נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות אוויר נקי (אגרות), תשע"א-2010

 

 

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

שיעורי אגרות

Go

2

סעיף 3

אופן ומועד התשלום

Go

2

סעיף 4

תנאי לתוקף ההיתר

Go

2

סעיף 5

הצמדה למדד

Go

2

סעיף 6

הפרשי הצמדה וריבית

Go

3

סעיף 7

החזר אגרה

Go

3

סעיף 8

הוראת מעבר

Go

3

 


תקנות אוויר נקי (אגרות), תשע"א-2010*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר, לפי סעיף 30 לחוק וסעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.       בתקנות אלה, "בקשה להיתר" – בקשה להיתר פליטה כמשמעותה לפי סעיף 18 לחוק ובקשה לחידוש היתר פליטה כמשמעותה בסעיף 25 לחוק.

שיעורי אגרות הודעה תש"ף-2020

2.       (א)  אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 205,404 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

הודעה תש"ף-2020

          (ב)  אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 29,424 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

          (ג)   אגרה כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) תחושב כסכום האגרות של כל מיתקן, פעילות או תהליך המפורטים בתוספת השלישית לחוק אשר כלולים בבקשה להיתר או בבקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, לפי העניין.

          (ד)  אגרה בעבור מקור פליטה המשתייך ליותר מסוג אחד של מקורות פליטה מהמפורטים בטור א' שבתוספת הראשונה תחושב לפי מספר יחידות החיוב הגבוה מביניהם.

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7017 מיום 20.7.2011 עמ' 1187

(א) אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 188,500 192,800 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

(ב) אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 27,000 27,620 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7081 מיום 19.1.2012 עמ' 678

(א) אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 192,800 197,720 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

(ב) אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 27,620 28,320 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7221 מיום 7.2.2013 עמ' 744

(א) אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 197,720 200,570 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

(ב) אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 28,320 28,730 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7342 מיום 16.2.2014 עמ' 678

(א) אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 200,570 204,400 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

(ב) אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 28,730 29,280 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7526 מיום 30.6.2015 עמ' 1328

(א) אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 204,400 204,200 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

(ב) אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 29,280 29,250 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 459

(א) אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 204,200 202,370 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

(ב) אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 29,250 28,990 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7784 מיום 28.2.2017 עמ' 778

(א) אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 202,370 201,760 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

(ב) אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 28,990 28,900 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7938 מיום 24.1.2018 עמ' 906

(א) אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 201,760 202,360 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

(ב) אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 28,900 28,990 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8132 מיום 27.12.2018 עמ' 1598

(א) אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 202,360 204,782 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

(ב) אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 28,990 29,335 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8336 מיום 29.1.2020 עמ' 488

(א) אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 204,782 205,404 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

(ב) אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 29,335 29,424 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב' בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א' לצדו.

אופן ומועד התשלום

3.       (א)  אגרה כאמור בתקנה 2 תשולם במועד הגשת הבקשה להיתר פליטה או במועד הגשת הבקשה לעריכת שינוי הפעלה משמעותי, לפי העניין, ואולם רשאי מגיש בקשה להיתר פליטה לשלם אגרה לפי תקנה 2(א) בתשלומים בשיעורים ובמועדים האלה:

(1)   במועד הגשת בקשה להיתר פליטה בשלב הראשון של בקשה כאמור, הסכום האמור בטור (א) בתוספת השנייה לכל יחידת חיוב;

(2)   לאחר קבלת היתר הפליטה, מיום 1 בינואר עד יום 15 בינואר של כל שנה שבה ההיתר בתוקף, הסכום האמור בטור (ב) בתוספת השנייה לכל יחידת חיוב.

          (ב)  אין בתשלום אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי כדי לגרוע מחובתו של בעל היתר לשלם את האגרות לפי תקנה 3(א)(2).

          (ג)   בחר מגיש בקשה להיתר פליטה לשלם האגרה בשיעורים ובמועדים כאמור בתקנת משנה (א)(1) ו-(2) ובוטל היתר הפליטה מטעמים של הפרת הוראות לפי החוק או בשל אי-תשלום אגרה כאמור בתקנה 4, ישלם בעל היתר הפליטה את יתרת סכום האגרה לפי תקנה 2 שלא שולמה, בתוך 45 ימים ממועד ביטול היתר הפליטה.

          (ד)  אגרה כאמור בתקנות אלה תשולם באמצעות שרת התשלומים הממשלתי; ואולם רשאי חשב המשרד להגנת הסביבה להורות על תשלום בדרך אחרת אם מצא כי התשלום באמצעות שרת התשלומים הממשלתי אינו אפשרי, וכן רשאי הוא לתת הוראות נוספות, לרבות הוראות הנוגעות להגשת מסמכים המעידים על התשלום.

תנאי לתוקף ההיתר

4.       לא שולמה אגרה כאמור בתקנה 3(א9(2), יבוטל היתר הפליטה, ואולם לא יבוטל היתר פליטה לפי הוראות תקנה זו אלא לאחר שניתנה על כך הודעה מראש לבעל היתר הפליטה, וניתנה לו הזדמנות סבירה לשלם את האגרה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כאמור בתקנה 6.

הצמדה למדד

5.       (א)  סכומי האגרה הנקובים בתקנה 2 ובטורים א' ו-ב' בטבלה שבתוספת השנייה יהיו צמודים למדד וישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  עדכון הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגל לפי תקנת משנה (ג).

          (ג)   סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.

          (ד)  המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).

          (ה)  בתקנה זו –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש ינואר 2010.

הפרשי הצמדה וריבית

6.       על אגרה כאמור בתקנה 2 שלא שולמה במועדה לפי תקנה 3, ייווספו הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד מועד התשלום בפועל.

החזר אגרה

7.       אגרה או חלק ממנה אשר שולמו לא יוחזרו.

הוראת מעבר

8.       הוגשה בקשה להיתר פליטה לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלם מגיש הבקשה את האגרה כאמור בתקנות אלה, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומן.

 

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

מספר יחידות חיוב בעבור מגיש בקשה להיתר פליטה

בתוספת זו, "תהליך" – הפיכה של חומר גלם למוצר אחר על ידי סדרה קבועה של פעולות.

טור א'

סוג מקור הפליטה

טור ב'

מספר יחידות החיוב

תעשיות אנרגיה

כאמור בפרט 1 לתוספת השלישית לחוק

פרט 1.1

מיתקן שריפה המוסק בדלק מוצק

4

מיתקן שריפה המוסק בדלק נוזלי

2

מיתקן שריפה המוסק בדלק גזי

1

פרט 1.2

פרט 1.3

פרט 1.4

2

ייצור ועיבוד מתכות

כאמור בפרט 2 לתוספת השלישית לחוק

1

תעשייה מינרלית

כאמור בפרט 3 לתוספת השלישית לחוק

פרט 3.1

בלא שריפת פסולת

2

עם שריפת פסולת

4

פרט 3.2

פרט 3.3

פרט 3.4

2

תעשייה כימית

כאמור בפרט 4 לתוספת השלישית לחוק

מקור פליטה שמתקיימים בו 5 תהליכים ומעלה

4

מקור פליטה שמתקיימים בו בין 2 ל-5 תהליכים

2

מקור פליטה שמתקיים בו תהליך אחד

1

ניהול פסולת

כאמור בפרט 5 לתוספת השלישית לחוק

4

פעילויות אחרת

כאמור בפרט 6 לתוספת השלישית לחוק

1

 

הודעה תש"ף-2020

תוספת שנייה

(תקנות 3 ו-6)

אגרה בשקלים חדשים בעד הגשת בקשה למתן היתר פליטה המשולמת בתשלומים

                                           טור א'                                                                          טור ב'

                       סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה                                         סכום לתשלום מדי שנה

                                 68,113                                                        19,616

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7017 מיום 20.7.2011 עמ' 1188

טור א' טור ב'

סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה סכום לתשלום מדי שנה

62,500 63,930 18,000 18,410

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7081 מיום 19.1.2012 עמ' 678

טור א' טור ב'

סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה סכום לתשלום מדי שנה

63,930 65,560 18,410 18,880

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7221 מיום 7.2.2013 עמ' 745

טור א' טור ב'

סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה סכום לתשלום מדי שנה

65,560 66,510 18,880 19,150

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7342 מיום 16.2.2014 עמ' 678

טור א' טור ב'

סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה סכום לתשלום מדי שנה

66,510 67,780 19,150 19,520

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7526 מיום 30.6.2015 עמ' 1328

טור א' טור ב'

סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה סכום לתשלום מדי שנה

67,780 67,710 19,520 19,500

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 460

טור א' טור ב'

סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה סכום לתשלום מדי שנה

67,710 67,110 19,500 19,330

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7784 מיום 28.2.2017 עמ' 778

טור א' טור ב'

סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה סכום לתשלום מדי שנה

67,110 66,900 19,330 19,270

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7938 מיום 24.1.2018 עמ' 906

טור א' טור ב'

סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה סכום לתשלום מדי שנה

66,900 67,100 19,270 19,339

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8132 מיום 27.12.2018 עמ' 1598

טור א' טור ב'

סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה סכום לתשלום מדי שנה

67,100 67,907 19,339 19,557

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8336 מיום 29.1.2020 עמ' 489

טור א' טור ב'

סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה סכום לתשלום מדי שנה

67,907 68,113 19,557 19,616

 

 

ל' בכסלו התשע"א (7 בדצמבר 2010)                         גלעד ארדן

                                                                                            השר להגנת הסביבה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6951 מיום 16.12.2010 עמ' 266.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 7017 מיום 20.7.2011 עמ' 1187 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7081 מיום 19.1.2012 עמ' 678 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7221 מיום 7.2.2013 עמ' 744 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7342 מיום 16.2.2014 עמ' 678 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7526 מיום 30.6.2015 עמ' 1327 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7591 מיום 30.12.2015 עמ' 459 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7784 מיום 28.2.2017 עמ' 778 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7938 מיום 24.1.2018 עמ' 906 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8132 מיום 27.12.2018 עמ' 1598 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8336 מיום 29.1.2020 עמ' 488 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות