Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) (מס' 2), תש"ע-2010

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה

תוכן ענינים

סעיף 1

החלת לימוד חובה על כיתות י"א וי"ב

Go

2


צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) (מס' 2), תש"ע-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 29), התשס"ז-2007 (להלן – תיקון מס' 29), בהתייעצות עם שר התעסוקה המסחר והתעשייה, בהסכמת שר האוצר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, ובהתייעצות עם ועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן – חוק לימוד חובה), אני מצווה לאמור:

החלת לימוד חובה על כיתות י"א וי"ב

1.    הוראות חוק לימוד חובה והוראות סעיף 20 לחוק חינוך ממלכתי כנוסחן בתיקון מס' 29 יחולו על תלמידים בכיתות י"א וי"ב, המתגוררים ביישובים המפורטים להלן:

שמות היישובים

אשדוד

באר שבע

בקעת בית שאן

ג'דיידה-מכר

דיר חנא

זרזיר

חדרה

חוף אשקלון

טבריה

טירת כרמל

לקיה

מג'אר

עפולה

עראבה

קרית גת

י"ט באלול התש"ע (29 באוגוסט 2010)                        גדעון סער

                                                                                                         שר החינוך

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ע מס' 6925 מיום 1.9.2010 עמ' 1621.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות