נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית),
תשל"ג-1972

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

זיהום אויר חזק או בלתי סביר

Go

2

סעיף 3

מניעת זיהום אויר

Go

2

סעיף 4

תחולה

Go

2

סעיף 5

שמירת דינים

Go

2

סעיף 6

השם

Go

2


תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית),
תשל"ג-1972
*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים[1], תשכ"א-1961, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "מזוט" – תערובת פחמימנית נוזלית המהווה שארית הזיקוק של נפט גלמי לאחר הפרדת השמנים הקלים יותר, ונקודת הבזקתה אינה נמוכה מ-65.6 מעלות צלזיוס;

           "מבער מזוט" – מבער של תנור הסקה ביתי או דירתי הנועד לשריפת מזוט.

זיהום אויר חזק או בלתי סביר

2.       פליטת גזי שריפה ממבער מזוט לרשות הרבים או לרשותם של אחרים היא זיהום אויר חזק או בלתי סביר.

מניעת זיהום אויר

3.       לא יגרום אדם ולא ירשה לגרום לפליטת גזי שריפה ממבער מזוט לרשות הרבים או לרשותם של אחרים.

תחולה

4.       הוראות תקנות אלה לא יחולו לגבי מבער מזוט שביום פרסום התקנות היה מותקן בבית או בדירה.

שמירת דינים

5.       תקנות אלו באות להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

השם

6.       לתקנות אלה ייקרא "תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), תשל"ג-1972".

י"ג בתשרי תשל"ג (21 בספטמבר 1972)              יוסף בורג           ויקטור שם-טוב

                                                                                             שר הפנים                    שר הבריאות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ג מס' 2927 מיום 2.11.1972 עמ' 200.

[1] יראו אותן כאילו הותקנו עפ"י סעיף 13 לחוק אוויר נקי; ר' סעיף 96 לחוק אוויר נקי.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות