תקנות העיריות (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), תש"ע-2010

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – עיריות

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פירוש מונחים שלא הוגדרו

Go

2

פרק ב': חובת שיתוף פעולה תעשייתי

Go

2

סעיף 3

חובת שיתוף פעולה תעשייתי

Go

2

סעיף 4

חובת דיווח

Go

3

סעיף 5

דרכים לשיתוף פעולה תעשייתי

Go

3

סעיף 6

התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי

Go

3

סעיף 7

היקף שיתוף הפעולה הנדרש

Go

3

סעיף 8

התקשרות משנה מקומית

Go

4

סעיף 9

תקופת ביצוע התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי

Go

4

סעיף 10

בקשה לשינוי

Go

4

סעיף 11

אכיפת התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי

Go

4

פרק ג': תחולה

Go

5

סעיף 12

תחולה

Go

5


תקנות העיריות (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ו-347 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "דולר ארה"ב" – דולר של ארצות הברית של אמריקה לפי השער היציג של הדולר שפרסם בנק ישראל ביום פרסום המכרז או ביום קבלת הפטור לפי העניין;

           "הרשפ"ת" – הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי הפועלת במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה;

           "התקשרות משנה מקומית" – התקשרות של ספק חוץ שזכה במכרז לרכישת טובין מתוצרת הארץ, או לביצוע עבודה או שירותים בארץ והכל לצורך ביצוע ההתקשרות שעליה חלות תקנות אלה;

           "ייצור" – הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם שכתוצאה מהם התקבלו טובין או שירותים חדשים או שונים;

           "מחיר הצעה" – לרבות מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, ולעניין טובין מיובאים – מחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה;

           "טובין מתוצרת הארץ" – טובין שיוצרו בישראל או באזור למעט שטחי האוטונומיה או במקום אחר באישור הרשפ"ת, בעסקה אחת או בכמה עסקאות במאוחד, או בתקופה שתיקבע, הכל לפי שיקול דעת הרשפ"ת, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35 אחוזים לפחות ממחיר ההצעה או ערך פחות מכך, לפי מבחנים שפרסמה הרשפ"ת ברשומות;

           "טובין מיובאים" – טובין שאינם טובין מתוצאת הארץ;

           "ספק חוץ" – יצרן, ספק או יבואן של טובין מיובאים, או ספק של עבודה שאינה מבוצעת בארץ – בין בעצמם ובין באמצעות אחרים;

           "עבודה בארץ" – עבודה, לרבות שירותים, המבוצעים בישראל או באזור בידי אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל או תאגיד הרשום בישראל או במקום אחר באישור מראש של הרשפ"ת;

           "שיתוף פעולה תעשייתי" – פעילות עסקית בארץ כמפורט בתקנה 5.

פירוש מונחים שלא הוגדרו

2.       מונחים בתקנות אלה שלא הוגדרו בתקנה 1, יפורשו כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים), זולת אם נאמר בהן במפורש אחרת.

פרק ב': חובת שיתוף פעולה תעשייתי

חובת שיתוף פעולה תעשייתי

3.       (א)  הוראות פרק זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על התקשרות שנעשתה שלא במכרז.

           (ב)  לא תתקשר עיריה בהתקשרות לרכישת טובין או לביצוע עבודה, ששווי ההתקשרות בהם עולה על הסף שנקבע בפסקה (1) או (2), אלא אם כן כללו מסמכי המכרז, אם ההתקשרות טעונה מכרז או הסכם ההתקשרות, אם ההתקשרות אינה טעונה מכרז, הוראה בדבר מחויבות של ספק חוץ, אם יזכה במכרז, לקיים שיתוף פעולה תעשייתי לפי תקנות אלה, למעט אם ניתן פטור מלא או חלקי לעניין זה מראש על ידי הרשפ"ת:

(1)   שווי ההתקשרות עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל-5 מיליון דולר ארה"ב;

(2)   התקשרות המשך, להתקשרות ששוויה עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל-5 מיליון דולר ארה"ב, ושווייה עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל-500,000 דולר ארה"ב, הנעשית בתוך תקופה של חמש שנים מיום ההתקשרות המקורית.

           (ג)   נוסח ההוראה ייקבע על ידי הרשפ"ת ויפורסם ברבים.

חובת דיווח

4.       (א)  בחודש ינואר של כל שנה, תמציא עיריה לרשפ"ת דוח מפורט ובו ציון מלוא ההתקשרויות, ההתקשרויות שלא במכרז והמכרזים הצפויים לאותה שנה, אשר שווי ההתקשרות במסגרתן הוא כנקוב בתקנות 3(א)(1) ו-(2) (להלן – הדוח השנתי).

           (ב)  בלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה (א), עיריה תדווח לרשפ"ת על כל מכרז או כל התקשרות הנעשית שלא במכרז, שישים ימים לפחות לפני המועד המתוכנן לפרסום המכרז או לביצוע התקשרות שאינה טעונה מכרז (להלן – הדוח המקדים).

           (ג)   הדוח השנתי והדוח המקדים ייערכו באופן שהורתה הרשפ"ת ולפי הנחיות שפרסמה, בתוך פרק זמן סביר שהודיעה עליו לעיריה.

           (ד)  לאחר קבלת הדוח השנתי או הדוח המקדים, רשאית הרשפ"ת לדרוש מהעיריה פרטים נוספים, הבהרות והשלמות לדוח, בתוך פרק זמן סביר שהודיעה עליו לעיריה.

           (ה)  בהעדר דיווח של העיריה כמתואר בתקנות משנה (א) עד (ד), רשאית הרשפ"ת, בהסכמת שר הפנים ולאחר שנתנה לעיריה הזדמנות להשמיע את טענותיה לפניה, להודיע לעיריה על הקפאת הליכי המכרז או הליכי ההתקשרות שאינה טעונה מכרז, כולם או חלקם, עד אשר ימולאו הוראות תקנות המשנה האמורות להנחת דעתה.

דרכים לשיתוף פעולה תעשייתי

5.       (א)  שיתוף פעולה תעשייתי יהיה בדרך של התקשרות משנה מקומית, השקעות, מחקר ופיתוח, העברת ידע או רכישת טובין מתוצאת הארץ, או עבודה בארץ, או בדרך אחרת שאישרה הרשפ"ת מראש, למעט אלה:

(1)   הוצאות, לרבות עמלת סוכן, שהוצאו לקידום מכירותיו של ספק חוץ בישראל;

(2)   רכישת מניות של חברות אשר חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, חל עליהן, בשיעור שבו אין הרוכש נהיה בעל עניין כהגדרתו באותו חוק.

           (ב)  בהקשעות, רכישה ומימון עבודות מחקר ופיתוח אשר ייחשבו שיתוף פעולה תעשייתי, לא ייכללו מענקים שנתנה הממשלה כחלק מתכנית השקעה או מימון כאמור.

התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי

6.       (א)  מסמכי המכרז יכללו, בין השאר, את אלה:

(1)   נוסח התחייבות של ספק חוץ הזוכה במכרז לקיים שיתוף פעולה תעשייתי כאמור בתקנות אלה (להלן – התחייבות);

(2)   שיעור שיתוף הפעולה התעשייתי הנדרש.

           (ב)  זכה ספק חוץ במכרז, יידרש במסמכי המכרז לצרף התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי; ההתחייבות תהיה לטובת העיריה, ואולם אם תקבע הרשפ"ת כי לא ניתן לבצע את שיתוף הפעולה התעשייתי בתחום העיריה, ההתחייבות תהיה לטובת המדינה.

           (ג)   בתנאי המכרז ייקבע תנאי סף ולפיו תנאי להשתתפות ספק חוץ במכרז הוא שיגיש תכנית למימוש מחויבותו לביצוע שיתוף פעולה תעשייתי לפי תקנות אלה אם יזכה במכרז, יחד עם הגשת הצעתו למכרז.

           (ד)  לא כללה עיריה במכרז את כל האמור בתקנות משנה (א) ו-(ג), רשאית הרשפ"ת, בהסכמת שר הפנים ולאחר שנתנה לעיריה הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה, להודיע לעיריה על הקפאת הליכי המכרז עד אשר ימולאו הוראות תקנות אלה להנחת דעתה.

           (ה)  החליטה העיריה כי ספק חוץ הוא הזוכה במכרז, ייחתם איתו הסכם רק לאחר שהרשפ"ת אישרה כי מולאו הוראות פרק זה, ובכלל זה כי הוגשה לה תכנית למימוש חובת שיתוף הפעולה התעשייתי; לא הודיעה הרשפ"ת לעיריה בתוך 21 ימים מיום שהומצאה לה החלטת ועדת המכרזים, על סירובה לאשר כאמור, רשאית העיריה לחתום על ההסכם.

           (ו)   הרשפ"ת רשאית לחתום על הסכם מסגרת שייערך בו חישוב כולל של כל הפעילות העסקית של ספק החוץ ורכישותיו בישראל, בלא צורף בקבלת התחייבות נפרדת לכל רכישה.

היקף שיתוף הפעולה הנדרש

7.       (א)  היקף שיתוף הפעולה התעשייתי יהיה בסכום השווה ל-35 אחוזים לפחות משווי העסקה או שווי ההתקשרות, לפי העניין.

           (ב)  שר הפנים בהתייעצות עם הרשפ"ת, רשאי לקבוע בכללים כי בתחומי פעילות מסוימים ובאזורים מסוימים, תוכר פעילות ספק החוץ לעניין קביעת היקף שיתוף הפעולה התעשייתי בשיעורים העולים על 100 אחוזים.

           (ג)   כתב התחייבות של ספק חוץ לשיתוף פעולה תעשייתי לפי תקנות אלה יכלול את התחייבות הספק לקיים שיתוף פעולה תעשייתי, התחומים שבהם מתחייב הספק לקיים שיתוף פעולה ופרטים נוספים ככל שיידרשו לקיום שיתוף הפעולה וכן את התחייבות הספק לדווח על עמידתו בתנאי ההתחייבות; נוסח כתב ההתחייבות יפורסם ברשומות בידי הרשפ"ת.

           (ד)  לבקשת העיריה רשאית הרשפ"ת לפטור מחובת שיתוף פעולה תעשייתי או לאשר שיתוף פעולה תעשייתי בהיקף נמוך מ-35 אחוזים, כאמור בתקנת משנה (א), אם התקיים אחד או יותר מתנאים אלה:

(1)   דרישה לשיתוף פעולה תעשייתי או קביעת שיעור של 35 אחוזים –

(א)   תפגע פגיעה מהותית ברווחיות או במהלך העסקים הרגיל של העיריה;

(ב)   תפגע במילוי תפקידיה של העיריה לפי חוק;

(2)   ההתקשרות מהווה פריצת דרך מסחרית או מדינית;

(3)   ההתקשרות בעלת אפיונים מיוחדים;

(4)   קיים הסכם מסגרת, כאמור בתקנה 5(ו), בין הרשפ"ת ובין ספק החוץ;

(5)   ספק החוץ הוא ספק יחיד;

(6)   הספק ביצע בעבר שיתוף פעולה תעשייתי בשיעור ניכר ובולט מעבר לנדרש ממנו לפי תקנות אלה; שר הפנים בהמלצת הרשפ"ת יקבע מבחנים למתן פטור לפי פסקה זו.

           (ה)  נוסף על האמור בתקנת משנה (ד), רשאי שר הפנים בהתייעצות עם הרשפ"ת לקבוע כי התקשרות מסוימת פטורה מחובת שיתוף פעולה תעשייתי או חייבת בשיתוף פעולה תעשייתי בהיקף נמוך מ-35 אחוזים, כאמור בתקנת משנה (א), בהתאם לנסיבות העניין.

           (ו)   החליטו הרשפ"ת או שר הפנים לפטור מראש מחובת שיתוף פעולה תעשייתי או לאשר מראש שיתוף פעולה תעשייתי בהיקף נמוך מ-35 אחוזים, כאמור בתקנת משנה (א), תכלול העיריה הודעה על כך במסמכי המכרז או במסמכי ההתקשרות, ככל שההתקשרות אינה טעונה מכרז.

התקשרות משנה מקומית

8.       (א)  בהתקשרויות ששויין עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל-5 מיליון דולר ארה"ב ואשר לדעת הרשפ"ת, יש בהתקשרות חשיבות לקידום התעשייה והפיתוח הטכנולוגי בארץ, יכללו מסמכי המכרז או מסמכי ההתקשרות ככל שאינה טעונה מכרז, הוראה בדבר התחייבות ספק החוץ, במסגרת התחייבותו להיקף שיתוף פעולה תעשייתי כאמור בתקנה 6, להתקשר בהתקשרות משנה מקומית, בהיקף שלא יפחת מ-20 אחוזים מערך ההתקשרות.

           (ב)  בלי לגרוע מחובותיו לפי האמור בתקנה 6(ב) ובתקנת משנה (א), ספק חוץ שהתחייב להתקשר בהתקשרות משנה מקומית כאמור, יציג לעיריה ולרשפ"ת בתום ביצוע העבודה אישור מאת רואה חשבון על היקף התרשות המשנה המקומית כפי שבוצעה בפועל ועל מהותה.

תקופת ביצוע התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי

9.       ההתחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי תבוצע בתקופת תוקפו של ההסכם לביצוע ההתקשרות; הרשפ"ת רשאית, משיקולים הנוגעים לאופי שיתוף הפעולה התעשייתי או מורכבות ההתקשרות, להאריך את התקופה לביצוע שיתוף הפעולה התעשייתי.

בקשה לשינוי

10.     שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך, לבקשת עיריה ולאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לאשר את החלטת הרשפ"ת, לשנותה, לבטלה, או להחזיר אליה את העניין בצירוף הוראות.

אכיפת התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי

11.     (א)  המעקב אחר מימוש ההתחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי ייעשה בידי הרשפ"ת לאחר חתימת ההסכם בין העיריה לספק החוץ.

           (ב)  בלי לפגוע בזכותה של עיריה, רשאית הרשפ"ת, לאחר שנתנה לספק הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה, לקבוע בהסכמת שר הפנים, כי ספק חוץ שלא עמד במחויבויותיו לביצוע שיתוף פעולה תעשייתי לפי תקנות אלה, לא יהיה רשאי להתקשר בהסכמים עם עיריות למשך תקופה שלא תעלה על חמש שנים.

פרק ג': תחולה

תחולה

12.     תקנות אלו יחולו על מכרז שיפורסם שלושה חודשים ואילך מיום תחילתן או על התקשרות שאינה טעונה מכרז שתיעשה שלושה חודשים ואילך מיום תחילתן.

כ"א באייר התש"ע (5 במאי 2010)                                אליהו ישי

                                                                                                          שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6898 מיום 21.6.2010 עמ' 1226.