נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), תשע"א-2011

 

 

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

ערכי יעד

Go

2

סעיף 3

ערכי סביבה

Go

2

סעיף 4

ערכי התרעה

Go

2

סעיף 5

חישוב פרק זמן נתון

Go

2

סעיף 6

שמירת הוראות ודינים

Go

3

סעיף 7

תוקף

Go

3

 

תוספת ראשונה

Go

3

 

תוספת שנייה

Go

4

 

תוספת שלישית

Go

7

 


תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), תשע"א-2011*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "פרק זמן נתון" – פרק הזמן שלגביו מחושב ריכוז ממוצע מרבי של חומר מזהם באוויר;

          "ריכוז במק"ג/מ"ק" – כמות מזהם המבוטאת במיקרוגרם ליחידת נפח של מטר מעוקב;

          "ריכוז טון לקמ"ר" – כמות מזהם המבוטאת בטון ליחידת שטח של קילומטר מרובע.

ערכי יעד

2.       ערך יעד כהגדרתו בסעיף 6(א)(1) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת הראשונה, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לצדו.

ערכי סביבה

3.       (א)  ערך סביבה כהגדרתו בסעיף 6(א)(2) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת השנייה, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לצדו.

תק' תשע"ג-2013

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1)   נוכחותו באוויר של חומר מזהם בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השנייה, לפי העניין, אך אינם עולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השלישית, לא תהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו המזהם;

תק' תשע"ו-2016

(2)   נוכחותם באוויר של בנזן, חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר או חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השנייה, לפי העניין, לא תהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו המזהם;

תק' תשע"ו-2016

(3)   נוכחותו באוויר של פורמאלדהיד בריכוז העולה על הריכוז הקבוע בטור ב' בתוספת השנייה לא יהווה חריגה מערך סביבה ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו מזהם; לעניין זה חריגות שאירעו באותה יממה ייספרו כחריגה אחת.

מיום 1.1.2015

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7243 מיום 5.5.2013 עמ' 1122

החלפת תקנת משנה 3(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), נוכחותם באוויר של גופרית דו-חמצנית ושל חנקן דו-חמצני בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' לתוספת השנייה, לפי העניין, אך אינם עולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' לתוספת השלישית, לא תהיה חריגה מערך סביבה, ובלבד שאינם נמשכים יותר משמונה פרקי זמן של שעה במשך שנה רצופה, לגבי כל אחד מהם.

 

מיום 1.1.2017

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7624 מיום 2.3.2016 עמ' 780

(2) נוכחותם באוויר של חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר ושל חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר בנזן, חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר או חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השנייה, לפי העניין, לא תהווה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו המזהם;

(3) נוכחותו באוויר של פורמאלדהיד בריכוז העולה על הריכוז הקבוע בטור ב' בתוספת השנייה לא יהווה חריגה מערך סביבה ובלבד שמספר החריגות אינו עולה על מספר החריגות השנתי המותר הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לצד פרק הזמן הנתון בטור ב' לאותו מזהם; לעניין זה חריגות שאירעו באותה יממה ייספרו כחריגה אחת.

ערכי התרעה

4.       ערך התרעה כהגדרתו בסעיף 6(א)(3) לחוק הוא נוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' לתוספת השלישית, בריכוז ממוצע מרבי בפרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לצדו.

חישוב פרק זמן נתון

5.       (א)  לעניין ערכי יעד וערכי סביבה, יחושב פרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לתוספת הראשונה או השנייה, לפי העניין, כממוצע לגבי פרק זמן נתון, בלי שתהיה חפיפה בין פרקי זמן נתונים שונים.

          (ב)  לעניין ערכי התרעה, יחושב פרק הזמן הנתון הקבוע בטור ב' לתוספת השלישית, באופן רציף, המאפשר חפיפה בין פרקי זמן נתונים שונים, באופן שריכוז המזהם יעמוד בכל עת בריכוז הממוצע המרבי הקבוע בטור ב' לצדו.

תק' תשע"ג-2013

          (ג)   לעניין ערך הסביבה של חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר, יחושב הריכוז הממוצע המרבי לעניין פרק זמן נתון של שנה, כקבוע בטור ב' בתוספת השנייה, על ידי ממוצע של הריכוזים הממוצעים היומיים בשנה, בהפחתה של 18 הריכוזים הממוצעים היומיים הגבוהים ביותר באותה השנה.

מיום 1.1.2015

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7243 מיום 5.5.2013 עמ' 1123

הוספת תקנת משנה 5(ג)

שמירת הוראות ודינים

6.       אין בתקנות אלה משום אישור לפליטת מזהם בריכוז הקבוע בתוספות מקום שניתנו הוראות אחרות לפי החוק, ואין בהן כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.

תוקף תק' תשע"ו-2016 תק' תשפ"א-2021

7.       תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ח באדר א' התשפ"ב (1 במרס 2022).

מיום 5.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7243 מיום 5.5.2013 עמ' 1125

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

תוקף תקנות

7. (א) תוקפן של תקנות אלה, למעט כאמור בתקנת משנה (ב), עד יום י' באדר התשע"ה (1 במרס 2015).

(ב) תוקפם של תקנה 3(ב), פרטים 1, 2, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23 ו-27 לחלק א' בתוספת השנייה, פרטים 3 עד 10, 12, 14 עד 17 ו-20 עד 28 לתוספת השלישית יעמדו בתוקפם עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012).

 

מיום 2.3.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7624 מיום 2.3.2016 עמ' 780

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

תוקף

7. (א) תוקפן של תקנות אלה למעט האמור בתקנת משנה (ב), עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018).

(ב) תוקפם של פרטים 7, 10, 15, 16, 23 ו-27 לחלק א' בתוספת השנייה עד יום כ"א באדר א' התשע"ו (1 במרס 2016).

 

מיום 12.1.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9086 מיום 12.1.2021 עמ' 1517

7. תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ז באדר התשפ"א (1 במרס 2021) עד יום כ"ח באדר א' התשפ"ב (1 במרס 2022).

 

תוספת ראשונה

ערכי יעד

(תקנות 2, ו-5(א))

חלק א'

טור א'

טור ב'

מס' סידורי

המזהם

נוסחה כימית

ריכוז ממוצע מרבי במק"ג/מ"ק

פרק זמן נתון

 

 

 

 

 

1.

אוזון

Ozone

O3

100

שמונה שעות

2.

גפרית דו-חמצנית

Sulfur Dioxide

SO2

500

20

20 1

עשר דקות

יממה

שנה[1]

3.

2,1 דיכלורואתאן

1,2 DichloroEthane

C2H4Cl2

1.14

0.38

יממה

שנה

תק' תשע"ג-2013

4.

דיכלורומתאן (מתילן כלוריד)

DichloroMethane (MethyleneChloride)

CH2Cl2

450

450

יממה

שנה

5.

טולואן

Toluene

C7H8

3770

300

יממה

שנה

6.

טטראכלורואתילן

TetrachloroEthylene

C2Cl4

63

21

יממה

שנה

תק' תשע"ו-2016

7.

טריכלורואתילן

TrichloroEthylene

C2HCl3

2

2

יממה

שנה

8.

מימן גופרי

Hydrogen Sulfide

H2S

7

1

חצי שעה

שנה

9.

סטירן

Styrene

C8H8

100

100

חצי שעה

שנה

10.

פורמאלדהיד

Formaldehyde

CH2O

0.8

0.8

יממה

שנה

11.

פחמן חד-חמצני

Carbon Monoxide

CO

100,000

60,000

30,000

10,000

רבע שעה

חצי שעה

שעה

שמונה שעות

12.

תחמוצות חנקן (מחושבות כ-NO2)

Nitrogen Oxides (as NO2)

NOx

30 1

שנה1

13.

חנקן דו-חמצני

Nitrogen Dioxide

NO2

200

40

שעה

שנה

14.

בנזו-א-פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Benzo(a)pyrene C20H12

BaP

0.00011

0.00011

יממה

שנה

תק' תשע"ו-2016

15.

1, 3 בוטדיאן

1, 3 Butadiene

C4H6

0.3

0.3

יממה

שנה

16.

בנזן

Benzene

C6H6

3.9

1.3

יממה

שנה

17.

חומר חלקיקי עדין מרחף

Suspended Particulate Matter

S.P.M

300

200

75

שלוש שעות

יממה

שנה

18.

חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר

Respirable Particulate Matter

P.M. 10

50

20

יממה

שנה

19.

חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר

Respirable Particulate Matter

P.M. 2.5

25

10

יממה

שנה

20.

מלחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Sulfate Salts

SO4

25

יממה

21.

ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Vanadium (in Suspended Particulate Matter)

V

0.8

0.1

יממה

שנה

22.

עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Lead (in Suspended Particulate Matter)

Pb

2

0.09

יממה

שנה

תק' תשע"ו-2016

23.

קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר)

Cadmium (In Respirable Particulate Matter)

Cd

0.005

0.005

יממה

שנה

24.

ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Nickel (in Suspended Particulate Matter)

Ni

0.025

0.025

יממה

שנה

25.

כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Chromium (in Suspended Particulate Matter)

Cr

10

1.2

שעה

שנה

26.

ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Arsenic (in Suspended Particulte Matter)

As

0.002

0.002

יממה

שנה

תק' תשע"ו-2016

27.

כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית)

Mercury (in Suspended Particulte Matter & Mercury Vapor)

Hg

0.6

0.03

שעה

שנה

חלק ב'

טור א'

טור ב'

מס' סידורי

המזהם

נוסחה כימית

ריכוז ממוצע מרבי טון לקמ"ר

פרק זמן נתון

1.

אבק שוקע

Settling Dust

 

20

חודש[2]

 

תק' תשע"ג-2013

תוספת שנייה

ערכי סביבה

(תקנות 3 ו-5(א) ו-(ג))

חלק א'

טור א'

טור ב'

טור ג'

מס' סידורי

המזהם

נוסחה כימית

ריכוז ממוצע מרבי במק"ג/מ"ק

פרק זמן נתון

מספר חריגות שנתי מותר

1.

אוזון

Ozone

O3

140

שמונה שעות

10

2.

גפרית דו-חמצנית

Sulfur Dioxide

SO2

350

50

20

שעה

יממה

שנה

8

4

3.

1, 2 דיכלורואתאן

1, 2 DichloroEthane

C2H4Cl2

0.38

שנה

 

4.

דיכלורומתאן (מתילן כלוריד)

DichloroMethane (Methylene Chloride)

CH2Cl2

450

450

יממה

שנה

 

5.

טולואן

Toluene

C7H8

3,770

300

יממה

שנה

 

6.

טטראכלורואתילן

TetrachloroEthylene

C2Cl4

21

שנה

 

תק' תשע"ו-2016

7.

טריכלורואתילן

Trichloro-Ethylene

C2HCl3

2

2

יממה

שנה

 

8.

מימן גופרי

Hydrogen Sulfide

H2S

45

15

חצי שעה

יממה

 

9.

סטירן

Styrene

C8H8

100

חצי שעה

 

תק' תשע"ו-2016

10.

פורמאלדהיד

Formaldehyde

CH2O

15

3.3

שעה שנה

10

11.

פחמן חד-חמצני

Carbon Monoxide

CO

60,000

10,000

חצי שעה

שמונה שעות

 

12.

תחמוצות חנקן (מחושבות כ-NO2)

Nitrogen Oxides (as NO2)

NOx

940

560

חצי שעה

יממה

 

13.

חנקן דו-חמצני

Nitrogen Dioxide

NO2

200

40

שעה

שנה

8

14.

בנזו-א-פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר)

benzo(a)pyrene C20H12

BaP

0.001

שנה

 

תק' תשע"ו-2016

15.

1, 3 בוטדיאן

1, 3 Butadiene

C4H6

0.3

0.3

יממה

שנה

 

תק' תשע"ו-2016

16.

בנזן

Benzene

C6H6

3.9

1.3

יממה

שנה

7

17.

חומר חלקיקי עדין מרחף

Suspended Particulate Matter

S.P.M

300

200

75

שלוש שעות

יממה

שנה

 

18.

חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן
מ-10 מיקרומטר

Respirable Particulate Matter

P.M. 10

130

50

יממה

שנה

18

19.

חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן
מ-2.5 מיקרומטר

Respirable Particulate Matter

P.M. 2.5

37.5

25

יממה

שנה

18

20.

מלחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Sulfate Salts

SO4

25

יממה

 

21.

ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Vanadium (in Suspended Particulate Matter)

V

1

יממה

 

22.

עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Lead (in Suspended Particulate Matter)

Pb

2

0.09

יממה

שנה

 

תק' תשע"ו-2016

23.

קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר)

Respirable Particulate Matter

Cd

0.005

0.005

יממה

שנה

 

24.

ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Nickel (in Suspended Particulate Matter)

Ni

0.025

שנה

 

25.

כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Chromium (in Suspended Particulate Matter)

Cr

1.2

שנה

 

26.

ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Arsenic (in Suspended Particulte Matter)

As

0.006

שנה

 

תק' תשע"ו-2016

27.

כספית (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Mercury (in Suspended Particulte Matter)

Hg

0.6

שעה

 

כספית (בחומר חלקיקי ואדי כספית)

Mercury (in Particulate Matter & Mercury Vapor)

Hg

0.3

שנה

 

 

חלק ב'

טור א'

טור ב'

מס' סידורי

המזהם

נוסחה כימית

ריכוז ממוצע מרבי במק"ג/מ"ק

פרק זמן נתון

1.

אוזון

Ozone

O3

230

160

חצי שעה

שמונה שעות

2.

גפרית דו-חמצנית

Sulfur Dioxide

SO2

350

125

60

שעה

יממה

שנה

3.

1, 2 דיכלורואתאן

1, 2 DichloroEthane

C2H4Cl2

0.38

שנה

4.

דיכלורומתאן (מתילן כלוריד)

DichloroMethane (MethyleneChloride)

CH2Cl2

450

450

יממה

שנה

5.

טולואן

Toluene

C7H8

3,770

300

יממה

שנה

6.

טטראכלורואתילן

TetrachloroEthylene

C2Cl4

21

שנה

7.

טריכלורואתילן

TrichloroEthylene

C2HCl3

1,000

יממה

8.

מימן גופרי

Hydrogen Sulfide

H2S

45

15

חצי שעה

יממה

9.

סטירן

Styrene

C8H8

100

חצי שעה

10.

פורמאלדהיד

Formaldehyde

CH2O

100

חצי שעה

11.

פחמן חד-חמצני

Carbon Monoxide

CO

60,000

10,000

חצי שעה

שמונה שעות

12.

תחמוצות חנקן (מחושבות כ-NO2)

Nitrogen Oxides (as NO2)

NOx

940

560

חצי שעה

יממה

13.

חנקן דו-חמצני

Nitrogen Dioxide

NO2

200

שעה

14.

בנזו-א-פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר)

benzo(a)pyrene C20H12

BaP

0.001

שנה

15.

1, 3 בוטדיאן

1, 3 Butadiene

C4H6

 

 

16.

בנזן

Benzene

C6H6

5

שנה

17.

חומר חלקיקי עדין מרחף

Suspended Particulate Matter

S.P.M

300

200

75

שלוש שעות

יממה

שנה

18.

חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן
מ-10 מיקרומטר

Respirable Particulte Matter

P.M. 10

150

60

יממה

שנה

19.

חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן
מ-2.5 מיקרומטר

Respirable Particulte Matter

P.M. 2.5

 

 

20.

מלחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Sulfate Salts

SO4

25

יממה

21.

ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Vanadium (in Suspended Particulate Matter)

V

1

יממה

22.

עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Lead (in Suspended Particulate Matter)

Pb

2

0.09

יממה

שנה

23.

קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר)

Cadmium (in Suspended Particulate Matter)

Cd

0.005

שנה

24.

ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Nickel (in Suspended Particulate Matter)

Ni

0.025

שנה

25.

כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Chromium (in Suspended Particulate Matter)

Cr

1.2

שנה

26.

ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Arsenic (in Suspended Particulte Matter)

As

0.006

שנה

27.

כספית (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Mercury (in Suspended Particulte Matter)

Hg

 

 

חלק ב'

טור א'

טור ב'

מס' סידורי

המזהם

נוסחה כימית

ריכוז ממוצע מרבי טון לקמ"ר

פרק זמן נתון

1.

אבק שוקע

Settling Dust

 

20

חודש

 

תוספת שלישית

ערכי התרעה

(תקנות 3(ב), 4 ו-5(ב))

טור א'

טור ב'

מס' סידורי

המזהם

נוסחה כימית

ריכוז ממוצע מרבי במק"ג/מ"ק

פרק זמן נתון

1.

אוזון

Ozone

O3

240

שעתי – במשך שלוש שעות רצופות

2.

גפרית דו-חמצנית

Sulfur Dioxide

SO2

500

שעתי – במשך שלוש שעות רצופות

3.

1, 2 דיכלורואתאן

1, 2 DichloroEthane

C2H4Cl2

 

 

4.

דיכלורומתאן (מתילן כלוריד)

DichloroMethane (MethyleneChloride)

CH2Cl2

 

 

5.

טולואן

Toluene

C7H8

 

 

6.

טטראכלורואתילן

TetrachloroEthylene

C2Cl4

 

 

7.

טריכלורואתילן

TrichloroEthylene

C2HCl3

 

 

8.

מימן גופרי

Hydrogen Sulfide

H2S

 

 

9.

סטירן

Styrene

C8H8

 

 

10.

פורמאלדהיד

Formaldehyde

CH2O

 

 

11.

פחמן חד-חמצני

Carbon Monoxide

CO

20,000

שמונה שעות

12.

תחמוצות חנקן (מחושבות כ-NO2)

Nitrogen Oxides (as NO2)

NOx

 

 

13.

חנקן דו-חמצני

Nitrogen Dioxide

NO2

400

שעתי – במשך שלוש שעות רצופות

14.

בנזו-א-פירן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Benzo(a)pyrene C20H12

BaP

 

 

15.

1, 3 בוטדיאן

1, 3 Butadiene

C4H6

 

 

16.

בנזן

Benzene

C6H6

 

 

17.

חומר חלקיקי עדין מרחף

Suspended Particulate Matter

S.P.M

 

 

18.

חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן
מ-10 מיקרומטר

Respirable Particulte Matter

P.M. 10

300

24 שעות

19.

חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן
מ-2.5 מיקרומטר

Respirable Particulte Matter

P.M. 2.5

130

24 שעות

20.

מלחי גופרה (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Sulfate Salts

SO4

 

 

21.

ואנדיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Vanadium (in Suspended Particulate Matter)

V

 

 

22.

עופרת (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Lead (in Suspended Particulate Matter)

Pb

 

 

23.

קדמיום (בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר)

Cadmium (in Suspended Particulate Matter)

Cd

 

 

24.

ניקל (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Nickel (in Suspended Particulate Matter)

Ni

 

 

25.

כרום (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Chromium (in Suspended Particulate Matter)

Cr

 

 

26.

ארסן (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Arsenic (in Suspended Particulte Matter)

As

 

 

27.

כספית (בחומר חלקיקי עדין מרחף)

Mercury (in Suspended Particulte Matter)

Hg

 

 

28.

אבק שוקע

Settling Dust

 

 

 

 

 

ה' באייר התשע"א (9 במאי 2011)                                        גלעד ארדן

                                                                                                        השר להגנת הסביבה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 7002 מיום 31.5.2011 עמ' 970.

תוקנו ק"ת תשע"ג מס' 7243 מיום 5.5.2013 עמ' 1122 – תק' תשע"ג-2013; ר' תקנות 6, 7 לענין תחילה והוראת שעה.

ק"ת תשע"ו מס' 7624 מיום 2.3.2016 עמ' 780 – תק' תשע"ו-2016; ר' תקנה 6 לענין תחילה.

6. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

 (ב) תחילתה של תקנה 2 ביום כ"ב באדר א' התשע"ו (2 במרס 2016).

ק"ת תשפ"א מס' 9086 מיום 12.1.2021 עמ' 1517 – תק' תשפ"א-2021.

[1] ערך המיועד להגנה על המערכת האקולוגית.

[2] ערך המיועד להגנה על המערכת האקולוגית.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות