Nevo.co.il

צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 7),
תשע"א-2011

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היטלים אגרות ופטורים

מסים – מיסוי מקרקעין

מסים – היטלים – היטל השבחה

משפט פרטי וכלכלה – קניין – מקרקעין – מיסוי מקרקעין

תוכן ענינים

סעיף 1

פטור מהיטל השבחה

Go

2

סעיף 2

תוקף

Go

2


צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 7),
תשע"א-2011
*

           בתוקף סמכותנו לפי סעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ובהסכמת עיריית יהוד-נווה מונסון, אנו מצווים לאמור:

פטור מהיטל השבחה

1.    לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת מגורים על מקרקעין שהיה קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה, או הרחבה של דירת מגורים בגין תכנית יד/6185 בתחום המתואר בתוספת.

תוקף

2.    תוקפו של צו זה עד יום ה' בטבת התשע"ג (18 בדצמבר 2012), זולת אם בוטלה ההכרזה[1] על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

תוספת

(סעיף 1)

           גוש 6502, חלקות 271-261, במתחם התמר ביהוד-נווה מונסון.

א' באדר ב' התשע"א (7 במרס 2011)         אליהו ישי                      אריאל אטיאס

                                                                                 שר הפנים                            שר הבינוי והשיכון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"א מס' 7005 מיום 16.6.2011 עמ' 1046.

[1] צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), תשס"ז-2007: ק"ת תשס"ז מס' 6576 מיום 29.3.2007 עמ' 684.