נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מידע גנטי (עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה, תיעוד ושמירת תוצאותיה), תש"ע-2010

בריאות – מידע גנטי

מעמד אישי ומשפחה – מידע גנטי לקשרי משפחה – בדיקה גנטית

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

בקשה לבדיקה וצו הבדיקה

Go

2

סעיף 3

הוראות בדבר מקום ומועד נטילת הדגימה

Go

2

סעיף 4

הוראה על נטילת דגימה מחוץ לישראל

Go

2

סעיף 5

עריכת הבדיקה במעבדה מחוץ לישראל

Go

2

סעיף 6

עריכת בדיקה שאחד הנבדקים בה הוא נפטר

Go

2

סעיף 7

תנאים מוקדמים לעריכת הבדיקה

Go

2

סעיף 8

סימון הדגימות

Go

3

סעיף 9

סימון ה DNA

Go

3

סעיף 10

קביעת הממצאים, חוות דעת, ושמירת תוצאות הבדיקה

Go

3

סעיף 11

שמירת המידע ואבטחתו

Go

3

סעיף 12

תקופת שמירת תוצאות הבדיקה במעבדה

Go

3

סעיף 13

מסירת תוצאות הבדיקה

Go

3

סעיף 14

שמירת תוצאות הבדיקה בבית המשפט

Go

3

סעיף 15

תחולה

Go

3

סעיף 16

תחילה

Go

3


תקנות מידע גנטי (עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה, תיעוד ושמירת תוצאותיה), תש"ע-2010*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28יז ו-44(ג) לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אחראי על הגנת מידע" – מנהל המעבדה או מי שהוא מינה לכך, לפי תקנה 11(ב);

          "אתר שמירת מידע מאובטח" – אחד מאלה:

(1)   מאגר מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות אשר המידע בו נשמר בנפרד מכל מידע אחר, באופן המונע גישה אליו מכל תקשורת חיצונית ומונע גישה בלא הרשאה, ובכפוף להוראות בדבר מאגר מידע המכיל מידע מוגבל כאמור בתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986 (להלן – תקנות הגנת הפרטיות);

(2)   אתר מוגן, אשר המידע בו נשמר בנפרד מכל מידע אחר באופן המונע חדירה וכניסה בלא הרשאה;

          "בדיקה" – בדיקה גנטית לקשרי משפחה כמשמעותה בסעיף 2 לחוק;

          "בית המשפט" – בית משפט לענייני משפחה או בית דין דתי כהגדרתו בסעיף 2 לחוק;

          "דגימה" – דגימה ביולוגית הנלקחת מאדם, מעוּבָּר או מנפטר לשם עריכת בדיקה;

          "מוסד רפואי" – כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

          "מעבדה" – מעבדה לבדיקות גנטיות או מכון גנטי, שהוכרו לפי סעיף 28ז(ב) לחוק;

          "צו לבדיקה" – צו של בית משפט לענייני משפחה לפי סעיף 28א לחוק או צו של בית דין דתי לפי סעיף 28יד לחוק, הערוך לפי הטופס שבתוספת הראשונה;

          "שופט" – לרבות דיין, קאדי, קאדי מד'הב, או דיין של עדה נוצרית;

          "תעודה מזהה" – לגבי אזרח או תושב ישראל – תעודת זהות, רישיון נהיגה ישראלי עם תמונה או דרכון ישראלי תקפים, ולגבי מי שאינו אזרח או תושב ישראל – דרכון תקף או תעודה מזהה עם תמונה שהונפקה על ידי רשות מוסמכת במדינה שבה הוא אזרח או תושב, ולגבי מי שרשום במרשם האוכלוסין באזור – תעודת זהות שהונפקה בהתאם להסכם הביניים בין מדינת ישראל והרשות הפלשתינית, על ידי רשות מוסמכת באזור; לעניין זה, "האזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה;

          "תצלום" – תמונה מודפסת של תווי פניו של אדם שהופקה באמצעות מצלמה.

בקשה לבדיקה וצו הבדיקה

2.    (א)  לבקשה לביצוע בנבדק שהוא תושב ישראל הרשום במרשם האוכלוסין, תצורף תמצית רישום, המעידה על פרטי הנבדק כפי שהם רשומים במרשם האוכלוסין, בהתאם לסעיף 29(א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

          (ב)  החליט בית המשפט על מתן צו לבדיקה, יפרט בצו את שמות הנבדקים, סוג התעודה המזהה ומספרה וכן רשאי הוא לקבוע דרכי זיהוי נוספות ככל שיראה לנכון, בשים לב לנסיבות המצריכות זהירות מיוחדת בזיהוי וכן רשאי הוא, בנסיבות המקרה, להורות היכן תבוצע הבדיקה; היה הנבדק קטין, שגילו פחות משש עשרה שנים, יורה בית המשפט על צירוף תצלום של הנבדק שאושר על ידי המעבדה בעת עריכת הבדיקה וזיהויו על ידי דרכון תקף או תעודת לידה, אם יש לו; היה הנבדק עוּבָּר – תזוהה האשה הנושאת את העוּבָּר על פי תצלום עדכני ותעודה מזהה.

          (ג)   לא היתה לנבדק אפשרות סבירה להשיג תעודה מזהה, או לחדש את תוקפה, רשאי בית המשפט לקבוע כל הוראה שיראה לנכון לעניין אופן זיהוי הנבדק.

          (ד)  בית המשפט רשאי להורות בצו הבדיקה כל הוראה נוספת שיראה לנכון ביחס לאופן ביצוע הבדיקה, זיהוי הנבדקים, עריכת הבדיקה והעברת תוצאותיה; צו הבדיקה יעמוד בתוקפו למשך שנה אחת אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

          (ה)  לצו הבדיקה יצורפו פרטי המכונים והמעבדות שבהם רשאים הצדדים לבצע את הבדיקה, שהוכרו לעניין זה לפי סעיף 28ז(ב) לחוק, בהתאם לסוג ההכרה בהם; ראה בית המשפט כי בנסיבות המקרה עליו להורות היכן תבוצע הבדיקה – רשאי הוא לעשות כן.

הוראות בדבר מקום ומועד נטילת הדגימה

3.    (א)  הדגימות יינטלו מכל הנבדקים יחד, באותה מעבדה ובאותו מועד, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, כאמור בתקנת משנה (ב) או בתקנות 4, 5 או 6.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט להורות על נטילת דגימה מנבדק מסוים במוסד רפואי אחר, או במועד נפרד, אם ראה שנבדק אינו יכול להגיע למעבדה בשל מצבו הרפואי או כאשר הנבדק הוא עוּבָּר, או מנימוקים מיוחדים אחרים שיירשמו; לא היתה אפשרות לנטילת הדגימה במוסד רפואי, ייתן בית המשפט בצו הבדיקה הוראות בדבר מקום נטילת הדגימה, אופן נטילתה ובדבר דרך זיהוי הנבדקים והעברת הדגימה והמידע על אודות הזיהוי למעבדה.

הוראה על נטילת דגימה מחוץ לישראל

4.    (א)  הורה בית המשפט על נטילת דגימה מנבדק מחוץ לישראל, תילקח הדגימה, ככל שלא הורה בית המשפט אחרת, בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל במדינת החוץ ששוהה בה הנבדק או במדינה אחרת שיש בה לישראל נציגות כאמור או על פי הסדר שנקבע מכוח הסכם בין מדינת חוץ לבין מדינת ישראל, המנוי בתוספת השלישית.

          (ב)  נבדק כאמור בתקנת משנה (א) יזוהה במקום נטילת הדגימה כאמור בתקנות 2(ב) עד (ד) ו-8, או בדרך זיהוי אחרת שתיקבע על פי הסכם כאמור בתקנת משנה (א), והדגימה שניטלה מהנבדק בצירוף העתקי מסמכי הזיהוי והתצלום העדכני יועברו למעבדה בישראל.

          (ג)   המנהל הכללי של משרד החוץ, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד המשפטים ועם ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ובהסכמת המנהל הכללי של משרד הבריאות, יקבע הנחיות לביצוע סעיף זה.

עריכת הבדיקה במעבדה מחוץ לישראל

5.    הוראות תקנות 2, 3, 4, 6, 7 ו-8 בדבר צו לבדיקה, מקום ומועד נטילת הדגימה וזיהוי הנבדקים יחולו גם לעניין עריכת בדיקה במעבדה מחוץ לישראל לפי סעיף 28ז(ג) לחוק אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת בשים לב לנסיבות המקרה.

עריכת בדיקה שאחד הנבדקים בה הוא נפטר

6.    הורה בית המשפט על עריכת בדיקה שאחד הנבדקים בה הוא נפטר – יורה על עריכתה במעבדה שהוכרה לעריכת בדיקה מסוג זה לפי סעיף 28ז(ב) לחוק, ויקבע בצו כל הוראה שיראה לנכון בדבר אופן זיהוי הנפטר, אופן נטילת הדגימה, העברת דגימה מגופו של הנפטר והמידע למעבדה, וכן מועד ומקום נטילת הדגימות מן הנבדקים האחרים, והכל לפי נסיבות העניין.

תנאים מוקדמים לעריכת הבדיקה

7.    (א)  לא תילקח דגימה ולא תיערך בדיקה אלא לאחר שהוצג לפני איש צוות המעבדה צו בדיקה מקורי או העתק מאושר שהוא מתאים למקור המורה על ביצוע הבדיקה.

          (ב)  לפני עריכת הבדיקה יזהה איש צוות במעבדה את הנבדקים על פי צו הבדיקה ועל פי תעודות מזהות או בכל דרך אחרת שהורה בית המשפט בצו הבדיקה.

          (ג)   התייצבו כל הנבדקים במעבדה ונמנע זיהויו של אחד הנבדקים באמצעות תעודה מזהה, יצורף לתוצאות הבדיקה תצלום של הנבדק שאושר על ידי המעבדה בעת עריכת הבדיקה ובלבד שהתמלאו כל שאר התנאים שבצו הבדיקה; תצלום הנבדק שלא זוהה כאמור יועבר לבית המשפט יחד עם תוצאות הבדיקה בצירוף הערה על כך שהנבדק לא זוהה בדרך שנקבעה בצו.

סימון הדגימות

8.    (א)  לאחר נטילת הדגימה יאשר כל נבדק בגיר בחתימת ידו, על גבי המכל שבו מוחזקת הדגימה, כי הדגימה שבמכל היא הדגימה שניטלה מגופו, וכי הפרטים הרשומים על המכל הם נכונים; על מכל שבו מוחזקת דגימה של נבדק קטין יחתום בגיר שהתלווה אליו, וכל אדם אחר שנטען כי הוא הורהו של הקטין, ונמצא במקום בעת עריכת הבדיקה.

          (ב)  עובד המעבדה שנטל את הדגימה יתעד את הליך זיהוי הנבדקים ונטילת הדגימות ויתעד את כל הפרטים לפי הטופס שבתוספת השנייה (להלן – הטופס); הטופס, בצירוף צו הבדיקה ומצורפיו, יישמרו באתר שמירת מידע מאובטח.

          (ג)   הורה בית המשפט על נטילת הדגימה מחוץ למעבדה לפי תקנה 3(ב) – יזהה מי שנוטל את הדגימה את הנבדק, כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), יתעד את הזיהוי והנטילה בטופס, ויעביר את הדגימה, במכל חתום ובתיאום מראש עם המעבדה, למעבדה שתיערך בה הבדיקה, בצירוף הצו המורה על ביצוע הבדיקה עם מצורפיו כמפורט בתקנה 2(ב) ותיעוד הזיהוי שערך; הדגימה לא תועבר למעבדה באמצעות הנבדקים או מי מטעמם; היתה הדגימה דגימה של מי שפיר או סיסי שיליה, רשאי בית המשפט להורות אחרת באשר לדרך העברת הדגימה למעבדה.

סימון ה-DNA

9.    DNA שהופק מדגימה שניטלה לפי תקנות אלה יסומן באמצעות קוד בלבד, ויוחזק בנפרד מהפרטים המזהים של הנבדק.

קביעת הממצאים, חוות דעת, ושמירת תוצאות הבדיקה

10.  (א)  קביעת הממצאים בדבר קשרי משפחה על בסיס בדיקות הדגימות וה-DNA של הנבדקים, הכוללים את הפרטים המזהים שלהם, תיעשה על ידי איש צוות המעבדה שיערוך את חוות הדעת לבית המשפט.

          (ב)  ממצאי הבדיקה ייערכו כחוות דעתו של מומחה, כמשמעותה בפקודת הראיות, התשל"א-1971 (להלן – חוות הדעת), שתכלול את הפרטים האלה: שמות הנבדקים שלגביהם נתבקשה קביעת קשרי המשפחה, מספרי התעודות המזהות שלהם, תאריך נטילת הדגימה, השיטה שלפיה נבדקה הדגימה, ממצאי הבדיקה ביחס לקשרי המשפחה בין הנבדקים, וכל מידע אחר שהתבקש על פי צו בית המשפט.

שמירת המידע ואבטחתו

11.  (א)  פרטי הנבדקים, ממצאי הבדיקה ותוצאותיה, חוות הדעת, וכן צו הבדיקה ומצורפיו וכל חומר שצורף אל כל אלה, יישמרו במעבדה באתר שמירת מידע מאובטח, ואם הוא מאגר מידע – יחולו הוראות פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות, ככל שהן מתיישבות עם האמור בחוק.

          (ב)  מנהל המעבדה או איש צוות בכיר במעבדה שהוא מינה לעניין זה יהיה אחראי לניהול אתר שמירת המידע המאובטח במעבדה ולאבטחת המידע במעבדה, בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות והוראות כל דין.

          (ג)   מידע מזוהה על אודות נבדקים יימסר לאיש צוות במעבדה שהוסמך על ידי מנהל המעבדה לעניין זה, ורק במידה שבה המידע דרוש לו לשם ביצוע עבודתו ותפקידו במעבדה לפי תקנות אלה.

          (ד)  שמירת תוצאות הבדיקה באתר שמירת המידע המאובטח תיעשה לפי הוראות מנהל המעבדה או האחראי על הגנת המידע, באופן שיגן על סודיות המידע ופרטיות הנבדקים.

תקופת שמירת תוצאות הבדיקה במעבדה

12.  מידע על אודות הבדיקה, דגימת ה-DNA ותוצאות הבדיקה יישמרו באתר שמירת מידע מאובטח 7 שנים מהמועד האחרון שבו בוצעה במעבדה פעולה ביחס לאותה בדיקה, ולגבי נבדק קטין – שבע שנים מיום שבגר; בתום התקופה כאמור יבוער או יימחק כל המידע על הבדיקה ותוצאותיה מאתר שמירת המידע המאובטח, ויושמד ה-DNA.

מסירת תוצאות הבדיקה

13.  (א)  המידע לגבי תוצאות הבדיקה הוא חסוי ויימסר לבית המשפט בלבד לפי הוראות סעיף 28ט(א) לחוק.

          (ב)  חוות הדעת, בצירוף העתקי מסמכים ותמונות שלפיהם זוהו הנבדקים תישלח במעטפה סגורה וכפולה, לבית המשפט אשר הורה על עריכתה, בדואר רשום עם אישור מסירה; על המעטפה החיצונית יירשם "סודי"; המעטפה הפנימית תהיה חתומה באופן שיאפשר לזהות שנפתחה, ועליה יירשם "מכיל מידע חסוי לפי חוק מידע גנטי – לעיון השופט בלבד", בציון שם השופט אשר הורה על ביצוע הבדיקה ומספר תיק בית המשפט; מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע הוראות מיוחדות לעניין זה.

          (ג)   החליט בית משפט להורות על קבלת תוצאות בדיקה שנערכה לפי צו שנתן בית משפט אחר, כאמור בסעיף 28י(ב) או 28טו(א) לחוק, יעביר את החלטתו לבית המשפט אשר נתן את הצו כדי שיעביר לו את תוצאות הבדיקה; הוראות תקנת משנה (ב) יחולו, בשינויים המחויבים, על העברת תוצאות בדיקה בין בתי המשפט.

שמירת תוצאות הבדיקה בבית המשפט

14.  הורה בית המשפט לאסור על גילוין של תוצאות הבדיקה לפי סעיף 28ט(ב) לחוק, יישמרו תוצאות הבדיקה בכספת בית המשפט או בכספת בגנזך המדינה; מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע הוראות מיוחדות לעניין זה.

תחולה

15.  הוראות תקנות 11 ו-12 יחולו גם על שמירת תוצאות בדיקה שנערכה לפני תחילתן של תקנות אלה, על כל מצורפיה, שטרם בוערו או נמחקו ועל DNA שטרם הושמד.

תחילה

16.  תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

טופס 1

(תקנה 1)

צו לביצוע בדיקה גנטית לקשרי משפחה

       ב     

תיק מספר      

המבקש:             

                            נגד

המשיב:             

לאחר  שוכנע כי נתמלאו התנאים הנדרשים בחוק מידע גנטי, התש"ס-2000, לעריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה של הנבדקים שלגביהם הוגשה בקשה  בתיק האמור, מצווה  על הנבדקים שפרטיהם רשומים להלן להתייצב עם צו זה ותעודה מזהה, כפי שיפורט להלן, ליתן דגימה מגופם לצורך עריכת בדיקה לפי הוראות המעבדה, מוסד הרפואי או מקום אחר שיפורט להלן.

פסקה א: פרטי הנבדקים

1.       השם:             

2.       השם:             

3.       השם:             

פסקה ב: מתן הדגימה

1.       נבדקים       יתייצבו יחד למתן הדגימה במועד שיתואם מול מעבדה מבין המעבדות המנויות בסעיף       לצו זה ולפי הוראות המעבדה, ויביאו אתם לבדיקה תעודות מזהות כמפורט בצו זה ותצלום עדכני של כל נבדק. על כל הנבדקים להתייצב יחד לבדיקה.

לסמן ולהשלים לפי הצורך:

2.       נבדק       רשאי להתייצב למתן הדגימה במועד אחר מהנבדקים האחרים במעבדה שנקבעה לפי סעיף 1, בתיאום מראש עם המעבדה.

3.       נבדק       יתייצב למתן הדגימה במעבדה אחרת מזו שנקבעה לפי סעיף 1 או במוסד רפואי      . הדגימה תועבר למעבדה שבה נבדקו שאר הנבדקים, יחד עם מסמכי הזיהוי של הנבדק שנקבעו בפסקה ג' להלן ושאושרו על ידי מי שלקח את הדגימה, לפי הוראות אלה      

4.       נבדק       יתייצב למתן הדגימה במקום      . הדגימה תועבר למעבדה שבה נבדקו שאר הנבדקים, יחד עם מסמכי הזיהוי של הנבדק שנקבעו בפסקה ג' להלן ושאושרו על ידי מי שלקח את הדגימה, לפי הוראות אלה      

5.       נבדק       שנמצא מחוץ לישראל ייתן את הדגימה בנציגות ישראל ב      והבדיקה תיערך לפי הוראות אלה      

פסקה ג: זיהוי הנבדקים

1.       נבדקים       יציגו לפני מתן הדגימה במעבדה תעודת זהות או רישיון נהיגה ישראלי עם תצלום או דרכון ישראלי תקפים, שאיש צוות המעבדה יאשר אותו לפני לקיחת הדגימה במעבדה.

2.       נבדק       יציג לפני מתן הדגימה במעבדה דרכון תקף ממדינת       או תעודה מזהה עם תצלום שהונפקה על ידי רשות מוסמכת מהמדינה       (המדינה שבה הוא אזרח או תושב) שאיש צוות המעבדה יאשר אותו לפני לקיחת הדגימה במעבדה.

3.       נבדק       יציג לפני מתן הדגימה במעבדה תעודת זהות של הרשות הפלסטינית ושאיש צוות המעבדה תאשר אותו לפני לקיחת הדגימה במעבדה.

4.       נבדק       ימסור למעבדה תצלום שלו, שאיש צוות המעבדה תאשר אותו לפני לקיחת הדגימה במעבדה.

5.       נבדק       יזוהה לפני מתן הדגימה בהתאם להוראות אלה      

כל תעודה שלפיה זוהה נבדק במעבדה – תצולם בשני עותקים, עותק אחד יישאר במעבדה ועותק אחר יועבר לבית המשפט יחד עם חוות הדעת.

פסקה ד: עריכת הבדיקה ומסירת תוצאותיה

1.       איש צוות במעבדה יטול דגימה מכל נבדק בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטת האפשרית של אי-נוחות.

לסמן לפי העניין:

2.       מנבדק       יש ליטול דגימה שאינה דגימת דם:       

3.       צו זה ניתן בלא הסכמת הנבדק. לפני מתן הדגימה יינתן לנבדק הסבר בדבר אופן עריכת הבדיקה והשפעתה על גופו. יש ליטול מנבדק זה דגימת רוק או מרירית הלחי, אלא אם כן הסכים במעבדה לנטילת דם.

4.       בלי לגרוע מהוראות החוק ותקנות אלה, תיערך הבדיקה ותוצאותיה יועברו  גם לפי הוראות אלה      

ניתן ביום                                                        חתימה ______________

תוספת שנייה

(תקנה 8(ג))

טופס תיעוד הליך בדיקה גנטית לקשרי משפחה

שם :      

מס' הבדיקה:      

שם איש הצוות שזיהה את הנבדקים:      

שם איש הצוות שפענח את הממצאים וערך את חוות הדעת:      

חלק א' – צו בית המשפט / בית הדין

הבדיקה נערכה לפי צו של[1]

      בית משפט לענייני משפחה

      בית דין רבני

      בית דין שרעי

      בית דין של העדה הנוצרית (שם העדה)      

      בית דין דתי דרוזי

בעיר:      

בתיק מס'      

שנתן       

בתאריך      

      בדיקה זו היא בדיקה בלא הסכמה, לפי צו מכוח סעיף 28ו לחוק מידע גנטי.

במקרה של צו שנתן בית דין דתי:

      הצו אושר בידי:       (ציין את פרטיו של ראש בית הדין הדתי)

חלק ב' – תיעוד זיהוי נבדקים ונטילת הדגימות

הוראות למעבדה:

1.       כתנאי הכרחי לביצוע הבדיקה, ימולאו פרטים מזהים של הנבדקים (פרטי מלווים שלא נבדקו יירשמו אם כך הורה בית המשפט, או אם הנבדק הוא קטין/חסוי שמלווהו לא נבדק), ומידע על האופן שבו זוהו ואופן ביצוע הבדיקה.

2.       יש למלא את השמות, מספר הזיהוי ותאריך הלידה כפי שרשומים בתעודות המזהות.

3.       מוצא ההורים (רק אם נחוץ לשם ביצוע הבדיקה), פרטים על עירוי דם, השתלת מח עצם וקשרי משפחה אחרים – ימולאו כפי שמסר הנבדק.

4.       בנטילת דגימה מעוּבָּר ימולאו פרטי האם הנושאת את העוּבָּר וימולא חלק ד(1)

5.       בנטילת דגימה מחוץ למעבדה – ימולא חלק ד(2)

6.       בנטילת דגימה מחוץ לישראל – ימולא חלק ד(3)

7.       במקרה שבו אחד הנבדקים הוא אדם שנפטר – ימולא חלק ד(4)

8.       נתן בית המשפט הוראות מיוחדות נוספות/אחרות – ימולא חלק ד(5)

9.       היו יותר משלושה נבדקים, יש למלא דף נוסף שמספרי הנבדקים בו יהיו 4, 5, 6, וכן הלאה.

10.     יש לזהות את הנבדקים, כמיטב היכולת, על פי תעודות מזהות וכפי שפורט בצו הבדיקה ולצרף העתקים של כל התעודות המזהות. אם הזיהוי מוטל בספק או שנבדק לא זוהה בדרך הקבועה בצו הבדיקה – יש לצלם את הנבדק ויש לציין זאת בטופס ובחוות הדעת.

11.     בעת העברת התוצאות לבית המשפט יש לצרף לחוות הדעת עותק אחד של המסמכים שלפיהם זוהו הנבדקים, ותצלומי הנבדקים אם כך הורה בית המשפט.

נבדק(ת) מס' 1:

נבדק(ת) מס' 2:

נבדק(ת) מס' 3:

המסמך שבאמצעותו זוהה (סמן x)

 תעודת זהות ישראלית

 רישיון נהיגה ישראלי

 דרכון – ציין מדינה      

 תעודת זהות פלשתינית

 תעודת לידה (לקטין)

 מסמך אחר לפי החלטת בית המשפט

 תעודת זהות ישראלית

 רישיון נהיגה ישראלי

 דרכון – ציין מדינה      

 תעודת זהות פלשתינית

 תעודת לידה (לקטין)

 מסמך אחר לפי החלטת בית המשפט

 תעודת זהות ישראלית

 רישיון נהיגה ישראלי

 דרכון – ציין מדינה      

 תעודת זהות פלשתינית

 תעודת לידה (לקטין)

 מסמך אחר לפי החלטת בית המשפט

תצלום

 זוהה על פי התצלום

 צולם במעבדה

 זוהה על פי התצלום

 צולם במעבדה

 זוהה על פי התצלום

 צולם במעבדה

זיהוי באמצעות נבדק אחר

 זוהה גם על ידי נבדק מס'      

 זוהה גם על ידי נבדק מס'      

 זוהה גם על ידי נבדק מס'      

שם פרטי (+ שם פרטי נוסף, אם רשום)

     

     

     

שם משפחה (+ שם משפחה נוסף/קודם, אם רשום)

     

     

     

מס' זהות/דרכון

     

     

     

תאריך לידה

     

     

     

מין

     

     

     

מען

     

     

     

מוצא האב

     

     

     

מוצא האם

     

     

     

סימנים חיצוניים בולטים, כגון צלקות, כתמי לידה וכד'

     

     

     

סוג הדגימה שנלקחה

 דגימת דם

 דגימה אחרת (פרט):      

 דגימת דם

 דגימה אחרת (פרט):      

 דגימת דם

 דגימה אחרת (פרט):      

מקום נטילת הדגימה -

 במעבדה

 במקום אחר (פרט):      

(מלא גם חלק ד' לפי העניין)

 במעבדה

 במקום אחר (פרט):      

(מלא גם חלק ד' לפי העניין)

 במעבדה

 במקום אחר (פרט):      

(מלא גם חלק ד' לפי העניין)

הדגימה נלקחה על ידי [שם ותפקיד]

     

     

     

     

     

     

האם הנבדק קיבל עירוי דם בחודש האחרון (לפי מידע שמסר הנבדק)?

האם הנבדק קיבל השתלת מוח עצם (לפי מידע שמסר הנבדק)?

היש קרבת דם (שאינה מנישואין בלבד) לנבדק/ים אחר/ים? (כן/לא, אם כן: פרט למי ואיזה קשר)

     

     

     

הערות נוספות

     

     

     

אמצעי זיהוי אחר לפי החלטת בית המשפט

     

     

     

חלק ג' – הצהרת איש הצוות שזיהה את הנבדקים

אני הח"מ      

מס' זהות      

תפקיד:      

במעבדה גנטית       המוכר/ת על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות לביצוע בדיקות גנטיות לקשרי משפחה, מאשר בחתימתי כי:

1.       קיבלתי את צו בית המשפט בעותק מאושר מתאים למקור;

2.       ביצעתי את הליכי הזיהוי והתיעוד המפורטים לעיל;

  במקרה שלא התאפשר הליך זיהוי מלא לגבי מי מהנבדקים, יש לפרט את הסיבות לכך או את הליך הזיהוי החלופי שהתבצע:      

3.       הסברתי לנבדקים את מהות הבדיקה ומשמעויותיה, ונתתי להם דף הסבר בכתב לנבדק בבדיקה גנטית לקביעת קשרי משפחה וכן דף הסבר בכתב על זכויותיהם לפי חוק מידע גנטי, התשס"א-2000, בנוסח שאישר מנכ"ל משרד הבריאות, ולאחר כל זאת חתמו הנבדקים על טופסי ההסכמה מדעת, מרצונם החופשי.

  נבדק מס'       חויב על ידי בית המשפט להיבדק בניגוד לרצונו בצו מכוח סעיף 28ו לחוק ולפיכך לא התבקש לחתום על טופס הסכמה לביצוע הבדיקה.

  הבדיקה לא הושלמה בכל הנבדקים, מן הסיבות המפורטות להלן      

4.       מצורפים בזה:

  העתק צו בית המשפט

  העתקי התעודות שלפיהן זוהו הנבדקים

  תצלום אחד של כל נבדק.

  אחר:      

     

     

     

תאריך

שם מלא

תפקיד במעבדה

חתימה

חלק ד' – אישור מנהל המעבדה במקרים מיוחדים, לפי צו בית המשפט

1.       במקרה שבו אחד הנבדקים הוא עוּבָּר והדגימה ניטלה שלא במעבדה אחר –

(1)  שם הנבדקת (שם האישה הנושאת את העובר)      

(2)  מספר תעודת זהות של הנבדקת      

(3)  המוסד הרפואי שבו ניטלה הדגימה      

(4)  תאריך נטילת הדגימה      

(5)  התאריך שבו נמסרה הדגימה למעבדה      

  מצורף הטופס שמילא המוסד הרפואי האחר

2.       במקרה שניטלה דגימה מאחד הנבדקים מחוץ למעבדה (במוסד רפואי/מקום אחר):

(1)  שם הנבדק      

(2)  מספר תעודת הזהות של הנבדק      

(3)  המוסד הרפואי/מקום שבו ניטלה הדגימה      

(4)  תאריך נטילת הדגימה      

(5)  התאריך שהומצאה בו הדגימה למעבדה      

  מצורף הטופס שמולא במקום נטילת הדגימה

3.       במקרה שניטלה דגימה בחו"ל (מנהל המעבדה ימלא על סמך המסמכים שצורפו לדגימה מחו"ל לפי הנחיות מנכ"ל משרד החוץ) – ימלוא המצ"ב או יצורף צילום תיעוד הזיהוי שבוצע בחו"ל:

(1)  שם הנבדק      

(2)  התעודה המזהה שבאמצעותה זוהה הנבדק על ידי הנציג הקונסולרי       שמספרה      

(3)  פרטי נציגות ישראל שבה ניטלה הדגימה      

(4)  פרטי הנציג הקונסולרי שזיהה את הנבדק      

(5)  פרטי נוטל הדגימה      

(6)  תאריך נטילת הדגימה      

(7)  מקום נטילת הדגימה      

(8)  סוג הדגימה:       

(9)  התאריך שהומצאה בו הדגימה למעבדה      

  מצ"ב העתק המסמך המזהה ותצלום עדכני של הנבדק

  מצ"ב העתק תעודת הלידה (לגבי קטין שאין לו תעודה מזהה)

4.       במקרה שבו אחד הנבדקים הוא אדם שנפטר:

(1)  שם הנבדק שהוא נפטר:      

(2)  מס' תעודת הזהות של הנפטר:      

(3)  מועד הפטירה:      

(4)  אופן זיהוי הנפטר:      

(5)  אם הדגימה לא ניטלה במעבדה שבה בוצעה הבדיקה:

(א)   מקום נטילת הדגימה:      

(ב)   פרטי נוטל הדגימה:      

(ג)    תאריך תטילת הדגימה:      

(ד)   סוג הדגימה:      

(ה)   התאריך שהומצאה בו הדגימה למעבדה:      

5.       הוראות מיוחדות מבית המשפט:

נתן בית המשפט הוראות מיוחדות – פרט וציין את אופן ביצוען:      

6.       חתימת מנהל המעבדה:

     

     

     

תאריך

שם מלא

תפקיד במעבדה

חתימה

תוספת שלישית

(תקנה 4(א))

1.       מזכר ההבנות לשיתוף פעולה בגביית מזונות ילדים בין מדינת ישראל ובין ארצות הברית של אמריקה שנחתם ביום י"א בשבט התשס"ח (5 בפברואר 2008).

כ"ג באב התש"ע (3 באוגוסט 2010)                     יעקב נאמן

                                                                                           שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ע מס' 6920 מיום 18.8.2010 עמ' 1488.

[1] סמן ב-x במקומות המתאימים.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות