נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הנמלים (מעגנות), תשע"א-2010

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – ספנות ונמלים – הכרזת נמל

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק שני: הוראות סדר כלליות

Go

4

 

סימן א': השימוש בשטחי המעגנה ובמיתקניה

Go

4

סעיף 2

הגבלת השימוש במיתקני המעגנה

Go

4

סעיף 3

הגבלת כניסה דרך היבשה

Go

4

סעיף 4

הקמת מיתקן ימי

Go

4

סעיף 5

פירוק מיתקן ימי שהוקם בלא אישור

Go

4

סעיף 6

איסור בנייה

Go

5

 

סימן ב': התנהגות אנשים במעגנה

Go

5

סעיף 7

מודעות ברציף ועל כלי שיט

Go

5

סעיף 8

איסור דיג

Go

5

סעיף 9

שחייה, צלילה ופעילות ספורט ימי

Go

5

 

סימן ג': הפעלת עסק למתן שירותים ימיים במעגנה

Go

5

סעיף 10

הגדרה

Go

5

סעיף 11

היתר להפעלת עסק

Go

5

סעיף 12

הגבלת ההפעלה של עסק

Go

6

 

פרק שלישי: סדרי כניסה ויציאה של כלי שיט מהמעגנה

Go

6

סעיף 13

חובת הודעה

Go

6

סעיף 14

הכוונת כלי שיט

Go

6

סעיף 15

נתיבים מסומנים

Go

6

סעיף 16

איסור כניסה ויציאה

Go

6

 

פרק רביעי: פעילות כלי שיט במעגנה

Go

6

סעיף 17

עגינת כלי שיט

Go

6

סעיף 18

מקום עגינה ואמצעי עגינה ובטיחות

Go

7

סעיף 19

תנועת כלי שיט במעגנה

Go

7

סעיף 20

דרישת ביטוח

Go

7

סעיף 21

אמצעי קשירה ודיפון

Go

7

סעיף 22

מניעת נזק במעגנה

Go

7

 

פרק חמישי: בטיחות במעגנה

Go

7

סעיף 23

איסור סיכון לאש

Go

7

סעיף 24

כיבוי דליקות

Go

7

סעיף 25

הרחקת כלי שיט

Go

7

 

פרק שישי: מניעת זיהום המעגנה

Go

8

סעיף 26

הגדרה

Go

8

סעיף 27

מניעת זיהום

Go

8

סעיף 28

איסור צביעה  ב T.B.T.

Go

8

סעיף 29

שפכים

Go

8

סעיף 30

פסולת

Go

8

סעיף 31

מניעת מפגעים

Go

8

 

פרק שביעי: חובות מפעיל מעגנה

Go

8

סעיף 32

מתן שירותי עגינה

Go

8

סעיף 33

חובות מפעיל מעגנה

Go

9

סעיף 34

נתיבי כניסה ויציאה

Go

9

סעיף 35

עומק המים

Go

9

סעיף 36

ציוד חירום והצלה

Go

9

סעיף 37

אמצעי הגנה ומיגון

Go

9

סעיף 38

אמצעי הספנה

Go

9

סעיף 39

האזנה לקשר

Go

9

סעיף 40

מידע

Go

9

סעיף 41

תאורה

Go

10

סעיף 42

מערכת כיבוי אש

Go

10

סעיף 43

חשמל ומים

Go

10

סעיף 44

תדלוק

Go

10

סעיף 45

שירותים ומקלחות

Go

10

סעיף 46

מיתקני קליטה

Go

10

סעיף 47

ציוד זיהום ים

Go

10

סעיף 48

התייעצות עם מפקח למניעת זיהום הים

Go

10

סעיף 49

תכנית מוכנות למקרי חירום

Go

10

סעיף 50

דיווח לממונה על הנמלים

Go

10

סעיף 51

הפסקת פעילות

Go

11

 

פרק שמיני: הוראות כלליות

Go

11

סעיף 52

תשלומים למפעיל המעגנה

Go

11

סעיף 53

תשלומים כתנאי להשטה

Go

11

סעיף 54

ערר

Go

11

סעיף 55

נטילת סמכות

Go

11

סעיף 56

אכיפת הוראות

Go

11

סעיף 57

הודעות לימאים

Go

12

סעיף 58

סמכויות מפקח למניעת זיהום הים

Go

12

סעיף 59

שמירת דינים

Go

12

סעיף 60

תחילה

Go

12

סעיף 61

הוראות מעבר

Go

12

 


תקנות הנמלים (מעגנות), תשע"א-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – הפקודה), בהתייעצות עם שר הבריאות לפי סעיף 60(1)(יא) לפקודה, על פי הצעת רשות הספנות והנמלים לפי סעיף 32(א) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "אנייה", "כלי שיט" ו"מפקח כלי שיט" – כהגדרתם בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982 (להלן – תקנות הבטיחות);

           "אופנוע ים" ו"כלי שיט קטן" – כהגדרתם בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998;

           "בעל כלי שיט" – לרבות חוכר כלי שיט או סוכנו או מי שהוסמך מטעם כל אחד מהם;

           "גל ירכתיים" – גל השובל הנוצר בירכתי כלי השיט בעת השטתו;

           "השר" – שר התחבורה והבטיחות בדרכים;

           "מי שיפוליים" – כל נוזל המצטבר במחסנים, בחדר המשאבות, בחדר המכונות, או בכל מקום אחר בתחתית כלי שיט;

           "מיקשר" – מערכת לריתוק כלי שיט המוצבת בים;

           "מיתקן ימי" – מיתקן או כלי שיט המוצב בים באופן קבוע, לרבות באמצעות עמודים, מערכת עוגנים או כל אמצעי אחר, כגון: שובר גלים, מיקשר, רציף, מצוף, דוברה וכן צינורות או כבלים העוברים בים;

           "מנהל מעגנה" – מי שהשר מינהו למנהל נמל שהוא מעגנה, לפי המלצת מפעיל המעגנה, ובלבד שהוא בעל הכשרה וידע מספקים בתחום הימי לפי אמות מידה שהציב הממונה על הנמלים;

           "מספנה" – מקום המשמש לבנייתם, תיקונם, שיפוצם או תחזוקתם של כלי שיט, מיתקן ימי, ציודם או אבזריהם;

           "מעגנה" – נמל או חלק מנמל אשר נועד לשמש בעיקר לעגינתם של כלי שיט קטנים, תיקונם, שיפוצם או הספנתם כמפורט בתוספת;

           "מפעיל מעגנה" – מי שבעל זכות במקרקעין מסר לידיו את הזכות להפעילם כמעגנה;

תק' תשפ"א-2020

           "מפקח למניעת זיהום הים" – מפקח כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם-1980, ומפקח לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011, שהוסמך לעניין פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם-1980;

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8899 מיום 16.11.2020 עמ' 449

החלפת הגדרת "מפקח למניעת זיהום הים"

הנוסח הקודם:

"מפקח למניעת זיהום הים" – מפקח שמונה לפי סעיף 6 לפקודת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם-1980;

           "משיט" – מי שבידו הפיקוד על כלי שיט;

           "נמל" – מקום שהכריז עליו השר לפי סעיף 2 לפקודה;

           "סד"ג" – סירה או ספינה בעלת רישיון לעסוק בדיג שניתן לפי תקנה 2א לתקנות הדיג, 1937, למעט רישיון דיג ספורטיבי;

           "עגינה" – כל אחד מאלה:

(1)   ריתוק כלי שיט לקרקעית הים או לרציף באמצעות עוגן, חבלים, כבלים או כל אמצעי קשירה אחר;

(2)   ריתוק כלי שיט לכלי שיט הנמצא במצב עגינה כאמור בפסקה (1);

           "צמדת ים" – בעל חי ימי הנצמד לתחתית גוף כלי שיט ויוצר בית גידול;

           "רכב" – כמשמעותו בפקודת התעבורה;

           "רציף" – לרבות מזח ומיקשר;

תק' תשפ"א-2020

           "הרשות הארצית לכבאות והצלה" – רשות הכבאות וההצלה כהגדרתה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8899 מיום 16.11.2020 עמ' 449

החלפת הגדרת "רשות כבאות" בהגדרת "הרשות הארצית לכבאות והצלה"

הנוסח הקודם:

"רשות כבאות" – כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959;

           "שירותים ימיים" – שירות לכלי שיט או באמצעות כלי שיט הניתן במעגנה או ממעגנה שהוא אחד מאלה:

(1)   מספנה;

(2)   בית ספר לצלילה;

(3)   השכרת כלי שיט;

(4)   תדלוק כלי שיט;

           "שמן" – כהגדרתו בתקנות הנמלים (טעינה ופריקה של שמנים), התשל"ו-1976, ולרבות נוזל קירור של מנועים, ממיסים וכימיקלים המשמשים לניקוי חלקי מכונות;

           "שמן משומש" – שמן שכתוצאה משימוש, אחסנה, טלטול או סיבה דומה נעשה בלתי ראוי לשימוש לצורכי סיכה, בידוד וכיוצא באלה, ולרבות שאריות שמן שנאגרו שמסנן משומש;

           "שפכים" – שפכים סניטריים, מי שיפוליים, שמן ושמן משומש;

           "שפכים סניטריים" – פסולת נוזלית שמקורה בשירותים הסניטריים או במטבח של כלי השיט.

פרק שני: הוראות סדר כלליות

סימן א': השימוש בשטחי המעגנה ובמיתקניה

הגבלת השימוש במיתקני המעגנה

2.       (א)  הממונה על הנמלים רשאי להורות למנהל מעגנה לסגור כל שער, כביש, שובר גלים, רציף, או כל מיתקן אחר בתחום המעגנה או כל חלק ממנו, וכן לאסור שימוש בו או להתירו, בתנאים ולתקופה שיורה, אם הדבר דרוש, לדעתו, מטעמי בטיחות השיט, הגנה על הסביבה הימית, או לצורך התפעול התקין והבטיחותי של המעגנה.

           (ב)  אין בסמכותו של הממונה על הנמלים לפי תקנת משנה (א), כדי לגרוע מחובותיו של מפעיל המעגנה לדאוג, בתור בעל הזכות במקרקעין, לתקינות מיתקני המעגנה.

הגבלת כניסה דרך היבשה

3.       בכפוף להוראות חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004, מנהל מעגנה רשאי להגביל או לאסור כניסת בני אדם, בעלי חיים ורכב אל שטח המעגנה או כל חלק ממנה אם הדבר דרוש, לדעתו, מטעמי בטיחות השיט או הגנה על הסביבה הימית או לצורך התפעול התקין של המעגנה.

הקמת מיתקן ימי

4.       (א)  בתקנה זו –

           "המבקש" – מי שמבקש להקים מיתקן ימי;

           "הקמת מיתקן ימי" – לרבות הקמת כל חלק של מיתקן ימי, וכן כל שינוי או תיקון בו.

           (ב)  לא יקים אדם מיתקן ימי בתחומי מעגנה, אלא אם כן קיבל אישור לכך מאת מנהל המעגנה, ובהתאם לתנאי האישור.

           (ג)   מנהל המעגנה לא יאשר את הקמתו של מיתקן ימי אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

(1)   המבקש הגיש לממונה על הנמלים תכניות הנדסיות מפורטות להקמת המיתקן הימי ואלה אושרו בידו;

(2)   המבקש הגיש לממונה על הנמלים תכנית מפורטת לתחזוקת המיתקן הימי, העונה על צורכי הבטיחות, והתכנית אושרה בידו;

(3)   המבקש הגיש לממונה על הנמלים היתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 – אם הקמת המיתקן הימי טעונה היתר כאמור.

           (ד)  מנהל המעגנה רשאי לכלול באישור הקמת המיתקן הימי תנאים לפיקוח על הקמתו ותחזוקתו.

פירוק מיתקן ימי שהוקם בלא אישור

5.       (א)  הקים אדם, שינה או תיקן מיתקן ימי או חלק ממנו בתחום המעגנה, בלא אישור מנהל המעגנה או בניגוד לתנאי האישור, חייב אותו אדם לפרק את שהוקם, שונה או תוקן כאמור, בתוך 30 ימים מיום שקיבל על כך הוראה בכתב מאת מנהל המעגנה.

           (ב)  הורה מנהל המעגנה על פירוק מיתקן ימי כאמור בתקנת משנה (א), ואותו אדם לא ביצע את ההוראה, רשאי מנהל המעגנה, באישור הממונה על הנמלים, לפרק את שהוקם, שונה או תוקן כאמור.

           (ג)   אישור הממונה על הנמלים לפי תקנת משנה (ב) יינתן אם פירוק המיתקן הימי דרוש, לדעתו, מטעמי בטיחות השיט או למניעת זיהום המעגנה או לצורך תפעולה התקין של המעגנה, ולאחר שניתנה לאותו אדם הזדמנות להביא את טענותיו לפניו; באישור כאמור יורה הממונה על הנמלים על דרך פירוק המיתקן הימי באופן שתובטח פגיעה מזערית בקניין של אותו אדם.

איסור בנייה

6.       לא יקים אדם, מבנה או מיתקן כלשהו במעגנה, ולא יעשה כל שינוי או תיקון בהם, אלא אם כן קיבל אישור מאת מנהל המעגנה שהדבר לא יפריע לתפעולה התקין של המעגנה, והדבר נעשה בהתאם להוראות כל דין.

סימן ב': התנהגות אנשים במעגנה

מודעות ברציף ועל כלי שיט

7.       ראה מנהל המעגנה כי כרזה, מודעה או פרסום אחר המוצבים ברציף או על כלי שיט פוגעים בבטיחות השיט במעגנה, רשאי הוא לשם הבטחת בטיחות השיט, להורות למי שהציבם כאמור, או לבעל כלי השיט, לפי העניין, על הסרתם, או הזזתם, ואותו אדם חייב למלא אחר הוראות מנהל המעגנה שניתנו כאמור.

איסור דיג

8.       (א)  לא ידוג אדם בחכה בתחום מעגנה, אלא ברשות מנהל המעגנה ובתנאים שהתנה לצורך הבטחת בטיחות השיט והשמירה על תקינות התעבורה הימית במעגנה.

           (ב)  לא יפרוש אדם במימי המעגנה רשת דייגים או ציוד דיג אחר.

           (ג)   לא יפרוק אדם דגים או ציוד דיג בתחום מעגנה, אלא באישור מנהל המעגנה; הוראה זו לא תחול בנמל טבריה, נמל יפו, נמל עכו, ומעגן "שביט" בנמל חיפה.

           (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (ג), ראה הממונה על הנמלים כי קיימים במעגנה מקומות עגינה פנויים, וכי אין מניעה תפעולית לשימוש של סד"ג באותו רציף, רשאי הוא להורות למנהל המעגנה להקצות רציף במעגנה באורך של עד 50 מטרים לפריקת דגים וציוד דיג, בהתאם לתנאים שהורה עליהם הממונה על הנמלים; ניתנה הוראה כאמור, מנהל המעגנה לא יקצה את הרציף כאמור לעגינה קבועה של כלי שיט אלא אם כן הורה הממונה על הנמלים אחרת אם ראה שאין ביקוש לשימוש סד"גים  ברציף או מטעמים מיוחדים שיפרט.

           (ה)  משיט סד"ג או איש צוות סד"ג –

(1)   יפרוק דגים או ציוד דיג אך ורק ברציף שהוקצה לו לצורך כך על ידי מנהל המעגנה ובהתאם לתנאים שהתנה מנהל המעגנה;

(2)   לא ישאיר דגים או ציוד דיג ועל הרציף בלא השגחה;

(3)   לא יניח דגים או ציוד דיג על הרציף באופן המפריע למעבר הבטוח בו;

(4)   בעזיבתו את המעגנה יבטיח כי כל ציוד הדיג וציוד הסד"ג פונו מהרציף והרציף נשאר נקי ומוכן לשימוש.

           (ו)   לעניין תקנה זו, "דג" – כהגדרתו בפקודת הדיג, 1937.

שחייה, צלילה ופעילות ספורט ימי

9.       (א)  לא יכניס אדם למימי המעגנה בעל חיים.

           (ב)  לא יצלול אדם ולא יטבול במים בתחום מעגנה, אלא במקום ובאופן שאישר לו מנהל המעגנה ובתנאים שהתנה להבטחת בטיחות השיט והשמירה על תקינות התעבורה הימית במעגנה.

           (ג)   לא ישיט אדם כלי שיט בפעילות של גלישה, חתירה, הפלגה באופנוע ים, או ספורט ימי אחר בתחום המעגנה, אלא במקום ובאופן שאישר לו מנהל המעגנה ובתנאים שנתנה להבטחת בטיחות השיט והשמירה על תקינות התעבורה הימית במעגנה.

סימן ג': הפעלת עסק למתן שירותים ימיים במעגנה

הגדרה

10.     בסימן זה, "עסק" – עסק למתן שירותים ימיים (להלן – שירות) בתחום המעגנה.

היתר להפעלת עסק

11.     לא יתיר מפעיל מעגנה את הפעלתו או את קיומו של עסק ולא יתקשר בהסכם המאפשר את הפעלתו או את קיומו של עסק, אלא אם כן וידא כי מתקיימים בו כל אלה:

(1)  הממונה על הנמלים אישר כי השירות שניתן במסגרת העסק תואם את אופי פעילות המעגנה וכי העסק ערוך ומצויד לשמור על בטיחותם של העוסקים במתן השירות, של מקבלים השירות ושל בני אדם אחרים הנמצאים במעגנה, ולפי התנאים שהתנה;

(2)  לכלי השיט או למיתקנים הימיים המשמשים במתן השירות ניתנו כל הרישיונות, התעודות וההיתרים הדרושים לפי הפקודה;

(3)  לכל משתתף בהפעלת כלי שיט המשמש במתן השירות, תעודת הסמכה תקפה לפי חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973;

(4)  העסק מבוטח מפני נזקי צד שלישי שייגרמו עקב מתן השירות;

(5)  קבע הממונה על הנמלים כי השירות עלול לגרום לזיהום מי המעגנה – ננקטו כל האמצעים למניעת זיהום שדרש המפקח למניעת זיהום הים.

הגבלת ההפעלה של עסק

12.     (א)  ראה מנהל המעגנה כי בשירות של עסק שהפעלתו הותרה לפי תקנה 11 לא מתקיים אחד או יותר מן האמור בה, רשאי לאסור את המשך פעילותו, לאחר שנתן לבעל העסק הזדמנות להביא את טענותיו לפניו, עד שיקיים את כל הוראות אותה תקנה.

           (ב)  מפעיל המעגנה יקבע בחוזה עם בעל עסק כי הוא מתחייב בקיום כל הוראות מנהל המעגנה על פי סימן זה.

פרק שלישי: סדרי כניסה ויציאה של כלי שיט מהמעגנה

חובת הודעה

13.     משיט כלי שיט שאינו עוגן במעגנה דרך קבע, לא ישיט את כלי השיט שבפיקודו לתחום מעגנה אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

(1)  לפני כניסתו למעגנה קיבל את אישור מנהל המעגנה לכך;

(2)  לדעתו מצב חירום מחייבו להיכנס למעגנה בלא הודעה מראש.

הכוונת כלי שיט

14.     משיט כלי שיט שאינו עוגן במעגנה דרך קבע, רשאי, טרם כניסתו לתחומי המעגנה, לבקש סיוע ממנהל המעגנה בהכוונת כלי השיט בכניסה למעגנה ובעגינתו בה, ומנהל המעגנה חייב לסייע בהכוונה כמבוקש; בתקנה זו, "הכוונה" – באמצעות תקשורה, סימון אורות, כלי שיט מלווה או כל אמצעי אחר לפי שיקול דעתו של מנהל המעגנה.

נתיבים מסומנים

15.     משיט לא ייכנס למעגנה ולא יצא מתחומה אלא לפי נתיבי הכניסה והיציאה מהמעגנה, שסימן מפעיל המעגנה, כאמור בתקנה 34.

איסור כניסה ויציאה

16.     מנהל המעגנה רשאי לאסור על כניסה ויציאה של כלי שיט מהמעגנה, אם הדבר דרוש מטעמי בטיחות השיט, וכל עוד הדבר דרוש כאמור.

פרק רביעי: פעילות כלי שיט במעגנה

עגינת כלי שיט

17.     (א)  לא יעגון כלי שיט במעגנה, ולא יתיר מפעיל מעגנה עגינת כלי שיט במעגנה, אם נתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן, זולת אם אישר הממונה על הנמלים את עגינתו, לתקופה ובתנאים שהתנה –

(1)   אם השטת כלי השיט טעונה רישיון שיט או היתר שיט לפי תקנות הבטיחות – בעל כלי השיט או משיטו לא הציג למפעיל המעגנה רישיון שיט או היתר שיט בר-תוקף;

(2)   מפקח כלי שיט הודיע למפעיל המעגנה כי כלי השיט אינו כשיר לשיט.

           (ב)  לא תעגון אנייה במעגנה ולא יתיר מפעיל מעגנה עגינת אנייה במעגנה אלא באישור הממונה על הנמלים.

           (ג)   לא יעגון כלי שיט בתחום המעגנה בנתיב שיט או במקום המפריע לגישה לכל רציף או מיתקן אחר של המעגנה, אלא באישור מנהל המעגנה.

           (ד)  לא יטיל משיט עוגן בתחומי מעגנה, אלא בהיתר מראש ממנהל המעגנה, זולת אם נועדה הטלת העוגן למנוע סכנה של ממש לחיי אדם או לכלי השיט.

           (ה)  עגן כלי שיט במעגנה בניגוד להוראות תקנות משנה (א) עד (ד), כולן או מקצתן, רשאי מנהל המעגנה להורות לבעל כלי השיט ולמשיטו על הרחקת כלי השיט מתחום המעגנה, או העברתו למקום עגינה אחר.

מקום עגינה ואמצעי עגינה ובטיחות

18.     (א)  מנהל המעגנה יורה למשיט על מקום העגינה המיועד לו ואמצעי העגינה שהוא חייב בהם, ולא יעגון כלי שיט בכל מקום במעגנה אלא בהיתר כאמור מאת מנהל המעגנה.

           (ב)  מנהל המעגנה, באישור הממונה על הנמלים, רשאי להורות כי בכלי שיט ובטיחות העוגן במעגנה תובטח שהייתם של אנשי צוות במספר מספיק לצורך שמירה על בטיחות כלי השיט ואפשרות תמרונו.

תנועת כלי שיט במעגנה

19.     (א)  לא יניע אדם ולא יתמרן כלי שיט במעגנה באופן העלול לסכן חיי אדם או לגרום נזק לכלי שיט, למיתקני המעגנה או לכל רכוש אחר במעגנה.

           (ב)  מנהל המעגנה, באישור הממונה על הנמלים, יורה על מהירות השיט המותרת במעגנה; לא ישיט אדם כלי שיט במהירות העולה על המהירות המותרת שנקבעה כאמור, ובכל מקרה ישיט את כלי השיט בלא ליצור גל ירכתיים, ובהתאמה לתנאי מזג האוויר, עומק המים וכללי הימאות הטובה.

           (ג)   לא ישיט אדם בתחום מעגנה כלי שיט שמותקנים בו גם מנוע וגם מפרשים, באמצעות מפרשים בלבד, אלא באישור מנהל המעגנה.

דרישת ביטוח

20.     (א)  מנהל המעגנה רשאי לאסור את כניסתו של כלי שיט למעגנה או את עגינתה בה אם לא הוכיח בעל כלי השיט או מי מטעמו כי כלי השיט מבוטח מפני אחריותו למשיית כלי שיט שטבע או עלה על שרטון בתחום המעגנה, לפי פרק ד' לפקודה, או שהופקדה בידיו ערבות בנקאית או פיקדון לפיצוי מפני אחריותו כאמור, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב).

           (ב)  הסכום המזערי לכיסוי חבות הפוליסת ביטוח, ערבות בנקאית או פיקדון לפי תקנת משנה (א) יהיה כמפורט להלן, בהתאם לאורך כלי השיט:

                                                                               סכום הביטוח או הערבות הבנקאית או הפיקדון

        אורך כלי השיט הקבוע ברישיון השיט                        המערי הנדרש בשקלים חדשים

עד 8 מטר                                                                    200,000

מעל 8 מטר ועד 14 מטר                                                 350,000

מעל 14 מטר ומעלה                                                      500,000

אמצעי קשירה ודיפון

21.     (א)  משיט כלי שיט העוגן במעגנה יבטיח כי אמצעי הקשירה והדיפון של כלי השיט יהיו במספר הדרוש ובמצב ההולם את תנאי מזג האוויר.

           (ב)  מנהל המעגנה רשאי לתת הוראות למשיט כלי שיט בדבר ציוד קשירה ודיפון שיתקין בכלי השיט בתוך המועד שיורה; לא קיים המשיט הוראה כאמור, יקיים אותה מנהל המעגנה ויחייב את המשיט בהוצאות ההתקנה.

מניעת נזק במעגנה

22.     (א)  בעל כלי שיט או משיטו יעשה כל שביכולתו כדי למנוע כל נזק העלול להיגרם לרציף, למיתקן אחר או לכלי שיט שבמעגנה עקב תנועה או עגינה של כלי השיט.

           (ב)  משיט יודיע מיד למפעיל המעגנה ולמנהל המעגנה על כל נזק שגרם כלי שיט לרציף, מיתקן אחר, או כלי שיט שבמעגנה.

פרק חמישי: בטיחות במעגנה

איסור סיכון לאש

23.     (א)  לא יעשן אדם ולא ישתמש באש מסוג כלשהו במעגנה, במקומו שהעישון או השימוש באש כאמור נאסר בידי מנהל המעגנה.

           (ב)  לא יבצע אדם עבודות הלחמה, ריתוך, חיתוך או ליטוש באש או באופן העלול לגרום גצים, ברציף, על כלי השיט או בכל מקום אחר במעגנה, אלא ברשות מנהל המעגנה ובהתקיים התנאים המוקדמים שהורה מנהל המעגנה לגבי עבודות כאמור.

כיבוי דליקות

24.     (א)  מנהל מעגנה רשאי לנקוט את כל האמצעים הנראים לו לכיבויה או לצמצומה של דליקה בכלי שיט, ברציף או במקום כלשהו במעגנה.

תק' תשפ"א-2020

           (ב)  פרצה דליקה בכלי שיט, יודיע על כך המשיט או בעל כלי השיט, במהירות האפשרית באמצעים שעומדים לרשותו, למנהל המעגנה ולרשות הארצית לכבאות והצלה; חובת הודעה כאמור תחול על המשיט אף אם הדליקה כובתה.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8899 מיום 16.11.2020 עמ' 449

(ב) פרצה דליקה בכלי שיט, יודיע על כך המשיט או בעל כלי השיט, במהירות האפשרית באמצעים שעומדים לרשותו, למנהל המעגנה ולרשות הכבאות ולרשות הארצית לכבאות והצלה; חובת הודעה כאמור תחול על המשיט אף אם הדליקה כובתה.

הרחקת כלי שיט

25.     (א)  ראה מנהל מעגנה שיש הכרח בהרחקה מיידית של כלי שיט ממקום עגינתו במעגנה או בביצוע כל תמרון אחר בו, כדי למנוע או להפחית סכנה לחיים או נזק לכלי השיט, לכלי שיט אחר, למיתקני המעגנה או לכל רכוש אחר במעגנה, או כדי למנוע פגיעה בסביבה הימית, רשאי הוא להורות לבעל כלי השיט או למשיט לנקוט כל פעולה כאמור.

           (ב)  לא ביצע משיט או בעל כלי שיט הוראה מהוראות מנהל המעגנה שניתנו לפי תקנת משנה (א), רשאי מנהל המעגנה לבצע את ההוראה בעצמו או על ידי אנשים מטעמו ובאופן שיראה לנכון.

פרק שישי: מניעת זיהום המעגנה

הגדרה

26.     בפרק זה –

           "שפיכה" – לרבות הזרמה, השלכה, פליטה, סילוק, דליפה או טפטוף;

           "רישיון העסק" – רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

מניעת זיהום

27.     (א)  לא ישליך אדם כל חפץ או חומר בתחומי המעגנה, לא יניחו ולא ישפוך אותו, ככל שיש בכך כדי להביא לפגיעה בבטיחות השיט או לפגיעה בסביבה, אלא במקום שייעד לכך מנהל המעגנה.

           (ב)  לא יבצע אדם בתחומי המעגנה פעולות שיש בהן כדי לגרום למפגע או לנזק סביבתי, ובכלל זה צביעה בהתזה, ניקוי חול, ניקוי חלודה או שטיפת סיפונים או מפרשים בדטרגנטים, אלא באישור מנהל המעגנה, שיינתן בכפוף לרישיון העסק של מפעיל המעגנה, ובתנאים שיתנה כדי להבטיח מניעת זיהום מי המעגנה מפעילות כאמור.

           (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), בנמל טבריה, לא ייתן מנהל המעגנה אישור לביצוע פעולות כאמור באותה תקנת משנה.

איסור צביעה  ב-T.B.T.

28.     (א)  לא יצבע אדם כלי שיט בתחום המעגנה בצבעים למניעת צמדת ים המכילים תרכובות בדיל אורגניות (T.B.T.).

           (ב)  מנהל המעגנה, בבואו להתיר פעילות של צביעת כלי שיט, כאמור בתקנה 27(ב), יורה כי לא ייעשה שימוש בצבעים כאמור בתקנת משנה (א).

שפכים

29.     (א)  לא ישפוך אדם שפכים למי מעגנה או באתר שממנו יכולים שפכים להגיע למי מעגנה, ולא יורה ולא ירשה אדם שפיכת שפכים כאמור.

           (ב)  לא ירשה משיט או בעל כלי שיט לשפוך או להזרים מכלי השיט שפכים למי מעגנה כאמור.

           (ג)   שפכים המצויים בכלי השיט יוזרמו למיתקנים שייעד לכך מפעיל המעגנה לפי תקנה 46, בתנאים ובמועד כפי שיורה מנהל המעגנה; הוראות מנהל המעגנה לפי תקנת משנה זו יינתנו לפי הנחיות המפקח למניעת זיהום ים ולפי רישיון העסק של מפעיל המעגנה.

פסולת

30.     (א)  בעת שהיית כלי שיט במעגנה, לא יניח משיט או כל מי שכלי השיט נמצא באחריותו, שתצטבר בו פסולת שמחמת מהותה או כמותה מזיקה לבריאות או מפריעה לשמירת הניקיון במעגנה.

           (ב)  בכל עת שהיית כלי שיט במעגנה וטרם עזיבתו את מקום ריתוקו ליד הרציף, ידאג המשיט או כל מי שכלי השיט נמצא באחריותו, לאיסוף הפסולת המצטברת בכלי השיט ועל הרציף במכלי פסולת מתאימים ובטוחים הניתנים לאטימה, ולסילוק מכלי הפסולת כאמור למיתקן איסוף פסולת שייעד לכך מפעיל המעגנה.

           (ג)   בתקנה זו ובתקנה 46, "פסולת" – למעט שפכים.

מניעת מפגעים

31.     (א)  בעל כלי שיט או משיטו אחראי לכך שכלי השיט במעגנה לא יהווה ולא יגרום מפגע כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940.

           (ב)  היווה או גרם כלי השיט מפגע כאמור, רשאי מנהל המעגנה להורות לבעל כלי השיט או למשיט, לסלק את המפגע או להעביר את כלי השיט ממקומו למקום אחר או להוציאו מהמעגנה, לפי העניין.

פרק שביעי: חובות מפעיל מעגנה

מתן שירותי עגינה

32.     מפעיל המעגנה לא יסרב לספק שירותי עגינה במעגנה אלא מטעמים סבירים, לרבות שמירה על בטיחות השיט, הבטחת פעילותה התקינה של המעגנה, אופי פעילות המעגנה, הגנה על הסביבה והעדר מקומות עגינה במעגנה.

חובות מפעיל מעגנה

33.     (א)  מפעיל מעגנה יקים את כל התשתיות, המערכות או המיתקנים המפורטים בפרק זה (להלן – התשתיות), יספקם לכל כלי השיט העוגנים במעגנה, יפעילם ויתחזקם ברמת בטיחות נאותה, הכל להנחת דעתו של הממונה על הנמלים.

           (ב)  הממונה על הנמלים רשאי, בכפוף לכל דין, לפטור מפעיל מעגנה מן הצורך להקים, להפעיל או לתחזק אחת או יותר מן התשתיות, אם שוכנע, להנחת דעתו, כי נתקיים אחד מאלה:

(1)   לא ניתן בתנאים הפיזיים הקיימים, או משיקולי בטיחות, להקים או להפעיל את התשתית;

(2)   מספר כלי השיט העוגנים במעגנה אינו מצדיק את הקמתה או את החזקתה של התשתית;

(3)   הקמת המעגנה טרם הושלמה, ומפעיל המעגנה המציא ערובה מספקת כי ישלים את הקמת התשתית בתוך זמן סביר;

(4)   קיים אמצעי חלופי נאות לספק את הצורך שלמענו נועדה התשתית.

נתיבי כניסה ויציאה

34.     מפעיל מעגנה, באישור הממונה על הנמלים, יסמן את נתיבי הכניסה והיציאה מהמעגנה, באופן ברור ונראה לעין ביום ובלילה.

עומק המים

35.     (א)  השתנה עומק המים במעגנה מהקבוע במפה הימית של המעגנה שהיתה בתוקף ערב תחילת התקנות, והמופקדת לעיון הציבור במשרדי הממונה על הנמלים (להלן – העומק הקבוע), באופן המסכן את בטיחות השיט, ידאג מפעיל המעגנה, לפי הוראות כל דין, לסילוק החול שהצטבר בקרקעית המעגנה, כדי שיגיע לעומק הקבוע בתוך פרק הזמן שיורה הממונה על הנמלים; עד סיום סילוק החול לעומק הקבוע יסמן מפעיל המעגנה את הנתיבים הבטוחים לשיט בתחום המעגנה.

           (ב)  תקנת משנה (א) לא תחול בנמל טבריה.

           (ג)   בתקנה זו, "מפה ימית" – מפה המשמשת לניווט הבטוח של כלי שיט, שמוצגים בה קו החוף ושטח הים, ומצוינים בה, בין השאר, עומק המים, עזרי ניווט בחוף ובים ומאפייניהם, מיתקנים ימיים בחוף או בים, ובהתראות בדבר מכשולי ניווט.

ציוד חירום והצלה תק' תשפ"א-2020

36.     (א)  מפעיל מעגנה יחזיק ויפעיל באופן שיהיה מוכן לשימוש כל עת, ציוד חירום והצלה אשר יכלול ציוד עזרה ראשונה, מערכת כריזה שתאפשר העברת הודעות לכל חלקי המעגנה, מכשירי קשר, סירת שירות, גלגלי הצלה בכל רציף וסולמות ביטחון ליציאה מהמים ברציפים.

תק' תשפ"א-2020

           (ב)  מפעיל מעגנה יחזיק ויפעיל סירת שירות לצורך מתן סיוע לכלי שיט, טיפול במקרי זיהום וכיבוי שריפות במעגנה; סירת שירות כאמור תהיה מדגם שאישר הממונה על הנמלים.

תק' תשפ"א-2020

           (ג)   מפעיל מעגנה יחזיק סירת שירות כאמור בתקנת משנה (ב), מוכנה לשימוש בכל עת, וידאג כי צוותה יהיה מוכן להפעלתה מהשעה 8:00 ועד שקיעת החמה בכל ימות השנה, למעט יום הכיפורים, ובתוך פרק זמן שלא יעלה על 15 דקות.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8899 מיום 16.11.2020 עמ' 449

36. (א) מפעיל מעגנה יחזיק ויפעיל באופן שיהיה מוכן לשימוש כל עת, ציוד חירום והצלה אשר יכלול ציוד עזרה ראשונה, מערכת כריזה שתאפשר העברת הודעות לכל חלקי המעגנה, מכשירי קשר, סירת שירות, גלגלי הצלה בכל רציף וסולמות ביטחון ליציאה מהמים ברציפים.

(ב) מפעיל מעגנה יחזיק ויפעיל סירת שירות לצורך מתן סיוע לכלי שיט, טיפול במקרי זיהום וכיבוי שריפות במעגנה; סירת שירות כאמור תהיה מדגם שאישר הממונה על הנמלים.

(ג) מפעיל מעגנה יחזיק סירת שירות כאמור בתקנת משנה (ב), מוכנה לשימוש בכל עת, וידאג כי צוותה יהיה מוכן להפעלתה מהשעה 8:00 ועד שקיעת החמה בכל ימות השנה, למעט יום הכיפורים, ובתוך פרק זמן שלא יעלה על 15 דקות.

אמצעי הגנה ומיגון

37.     מפעיל מעגנה יוודא קיום אמצעי עגינה ומיגון כלי שיט במעגנה ותקינותם, בכל בהתחשב בסעירות (אגיטציה) של הגלים במעגנה, ובממדי כלי השיט.

אמצעי הספנה

38.     מפעיל מעגנה יחזיק מנוף או אמצעי אחר לצורך הספנת כלי השיט העוגנים במעגנה.

האזנה לקשר

39.     (א)  מפעיל מעגנה יפעיל תחנת טלגרף אלחוטי כדין, לפי הוראות פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

           (ב)  מפעיל מעגנה יקיים, באמצעות תחנת הטלגרף האלחוטי, האזנה לערוצי התג"ם הימי שלהלן:

(1)   ערוץ 16 – ערוץ מצוקה, בטיחות וקריאה;

(2)   ערוץ 11 – ערוץ עבודה לצורך תפעול המעגנה, או ערוץ תג"מ אחר שצוין לצורך זה ברישיון לתחנת הטלגרף האלחוטי.

           (ג)   האזנה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה רצופה, אלא אם כן הממונה על הנמלים הורה אחרת.

           (ד)  בתקנה זו, "תג"מ" – תדר גבוה מאוד.

מידע

40.     מפעיל מעגנה יביא לידיעת משיטי כלי השיט העוגנים במעגנה, על גבי לוחות מודעות הנגישים להם:

(1)  נתונים מטאורולוגיים עדכניים;

(2)  נתונים לגבי הגבלות ניווט במימי החופים של מדינת ישראל, לרבות שרטונות, אזורים סגורים ומטווחים;

(3)  הודעות לימאים לפי תקנה 57 ולפי הפרק השמיני לתקנות הבטיחות;

(4)  שעות פעילות משרדי הנהלת המעגנה ושעות מתן השירותים במעגנה.

תאורה

41.     מפעיל מעגנה יתקין מערכת תאורה להארת האזורים בתחום המעגנה המיועדים לעגינת כלי שיט ולמעבר בני אדם, באופן שימנע סנוור כלי שיט ובאופן שלא יפריע לזיהוי משואות הניווט.

מערכת כיבוי אש תק' תשפ"א-2020

42.     מפעיל מעגנה יקים בתחום המעגנה ובאישור הרשות הארצית לכבאות והצלה אשר בתחום שיפוטה נמצאת המעגנה, מערכת לכיבוי אש שתכלול הידרנטים, משאבה ניידת ומטפים.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8899 מיום 16.11.2020 עמ' 449

42. מפעיל מעגנה יקים בתחום המעגנה ובאישור רשות הכבאות הרשות הארצית לכבאות והצלה אשר בתחום שיפוטה נמצאת המעגנה, מערכת לכיבוי אש שתכלול הידרנטים, משאבה ניידת ומטפים.

חשמל ומים

43.     (א)  מפעיל מעגנה יקים ויפעיל תשתית לאספקת מים וחשמל לכלי השיט העוגנים במעגנה.

           (ב)  לא יחובר כלי שיט לתשתיות החשמל והמים המעגנה אלא באישור מנהל המעגנה.

תדלוק

44.     (א)  מפעיל מעגנה יקים ויפעיל תחנת תדלוק לכלי השיט, אשר מיקומה ואופן הפעלתה ייקבעו באישור הממונה על הנמלים, לפי תנאי הבטיחות והתנאים למניעת מפגעים סביבתיים, לרבות מניעת זיהום הים, שקבעו הרשויות המוסמכות על פי כל דין.

           (ב)  בתחום מעגנה לא יתדלק אדם כלי שיט אלא בתחנת תדלוק כאמור בתקנת משנה (א), ולגבי נמל יפו ומעגן שביט בנמל חיפה – גם באמצעות רכב מכל; על תדלוק כלי שיט מרכב מכל במעגנות כאמור יחולו הוראות הפרק השישי לתקנות הנמלים (טעינה ופריקה של שמנים), התשל"ו-1975.

שירותים ומקלחות

45.     מפעיל מעגנה יתקין ויפעיל בתחום המעגנה שירותים ומקלחות בכמות ובמיקום שייקבעו, בין השאר, בהתחשב במספר מקומות העגינה שבמעגנה ובגודלו של מתחם המעגנה.

מיתקני קליטה

46.     (א)  מפעיל מעגנה יתקין מיתקני קליטה מתאימים לאיסוף וסילוק של כל אלה:

(1)   שפכים סניטריים;

(2)   מי שיפוליים;

(3)   שמן ושמן משומש;

(4)   פסולת כאמור בתקנה 30.

           (ב)  הקיבולת של מיתקן קליטה כאמור תאפשר קליטה של כל כמות שפכים או פסולת מכל סוג בכלי השיט העוגנים במעגנה, שהמיתקן מיועד להם.

           (ג)   לא יתקין מפעיל מעגנה מיתקן קליטה אלא לפי תכנית מפורטת שהממונה על הנמלים אישר מראש.

           (ד)  מפעיל המעגנה, ידאג, בכל עת, לרוקן את מיתקני הקליטה ולסלק את השפכים או את הפסולת שנאגרו בהם למקום המיועד לכך לפי כל דין.

ציוד זיהום ים

47.     מפעיל המעגנה יחזיק ברשותו ציוד לניקוי הים מזיהומו, הכולל סופגים וחוסמים, בכמות שאישר הממונה על הנמלים, בכפוף לכל דין, ובאופן שהציוד כאמור יהיה מוכן לשימוש בכל עת.

התייעצות עם מפקח למניעת זיהום הים

48.     הממונה על הנמלים לא ייתן אישור לפי תקנות 46(ג) ו-47 אלא לאחר שהתייעץ עם מפקח למניעת זיהום הים.

תכנית מוכנות למקרי חירום תק' תשפ"א-2020

49.     (א)  מפעיל מעגנה יערוך תכנית מכנות למקרי חירום לרבות מקרים של מוכנות תאונה ימית בתחום המעגנה ודליקה, שנדרשת בהם התערבות המשטרה, צבא הגנה לישראל, אגודת מגן דוד אדום, הרשות הארצית לכבאות והצלה וכל גורם אחר העוסק בפעולות אבטחה, ביטחון או כיבוי אש (בתקנה זו – גורם חיצוני), ובלבד שהגורם החיצוני יפעל בכפוף להנחיות צבא הגנה לישראל והמשטרה; התכנית תיערך בתיאום עם כל הגורמים האמורים.

           (ב)  תכנית המוכנות תתייחס לכל שעות היממה, ויפורטו בה הפעולות שיש לבצע במקרים כאמור, ועל מי מוטל לבצען, וכן דרכי התקשורת עם הגורמים כאמור.

           (ג)   מנהל המעגנה ועובדיו יכירו את תכנית המוכנות ויתרגלו אותה פעמיים בשנה לפחות.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8899 מיום 16.11.2020 עמ' 449

(א) מפעיל מעגנה יערוך תכנית מכנות למקרי חירום לרבות מקרים של מוכנות תאונה ימית בתחום המעגנה ושריפה ודליקה, שנדרשת בהם התערבות המשטרה, צבא הגנה לישראל, אגודת מגן דוד אדום, מכבי אש הרשות הארצית לכבאות והצלה וכל גורם אחר העוסק בפעולות אבטחה, ביטחון או כיבוי אש (בתקנה זו – גורם חיצוני), ובלבד שהגורם החיצוני יפעל בכפוף להנחיות צבא הגנה לישראל והמשטרה; התכנית תיערך בתיאום עם כל הגורמים האמורים.

דיווח לממונה על הנמלים

50.     (א)  מנהל מעגנה ידווח לממונה על הנמלים, בהקדם האפשרי, בכל אחד מעניינים אלה:

(1)   איסור על כניסה ויציאה של כלי השיט מהמעגנה;

(2)   משיית כלי שיט מהמים בלא הסכמת בעל כלי השיט;

(3)   תאונה ימית בתחום המעגנה;

(4)   שינוי משמעותי בעומק נתיב הכניסה למעגנה ביחס לעומק הקבוע לפי תקנה 35;

(5)   אירוע שלדעת מנהל המעגנה חורג ממהלך העניינים הרגיל במעגנה;

(6)   תקלה משמעותית באחת התשתיות;

(7)   זיהום מי המעגנה או חשש לזיהום מי המעגנה;

(8)   תרוגל תכנית המוכנות לפי תקנה 49;

(9)   אי-התקיימות הוראות תקנה 11, כולן או מקצתן, בעסק כהגדרתו בתקנה 10.

           (ב)  אירע האמור בתקנת משנה (א)(7) יודיע על כך מנהל המעגנה גם למפקח למניעת זיהום הים.

           (ג)   מנהל המעגנה ינהל יומן מעגנה שיתועדו בו הדיווחים האמורים בתקנות משנה (א) ו-(ב).

           (ד)  בלי לגרוע מהאמור בתקנות משנה (א) עד (ג), מנהל המעגנה יגיש לממונה על הנמלים, על פי הנחיותיו, מדי שלושה חודשים, דין וחשבון, בכתב, על השימוש בסמכויותיו ובסמכות מפעיל המעגנה על פי תקנות 3, 4, 5, 6, 11, 12, 18(ב), 19(ב), 22(ב), 24(ב), 25, 27(א) ו-49(ג).

הפסקת פעילות

51.     לא קיים מפעיל מעגנה אחת או יותר מן החובות המנויות בפרק זה, והדבר עלול לפגוע בתפעולה התקין של המעגנה או בבטיחות השיט או באיכות הסביבה הימית, רשאי הממונה על הנמלים, באישור השר ולאחר שנתן הזדמנות למפעיל המעגנה להשמיע את טענותיו, לאסור על כניסת כלי שיט לתחום המעגנה או יציאה ממנו, ולאסור כל פעילות של המעגנה, לתקופה ובתנאים, כפי שיקבע.

פרק שמיני: הוראות כלליות

תשלומים למפעיל המעגנה

52.     (א)  מפעיל המעגנה רשאי לגבות תשלום בעד שירותים הניתנים במעגנה לכלי שיט לרבות לפי תקנות אלה.

           (ב)  לא שולמו תשלומים החלים על כלי שיט לפי תקנת משנה (א), רשאי מנהל המעגנה, באישור הממונה על הנמלים, להורות על הוצאת כלי השיט האמור מתחום המעגנה או לאסור על כניסתו לתחום המעגנה.

תשלומים כתנאי להשטה

53.     לא יוציא אדם כלי שיט אל מחוץ למעגנה, אלא אם כן קיבל אישור ממנהל המעגנה כי שולמו כל התשלומים החלים על כלי השיט כאמור בתקנה 52.

ערר

54.     (א)  הרואה את עצמו נפגע מהחלטת מנהל המעגנה לפי תקנות אלה, למעט לפי תקנה 5(ב), רשאי לערור עליה לפני הממונה על הנמלים בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההחלטה, והוא ייתן את החלטתו בתוך 15 ימים מיום הגשת הערר.

           (ב)  הממונה על הנמלים רשאי לבטל את החלטת מנהל המעגנה, לשנותה או להחזיר את העניין להחלטה מחודשת של מנהל המעגנה.

           (ג)   כל עוד לא החליט הממונה על הנמלים אחרת, תעמוד החלטת מנהל המעגנה בתוקפה.

נטילת סמכות

55.     הממונה על הנמלים רשאי ליטול לעצמו כל סמכות הנתונה למנהל מעגנה בתקנות אלה, אם הדבר דרוש לדעתו וכל עוד הדבר דרוש מטעמי בטיחות השיט או לצורך תפעול תקין של המעגנה, ולאחר שנתן למנהל המעגנה זכות להשמיע את טענותיו והודיע למפעיל המעגנה על נטילת הסמכות.

אכיפת הוראות

56.     (א)  לא ביצע משיט או בעל כלי שיט הוראה מהוראות תקנות אלה או מהוראות מנהל המעגנה שניתנו לפי תקנות אלה, יהיה מנהל המעגנה, באישור הממונה על הנמלים, רשאי –

(1)   לבצע את ההוראה בעצמו או על ידי אנשים מטעמו;

(2)   להוציא את כלי השיט ממקומו ולהעגינו או לרתקו, להעבירו למקום אחר, גם ביבשה, או לאסור את כניסתו לתחום המעגנה, ולעשות את כל הדברים הדרושים בפעולות אלה; בעל כלי השיט והמשיט יסייעו למנהל המעגנה ולאנשים הפועלים מטעמו בפעולות האמורות; בעל כלי השיט יישא בהוצאות שנגרמו למנהל המעגנה עקב פעולות כאמור.

           (ב)  פנה מנהל המעגנה לאישור הממונה על הנמלים לפי תקנת משנה (א), ייתן הממונה את החלטתו אם לאשר או לדחות את הבקשה בתוך שלושים ימים מיום קבלת הפנייה.

הודעות לימאים

57.     במסגרת הסמכויות המסורות לממונה על הנמלים על פי הפקודה ועל פי תקנות אלה רשאי הוא לפרסם הודעות לימאים כמשמעותן בפרק השמיני לתקנות הבטיחות, ולשם כך יהיו בידיו כל הסמכויות המסורות למנהל לפי הפרק האמור.

סמכויות מפקח למניעת זיהום הים

58.     בבואו לבצע את סמכויותיו למניעת זיהום הים לפי כל דין, יפקח מפקח למניעת זיהום הים על קיום הוראות הפרק השישי והוראות תקנות 46(ד) ו-47.

שמירת דינים

59.     תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

תחילה

60.     (א)  תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תחילתו של הפרק השביעי לתקנות אלה, שנה מיום פרסומן.

הוראות מעבר

61.     (א)  מיתקן ימי שהקמתו כדין הושלמה והפעלתו החלה לפני תחילתן של תקנות אלה, יראו כאילו הקמתו אושרה בידי מנהל המעגנה לפי תקנה 4.

           (ב)  עסק למתן שירותים ימיים שהופעל כדין ערב תחילתן של תקנות אלה, יראו אותו כאילו הותר בידי מפעיל המעגנה לפי תקנה 11.

 

תוספת

(תקנה 1 – ההגדרה "מעגנה")

(1)      נמל עכו – כולו;

תק' תשפ"א-2020

(2)      נמל חיפה – מעגנת "שביט", שתחומה שטח הים שבין רציפי המעגנה וכן השטח היבשתי התחום בין הגדרות המקיפות את מעגנת "שביט" והמשיקות מצפון – לכביש הגישה למעגנה, ממזרח – לכביש מספר 58, ומדרום – לפארק נחל קישון;

(3)      נמל מרינה לי הרצליה – כולו;

(4)      נמל תל אביב – כולו;

(5)      נמל מרינה אתרים תל אביב – כולו;

(6)      נמל יפו – כולו;

(7)      נמל מרינה אשדוד – כולו;

(8)      נמל מרינה אשקלון – כולו;

תק' תשפ"א-2020

(9)      נמל מרינה אילת – כולו;

(10)     נמל טבריה –

(א)  מעגן דרומי טבריה; מעגן צפוני טבריה; מעגן לידו טבריה; מעגן הדיג טבריה; מעגן גינוסר ומעגן עין גב שתחומם כלהלן: השטח הימי שבין החוף לשוברי הגלים, וכן רצועת ים ברוחב 70 מטרים סמוך ומחוץ לשוברי הגלים;

(ב)  מעגן מזח כפר נחום – מזח כפר נחום וכן רצועת ים ברוחב 70 מטרים מסביב למזח.

מיום 1.4.2021

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8899 מיום 16.11.2020 עמ' 449

(2) נמל חיפה – מעגן "שביט", שתחומו שטח הים שתוחמים רציפי המעגן, וכן שטח הרציפים שסביב המעגן ועד 5 מטרים מקו המים;

(2) נמל חיפה – מעגנת "שביט", שתחומה שטח הים שבין רציפי המעגנה וכן השטח היבשתי התחום בין הגדרות המקיפות את מעגנת "שביט" והמשיקות מצפון – לכביש הגישה למעגנה, ממזרח – לכביש מספר 58, ומדרום – לפארק נחל קישון;

(9) נמל מעגנות ים סוף –

(א) מרינה אילת שתחומה כלהלן: שטח היבשה והים התחום על ידי הרציפים ושוברי הגלים של מרינה אילת, וכן רצועת ים ברוחב של 70 מטרים סמוך ומחוץ לשוברי הגלים;

(ב) המעגנה הדרומית שתחומה כלהלן: שטח היבשה והים התחום על ידי קו החוף, הרציף הצפוני ושובר הגלים של המעגנה הדרומית, וכן רצועת ים ברוחב 70 מטרים סמוך ומחוץ לרציף ולשובר הגלים;

(9) נמל מרינה אילת – כולו;

 

 

כ' באלול התש"ע (30 באוגוסט 2010)                     ישראל כ"ץ

                                                                                  שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6931 מיום 21.9.2010 עמ' 38.

תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 8899 מיום 16.11.2020 עמ' 449 – תק' תשפ"א-2020; תחילתן ביום 1.4.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות