Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), תשע"א-2010

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – בינוי ופינוי

תוכן ענינים

סעיף 1

הארכת תוקף

Go

2

סעיף 2

הפקדת מפות

Go

2

סעיף 3

תחילה ותוקף

Go

2


צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), תשע"א-2010*

          בתוקף סמכותה לפי סעיף 33א(ב)(2)(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ובהמלצת הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, מכריזה הממשלה לאמור:

הארכת תוקף

1.       מוארך בזה תוקף ההכרזה של המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי:

(1)  יבנה – האלון[1];

(2)  יבנה – כלניות;

(3)  נהריה – הפינה;

(4)  נהריה – שער העיר;

(5)  פתח תקווה – ספיר שיפר;

(6)  רחובות – רוז'נסקי;

(7)  רמת גן – שדרות ירושלים גולומב.

הפקדת מפות

2.       המפות של המתחמים המפורטים בסעיף 1 מופקדות לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, לפי העניין.

תחילה ותוקף

3.       (א)  תחילתו של צו זה ביום כ"ו באלול התש"ע (5 בספטמבר 2010) (להלן – יום התחילה) ותוקפו לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה ההכרזה על מתחם קודם לכן.

          (ב)  תוקפה של ההכרזה לגבי המתחם הנקוב בסעיף 1(7) הוא בכפוף לקבלת החלטה בדבר הארכת ההכרזה בידי מועצת הרשות המקומית, בתוך שישה חודשים מיום התחילה; אם לא תתקבל ההחלטה כאמור, תהיה הארכת ההכרזה בטלה.

א' בטבת התשע"א (8 בדצמבר 2010)                                 בנימין נתניהו

                                                                                                            ראש הממשלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6954 מיום 23.12.2010 עמ' 284.

[1] הארכה לתקופה שלישית עד יום 4.9.2022: ק"ת תשע"ז מס' 7837 מיום 10.7.2017 עמ' 1354.