נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות), תשע"א-2010

 

 

מעמד אישי ומשפחה – נישואין וגירושין

מעמד אישי ומשפחה – ברית הזוגיות

תוכן ענינים

סעיף 1

חובת תשלום אגרה

Go

2

סעיף 2

הצמדה למדד

Go

2

סעיף 3

הוראת שעה

Go

2

 


תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות), תשע"א-2010*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(3) לחוק ברית הזוגיות, התש"ע-2010 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

חובת תשלום אגרה

1.       (א)  בעד פעולה בפני רשם הזוגיות כמפורט בטור א' בחלק א' בתוספת, תשולם האגרה שנקבעה בטור ב' לצדה, ויינתנו הנחות בשיעורים ולזכאים כמפורט בחלק ב' בתוספת.

          (ב)  לא תקובל בקשה, אלא אם כן שולמה האגרה, לפי תקנות אלה.

הצמדה למדד

2.       (א)  הסכומים הנקובים בתוספת יתעדכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

          (ג)   רשם הזוגיות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו.

          (ד)  בתקנה זו –

          "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם; ולגבי יום העדכון הראשון שלאחר תחילת תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2010;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הוראת שעה

3.       על אף האמור בתקנה 2(א), ב-1 בינואר 2011 לא ישתנו הסכומים שבתוספת.

 

הודעה תשפ"ב-2021

תוספת

(תקנה 1(א))

חלק א': אגרות

                                                       טור א'                                                                             טור ב'

                                             הפעולה או השירות                                                             בשקלים חדשים

1.        בקשה לרישום במרשם הזוגיות                                                            656

2.        בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק                  219

חלק ב': הנחות

                                                 זכאים להנחה                                                            שיעור ההנחה באחוזים

(1)      אם אחד מבני הזוג הוא חייל בשירות חובה או משרת בשירות לאומי         40

(2)      אם אחד מבני הזוג הוא סטודנט                                                            40

(3)      אם אחד מבני הזוג הוא עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה       40

(4)      אם אחד מבני הזוג זכאי להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980                                                                                                40

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 396

חלק א': אגרות

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 600 620

2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 200 207

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 411

חלק א': אגרות

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 620 631

2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 207 210

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 486

חלק א': אגרות

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 631 643

2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 210 214

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7479 מיום 14.1.2015 עמ' 704

חלק א': אגרות

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 643 641

2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 214

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 490

חלק א': אגרות

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 641 636

2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 214 212

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 572

חלק א': אגרות

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 636 635

2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 212

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7930 מיום 15.1.2018 עמ' 845

חלק א': אגרות

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 635 636

2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 212

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8161 מיום 31.1.2019 עמ' 1959

חלק א': אגרות

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 636 643

2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 212 214

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8307 מיום 29.12.2019 עמ' 226

חלק א': אגרות

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 643 646

2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 214 215

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9012 מיום 23.12.2020 עמ' 1030

חלק א': אגרות

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 646 641

2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 215 214

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9817 מיום 19.12.2021 עמ' 1208

חלק א': אגרות

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום במרשם הזוגיות 641 656

2. בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק 214 219

 

 

ל' בחשוון התשע"א (7 בנובמבר 2010)                       יעקב נאמן

                                                                                                שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6940 מיום 16.11.2010 עמ' 146.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 396 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 411 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 486 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7479 מיום 14.1.2015 עמ' 704 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 489 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 572 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7930 מיום 15.1.2018 עמ' 845 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8161 מיום 31.1.2019 עמ' 1959 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8307 מיום 29.12.2019 עמ' 226 – הודעה תש"ף-2019; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9012 מיום 23.12.2020 עמ' 1030 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9817 מיום 19.12.2021 עמ' 1208 – הודעה תשפ"ב-2021; תחילתה ביום 1.1.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות