צו רישוי עסקים (מיתקני ספורט טעוני אישור), תשע"א-2010

רשויות ומשפט מנהלי – בטיחות  – במקומות ציבוריים

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים

רשויות ומשפט מנהלי – ספורט

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

מיתקן ספורט טעון אישור

Go

2

סעיף 3

תחילה

Go

2

סעיף 4

הוראות מעבר

Go

2


צו רישוי עסקים (מיתקני ספורט טעוני אישור), תשע"א-2010*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ח(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם שרת התרבות והספורט, אני מצווה לאמור:

הגדרה

1.       בצו זה, "מיתקן ספורט" – מקום שבו מתקיים אירוע ספורט כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008, וכן עסק המפורט בטור ב' בפרט 7.7ד לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995.

מיתקן ספורט טעון אישור

2.       מיתקן ספורט שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500 הוא מיתקן טעון אישור לפי סעיף 2ח(א) לחוק.

תחילה

3.       (א)  תחילתו של צו זה, לעניין מיתקן ספורט שמספר המושבים הקבוע בו הוא מעל 1,000, ביום פרסומו.

           (ב)  תחילתו של צו זה, לעניין מיתקן ספורט שמספר המושבים הקבוע בו הוא בין 501 לבין 1,000, ביום כ"ח באייר התשע"א (1 ביוני 2011).

הוראות מעבר

4.       (א)  על אף האמור בסעיף 3(א), בתקופה שעד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010), צו זה לא יחול על מיתקן ספורט אשר קיים לגביו אישור של משטרת ישראל על עמידה בתנאי בטיחות לצורך רישיון עסק, שתוקפו עד המועד האמור.

           (ב)  על אף האמור בסעיף 3(ב), בתקופה שעד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011), צו זה לא יחול על מיתקן ספורט אשר קיים לגביו אישור של משטרת ישראל על עמידה בתנאי בטיחות לצורך רישיון עסק, שתוקפו עד המועד האמור.

כ"ג באלול התש"ע (2 בספטמבר 2010)              בנימין (פואד) בן אליעזר

                                                                                        שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"א מס' 6942 מיום 21.11.2010 עמ' 180.