חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), תשע"א-2011

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – חוקי עזר

רשויות ומשפט מנהלי – בטיחות  – במקומות ציבוריים

תוכן ענינים

 

פרק א': מטרה

Go

2

סעיף 1

מטרה

Go

2

 

פרק ב': פרשנות

Go

2

סעיף 2

הגדרות

Go

2

 

פרק ג': הסמכת פקחים עירוניים

Go

3

סעיף 3

הסמכת פקחים עירוניים

Go

3

סעיף 4

סמכויות פקח עירוני

Go

3

סעיף 5

זיהוי פקח עירוני

Go

3

סעיף 6

סייג לסמכויות פקח עירוני

Go

3

 

פרק ד': מערך אכיפה עירוני

Go

3

סעיף 7

מערך אכיפה עירוני

Go

3

סעיף 8

הנחיית משטרת ישראל

Go

3

סעיף 9

שמירה על המשך אכיפה ופיקוח

Go

4

סעיף 10

הסמכת פקחים מסייעים

Go

4

סעיף 11

הפעלת סמכויות   הוראות כלליות

Go

4

סעיף 12

תעודת פקח מסייע

Go

4

סעיף 13

סמכויות למניעת מעשה אלימות

Go

4

סעיף 14

הוראות לעניין סמכות חיפוש

Go

5

סעיף 15

סמכות מפקד מחוז

Go

5

סעיף 16

חובת ביטוח

Go

5

סעיף 17

דיווח על תלונות הציבור

Go

5

סעיף 18

שינוי התוספות

Go

5

סעיף 19

דיווח לכנסת

Go

6

 

פרק ה': הוראות שונות

Go

6

סעיף 20

שמירת דינים

Go

6

סעיף 21

תיקון חוק הרשויות המקומיות

Go

6

סעיף 22

ביצוע

Go

6

סעיף 23

תוקף

Go

6

 

תוספת ראשונה

Go

6

 

תוספת שנייה

Go

8

 


חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), תשע"א-2011*

פרק א': מטרה

מטרה

1.       (א)  מטרתו של חוק זה לייעל את יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות בעבירות שבתחום אחריותן לכן לאפשר להן לסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, והכל בלי לגרוע מתפקידיהן של משטרת ישראל ושל הרשות המקומית על פי דין.

          (ב)  לשם השגת מטרת חוק זה יוסמכו פקחים עירוניים בסמכויות לצורך פיקוח על ביצוע חוקי עזר, וברשויות מקומיות מסוימות יפעל, לתקופת ניסיון, מערך אכיפה עירוני שיסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.

פרק ב': פרשנות

הגדרות

2.       (א)  בחוק זה –

          "חוק כלי הירייה" – חוק כלי הירייה, התש"ט-1949;

          "נשק" – כל אחד מאלה:

(1)   כלי שסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה;

(2)   כלי שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק כלי הירייה;

(3)   תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה;

(4)   סכין או אולר כהגדרתם בסעיף 184 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

(5)   כל נשק, חפץ או חומר אחר שיש בו או בשימוש בו כדי לפגוע בביטחון הציבור;

          "פקודת החיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969;

          "פקודת המשטרה" – פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

          "פקח מסייע" – עובד הרשות המקומית שהוסמך לפי הוראות סעיף 10;

          "פקח עירוני" – עובד הרשות המקומית שהוסמך לפי הוראות סעיף 3;

          "קצין משטרה בכיר" – כהגדרתו בפקודת המשטרה;

          "רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית;

          "השר" – השר לביטחון הפנים.

פרק ג': הסמכת פקחים עירוניים

הסמכת פקחים עירוניים

3.       (א)  ראש רשות מקומית רשאי להסמיך, מבין עובדי הרשות המקומית, פקחים עירוניים, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר, ובלבד שלא יוסמך פקח עירוני אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת היועץ המשפטי לרשות המקומית, לשמש כפקח עירוני;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה שר הפנים בהסכמת השר;

(3)   הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה שר הפנים.

          (ב)  הודעה על הסמכת פקח עירוני לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

          (ג)   אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכות ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית להסמיך פקחים או למנותם לפי כל דין.

סמכויות פקח עירוני

4.       (א)  לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד, רשאי פקח עירוני, לאחר שהזדהה לפי סעיף 5 –

(1)   לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)   לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של חוק עזר; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3)   להיכנס למקום, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

          (ב)  אין בסמכויות פקח עירוני לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שניתנו לו לפי כל דין.

זיהוי פקח עירוני

5.       פקח עירוני לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד, בעת מילוי תפקידו ובהתקיים כל אלה:

(1)  הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2)  יש בידו תעודה החתומה בידי ראש הרשות המקומית, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה.

סייג לסמכויות פקח עירוני

6.       פקח עירוני לא ישתמש בסמכויותיו לפי פרק זה כלפי אלה:

(1)  מוסד ממוסדות המדינה, למעט בית חולים ממשלתי;

(2)  ספקים ומפעלים המפתחים או מייצרים ציוד ביטחוני בעבור כוחות הביטחון, שקבע לעניין זה, מטעמי ביטחון המדינה, ראש הממשלה או שר הביטחון, בהתייעצות עם שר הפנים; לעניין זה, "כוחות הביטחון" ו"ציוד ביטחוני" – כהגדרתם בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006.

פרק ד': מערך אכיפה עירוני

מערך אכיפה עירוני

7.       ברשות מקומית המנויה בתוספת הראשונה יפעל מערך אכיפה עירוני, שיורכב מיחידת פיקוח עירוני ייעודית של פקחים מסייעים ומכוח שיטור עירוני ייעודי של שוטרים.

הנחיית משטרת ישראל

8.       מערך האכיפה העירוני, בסיועו למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, יפעל בהנחיית משטרת ישראל; הפקחים המסייעים יונחו על ידי משטרת ישראל לעניין הפעלת סמכויות לצורך מניעת אלימות לפי הוראות פרק זה.

שמירה על המשך אכיפה ופיקוח (תיקון מס' 4) תשע"ח-2018

9.       (א)  משטרת ישראל לא תפחית את המאמץ המשטרתי הקיים בתחנות משטרה שבמסגרתן פועל כוח שיטור עירוני ייעודי, ולא תפחית מהיקף כוחות השוטרים ומהיקף הפעילות רק בשל הקמת כוח השיטור העירוני הייעודי, אלא לשם פעילות משטרתית במצבי חירום, לרבות פעילות חבלנית עוינת או אירוע חירום אזרחי כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה.

          (ב)  רשות מקומית לא תפחית את מאמץ הפיקוח העירוני הקיים ברשות שבמסגרתה פועלת יחידת פיקוח עירונית ייעודית, ולא תפחית מהיקף כוחות הפקחים העירוניים ומהיקף הפעילות בשל הקמת יחידת הפיקוח העירוני הייעודית, אלא באישור שר הפנים.

מיום 12.3.2018

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ח מס' 2701 מיום 12.3.2018 עמ' 253 (ה"ח 1169)

(א) משטרת ישראל לא תפחית את המאמץ המשטרתי הקיים בתחנות משטרה שבמסגרתן פועל כוח שיטור עירוני ייעודי, ולא תפחית מהיקף כוחות השוטרים ומהיקף הפעילות רק בשל הקמת כוח השיטור העירוני הייעודי, אלא לשם פעילות משטרתית במצבי חירום, לרבות פעילות חבלנית עוינת או אירוע אסון המוני אירוע חירום אזרחי כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה.

הסמכת פקחים מסייעים

10.    (א)  השר, לבקשת רשות מקומית המנויה בתוספת הראשונה ובהסכמת שר הפנים[1], רשאי להסמיך פקח עירוני כפקח מסייע שיהיו נתונות לו הסמכויות לפי פרק זה, לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, ובלבד שלא יוסמך פקח מסייע אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;

(2)   הוא המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית;

(3)   הוא בעל רישיון או תעודת הרשאה לנשיאת כלי ירייה כאמור בסעיף 4 לחוק כלי הירייה, ככל שיוחלט על ידי משטרת ישראל שעליו לשאת נשר;

(4)   אין מניעה, לדעת קצין משטרה בכיר שהסמיך המפקח הכללי של משטרת ישראל לעניין זה[2], להסמיכו כאמור מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(5)   הוא סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך;

(6)   הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות המסורות לו לפי פרק זה, בשים לב לסוג המקום שבו ייעשה שימוש בסמכויותיו בהתאם להסמכתו, ולרבות לעניין השימוש בסמכויות אלה, הכל כפי שיורה השר או מי שהסמיך לעניין זה.

          (ב)  הודעה על הסמכת פקח מסייע לפי סעיף זה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים והרשות המקומית הנוגעת בדבר.

הפעלת סמכויות – הוראות כלליות

11.    לא יפעיל פקח מסייע את סמכויותיו לפי פרק זה אלא לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בעת מילוי תפקידו, ובהתקיים כל אלה:

(1)  הוא פועל בנוכחות שוטר או בהתאם להנחיות מפקד תחנת המשטרה שבשטח אחריותה הוא פועל או מי מטעמו, כפי שיינתנו מעת לעת;

(2)  הוא לבוש מדי פקח מסייע, ובלבד שאינם נחזים להיות מדי משטרה ושונים ממדי פקח עירוני ברשות המקומית, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(3)  יש בידו תעודת פקח מסייע שאותה יציג לפי דרישה;

(4)  הוא בתחום שיפוטה של הרשות המקומית ובמקום שקבע מפקד המחוז במשטרת ישראל לפי סעיף 15.

תעודת פקח מסייע

12.    (א)  תעודת פקח מסייע תהיה חתומה בידי קצין משטרה בכיר שהסמיך המפקח הכללי של משטרת ישראל לעניין זה[3], ויצוינו בה תפקידו וסמכויותיו של הפקח המסייע והמקומות המנויים בתוספת השנייה, שבהם הוא מוסמך להפעיל את סמכויותיו.

          (ב)  תוקפה של תעודת פקח מסייע יהיה שנתיים מיום הינתנה, ובלבד שמקבל התעודה משמש בתפקיד פקח מסייע.

סמכויות למניעת מעשה אלימות

13.    (א)  לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, רשאי פקח מסייע להפעיל את הסמכויות המפורטות להלן, במקום המנוי בתוספת השנייה כפי שקבע מפקד המחוז במשטרת ישראל לפי סעיף 15, אם ביצע אדם מעשה אלימות בפניו או בפני אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני הפקח המסייע או אם נוכח הפקח המסייע כי בשל איום או מעשה של אדם בפניו או בפני אדם אחר הקורא לעזרה והמצביע עליו בפני הפקח המסייע, הוא עומד לבצע מעשה אלימות:

(1)   לדרוש מאותו אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)   לערוך חיפוש על גופו של האדם אם יש לו חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק;

(3)   לעכב את האדם עד לבואו של שוטר; על עיכוב לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 72 עד 74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים, וכן סעיף 44 לפקודת החיפוש; פקח מסייע המבצע עיכוב לפי פסקה זו, רשאי להשתמש בכוח סביר, אם סירב האדם להיעתר לבקשת העיכוב, ויש חשש שיימלא או שזהותו אינה ידועה.

          (ב)  בסעיף זה –

          "מעשה אלימות" – הכאת אדם או הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית;

          "עיכוב" – הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי.

הוראות לעניין סמכות חיפוש

14.    (א)  על חיפוש לפי סעיף 13(א)(2) יחולו הוראות אלה:

(1)   חיפוש על גופו של אדם הכרוך במגע גופני ייערך על ידי בן מינו, אלא אם כן בנסיבות העניין לא ניתן לעשות כן ויש בדחיית החיפוש סיכון בלתי סביר לשלום הציבור או לשלומו של אדם;

(2)   אין לדרוש מאדם לחשוף בפרהסיה חלקי גוף שבדרך כלל הם מוסתרים אלא כדי למנוע סכנה קרובה לוודאי לשלם הציבור;

(3)   התגלה אגב החיפוש חפץ העלול לפגוע בביטחון הציבור, רשאי פקח מסייע לתפוס אותו ולהעבירו בהקדם האפשרי למשטרת ישראל, ויחולו עליו הוראות הפרק הרביעי של פקודת החיפוש, בשינויים המחויבים;

(4)   סירב אדם לחיפוש, והיה חשד סביר שהוא נושא שלא כדין נשק או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, רשאי פקח מסייע לערוך את החיפוש, על אף הסירוב, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך.

          (ב)  בסעיף זה, "חיפוש על גופו של אדם" – חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996.

סמכות מפקד מחוז

15.    מפקד מחוז במשטרת ישראל יקבע מקומות מסוימים, שהם מסוג המקומות המנויים בתוספת השנייה או חלק ממקומות כאמור, שיש חשש שיתבצע בהם מעשה אלימות, ופקח מסייע יהיה רשאי להפעיל בהם בלבד את סמכויותיו לפי פרק זה.

חובת ביטוח

16.    לא יוסמך פקח עירוני כפקח מסייע אלא אם כן הרשות המקומית ביטחה אותו לשם הבטחת פיצויו, אם ייפגע בעת מילוי תפקידו לפי פרק זה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של פקח מסייע לפיצוי על פי כל דין.

דיווח על תלונות הציבור (תיקון מס' 7) תשפ"ב-2021

17.    ראש רשות מקומית המנויה בתוספת הראשונה יפרסם, בתחילת כל שנה, דוח שיכלול את מספר התלונות שהוגשו לרשות המקומית בקשר להפעלת סמכויות על ידי פקח מסייע לפי פרק זה בשנה שקדמה לה, ובו סקירה כללית של התלונות ותיאור הטיפול בהן; דוח כאמור יוגש לוועדת ביטחון הפנים של הכנסת.

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 7

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח 873)

17. ראש רשות מקומית המנויה בתוספת הראשונה יפרסם, בתחילת כל שנה, דוח שיכלול את מספר התלונות שהוגשו לרשות המקומית בקשר להפעלת סמכויות על ידי פקח מסייע לפי פרק זה בשנה שקדמה לה, ובו סקירה כללית של התלונות ותיאור הטיפול בהן; דוח כאמור יוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת.

שינוי התוספות (תיקון מס' 7) תשפ"ב-2021

18.    (א)  השר רשאי, בצו, בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, לשנות את התוספת הראשונה.

          (ב)  השר רשאי, בצו, באישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, לשנות את התוספת השנייה.

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 7

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח 873)

18. (א) השר רשאי, בצו, בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, לשנות את התוספת הראשונה.

(ב) השר רשאי, בצו, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, לשנות את התוספת השנייה.

דיווח לכנסת (תיקון מס' 7) תשפ"ב-2021

19.    השר ימסור לוועדת ביטחון הפנים של הכנסת, מדי חצי שנה, דיווח על כל אלה:

(1)  מספר עבירות האלימות שבוצעו בכל אחת מהרשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה בששת החודשים שקדמו לדיווח, לפי סוג העבירה, והשינוי בהשוואה לששת החודשים שקדמו להם;

(2)  מספר עבירות האלימות שבוצעו ברשויות המקומיות שאינן מנויות בתוספת הראשונה בששת החודשים שקדמו לדיווח, לפי סוג העבירה, והשינוי בהשוואה לששת החודשים שקדמו להם;

(3)  שינוי במספר השוטרים הפועלים דרך קבע בתחומי הרשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה;

(4)  מספר המקרים שבהם עשו פקחים מסייעים שימוש בכל אחת מסמכויותיהם לפי פרק זה.

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 7

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח 873)

19. השר ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, מדי חצי שנה, דיווח על כל אלה:

פרק ה': הוראות שונות

שמירת דינים

20.    אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות שוטר ופקח לפי כל דין.

תיקון חוק הרשויות המקומיות (משמעת) – הוראת שעה

21.    בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978, בסעיף 9, בסופו יבוא:

"(8) ערך חיפוש, ביצע עיכוב או נכנס לרשות היחיד, שלא כדין או שלא בתום לב, או השתמש בכוח כלפי אדם, במסגרת מילוי תפקידו, בלא סמכות כדין ובלא הצדק סביר, מעבר למידה הנדרשת או בניגוד להנחיות שקיבל ממשטרת ישראל או לכל הוראה אחרת שניתנה כדין."

ביצוע

22.    (א)  השר ממונה על ביצועו של חוק זה, למעט פרק ג'.

          (ב)  שר הפנים ממונה על ביצועו של פרק ג'.

תוקף (תיקון מס' 6) תשפ"א-2021

23.    חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022).

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ג מס' 2404 מיום 1.8.2013 עמ' 113 (ה"ח 777)

23. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013) ט"ו באב התשע"ה (31 ביולי 2015).

 

מיום 29.7.2015

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ה מס' 2496 מיום 29.7.2015 עמ' 200 (ה"ח 929)

23. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ט"ו באב התשע"ה (31 ביולי 2015) ב' באדר התשע"ז (28 בפברואר 2017).

 

מיום 27.2.2017

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ז מס' 2606 מיום 27.2.2017 עמ' 430 (ה"ח 1105)

23. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ב' באדר התשע"ז (28 בפברואר 2017) ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019).

 

מיום 16.6.2020

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ף מס' 2799 מיום 16.6.2020 עמ' 68 (ה"ח 1310)

23. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019) בתוקפו עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021).

 

מיום 6.7.2021

תיקון מס' 6

ס"ח תשפ"א מס' 2913 מיום 6.7.2021 עמ' 366 (ה"ח 1421)

23. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021) בתוקפו עד יום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022).

 

תוספת ראשונה

(סעיף 7)

1.        אילת;

2.        בני ברק;

3.        גבעתיים;

4.        דימונה;

5.        טירה;

6.        כרמיאל;

7.        לוד;

8.        מגדל העמק;

9.        נצרת;

10.      נתניה;

11.      ערד;

12.      רמת גן;

צו תשע"ב-2012

13.      באר שבע;

צו תשע"ב-2012

14.      עפולה;

צו תשע"ב-2012

15.      רמלה;

צו תשע"ב-2012

16.      (בוטל);

צו תשע"ד-2013

17.      בת ים;

צו תשע"ד-2013

18.      אשקלון;

צו תשע"ד-2013

19.      חדרה;

צו תשע"ד-2013

20.      פתח תקוה;

צו תשע"ד-2013

21.      קרית ביאליק;

צו תשע"ד-2013

22.      טבריה;

צו תשע"ד-2013

23.      קרית גת;

צו תשע"ד-2013

24.      באקה אל גרביה;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

25.      הרצליה;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

26.      כפר סבא;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

27.      אור יהודה;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

28.      גדרה;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

29.      יבנה;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

30.      צפת;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

31.      שפרעם;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

32.      עראבה;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

33.      קריית אתא;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

34.      עכו;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

35.      ראש העין;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

36.      אשדוד;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

37.      נשר;

צו תשע"ט-2018

38.      מבשרת ציון;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

39.      אלעד;

צו (מס' 2)  תשע"ד-2014

40.      תל אביב;

צו תשע"ה-2014

41.      רעננה;

צו תשע"ה-2014

42.      מודיעין-מכבים-רעות;

צו תשע"ה-2014

43.      קרית מלאכי;

צו תשע"ט-2018

44.      טמרה;

צו תשע"ה-2014

45.      אום אל פאחם;

צו תשע"ה-2014

46.      קרית מוצקין;

צו תשע"ט-2018

47.      כפר יונה;

צו תשע"ה-2014

48.      רחובות;

צו תשע"ה-2014

49.      קרית ים;

צו תשע"ה-2014

50.      יהוד-מונוסון;

צו תשע"ה-2014

51.      אופקים;

צו תשע"ה-2014

52.      טייבה;

צו תשע"ה-2014

53.      קלנסואה;

צו תשע"ה-2014

54.      נתיבות;

צו תשע"ה-2014

55.      קרית שמונה;

צו תשע"ה-2014

56.      שדרות;

צו (מס' 2)  תשע"ה-2015

57.      ירושלים;

צו תשע"ו-2016

58.      באר יעקב;

צו תשע"ו-2016

59.      טירת כרמל;

צו תשע"ו-2016

60.      חולון;

צו תשע"ו-2016

61.      גן יבנה;

צו תשע"ו-2016

62.      בית שאן;

צו תשע"ו-2016

63.      אור עקיבא;

צו תשע"ו-2016

64.      נצרת עילית;

צו תשע"ו-2016

65.      יקנעם עילית;

צו תשע"ו-2016

66.      רהט;

צו תשע"ו-2016

67.      דלית אל-כרמל;

צו תשע"ט-2018

68.      פרדס חנה-כרכור;

צו תשע"ו-2016

69.      ראשון לציון;

צו תשע"ו-2016

70.      בית שמש;

צו תשע"ו-2016

71.      מעלות תרשיחא;

צו תשע"ו-2016

72.      תל שבע;

צו תשפ"ב-2022

73.      מעלה יוסף;

צו תשפ"ב-2022

74.      מרום הגליל;

צו תשפ"ב-2022

75.      לכיש;

צו תשפ"ב-2022

76.      בני שמעון;

צו תשפ"ב-2022

77.      שדות נגב;

צו תשפ"ב-2022

78.      מרחבים;

צו (מס' 2)  תשפ"ב-2022

79.      ג'סר א-זרקא;

צו (מס' 2)  תשפ"ב-2022

80.      ג'לג'וליה;

צו (מס' 2)  תשפ"ב-2022

81.      טורעאן;

צו (מס' 2)  תשפ"ב-2022

82.      כפר יאסיף;

צו (מס' 2)  תשפ"ב-2022

83.      כפר כנא;

צו (מס' 2)  תשפ"ב-2022

84.      כפר קאסם;

צו (מס' 2)  תשפ"ב-2022

85.      ערערה בנגב;

צו (מס' 2)  תשפ"ב-2022

86.      שגב שלום;

צו (מס' 2)  תשפ"ב-2022

87.      דיר אל-אסד.

מיום 27.6.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7134 מיום 27.6.2012 עמ' 3126

הוספת פרטים 13 עד 16

 

מיום 30.12.2013

צו תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7318 מיום 30.12.2013 עמ' 346

16. שפרעם.

17. בת ים;

18. אשקלון;

19. חדרה;

20. פתח תקוה;

21. קרית ביאליק;

22. טבריה;

23. קרית גת;

24. באקה אל גרביה.

 

מיום 30.4.2014

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7373 מיום 30.4.2014 עמ' 1108

הוספת פרטים 25 עד 40

 

מיום 1.1.2015

צו תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7438 מיום 11.11.2014 עמ' 79

החלפת פרט 38 והוספת פרטים 41 עד 56

הנוסח הקודם:

38. פרדס חנה;

 

מיום 7.5.2015

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7511 מיום 7.5.2015 עמ' 1213

הוספת פרט 57

 

מיום 22.9.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7715 מיום 22.9.2016 עמ' 2272

הוספת פרטים 72-58

 

מיום 13.9.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8070 מיום 13.9.2018 עמ' 23

44. סחנין;

44. טמרה;

47. נהריה;

47. כפר יונה;

68. נס ציונה;

68. פרדס חנה-כרכור;

 

מיום 13.9.2018

צו (מס' 2) תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8070 מיום 13.9.2018 עמ' 23

החלפת פרט 38

הנוסח הקודם:

38. זכרון יעקב;

 

מיום 13.1.2022

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9928 מיום 13.1.2022 עמ' 1746

הוספת פרטים 78-73

 

מיום 31.1.2022

צו (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9960 מיום 31.1.2022 עמ' 1874

הוספת פרטים 87-79

 

תוספת שנייה

(סעיף 13)

1.        גנים ציבוריים;

2.        אזורי מסחר;

3.        חופי רחצה;

4.        חניונים;

5.        מקומות שבהם מתקיימים אירועים תחת כיפת השמים;

6.        אזורי בילוי.

 

 

                                      בנימין נתניהו                                    יצחק אהרונוביץ

                                                 ראש הממשלה                                              השר לביטחון הפנים

           שמעון פרס                                       ראובן ריבלין

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 



* פורסם ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1057 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 541 עמ' 179).

תוקן ק"ת תשע"ב מס' 7134 מיום 27.6.2012 עמ' 1326 – צו תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ג מס' 2404 מיום 1.8.2013 עמ' 113 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 777 עמ' 968) – תיקון מס' 1.

ק"ת תשע"ג מס' 7318 מיום 30.12.2013 עמ' 346 – צו תשע"ד-2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7373 מיום 30.4.2014 עמ' 1108 – צו (מס' 2) תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7438 מיום 11.11.2014 עמ' 79 – צו תשע"ה-2014; תחילתו ביום 1.1.2015. ת"ט ק"ת תשע"ה מס' 7494 מיום 23.2.2015 עמ' 956. פורסמה שוב ק"ת תשע"ה מס' 7510 מיום 30.4.2015 עמ' 1208.

ק"ת תשע"ה מס' 7511 מיום 7.5.2015 עמ' 1213 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015.

ס"ח תשע"ה מס' 2496 מיום 29.7.2015 עמ' 200 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 929 עמ' 752) – תיקון מס' 2.

ק"ת תשע"ו מס' 7715 מיום 22.9.2016 עמ' 2272 – צו תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ז מס' 2606 מיום 27.2.2017 עמ' 430 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1105 עמ' 750) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשע"ח מס' 2701 מיום 12.3.2018 עמ' 253 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1169 עמ' 94) – תיקון מס' 4 בסעיף 12 לחוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 34), תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8070 מיום 13.9.2018 עמ' 23 – צו תשע"ט-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8070 מיום 13.9.2018 עמ' 23 – צו (מס' 2) תשע"ט-2018.

ס"ח תש"ף מס' 2799 מיום 16.6.2020 עמ' 68 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1310 עמ' 164) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשפ"א מס' 2913 מיום 6.7.2021 עמ' 366 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1421 עמ' 522) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 873 עמ' 92) – תיקון מס' 7 בסעיף 17 לחוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשפ"ב-2021; תוקפו בתקופת כהונתה של הכנסת ה-24.

ק"ת תשפ"ב מס' 9928 מיום 13.1.2022 עמ' 1745 – צו תשפ"ב-2022.

ק"ת תשפ"ב מס' 9960 מיום 31.1.2022 עמ' 1874 – צו (מס' 2) תשפ"ב-2022.

[1] סמכותו של שר הפנים הואצלה למנהל הכללי במשרד הפנים: י"פ תשע"ה מס' 7005 מיום 16.3.2015 עמ' 4110.

[2] ראש היחידה לביטחון מידע וראש מדור מהימנות ביחידה לביטחון מידע: י"פ תש"ף מס' 9034 מיום 11.8.2020 עמ' 7961.

[3] ראש חטיבת האבטחה (ובהעדרו ראש מדור הנחייה והכשרות בחטיבת האבטחה): י"פ תשע"ז מס' 7518 מיום 6.6.2017 עמ' 6523.