נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), תשע"א-2011

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – התחדשות עירונית

תוכן ענינים

סעיף 1

מתחמים לפינוי לשם בינוי

Go

2

סעיף 2

הפקדת מפות

Go

2

סעיף 3

תחילה ותוקף

Go

2


צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), תשע"א-2011*

          בתוקף סמכותה לפי סעיף 33א(ב)(2)(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ובהמלצת הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, מכריזה הממשלה לאמור:

מתחמים לפינוי לשם בינוי

1.       מוארך בזה תוקף ההכרזה של המתחמים המפורטים להלן:

(1)  מתחמים לפינוי לשם בינוי:

(א)   חיפה – מבוא חיים;

(ב)   טירת הכרמל – גיורא;

(ג)    ירושלים – דרך חברון דרום[1];

(2)  מתחם לעיבוי הבנייה:

טירת הכרמל – בן צבי.

הפקדת מפות

2.       המפות של המתחמים המפורטים בסעיף 1 מופקדות לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, לפי העניין.

תחילה ותוקף

3.       תחילתו של צו זה ביום כ"ח בכסלו התשע"א (5 בדצמבר 2010) (להלן – יום התחילה) ותוקפו לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה ההכרזה על מתחם קודם לכן.

י"ט בשבט התשע"א (24 בינואר 2011)                               בנימין נתניהו

                                                                                                            ראש הממשלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"א מס' 6983 מיום 6.3.2011 עמ' 737.

[1] הארכה לתקופה שלישית עד יום 4.12.2022: ק"ת תשע"ז מס' 7837 מיום 10.7.2017 עמ' 1354.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות