Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי המים (אבזרים חוסכי מים), תשע"א-2011

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פרסום רשימת אבזרים חוסכי מים

Go

2

סעיף 3

חובת התקנת אבזרים חוסכי מים

Go

2

סעיף 4

סוגי אבזרים חוסכי מים מאושרים

Go

2

סעיף 5

התקנת אבזרים חוסכי מים אנטי ונדאליים

Go

3

סעיף 6

דיווח

Go

3

סעיף 7

תחילה

Go

3


כללי המים (אבזרים חוסכי מים), תשע"א-2011*

           בתוקף סמכותה לפי סעיפים 9א(א) ו-21(א) לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 124יח(ד) לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

הגדרות

1.    בכללים אלה –

           "אבזר חוסך מים" – אבזר או מוצר אשר התקנתו ושימוש נכון בו יגרמו לחיסכון משמעותי בצריכת המים;

           "אבזר חוסך מים אנטי ונדלי" – אבזר חוסך מים שאינו ניתן לפירוק בלא מפתח מיוחד ומצמצם את האפשרות להשחתת האבזר;

           "אבזר חוסך מים מאושר" – אבזר חוסך מים הנכלל ברשימה שפורסמה בהתאם להוראות סעיף 2;

           "הרשות הממשלתית" – צינור המוביל מים אל הצרכן ומחובר לצנרת הספקת המים הציבורית או למקור אחר של הספקת מים;

           "תו כחול" – היתר לסימון אבזר חוסך מים שנתן מנהל הרשות לאבזר הנכלל בסוג האבזרים המפורטים בסעיף 4.

פרסום רשימת אבזרים חוסכי מים

2.    (א)  הרשות הממשלתית תיתן היתר לאבזר חוסף מים שאישרה ותפרסם רשימה של אבזרים חוסכי מים מאושרים.

           (ב)  הפרסום לפי סעיף קטן (א) ייעשה באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית ובמקומות נוספים לפי החלטת הרשות הממשלתית.

           (ג)   אבזר חוסך מים מאושר יסומן בתו כחול.

חובת התקנת אבזרים חוסכי מים

3.    (א)  בקבועות השרברבות המותקנות בצנרת הספקת המים במבנים של הגופים הציבוריים במפורטים בתוספת הראשונה לחוק (להלן – מבנה ציבורי) יותקנו אבזרים חוסכי מים מאושרים בהתאם לסוגים המפורטים בסעיף 4 להלן.

           (ב)  גוף ציבורי המעוניין בקבלת פטור מהתקנת אבזרים חוסכי מים במבנה או בחלק ממבנה, בהתאם להוראות סעיף 9א(ב) לחוק, יגיש בקשה לרשות הממשלתית מלווה באסמכתה מקצועית מתאימה בדבר מצבו הפיזי של המבנה.

           (ג)   הרשות הממשלתית רשאית לפרסם באתר האינטרנט שלה את רשימת המבנים שקיבלו פטור לפי סעיף קטן (ב) ואת הנימוקים לכך; ואולם פרסום כאמור לגבי פטור שניתן למבנה או לחלק ממבנה שבבעלותו או בהחזקתו של אחד הגופים המנויים בפסקאות (1) עד (7) להגדרה מערכת הביטחון שבסעיף 9ב(ג) לחוק, יהיה לאחר התייעצות עם אותו גוף.

סוגי אבזרים חוסכי מים מאושרים

4.    סוגי האבזרים חוסכי המים המאושרים לשימוש יהיו סוגי האבזרים המפורטים ברשימה להלן:

(1)  מכל הדחה דו-כמותי;

(2)  משתנה בלא מים;

(3)  וסת ספיקה לברז כיור;

(4)  וסת ספיקה לברז כיור אנטי ונדלי;

(5)  וסת ספיקה למקלח;

(6)  וסת ספיקה למקלח אנטי ונדלי;

(7)  מגביל ספיקה לברז כיור;

(8)  מגביל ספיקה לברז כיור אנטי ונדלי;

(9)  מגביל ספיקה למקלח;

(10) מגביל ספיקה למקלח אנטי ונדלי;

(11) ראש מקלח חסכוני;

(12) מקלח יד חסכוני;

(13) ברז בעל סגירה אוטומטית;

(14) ברז בעל פתיחה וסגירה אוטומטיות;

(15) שסתום הדחה (מזרם).

התקנת אבזרים חוסכי מים אנטי ונדאליים

5.    (א)  (1)   גוף ציבורי המנוי בפרט 5 ובפרטים 11 עד 14 לתוספת הראשונה לחוק, יתקין במבנים שבבעלותו או שבהחזקתו או בחלק מהם, המיועדים לשימוש כלל הציבור ואינם מבני משרדים, אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים המפורטים בפסקאות (4), (6), (8) ו-(10) לסעיף 4;

(2)   הוראות פסקה (1) יחולו על גוף ציבורי המנוי בפרטים 3 ו-4 לתוספת הראשונה לחוק, לגבי מבנים או חלק מהם שאינם מבני משרדים, אף אם אינם מיועדים לשימוש כלל הציבור.

           (ב)  גוף ציבורי שהוראות סעיף קטן (א) חלות עליו, רשאי לפנות לרשות הממשלתית בבקשה לקבל פטור מהתקנת אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים במבנה או בחלק ממנו ואישור להתקנת אבזרים חוסכי מים חלופיים, אם התקיים אחד מאלה:

(1)   אין צורך להתקין במקום אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים;

(2)   קיימת מניעה להתקנת אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים במקום.

           (ג)   הרשות הממשלתית רשאית להיענות לבקשה כאמור בסעיף קטן (ב), ובלבד שאם נוכחה כי התקיים האמור בפסקה (2) של אותו סעיף קטן, תפטור את הגוף הציבורי מהחובה להתקין במקום אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים.

           (ד)  נוכחה הרשות הממשלתית כי במבנה או בחלק ממבנה של גוף ציבורי, לרבות גוף ציבורי שאינו מנוי בסעיף קטן (א), נגרמו נזקים חוזרים ונשנים לאבזר חוסך מים, או שאבזר כאמור הוסר ממקומו באופן חוזר ונשנה, רשאית היא להורות לאותו גוף להתקין אבזרים חוסכי מים אנטי ונדליים באותו מקום.

דיווח

6.    מנהל הרשות רשאי לדרוש מהגופים הציבוריים דיווח בדבר יישום כללים אלה.

תחילה

7.    תחילתם של כללים אלה באחד לחודש שלאחר פרסומם.

כ"ח בטבת התשע"א (4 בינואר 2011)                       אורי שני

                                                                              יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 6969 מיום 27.1.2011 עמ' 585.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות