נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), תשע"א-2011

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנקאות – שירות ללקוח

תוכן ענינים

סעיף 1

הפחתת סכומי העיצום הכספי

Go

2


כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), תשע"א-2011*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א(ה) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם שר המשפטים, אני קובע כללים אלה:

הפחתת סכומי העיצום הכספי

1.    ראה המפקח כי יש להטיל על תאגיד בנקאי עיצום כספי לפי סעיף 11(א) עד (ג) לחוק, בשל הפרה שביצע, אך התקיימה אחת או יותר מהנסיבות המנויות להלן, רשאי הוא להפחית לתאגיד הבנקאי מסכום העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, עד השיעור המרבי הנקוב לצד אותה נסיבה, ובהתקיים כמה נסיבות – עד השיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 85%:

                                                    הנסיבות                                                        שיעור הפחתה מרבי

(1)  בחמש השנים שקדמו למועד ביצוע ההפרה התאגיד הבנקאי לא הפר הוראה מהוראות חוקי הבנקאות, חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005, או הוראות לפי סעיף 4ב(ב) לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974; לעניין זה, "חוקי הבנקאות" – כהגדרתם בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010        35 אחוזים;

(2)  המפר הפסיק את ההפרה ונקט פעולות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, הכל ביוזמתו ולהנחת דעתו של המפקח –

(א)   לפני פניית המפקח אליו באותו עניין                                                                              50 אחוזים;

(ב)   לאחר פניית המפקח אליו באותו עניין                                                                              25 אחוזים;

(3)  קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות אחרות ובהן היקף ההפרה, הרווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה, ההפסד שהיה עשוי להימנע או הנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה        50 אחוזים.

כ"ו באייר התשע"א (30 במאי 2011)                                   סטנלי פישר

                                                                                                           נגיד בנק ישראל

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשע"א מס' 7009 מיום 28.6.2011 עמ' 1102.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות