Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב), תשע"א-2011

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – לימוד חובה

תוכן ענינים

סעיף 1

החלת לימוד חובה על כיתות י"א וי"ב

Go

2

סעיף 2

תחילה

Go

2


צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב), תשע"א-2011*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 29), התשס"ז-2007 (להלן – תיקון מס' 29), בהתייעצות עם שר התעסוקה המסחר והתעשייה, בהסכמת שר האוצר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, ובהתייעצות עם ועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן – חוק לימוד חובה), אני מצווה לאמור:

החלת לימוד חובה על כיתות י"א וי"ב

1.    הוראות חוק לימוד חובה והוראות סעיף 20 לחוק חינוך ממלכתי כנוסחן בתיקון מס' 29 יחולו על תלמידים בכיתות י"א וי"ב, המתגוררים ביישובים המפורטים להלן:

                          שמות היישובים

אשקלון                                    כפר קאסם

באקה-ג'ת                                 מודיעין עילית

בית שמש                                 נצרת

ג'לג'וליה                                  נצרת עילית

דאלית אל-כרמל                        נתניה

חולון                                       עספיא

טייבה                                      פתח תקוה

טמרה                                      שפרעם

כסיפה

תחילה

2.    תחילתו של צו זה בשנת הלימודים התשע"ב.

ט"ו בתמוז התשע"א (17 ביולי 2011)                          גדעון סער

                                                                                                   שר החינוך

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"א מס' 7020 מיום 4.8.2011 עמ' 1205.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות