור ב':

                         טור א'                                                                       טור ב'

(1) מבני מוסד החינוך והגישה          (1) קבלת אישור לשכת הבריאות לעמידה בתקני

אליהם, החצר, מספר כיתות הלימוד   משרד הבריאות למוסדות חינוך;

וחדרי הלימוד, הספח והשירות;        (2) מספר חדרי לימוד זהה למספר הכיתות המצוין בבקשה לרישיון; חדרי הלימוד יאפשרו לימוד באופן סביר לכמות התלמידים שאמורה ללמוד בכל חדר לימוד בהתאם למצוין בבקשה לרישיון;

(3) אולם שבו ניתן להכיל בישיבה את כלל תלמידי המוסד בהתאם למצוין בבקשה לרישיון ולאפשר העברת תכנים לימודיים באופן סביר.

(2) תנאי הבטיחות במוסד החינוך;     הצגת אישור יועץ בטיחות מוסמך ולפיו תנאי הציוד, הרהיטים והבטיחות במוסר הם בהתאם לקבוע בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך בעניין זה.

(3) הרהיטים והציוד של מוסד           התאמת הרהיטים לגילם של התלמידים והתאמת

החינוך;                                        הציוד לדרישות הלימודים ולמספר התלמידים.

(4) הבסיס הכספי לקיום מוסד          (1) הצהרת מורשי חתימה כי הם גובים את שכר

החינוך.                                         הלימוד שאישר המנהל הכללי לפי סעיף 31 לחוק לגבי מוסדות חינוך מהסוג הנדון, ובאופן שאישר;

(2) מסמכים המעידים כי מוסד החינוך מביא מראש ובכתב לידיעת הורי המועמדים ללמוד במוסד את שיעור שכר הלימוד, סדרי גבייתו ותנאיו;

(3) אישור ניהול תקין או אישור ניהול זמני מרשם העמותות או מרשם ההקדשות;

(4) אישור ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;

(5) מסמכים המעידים על עמידת המוסד בכיסוי ההוצאות השוטפות של המוסד לשנה אחת לפחות, לרבות משכורות העובדים וזכויותיהם הסוציאליות באמצעות דיווחים שייערכו על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים, הכוללים: הצגת מאזן מבוקר לשנה שלפני השנה שקדמה לשנת ההגשה, מאזן בוחן מלא כולל יתרות פתיחה מבוקרות נכון לשנה שקדמה לשנת ההגשה והשנה השוטפת, דוח מיוחד של רואה חשבון על הכנסות והוצאות לפי מגזרי פעילות, בעניין שכר והוצאות הנהלה וכלליות, ובעניין עסקאות עם צדדים קשורים לשנת הפעילות הקודמת של מגיש הבקשה;

(6) חוות דעת רואה חשבון כי לבעל המוסד, כהגדרתו בתקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון), התשס"ט-2009, אין התחייבויות נוספות בשל יחסי עובד מעביד.

כ"ז בניסן התש"ע (11 באפריל 2010)                           גדעון סער

                                                                                                         שר החינוך

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6896 מיום 3.6.2010 עמ' 1190.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות