Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות איכות הסביבה), תשע"א-2010

חקלאות טבע וסביבהאיכות הסביבהאיגודי ערים

רשויות ומשפט מנהלירשויות מקומיותתאגידי מים וביוב

רשויות ומשפט מנהלירשויות מקומיותאיגודי עריםביוב

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

אגרת ביוב

Go

2

סעיף 2א

הצמדה

Go

2

סעיף 3

מדידה במד מים

Go

2

סעיף 4

מדידת מקורות עצמאיים

Go

2

סעיף 5

פטור

Go

2

סעיף 6

מועד התשלום

Go

2

סעיף 7

העברת האגרות

Go

3

סעיף 8

תשלום על חשבון המכסה

Go

3

סעיף 9

צורת החשבונות

Go

3

סעיף 10

מסירת פרטים

Go

3

סעיף 11

רשות כניסה

Go

3

סעיף 12

איסור הפרעה

Go

3

סעיף 13

מסירת מסמכים

Go

3

סעיף 13א

ספק שהוא תאגיד מים וביוב

Go

3

סעיף 14

ביטול

Go

3

סעיף 15

תחילה

Go

3


כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות איכות הסביבה), תשע"א-2010*

          בתוקף סמכותה לפי סעיף 18(ב)(3) לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955, ולפי סעיף 102 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 102(ב) ו-(ו) ו-107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הגדרות

1.       בכללים אלה –

          "אגרה" – אגרה המוטלת לפי כללים אלה;

          "ביוב" – ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם במסגרת התכנית המאושרת של האיגוד; תשריט התכנית המאושרת החתום בידי יושב ראש מועצת האיגוד ושר הפנים מופקד במשרדי האיגוד והעתקים ממנו במינהל מחוז תל-אביב-יפו, במשרד הפנים בירושלים ובמשרדי כל אחת מהרשויות המקומיות הכלולות בתחום האיגוד;

          "גזבר" – גזבר האיגוד או מי שגזבר באיגוד העביר לו את סמכויותיו לפי כללים אלה, כולן או מקצתן;

          "האיגוד" – איגודן – תשתיות איכות הסביבה שהוקם בצו איגודי ערים (איגודן – תשתיות איכות הסביבה), התשט"ז-1956 (להלן – צו איגודי ערים);

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילת כללים אלה – המדד שפורסם ביום ח' בטבת התשע"א (15 בדצמבר 2010);

          "מהנדס" – מהנדס האיגוד או מי שמהנדס האיגוד העביר לו את סמכויותיו לפי כללים אלה, כולן או מקצתן;

          "מועצה" – מועצת האיגוד;

          "מחזיק" – מחזיק הצורך מים בתחום האיגוד מכל מקור שהוא;

          "מים לגינון ציבורי" – כהגדרתם בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים וביוב), התש"ע-2009;

          "ספק" – כל מי שמספק מים לצרכנים בתחום האיגוד;

          "רשות מקומית" – כמשמעותה בצו איגודי ערים;

          "תאגידי מים וביוב" – תאגיד שהוקם לפי החוק;

          "תחום האיגוד" – תחום האיגוד כאמור בסעיף 3 לצו איגודי ערים.

אגרת ביוב

2.       (א)  לכיסוי הוצאות החזקת הביוב, ובכללן הוצאות התקנתו או קנייתו, ישלם המחזיק בנכס אגרת ביוב.

          (ב)  האגרה תשולם בשיעור הנקוב בתוספת.

כללים תשע"ג-2012

          (ג)   השיעור הנקוב בתוספת אינו כולל מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

כללים תשע"ד-2013

          (ד)  האיגוד לא יגבה כל תשלום מספק בעד מתן שירותי ביוב כמשמעותם בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, שלא לפי האגרות הנקובות בכללים אלה לרבות כל תשלום שמשמעותו דומה גם אם כותרתו שונה או כל תשלום שהסמכות לקביעתו נתונה בידי מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב ולמעט תשלום בעבור בקרת שפכי תעשייה.

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 345

הוספת סעיף קטן 2(ג)

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 379

הוספת סעיף קטן 2(ד)

הצמדה

2א.     (א)  הסכומים הנקובים שבתוספת יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  מנהל הרשות הממשלתית יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה לפי סעיף קטן (א).

          (ג)   יושב ראש האיגוד, או מי שהוא הסמיכו, יפרסם במשרדי האיגוד הודעה בדבר שיעור האגרה כפי שהועלתה עקב שינוי המדד, וישלח עותקים של ההודעה לספקים.

מדידה במד-מים

3.       (א)  כשכמות המים המסופקת נמדדת במד-מים, תשולם האגרה לפי מספר המטרים המעוקבים של מים מסופקים.

          (ב)  כשכמות המים המסופקת אינה נמדדת במד-מים, אך החיוב בעד המים המסופקים מבוסס על כמויות מים, תשולם האגרה לפי מספר המטרים המעוקבים שלפיו מחשב הספק את מחיר המים המסופקים למעשה.

מדידת מקורות עצמאיים

4.       כשהמים הנצרכים מופקים במקורות עצמאיים של הצרכן ואין לו מד-מים, תוערך כמות המים הנצרכת על ידי המהנדס בשים לב לשימוש שהמים מיועדים לו ובשים לב לתצרוכת המים של צרכנים דומים שלהם מסופקים המים במדידה, והצרכן ישלם את האגרה בהתאם לכמות המוערכת.

פטור

5.       על אף האמור בסעיפים 3 ו-4 לא תובא בחשבון בחישוב הכמות המחויבת באגרה כמות המים שהשתמשו לאחת ממטרות אלה, אם המים אינם מוזרמים לביוב במישרין או בעקיפין:

(1)  מים לגינון ציבורי;

(2)  מים למטרת חקלאות;

(3)  מים לצורכי תעשייה, מלאכה או כל שימוש אחר שקיבלו פטור מרכיב הביוב, לפי דין, מאת הספק;

(4)  מים שקיבלו פטור מרכיב הביוב, לפי דין, מאת הספק, עקב נזילה.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 380

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

פטור

5. על אף האמור בסעיפים 3 ו-4 לא תובא בחשבון בחישוב האגרה כמות מים שהשתמשו בה להנחת דעת המהנדס לאחת ממטרות אלה:

(1) לספק שהוא רשות מקומית –

(א) גינון ציבורי;

(ב) צורכי תעשייה, מלאכה או חקלאות אם המים אינם מוזרמים לביוב במישרין או בעקיפין;

(2) לספק שהוא תאגיד מים וביוב –

(א) מים לגינון ציבורי;

(ב) מים למטרת חקלאות.

מועד התשלום

6.       (א)  המחזיק ישלם את האגרה לידי הספק, לפי חשבון שהוגש לו, במועד שבו הוא משלם את התמורה בעד הספקת המים.

          (ב)  הספק יגבה מהמחזיק את האגרה לטובת האיגוד.

העברת האגרות

7.       הספק ישלם את סכומי האגרות שגבה לפי כללים אלה לידי הגזבר בסוף כל חודש.

תשלום על חשבון המכסה

8.       כל סכום ששולם לאיגוד בהתאם לסעיף 7 או לסעיף 13א(א)(2), לפי העניין על ידי ספק המספק מים בתחום רשות מקומית ייזקף לזכותה של אותה רשות מקומית למימון המכסה שנקבעה לה בתקציב האיגוד.

צורת החשבונות

9.       יושב ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבונות שיוגשו על ידי הספק לצרכנים, ומשקבע צורה והודיע עליה לספק חייב הספק לנהוג לפיה.

מסירת פרטים כללים תשע"ד-2013

10.    הספק ימסור לגזבר, לפי דרישתו, את כל הפרטים הנוגעים למים שאינם מוזרמים לביוב לפי סעיף 5 ו- לחישוב סכום האגרה וכל ידיעה ומסמך שברשותו הדרושים לביקורת הגבייה ממנו אם היה תאגיד מים וביוב או מהמחזיקים אם היה רשות מקומית.

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 380

10. הספק ימסור לגזבר, לפי דרישתו, את כל הפרטים הנוגעים למים שאינם מוזרמים לביוב לפי סעיף 5 ו- לחישוב סכום האגרה וכל ידיעה ומסמך שברשותו הדרושים לביקורת הגבייה ממנו אם היה תאגיד מים וביוב או מהמחזיקים אם היה רשות מקומית.

רשות כניסה

11.    המהנדס רשאי בכל עת סבירה להיכנס לכל מקום שבו נמצא מד-מים כדי לקרוא את כמות המים שסופקה.

איסור הפרעה

12.    לא יפריע אדם לגזבר, למהנדס או לעובד אחר של האיגוד במילוי תפקידם ולא ימנע אותם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי כללי אלה.

מסירת מסמכים

13.    מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי כללים אלה תהא כדין, אם נמסרו לידי האדם שאליו הם מכוונים או נמסרו במען מקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגו במקום בולט על הנכס הנדון בהם.

ספק שהוא תאגיד מים וביוב

13א.  (א)  על אף האמור בכללים אלה, ספק שהוא תאגיד מים וביוב –

(1)   לא יחולו עליו הוראות סעיפים 7, 7 ו-9;

(2)   ישלם, על אף האמור בכל הסכם, את סכומי האגרה לפי כללים אלה בסוף כל חודש לידי הגזבר, במלואם ובלא כל הפחתה.

כללים תשע"ג-2012

          (ב)  (נמחק).

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 345

מחיקת סעיף קטן 13א(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) האגרה לספק שהוא תאגיד מים וביוב, הנקובה בתוספת כוללת מס ערך מוסף כחוק.

ביטול

14.    חוק עזר לאיגוד ערים אזור דן (ביוב) (אגרה), התשכ"ז-1967 – בטל.

תחילה

15.    תחילתם של כללים אלה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).

כללים תשע"ד-2013

תוספת

(סעיף 2)

1.        לספק:

      האגרה בשקלים

             חדשים

לכל מטר מעוקב של מים שמספק תאגיד המים והביוב לצרכניו, למעט מים שאינם מוזרמים לביוב המפורטים בסעיף 5 ולרבות מים שמקורם במי תהום שאושרו להזרמה למערכת הביוב –

לשנת 2014 ואילך                                                                     2.695

מיום 1.1.2012

כללים תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 469

חלק א': אגרת ביוב

1. לספק שהוא רשות מקומית:

האגרה בשקלים

חדשים

לכל מטר מעוקב של מים המסופקים למחזיק –

לצריכה ביתית – לשנת 2011 2012 ואילך 1.805 1.855

לכל מטרת צריכה אחרת – לשנת 2011 2012 ואילך 4.339 4.458

2. לספק שהוא תאגיד מים וביוב:

האגרה בשקלים

חדשים

לכל מטר מעוקב של מים שמספק תאגיד המים והביוב לצרכניו, למעט מים לגינון ציבורי או למטרת חקלאות –

לשנת 2011 2012 1.771 2.490

לשנת 2012 2013 2.558 3.009

לשנת 2013 2014 ואילך 2.799 2.873

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 345

החלפת פרט 2 לתוספת

הנוסח הקודם:

2. לספק שהוא תאגיד מים וביוב:

האגרה בשקלים

חדשים

לכל מטר מעוקב של מים שמספק תאגיד המים והביוב לצרכניו, למעט מים לגינון ציבורי או למטרת חקלאות –

לשנת 2012 2.490

לשנת 2013 3.009

לשנת 2014 ואילך 2.873

מיום 1.1.2014

כללים תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 380

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(סעיף 2)

חלק א': אגרת ביוב

1. לספק שהוא רשות מקומית:

האגרה בשקלים

חדשים

לכל מטר מעוקב של מים המסופקים למחזיק –

לצריכה ביתית – לשנת 2012 ואילך 1.855

לכל מטרת צריכה אחרת – לשנת 2012 ואילך 4.458

2. לספק שהוא תאגיד מים וביוב:

האגרה בשקלים חדשים

לכל מטר מעוקב של מים שמספק תאגיד המים והביוב לצרכניו, למעט מים לגינון ציבורי או למטרת חקלאות ולרבות מים שמקורם במי תהום שאושרו להזרמה למערכת הביוב –

לשנת 2013 2.794

לשנת 2014 ואילך 2.662

י"ט בטבת התשע"א (26 בדצמבר 2010)                       אורי שני

                                                                               יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית

                                                                                                 למים ולביוב

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6957 מיום 29.12.2010 עמ' 384.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7066 מיום 29.12.2011 עמ' 469 – כללים תשע"ב-2011; תחילתם ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7195 מיום 25.12.2012 עמ' 345 – כללים תשע"ג-2012; תחילתם ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 379 – כללים תשע"ד-2013; תחילתם ביום 1.1.2014.