Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש), תשע"א-2010

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – אספקת מים ברשויות

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – תעריפי מים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הספקת מים לפי תעריפים

Go

2

סעיף 3

מס ערך מוסף

Go

2

סעיף 4

חובת התשלום

Go

2

סעיף 5

משלוח החיוב

Go

2

סעיף 6

מועד החיוב

Go

2

סעיף 7

הצמדה וריבית

Go

2

סעיף 8

עדכון התעריפים

Go

2

סעיף 9

תעריפי קולחין לניצול מקומי

Go

3

סעיף 10

תעריפי קולחין לניצול בין אזורי

Go

3

סעיף 11

תעריפי קולחין באיכות בסיסית

Go

3

סעיף 12

חיוב מט"ש בתעריף קולחין

Go

3

סעיף 13

בירור מחלוקת, מתן הנחיות על ידי הממונה ועדיפותן

Go

3

סעיף 14

תחילה

Go

3

סעיף 15

הוראת מעבר

Go

3

סעיף 16

הוראת שעה

Go

3


כללי המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש), תשע"א-2010*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-112 לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 124יח(ד) לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הגדרות

1.       בכללים אלה –

          "אישור" – אישור לפי כללים אלה, לרבות לעניין התקופה, התנאים וזהות הגורם המאושר;

          "הממונה" – מנהל הרשות הממשלתית או מי שהוא מינה, מבין עובדי הרשות הממשלתית, להיות הממונה לעניין כללים אלה, כולם או מקצתם;

          "הסכם אספקה" – הסכם בין מט"ש לספק, המסדיר את תנאי האספקה ואת אחריות הצדדים לרבות לעניין אופן קליטת המים, דיווחים, מדידות, הסדרי תשלום או הסדרי חריגה באיכות, ולהוציא לעניין איכות המים עצמם, והכל בתנאי שהוראותיו אינן סותרות כללים אלה או את תקנות איכות מי קולחין;

          "הסכם עבר" – הסכמים שנחתמו בין מט"ש לספק לפני ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) כולל הארכות הסכם שנחתמו עד לאותו מועד;

          "מועצת הרשות" – מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כהגדרתה בסעיף 124טו לחוק;

          "מט"ש" – מי שמפיק מי קולחין, באמצעות מיתקן לטיפול בשפכים, על פי רישיון הפקה;

          "מי קולחין" – מי קולחין באיכות בסיסית ומי קולחין לאספקה;

          "מי קולחין באיכות בסיסית" – מי שסיפק מט"ש אשר לא חלה עליו החובה לייצר מי קולחין לאספקה או מים שסיפק אשר אינם עומדים באיכות הנדרשת למי קולחין לאספקה;

          "מי קולחין לאספקה" – מים באיכות השקיה חקלאית בלא מגבלות או מים באיכות הנדרשת להזרמה לנחלים, כמשמעותן בתקנות איכות מי קולחין;

          "מנהל הרשות הממשלתית" – כהגדרתו בסעיף 124יט לחוק;

          "מפעל השבה" – מערכת לאספקת מי קולחין ממט"ש, לצרכן קצה או לספק אחר;

          "סםק" – מי שמספק מי קולחין באמצעות מפעל השבה, לפי רישיון הפקה;

          "קולחין לניצול בין-אזורי" – מי קולחין ממט"ש המסופקים באמצעות ספק, לפי רישיון ההפקה, לספק אחר; ובלבד שתשתיות הספק האחר המאפשרות קליטת מי הקולחין ממקומות במרחק שלא יפחת מ-7 קילומטרים מהמט"ש;

          "קולחין לניצול מקומי" – מי קולחין ממט"ש המסופקים באמצעות ספק, לפי רישיון ההפקה, לצרכני קצה או לספק אחר אם תשתיות הספר האחר המאפשרות קליטת מי הקולחין ממוקמות במרחק של עד 7 קילומטרים מהמט"ש;

          "צרכן קצה" – מי שספק מספק לו מי קולחין לפי רישיון הפקה של הספק, בין אם שמו מופיע ברישיון ובין אם לאו ולמעט אם האספקה לפי הרישיון מתבצעת לספק אחר;

          "רישיון הפקה" – רישיון לפי סעיף 23 לחוק;

          "שפכים" – כהגדרתם בתקנות איכות מי קולחין;

          "תקופת החורף" – התקופה שבין 1 בנובמבר לבין 30 באפריל בכל שנה;

          "תקופת הקיץ" – התקופה שבין 1 במאי לבין 31 באוקטובר בכל שנה;

          "תקנות איכות מי קולחין" – תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010.

הספקת מים לפי תעריפים

2.       (א)  מט"ש לא יספק מי קולחין לספק אלא לפי כללים אלה ולתעריפים הנקובים בהם.

          (ב)  כללים אלה גוברים על כל הסכם שנעשה בין מט"ש לספק לפני תחילתם, זולת אם נקבע בכללים אלה אחרת.

מס ערך מוסף

3.       התעריפים הנקובים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

חובת התשלום

4.       ספק ישלם את התעריפים הנקובים בכללים אלה לפי חשבון שיגיש לו המט"ש, אשר יפרט את כמות ואיכות מי הקולחין שסופקו בפועל באותו חודש, לפי רישיון ההפקה.

משלוח החיוב

5.       המט"ש ישלח את החשבון לספק מדי חודש לגבי החודש שקדם לו ולא יאוחר מיום 15 בחודש.

מועד החיוב

6.       ספק ישלם את החשבון בתוך 21 ימים ממועד החיוב.

הצמדה וריבית

7.       כל עוד לא נקבע אחרת בהסכם אספקה, תשלום לפי כללים אלה שלא שולם במועד החיוב ישולם בתוספת הצמדה וריבית לפי סימן ד' בפרק רביעי לחוק.

עדכון התעריפים

8.       התעריפים הנקובים בכללים אלה יעודכנו לפי האמור להלן:

(1)  בדרך שבה מעודכנים התעריפים לדמי מים לפי סעיף 112א לחוק, בשינויים המחויבים לפי העניין;

(2)  באחד בינואר בכל שנה לפי הנוסחה הזו:

Ps = (Pa – Pw*B – pi*(1-A-B))/A

(3)  לעניין פסקה (2) –

"A" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת הקיץ בשנה הקודמת להקצאה, מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"B" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת החורף בשנה הקודמת להקצאה מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

הודעה תשע"ו-2015

"Pa" – 0.159 שקלים חדשים למטר מעוקב כפי שיעודכן מזמן לזמן, לפי פסקה (1);

"Ps" – התעריף הנקוב בסעיף 9(2) למי קולחין לאספקה בניצול מקומי בתקופת הקיץ;

"Pw" – התעריף הנקוב בסעיף 9(1) למי קולחין לאספקה בניצול מקומי בתקופת החורף;

"Pi" – התעריף הנקוב בסעיף 9(1) למי קולחין לאספקה בניצול בין-אזורי.

מיום 15.3.2011

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1421

(3) לעניין פסקה (2) –

"A" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת הקיץ בשנה הקודמת להקצאה, מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"B" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת החורף בשנה הקודמת להקצאה מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"Pa" – 0.15 0.151 שקלים חדשים למטר מעוקב כפי שיעודכן מזמן לזמן, לפי פסקה (1);

מיום 15.9.2011

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1422

(3) לעניין פסקה (2) –

"A" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת הקיץ בשנה הקודמת להקצאה, מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"B" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת החורף בשנה הקודמת להקצאה מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"Pa" – 0.151 0.154 שקלים חדשים למטר מעוקב כפי שיעודכן מזמן לזמן, לפי פסקה (1);

מיום 15.3.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1422

(3) לעניין פסקה (2) –

"A" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת הקיץ בשנה הקודמת להקצאה, מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"B" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת החורף בשנה הקודמת להקצאה מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"Pa" – 0.154 0.155 שקלים חדשים למטר מעוקב כפי שיעודכן מזמן לזמן, לפי פסקה (1);

מיום 15.9.2012

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7217 מיום 29.1.2013 עמ' 660

(3) לעניין פסקה (2) –

"A" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת הקיץ בשנה הקודמת להקצאה, מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"B" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת החורף בשנה הקודמת להקצאה מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"Pa" – 0.155 0.159 שקלים חדשים למטר מעוקב כפי שיעודכן מזמן לזמן, לפי פסקה (1);

מיום 15.9.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7305 מיום 13.11.2013 עמ' 244

(3) לעניין פסקה (2) –

"A" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת הקיץ בשנה הקודמת להקצאה, מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"B" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת החורף בשנה הקודמת להקצאה מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"Pa" – 0.159 0.161 שקלים חדשים למטר מעוקב כפי שיעודכן מזמן לזמן, לפי פסקה (1);

מיום 15.3.2014

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7525 מיום 30.6.2015 עמ' 1320

(3) לעניין פסקה (2) –

"A" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת הקיץ בשנה הקודמת להקצאה, מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"B" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת החורף בשנה הקודמת להקצאה מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"Pa" – 0.161 0.159 שקלים חדשים למטר מעוקב כפי שיעודכן מזמן לזמן, לפי פסקה (1);

מיום 15.9.2014

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7525 מיום 30.6.2015 עמ' 1320

(3) לעניין פסקה (2) –

"A" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת הקיץ בשנה הקודמת להקצאה, מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"B" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת החורף בשנה הקודמת להקצאה מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"Pa" – 0.159 0.161 שקלים חדשים למטר מעוקב כפי שיעודכן מזמן לזמן, לפי פסקה (1);

מיום 15.3.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7525 מיום 30.6.2015 עמ' 1320

(3) לעניין פסקה (2) –

"A" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת הקיץ בשנה הקודמת להקצאה, מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"B" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת החורף בשנה הקודמת להקצאה מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"Pa" – 0.161 0.157 שקלים חדשים למטר מעוקב כפי שיעודכן מזמן לזמן, לפי פסקה (1);

מיום 15.9.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7571 מיום 12.11.2015 עמ' 165

(3) לעניין פסקה (2) –

"A" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת הקיץ בשנה הקודמת להקצאה, מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"B" – החלק בכמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו בהקצאה לניצול מקומי בתקופת החורף בשנה הקודמת להקצאה מתוך כלל כמות מי קולחין לאספקה אשר סופקו כדין בשנה האמורה;

"Pa" – 0.157 0.159 שקלים חדשים למטר מעוקב כפי שיעודכן מזמן לזמן, לפי פסקה (1);

תעריפי קולחין לניצול מקומי הודעה תשע"ו-2015

9.       בעד מי קולחין לאספקה לניצול מקומי, ישלם ספק את התעריפים הנקובים בסעיף זה:

(1)  בתקופת החורף – 0.021 שקלים חדשים למטר מעוקב;

(2)  בתקופת הקיץ – 0.297 שקלים חדשים למטר מעוקב.

מיום 15.3.2011

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1421

(2) בתקופת הקיץ – 0.280 0.282 שקלים חדשים למטר מעוקב.

מיום 15.9.2011

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1422

(2) בתקופת הקיץ – 0.282 0.287 שקלים חדשים למטר מעוקב.

מיום 15.3.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1422

(2) בתקופת הקיץ – 0.287 0.288 שקלים חדשים למטר מעוקב.

מיום 15.9.2012

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7217 מיום 29.1.2013 עמ' 661

(1) בתקופת החורף – 0.020 0.021 שקלים חדשים למטר מעוקב;

(2) בתקופת הקיץ – 0.288 0.295 שקלים חדשים למטר מעוקב.

מיום 15.9.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7305 מיום 13.11.2013 עמ' 244

(2) בתקופת הקיץ – 0.295 0.300 שקלים חדשים למטר מעוקב.

מיום 15.3.2014

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7525 מיום 30.6.2015 עמ' 1320

(2) בתקופת הקיץ – 0.300 0.298 שקלים חדשים למטר מעוקב.

מיום 15.9.2014

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7525 מיום 30.6.2015 עמ' 1320

(2) בתקופת הקיץ – 0.298 0.300 שקלים חדשים למטר מעוקב.

מיום 15.3.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7525 מיום 30.6.2015 עמ' 1320

(2) בתקופת הקיץ – 0.300 0.293 שקלים חדשים למטר מעוקב.

מיום 15.9.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7571 מיום 12.11.2015 עמ' 165

(2) בתקופת הקיץ – 0.293 0.297 שקלים חדשים למטר מעוקב.

תעריפי קולחין לניצול בין-אזורי הודעה תשע"ג-2013

10.    בעד מי קולחין לאספקה לניצול בין-אזורי, ישלם ספק תעריף בסך – 0.021 שקלים חדשים למטר מעוקב.

מיום 15.9.2012

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7217 מיום 29.1.2013 עמ' 661

10. בעד מי קולחין לאספקה לניצול בין-אזורי, ישלם ספק תעריף בסך – 0.020 0.021 שקלים חדשים למטר מעוקב.

תעריפי קולחין באיכות בסיסית

11.    בעד מי קולחין באיכות בסיסית, יחויב הספק בתעריף – 0 שקלים למטר מעוקב.

חיוב מט"ש בתעריף קולחין

12.    על אף האמור בכללים אלה, מט"ש המנוי בתוספת הראשונה, אשר ועדת החריגים, כמשמעותה בתקנה 5 לתקנות איכות מי קולחין, אישרה לגביו הקלה שבשלה השפכים המטופלים במט"ש אינם עומדים באיכות השקייה חקלאית בלא מגבלות ונוסף על כך קיבל הספק, את אישור הממונה לטפל במי הקולחין ולהביאם לאיכות מי קולחין לאספקה, יחולו לגביו, לפי בחירתו, ולגבי הכמויות הנקובות בתוספת, אחד מאלה:

הודעה תשע"ו-2015

(1)  המט"ש ישלם לספק 0.159 שקלים חדשים למטר מעוקב ויחולו לגביו סעיפים 2 עד 8 בשינויים המחויבים;

(2)  יראו את המט"ש כמספק מי קולחין באיכות בסיסית, לפי כללים אלה.

מיום 15.3.2011

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1422

(1) המט"ש ישלם לספק 0.15 0.151 שקלים חדשים למטר מעוקב ויחולו לגביו סעיפים 2 עד 8 בשינויים המחויבים;

מיום 15.9.2011

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1422

(1) המט"ש ישלם לספק 0.151 0.154 שקלים חדשים למטר מעוקב ויחולו לגביו סעיפים 2 עד 8 בשינויים המחויבים;

מיום 15.3.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1422

(1) המט"ש ישלם לספק 0.154 0.155 שקלים חדשים למטר מעוקב ויחולו לגביו סעיפים 2 עד 8 בשינויים המחויבים;

מיום 15.9.2012

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7217 מיום 29.1.2013 עמ' 661

(1) המט"ש ישלם לספק 0.155 0.159 שקלים חדשים למטר מעוקב ויחולו לגביו סעיפים 2 עד 8 בשינויים המחויבים;

מיום 15.9.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7305 מיום 13.11.2013 עמ' 244

(1) המט"ש ישלם לספק 0.159 0.161 שקלים חדשים למטר מעוקב ויחולו לגביו סעיפים 2 עד 8 בשינויים המחויבים;

מיום 15.3.2014

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7525 מיום 30.6.2015 עמ' 1320

(1) המט"ש ישלם לספק 0.161 0.159 שקלים חדשים למטר מעוקב ויחולו לגביו סעיפים 2 עד 8 בשינויים המחויבים;

מיום 15.9.2014

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7525 מיום 30.6.2015 עמ' 1320

(1) המט"ש ישלם לספק 0.159 0.161 שקלים חדשים למטר מעוקב ויחולו לגביו סעיפים 2 עד 8 בשינויים המחויבים;

מיום 15.3.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7525 מיום 30.6.2015 עמ' 1320

(1) המט"ש ישלם לספק 0.161 0.157 שקלים חדשים למטר מעוקב ויחולו לגביו סעיפים 2 עד 8 בשינויים המחויבים;

מיום 15.9.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7571 מיום 12.11.2015 עמ' 165

(1) המט"ש ישלם לספק 0.157 0.159 שקלים חדשים למטר מעוקב ויחולו לגביו סעיפים 2 עד 8 בשינויים המחויבים;

בירור מחלוקת, מתן הנחיות על ידי הממונה ועדיפותן

13.    (א)  נתגלעו חילוקי דעות בדבר מחיר מי קולחין המסופקים במדידה, רשאי ספק או מט"ש, לפנות לממונה להכרעה במחלוקת; הממונה יפעל בפנייה זו לפי סעיף 8(א) עד (ד) לחוק מדידת מים, התשט"ו-1955.

          (ב)  סבר הממונה, כתוצאה מפנייה לפי סעיף קטן (א) או מכל סיבה אחרת, כי יש צורך להסדיר תנאים בהסכם האספקה או את אחריות הצדדים שאינם מפורטים בכללים אלה, לרבות לעניין אופן קליטת המים, דיווחים, מדידות, הסדרי תשלום או הסדרי חריגה באיכות, ולהוציא לעניין איכות המים עצמם, כלפי ספק או מט"ש, רשאי הוא, ליתן הנחיה לגביהם ולגבי כל פעולה הנובעת ממנה.

          (ג)   הנחה הממונה כאמור, יראו את הנחייתו, כתנאי ברישיון, והיא תגבור על תנאיי הסכם אספקה.

תחילה

14.    תחילתם של כללים אלה באחד בחודש שלאחר יום פרסומם (להלן – יום התחילה).

הוראת מעבר

15.    על אף האמור בסעיף 2 –

(א)  הממונה יהיה רשאי לאשר הסכם עבר, בתנאים הקבועים בסעיף קטן (ב), ובלבד שהובא לאישורו על ידי הספק או המט"ש בתוך ארבעה חודשים מיום התחילה.

(ב)  שוכנע הממונה כי תשלום או חלף תשלום בעד מי קולחין לאספקה הקבועים בהסכם עבר סבירים או מוצדקים בנסיבות העניין, רשאי הוא לאשר את ההסכם ובלבד שלא יאשרו לתקופה שעולה במצטבר על 15 שנים או שעולה על תקופת הסכם העבר, לפי המוקדם; אישר הממונה כאמור, יראו את הסכם העבר שאישר, בתנאים שאישר או שקבע, כמחייבים ובאים במקום ההוראות שנקבעו לגביהם בכללים אלה.

הוראת שעה

16.    על אף האמור בסעיף 1, עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) יראו מט"ש כאילו סיפק מים לפי רישיון הפקה, גם אם אין בידו רישיון כאמור.

התוספת הראשונה

1.       מט"ש השפד"ן – 130,000,000 מטרים מעוקבים לשנה.

2.       מט"ש כרמיאל – 8,700,000 מטרים מעוקבים לשנה.

3.       מט"ש תנובות – 2,000,000 מטרים מעוקבים לשנה.

כ' באלול התש"ע (30 באוגוסט 2010)                   אורי שני

                                                                          יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית

                                                                                           למים ולביוב

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6928 מיום 15.9.2010 עמ' 25.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7141 מיום 11.7.2012 עמ' 1421 – הודעה תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7217 מיום 29.1.2013 עמ' 660 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 15.9.2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7305 מיום 13.11.2013 עמ' 243 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 15.9.2013.

ק"ת תשע"ה מס' 7525 מיום 30.6.2015 עמ' 1320 – הודעה תשע"ה-2015; ר' סעיף 1 לענין תחילה.

ק"ת תשע"ו מס' 7571 מיום 12.11.2015 עמ' 165 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 15.9.2015.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות