חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער),
תשע"א-2011

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – חינוך

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מינוי מנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית

Go

2

סעיף 3

תנאי העבודה של מנהל יחידת נוער

Go

2

סעיף 4

כשירות

Go

2

סעיף 5

מועצת תלמידים ונוער ברשות חינוך מקומית

Go

2

סעיף 6

תפקידי המועצה

Go

2

סעיף 7

סדרי עבודת המועצה

Go

2

סעיף 8

נהלים בדבר בחירת המועצה ודרכי עבודתה

Go

3

סעיף 9

תקציב

Go

3

סעיף 10

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 12

תיקון חוק הרשויות המקומיות

Go

3

סעיף 13

תחילה, תחולה והוראות מעבר

Go

3


חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער),
תשע"א-2011
*

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "חוק לימוד חובה" – חוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

          "חינוך בלתי-פורמלי" – חינוך לילדים ולנערים ברשות חינוך מקומית, מחוץ לשעות הפעילות של מוסד חינוך, הכולל חינוך חברתי, ערכי וקהילתי, ומיועד להשגת המטרות האמורות בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953;

          "יחידת נוער ברשות חינוך מקומית" – מינהל, אגף, מחלקה או כל גוף אחר ברשות חינוך מקומית המופקדים על ענייני החינוך הבלתי-פורמלי ברשות החינוך המקומית;

          "ילד", "נער", "מוסד חינוך" ו"רשות חינוך מקומית" – כהגדרתם בחוק לימוד חובה;

מיום 1.9.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2704 מיום 13.3.2018 עמ' 282 (ה"ח 1187)

"ילד", "נער" ו"מוסד חינוך" "נער", "מוסד חינוך" ו"רשות חינוך מקומית" – כהגדרתם בחוק לימוד חובה;

          "מנהל יחידת הנוער" – מי שמונה למנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית כאמור בסעיף 2;

          "רשות חינוך מקומית" – (נמחקה);

מיום 1.9.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2704 מיום 13.3.2018 עמ' 282 (ה"ח 1187)

מחיקת הגדרת "רשות חינוך מקומית"

הנוסח הקודם:

"רשות חינוך מקומית" – כהגדרתה בחוק לימוד חובה, ובלבד שבתחומה יש 1,000 ילדים ונערים, לפחות;

          "השר" – שר החינוך.

מינוי מנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית

2.       (א)  בכל רשות חינוך מקומית ימונה מנהל יחידת נוער.

          (ב)  מנהל יחידת הנוער יהיה אחראי על החינוך הבלתי-פורמלי ברשות החינוך המקומית ועל קידומו.

תנאי העבודה של מנהל יחידת נוער

3.       (א)  מנהל יחידת נוער יהיה עובד רשות מקומית, ויחולו על מינויו ותנאי העסקתו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית, אלא אם כן נקבעה בדין הוראה אחרת לעניין זה; מנהל יחידת הנוער יועסק בהיקף עבודה של משרה מלאה בניהול יחידת הנוער.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשות חינוך מקומית שבתחומה יש פחות מ-1,000 ילדים ונערים רשאית להעסיק מנהל יחידת נוער באחת מאלה:

(1)   בהיקף של חצי משרה לפחות בניהול יחידת הנוער;

(2)   בהיקף של שליש משרה לפחות בניהול יחידת הנוער, ובלבד שהוא מועסק ברשות במשרה מלאה וחלקה הנותר של המשרה מיועד לעבודה בתחומי חינוך, רווחה או פנאי.

מיום 1.9.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2704 מיום 13.3.2018 עמ' 282 (ה"ח 1187)

3. (א) מנהל יחידת נוער יהיה עובד רשות מקומית, ויחולו על מינויו ותנאי העסקתו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית, אלא אם כן נקבעה בדין הוראה אחרת לעניין זה; מנהל יחידת הנוער יועסק בהיקף עבודה של משרה מלאה בניהול יחידת הנוער.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשות חינוך מקומית שבתחומה יש פחות מ-1,000 ילדים ונערים רשאית להעסיק מנהל יחידת נוער באחת מאלה:

(1) בהיקף של חצי משרה לפחות בניהול יחידת הנוער;

(2) בהיקף של שליש משרה לפחות בניהול יחידת הנוער, ובלבד שהוא מועסק ברשות במשרה מלאה וחלקה הנותר של המשרה מיועד לעבודה בתחומי חינוך, רווחה או פנאי.

כשירות

4.       (א)  לא ימונה ולא יכהן אדם כמנהל יחידת נוער, אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה:

(1)   הוא בגיר;

(2)   הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(3)   הוא עומד בתנאים בדבר השכלה אקדמית, הכשרה מקצועית, ניסיון מקצועי ועמידה בבחינות, כפי שקבע השר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, ככל שקבע;

(4)   הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית.

          (ב)  לעניין מסירת מידע מהמרשם הפלילי לגבי הוראות סעיף קטן (א)(4), יחולו הוראות לפי סעיף 170(ב1)(1) ו-(3) לפקודת העיריות, לעניין רשות חינוך מקומית, הן בתחומה של עירייה והן בתחומה של מועצה מקומית, בשינויים המחויבים.

מועצת תלמידים ונוער ברשות חינוך מקומית

5.       (א)  בכל רשות חינוך מקומית תוקם מועצת תלמידים ונוער (להלן – המועצה).

          (ב)  במועצה יהיו בין 15 ל-61 חברים, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל יחידת הנוער באותה רשות חינוך מקומית.

          (ג)   המועצה תכלול נציגים ממוסדות חינוך, ממרכזים קהילתיים, מתנועות נוער, מארגוני נוער וכיוצא באלה, ובלבד שהם תלמידים או נערים המתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית.

          (ד)  נציגי המועצה ייבחרו בידי תלמידים ונערים המתגוררים בתחומה של רשות החינוך המקומית, אחת לשנה.

          (ה)  בסעיף זה, "תלמיד" – מי שלומד במוסד חינוך בכיתות ז' עד י"ב.

תפקידי המועצה

6.       (א)  המועצה רשאית לייעץ לגורמים שונים ברשות המקומית בעניינים הקשורים, במישרין או בעקיפין, בילדים ובנערים, ובכלל זה לראש הרשות המקומית, לסגנו, לוועדת החינוך, לוועדה לקידום מעמד הילד, למנהל מחלקת החינוך ולמנהל יחידת הנוער.

          (ב)  המועצה תייצג את עניינם של ילדים ונערים לפני הרשות המקומית ותפעל להעברת בקשותיהם לגורמים הנוגעים בדבר ברשויות המקומיות או ברשויות המדינה, למעקב אחר קבלת תשובות לבקשות, להופעה לפני אותם גורמים ולהעברת התשובות למבקשים.

סדרי עבודת המועצה

7.       (א)  המועצה תתכנס אחת לחודש, לפחות.

          (ב)  מנהל יחידת הנוער ייפגש עם המועצה אחת לחודשיים, לפחות.

          (ג)   השר רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין סדרי עבודתן של מועצות.

נהלים בדבר בחירת המועצה ודרכי עבודתה

8.       מנהל יחידת נוער יסדיר בנהלים שיפרסם באתר האינטרנט של רשות החינוך המקומית עניינים כמפורט להלן, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה: סדרי בחירתה של המועצה, פרסום שמות חבריה, מועדי כינוסה ומקום כינוסה, סדרי הכינוס של המועצה וארגון פעילותה.

תקציב

9.       (א)  תקציב שנתי להשתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער ברשויות המקומיות, ייקבע בתחום פעולה נפרד, בסעיף תקציב משרד החינוך בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

          (ב)  השתתפות משרד החינוך בעלות השכר של מנהל יחידת נוער כאמור בסעיף קטן (א) תהיה חלקית, על פי מצבה החברתי והכלכלי של הרשות המקומית, כפי שקבע השר, בצו.

ביצוע ותקנות

10.    השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

11.    (בוטל).

מיום 1.9.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2704 מיום 13.3.2018 עמ' 282 (ה"ח 1187)

החלה על רשויות חינוך מקומיות נוספות

11. השר רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להחיל בצו את הוראות חוק זה על רשויות חינוך מקומיות שבתחומן יש פחות מ-1,000 ילדים ונערים, בתנאים שיקבע כאמור.

תיקון חוק הרשויות המקומיות

12.    בחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000 –

(1)  בסעיף 2 –

(א)   בהגדרה "הקצבות", אחרי "מוסדות החינוך" יבוא "ולשם השתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער";

(ב)   בסופו יבוא:

""מנהל יחידת הנוער" – כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א-2011.";

(3)  בתוספת, בסופה יבוא:

"(7)  השתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער.".

תחילה, תחולה והוראות מעבר

13.    (א)  תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

          (ב)  הוראות סעיף 9 יחולו על רשויות חינוך מקומיות שמכהן בהן מנהל יחידת נוער שמונה לפי הוראות סעיף 2 ומתקיימות בו הוראות סעיפים 3 ו-4, או שרואים אותו כמי שמונה לפי סעיף 2, כאמור בסעיף קטן (ה), ומתקיימות בו הוראות סעיף 3.

          (ג)   מונה או כיהן מנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית כאמור בסעיף קטן (ב), יחולו מיום מינויו או מיום התחילה, לפי העניין, הוראות סעיפים 5 עד 8, לגבי אותה רשות חינוך מקומית.

          (ד)  בתוך שלוש שנים מיום התחילה, ימונה בכל רשות חינוך מקומית מנהל יחידת נוער לפי הוראות חוק זה.

          (ה)  מי שכיהן כמנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית ערב יום התחילה, יראו אותו כמנהל יחידת נוער שמונה לפי סעיף 2, ובלבד שבתום שלוש שנים מיום התחילה יתקיימו בו הוראות סעיפים 3 ו-4.

          (ו)   מי שכיהן כמנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית שבתחומה יש פחות מ-1,000 ילדים ונערים ערב יום פרסומו של חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון), התשע"ח-2018, יראו אותו כמנהל יחידת נוער שמונה לפי סעיף 2, ובלבד שבתום שלוש שנים מיום פרסומו של החוק האמור יתקיימו בו הוראות סעיפים 3 ו-4.

מיום 1.9.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2704 מיום 13.3.2018 עמ' 282 (ה"ח 1187)

הוספת סעיף קטן 13(ו)

                                      בנימין נתניהו                                        גדעון סער

                                                 ראש הממשלה                                                     שר החינוך

           שמעון פרס                                       ראובן ריבלין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשע"א מס' 2294 מיום 10.4.2011 עמ' 799 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 561 עמ' 410).

תוקן ס"ח תשע"ח מס' 2704 מיום 13.3.2018 עמ' 282 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1187 עמ' 234) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 5 לענין תחילה.

5. תחילתו של חוק זה, למעט לעניין מועצת תלמידים ונוער כאמור בסעיפים 5 עד 8 לחוק העיקרי, ביום י' באלול התשע"ז (1 בספטמבר 2017).