Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – תמרורים וסדרי תנועה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

קביעת תמרורים

Go

2

סעיף 3

צבע תמרור

Go

2

סעיף 4

אופן הצבת התמרור ומידותיו

Go

2

סעיף 5

סטייה קלה

Go

3

סעיף 6

ביטול

Go

3

סעיף 7

תחילה

Go

3

סעיף 8

הוראת מעבר

Go

3

 

תוספת

Go

4

 


הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010*

          בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, אני קובע לאמור:

הגדרות

1.    בהודעה זו –

הודעה תשע"ד-2014

          "יעד" – שם של אתר או מקום שניתן לכתוב בתמרור לצורך הכוונה;

מיום 24.3.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7357 מיום 24.3.2014 עמ' 968

הוספת הגדרת "יעד"

הודעה תשע"ד-2014

          "יעד ביניים" – מספרה של דרך שבאמצעותה ניתן להגיע ליעד;

מיום 24.3.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7357 מיום 24.3.2014 עמ' 968

הוספת הגדרת "יעד ביניים"

          "לוח התמרורים" – שנקבע בתוספת;

          "מכשול" – הסדר תנועה בנוי על הכביש, כגון אי תנועה ומפרדה בנויה;

הודעה תשע"ד-2014

          "סמל" – סימן המייצג יעד;

מיום 24.3.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7357 מיום 24.3.2014 עמ' 968

החלפת הגדרת "סמל"

הנוסח הקודם:

"סמל" – סימן המייצג אתר או מקום שניתן לשלבו בתמרור לצורך הכוונה;

          "פ" – סימון בלוח התמרורים של תמרור פולט אור;

          "צבע" – לרבות חומרים אחרים, כגון חומרים פלסטיים;

          "ת"י" – תקן ישראלי;

          "תמרור סימון על פני הדרך" – סימון על פני הדרך, בתוך פני הדרך או על אבני שפת הכביש, בצבע או בכל אמצעי אחר;

          "תמרור פולט אור" – תמרור מאיר באמצעות טכנולוגיה של פליטת אור.

קביעת תמרורים הודעה תשע"ד-2014

2.    דוגמאות התמרורים, סוגיהם, צורתם, צבעם, סימונם, מספריהם ומשמעותם יהיו כמפורט בלוח התמרורים.

מיום 24.3.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7357 מיום 24.3.2014 עמ' 968

2. דוגמאות התמרורים, סוגיהם, צורתם, צבעם, סימונם, מספריהם ומשמעותם יהיו כמפורט בלוח התמרורים.

דרישות ותנאים לתמרור הודעה תשע"ד-2014 הודעה תשע"ה-2014

3.    התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 12899 ותמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 1423, ת"י 1790, ת"י 1871 או ת"י 7962, כולם כתוקפם מזמן לזמן לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953; התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

מיום 24.3.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7357 מיום 24.3.2014 עמ' 968

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

צבע תמרור

3. צבעו של התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 2247 וצבעו של תמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 935; התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

 

מיום 24.3.2014 עד יום 31.7.2014

הודעה תשע"ד-2014 הוראת שעה

ק"ת תשע"ד מס' 7357 מיום 24.3.2014 עמ' 974

החלפת סעיף 3

הנוסח:

דרישות ותנאים לתמרור

3. התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 2247 ותמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 935, ת"י 1423, ת"י 1790, ת"י 1871 או ת"י 7972 כולם כתוקפם מזמן לזמן לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953; התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

 

מיום 5.11.2014

הודעה תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 52

3. התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 2247 ובהתאם לת"י 12899 ותמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 1423, ת"י 1790, ת"י 1871 או ת"י 7962, כולם כתוקפם מזמן לזמן לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953; התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

אופן הצבת התמרור ומידותיו

4.    (א)  אופן הסימון של תמרור על פני הדרך יהיה בהתאם לת"י 934 המצוי לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

          (ב)  אופן הצבתם בדרך של התמרורים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן יהיה כמפורט לצדם בטור ב':

                               טור א'                                                                          טור ב'

                         מספר התמרור                                                      אופן הצבת התמרור בדרך

(1)  201 עד 208, אם הוא מתיר פנייה רק לחלק מהכיוונים                                                     מעל פנסי הרמזור

(2)  216 עד 219, 309, 310, 420 עד 425 ו-427 בשני צדי הדרך

(3)  602, 603, 607, 615, 616, 723 עד 726פ    מעל הנתיבים

(4)  307 ו-308, 402 ו-618                             הצבה יחדיו בכל דרך

(5)  439, 630 ו-631                                      מתחת לתמרור שאליו מתייחסת ההוריה

(6)  418 ו-419, 424 ו-425                             הצבת שני תמרורים גב אל גב ברחובות דו-סטריים

(7)  801 עד 821                                           על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה

(8)  426 ו-426פ                                           בשני צדי הדרך או מעל הנתיבים

          (ג)   תמרור שאינו מפורט בטור א' בטבלה שבסעיף קטן (ב), יוצב מצדו הימני של הכביש או מצדו השמאלי של הכביש או משני צדי הכביש או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול, בהתאם לתנאי הדרך.

          (ד)  מידותיו של תמרור לא יפחתו מהמפורט להלן:

(1)   אורך צלע בתמרור משולש – מ-60 ס"מ;

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

(2)   קוטר תמרור עגול – מ-50 ס"מ;

(3)   קוטר תמרור עגול המוצב מעל פנסי רמזור – מ-35 ס"מ;

(4)   גובה תמרור מלבני – מ-10 ס"מ ובסיסו – מ-10 ס"מ;

(5)   קוטר פנס רמזור – מ-20 ס"מ;

(6)   קוטר המעגל החוסם בתמרור מס' 302 (עצור) – מ-65 ס"מ;

(7)   גובה סמל המופיע בתמרור הכוונה – מ-27 ס"מ ובסיסו מ-27 ס"מ.

          (ה)  בכפוף לאמור בסעיף זה, אופן הצבתם של התמרורים, מיקומם ומידותיהם יהיו כמפורט בהנחיות להצבת תמרורים שפרסם המפקח על התעבורה, המופקדות לעיון הציבור במשרדי רשויות התמרור המקומיות בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

מיום 9.7.2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7139 מיום 9.7.2012 עמ' 1391

(ב) אופן הצבתם בדרך של התמרורים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן יהיה כמפורט לצדם בטור ב':

טור א' טור ב'

מספר התמרור אופן הצבת התמרור בדרך

201 עד 208, אם הוא מתיר פנייה רק לחלק מהכיוונים מעל פנסי הרמזור

216 עד 219, 309, 310, 420 עד 427 בשני צדי הדרך

602, 603, 607, 615, 616, 723 עד 726פ מעל הנתיבים

307 ו-308, 402 ו-618 הצבה יחדיו בכל דרך

439, 630 ו-631 מתחת לתמרור אליו מתייחסת ההוריה

418 ו-419, 424 ו-425 הצבת שני התמרורים גב אל גב ברחובות
דו-סטריים

801 עד 821 על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה

טור א' טור ב'

מספר התמרור אופן הצבת התמרור בדרך

(1) 201 עד 208, אם הוא מתיר פנייה רק לחלק מהכיוונים מעל פנסי הרמזור

(2) 216 עד 219, 309, 310, 420 עד 425 ו-427 בשני צדי הדרך

(3) 602, 603, 607, 615, 616, 723 עד 726פ מעל הנתיבים

(4) 307 ו-308, 402 ו-618 הצבה יחדיו בכל דרך

(5) 439, 630 ו-631 מתחת לתמרור שאליו מתייחסת ההוריה

(6) 418 ו-419, 424 ו-425 הצבת שני תמרורים גב אל גב ברחובות דו-סטריים

(7) 801 עד 821 על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה

(8) 426 ו-426פ בשני צדי הדרך או מעל הנתיבים

 

(ג) תמרור שאינו מפורט בטור א' בטבלה שבסעיף קטן (ב), יוצב מצדו הימני של הכביש או מצדו השמאלי של הכביש או משני צדי הכביש או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול, בהתאם לתנאי הדרך.

(ד) מידותיו של תמרור לא יפחתו מהמפורט להלן:

(1) אורך צלע בתמרור משולש – מ-60 ס"מ;

(2) קוטר תמרור עגול – מ-60 50 ס"מ;

(3) קוטר תמרור עגול המוצב מעל פנסי רמזור – מ-35 ס"מ;

(4) גובה תמרור מלבני – מ-10 ס"מ ובסיסו – מ-10 ס"מ;

(5) קוטר פנס רמזור – מ-20 ס"מ;

(6) קוטר המעגל החוסם בתמרור מס' 302 (עצור) – מ-65 ס"מ;

(7) גובה סמל המופיע בתמרור הכוונה – מ-27 ס"מ ובסיסו מ-27 ס"מ.

סטייה קלה

5.    סטייה קלה ממידותיו, צבעו, צורתו, אופן הצבתו או מסימונו של תמרור, שאין בה כדי לשנות מתוכנו, לא תגרע מתוקפו.

ביטול

6.    הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970 (להלן – ההודעה) – בטלה.

תחילה הודעה תשע"א-2011

7.    תחילתה של הודעה זו 180 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם תחילתם של תמרור מס' 626 ותמרור מס' 817 שבתוספת ביום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011).

מיום 22.6.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7007 מיום 22.6.2011 עמ' 1066

7. תחילתה של הודעה זו 180 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם תחילתם של תמרור מס' 626 ותמרור מס' 817 שבתוספת ביום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011).

הוראת מעבר

8.    תמרור שהוצב, סומן ונקבע על פי ההודעה לפני יום התחילה יראוהו כאילו הוצב, סומן ונקבע לפי הודעה זו ותהיה לו המשמעות שיש לתמרור בעל צורה זהה או הדומה ביותר בלוח התמרורים.

 


 

תוספת

(סעיפים 1, 2, 3 ו-8)

לוח התמרורים

 

חלק 1

תמרורי אזהרה והתראה

150-101

 

1                                                         2                      3                                             4

צורת התמרור וצבעו                              מספרו               פירושו                                     כוחו יפה:

                            101              כביש משובש                   בדרך שלפניך

                            102              עקומה חדה ימינה או

                                                                  שמאלה, בהתאמה             בדרך שלפניך

                            103

                            104              עקומה ימינה ואח"כ

                                                                  שמאלה או שמאלה           בדרך שלפניך

                                                                  ואח"כ ימינה, בהתאמה

                            105

                            106              דרך מפותלת                    בדרך שלפניך

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            107              אזהרה והדרכה בעקומה

                                                                  חדה: המשך הדרך בכוון    בדרך שלפניך

                                                                  המסומן בחצים שעל

                                                                  התמרור, עבור לפני התמרור

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            108             

                            109              הכביש הולך וצר              בדרך שלפניך

                            110              הכביש הולך וצר מצד

                                                                  ימין או מצד שמאל,          בדרך שלפניך

                                                                  בהתאמה

                            111

                            112              מעבר צר או מכשול:         במקום הצבתו

                                                                  הוצב התמרור בצד אחד של

                                                                  הדרך בלבד, פירושו מכשול

                                                                  באותו צד של הדרך. הקוים

                                                                  האלכסוניים מוטים מטה כלפי

                                                                  מרכז הנתיב הסמוך

                    113              מכשול גובה:

                                                                  מעבר בגובה שמתחת        במקום הצבתו

                                                                  ל-4.80 מטר

                            114              צומת הצטלבות                בצומת שלפניך

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            115              צומת קמץ:

                                                                  ימינה או שמאלה,             בצומת שלפניך

                            116              בהתאמה

                            117              צומת קמץ                       בצומת שלפניך

                            118              אזהרה והדרכה בצומת קמץ:

                                                                  המשך הדרך בכוונים         בצומת שלפניך

                                                                  המסומנים בחצים שעל

                                                                  התמרור, עבור לפני התמרור

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            119              צמתי קמץ: ימינה

                                                                  ולאחר מכן שמאלה או       בצמתים שלפניך

                            120              שמאלה ולאחר מכן

                                                                  ימינה, בהתאמה

                            121              מעגל תנועה                     בצומת שלפניך

                            122              רמזור                              בדרך שלפניך

                            123              התמזגות של כביש שבו זכות

                                                                  קדימה עם דרך צדדית       בהתמזגות שלפניך

                            124              מימין או משמאל, בהתאמה.  

                                                                  אין פניה לדרך הצדדית

                            125              התמזגות עם כביש שבו זכות

                                                                  קדימה מימין או משמאל,   בהתמזגות שלפניך

                            126              בהתאמה. אין פניה ימינה

                                                                  או שמאלה

הודעה תשע"א-2011

                            127                                                   בדרך שלפניך.

                                                                  גודש בתנועה לפניך          אם הוצב מעל

הודעה תשע"א-2011

                            127פ                                                 הכביש, יחול רק על

                                                                                                        הנתיב שמתחתיו

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            128              רכבת מקומית חוצה          בדרך שלפניך

                                               הוצב מתחתיו תמרור

                                                                  639 עם חצים, תיתכן תנועת

                                                                  רכבות בשני הכיוונים

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            129              מפגש מסילת ברזל. הוצב

                                                                  מתחתיו תמרור 629 עם      בדרך שלפניך

                                               חצים, תתכן תנועת

                                                                  רכבות בשני הכוונים

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            130              מפגש מסילת ברזל במרחק

                                                                  של כ-300 מטר, אלא אם

                                                                  כן צוין אחרת בתמרור

                                                                  מס' 630 מתחתיו              בדרך שלפניך

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            131              מפגש מסילת ברזל במרחק

                                                                  של כ-200 מטר, אלא אם

                                                                  כן צוין אחרת בתמרור

                                                                  מס' 630 מתחתיו              בדרך שלפניך

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            132              מפגש מסילת ברזל במרחק

                                                                  של כ-100 מטר, אלא אם

                                                                  כן צוין אחרת בתמרור

                                                                  מס' 630 מתחתיו              בדרך שלפניך

                            133              מקום מפגש מסילת ברזל

                                                                  – מסילה אחת                  במפגש שלפניך

                            134              מקום מפגש מסילת ברזל

                                                                  – יותר ממסילה אחת         במפגש שלפניך

                            135              מעבר חצייה להולכי רגל

                                                                  בקרבת מקום                    בדרך שלפניך

                            136              הולכי רגל בקרבת מקום     בדרך שלפניך

                            137              תנועת אופניים                  בדרך שלפניך

                            138              מנהרה                             בדרך שלפניך

                            139              תמרור "עצור" 302

                                                                  בהמשך הדרך                   בדרך שלפניך

                            140              ירידה תלולה                    בדרך שלפניך

                            141              סכנת החלקה                    בדרך שלפניך

                            142              אבנים מידרדרות מימין

                                                                  או משמאל, בהתאמה         בדרך שלפניך

                            143

                            144              פסי האטה                       בדרך שלפניך

                            145              תנועה דו-סטרית               בדרך שלפניך

                            146              בעלי חיים

                                                                                                        בדרך שלפניך

                            147              רכב עבודה או טרקטור

                                                                  חוצה                              בדרך שלפניך

                                148              עמודה הכונה ואזהרה בצד

                                                                  הכביש: מחזיר אור מרובע-

                                                                  צד ימין של הכביש.          בצידי הדרך שלפניך

                                                                  שני מחזירי אור עגולים-

                                                                  צד שמאל של הכביש.

                                        149              עמודון להכוונה או            בצידי המסלול

                                                                  להפרדה                          שלפניך

                            150              מקום מסוכן שלגביו לא

                                                                  נקבע תמרור מיוחד           בדרך שלפניך

הודעה תשע"ח-2018

                             150פ            מקום מסוכן שלגביו לא

                                                                  נקבע תמרור מיוחד           בדרך שלפניך

הודעה תשע"א-2011

                            151              תאונה                             בדרך שלפניך

                                                                   

הודעה תשע"א-2011

                            151פ

הודעה תשע"ד-2014

                          152              רוח צד                            בדרך שלפניך

 

חלק 2

תמרורי הוריה

229-201

1                                                         2                      3                                             4

צורת התמרור וצבעו                              מספרו               פירושו                                     כוחו יפה:

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014

                            201              סע ישר או ימינה. חץ        בצומת או בתנועות

                                                                  בצבע צהוב מורה על כיוון     שלפניך. הוצב

                                                                  הנסיעה לתחבורה ציבורית     התמרור מעל רמזור

                                                                  כמפורט בתמרור 501.       יחולו הוראות

                                                                  פנית פרסה ימינה מותרת,   הרמזור על התנועות

                                                                  אלא אם הדבר נאסר ע"י    המותרות על פי

                                                                  תמרור אחר. בחירת           התמרור; הוצב

                                                                  הנתיבים תהיה על פי         התמרור מעל

                                                                  תמרור 813 או 926            הכביש, יחול רק על

                                                                                                        הנתיב שמתחתיו.

הודעה תשע"א-2011

                             202              סע ישר או שמאלה. חץ     בצומת או בתנועות

                                                                  בצבע צהוב מורה על כיוון     שלפניך. הוצב

                                                                  הנסיעה לתחבורה ציבורית     התמרור מעל רמזור

                                                                  כמפורט בתמרור 501.       יחולו הוראות

                                                                  פנית פרסה שמאלה           הרמזור על התנועות

                                                                  מותרת, אלא אם הדבר       המותרות על פי

                                                                  נאסר ע"י תמרור אחר.       התמרור; הוצב

                                                                  בחירת הנתיבים תהיה        התמרור מעל

                                                                  על פי תמרור 813 או 926   הכביש, יחול רק על

                                                                                                        הנתיב שמתחתיו.

הודעה תשע"ד-2014

                            203              סע ישר. אם החץ מופיע    בצומת או בתנועה

                                                                  בכיוון אלכסוני, סע בכיוון שלפניך. הוצב

                                                                  החץ. חץ בצבע צהוב        התמרור מעל רמזור

                                                                  מורה על כיוון הנסיעה       יחולו הוראות

                                                                  לתחבורה ציבורית כמפורט    הרמזור על התנועה

                                                                  בתמרור 501. פנית פרסה   המותרת על פי

                                                                  אסורה. בחירת הנתיבים     התמרור; הוצב

                                                                  תהיה על פי סימון             התמרור מעל

                                                                  813 או 926                      הכביש, יחול רק על

                                                                                                        הנתיב שמתחתיו.

הודעה תשע"א-2011 הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            204              סע ימינה. פנה לפני התמרור.

                                                                  חץ בצבע צהוב מורה על

                                                                  כיוון הנסיעה לתחבורה

                                                                  ציבורית כמפורט בתמרור בצומת או בתנועה

                                                                  501. הוצב התמרור מעל    שלפניך

                                                                  רמזור יחולו הוראות הרמזור

                                                                  על התנועה המותרת על פי

                                                                  התמרור. פנית פרסה ימינה

                                                                  מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י

                                                                  תמרור אחר. בחירת הנתיבים

                                                                  תהיה על פי סימון 813 או 926

הודעה תשע"א-2011 הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            205              סע שמאלה. פנה לפני התמרור.

                                                                  חץ בצבע צהוב מורה על

                                                                  כיוון הנסיעה לתחבורה

                                                                  ציבורית כמפורט בתמרור בצומת או בתנועה

                                                                  501. הוצב התמרור מעל    שלפניך

                                                                  רמזור יחולו הוראות הרמזור

                                                                  על התנועה המותרת על פי

                                                                  התמרור. פנית פרסה שמאלה

                                                                  מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י

                                                                  תמרור אחר. בחירת הנתיבים

                                                                  תהיה על פי סימון 813 או 926

הודעה תשע"א-2011 הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014

                            206              סע ימינה. פנה אחרי          בצומת או בתנועה

                                                                  התמרור. חץ בצבע צהוב   שלפניך. הוצב

                                                                  מורה על כיוון הנסיעה       התמרור מעל רמזור

                                                                  לתחבורה ציבורית            יחולו הוראות

                                                                  כמפורט בתמרור 501.       הרמזור על התנועה

                                                                  פנית פרסה ימינה מותרת,   המותרת על פי

                                                                  אלא אם הדבר נאסר ע"י    התמרור; הוצב

                                                                  תמרור אחר. בחירת           התמרור מעל

                                                                  הנתיבים תהיה על פי         הכביש, יחול רק על

                                                                  סימון 813 או 926             הנתיב שמתחתיו.

הודעה תשע"א-2011 הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014

                            207              סע שמאלה. פנה אחרי       בצומת או בתנועה

                                                                  התמרור. חץ בצבע צהוב   שלפניך. הוצב

                                                                  מורה על כיוון הנסיעה       התמרור מעל רמזור

                                                                  לתחבורה ציבורית            יחולו הוראות

                                                                  כמפורט בתמרור 501.       הרמזור על התנועה

                                                                  פנית פרסה שמאלה           המותרת על פי

                                                                  מותרת, אלא אם הדבר       התמרור; הוצב

                                                                  נאסר ע"י תמרור אחר.       התמרור מעל

                                                                  בחירת הנתיבים תהיה        הכביש, יחול רק על

                                                                  על פי סימון 813 או 926    הנתיב שמתחתיו.

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014

                            208              סע ימינה או שמאלה.        בצומת או בתנועות

                                                                  חץ בצבע צהוב מורה על   שלפניך. הוצב

                                                                  כיוון הנסיעה לתחבורה      התמרור מעל רמזור

                                                                  ציבורית כמפורט בתמרור יחולו הוראות

                                                                  501. פנית פרסה ימינה      הרמזור על התנועות

                                                                  או שמאלה מותרת, אלא     המותרות על פי

                                                                  אם הדבר נאסר ע"י תמרור     התמרור; הוצב

                                                                  אחר. בחירת הנתיבים        התמרור מעל

                                                                  תהיה על פי סימון 813      הכביש, יחול רק

                                                                  או 926                            על הנתיב שמתחתיו.

הודעה תשע"ד-2014

                            209              סע ישר או בפנית פרסה     בצומת או בתנועות

                                                                  ימינה, פנית פרסה שמאלה     שלפניך. הוצב

                                                                  אסורה. חץ בצבע צהוב     התמרור מעל רמזור

                                                                  מורה על כיוון הנסיעה       יחולו הוראות

                                                                  לתחבורה ציבורית            הרמזור על התנועות

                                                                  כמפורט בתמרור 501.       המותרות על פי

                                                                  בחירת הנתיבים תהיה        התמרור; הוצב

                                                                  על פי סימון 813 או 926    התמרור מעל

                                                                                                        הכביש, יחול רק

                                                                                                        על הנתיב שמתחתיו.

הודעה תשע"ד-2014

                            210              סע ישר או בפנית פרסה     בצומת או בתנועות

                                                                  שמאלה, פנית פרסה          שלפניך. הוצב

                                                                  ימינה אסורה. חץ בצבע     התמרור מעל רמזור

                                                                  צהוב מורה על כיוון          יחולו הוראות

                                                                  הנסיעה לתחבורה ציבורית הרמזור על התנועות

                                                                  כמפורט בתמרור 501.       המותרות על פי

                                                                  בחירת הנתיבים תהיה        התמרור; הוצב

                                                                  על פי סימון 813 או 926    התמרור מעל

                                                                                                        הכביש, יחול רק

                                                                                                        על הנתיב שמתחתיו.

הודעה תשע"ד-2014

                            211              סע בפניית פרסה ימינה או בצומת או בתנועה

                                                                  שמאלה, בהתאמה.            שלפניך. הוצב

                                                                  חץ בצבע צהוב מורה על   התמרור מעל רמזור

                                                                  כיוון הנסיעה לתחבורה      יחולו הוראות

                                                                  ציבורית כמפורט בתמרור הרמזור על התנועה

הודעה תשע"ד-2014

                            212              501. בחירת הנתיבים         המותרת על פי

                                                                  תהיה על פי סימון             התמרור; הוצב

                                                                  813 או 926                      התמרור מעל

                                                                                                        הכביש, יחול רק על

                                                                                                        הנתיב שמתחתיו.

                            213              עבור את המקום המסומן

                                                                  מימין או משמאל.             במקום במעבר

                                                                  חץ בצבע צהוב מורה על

                                                                  כוון הנסיעה לתחבורה

                                                                  ציבורית בלבד

                            214              עבור את המקום המסומן

                                                                  מצדו הימני או השמאלי,

                                                                  בהתאמה. חץ בצבע צהוב במקום המעבר

                            215              מורה על כוון הנסיעה

                                                                  לתחבורה ציבורית בלבד

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                             216              כניסה לדרך מהירה:

                                                                  אסורה הכניסה להולכי רגל,

                                                                  לאופניים, לרכב איטי,       עד לתמרור 217

                                                                  לעגלות יד, לבעלי חיים או     או 424

                                                                  לכל רכב אשר אינו מסוגל

                                                                  או מורשה לנוע במהירות

                                                                  שצויינה בתמרור 218 המוצב

                                                                  לפני הכניסה לדרך המהירה

                             217              קצה הדרך המהירה

                            218              דרך לרכב מנועי שמסוגל

                                                                  ומורשה לנוע במהירות      עד לצומת הבא או

                                                                  שאינה פחותה מזו שצויינה    עד לתמרור 217

                                                                  בתמרור בקמ"ש

                            219              דרך לרכב מנועי בלבד       עד לצומת הבא

                            220              רחוב משולב                    עד לתמרור 221

                            221              קצה רחוב משולב

                            222              אזור מיתון תנועה             עד לתמרור 223

                            223              קצה אזור מיתון תנועה

                            224              נתיב חד-סטרי לתנועת

                                                                  אופניים. הנסיעה מותרת    עד הצומת הבא או

                                                                  בכיוון המסומן בלבד         עד תמרור 225

                                                                  באמצעות סימון 804

                            225              קצה הנתיב לאופניים

                            226              שביל להולכי רגל בלבד     עד לצומת הבא או

                                                                                                        עד לתמרור 224,

                                                                                                        227, 228, 229

                            227              שביל לאופניים בלבד        עד לצומת הבא או

                                                                                                        עד לתמרור 224,

                                                                                                        226, 228, 229

                            228              שביל משותף לאופניים      עד לצומת הבא או

                                                                  ולהולכי רגל בלבד            עד לתמרור 224,

                                                                                                        226, 227, 229

                            229              שבילים נפרדים לאופניים עד לצומת הבא או

                                                                  בלבד ולהולכי רגל בלבד,   עד לתמרור 224,

                                                                  בהתאמה                          226, 227, 228

הודעה תשע"ד-2014

                             230              כביש או נתיב אגרה:         עד לתמרור 231. 

                                                                  הנסיעה בכביש או בנתיב  הוצב מעל הכביש 

                                                                  מותרת למשלם אגרה         יחול רק על הנתיב 

                                                                  על פי החוק התקף במקום.     שמתחתיו.

                                                   הנסיעה בכביש או בנתיב

                                                                  פטורה מתשלום אגרה

                                                                  לאוטובוס, לרכב המסיע

                                                                  את מספר הנוסעים לרבות

                                                                  הנהג, לפחות, כמצוין

                                                                  בתמרור, לרכב הנוסע

                                                                  לחניון חנה וסע הצמוד

                                                                  לנתיב או לכביש או לרכב

                                                                  המוריד או מעלה נוסעים

                                                                  שאינו ממשיך בנסיעה

                                                                  בכביש או בנתיב, אם

                                                                  צוין בתמרור.

הודעה תשע"ד-2014 הודעה תשע"ה-2014

                             231              קצה כביש או נתיב אגרה. 

                               

 

חלק 3

תמרורי זכות קדימה

310-301

1                                                         2                      3                                             4

צורת התמרור וצבעו                              מספרו               פירושו                                     כוחו יפה:

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            301              תן זכות קדימה לתנועה      במקום שלפניו הוצב

                                                                  בדרך החוצה לרבות          התמרור ולכל

                                                                  מסילה                             הנתיבים בכביש,

                                                                                                        למעט הנתיבים

                                                                                                        שבהם חל

                                                                                                        תמרור 302

                            302              עצור!                             במקום שלפניו הוצב

                                                                  תן זכות קדימה לתנועה      התמרור ולכל

                                                                  בדרך החוצה לרבות          הנתיבים בכביש.

                                                                  מסילה                             הוצב התמרור בצד

                                                                                                        שמאל של הכביש

                                                                                                        כוחו יפה לגבי הפניה

                                                                                                        שמאלה ולגבי פניית

                                                                                                        פרסה לשמאל בלבד

                            303              מעגל תנועה: תן זכות

                                                                  קדימה לתנועה החוצה

                                                                  את דרכך במעגל התנועה    במעגל התנועה

                                                                  או במסילה. עבור את

                                                                  מעגל התנועה מצידו הימני

                            304              עצור!                             במקום הצבתו, עד

                                                                  (תמרור נייד)                    לקבלת היתר

                                                                                                        להמשך הנסיעה או

                                                                                                        עד להופעתו של

                                                                                                        תמרור 305

                            305              התקדם בזהירות

                                                                  (תמרור נייד)

                            306              תן זכות קדימה להולכי      במקום שבו מסומן

                                                                  הרגל החוצים                   מעבר החציה בכביש

                            307              תן זכות קדימה בקטע        לאורך קטע הדרך

                                                                  דרך צרה לתנועה              הצרה

                                                                  מהכיוון הנגדי

                            308              לך זכות קדימה בקטע        לאורך קטע הדרך

                                                                  דרך צרה לגבי התנועה       הצרה

                                                                  מהכיוון הנגדי

                            309              לך זכות קדימה בדרך        עד לצומת או עד

                                                                                                        למחלף הקרוב, או

                                                                                                        עד לתמרור 310

                            310              קצה הדרך שבה יש לך

                                                                  זכות קדימה

 

חלק 4

תמרורי איסורים והגבלות

439-401

1                                                         2                      3                                             4

צורת התמרור וצבעו                              מספרו               פירושו                                     כוחו יפה:

הודעה תשע"ד-2014

                             401              כביש סגור –                    בכביש שבו הוצב

                                                                  בשני הכיוונים –               התמרור.

                                                                  בפני כל רכב.

הודעה תשע"ד-2014

                              401פ            הוצב התמרור מעל

                                                                  הרמזור – הנסיעה

                                                                  ישר אסורה.

 

                             402              אסורה הכניסה לכל רכב     בכביש שבו הוצב

                                                                                                        התמרור

                          403              מחסום: הדרך חסומה.

                                                                  הוצב תמרור המורה על      במקום החסימה

                                                                  כוון, מותר להתקדם רק

                                                                  בכוון המצוין בתמרור

הודעה תשע"א-2011

                          404              מחסום לפני מפגש מסילת

                                                                  ברזל: נמצא המחסום

                                                                  בשלב הורדה, עלייה או     במפגש שלפניך

                                                                  במצב אופקי, עצור לפניו

                                                                  ואל תמשיך בדרך, כל עוד

                                                                  המחסום נמצא במצב זה

                             405              אסורה הכניסה לכל           בכביש שלצידו

                                                                  רכב מנועי                       הוצב התמרור

הודעה תשע"ח-2018

                             406              אסורה הכניסה לרכב         בכביש שלצידו

                                                                  מנועי מסחרי שמשקלו      הוצב התמרור.

                                                                  הכולל המותר בטונות        הוצב התמרור מעל

                                                                  עולה על הרשום בתמרור   הכביש, יחול

                                                                                                        התמרור רק על

                                                                                                        הנתיב שמתחתיו

                             407              אסורה הכניסה לרכב

                                                                  המוביל חומר מסוכן          בכביש שלצידו

                                                                  החייב בסימון על פי דין,   הוצב התמרור

                                                                  למעט אספקת דלק וגז

                             408              אסורה הכניסה לרכב         בכביש שלצידו

                                                                  מנועי, למעט רכב דו-גלגלי    הוצב התמרור

                             409              אסורה הכניסה לאופנוע     בכביש שלצידו

                                                                                                        הוצב התמרור

                             410              אסורה הכניסה לרכב         בכביש שלצידו

                                                                  עבודה ולטרקטור              הוצב התמרור

                             411              אסורה הכניסה לבעלי        בדרך שבה הוצב

                                                                  חיים                               התמרור

                             412              אסורה הכניסה לאופניים    בדרך שבה הוצב

                                                                                                        התמרור

                             413              אסורה הכניסה להולכי       בדרך שבה הוצב

                                                                                                        התמרור

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                             414              אסורה הכניסה לרכב

                                                                  עבודה, לטרקטור, לבעלי

                                                                  חיים, לאופניים ולהולכי     בדרך שבה הוצב

                                                                  רגל. צויינו שלשה או         התמרור

                                                פחות מסוגי המשתמשים

                                                                  בתמרור, יחולו הוראות

                                                                  התמרור על פי המצוין בו

                             415              אסורה הכניסה לכל רכב,

                                                                  שמשקלו הכולל המותר      בכביש שלצידו

                                                                  בטונות עולה על הרשום     הוצב התמרור

                                                                  בתמרור

הודעה תשע"ח-2018

                             416              אסורה הכניסה לרכב         בכביש שלצידו

                                                                  שגבהו – כולל המטען –    הוצב התמרור.

                                                                  עולה על מספר המטרים     הוצב התמרור מעל

                                                                  הרשום בתמרור                הכביש, יחול

                                                                                                        התמרור רק על

                                                                                                        הנתיב שמתחתיו

הודעה תשע"ח-2018

                             417              אסורה הכניסה לרכב         בכביש שלצידו

                                                                  שרחבו – כולל המטען –   הוצב התמרור.

                                                                  עולה על מספר המטרים     הוצב התמרור מעל

                                                                  הרשום בתמרור                הכביש, יחול

                                                                                                        התמרור רק על

                                                                                                        הנתיב שמתחתיו

                             418              אזור אסור ללימוד נהיגה    עד לתמרור 419

                             419              קצה האזור האסור

                                                                  ללימוד נהיגה

                             420              אסור לעקוף או לעבור על

                                                                  פניו של רכב מנועי הנע על עד לצומת הקרוב

                                                                  יותר משני גלגלים באותו   או עד לתמרור 421

                                                                  כיוון נסיעה

                             421              קצה קטע הדרך שעליו

                                                                  חל איסור העקיפה

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                             422              אסור לרכב שמשקלו

                                                                  הכולל המותר עולה על

                                                                  4 טון לעקוף או לעבור      עד לצומת הקרוב

                                                                  על פניו של רכב מנועי       או עד לתמרור 423

                                                                  הנע על יותר משני גלגלים

                                                                  באותו כיוון נסיעה

                             423              קצה קטע הדרך שעליו

                                                                  חל איסור העקיפה

                             424              אזור דרכים עירוניות         עד לתמרור 216

                                                                                                        או 425

                             425              קצה אזור דרכים עירוניות

הודעה תשע"ח-2018

                             426              מהירות מיוחדת: אסורה    עד לצומת הקרוב או

                                                                  הנסיעה במהירות העולה    עד לתמרור 216,

                                                                  על מספר הקמ"ש הרשום   217, 424, 425, 427

                                                                                                        או עד לתמרור

                                                                                                        הקובע מהירות

                                                                                                        אחרת;

                                                                                                        צוין אחרת בתמרור

                                                                                                        שמתחתיו – יחול

                                                                                                        האמור בו;

                                                                                                        הוצב התמרור מעל

                                                                                                        הכביש או השול,

                                                                                                        יחול רק על הנתיב

                                                                                                        או השול שמתחתיו,

                                                                                                        בהתאמה

                             426פ                                                 יחול האמור בו.

                                                                                                        הוצב מעל הכביש,

                                                                                                        יחול רק על הנתיב

                                                                                                        שמתחתיו

                             427              קצה הקטע של מהירות

                                                                  מיוחדת

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014

                             428              אסורה הפניה ימינה או      עד לצומת הקרוב,

                                                                  שמאלה, בהתאמה,            כולל הצומת

                                                                  בפנייה הקרובה

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014

                             429              הוצב התמרור מעל הרמזור,  

                                                                  אסורה הפנייה לרבות

                                                                  פניית פרסה

הודעה תשע"א-2011

                             430              אסורה פנית פרסה לימין    עד לצומת הקרוב,

הודעה תשע"א-2011

                             431              או לשמאל, בהתאמה,

                                                                  בפנייה הקרובה                כולל הצומת

הודעה תשע"א-2011

                             432              אסורה חניית רכב בדרך     עד לצומת הקרוב או

                                                                  בצד שבו הוצב התמרור     עד לתמרור 433,

                                                                                                        434, 437, 626, 627,

                                                                                                        817

                             433              אסורה כל עצירה וחניה     עד לצומת הקרוב או

                                                                  של רכב בדרך בצד שבו     עד לתמרור 432,

                                                                  הוצב התמרור, אלא אם      434, 437, 626, 

                                                                  דרוש הדבר למילוי            627, 817

                                                                  הוראות כל דין

                             434              קצה קטע הוראות התמרורים

                                                                  432, 433 בלבד

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                             435              אזור אסור לחנית רכב

                                                                  שמשקלו הכולל המותר      עד לתמרור 436

                                                                  עולה על 10,000 ק"ג

                             436              קצה האזור האסור לחניית

                                                                  רכב מסחרי שמשקלו הכולל

                                                                  המותר עולה על 10,000 ק"ג

הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012

                             437              חנייה בלעדית לרכב של    במקום הצבתו

                                                                  נכה הנושא תג נכה מקורי

                                                                  תקף, בעת שהרכב משמש

                                                                  את הנכה שלו ניתן התג

                             438              עצור! בקורת מכס            במקום הצבתו

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                             439              תמרור למסר מחייב שלגביו

                                                                  אין תמרור בלוח התמרורים.

                                                                  הוצב התמרור מתחת         על פי האמור בו

                                                                  ובצמוד לתמרור אחר – יחול

                                                                  האמור בו בתוספת לתמרור

                                                                  שמעליו ובצמוד לו

 

חלק 5

תמרורי תחבורה ציבורית

513-501

1                                                         2                      3                                             4

צורת התמרור וצבעו                              מספרו               פירושו                                     כוחו יפה:

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014 הודעה תשע"ז-2016 הודעה תשע"ח-2018

                                 501              כביש או נתיב או שול        (1) בכל הימים  

                                                                  לתחבורה ציבורית:           והשעות, אלא אם כן  

                                                                  הנסיעה בכביש או בנתיב,  צוין אחרת בתמרור

                                                                  או בשול מותרת ל –             439 שמוצב

                                                                  סומנה צלמית רכבת קלה – מתחתיו.

                                                                  לרכבת מקומית;               (2) צוינו בתמרור

                                                                  סומנה צלמית אוטובוס      439 שמוצב כאמור  

                                                                  בצבע צהוב – לאוטובוס    בפסקה (1) שעות

                                                                  הנוסע בקו שירות;            בלבד, בלא ציון

                                                                  סומנה צלמית אוטובוס      ימים, התמרור יהיה

                                                                  בצבע לבן – לכל אוטובוס;    תקף בכל הימים,

                                                                  סומנה צלמית מונית –       למעט ביום הקודם

                                                                  לכל מונית;                      ליום המנוחה

                                                                  סומנה ספרה בצירוף         כמשמעותו לפי

                                                                  הסימון "+" – לרכב         סעיף 18א(א)

                                                                  המסיע לפחות מספר         לפקודת סדרי

                                                                  נוסעים, לרבות הנהג,         השלטון והמשפט,

                                                                  הנקוב בתמרור;                התש"ח-1948, החל

                                                                  צוינו אחד או יותר מסוגי    מהשעה 17:00,

                                                                  הרכב בתמרור, יחולו         וביום המנוחה.

                                                                  הוראות התמרור על פי       (3) עד אחד מאלה:

                                                                  המצוין בו.                       (א) תמרור 502;

                                                                  עצירה או חניה של כלי      (ב) הצומת הקרוב;

                                                                  רכב בנתיב אסורה אלא      (ג) קצה המסילה;

                                                                  אם כן צוין אחרת.             (ד) קצה סימון 503;

                                                                                                        (4) הוצב התמרור

                                                                                                        מעל הנתיב או

                                                                                                        השול, יחול תמרור

                                                                                                        501 רק על הנתיב או

                                                                                                        השול שמתחתיו,

                                                                                                        בהתאמה

הודעה תשע"ח-2018

                                 502              קצה הכביש או הנתיב

                                                                  או השול לתחבורה

                                                                  ציבורית

הודעה תשע"ט-2019

                      503              נתיב לתחבורה ציבורית: 

                                                                  קו קטעים כפול משולב

                                                                  עם מעוינים בצבע צהוב.

                                                                  הנסיעה בנתיב מותרת

                                                                  לרכב על פי המצוין           בקטע שסומן

                                                                  בתמרור 501 או רכב הפונה

                                                                  בצומת הקרוב, על פי סימון

                                                                  514. לא הוצב תמרור 501

                                                                  הנסיעה בנתיב מותרת לרכב

                                                                  ציבורי בקווי שירות בלבד.

                                                                  עצירה או חניית כלי רכב בנתיב

                                                                  אסורים, אלא אם צוין אחרת

                            504              התנועה בכוון המסומן

                                                                  בחץ הלבן מותרת לכל       עד לצומת הקרוב

                                                                  כלי הרכב. לרכב שנסיעתו או עד לתמרור 145,

                                                                  הותרה לפי תמרור 501      או עד לתמרור 618

                                                                  מותרת גם הנסיעה

                                                                  בכוון הנגדי

הודעה תשע"ד-2014 הודעה תשע"ה-2014

                              505              תחנת אוטובוסים              לפי סימון 511,

                                                                  ציבוריים: על גב               512 או 513

                                                                  התמרור יירשם האמור

                                                                  בו באותה מתכונת

                                                                  בשפה אחרת. שולב סמל

                                                                  "נכה" – האוטובוסים

                                                                  בקו זה הותאמו לאנשים

                                                                  עם מוגבלות; שולב סמל

                                                                  "רכבת" – הקו מוביל אל

                                                                  תחנת רכבת; שולב סמל

                                                                  "קווי תחבורה ציבורית

                                                                  בשעות הלילה" – האוטובוסים

                                                                  בקו זה פועלים בשעות הלילה.

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014 הודעה תשע"ה-2014

                              506              תחנת רכבת מקומית: על    לכל אורך הרציף או

                                                                  גב התמרור יירשם האמור לפי סימון 511 או

                                                                  בו באותה מתכונת             513, או ארבעים

                                                                  בשפה אחרת                    מטרים לפני התמרור

                                                                                                        וארבעים מטרים

                                                                                                        אחריו

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            507              תחנת מוניות: אסורה עצירה

                                                                  וחניית כל רכב אחר, פרט

                                                                  להורדת נוסעים, צויינו מספרי

                                                                  זיהוי של מוניות או תווים   עד לתמרור 508

                                                                  שנקבעו בידי רשות תמרור

                                                                  מקומית בתמרור 439 מתחת

                                                                  לתמרור, תהיה החניה מותרת

                                                                  למוניות שצוינו בלבד

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                             508              קצה תחום תחנת מוניות

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                              509              מקום עצירה למונית          לפי סימון, 511 או

                                                                  להעלאת והורדת נוסעים     512, או 513 או

                                                                  בלבד. אסורה עצירה וחנית    חמישה מטרים לפני

                                                                  כל רכב אחר. צוינו מספרי וחמישה מטרים

                                                                  מוניות או מספרי קווי שרות   אחרי מקום הצבתו

                                                                  על גבי תמרור 439 מתחתיו,

                                                                  הורדת הנוסעים והעלאתם

                                                                  מותרת למוניות שצוינו בלבד

                            510              תחנת הסעה לחיילים         חמישה מטרים לפני

                                                                  להעלאה ולהורדה בלבד     וחמישה מטרים

                                                                                                        אחרי מקום הצבתו

                            511              מקום עצירה לסוג מסויים

                                                                  של רכב ליד אבני שפה

                                                                  צבועות אדום-צהוב: אסורה

                                                                  עצירה, למעט סוג הרכב    לאורך הסימון

                                                                  שעצירתו הותרה על ידי

                                                                  תמרור לשם העלאה

                                                                  והורדת נוסעים בלבד

                            512              מקום עצירה לסוג מסויים

                                                                  של רכב במקום בו קיים

                                                                  מפרץ ואבני שפה: אסורה

                                                                  עצירה בתוך המפרץ או      לאורך הסימון

                                                                  ליד קו הקטעים, למעט

                                                                  סוג הרכב שעצירתו הותרה

                                                                  ע"י תמרור, לשם העלאה

                                                                  והורדת נוסעים בלבד

                            513              מקום עצירה לסוג מסויים

                                                                  של רכב במקום בו אין

                                                                  מפרץ ואין אבן שפה:

                                                                  אסורה עצירה למעט סוג    לאורך הסימון

                                                                  הרכב שעצירתו הותרה

                                                                  על ידי תמרור לשם העלאה

                                                                  והורדת נוסעים בלבד

הודעה תשע"ט-2019

                         514              כיווני הנסיעה המותרים     בקטע שסומן.

                                                                  בנתיב – חצים על פני הדרך 

                                                                  בצבע צהוב, עם או בלי

                                                                  חצים בצבע לבן או כתום:

                                                                  החץ הצהוב מורה לכלי

                                                                  הרכב המצוינים בתמרור

                                                                  501 בלבד: היכנס לצומת

                                                                  ועבור בו רק בכיוון החץ

                                                                  שסומן בנתיב שממנו נכנסת

                                                                  לצומת; אם לא הוצב תמרור

                                                                  501: החץ הצהוב מורה לרכב

                                                                  ציבורי בקווי שירות בלבד:

                                                                  היכנס לצומת ועבור בו בכיוון

                                                                  החץ שסומן בנתיב שממנו

                                                                  נכנסת לצומת;

                                                                  סומן גם חץ בצבע לבן או

                                                                  כתום, החץ מורה לכל כלי

                                                                  הרכב: היכנס לצומת ועבור

                                                                  בו רק בכיוון החץ שסומן

                                                                  בנתיב שממנו נכנסת לצומת;

                                                                  חצים בצבע כתום מורים על

                                                                  כיווני נסיעה אל או בתוך

                                                                  אתר עבודה

הודעה תשע"ט-2019

                       515              נתיב לתחבורה ציבורית:    בקטע שסומן.

                                                                  קו רציף כפול משולב עם

                                                                  מעוינים בצבע צהוב – חציית

                                                                  הקווים אסורה; הנסיעה

                                                                  בנתיב מותרת לרכב על פי

                                                                  המצוין בתמרור 501 או

                                                                  לרכב הפונה בצומת הקרוב,

                                                                  על פי סימון 514;

                                                                  לא הוצב תמרור 501,

                                                                  הנסיעה בנתיב מותרת לרכב

                                                                  ציבורי בקווי שירות בלבד;

                                                                  עצירה או חניית כלי רכב

                                                                  בנתיב אסורים, אלא אם

                                                                  כן צוין אחרת.

הודעה תשע"ט-2019

                        516              נתיב לתחבורה ציבורית,    בקטע שסומן.

                                                                  חציה אל ומהנתיב:

                                                                  קו קטעים ליד קו רציף

                                                                  משולב עם מעוינים בצבע

                                                                  צהוב;

                                                                  חציית הקווים מותרת רק אם

                                                                  חציית קו הקטעים קודמת

                                                                  לחציית הקו הרציף;

                                                                  הנסיעה בנתיב מותרת לרכב

                                                                  על פי המצוין בתמרור 501

                                                                  או רכב הפונה בצומת

                                                                  הקרוב, על פי סימון 514;

                                                                  לא הוצב תמרור 501,

                                                                  הנסיעה בנתיב מותרת לרכב

                                                                  ציבורי בקווי שירות בלבד;

                                                                  עצירה או חניה של כלי

                                                                  רכב בנתיב אסורים, אלא

                                                                  אם כן צוין אחרת.

 

חלק 6

תמרורי מודיעין והדרכה

635-601

1                                                         2                      3                                             4

צורת התמרור וצבעו                              מספרו               פירושו                                     כוחו יפה:

                             601              שם המחלף או הצומת:

                                                                  בדרך מהירה – באותיות

                                                                  לבנות על רקע כחול, בדרך     במחלף או בצומת

                                                אחרת – באותיות לבנות     הקרוב

                                                                  על רקע ירוק. המספר

                                                                  בתמרור 630 מציין את

                                                                  המרחק במטרים

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014

              602              הכוונה ליעדים או ליעדי

                                                                  ביניים מעל הנתיבים

                                                                  לפני מחלף בדרך

                                                                  שאינה עירונית. בדרך        בנתיבים שמתחת

                                                                  מהירה – באותיות לבנות    לשלט

                                                                  על רקע כחול, בדרכים

                                                                  אחרות – באותיות לבנות

                                                                  על רקע ירוק

הודעה תשע"ד-2014

                 603              הכוונה ליעדים או ליעדי

                                                                  ביניים מעל הנתיבים

                                                                  לפני צומת בדרך               בנתיבים שמתחת

                                                                  שאינה עירונית. הכוונה      לשלט

                                                                  לאתרי תיירות – באותיות

                                                                  לבנות על רקע חום

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014

                         604              הכוונה מוקדמת ליעדים

                                                                  או ליעדי ביניים

                                                                  לפני צומת בדרך שאינה     לקראת הצומת

                                              עירונית. הכוונה לאתרי      שלפניך

                                                                  תיירות – באותיות לבנות

                                                                  על רקע חום

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                         605              שתי יציאות עוקבות

                                                                  וסמוכות: בהכוונה לדרך

                                                                  מהירה – באותיות לבנות    בנתיבי היציאה

                                               על רקע כחול, בהכוונה      שלפניך

                                                                  לדרכים אחרות – באותיות

                                                                  לבנות על רקע ירוק

                            606              הכוונה ליציאה מהדרך:

                                                                  בהכוונה לדרך מהירה –

                                                                  באותיות לבנות על רקע     במחלף שלפניך

                                                                  כחול, בהכוונה לדרכים

                                                                  אחרות – באותיות לבנות

                                                                  על רקע ירוק

הודעה תשע"א-2011

                            607              הכוונה ליציאה בלבד: מעל

                                                                  לנתיב בהכוונה לדרך מהירה

                                                                  – באותיות לבנות על רקע

                                               כחול, בהכוונה לדרכים      במחלף שלפניך

                                                                  אחרות – באותיות לבנות

                                                                  על רקע ירוק

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            608              מקום היציאה מהדרך        במחלף שלפניך

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                             609              היציאות הבאות: בדרך

                                                                  מהירה – באותיות לבנות

                                                                  על רקע כחול. בדרכים

                                                                  אחרות – באותיות לבנות    בדרך שלפניך

                                                   על רקע ירוק. המספר

                                                                  מציין את המרחק

                                                                  בקילומטרים עד היציאה

הודעה תשע"ד-2014

                            610              יעדים או יעדי ביניים

                                                                  בדרכים שאינן עירוניות:

                                                                  בדרך מהירה – באותיות

                                                                  לבנות על רקע כחול,

                                                                  בדרכים אחרות – באותיות     בדרך שלפניך

                                                לבנות על רקע ירוק.

                                                                  המספר מציין את המרחק

                                                                  בקילומטרים עד מרכז היעד

                             611              מספרה של דרך:               בדרך שלפניך

                                                                  בדרך מהירה – בצבע כחול,

                                                                  בדרך ראשית – בצבע אדום,

                                                                  בדרך איזורית – בצבע ירוק,

                                                                  ובדרך מקומית – בצבע שחור.

                                                                  הוצב תמרור 629 מתחתיו

                                                                  – מציין את כוון הנסיעה הכללי

                                     612              מספר הקילומטר בדרך:     בדרך שלפניך

                                                                  בדרך מהירה – בצבע כחול,

                                                        בדרך ראשית – בצבע אדום,

                                                                  בדרך איזורית – בצבע ירוק

                                                         ובדרך מקומית – בצבע שחור.

                                                                  החץ מראה את סדר

                                                        המיספור (עולה או יורד) של

                                                                  הקילומטרים בכוון הנסיעה

                            613              הגדרת תנועות בנתיבים:    בנתיבים שלפניך

                                                                  בדרך מהירה – בחצים

                                               לבנים על רקע כחול, בדרכים

                                                                  אחרות – בחצים לבנים על

                                               רקע ירוק. חץ בצבע צהוב

                                                                  – נתיב לתחבורה ציבורית

                                                                  כמפורט בתמרור 501

הודעה תשע"ד-2014

                         614              הכוונה ליעדים או ליעדי

                                                                  ביניים בדרכים עירוניות:

                                                                  יעדים מחוץ להן –

                                                                  באותיות לבנות על רקע

                                                                  כחול, יעדים בתחומן –      בדרך שלפניך

                                                                  באותיות לבנות על רקע

                                                                  ירוק. אתרי תיירות –

                                                                  באותיות לבנות על רקע חום

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014

                            615              הכוונה מעל הנתיבים לפני

                                                                  מחלף בדרך עירונית: יעדים

                                                או יעדי ביניים מחוץ לה

                                                                  – באותיות לבנות על רקע

                                                                  כחול. יעדים בתחומה –     במחלף שלפניך

                                                                  באותיות לבנות על רקע

                                                                  ירוק. אתרי תיירות –

                                                                  באותיות לבנות על רקע חום

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014

                            616              הכוונה מעל הנתיבים לפני

                                                                  צומת בדרך עירונית: יעדים

                                                                   או יעדי ביניים שמחוץ

                                                                  לה – באותיות לבנות על

                                                                  רקע כחול. יעדים בתחומה    בצומת שלפניך

                                                                  – באותיות לבנות על

                                                                  רקע ירוק. אתרי תיירות –

                                                                  באותיות לבנות על רקע חום

                            617              מורה דרך בצומת או במחלף:

                                                                  בהכוונה לדרך מהירה –

                                               באותיות בצבע לבן על

                                                                  רקע כחול. בהכוונה לדרכים   במקום הצבתו

                                               אחרות – באותיות שחורות

                                                                  על רקע לבן. בהכוונה

                                                                  לאתר תיירותי – באותיות

                                                                  לבנות על רקע חום

                            618              כביש חד סטרי:                עד לצומת הקרוב

                                                                  כניסה לקטע כביש שבו     או עד לתמרור 145,

                                                                  התנועה מותרת רק בכוון    או עד לתמרור 504

                                                                  המסומן בחץ

                             619              שינוי במספר הנתיבים:

                                                                  מספר הנתיבים בכביש

                            620              הולך וגדל, מימין או          בדרך שלפניך

                                                                  משמאל, בהתאמה

                            621              שינוי במספר הנתיבים:

                                                                  מספר הנתיבים בכביש

                             622              הולך וקטן, מימין או         בדרך שלפניך

                                                                  משמאל, בהתאמה

                               623              כביש ללא מוצא               בכביש שלפניך

                               624              כביש ללא מוצא מימין      בכביש שמימין או

                               625              או משמאל, בהתאמה         משמאל, בהתאמה

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ב-2011 הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            626              חניה לכלי רכב, זולת –      עד לצומת הקרוב,

                                                                  (1) בתחנת אוטובוסים        אלא אם כן סומנו

                                                                  ציבוריים או בתחנת רכבת  אבני השפה בצומת

                                                                  מקומית שסומנו בתמרורים    ואחריו בתמרור 817,

                                                                  505 או 506, בהתאמה;      או עד לתמרור 432,

                                                                  (2) אם נאסרה החניה         433, 627 או 628

                                                                  על פי תמרור 507, 509,

                                                                  510, 511, 512, 513, 818

                                                                  או 820; צוין סוג כלי רכב

                                                                  מתחת לתמרור – חניה לכלי

                                                                  רכב מהסוג המצויין בלבד

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ב-2011 הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                             627              מותרת החניה על המדרכה במדרכה שלפניך, עד

                                                                  לרכב שמשקלו הכולל       לצומת הקרוב,

                                                                  המותר עד 2200 ק"ג,         אלא אם כן סומנו

                                                                  בהתאם למסומן ובלי          אבני השפה בצומת

                                                                  לחסום את המעבר ברוחב ואחריו בתמרור 817

                                                                  סביר להולכי רגל ולכסא    או שסומנו בצומת

                                                                  גלגלים לנכה, זולת –         ואחריו מקומות חניה

                                                                  (1) בתחנת אוטובוסים       בתמרור 819, או עד

                                                                  ציבוריים או בתחנת רכבת לתמרור 432, 433

                                                                  מקומית שסומנו בתמרורים    או 628

                                                                  505 או 506, בהתאמה;

                                                                  (2) אם נאסרה החניה על פי

                                                                  תמרור 507, 509, 510, 511,

                                                                  512, 513, 818 או 820;

                               628              קצה המקום או הקטע

                                                                  המותר לחניה על הכביש,

                                                                  או על המדרכה, על פי

                                                                  תמרור 626 או 627

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            629              תמרור לאזהרה או להודעה

                                                                  רק למסר שלגביו אין

                                                                  תמרור בלוח התמרורים

                                                                  ובצמוד לו.                      על פי האמור בו

הודעה תשע"א-2011

                            629פ            הוצב התמרור מתחת ובצמוד

                                                                  לתמרור אחר – יחול האמור

                                                                  בו בתוספת לתמרור שמעליו

                            630              במרחק הנקוב במטרים,     למקום במרחק

                                                                  יחול האמור בתמרור         הנקוב

                                                                  שמעליו או בתוכו הוצב

                            631              לאורך הקטע שלפניך

                                                                  במטרים, יחול האמור        לאורך הקטע הנקוב

                                                                  בתמרור שמעליו

                            632              המסר בתמרור שמעליו      אחרי הפניה

                                                                  מיועד לפונה בכוון החץ

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            633              מנהרה                             בדרך שלפניך, עד

                                                                                                        תמרור 634

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            634              קצה המנהרה

                           635              סכנת שריפות                   בדרך שלפניך

                                                                                                        וסביבתה

הודעה תשע"ד-2014

                              636              כביש חד-סטרי לרכב        עד לצומת הקרוב

                                                                  מנועי: לאופניים מותרת     או עד לתמרור 145

                                                                  הנסיעה גם בכיוון הנגדי.    או עד לתמרור 618

הודעה תשע"ד-2014

                             637              מפרץ לעצירה במצב         במפרץ

                                                                  חירום.

 

חלק 7

תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים

726-701פ

1                                                         2                      3                                             4

צורת התמרור וצבעו                              מספרו               פירושו                                     כוחו יפה:

                                     701              אור אדום: עצור! הוצב     נוהג רכב

                                                                  תמרור הוריה בצורת חץ

                                                                  או חצים מעל הרמזור, יחול

                                                                  האמור בו על התנועות

                                                                  המסומנות בתמרור. סומן

                                                                  קו עצירה – עצור לפני קו

                                                                  העצירה, סומן מעבר חציה –

                                                                  עצור לפני מעבר החציה, לא

                                                                  סומן קו עצירה או מעבר

                                                                  חציה – עצור בסמוך לרמזור

                                                                  הקרוב. אסור לעבור את קו

                                                                  העצירה או את מעבר החציה

                                                                  או להיכנס לצומת כל עוד

                                                                  האור האדום דולק

                                      702              אור אדום ואור צהוב יחד: נוהג רכב

                                                                  עצור כאמור ב-701 עד

                                                                  להופעת אור ירוק. אסור

                                                                  לעבור את קו העצירה או

                                                                  את מעבר החצייה או להיכנס

                                                                  לצומת כל עוד האור האדום

                                                                  והאור הצהוב דולקים יחד.

                                                                  היכון לנסיעה עם התחלף האור

                                      703              אור ירוק: התקדם. מותר    נוהג רכב

                                                                  לנסוע ישר, ימינה, שמאלה

                                                                  או פרסה אלא אם תמרור

                                                                  הוריה המורכב מעל לרמזור

                                                                  מורה אחרת. אם מופיע אור

                                                                  ירוק מהבהב – האור הירוק

                                                                  מסתיים ועומד להופיע האור

                                                                  הצהוב 705. בחירת הנתיבים

                                                                  תהיה על פי המסומן על ידי

                                                                  סימון 813 או 926

                            704              חץ ירוק לכלי רכב:           נוהג רכב

                                                                  התקדם. מותר לנסוע רק

                                                                  בכיוון המסומן על ידי החץ.

                                                                  פנית פרסה מותרת בכוון

                                                                  החץ אלא אם הדבר נאסר

                                                                  על ידי תמרור אחר. אם

                                                                  מופיע אור ירוק מהבהב –

                                                                  האור הירוק מסתיים ועומד

                                                                  להופיע האור הצהוב 705.

                                                                  בחירת הנתיבים תהיה

                                                                  על פי המסומן על ידי

                                                                  תמרור 813 או 926

                                       705              אור צהוב: אצור כאמור     נוהג רכב

                                                                  ב-701. אם אינך יכול

                                                                  לעצור לפני הצומת בבטחה

                                                                  או שנכנסת אליו, השלם את

                                                                  מעבר הצומת ופנהו מיד

                                                                  כאמור ב-703 או 704

                             706              אור צהוב מהבהב:            נוהג רכב

                                                                  התקדם בזהירות תוך

                                                                  שמירת הוראות כל דין,

                                                                  בחירת הנתיבים תהיה על פי

                             707              המסומן על ידי סימון 813

                                                                  או 926. הוצב הרמזור ליד

                                                                  מעבר חציה להולכי רגל או

                                                                  לרוכבי אופנים – תן להולך

                                                                  הרגל או לרוכב האופניים

                                                                  לחצות בבטחה את הכביש

                                      708              אור לבן מלבני אופקי:       נוהג ברכבת מקומית

                                                                  עצור! סומן קו עצירה –    או ברכב

                                                                  עצור לפני קו העצירה,

                                                                  סומן מעבר חציה – עצור

                                                                  לפני מעבר החצייה, לא

                                                                  סומן קו עצירה או מעבר

                                                                  חציה – עצור בסמוך לרמזור

                                                                  הקרוב, אסור לעבור את קו

                                                                  העצירה או את מעבר החצייה

                                                                  או להיכנס לצומת כל עוד

                                                                  האור הלבן המלבני האופקי

                                                                  בפנס העליון דולק

                                     709              אור לבן מלבני אופקי        נוהג ברכבת מקומית

                                                                  ואור לבן עגול יחד: עצור   או ברכב

                                                                  כאמור ב-708 עד להופעת

                                                                  האור הלבן האנכי או המוטה.

                                                                  אסור לעבור את קו העצירה

                                                                  או את מעבר החצייה או

                                                                  להיכנס לצומת כל עוד האור

                                                                  הלבן המלבני האופקי והאור

                                                                  הלבן העגול דולקים יחד.

                                                                  היכון לנסיעה עם התחלף האות.

                                      710              אור לבן מלבני אנכי:         נוהג ברכבת מקומית

                                                                  התקדם. סע ישר. אם האור או ברכב

                                                                  מהבהב – האות מסתיים

                                                                  ועומד להופיע האות 716

                                      711              אור לבן מלבני מוטה:       נוהג ברכבת מקומית

                                                                  התקדם. סע ימינה או         או ברכב

                                                                  שמאלה, בהתאמה לכיוון

                                                                  הנטיה של קצהו העליון של

                                       712              האור הלבן המלבני. פנית

                                                                  פרסה מותרת בכוון הנטיה

                                                                  אלא אם הדבר נאסר על ידי

                                                                  תמרור אחר. אם האור

                                                                  מהבהב – האות מסתיים

                                                                  ועומד להופיע האות 716

                                 713              אור לבן מלבני אנכי ואור   נוהג ברכבת מקומית

                                                                  לבן מלבני מוטה: התקדם. או ברכב

                                                                  סע ישר או ימינה, או ישר

                                                                  או שמאלה, לכוון הנטיה של

                                                                  קצהו העליון של האור הלבן

                                  714              המלבני המוטה, בהתאמה.

                                                                  פנית פרסה מותרת בכוון

                                                                  הנטיה אלא אם הדבר נאסר

                                                                  ע"י תמרור אחר. אם האור

                                                                  מהבהב – האות מסתיים

                                                                  ועומד להופיע האות 716

                           715              אור לבן מלבני אנכי          נוהג ברכבת מקומית

                                                                  ואורות לבנים מלבניים       או ברכב

                                                                  מוטים: התקדם. סע ישר,

                                                                  ימינה או שמאלה, פנית

                                                                  פרסה מותרת אלא אם הדבר

                                                                  נאסר בתמרור אחר. אם האור

                                                                  מהבהב – האות מסתיים

                                                                  ועומד להופיע האות 716

                                      716              אור לבן עגול: עצור          נוהג ברכבת מקומית

                                                                  כאמור ב-708. אם אינך      או ברכב

                                                                  יכול לעצור לפני הצומת

                                                                  בבטחה, או נכנסת אליו,

                                                                  השלם את מעבר הצומת

                                                                  ופנהו מיד כאמור ב-710,

                                                                  711, 712, 713, 714, או 715

                             717              אור לבן מהבהב: התקדם   נוהג ברכבת מקומית

                                                                  בזהירות תוך שמירת          או ברכב

                                                                  הוראות כל דין

                                      718              דמות הולך רגל עומד         הולך רגל

                                                                  בצבע אדום: אל תתחיל

                                                                  בחציית הכביש ואם אתה

                                                                  נמצא בכביש פנהו מיד

                                       719              דמות הולך רגל בצבע        הולך רגל

                                                                  ירוק: מותר לחצות את

                                                                  הכביש בזהירות

                                      720              צורת אופניים בצבע          רוכב אופניים

                                                                  אדום: אל תתחיל בחציית

                                                                  הכביש ואם אתה נמצא

                                                                  בכביש פנהו מיד

                                       721              צורת אופניים בצבע          רוכב אופניים

                                                                  ירוק: מותר לחצות את

                                                                  הכביש בזהירות

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                           722              אור אדום מהבהב כפול      כל משתמשי הדרך

                                                                  לפני מפגש מסילת ברזל:

                                                                  עצור לפני קו העצירה,

                                                                  באין קו עצירה, עצור לפני

                                                                  המחסום הקרוב (תמרור 404)

                                                                  ובאין מחסום, במרחק 4 מ'

                                                                  לפחות מפס המסילה הקרוב.

                                                                  אסור לחצות את המסילה עד

                                                                  להפסקת האור האדום המהבהב

                                                                  הכפול ועלית המחסום. אם אינך

                                                                  יכול לעצור בבטחה לפני המפגש

                                                                  כמפורט לעיל או נכנסת אליו,

                                                                  השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד

הודעה תשע"א-2011

                                     723              נתיב סגור: אסור לנסוע     נוהג רכב

                                                                  בנתיב שמעליו הוצב תמרור

הודעה תשע"א-2011

                                     723פ            זה, ממקום הצבת התמרור

                                                                  ועד תמרור 426פ או 724 או

                                                                  724פ או עד הצומת הקרוב

                                     724              נתיב פתוח: מותר לנסוע    נוהג רכב

                                     724פ            בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה

                                725              מעבר לנתיב סמוך:           נוהג רכב

                                                                  השתלב בתנועה שבנתיב

                                                                  הסמוך לנתיב שמעליו הוצב

                                725פ            התמרור מימין או משמאל,

                                                                  בהתאמה, כאשר תנאי

                                                                  התנועה מאפשרים זאת

                                726              נתיב יציאה: ליציאה מן     נוהג רכב

                                                                  הכביש סע בנתיב שמעליו

                                726פ            הוצב תמרור זה

 

חלק 8

תמרורי סימון על פני הדרך

821-801

1                                             2                      3

צורת הסימון וצבעו                   מספרו               פירושו

                    801              קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014

                    802              כביש או נתיב מתחלף – קו קטעים כפול בצבע לבן: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה, אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724פ

                    803              קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו

הודעה תשע"א-2011

                  804              שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ בלבד

                    805              קו קטעים צפוף בצבע לבן – אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול

                    806              קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה

                    807              קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                  808              קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב

                    809              קו קטעים בצבע לבן – פניה בצומת: לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר

                    810              קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה

                    811              מעבר חציה להולכי רגל: חולק מעבר חציה רכב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה

ת"ט תשע"א-2011

                     812              מעבר חציה לרוכבי אופניים

הודעה תשע"ט-2019

                     813              כיווני הנסיעה המותרים בנתיב – חצים על פני הדרך בצבע לבן: היכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת

                    814              נתיב נסיעה העומד להסתיים – חצים אלכסוניים בצבע לבן: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ

                    815              איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם

                    816              אבני שפה צבועות שחור-לבן: להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים

הודעה תשע"ד-2014

                    817              אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול: החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 627

                    818              אבני שפה צבועות אדום-לבן: אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין

                    819              מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן: החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו-שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים

                    820              מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן: אסורה חניה בתוך

                                                         השטח המסומן

                    821              מקום פס האטה

 

חלק 9

תמרורים באתר עבודה

934-901

1                                                         2                      3                                             4

צורת התמרור וצבעו                              מספרו               פירושו                                     כוחו יפה:

                                   901              אתר עבודה בדרך. סע        ממקום הצבתו ועד

                                                                  על פי הסימון בצבע כתום,     לתמרור 902

                                   901פ            אם סומן

                                   902              קצה אתר עבודה וכל

                                                                  ההגבלות והאיסורים בתוכו

                                903              אזהרה והדרכה בעקומה     בכביש שלפניך

                                                                  חדה: האט והמשך רק        באתר עבודה בדרך

                                                                  בכוון המסומן בחצים שעל

                                                                  התמרור, עבור לפני התמרור

                                904              אזהרה והדרכה בצומת       בצומת שלפניך

                                                                  קמץ: האט והמשך רק       באתר עבודה בדרך

                                                                  בכוונים המסומנים

                                                                  בחצים שעל התמרור,

                                                                  עבור לפני התמרור

                                   905              הכביש הולך וצר              בכביש שלפניך

                                                                                                        באתר עבודה בדרך

                                   906              הכביש הולך וצר מצד       בכביש שלפניך

                                                                  ימין או מצד שמאל,          באתר עבודה בדרך

                                   907              בהתאמה

                             908              מעבר צר או מכשול: הוצב     בכביש שלפניך

                                                                  התמרור בצד אחד של        באתר עבודה בדרך

                                                                  הדרך בלבד, פירושו מכשול

                                                                  באותו צד של הדרך. הקוים

                                                                  האלכסוניים מוטים מטה

                                                                  כלפי מרכז הנתיב הסמוך

                                    909              תנועה דו-סטרית               בכביש שלפניך

                                                                                                        באתר עבודה בדרך

                                    910              שינוי במספר הנתיבים:     בכביש שלפניך

                                                                  מספר הנתיבים בכביש       באתר עבודה בדרך

                                   911              הולך וגדל, מימין או

                                                                  משמאל, בהתאמה

                                    912              שינוי במספר הנתיבים:     בכביש שלפניך

                                                                  מספר הנתיבים בכביש       באתר עבודה בדרך

                                   913              הולך וקטן, מימין או

                                                                  משמאל, בהתאמה

                             914              מעקף                              בכביש שלפניך

                                                                                                        באתר עבודה בדרך

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                                     915              תמרור לאזהרה, להוריה,    על פי האמור בו,

                                                                  לאיסור או להודעה רק       באתר עבודה בדרך

                                                                  למסר שלגביו אין תמרור

                                                                  בלוח התמרורים. הוצב

                                                                  התמרור מתחת ובצמוד

                                                                  לתמרור אחר – יחול האמור

                                                                  בו בתוספת לתמרור שמעליו

                                                                  ובצמוד לו

                             916              במרחק הנקוב במטרים,     למקום במרחק

                                                                  יחול האמור בתמרור         הנקוב, באתר עבודה

                                                                  שמעליו או בתוכו הוצב     בדרך

                             917              לאורך הקטע שלפניך        לאורך הקטע

                                                                  במטרים, יחול האמור        הנקוב, באתר עבודה

                                                                  בתמרור שמעליו               בדרך

                             918              קו נתיב או קו ציר הכביש  לאורך הסימון,

                                                                  – קו קטעים בצבע כתום:   באתר עבודה בדרך

                                                                  נהג בנתיב הימני ביותר ואל

                                                                  תעבור את הקו בגוף הרכב

                                                                  או בחלקו, אלא לשם עקיפה

                                                                  או לשם בצוע הוראות כל

                                                                  דין אחר ותוך שמירת

                                                                  הוראות כל דין

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014

                             919              כביש או נתיב מתחלף       לאורך הסימון,

                                                                  – קו קטעים כפול בצבע    באתר עבודה בדרך

                                                                  כתום: הנסיעה בכביש או  

                                                                  בנתיב אסורה אלא אם

                                                                  הוצב מעליו תמרור 201

                                                                  עד 203, 206 עד 212

                                                                  או 724 עד 724פ

                             920              קו הפרדה רצוף כפול בצבע   לאורך הסימון,

                                                                  כתום: נהג בצידם הימני     באתר עבודה בדרך

                                                                  של הקוים, אל תעבור את

                                                                  הקוים בגוף הרכב או בחלקו

                             921              קו קטעים צפוף בצבע       לאורך הסימון,

                                                                  כתום – אזהרה לפני          באתר עבודה בדרך

                                                                  הופעת קו הפרדה רצוף

                                                                  כפול: עבור לנתיב הימני

                                                                  לפני התחלת קו ההפרדה

                                                                  הרצוף הכפול

                             922              קו קטעים ליד קו רצוף      לאורך הסימון,

                                                                  בצבע כתום: מותר לעבור באתר עבודה בדרך

                                                                  את הקוים, אם קו הקטעים

                                                                  הוא מצידו הימני של קו

                                                                  ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה

הודעה תשע"ד-2014

                          923              קו מלבנים בצבע כתום:     לאורך הסימון,

                                                                  נתיב לפניה בלעדית ימינה באתר עבודה בדרך

                                                                  או שמאלה, או נתיב האצה,

                                                                  האטה או השתזרות, או

                                                                  נתיב המשנה את ייעודו. סע

                                                                  בהתאם ליעוד הנתיב

                             924              קו קטעים בצבע כתום –    לאורך הסימון,

                                                                  פניה בצומת: סע במקביל באתר עבודה בדרך

                                                                  לקו הקטעים. פנית פרסה

                                                                  מותרת אלא אם הדבר נאסר

                                                                  על ידי תמרור אחר

                             925              קו עצירה – קו כתום         במקום הסימון

                                                                  לרוחב הנתיב: מקום          באתר עבודה בדרך

                                                                  עצירת הרכב או בעל

                                                                  החיים, לפני הקו וסמוך לו,

                                                                  כאשר יש חובת עצירה

                            926              כווני הנסיעה המותרים      בנתיבים שסומנו,

                                                                  בנתיב – חצים על פני        באתר עבודה בדרך

                                                                  הדרך בצבע כתום, עם

                                                                  ובלי חצים בצבע לבן: הכנס

                                               לצומת ועבור בו רק בכוון

                                                                  החץ שסומן בנתיב שממנו

                                                                  נכנסת לצומת. חצים בצבע

                                                                  לבן מורים על כווני הנסיעה

                                                                  שמחוץ לאתר העבודה

                             927              נתיב נסיעה העומד            בנתיב שסומן,

                                                                  להסתיים – חצים              באתר עבודה בדרך

                                                                  אלכסוניים בצבע כתום: עבור

                                                                  לנתיב הסמוך בכוון החץ

                             928              איי תנועה (בצורות שונות),    במקום הסימון,

                                                                  מסומנים על הכביש בצבע באתר עבודה בדרך

                                                                  כתום: אסור לעבור, לעצור

                                                                  או לחנות עליהם

                          929              מחסום: הדרך חסומה.       במקום החסימה,

                                                                  הוצב תמרור המורה על      באתר עבודה בדרך

                                                                  כוון, מותר להתקדם רק

                                                                  בכוון המצוין בתמרור

                                      930              עמודי הכוונה, בצד           בצידי הכביש,

                                                                  הכביש: הקוים                 באתר עבודה בדרך

                                                                  האלכסוניים מוטים למטה

                                                                  כלפי מרכז הנתיב הסמוך

                                     931              חרוט להכוונה או לסימון   במקום הצבתו,

                                                                  מכשול: סע על פי אופן     באתר עבודה בדרך

                                                                  הצבת החרוטים. אסור לעלות

                                                                  על המכשול המסומן בחרוט

                                     932              פנס מהבהב בצבע כתום    במקום הצבתו,

                                                                  לסימון, איתות ואזהרה       באתר העבודה בדרך

הודעה תשע"ד-2014

                                     933              לוח נייד מהבהב: איתות,   במקום הצבתו,

                                                                  אזהרה והכוונה                 באתר העבודה בדרך

הודעה תשע"ד-2014

                                    934              לוח נייד מהבהב:              במקום הצבתו,

                                                                  הכביש סגור                     באתר העבודה בדרך

הודעה תשע"ד-2014

                                    935              מפרץ לעצירה במצב         במפרץ

                                                                  חירום באתר עבודה.

 

חלק 10

נספח

סמלים

ס-1 עד ס-119

1                                             2                      3

צורת הסימון וצבעו                   מספרו               פירושו

                                      ס-1

                                      ס-2

                                      ס-3

                            ס-4              מרכז האזור, העיר, המקום

הודעה תשע"ד-2014

                            ס-5              כביש או נתיב אגרה

                            ס-6              מעבר עילי להולכי רגל (עם מדרגות)

                            ס-7              מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש)

                            ס-8              מעבר תחתי להולכי רגל (עם מדרגות)

                            ס-9              מעבר תחתי להולכי רגל (עם כבש)

                            ס-10            הולכי רגל

                            ס-11            לחצן הולכי רגל לצורך חציה

                            ס-12            נגישות לנכים

הודעה תשע"ח-2018

                            ס-13            מצלמה למטרות אכיפה

                             ס-14            גרירת רכב

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                           ס-15            יחידת משטרה

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                           ס-16            מנהרה

הודעה תשע"ח-2018

                           ס-17            מעבר גבול

                                      ס-18

                                      ס-19

                            ס-20            מחלף

                            ס-21            צומת הצטלבות

                            ס-22            צומת הסתעפות ימינה

                            ס-23            צומת הסתעפות שמאלה

                            ס-24            צומת קמץ

                            ס-25            צומת הסתעפות ימינה ואחר כך שמאלה

                            ס-26            צומת הסתעפות שמאלה ואחר כך ימינה

                            ס-27            צומת קמץ לפנים ואחר כך משמאל

                            ס-28            צומת קמץ לפנים ואחר כך מימין

                            ס-29            מעגל תנועה

                             ס-30            תחנת תידלוק

                            ס-31            פתוח 24 שעות

                            ס-32            דלק, שרות עצמי

                            ס-33            תיקון תקרים

                            ס-34            מוסך, תיקוני דרך, סיכה

                            ס-35            רחיצת רכב

                            ס-36            דלקן – דלק

                            ס-37            פזומט

                            ס-38            ספידומט

                            ס-39            דלקן – סונול

                            ס-40            שדה תעופה

                             ס-41            נמל

                            ס-42            רכבת

                            ס-43            רכבת מקומית

                            ס-44            אוטובוס

                            ס-45            מונית

                            ס-46            רכב פרטי

                            ס-47            משאית

                            ס-48            אופנוע

                            ס-49            אופניים

                            ס-50            רכבל

                            ס-51            חניה

                            ס-52            חניה מקורה

                            ס-53            חנה וסע

                            ס-54            מסוף מטענים

                            ס-55            אזור תעשיה

                            ס-56            מסוף לטיסות נוחתות

                            ס-57            מסוף לטיסות ממריאות

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            ס-58            בית חולים ללא חדר מיון כללי

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                           ס-59            בית חולים עם חדר מיון כללי

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                           ס-60            עזרה ראשונה

                            ס-61            טלפון

                            ס-62            מסעדה

                            ס-63            בית קפה/מזנון

                            ס-64            קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                           ס-65            השכרת רכב

הודעה תשע"ד-2014

                           ס-66            אזור מנוחה

הודעה תשע"ד-2014

                         ס-67            מקום להעלאה ולהורדת נוסעים

הודעה תשע"ד-2014

                            ס-68            עמדת תשלום

הודעה תשע"ח-2018

                            ס-69            מוסד אקדמי

                            ס-70            עמדת מודיעין או תחנת מידע למטייל

                            ס-71            מלון או בית הארחה או כפר נופש

                            ס-72            אכסניה או אכסניית נוער

                            ס-73            אתר מחנאות (קמפינג) או חניון לילה

הודעה תשע"א-2011

                           ס-74            חקלאות תיירותית

                            ס-75            לינה כפרית

                                      ס-76

                                      ס-77

                                      ס-78

                                      ס-79

הודעה תשע"ד-2014

                            ס-80            אתר תיירות

                            ס-81            אתר ארכיאולוגי או עתיקות

                            ס-82            אתר קדוש ליהודים

                            ס-83            אתר קדוש למוסלמים

                            ס-84            אתר קדוש לדרוזים

                            ס-85            אתר קדוש לנוצרים

                            ס-86            מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי

                            ס-87            אתר הנצחה

                            ס-88            מוזיאון

                            ס-89            גלריה או סדנא לדברי אמנות יד

                            ס-90            גן לאומי או שמורת טבע

                            ס-91            שביל תנ"ך

                            ס-92            אתר מורשת עולמית

הודעה תשע"ד-2014

                            ס-93            יקב

                                      ס-94

                                      ס-95

                                      ס-96

                                      ס-97

                                      ס-98

                                      ס-99

                            ס-100          דרך מסומנת לטיול המיועדת לרכב 4x4 בלבד

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                            ס-101          יער, חורש או פארק שהוכשר לביקורי מטיילים

                            ס-102          מרינה או מעגן מוסדר

                            ס-103          אתר מרחצאות מוסדר

                            ס-104          מצפה או נקודת תצפית נוף

                            ס-105          אתר בילוי ואכילה בשטח פתוח

                            ס-106          טיולי ג'יפים

                            ס-107          מסלול הליכה מוסדר

                            ס-108          מקום מוסדר לטיפוס הרים או גלישת חבל

                            ס-109          חוות סוסים או שירותי רכיבה

                            ס-110          אתר מוסדר לדאייה בגלשן או מצנחי רחיפה

                            ס-111          נחל

                            ס-112          מקום מוסדר לדייג

                            ס-113          אתר צפרות

הודעה תשע"ד-2014

                           ס-114          גן חיות

                            ס-115          חוף רחצה מוסדר

                            ס-116          בריכת שחייה לרשות הציבור

                            ס-117          אתר ספורט ימי

                            ס-118          מסלול לרכיבה על אופני הרים

                            ס-119          מרכז ספורט

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014

                            ס-120          אתר גלישה

הודעה תשע"א-2011

                                      ס-121

הודעה תשע"א-2011

                                      ס-122

הודעה תשע"א-2011

                                      ס-123

הודעה תשע"א-2011

                                      ס-124

הודעה תשע"א-2011

                                      ס-125

הודעה תשע"א-2011

                                      ס-126

הודעה תשע"א-2011

                                      ס-127

הודעה תשע"א-2011

                                      ס-128

הודעה תשע"א-2011

                                      ס-129

הודעה תשע"א-2011

                           ס-130          עמדת טעינה לרכב חשמלי

הודעה תשע"א-2011

                           ס-131          תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

                           ס-132          תחנת טעינה והחלפת מצבר לרכב חשמלי

 

 

 

ח' בטבת התשע"א (15 בדצמבר 2010)                   אלכס לנגר

                                                                                המפקח הארצי על התעבורה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 



* פורסמה ק"ת תשע"א מס' 6956 מיום 28.12.2010 עמ' 304.

ת"ט ק"ת תשע"א מס' 6972 מיום 1.2.2011 עמ' 626.

תוקנה ק"ת תשע"א מס' 7007 מיום 22.6.2011 עמ' 1066 – הודעה תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7037 מיום 2.10.2011 עמ' 2 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 2.10.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7139 מיום 9.7.2012 עמ' 1391 – הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7139 מיום 9.7.2012 עמ' 1398 – הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7357 מיום 24.3.2014 עמ' 968 – הודעה תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 52 – הודעה תשע"ה-2014.

ק"ת תשע"ז מס' 7727 מיום 14.11.2016 עמ' 140 – הודעה תשע"ז-2016.

ק"ת תשע"ח מס' 7924 מיום 8.1.2018 עמ' 784 – הודעה תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8272 מיום 11.9.2019 עמ' 4018 – הודעה תשע"ט-2019.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות