נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת, תשע"א-2010

 

 

מעמד אישי ומשפחה – נישואין וגירושין

מעמד אישי ומשפחה – ברית הזוגיות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגשת בקשה לרישום

Go

2

סעיף 2

הודעה לציבור

Go

2

סעיף 3

התנגדות הציבור

Go

2

סעיף 4

התייצבות לבוא בברית הזוגיות

Go

2

סעיף 5

רישום במרשם הזוגיות

Go

2

סעיף 6

מחיקת רישום

Go

3

סעיף 7

תרגום

Go

3

סעיף 8

הוראות לעניין פסול דין או מי שמונה לו אפוטרופוס

Go

3

סעיף 9

ערעור

Go

3

 


תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת, תשע"א-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א) ו-(ד), 7(א), 8(ד), 10(א), 12 ו-15(א) לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגשת בקשה לרישום

1.       בקשה לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות תוגש לפי טופס 1 שבתוספת, בצירוף מסמכים אלה:

(1)  שלושה תצלומי פנים עדכניים של כל אחד מבני הזוג;

(2)  למי שנולד מחוץ לישראל – תעודת לידה;

(3)  לבני זוג המעוניינים באימות הסכם ממון בעת הרישום – נוסח הסכם הממון, אם קיים בעת הגשת הבקשה;

(4)  אם אישר בית המשפט לפסול דין או למי שמונה לו אפוטרופוס, לבוא בברית הזוגיות לפי סעיף 2(7) לחוק – העתק מאושר של החלטת בית המשפט וצו מינוי אפוטרופוס.

הודעה לציבור

2.       (א)  הודעה על הגשת בקשה לרישום תפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים וכן בעיתון יומי בעברית היוצא לאור בישראל בתפוצה ארצית; עלו בני הזוג או מי מהם ארצה בתוך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, תפורסם ההודעה, ככל האפשר, גם בעיתון יומי היוצא לאור בישראל בתפוצה ארצית, בשפת ארץ מוצאו של כל אחד מבני הזוג.

           (ב)  הפרטים שייכללו בהודעה על הגשת בקשה לרישום הם כמפורט ללהן:

(1)   שם פרטי ושם משפחה לרבות שמות קודמים של כל אחד מבני הזוג;

(2)   שם פרטי ושם משפחה של כל אחד מהוריו;

(3)   שם היישוב שבו הוא מתגורר;

(4)   ארץ מוצאו;

(5)   הודעה על כי כל אדם רשאי להגיש לרשם הזוגיות התנגדות לבקשה לרישום בשל כך שלא התקיים תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 2 לחוק.

התנגדות הציבור

3.       (א)  התנגדות לבקשה לרישום לפי סעיף 7 לחוק (בתקנה זו – התנגדות), תוגש לפי טופס 2 שבתוספת.

           (ב)  בני הזוג רשאים להשיב להתנגדות בתוך 45 ימים מיום שהומצאה להם.

           (ג)   החליט רשם הזוגיות לדחות את ההתנגדות, יודיע למגיש ההתנגדות על החלטתו ועל זכותו להגיש ערעור לבית המשפט לפי סעיף 12(2) לחוק.

התייצבות לבוא בברית הזוגיות

4.       הוזמנו זוג על ידי רשם הזוגיות לבוא בברית הזוגיות, יתייצבו במועד שנקבע לכך ויזוהו על ידי הרשם באמצעות תעודות זהות או דרכון ישראלי תקף; בני זוג המבקשים לאמת הסכם ממון יביאו עמם שני עותקים של הסכם הממון.

רישום במרשם הזוגיות

5.       (א)  רשם הזוגיות ירשום במרשם הזוגיות את הפרטים שלהלן, לגבי כל אחד מבני הזוג:

(1)   שם פרטי ושם משפחה ערב הרישום;

(2)   מספר זהות;

(3)   תאריך הלידה;

(4)   שם פרטי ושם משפחת האם;

(5)   שם פרטי ושם משפחת האב;

(6)   מצב אישי ערב הרישום;

(7)   תאריך הרישום במרשם הזוגיות;

(8)   שם הרשם שביצע את הרישום.

           (ב)  למרשם הזוגיות יצורפו המסמכים שלהלן, לפי העניין:

(1)   הודעות ראש בית דין דתי והחלטות בית דין דתי לפי החוק;

(2)   התנגדויות לבקשה והחלטות הרשם בהן.

מחיקת רישום

6.       (א)  בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק תוגש לפי טופס 3 שבתוספת; בני זוג המעוניינים באימות הסכם ממון בעת מחירת הרישום יצרפו לבקשתם את נוסח הסכם הממון, אם קיים בעת הגשת הבקשה.

           (ב)  הוזמנו בני זוג על ידי רשם הזוגיות להתייצב לפניו כדי להצהיר על הסכמתם להתיר את ברית הזוגיות לפי סעיף 10(ב) לחוק, יופיעו במועד שנקבע לכך ויזוהו על ידי הרשם באמצעות תעודות זהות או דרכון ישראלי תקף; בני זוג המבקשים לאמת הסכם ממון יביאו עמם שני עותקים של הסכם הממון.

           (ג)   רשם הזוגיות ימחק את הרישום של בני זוג ממרשם הזוגיות, מיוזמתו או לבקשת אחד מבני הזוג, בהתקיים אחת העילות הקבועות בסעיף 10(ד) לחוק; בקשת בן זוג למחיקה מכוח אחת העילות האמורות, תוגש לפי טופס 4 שבתוספת ויצורפו לה המסמכים שלהלן, לפי העניין:

(1)   תעודת פטירה;

(2)   פסק דין של בית משפט לענייני משפחה המתיר את ברית הזוגיות לפי הוראות סעיף 11 לחוק;

(3)   תעודת נישואין.

           (ד)  נוכח הרשם כי התקיימו התנאים למחיקה לפי סעיף 10 לחוק, יירשמו לצד המחיקה, תאריך המחיקה, עילת המחיקה ושם הרשם שביצע את המחיקה ויצורף למרשם כל מסמך ששימש יסוד למחיקה.

תרגום

7.       לכל מסמך הכתוב בשפה שאינה עברית, ערבית או אנגלית, המוגש לרשם, יצורף תרגום מאושר לעברית, ואולם להסכם ממון הכתוב בשפה שאינה עברית יצורף תרגום מאושר לעברית.

הוראות לעניין פסול דין או מי שמונה לו אפוטרופוס

8.       (א)  אישר בית המשפט לפסול דין או למי שמונה לו אפוטרופוס לבוא בברית הזוגיות, יצרף האפוטרופוס שמונה לאותו בן זוג, לבקשה לרישום של בני הזוג, תצהיר מטעמו כי למיטב ידיעתו התקיימו באותו בן הזוג התנאים שבסעיף 2 לחוק וכל הודעה והחלטה לפי החוק תישלח גם אל האפוטרופוס, לרבות הזמנתו להתייצב לפני רשם הזוגיות יחד עם בני הזוג הבאים בברית הזוגיות או המבקשים להימחק ממרשם הזוגיות; נשלחה לאפוטרופוס הזמנה כאמור, יתייצב עם בני הזוג במועד שנקבע.

           (ב)  על הסכם ממון, בין בני זוג שאחד מהם לפחות פסול דין או שמונה לו אפוטרופוס, יחתום גם האפוטרופוס שמונה כאמור, נוסף על חתימת בני הזוג.

ערעור תק' תשפ"א-2020

9.       ערעור על החלטת הרשם לפי סעיף 12 לחוק יוגש לבית המשפט בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד המצאת החלטת הרשם; על הגשת הערעור ועל הדיון בו יחולו הוראות תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020.

מיום 1.1.2021

תק' תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9039 מיום 1.1.2021 עמ' 1266

9. ערעור על החלטת הרשם לפי סעיף 12 לחוק יוגש לבית המשפט בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד המצאת החלטת הרשם; על הגשת הערעור ועל הדיון בו יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020.

 

תוספת

תק' תשפ"א-2020

טופס 1

(תקנה 1)

[בקשה לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות]

 

טופס 2

(תקנה 3(א))

[התנגדות לרישום במרשם הזוגיות]

 

תק' תשפ"א-2020

טופס 3

(תקנה 6(א))

[בקשה למחיקה ממרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק]

 

תק' תשפ"א-2020

טופס 4

(תקנה 6(ג))

[בקשה למחיקה ממרשם הזוגיות לפי סעיף 10(ד) לחוק]

 

 

 

ד' בחשוון התשע"א (12 באוקטובר 2010)                יעקב נאמן

                                                                                                שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 102.

תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 9039 מיום 31.12.2020 עמ' 1266 – תק' תשפ"א-2020; תחילתן ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות