נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבנייה (הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי), תשע"א-2011

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – בינוי ופינוי

תוכן ענינים

סעיף 1

מתחם לפינוי לשם בינוי

Go

2

סעיף 2

הפקדת מפות

Go

2

סעיף 3

תחילה ותוקף

Go

2


צו התכנון והבנייה (הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי), תשע"א-2011*

          בתוקף סמכותה לפי סעיף 33א(א) ו-(ב)(1) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ובהמלצת הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, מכריזה הממשלה לאמור:

מתחם לפינוי לשם בינוי

1.       המתחם המפורט להלן מוכרז בזה כמתחם לפינוי לשם בינוי:

חדרה – אלי כהן.

הפקדת מפות

2.       המפות של המתחם המפורט בסעיף 1 מופקדות לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, לפי העניין.

תחילה ותוקף

3.       תחילתו של צו זה ביום כ"ה בכסלו התשע"א (2 בדצמבר 2010) (להלן – יום התחילה) ותוקפו לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה ההכרזה על מתחם קודם לכן[1].

י"ט בשבט התשע"א (24 בינואר 2011)                               בנימין נתניהו

                                                                                                            ראש הממשלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"א מס' 6983 מיום 6.3.2011 עמ' 736.

[1] תוקף ההכרזה הוארך עד ליום 1.12.2022: ק"ת תשע"ז מס' 7837 מיום 10.7.2017 עמ' 1356.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות