חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), תשע"א-2010

בטחון – צה"ל – חיילים

עבודה – פיטורים ואבטלה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגבלת שחרור מהתחייבות של חיילים בשירות קבע בקשר עם היריון או לידה

Go

2

סעיף 2א

הגבלת שחרור מהתחייבות של חיילים בשירות קבע בקשר עם טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית

Go

2

סעיף 3

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים   מס' 50

Go

2


חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), תשע"א-2010*

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "גורם מוסמך" – כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "גורם מוסמך" שבסעיף 2 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2010;

          "חופשת לידה", "חופשה מיוחדת בלא תשלום" – כמשמעותן בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

          ""חיילת" או "חייל"" – חיילת או חייל המשרתים שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע;

מיום 24.1.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2685 מיום 24.1.2018 עמ' 126 (ה"ח 742)

"חיילת בשירות קבע "חיילת" או "חייל"" – חיילת המשרתת חיילת או חייל המשרתים שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע;

          "שחרור מהתחייבות" – סיום שירות הקבע מכל עילה שהיא;

          "השר" – שר הביטחון או עובד משרדו שהשר הסמיכו לעניין חוק זה.

הגבלת שחרור מהתחייבות של חיילים בשירות קבע בקשר עם היריון או לידה

2.       (א)  גורם מוסמך לא ישחרר מהתחייבות חיילת בשירות קבע שהיא בהריון, או חיילת או חייל בשירות קבע שהם בחופשת לידה, בחופשה מיוחדת בלא תשלום שלאחר חופשת לידה או בתקופה של 60 ימים לאחר תום תקופה מהתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת השר (בסעיף זה – היתר).

          (ב)  לא ייתן השר היתר אם השחרור מהתחייבות הוא, לדעתו, בקשר להיריון, ללידה או להיעדרות החיילת או החייל בשל חופשה כאמור בסעיף קטן (א).

          (ג)   לא ייתן השר היתר אלא לאחר שנתן לגורם המוסמך ולחיילת או לחייל בשירות הקבע הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

          (ד)  החליט השר לתת היתר, לא יינתן ההיתר לגבי התקופה שקדמה ליום מתן ההחלטה בבקשה להיתר.

מיום 24.1.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2685 מיום 24.1.2018 עמ' 126 (ה"ח 742)

הגבלת שחרור מהתחייבות של חיילת חיילים בשירות קבע בקשר עם היריון או לידה

2. (א) גורם מוסמך לא ישחרר מהתחייבות חיילת בשירות קבע שהיא בהריון, או חיילת או חייל בשירות קבע שהם בחופשת לידה, בחופשה מיוחדת בלא תשלום שלאחר חופשת לידה או בתקופה של 60 ימים לאחר תום תקופה מהתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת השר (בסעיף זה – היתר).

(ב) לא ייתן השר היתר אם השחרור מהתחייבות הוא, לדעתו, בקשר להיריון, ללידה או להיעדרות החיילת או החייל בשל חופשה כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) לא ייתן השר היתר אלא לאחר שנתן לגורם המוסמך ולחיילת או לחייל בשירות הקבע הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

(ד) החליט השר לתת היתר, לא יינתן ההיתר לגבי התקופה שקדמה ליום מתן ההחלטה בבקשה להיתר.

הגבלת שחרור מהתחייבות של חיילים בשירות קבע בקשר עם טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית

2א.     (א)  גורם מוסמך לא ישחרר מהתחייבות חיילת בשירות קבע העוברת טיפולי הפריה חוץ-גופית, או חיילת או חייל בשירות קבע העוברים טיפולי פוריות, בימי העדרם משירות בתקופה שבה הם עוברים טיפולים כאמור או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת השר; לעניין סעיף זה, "היעדרות" – היעדרות שהרופא המטפל אישר בכתב כי היא מתחייבת מהטיפול ושהחיילת או החייל בשירות קבע מסרו עליה הודעה מראש למפקדם.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי חיילת או חייל בשירות קבע שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מהשירות לפי סעיף זה.

          (ג)   הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי חיילת או חייל בשירות קבע העוברים טיפולים כאמור לקראת שתי לידות לכל היותר, ואם עברו טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים – גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי.

          (ד)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על חיילת או חייל בשירות קבע שלא נעדרו מהשירות בתקופת הטיפולים כאמור באותו סעיף קטן, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, ובלבד שהם הודיעו למפקדם על הטיפולים לא יאוחר משבעה ימים ממועד מתן ההודעה על שחרור מהתחייבות ומסרו למפקדם אישור רופא כאמור בתוך 14 ימים מאותו מועד.

          (ה)  לא ייתן השר היתר כאמור בסעיף קטן (א) אם השחרור מהתחייבות הוא לדעתו בקשר לטיפולים או להיעדרות כאמור באותו סעיף קטן.

          (ו)   הוראות סעיף 2(ג) ו-(ד) יחולו לעניין היתר לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.

מיום 24.1.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2685 מיום 24.1.2018 עמ' 127 (ה"ח 742)

הוספת סעיף 2א

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים   מס' 50

3.       בחוק בית משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, בפרט 36, הקטע החל במילים "החלטה של רשות" ועד המילים "הפסקת מינויו כאמור" יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) החלטה של שר הביטחון לפי סעיף 2 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), התשע"א-2010".

                                      בנימין נתניהו                                         אהוד ברק

                                                 ראש הממשלה                                                    שר הביטחון

           שמעון פרס                                       ראובן ריבלין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"א מס' 2258 מיום 9.11.2010 עמ' 12 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 336 עמ' 200).

תוקן ס"ח תשע"ח מס' 2685 מיום 24.1.2018 עמ' 126 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 742 עמ' 34) – תיקון מס' 1.