נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסדות חינוך בשנת הלימודים תשס"ט), תש"ע-2010

רשויות ומשפט מנהליחינוךמוסדות חינוךתרבותיים ייחודיים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הכרה לעניין שנת הלימודים התשס"ט

Go

2

סעיף 3

הגשת הבקשה

Go

2

סעיף 4

הגשת הבקשה

Go

2


תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסדות חינוך בשנת הלימודים תשס"ט), תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-38 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "בעל מוסד", "תזכיר הסבר", "תצהיר" – כהגדרתם בתקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי), התשס"ט-2009 (להלן – תקנות ההכרה);

           "מוסד חינוך" – מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות ט' עד י"ב, כולן או חלקן, של קבוצת האוכלוסייה החרדית, שתלמידיו לומדים בישיבה לימודי קודש לפי ההלכה היהודית.

הכרה לעניין שנת הלימודים התשס"ט

2.       על אף האמור בתקנות ההכרה, יראו מוסד חינוך כמוסד שהוכר לפי החוק לענייטן שנת הלימודים התשס"ט, אם עמד בעל המוסד בכל אלה:

(1)  הוא הגיש בקשה לרישיון מכוח חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, לקראת שנת הלימודים התשס"ח או התשס"ט;

(2)  הוא הוכיח כי עמד או יכול היה לעמוד בתנאים למתן רישיון, כאמור;

(3)  הוא הגיש הצהרה לפי סעיף 39 לחוק;

(4)  הוא הוכיח כי עמד או יכול היה לעמוד בתנאים למתן רישיון לפי הוראות סעיף 12 לחוק, בשנת הלימודים התשס"ט;

(5)  הוא הוכיח כי היה ברשותו אישור מאת לשכת הבריאות ולפיו היא לא התנגדה למתן הרישיון מבחינת התברואה לשנת הלימודים התשס"ח או התשס"ט;

(6)  הוא הגיש אישור של יועץ בטיחות מוסמך ולפיו תנאי הציוד והבטחיות במוסד בשנת הלימודים התשס"ח או התשס"ט היו בהתאם לקבוע בחוזר המנהל הכללי בעניין זה;

(7)  הוא הגיש רשימת תלמידים שלמדו במוסד וכן פירוט מספר שעות הלימוד בשבוע ומספר ימי הלימוד בשבוע במוסד בשנת הלימודים התשס"ט, המעידה על קיום התנאים האמורים בתקנה 3(1) עד (4) ו-(6) לתקנות ההכרה;

(8)  הוא הגיש תזכיר הסבר;

(9)  הוא הגיש תצהיר כי תכנית הלימודים בו ואורח הפעילות במסגרתו עומדים בתנאי ההכרה הקבועים בחוק ובתקנות ההכרה.

הגשת הבקשה

3.       בקשה להכרה לפי תקנות אלה תוגש על ידי בעל המוסד בתוך 60 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה; הבקשה תוגש לשר או למי שהוא הסמיך לכך, בכתב בארבעה עותקים ובחתימת בעל המוסד, ואם היה תאגיד בידי מורשי החתימה של בעל המוסד ותכלול את שם המוסד ומענו, שם מנהלו ואת המסמכים המעידים על עמידת המוסד בתנאי תקנה 2.

הגשת הבקשה

4.       השר יחליט בבקשה ויודיע על כך לבעל המוסד ולמנהלו בתוך חודשיים מיום הגשתה.

כ"ז בטבת התש"ע (13 בינואר 2010)                       גדעון סער

                                                                                                   שר החינוך

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1275.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות