כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א-2011

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – תאגידי מים וביוב

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – אספקת מים ברשויות

תוכן ענינים

 

פרק ראשון: כללי

Go

6

סעיף 1

הגדרות

Go

6

סעיף 1א

הקלה מהוראות הכללים

Go

9

 

פרק שני: צרכנות

Go

9

 

סימן א': הפרשי מדידה

Go

9

סעיף 2

אופן חלוקת הפרשי מדידה בעלי ערך חיובי

Go

9

סעיף 3

אופן חלוקת הפרשי מדידה בעלי ערך שלילי

Go

9

סעיף 3א

חיוב בהפרשי מדידה שליליים

Go

9

סעיף 4

הפרשי מדידה כאשר מד המים הראשי אינו תקין

Go

10

סעיף 5

חיוב או זיכוי בשל הפרשי מדידה

Go

10

סעיף 6

הודעות לצרכנים המחויבים בהפרשי מדידה

Go

10

 

סימן ב': הערכת צריכה

Go

10

סעיף 7

חיוב לפי קריא מד מים

Go

10

סעיף 7א

אימות קריאה משודרת

Go

10

סעיף 7א1

חובת התקנת מערכת קריאה מרחוק

Go

10

סעיף 8

ביצוע הערכת צריכה

Go

10

סעיף 9

חיוב בעקבות הערכת צריכה

Go

11

סעיף 10

תיקון חיוב בהפרשי מדידה

Go

11

סעיף 11

הודעה על חיוב לפי הערכת צריכה

Go

11

סעיף 11א

אומדן של מהנדס החברה

Go

11

 

סימן ג': צריכה חריגה הנובעת מנזילה

Go

12

סעיף 13

בדיקה השוואתית של כמות הצריכה כללים

Go

12

סעיף 13א

חברה המפעילה מערכת לקריאה מרחוק

Go

13

סעיף 13ב

קביעת אמות מידה לחשש לנזילה ופרסומן

Go

13

סעיף 14

תנאים להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה

Go

13

סעיף 15

הגשת בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה

Go

13

סעיף 16

הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה

Go

14

סעיף 17

חיוב במקרה של הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה

Go

14

סעיף 18

הכרה בצריכה חריגה לצרכן שאין לגביו צריכה רגילה

Go

14

 

סימן ד': מד מים נוסף לצרכן

Go

14

סעיף 19

התקנה של מד נוסף

Go

14

סעיף 20

תעריף בעבור התקנת מד מים נוסף

Go

14

 

סימן ד1': מיגון מד-מים

Go

14

סעיף 20א

מיגון מד מים

Go

14

סעיף 20ב

תעריף בעד התקנת התקן מיגון

Go

14

 

סימן ה': החלפת צרכן בנכס

Go

14

סעיף 21

החלפת צרכן בנכס

Go

14

סעיף 22

החלפת צרכן בנכס בלא מד מים משויך

Go

15

סעיף 23

החלפת צרכן בנכס מושכר בלא מד מים משויך

Go

15

סעיף 24

החלפת צרכן בהתקיים מניעה הנדסית

Go

15

סעיף 25

בקשת השינוי

Go

15

 

סימן ו': התקנה והחלפה של מד מים

Go

15

סעיף 26

התקנת מד מים שהוסר מנכס אחר

Go

15

סעיף 26א

החלפת מד מים שחלף מועד כיולו

Go

15

 

סימן ז': חיבור של נכס למערכת מים

Go

15

סעיף 26ב

חיבור לראשונה של נכס

Go

15

סעיף 26ג

מניעה הנדסית

Go

15

סעיף 27

הודעה על החלפת מד מים

Go

16

סעיף 27א

הודעה על התקנה ראשונה של מד קריאה מרחוק

Go

16

סעיף 28

שמירת נתוני קריא מד מים

Go

16

 

סימן ח': חברת ניהול בבית משותף

Go

16

סעיף 28א

רישום חברת ניהול כצרכן

Go

16

סעיף 28ב

הוראות לעניין חברת ניהול הרשומה כצרכן

Go

16

סעיף 28ג

אי תשלום חיוב בידי חברת ניהול

Go

16

סעיף 28ד

ביטול רישום חברת וניהול כצרכן

Go

17

סעיף 28ה

שמירת חובות

Go

17

 

פרק שני א': מדידת מים באתר בנייה

Go

17

סעיף 28ו

התקנת מד מים באתר בנייה

Go

17

סעיף 28ז

תקופת חיוב באתר בנייה

Go

17

סעיף 28ח

תעריף בעד התקנת מד מים והתקן מיגון

Go

17

 

פרק שלישי: חשבונות ותשלומים

Go

17

 

סימן א': חובת תשלום

Go

17

סעיף 29

אספקת שירות בכפוף לתשלום

Go

17

סעיף 30

מועד אחרון לתשלום

Go

17

סעיף 31

ריבית פיגורים

Go

17

סעיף 32

הסדר תשלומים

Go

17

סעיף 33

השעיית פעולות גבייה

Go

18

סעיף 34

תשלום חלקי בהגשת בקשה לבירור

Go

18

סעיף 35

החזר תשלום ששולם ביתר

Go

18

 

סימן ב': החשבון התקופתי

Go

18

סעיף 36

תקופת החיוב

Go

18

סעיף 37

תדירות החשבון התקופתי

Go

18

סעיף 38

משלוח החשבון התקופתי

Go

18

סעיף 39

מתכונת החשבון התקופתי

Go

19

סעיף 40

זכות לקבלת העתק חשבון תקופתי

Go

21

 

סימן ג': תשלום החשבון התקופתי

Go

21

סעיף 41

אמצעי תשלום

Go

21

סעיף 42

פיצול התשלום

Go

21

 

סימן ד': בירור חשבון תקופתי

Go

21

סעיף 43

בירור חשבון

Go

21

סעיף 44

מד מים שלא נקרא

Go

21

סעיף 45

מד מים שלא נבדק או כויל במועד

Go

21

סעיף 46

חיוב שגוי בהפרשי מדידה

Go

22

סעיף 47

הודעה על תוצאות הבירור

Go

22

סעיף 48

עריכת בדיקות נוספות

Go

22

סעיף 49

החלפת מד מים

Go

22

סעיף 50

תיקון חיוב

Go

22

סעיף 51

השבת דמי בדיקה

Go

23

סעיף 52

הודעה על תוצאות הבדיקות הנוספות

Go

23

סעיף 52א

חיוב לפי הערכת צריכה בצריכה חריגה

Go

23

סעיף 52ב

זיכוי צרכן במקרים חריגים

Go

24

סעיף 53

בירור השגות צרכן

Go

24

סעיף 53א

דיווח לרשות הממשלתית

Go

24

 

סימן ו': ביטחונות

Go

24

סעיף 53ב

דרישת ביטחונות

Go

25

סעיף 53ג

מסירת ביטחונות   תנאי לרישום

Go

25

סעיף 53ד

הודעה על מימוש ביטחונות

Go

25

 

פרק רביעי: שירותים לצרכנים

Go

25

 

סימן א': ביקור מתואם בחצרי צרכן

Go

25

סעיף 54

תיאום ביקור בחצרי צרכן

Go

25

סעיף 54א

דיווח של צרכן

Go

25

סעיף 55

תיאום ביקור לשם בירור צריכה

Go

25

סעיף 56

החלת הוראות חוק הגנת הצרכן

Go

26

סעיף 57

תשלום בעד ביקור סרק

Go

26

 

סימן ב': הודעות

Go

26

סעיף 58

משלוח הודעות

Go

26

סעיף 59

אמצעי משלוח אלקטרוני

Go

26

סעיף 60

הודעות בדואר אלקטרוני

Go

26

 

סימן ג': מרכז קבלת קהל

Go

26

סעיף 61

מרכז קבלת קהל

Go

26

סעיף 62

מועדי קבלת קהל

Go

26

סעיף 63

זמני המתנה

Go

27

 

סימן ד': מוקדים טלפוניים

Go

27

סעיף 64

מוקד שירות טלפוני

Go

27

סעיף 65

מועדי הפעלת מוקד השירות

Go

27

סעיף 66

מוקד חירום

Go

27

 

סימן ה': טיפול בפניות צרכנים

Go

27

סעיף 67

חובת תיעוד פניות כללים

Go

27

סעיף 68

אישור קבלת פנייה

Go

27

סעיף 69

חובת מענה בכתב

Go

27

סעיף 70

פנייה אינה מעכבת תשלום

Go

27

סעיף 70א

הוראות הרשות הממשלתית

Go

27

 

סימן ו': הוראות שונות

Go

27

סעיף 71

חובת הכשרה

Go

28

סעיף 71א

הצגת תעודה

Go

28

סעיף 72

חובת הקלטת שיחות

Go

28

סעיף 73

שפת מתן השירות

Go

28

סעיף 74

נגישות לאנשים עם מוגבלות

Go

28

 

פרק חמישי: מידע לציבור

Go

28

 

סימן א': אתר אינטרנט

Go

28

סעיף 75

אתר אינטרנט

Go

28

סעיף 76

שפת האתר

Go

28

סעיף 77

דרכי הפנייה לחברה

Go

28

סעיף 78

מידע לצרכן

Go

28

סעיף 79

פנייה מקוונת

Go

29

סעיף 80

גישה למידע באמצעות האתר

Go

29

 

סימן ב': דוח שנתי

Go

29

סעיף 81

דוח שנתי

Go

29

סעיף 82

פרטי הדוח השנתי

Go

29

סעיף 83

משלוח תמצית הדוח השנתי לצרכנים

Go

29

 

פרק שישי: טיפול בגניבות מים

Go

29

סעיף 84

חיבור שלא כדין

Go

29

סעיף 85

שיבוש מדידה במזיד

Go

30

סעיף 86

גניבת מים מחצרי הצרכן כללים

Go

30

סעיף 87

שמירת אחריות

Go

30

 

פרק שביעי: מתן שירותי ביוב לצרכנים שאינם מחוברים למערכת הביוב

Go

30

 

סימן א': נכס במקום שאין בו מערכת ביוב

Go

30

סעיף 88

זכאות לשירותי פינוי

Go

30

סעיף 89

שירותי פינוי לצרכן זכאי

Go

30

סעיף 90

הודעה בדבר זכאות לשירותי פינוי

Go

30

סעיף 91

תנאים לקבלת שירותי פינוי

Go

30

סעיף 92

בחינת הבקשה

Go

31

סעיף 93

פינוי שלא על ידי החברה

Go

31

סעיף 94

ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי נוסף בידי החברה

Go

31

סעיף 95

ניהול רישום בידי החברה

Go

31

סעיף 96

חובת דיווח

Go

31

 

סימן ב': נכס במקום שבו קיימת מערכת ביוב

Go

31

סעיף 97

הודעה לצרכן בדבר חובת התחברות למערכת ביוב קיימת

Go

31

 

סימן ג': נכס במקום שבו מונחת מערכת ביוב לראשונה

Go

31

סעיף 98

הודעה לצרכן על התקנה צפויה של מערכת ביוב

Go

31

סעיף 99

הימנעות צרכן זכאי מלהתחבר למערכת הביוב

Go

31

סעיף 100

שמירת דינים

Go

32

 

פרק שמיני: הפסקות מים

Go

32

סעיף 101

הפסקת מים מתוכננת

Go

32

סעיף 102

הפסקת מים מתוכננת באזורים שבהם מצויים מוסדות ציבור

Go

32

סעיף 103

מתן הודעה לצרכנים על הפסקת מים מתוכננת

Go

32

סעיף 104

הפסקות מים לצורך תיקון תקלות

Go

33

 

פרק תשיעי: תשלום פיצוי לצרכן בשל הפרת אמות מידה

Go

33

סעיף 105

נסיבות לתשלום פיצוי לצרכן

Go

33

סעיף 106

הפרה נמשכת

Go

34

סעיף 107

אופן ומועד התשלום

Go

34

סעיף 108

עדכון סכומים

Go

34

סעיף 109

סייג לפיצוי

Go

34

 

פרק עשירי: הליכים לפי כללי הניתוק

Go

34

סעיף 110

מדיניות יישום הליכי הגבייה

Go

34

סעיף 111

מתן הודעה בדבר  אי מסירת פרטים מזהים

Go

34

סעיף 112

התראה לצרכן הביתי טרם העברת בקשה לביצוע פעולת ניתוק אספקת מים

Go

35

סעיף 113

תיעוד

Go

35

סעיף 114

התראה לצרכן של נכס אחר בשל  אי תשלום

Go

35

סעיף 115

הודעה על ביצוע פעולת ניתוק

Go

36

סעיף 116

התראה לפני ביצוע ניתוק חוזר

Go

36

סעיף 117

פעולת ניתוק אספקת מים לבקשת צרכן

Go

36

סעיף 118

חיבור מחדש לנכס שלבקשת צרכן בוצעה בו פעולת ניתוק אספקת מים

Go

36

סעיף 119

הודעה על חיבור נכס אחר

Go

36

סעיף 120

אופן שליחת התראות והודעות

Go

37

סעיף 121

חובת דיווח ופרסום

Go

37

 

פרק אחד עשר: בדיקה לאיכות מי שתייה

Go

37

סעיף 122

הגשת בקשה

Go

37

סעיף 123

החיוב בעד הבדיקה

Go

37

סעיף 124

בדיקת איכות מי השתייה

Go

37

סעיף 125

תוצאות הבדיקות

Go

37

סעיף 126

תחילה

Go

38

 

תוספת ראשונה

Go

38

 

תוספת שנייה

Go

49

 


כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א-2011*

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 621

כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה לשירות), תשע"א-2011

          בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

פרק ראשון: כללי

הגדרות

1.       בכללים אלה –

          "אומדן של מהנדס החברה" – הערכה של מהנדס החברה בדבר צריכת מים לפי סעיף 11א;

מיום 1.7.2012

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1351

הוספת הגדרת "אומדן של מהנדס החברה"

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 621

"אומדן של מהנדס החברה" – הערכה של מהנדס החברה בדבר צריכת מים, המבוססת על נתונים שיש בהם כדי להשפיע על צריכת המים בנכס לרבות מספר הנפשות המתגוררות בנכס, גודל הנכס, היקף הגינון בנכס ושימושי המים בנכס לפי סעיף 11א;

          "אמצעי משלוח אלקטרוני" – דואר אלקטרוני, פקסימילה וכל אמצעי משלוח אלקטרוני אחר שמנהל הרשות הממשלתית אישר, לבקשת חברה;

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 708

הוספת הגדרת "אמצעי משלוח אלקטרוני"

          "אתר אינטרנט של הרשות" – אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית שכתובתו www.water.gov.il;

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1072

הוספת הגדרת "אתר אינטרנט של הרשות"

          "אתר בנייה" – אתר שבו מבוצעות עבודות הנדסה בנאיות כהגדרתן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969;

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 621

הוספת הגדרת "אתר בנייה"

          "בור ספיגה", "בור רקב", "ביובית", "שפכים" – כהגדרתם בתקנות המים (מניעת זיהום) (בורות ספיגה ובורות רקב), התשנ"ב-1992;

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 460

הוספת הגדרת ""בור ספיגה", "בור רקב", "ביובית", "שפכים""

          "דוח שנתי" – כמשמעותו בסעיף 81;

מיום 1.7.2012

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1351

הוספת הגדרת "דוח שנתי"

          "המחלקה לשירותים חברתיים", "מיצוי הליכי גבייה", "נכס אחר", "נכס של צרכן ביתי", "צרכן ביתי", "פעולת ניתוק אספקת מים" כהגדרתם בכללי הניתוק;

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1072

הוספת הגדרת ""המחלקה לשירותים חברתיים", "מיצוי הליכי גבייה", "נכס אחר", "נכס של צרכן ביתי", "צרכן ביתי", "פעולת ניתוק אספקת מים""

          "המנהל הכללי" – המנהל הכללי של חברה;

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1072

הוספת הגדרת "המנהל הכללי"

          "הפסקת מים מתוכננת" – הפסקת מים שאינה הפסקת מים לצורך תיקון תקלות והיא לצורך טיפול, שדרוג ותחזוקה של תשתיות המים והביוב של החברה או במקרים שבהם דרש מהחברה ספק תשתיות אחר לעשות כן לצורכי טיפול, שדרוג ותחזוקה בתשתיותיו המצויות בסמוך או קשורות בעקיפין או במישרין לתשתיות המים והביוב;

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 944

הוספת הגדרת "הפסקת מים מתוכננת"

          "הפסקות מים לצורך תיקון תקלות" – הפסקת מים הנדרשת לצורך תיקון תקלה או בעיה שתיקונה אינו סובל דיחוי או שנדרש בתוך פחות מ-48 שעות;

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 944

הוספת הגדרת "הפסקות מים לצורך תיקון תקלות"

          "הפרשי מדידה" – ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך כל הכמויות שעברו בכל מדי המים המשויכים בנכס, כפי שנמדדו באותה תקופה או כפי שהוערכו, אם בוצעה הערכת צריכה לפי סעיף 8;

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 621

"הפרשי מדידה" – ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך כל הכמויות שעברו בכל מדי המים המשויכים בנכס, כפי שנמדדו באותה תקופה או כפי שהוערכו, אם בוצעה הערכת צריכה לפי סעיף 8;

          "הפרשי מדידה חריגים" – הפרשי מדידה השווים או עולים על 150% מהפרשי המדידה הרגילים;

          "הפרשי מדידה רגילים" – הפרשי המדידה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובלבד שהצריכה באותה תקופה במד-המים הראשי בנכס מהווה צריכה רגילה, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת של הפרשי מדידה בשתי התקופות האחרונות שהצריכה בהן במד-המים הראשי בנכס מהווה צריכה רגילה;

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 621

החלפת הגדרת "הפרשי מדידה רגילים"

הנוסח הקודם:

"הפרשי מדידה רגילים" – הפרשי המדידה בתקופה המקבילה לתקופה בשנה הקודמת לתקופה שבה נרשמו הפרשי מדידה חריגים, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת של הפרשי מדידה בשתי התקופות שקדמו לתקופה שבה נרשמו הפרשי מדידה חריגים;

          "הרשות הממשלתית" – כהגדרתה בחוק המים, התשי"ט-1959;

          "הוועדה המייעצת", "חוב שוטף" – כהגדרתם בכללי הניתוק;

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1072

הוספת הגדרת ""הוועדה המייעצת", "חוב שוטף""

          "חברה" – כהגדרתה בחוק;

          "חברת ניהול" – תאגיד המספק שירותי ניהול ואחזקה של הרכוש המשותף בנכס;

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 621

הוספת הגדרת "חברת ניהול"

          "חוק המקרקעין" – חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 621

הוספת הגדרת "חוק המקרקעין"

          "חשבון תקופתי" – הודעת חיוב של חברה בעד שירותי מים, שירותי ביוב או שניהם גם יחד שניתנו לצרכן במהלך תקופת חיוב;

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 708

הוספת הגדרת "חשבון תקופתי"

          "חשש לנזילה" – אחד מאלה:

(1)   במד-מים משויך, למעט בנכס שמתאפיין בצריכה רציפה של מים או שלא ניתן לקבל לגביו חיווי על צריכה רציפה – מדידה של צריכת מים רציפה במשך פרק זמן העולה על 24 שעות;

(2)   בכל מד-מים אחר – לפי אמות מידה שקבעה החברה לפי סעיף 13ב(א);

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 621

הוספת הגדרת "חשש לנזילה"

          "יום עסקים" – יום א' עד ה', למעט ערבי חג וחגים;

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 708

הוספת הגדרת "יום עסקים"

          "כללי הניתוק" – כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015;

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1072

הוספת הגדרת "כללי הניתוק"

          "כללי התעריפים" – כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009;

          "כללי חישוב עלות" – כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009;

מיום 1.7.2012

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1351

ת"ט תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1494

הוספת הגדרת "כללי חישוב עלות"

          "כללי שפכי מפעלים" – כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכות ביוב), התשע"ד-2014;

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1072

הוספת הגדרת "כללי שפכי מפעלים"

          "מבדקה" – מבדקה כהגדרתה לתקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988 (להלן – תקנות מדידת מים);

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 708

הוספת הגדרת "מדד"

          "מד מים" – כהגדרתו בתקנות מדידת מים;

          "מד מים משויך" – מד מים, אחד או יותר, המודד את כל צריכת המים של צרכן מסוים בנכס מסוים ושהחברה משייכת לאותו צרכן;

          "מד מים ראשי" – מד מים המודד את כמויות המים המסופקות לנכס שיש בו יותר ממד מים משויך אחד;

          "מד קריאה מרחוק" – מד מים, לרבות מד מים עם יחידת תקשורת נפרדת, המאפשר שידור תדיר של נתוני קריאה ממד המים אל החברה;

מיום 22.1.2021

כללים תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8971 מיום 8.12.2020 עמ' 810

הוספת הגדרת "מד קריאה מרחוק"

          "מועד החיוב" – המועד האחרון לתשלום חיוב כמשמעותו בסעיף 30;

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 708

הוספת הגדרת "מועד החיוב"

          "מוסד חינוך מוכר" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 944

הוספת הגדרת "מוסד חינוך מוכר"

          "מוסד פטור" – כמשמעותו בסעיף 5 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 944

הוספת הגדרת "מוסד פטור"

          "מוסד רפואי" – כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 944

הוספת הגדרת "מוסד רפואי"

          "מערכת קריאה מרחוק" – מערכת המאפשרת שידור תדיר של נתוני קריאה ממד-מים אל החברה;

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 622

הוספת הגדרת "מערכת קריאה מרחוק"

          "משכיר נכס" – מי שזוהה בחוזה שכירות כבעל הזכות להשכיר את הנכס לאחרים;

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 622

הוספת הגדרת "משכיר נכס"

          "נכס" – כל קרקע או בניין המחוברים למערכת המים או מערכת הביוב של החברה או צורכים שירותי מים או ביוב ממנה;

          "נציג שירות לקוחות" – כמשמעותו בסעיף 71;

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1351

הוספת הגדרת "נציג שירות לקוחות"

          "צריכה גבוהה" – כמות המים שנמדדה במד-מים משויך, ובמד-מים ראשי – הפרשי המדידה שנמדדו, השווה או העולה על 130 אחוזים אך נמוכה מ-150 אחוזים מהצריכה הרגילה או מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין;

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 622

החלפת הגדרת "צריכה גבוהה"

הנוסח הקודם:

"צריכה גבוהה" – כמות המים שנמדדה במד מים ראשי או במד מים משויך, השווה או העולה על 130 אחוזים אך נמוכה מ-150 אחוזים מהצריכה הרגילה;

          "צריכה חריגה" – כמות המים שנמדדה במד-מים משויך, ובמד-מים ראשי – הפרשי המדידה שנמדדו, השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה או מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין;

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 622

החלפת הגדרת "צריכה חריגה"

הנוסח הקודם:

"צריכה חריגה" – כמות המים, שנמדדה במד מים ראשי או במד מים משויך, השווה או העולה על 150 אחוזים מהצריכה הרגילה;

          "צריכה חריגה מאוד" – כמות המים שנמדדה במד-מים משויך, ובמד מים ראשי – הפרשי המדידה שנמדדו, השווה או העולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה במד-המים או מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין;

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 708

החלפת ההגדרה "צריכה חריגה מאוד"

הנוסח הקודם:

"צריכה חריגה מאוד" – כמות המים שנמדדה במד מים ראשי בנכס, השווה או העולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה במד המים הראשי, ובלבד שלא תפחת ממכפלת 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס;

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 622

החלפת הגדרת "צריכה חריגה מאוד"

הנוסח הקודם:

"צריכה חריגה מאוד" – כמות המים שנמדדה במד מים, השווה או עולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה במד המים, ובלבד שלא תפחת מ-30 מטרים מעוקבים לחודש במד מים משויך, ובמד מים ראשי בנכס – ממכפלת 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס;

          "צריכה רגילה" – הכמות שעברה במד מים משויך או במד המים הראשי בנכס, לפי העניין, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובלבד שלא התקיימו לגביה נסיבות חריגות, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות אשר בהן נקרא מד המים המשויך או מד המים הראשי בנכס, לפי העניין, שלא התקיימו לגביהן נסיבות חריגות; לעניין זה, "נסיבות חריגות" – אם הוגשה לגבי התקופה בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה לפי סעיף 15 או בקשה לעריכת בירור לפי סעיפים 43 או 52א(א)(3), או שהמנהל הכללי החליט כי התקיימו לגביה נסיבות חריגות שבשלן לא ניתן לראות בה צריכה רגילה;

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 622

"צריכה רגילה" – הכמות שעברה במד מים משויך או במד המים הראשי בנכס, לפי העניין, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובלבד שלא התקיימו לגביה נסיבות חריגות, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות אשר בהן נקרא מד המים המשויך או מד המים הראשי בנכס, לפי העניין, שלא התקיימו לגביהן נסיבות חריגות; לעניין זה, "נסיבות חריגות" – אם הוגשה לגבי התקופה בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה לפי סעיף 15 או בקשה לעריכת בירור לפי סעיפים 43 או 52א(א)(3), או שהמנהל הכללי החליט כי התקיימו לגביה נסיבות חריגות שבשלן לא ניתן לראות בה צריכה רגילה;

          "צרכן" – מי שרשום בפנקסי החברה כמקבל מהחברה שירותי מים, שירותי ביוב או שניהם גם יחד בנכס מסוים;

          "צרכן זכאי" – צרכן שמתקיימים בו התנאים שבסעיף 88;

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 460

הוספת הגדרת "צרכן זכאי"

          "ריבית החשב הכללי" ו"ריבית פיגורים החשב הכללי" – כמשמעותן בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת, מזמן לזמן, ברשומות;

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 708

הוספת הגדרת ""ריבית החשב הכללי" ו"ריבית פיגורים החשב הכללי""

          "שירותי פינוי" – שירותי ריקון בור רקב או בור ספיגה המחובר לבור הרקב, באמצעות ביובית;

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 460

הוספת הגדרת "שירותי פינוי"

          "תקופת חיוב" – תקופת חיוב חודשית או דו-חודשית, שנקבעה לפי סעיף 36;

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 708

הוספת הגדרת "תקופת חיוב"

          "תקופת חיוב דו-חודשית" – תקופה שלגביה נמדדה כמות המים שעברה במד המים או בוצעה הערכת צריכה לפי סעיף 8, שלא תפחת מ-56 ימים ולא תעלה על 66 ימים;

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 708

הוספת הגדרת "תקופת חיוב דו-חודשית"

          "תקופת חיוב חודשית" – תקופה שלגביה נמדדה כמות המים שעברה במד המים או בוצעה הערכת צריכה לפי סעיף 8, שלא תפחת מ-26 ימים ולא תעלה על 36 ימים.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 708

הוספת הגדרת "תקופת חיוב חודשית"

הקלה מהוראות הכללים

1א.     (א)  מנהל הרשות רשאי, באישור מועצת הרשות, לתת לחברה, על פי בקשתה, הקלה מהוראות של כללים אלה, באופן חד-פעמי או לפרק זמן מסוים, אם שוכנע כי יש לכך הצדקה בנסיבות העניין ובלבד שהתועלת ממתן ההקלה עולה על הפגיעה הצפויה בצרכנים, ורשאי הוא להתנות את ההקלה בתנאים.

          (ב)  אישר מנהל הרשות הקלה או שינוי לחברה כאמור, תביא החברה את החלטת מנהל הרשות לידיעת הצרכנים הנוגעים בדבר, ואם מדובר בכלל צרכני החברה, יפרסמו הרשות והחברה את ההחלטה באתרי האינטרנט שלהם.

מיום 1.7.2012

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1351

הוספת סעיף 1א

פרק שני: צרכנות

סימן א': הפרשי מדידה

אופן חלוקת הפרשי מדידה בעלי ערך חיובי

2.       קיימים בנכס הפרשי מדידה בעלי ערך חיובי, תחלק אותם החברה בין הצרכנים בנכס, כמפורט להלן:

(1)  לפי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, אם הציגה נציגות הבית המשותף את המסמכים האלה:

(א)   בבית הרשום כבית משותף:

(1)   פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין;

(2)   כתב מינוי נציגות הבית המשותף;

(3)   נסח רישום מרוכז של הבית המשותף;

(ב)   בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה (א)(1) ו-(2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות בנכס מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך;

(2)  בחלוקה שווה בין כלל הצרכנים בנכס, כל עוד לא הציגה נציגות הבית המשותף את הפרטים הנדרשים בפסקה (1);

(3)  לעניין סימן זה, "צרכן" – לרבות צרכן שנותק משירותי מים וביוב.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 622

(1) לפי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין), אם הציגה נציגות הבית המשותף את המסמכים האלה:

אופן חלוקת הפרשי מדידה בעלי ערך שלילי

3.       קיימים בנכס הפרשי מדידה בעלי ערך שלילי, תחלק אותם החברה בין הצרכנים בנכס, באופן זהה לחלוקת הפרשי המדידה בעלי ערך חיובי, כפי שנקבעה בסעיף 2.

חיוב בהפרשי מדידה שליליים

3א.     (א)  על אף האמור בסעיף 3, חברה רשאית שלא לזכות צרכן בהפרשי מדידה שליליים אם מתקיימים לגביו כל אלה:

(1)   אם הפרשי המדידה השליליים אינם עולים על 5% מהכמות שנמדדה במד-המים הראשי –

(א)   מד-המים הראשי בבית המשותף הותאם לקוטר המזערי העומד בדרישות כיבוי אש;

(ב)   לא בוצעו הערכות צריכה לפי סעיף 8 במדי-המים המשויכים בבית המשותף;

(ג)    מדי-המים בבית המשותף תקינים ועומדים בכל הוראות הדין;

(2)   אם הפרשי המדידה השליליים עולים על 5% מהכמות שנמדדה במד-המים הראשי – מהנדס החברה, או נציג מטעמו בעל הכשרה מתאימה, ביקר בנכס, בדק את כל מדי-המים בבית המשותף ומהנדס החברה אישר בכתב כי מתקיימים כל אלה:

(א)   מתקיימים כל תנאי סעיף קטן (א)(1);

(ב)   מדידת מדי-המים משקפת נאמנה את השימושים והצריכות בנכס.

          (ב)  באישור יפרט מהנדס החברה את מועדי הביקור בנכס, ממצאי הבדיקה ונימוקיו לכך שמדידת מדי-המים משקפת נאמנה את השימושים והצריכות בנכס.

          (ג)   אישור לפי סעיף קטן (א)(2) יהיה תקף למשך עד 3 תקופות חיוב, וכל עוד לא נודע לחברה כי חדל להתקיים תנאי מהתנאים שעל בסיסם ניתן האישור.

          (ד)  החליטה חברה שלא לזכות צרכן בהפרשי מדידה שליליים, תודיע לו על כך בחשבון התקופתי.

מיום 13.3.2014 עד יום 31.12.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 950

הוספת סעיף 3א

הנוסח:

זיכוי בעד הפרשי מדידה שליליים

3א. (א) על אף האמור בסעיף 3, חברה רשאית לפנות אל מנהל רשות המים בבקשה לקבלת אישורו שלא לזכות בהפרשי מדידה שליליים את צרכניה בתנאים המפורטים בסעיף קטן (ב); תשובת מנהל רשות המים תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה; לא יאשר המנהל בקשה כאמור, אלא אם כן נוכח לדעת כי החברה עומדת בכל הוראות הכללים בנוגע להפרשי מדידה, לרבות מסירת דיווחים כנדרש וכי היא פועלת לפתרון הנדסי של הפרשי המדידה השליליים; אישור כאמור יכול שיינתן בתנאים ולתקופה מוגבלת.

(ב) קיבלה חברה אישור כאמור בסעיף קטן (א) תפעל בכפוף לקבוע בו ובלבד שבטרם אי-זיכוי צרכן בהפרשי מדידה שליליים תוודא כי מתקיימים לגביו התנאים האלה:

(1) מד המים הראשי בבית המשותף הותאם לקוטר מזערי העומד בדרישות כיבוי אש;

(2) הפרשי המדידה השליליים נרשמים במשך שלוש תקופות חיוב רצופות לפחות; לעניין סעיף קטן זה, יראו שלוש תקופות חיוב רצופות לפחות גם כאלה שנרשמו ערב קבלת אישור כאמור בסעיף קטן (א);

(3) לא בוצעו הערכות צריכה לפי סעיף 8 לכללים אלה במדי המים המשויכים בבית המשותף;

(4) מדי המים בבית המשותף תקינים ועומדים בכל הוראות הדין;

(5) הפרשי המדידה השליליים אינם עולים על 10% מהכמות שנמדדה במד המים הראשי.

 

מיום 1.1.2015 עד יום 31.12.2015

הוראת שעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1086

הוספת סעיף 3א

הנוסח:

זיכוי בעד הפרשי מדידה שליליים

3א. (א) על אף האמור בסעיף 3, חברה רשאית לפנות אל מנהל רשות המים בבקשה לקבלת אישורו שלא לזכות בהפרשי מדידה שליליים את צרכניה בתנאים המפורטים בסעיף קטן (ב) או (ג) לפי העניין; תשובת מנהל רשות המים תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה; לא יאשר המנהל בקשה כאמור, אלא אם כן נוכח לדעת כי החברה עומדת בכל הוראות הכללים בנוגע להפרשי מדידה, מסרה דיווחים כפי שדרש המנהל בנושא, וכי היא פועלת לפתרון הנדסי של הפרשי המדידה השליליים; אישור כאמור יכול שיינתן בתנאים ולתקופה מוגבלת.

(ב) קיבלה חברה אישור כאמור בסעיף קטן (א) תפעל בכפוף לקבוע בו ובלבד שבטרם אי-זיכוי צרכן בהפרשי מדידה שליליים תוודא כי מתקיימים לגביו התנאים האלה:

(1) מד-המים הראשי בבית המשותף הותאם לקוטר מזערי העומד בדרישות כיבוי אש;

(2) לא בוצעו הערכות צריכה לפי סעיף 8 לכללים אלה במדי המים המשויכים בבית המשותף;

(3) מדי המים בבית המשותף תקינים ועומדים בכל הוראות הדין;

(4) הפרשי המדידה השליליים אינם עולים על 10% מהכמות שנמדדה במד המים הראשי.

(ג) אם הפרשי המדידה השליליים עולים על 10% מהכמות שנמדדה במד המים הראשי, ובכוונת החברה שלא לזכות את הצרכן בהפרשי מדידה שליליים, יחולו הוראות אלה:

(1) החברה תפנה למנהל הרשות לקבלת אישור שלא לזכות את הצרכן בהפרשי המדידה כאמור; בקשה כאמור תכלול הצהרה של מהנדס החברה ולפיה הוא ביקר בנכס של הצרכן ובדק את מד המים נושא הבקשה ואישר כי מד המים עומד בכל תנאי פסקאות (1) עד (3) בסעיף קטן (ב) ובכלל זה ינמק את עמדתו שלפיה מדידת מד המים משקפת נאמנה את השימושים והצריכות בנכס;

(2) הגישה חברה בקשה כאמור בפסקה (1) טרם הוצאת חיוב לצרכן, רשאית היא שלא לזכות בהפרשי מדידה שליליים עד לקבלת החלטתו של מנהל הרשות; במקרה כזה ייתן המנהל החלטתו בתוך 60 ימים מיום קבלת הבקשה כאמור;

(3) לא אושרה הבקשה או במקרה שחלפה התקופה למתן תשובת מנהל הרשות כאמור בפסקה (2), תזכה החברה את הצרכן בהפרשי המדידה השליליים נושא הבקשה; על זיכוי כאמור יחולו הוראות סעיף 35(ג); לא זוכה הצרכן בתוך 60 ימים מיום שהיה על החברה לזכותו, תחזיר החברה את ההפרשים האמורים בצירוף ריבית פיגורים החשב הכללי, בחישוב יומי, מן המועד שבו היה עליה לזכות את הצרכן עד יום החזרתו בפועל.

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 622

הוספת סעיף 3א

הפרשי מדידה כאשר מד המים הראשי אינו תקין

4.       אין באמור בסעיפים 2 ו-3 כדי לשלול את האפשרות של הצרכן לדרוש בדיקה של מד המים הראשי; נמצא כי מד המים הראשי אינו תקין, תבוצע הערכת צריכה בהתאם להוראות סעיף 8 והפרשי המדידה יחושבו בהתאם.

חיוב או זיכוי בשל הפרשי מדידה

5.       הכמות החיובית או השלילית המיוחסת לכל צרכן בשל הפרשי המדידה תצטרף, בכל תקופת חיוב, לסך הצריכה המיוחסת לו, בחיוב או בזיכוי, לפי העניין, הן בעבור שירותי המים והן בעבור שירותי הביוב; חישוב החיוב ייעשה בהתבסס על הכמות הכוללת המיוחסת לכל צרכן, לאחר הוספת הפרשי המדידה בהתאם לאמור בסעיף זה.

הודעות לצרכנים המחויבים בהפרשי מדידה

6.       שינתה החברה את אופן חלוקת הפרשי המדידה בנכס, תשלח לצרכניה הודעה בדבר אופן חלוקת הפרשי המדידה בנכס; ההודעה תישלח לכתובת שאליה שולחת החברה את הודעת החיוב.

מיום 1.4.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 944

6. לפחות אחת לשנה תשלח חברה לכל צרכניה, שינתה החברה את אופן חלוקת הפרשי המדידה בנכס, תשלח לצרכניה הודעה בדבר אופן חלוקת הפרשי המדידה בנכס; ההודעה תישלח לכתובת שאליה שולחת החברה את הודעת החיוב.

סימן ב': הערכת צריכה

חיוב לפי קריא מד מים

7.       (א)  חברה תקרא לפחות פעם אחת בחודשיים את כל קריאי מדי המים הראשיים ואת כל קריאי מדי המים המשויכים שבתחומה ותחייב את צרכניה לפי הכמויות שנמדדו במדי המים.

          (ב)  רישום קריא מד-המים יעוגל לעשירית מטר מעוקב הקרובה ביותר.

מיום 28.12.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 623

7. (א) חברה תקרא לפחות פעם אחת בחודשיים את כל קריאי מדי המים הראשיים ואת כל קריאי מדי המים המשויכים שבתחומה ותחייב את צרכניה לפי הכמויות שנמדדו במדי המים.

(ב) רישום קריא מד-המים יעוגל לעשירית מטר מעוקב הקרובה ביותר.

אימות קריאה משודרת

7א.     (א)  חברה המפעילה מערכת קריאה מרחוק תבדוק את נכונות הקריאה המשודרת אליה לעומת קריא מד-המים בכל אחד ממדי-המים הראשיים ומדי-המים המשויכים שבתחומה, פעם בשנה לפחות.

          (ב)  נוכחה חברה כי קריא מד-המים קטן מהקריאה המשודרת שבעדה חויב הצרכן, תזכה את הצרכן בהפרש הקריאה.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 623

הוספת סעיף 7א

חובת התקנת מערכת קריאה מרחוק

7א1.   (א)  חברה תפעיל מערכת קריאה מרחוק ותתקין אצל צרכן אך ורק מד קריאה מרחוק; החברה תשלים עד יום כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026) התקנת מדי קריאה מרחוק לכל צרכניה.

          (ב)  נקבע תקן ישראלי לפרוטוקול תקשורת של מערכת קריאה מרחוק, לא תתקין חברה אלא מד קריאה מרחוק העומד בדרישותיו.

מיום 1.7.2021

כללים תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8971 מיום 8.12.2020 עמ' 810

הוספת סעיף 7א1

ביצוע הערכת צריכה

8.       (א)  על אף האמור בסעיף 7, חברה רשאית שלא לקרוא קריא של מד מים מסוים ולבצע הערכה של הכמות שנצרכה באותו נכס (להלן – הערכת צריכה), באחד או יותר מהמקרים האלה ובכפוף לאמור להלן:

(1)   מד המים נפגע באופן שעלול לפגוע באמינות המדידה או שמד המים אינו ניתן לקריאה – פעם אחת בלבד ולגבי תקופת חיוב אחת;

(2)   מד המים אינו מראה צריכה כלשהי – פעמיים לכל היותר ובתנאי שהערכת הצריכה תתייחס לתקופת חיוב אחת בכל פעם ושבכל אחת מתקופות החיוב לא נמדדה צריכה כלשהי;

(3)   לא ניתן להגיע אל מד המים או שלא ניתן להתקין מד מים בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה – כל עוד מתקיימות הנסיבות האמורות;

(4)   במקרים המפורטים בסעיף 50 ובפרק השישי;

 

(5)   באישור המנהל הכללי של החברה לפי סעיף 52א.

          (ב)  התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף קטן (א) תבצע החברה הערכת צריכה לפי המפורט להלן:

(1)   קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, תבוצע הערכת הצריכה על פיה;

(2)   בכפוף לאמור בסעיף 9, לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, תעמוד הערכת הצריכה של הצרכן על 15 מטרים מעוקבים לחודש; ואולם במקרים שבהם נוכחה החברה כי צריכת המים של הצרכן בנכס אינה משקפת את הערכת הצריכה כאמור, רשאית החברה לבצע הערכת צריכה בנכס לפי אומדן מהנדס החברה או מי שהחברה מינתה לכך מטעמה;

(3)   לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה לגבי מד מים ראשי, הערכת הצריכה תעמוד על מכפלת 25 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס וחישוב הפרשי המדידה ייעשה בהתאם להערכת צריכה זו, ואולם במקרים שבהם ראתה החברה כי צריכת מד-המים הראשי אינה משקפת את הערכת הצריכה כאמור, רשאית החברה לבצע הערכת צריכה במד-המים הראשי לפי אומדן מהנדס החברה או מי שהחברה מינתה לכך מטעמה;

(4)   במקרים המפורטים בפרק השישי תבצע החברה הערכת צריכה לפי אומדן של מהנדס החברה.

          (ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא איפשר צרכן לנציג החברה גישגה למד המים הנמצא בחצריו במשך יותר מתקופת חיוב אחת, והחברה לא הצליחה, במאמץ סביר, לתאם עם הצרכן ביקור בחצריו לפי סעיף 54, תבצע החברה הערכת צריכה לפי אומדן של מהנדס החברה.

          (ג)   מצאה החברה, כי יש לבצע הערכת צריכה בנסיבות האמורות בסעיף 8(א)(1), תחליף החברה את מד המים.

          (ד)  מצאה החברה, כי יש לבצע הערכת צריכה בנסיבות האמורות בסעיף 8(א)(2) וחלף המועד לבדיקה וכיול של מד המים, הקבוע בתקנה 44 לתקנות מדידת מים, תחליף החברה את מד המים מיד לאחר ביצוע הערכת הצריכה הראשונה; טרם חלפו חמש שנים מאז הוחלף מד המים האמור, תחליף החברה את מד המים לאחר ביצוע הערכת הצריכה השנייה.

          (ה)  צרכן שחויב על בסיס הערכת צריכה שנעשתה בהתאם להוראות סעיף 8(א)(2) רשאי להציג לפני החברה הוכחות לכך שאכן לא היתה צריכה בנכס בתקופה האמורה; הוצגו הוכחות כאמור, תתקן החברה את החיוב לצרכן בהתאם.

          (ו)   החברה תדווח לרשות המים אחת לשנה על מספר מדי המים שלא נקראו על ידה במשך 6 חודשים רצופים או יותר.

          (ו1) חברה תיידע צרכן, שאין לגביו נתונים לצורך קביעת צריכתו הרגילה, על השינוי הצפוי באופן ביצוע הערכת הצריכה על ידה כאמור בסעיף קטן 8(ב)(2), בהודעה נפרדת מחשבון המים.

          (ז)   אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן החברה לחייב בעד צריכת שירותי מים וביוב שנעשתה שלא כדין.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 708

(א) על אף האמור בסעיף 7, חברה רשאית שלא לקרוא קריא של מד מים מסוים ולבצע הערכה של הכמות שנצרכה באותו נכס (להלן – הערכת צריכה), באחד או יותר מהמקרים האלה ובכפוף לאמור להלן:

(1) מד המים נפגע או חובל באופן שעלול לפגוע באמינות המדידה או שמד המים אינו ניתן לקריאה, או נמצא לא תקין בבדיקה במבדקה – פעם אחת בלבד ולגבי תקופת חיוב אחת;

(2) מד המים אינו מראה צריכה כלשהי – פעמיים לכל היותר ובתנאי שהערכת הצריכה תתייחס לתקופת חיוב אחת בכל פעם ושבכל אחת מתקופות החיוב לא נמדדה צריכה כלשהי;

(3) לא ניתן להגיע אל מד המים או שלא ניתן להתקין מד מים בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה – כל עוד מתקיימות הנסיבות האמורות;

(4) במקרים המפורטים בסעיף 50.

(ב) התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף קטן (א) תבצע החברה הערכת צריכה לפי המפורט להלן:

(1) קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, תבוצע הערכת הצריכה על פיה;

(2) לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, הערכת הצריכה תעמוד על 20 מטרים מעוקבים לחודש;

(3) לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה לגבי מד מים ראשי, הערכת הצריכה תעמוד על מכפלת 25 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס וחישוב הפרשי המדידה ייעשה בהתאם להערכת צריכה זו.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא איפשר צרכן לנציג החברה גישגה למד המים הנמצא בחצריו במשך יותר מתקופת חיוב אחת, והחברה לא הצליחה, במאמץ סביר, לתאם עם הצרכן ביקור בחצריו לפי סעיף 54, תבצע החברה הערכת צריכה לפי אומדן של מהנדס החברה.

(ג) מצאה החברה, כי יש לבצע הערכת צריכה בנסיבות האמורות בסעיף 8(א)(1), תחליף החברה את מד המים.

(ד) מצאה החברה, כי יש לבצע הערכת צריכה בנסיבות האמורות בסעיף 8(א)(2) וחלף המועד לבדיקה וכיול של מד המים, הקבוע בתקנה 44 לתקנות מדידת מים, תחליף החברה את מד המים מיד לאחר ביצוע הערכת הצריכה הראשונה; טרם חלפו חמש שנים מאז הוחלף מד המים האמור, תחליף החברה את מד המים לאחר ביצוע הערכת הצריכה השנייה.

(ה) צרכן שחויב על בסיס הערכת צריכה שנעשתה בהתאם להוראות סעיף 8(א)(2) רשאי להציג לפני החברה הוכחות לכך שאכן לא היתה צריכה בנכס בתקופה האמורה; הוצגו הוכחות כאמור, תתקן החברה את חשבון המים החיוב לצרכן בהתאם.

 

מיום 1.4.2012 עד יום 31.12.2012

הוראת שעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 720

הוספת פסקה 8(א)(5)

הנוסח:

(5) באישור המנהל הכללי של החברה לפי סעיף 52א.

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1352

(א) על אף האמור בסעיף 7, חברה רשאית שלא לקרוא קריא של מד מים מסוים ולבצע הערכה של הכמות שנצרכה באותו נכס (להלן – הערכת צריכה), באחד או יותר מהמקרים האלה ובכפוף לאמור להלן:

(1) מד המים נפגע או חובל באופן שעלול לפגוע באמינות המדידה או שמד המים אינו ניתן לקריאה – פעם אחת בלבד ולגבי תקופת חיוב אחת;

(2) מד המים אינו מראה צריכה כלשהי – פעמיים לכל היותר ובתנאי שהערכת הצריכה תתייחס לתקופת חיוב אחת בכל פעם ושבכל אחת מתקופות החיוב לא נמדדה צריכה כלשהי;

(3) לא ניתן להגיע אל מד המים או שלא ניתן להתקין מד מים בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה – כל עוד מתקיימות הנסיבות האמורות;

(4) במקרים המפורטים בסעיף 50 ובפרק השישי;

(5) (פקעה).

(ב) התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף קטן (א) תבצע החברה הערכת צריכה לפי המפורט להלן:

(1) קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, תבוצע הערכת הצריכה על פיה;

(2) לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, הערכת הצריכה תעמוד על 20 מטרים מעוקבים לחודש;

(3) לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה לגבי מד מים ראשי, הערכת הצריכה תעמוד על מכפלת 25 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס וחישוב הפרשי המדידה ייעשה בהתאם להערכת צריכה זו;

(4) במקרים המפורטים בפרק השישי תבצע החברה הערכת צריכה לפי אומדן של מהנדס החברה.

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 460

(א) על אף האמור בסעיף 7, חברה רשאית שלא לקרוא קריא של מד מים מסוים ולבצע הערכה של הכמות שנצרכה באותו נכס (להלן – הערכת צריכה), באחד או יותר מהמקרים האלה ובכפוף לאמור להלן:

(1) מד המים נפגע באופן שעלול לפגוע באמינות המדידה או שמד המים אינו ניתן לקריאה – פעם אחת בלבד ולגבי תקופת חיוב אחת;

(2) מד המים אינו מראה צריכה כלשהי – פעמיים לכל היותר ובתנאי שהערכת הצריכה תתייחס לתקופת חיוב אחת בכל פעם ושבכל אחת מתקופות החיוב לא נמדדה צריכה כלשהי;

(3) לא ניתן להגיע אל מד המים או שלא ניתן להתקין מד מים בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה – כל עוד מתקיימות הנסיבות האמורות;

(4) במקרים המפורטים בסעיף 50 ובפרק השישי;

(5) באישור המנהל הכללי של החברה לפי סעיף 52א.

(ב) התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף קטן (א) תבצע החברה הערכת צריכה לפי המפורט להלן:

(1) קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, תבוצע הערכת הצריכה על פיה;

(2) לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, הערכת הצריכה תעמוד על 20 מטרים מעוקבים לחודש;

(2) בכפוף לאמור בסעיף 9, לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה של הצרכן, תעמוד הערכת הצריכה של הצרכן על 15 מטרים מעוקבים לחודש; ואולם במקרים שבהם נוכחה החברה כי צריכת המים של הצרכן בנכס אינה משקפת את הערכת הצריכה כאמור, רשאית החברה לבצע הערכת צריכה בנכס לפי אומדן מהנדס החברה או מי שהחברה מינתה לכך מטעמה;

(3) לא קיימים בידי החברה נתונים לצורך קביעת צריכה רגילה לגבי מד מים ראשי, הערכת הצריכה תעמוד על מכפלת 25 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס וחישוב הפרשי המדידה ייעשה בהתאם להערכת צריכה זו, ואולם במקרים שבהם ראתה החברה כי צריכת מד-המים הראשי אינה משקפת את הערכת הצריכה כאמור, רשאית החברה לבצע הערכת צריכה במד-המים הראשי לפי אומדן מהנדס החברה או מי שהחברה מינתה לכך מטעמה;

(4) במקרים המפורטים בפרק השישי תבצע החברה הערכת צריכה לפי אומדן של מהנדס החברה.

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא איפשר צרכן לנציג החברה גישגה למד המים הנמצא בחצריו במשך יותר מתקופת חיוב אחת, והחברה לא הצליחה, במאמץ סביר, לתאם עם הצרכן ביקור בחצריו לפי סעיף 54, תבצע החברה הערכת צריכה לפי אומדן של מהנדס החברה.

(ג) מצאה החברה, כי יש לבצע הערכת צריכה בנסיבות האמורות בסעיף 8(א)(1), תחליף החברה את מד המים.

(ד) מצאה החברה, כי יש לבצע הערכת צריכה בנסיבות האמורות בסעיף 8(א)(2) וחלף המועד לבדיקה וכיול של מד המים, הקבוע בתקנה 44 לתקנות מדידת מים, תחליף החברה את מד המים מיד לאחר ביצוע הערכת הצריכה הראשונה; טרם חלפו חמש שנים מאז הוחלף מד המים האמור, תחליף החברה את מד המים לאחר ביצוע הערכת הצריכה השנייה.

(ה) צרכן שחויב על בסיס הערכת צריכה שנעשתה בהתאם להוראות סעיף 8(א)(2) רשאי להציג לפני החברה הוכחות לכך שאכן לא היתה צריכה בנכס בתקופה האמורה; הוצגו הוכחות כאמור, תתקן החברה את החיוב לצרכן בהתאם.

(ו) החברה תדווח לרשות המים אחת לשנה על מספר מדי המים שלא נקראו על ידה במשך 6 חודשים רצופים או יותר.

(ו1) חברה תיידע צרכן, שאין לגביו נתונים לצורך קביעת צריכתו הרגילה, על השינוי הצפוי באופן ביצוע הערכת הצריכה על ידה כאמור בסעיף קטן 8(ב)(2), בהודעה נפרדת מחשבון המים.

חיוב בעקבות הערכת צריכה

9.       (א)  ביצעה החברה הערכת צריכה, תחייב את הצרכן לפי הכמויות שנקבעו בהערכת הצריכה ובלבד שסך כל הצריכה המחויבת של כל מדי המים המשויכים בנכס לא תעלה על הכמות שנמדדה במד המים הראשי או על הערכת הצריכה במד המים הראשי, לפי העניין.

          (ב)  בוצעה הערכת צריכה במד מים ראשי או במד מים משויך ייערך חישוב הפרשי המדידה בהתבסס על הכמות שנקבעה בהערכת הצריכה.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), בוצעה הערכת צריכה במד-מים ראשי בנכס לפי סעיף 8(ב)(3) ובשל כך עלתה כמות המים שנמדדה במדי המים המשויכים על הכמות שנקבעה לחיוב במד-המים הראשי, יעמדו הפרשי המדידה על אפס.

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 460

החלפת סעיף קטן 9(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) בוצעה הערכת צריכה במד מים משויך אחד או יותר בנכס על פי סעיף 8(ב)(2) ובשל כך עלתה כמות המים שנקבעה לחיוב הצרכנים בנכס על הכמות שנמדדה במד המים הראשי, יעמדו הפרשי המדידה על אפס; בוצעה הערכת צריכה במד מים ראשי בנכס לפי סעיף 8(ב)(3) ובשל כך עלתה כמות המים שנמדדה במדי המים המשויכים על הכמות שנקבעה לחיוב במד המים הראשי, יעמדו הפרשי המדידה על אפס.

תיקון חיוב בהפרשי מדידה

10.    בוצעה הערכת צריכה במועד המאוחר למועד קריאת כל מדי המים בנכס משותף, תתקן החברה את החיוב בהפרשי מדידה לכלל הצרכנים שצריכת המים שלהם נמדדת במד המים הראשי.

הודעה על חיוב לפי הערכת צריכה

11.    ערכה החברה חשבון תקופתי המתבסס על הערכת צריכה, תודיע לצרכן בחשבון התקופתי כי החשבון מבוסס על הערכת צריכה ואת הסיבה לביצוע הערכת צריכה; בוצעה הערכת צריכה בשל האמור בסעיף 8(א)(3) תפרט החברה לצרכן, במסמך שיצורף לחשבון המים הראשון, שנערך על בסיס סעיף 8(א)(3); המסמך יפרט מהי המניעה שהתגלתה ואת אופן עריכת החשבון עד להסרת המניעה.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 709

11. ערכה החברה חשבון מים חשבון תקופתי המתבסס על הערכת צריכה, תודיע לצרכן בחשבון המים בחשבון התקופתי כי החשבון מבוסס על הערכת צריכה ואת הסיבה לביצוע הערכת צריכה; בוצעה הערכת צריכה בשל האמור בסעיף 8(א)(3) תפרט החברה לצרכן, במסמך שיצורף לחשבון המים הראשון, שנערך על בסיס סעיף 8(א)(3); המסמך יפרט מהי המניעה שהתגלתה ואת אופן עריכת החשבון עד להסרת המניעה.

אומדן של מהנדס החברה

11א.  (א)  מהנדס החברה או עובד החברה שהמהנדס הרשה לכך, יעריך את הצריכה בנכס, למעט אתר בנייה, בהתחשב, בין השאר, במאפייני הנכס והשימושים בו, לפי העניין, ובכלל זה:

(1)   מספר הנפשות המתגוררות בנכס;

(2)   גודל הנכס;

(3)   היקף הגינון בנכס;

(4)   שימושי המים בנכס.

          (ב)  מהנדס החברה יאשר הערכה לפי סעיף קטן (א) שלא נעשתה בידו.

          (ג)   מהנדס החברה יעריך את הצריכה באתר בנייה, בהתחשב, בין השאר, בכל אלה:

(1)   היקף הבנייה;

(2)   סוג הבנייה;

(3)   שלבי הבנייה בתקופה שלגביה נעשה האומדן.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 623

הוספת סעיף 11א

12.    (בוטל).

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 461

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

הערכת צריכה במקרים מיוחדים

12. (א) נמצא, כי לא ניתן להתקין מד מים משויך מסיבות שאינן תלויות בחברה ונוסף על כך אינן תלויות בצרכן (להלן – מניעה הנדסית) יחויב הצרכן בכמות של 15 מטרים מעוקבים לחודש.

(ב) החברה, לפי בקשה של הצרכן, תבחן קיומה של מניעה הנדסית; הצרכן יצרף לבקשתו חוות דעת מקצועית מתאימה בדבר קיומה של מניעה הנדסית כאמור.

(ג) קבעה החברה, כי לא קיימת מניעה הנדסית, רשאי הצרכן לערער על קביעת החברה לפני הרשות הממשלתית, שתברר את התלונה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 108 לחוק.

סימן ג': צריכה חריגה הנובעת מנזילה

בדיקה השוואתית של כמות הצריכה כללים

13.    (א)  החברה תבדוק לאחר קבלת נתוני הקריאה של כל מד מים משויך או של מד מים ראשי בנכס אם הכמות, שנמדדה במד המים משויך גבוהה מכמות הצריכה הרגילה וכן מממוצע הצריכה בשש תקופות החיוב האחרונות, ובמד-מים ראשי – אם הפרשי המדידה גבוהים מהפרשי המדידה הרגילים (בסימן זה – בדיקה השוואתית).

          (ב)  נוכחה החברה לדעת בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה או הפרשי המדידה, מהווים צריכה גבוהה או יותר ובלבד שצריכה זו מהווה, 130 אחוזים לפחות, מהצריכה הממוצעת או מהפרשי המדידה הממוצעים, לפי העניין, בשש תקופות החיוב האחרונות, תודיע לצרכן בחשבון התקופתי הקרוב בכתב מודגש, במקום המיועד להודעות, כי צריכתו גבוהה מצריכתו הרגילה ותפרט בהודעה את שיעור הגידול בצריכה.

          (ג)   נוכחה החברה לדעת בבדיקה ההשוואתית, כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן, תודיע לצרכן בהודעה בנוסח המפורט בטופס מספר 1 שבתוספת הראשונה, כי צריכתו גבוהה מצריכתו הרגילה ותפרט את שיעור הגידול בצריכה; הודעה כאמור, תישלח לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד קריאת מד-המים:

(1)   הכמות שנמדדה או הפרשי המדידה, מהווים צריכה חריגה;

(1א) צריכה זו מהווה 150 אחוזים לפחות מהצריכה הממוצעת או מהפרשי המדידה הממוצעים, לפי העניין; לעניין זה –

"הפרשי מדידה ממוצעים" – ממוצע הפרשי המדידה בכל תקופת החיוב בשנה האחרונה ושלא הוגשו לגביהן בקשות כאמור;

"צריכה ממוצעת" – ממוצע הצריכה בכל תקופות החיוב בשנה האחרונה שבהן נקרא מד-המים המשויך, ושלא הוגשה לגביהן בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה לפי סעיף 15 או בקשה לעריכת בירור לפי סעיפים 43 או 52א(א)(3);

(2)   ההפרש בין צריכה זו לבין צריכתו הרגילה עולה על 9 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב חודשית או על 18 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב דו-חודשית, ובמד-מים ראשי – הפרשי המדידה עולים על 5 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב חודשית או 10 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב דו-חודשית.

          (ג1) נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה במד-מים משויך מהווה צריכה חריגה מאוד, תפעל החברה כאמור בסעיף קטן (ג) וכן, אם יש ברשותה מספר טלפון של הצרכן, תעשה מאמץ סביר להודיע לו בלא דיחוי, בטלפון או באמצעות מסרון, כי צריכתו חריגה מאוד; בהודעה תפרט החברה את הכמות שנמדדה ואת שיעור הגידול בצריכה; חברה לא תפנה באמצעות מסרון אם הודיע לה הצרכן כי אינו מעוניין לקבל הודעות בדרך זו.

          (ד)  נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית כי הפרשי המדידה במד המים הראשי בנכס מהווים צריכה חריגה מאוד, תפעל החברה כאמור בסעיף קטן (ג) וכן תשלח בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מיום עסקים אחד, נציג לנכס שיוודא שלא נפלה טעות בקריאה ושמד המים תקין ככל שניתן לראות; מצא הנציג, כי לא נפלה טעות וכי מד המים תקין, יתלה הודעה, בלוח המודעות בכניסה לנכס, ולפיה במד המים הראשי בנכס נמדדה צריכה חריגה מאוד ואת שיעורה; הנעדר לוח מודעות יתלה הנציג הודעה במקום בולט לעין בכניסה לנכס; כמו כן, ינסה הנציג, ככל שניתן, לאתר צרכנים בנכס ולהודיע להם על קיומה של צריכה חריגה מאוד; הנציג יתעד את תליית המודעה, פעולות האיתור שביצע וממצאי הביקור בנכס.

          (ה)  הודעה לפי סעיף קטן (ג) לגבי הפרשי מדידה במד המים הראשי בנכס תישלח לכל אחד מהצרכנים באותו הנכס.

          (ו)   הוראות סעיף זה יחולו רק על צרכן או מד מים ראשי, שקיימים לגביהם נתונים לצורך חישוב צריכה רגילה או הפרשי מדידה רגילים, לפי העניין.

          (ז)   פעולת חברה לפי סעיף זה לא תעכב את משלוח החשבון במועד.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 709

(ב) נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה מהווה צריכה גבוהה, תודיע לצרכן בהודעת החיוב הקרובה בחשבון התקופתי הקרוב, כי צריכתו גבוהה מצריכתו הרגילה ותפרט בהודעה את שיעור הגידול בצריכה.

(ג) נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה מהווה צריכה חריגה, תודיע לצרכן בהודעה בנוסח המפורט בטופס מספר 1 שבתוספת, כי צריכתו גבוהה מצריכתו הרגילה ותפרט את שיעור הגידול בצריכה; הודעה כאמור, תישלח לא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד ביצוע הבדיקה השוואתית.

(ג1) נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה מהווה צריכה חריגה מאוד, תפעל החברה כאמור בסעיף קטן (ג) וכן, אם יש ברשותה מספר טלפון של הצרכן, תעשה מאמץ סביר להודיע לו בלא דיחוי, בטלפון או באמצעות מסרון, כי צריכתו חריגה מאוד; בהודעה תפרט החברה את הכמות שנמדדה ואת שיעור הגידול בצריכה; חברה לא תפנה באמצעות מסרון אם הודיע לה הצרכן כי אינו מעוניין לקבל הודעות בדרך זו.

 

מיום 1.9.2012

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1352

(א) החברה תבדוק מיד עם קבלת נתוני הקריאה של כל מד מים משויך או של מד מים ראשי בנכס ולפחות פעם אחת בכל תקופת חיוב, אם הכמות, שנמדדה במד המים גבוהה מכמות הצריכה הרגילה וכן מממוצע הצריכה בשש תקופות החיוב האחרונות, לפי הענין (בסימן זה – בדיקה השוואתית).

(ב) נוכחה החברה לדעת בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה מהווה צריכה גבוהה או יותר ובלבד שצריכה זו מהווה, 130 אחוזים לפחות, מצריכתו הממוצעת בשש תקופות החיוב האחרונות, תודיע לצרכן בחשבון התקופתי הקרוב, כי צריכתו גבוהה מצריכתו הרגילה ותפרט בהודעה את שיעור הגידול בצריכה.

(ג) נוכחה החברה לדעת בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה מהווה צריכה חריגה, ובלבד שהתקיימו בה שני התנאים שלהלן, תודיע לצרכן בהודעה בנוסח המפורט בטופס מספר 1 שבתוספת, כי צריכתו גבוהה מצריכתו הרגילה ותפרט את שיעור הגידול בצריכה; הודעה כאמור, תישלח לא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד ביצוע הבדיקה השוואתית.:

(1) צריכה זו מהווה 150 אחוזים לפחות מצריכתו הממוצעת בשש תקופות החיוב האחרונות;

(2) ההפרש בין צריכה זו לבין צריכתו הרגילה עולה על 9 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב חודשית או על 18 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב דו-חודשית.

(ג1) נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה מהווה צריכה חריגה מאוד, תפעל החברה כאמור בסעיף קטן (ג) וכן, אם יש ברשותה מספר טלפון של הצרכן, תעשה מאמץ סביר להודיע לו בלא דיחוי, בטלפון או באמצעות מסרון, כי צריכתו חריגה מאוד; בהודעה תפרט החברה את הכמות שנמדדה ואת שיעור הגידול בצריכה; חברה לא תפנה באמצעות מסרון אם הודיע לה הצרכן כי אינו מעוניין לקבל הודעות בדרך זו.

(ד) נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית כי הכמות, שנמדדה במד המים הראשי בנכס מהווה צריכה חריגה מאוד, תפעל החברה כאמור בסעיף קטן (ג) וכן תשלח באופן מיידי נציג לנכס שיוודא שלא נפלה טעות בקריאה ושמד המים תקין ככל שניתן לראות; מצא הנציג, כי לא נפלה טעות וכי מד המים תקין, יתלה הודעה, בלוח המודעות בכניסה לנכס, ולפיה במד המים הראשי בנכס נמדדה צריכה חריגה מאוד ואת שיעורה; הנעדר לוח מודעות יתלה הנציג הודעה במקום בולט לעין בכניסה לנכס; כמו כן, ינסה הנציג, ככל שניתן, לאתר צרכנים בנכס ולהודיע להם על קיומה של צריכה חריגה מאוד.

(ה) הודעה לפי סעיף קטן (ג) לגבי צריכה שנמדדה במד המים הראשי בנכס תישלח לכל אחד מהצרכנים באותו הנכס.

(ו) הוראות סעיף זה יחולו רק על צרכן או מד מים ראשי, שקיימים לגביהם נתונים לצורך חישוב צריכה רגילה או צריכה ממוצעת בשש תקופות החיוב האחרונות.

 

מיום 13.3.2014

סעיף קטן 13(ד) מיום 1.4.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 944

(ג) נוכחה החברה לדעת בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה מהווה צריכה חריגה, ובלבד שהתקיימו בה שני התנאים שלהלן, תודיע לצרכן בהודעה בנוסח המפורט בטופס מספר 1 שבתוספת הראשונה, כי צריכתו גבוהה מצריכתו הרגילה ותפרט את שיעור הגידול בצריכה; הודעה כאמור, תישלח לא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד ביצוע הבדיקה השוואתית:

(1) צריכה זו מהווה 150 אחוזים לפחות מצריכתו הממוצעת בשש תקופות החיוב האחרונות;

(2) ההפרש בין צריכה זו לבין צריכתו הרגילה עולה על 9 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב חודשית או על 18 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב דו-חודשית.

(ג1) נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה מהווה צריכה חריגה מאוד, תפעל החברה כאמור בסעיף קטן (ג) וכן, אם יש ברשותה מספר טלפון של הצרכן, תעשה מאמץ סביר להודיע לו בלא דיחוי, בטלפון או באמצעות מסרון, כי צריכתו חריגה מאוד; בהודעה תפרט החברה את הכמות שנמדדה ואת שיעור הגידול בצריכה; חברה לא תפנה באמצעות מסרון אם הודיע לה הצרכן כי אינו מעוניין לקבל הודעות בדרך זו.

(ד) נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית כי הכמות, שנמדדה במד המים הראשי בנכס מהווה צריכה חריגה מאוד, תפעל החברה כאמור בסעיף קטן (ג) וכן תשלח באופן מיידי תשלח בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מיום עסקים אחד, נציג לנכס שיוודא שלא נפלה טעות בקריאה ושמד המים תקין ככל שניתן לראות; מצא הנציג, כי לא נפלה טעות וכי מד המים תקין, יתלה הודעה, בלוח המודעות בכניסה לנכס, ולפיה במד המים הראשי בנכס נמדדה צריכה חריגה מאוד ואת שיעורה; הנעדר לוח מודעות יתלה הנציג הודעה במקום בולט לעין בכניסה לנכס; כמו כן, ינסה הנציג, ככל שניתן, לאתר צרכנים בנכס ולהודיע להם על קיומה של צריכה חריגה מאוד.

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 624

13. (א) החברה תבדוק מיד עם לאחר קבלת נתוני הקריאה של כל מד מים משויך או של מד מים ראשי בנכס ולפחות פעם אחת בכל תקופת חיוב, אם הכמות, שנמדדה במד המים משויך גבוהה מכמות הצריכה הרגילה וכן מממוצע הצריכה בשש תקופות החיוב האחרונות, לפי הענין ובמד-מים ראשי – אם הפרשי המדידה גבוהים מהפרשי המדידה הרגילים (בסימן זה – בדיקה השוואתית).

(ב) נוכחה החברה לדעת בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה מהווה או הפרשי המדידה, מהווים צריכה גבוהה או יותר ובלבד שצריכה זו מהווה, 130 אחוזים לפחות, מצריכתו הממוצעת מהצריכה הממוצעת או מהפרשי המדידה הממוצעים, לפי העניין, בשש תקופות החיוב האחרונות, תודיע לצרכן בחשבון התקופתי הקרוב בכתב מודגש, במקום המיועד להודעות, כי צריכתו גבוהה מצריכתו הרגילה ותפרט בהודעה את שיעור הגידול בצריכה.

(ג) נוכחה החברה לדעת בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה מהווה צריכה חריגה, ובלבד שהתקיימו בה שני התנאים שלהלן מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן, תודיע לצרכן בהודעה בנוסח המפורט בטופס מספר 1 שבתוספת הראשונה, כי צריכתו גבוהה מצריכתו הרגילה ותפרט את שיעור הגידול בצריכה; הודעה כאמור, תישלח לא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד ביצוע הבדיקה השוואתית מ-10 ימי עסקים ממועד קריאת מד-המים:

(1) צריכה זו מהווה 150 אחוזים לפחות מצריכתו הממוצעת בשש תקופות החיוב האחרונות;

(1) הכמות שנמדדה או הפרשי המדידה, מהווים צריכה חריגה;

(1א) צריכה זו מהווה 150 אחוזים לפחות מהצריכה הממוצעת או מהפרשי המדידה הממוצעים, לפי העניין; לעניין זה –

"הפרשי מדידה ממוצעים" – ממוצע הפרשי המדידה בכל תקופת החיוב בשנה האחרונה ושלא הוגשו לגביהן בקשות כאמור;

"צריכה ממוצעת" – ממוצע הצריכה בכל תקופות החיוב בשנה האחרונה שבהן נקרא מד-המים המשויך, ושלא הוגשה לגביהן בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה לפי סעיף 15 או בקשה לעריכת בירור לפי סעיפים 43 או 52א(א)(3);

(2) ההפרש בין צריכה זו לבין צריכתו הרגילה עולה על 9 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב חודשית או על 18 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב דו-חודשית, ובמד-מים ראשי – הפרשי המדידה עולים על 5 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב חודשית או 10 מטרים מעוקבים בתקופת חיוב דו-חודשית.

(ג1) נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית, כי הכמות שנמדדה במד-מים משויך מהווה צריכה חריגה מאוד, תפעל החברה כאמור בסעיף קטן (ג) וכן, אם יש ברשותה מספר טלפון של הצרכן, תעשה מאמץ סביר להודיע לו בלא דיחוי, בטלפון או באמצעות מסרון, כי צריכתו חריגה מאוד; בהודעה תפרט החברה את הכמות שנמדדה ואת שיעור הגידול בצריכה; חברה לא תפנה באמצעות מסרון אם הודיע לה הצרכן כי אינו מעוניין לקבל הודעות בדרך זו.

(ד) נוכחה החברה בבדיקה ההשוואתית כי הכמות, שנמדדה הפרשי המדידה במד המים הראשי בנכס מהווה מהווים צריכה חריגה מאוד, תפעל החברה כאמור בסעיף קטן (ג) וכן תשלח בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מיום עסקים אחד, נציג לנכס שיוודא שלא נפלה טעות בקריאה ושמד המים תקין ככל שניתן לראות; מצא הנציג, כי לא נפלה טעות וכי מד המים תקין, יתלה הודעה, בלוח המודעות בכניסה לנכס, ולפיה במד המים הראשי בנכס נמדדה צריכה חריגה מאוד ואת שיעורה; הנעדר לוח מודעות יתלה הנציג הודעה במקום בולט לעין בכניסה לנכס; כמו כן, ינסה הנציג, ככל שניתן, לאתר צרכנים בנכס ולהודיע להם על קיומה של צריכה חריגה מאוד; הנציג יתעד את תליית המודעה, פעולות האיתור שביצע וממצאי הביקור בנכס.

(ה) הודעה לפי סעיף קטן (ג) לגבי צריכה שנמדדה הפרשי מדידה במד המים הראשי בנכס תישלח לכל אחד מהצרכנים באותו הנכס.

(ו) הוראות סעיף זה יחולו רק על צרכן או מד מים ראשי, שקיימים לגביהם נתונים לצורך חישוב צריכה רגילה או צריכה ממוצעת בשש תקופות החיוב האחרונות או הפרשי מדידה רגילים, לפי העניין.

(ז) פעולת התאגיד חברה לפי סעיף זה לא תעכב את משלוח החשבון במועד.

חברה המפעילה מערכת לקריאה מרחוק

13א.  (א)  חברה המפעילה מערכת לקריאה מרחוק, שנוכחה כי קיים חשש לנזילה בצנרת הפרטית או בצנרת המשותפת בנכס המחובר למערכת לקריאה מרחוק –

(1)   אם יש ברשותה מספר טלפון של הצרכן, תעשה מאמץ סביר להודיע לו בתוך שני ימי עסקים, בטלפון או באמצעות מסרון, על קיומו של חשש לנזילה; חברה לא תפנה באמצעות מסרון אם הודיע לה הצרכן כי אינו מעוניין לקבל הודעות בדרך זו;

(2)   תשלח לצרכן הודעה בנוסח המפורט בטופס 1א שבתוספת הראשונה בדבר חשש לנזילה, לא יאוחר מהמועדים האלה, ובלבד שבמועד המשלוח עדיין קיים חשש לנזילה:

(א)   אם אין ברשותה מספר טלפון של הצרכן – 3 ימי עסקים מהמועד שבו נודע לה על קיומו של חשש לנזילה;

(ב)   אם לא קיבלה אישור על קבלת ההודעה לפי פסקה (1) – 3 ימי עסקים מהמועד שבו שלחה את ההודעה;

(ג)    אם קיבלה אישור על קבלת ההודעה לפי פסקה (1) – 7 ימי עסקים ממועד קבלת האישור.

          (ב)  סעיף 13 לא יחול על חברה שפעלה לפי סעיף קטן (א).

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 625

הוספת סעיף 13א

קביעת אמות מידה לחשש לנזילה ופרסומן

13ב.  (א)  חברה המפעילה מערכת קריאה מרחוק תחליט על אמות מידה להתקיימות חשש לנזילה במד-מים שאינו נכלל בפסקה (1) להגדרה חשש לנזילה, בהתבסס על מאפייני הצריכה בנכס.

          (ב)  חברה המפעילה מערכת קריאה מרחוק תפרסם באתר האינטרנט שלה את התנאים לקיומו של חשש לנזילה במד-מים שנכלל בפסקה (1) להגדרה חשש לנזילה ואת אמות המידה שעליהן החליטה לקיומו של חשש לנזילה במד-מים אחר לפי סעיף קטן (א).

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 625

הוספת סעיף 13א

תנאים להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה

14.    צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר אם התקיימו התנאים האלה:

(1)  לגבי מד מים משויך ומד מים ראשי –

(א)   כמות המים שנמדדה במד-המים המשויך, ובמד-מים ראשי – הפרשי המדידה שנמדדו, בתקופת החיוב מהווים צריכה חריגה;

(ב)   הצרכן הצהיר, כי הצריכה החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה;

(ג)    טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה;

(2)  לגבי מד מים ראשי, לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בשנים עשר החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה;

(3)  לגבי מד מים משויך, לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר מפעם אחת בשניים עשר החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 626

14. צריכה חריגה הנובעת מנזילה תוכר אם התקיימו התנאים האלה:

(1) לגבי מד מים משויך ומד מים ראשי –

(א) כמות המים שנמדדה במד המים המשויך או במד המים הראשי בתקופת החיוב מהווה צריכה חריגה או הפרשי מדידה חריגים, לפי העניין;

(א) כמות המים שנמדדה במד-המים המשויך, ובמד-מים ראשי – הפרשי המדידה שנמדדו, בתקופת החיוב מהווים צריכה חריגה;

(ב) הצרכן הצהיר, כי הצריכה החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה;

(ג) טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה;

(2) לגבי מד מים ראשי, לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בעשרים וארבעה בשנים עשר החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה;

(3) לגבי מד מים משויך, לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר מפעם אחת בשניים עשר החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.

הגשת בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה

15.    צרכן המבקש הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה יגיש בקשה הערוכה לפי טופס מספר 1 שבתוספת הראשונה ויצרף אליה הצהרה בנוסח המפורט בו ואסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה; הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות, שבכל אחת מהן התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 14.

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 944

15. צרכן המבקש הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה יגיש בקשה הערוכה לפי טופס מספר 1 שבתוספת הראשונה ויצרף אליה הצהרה בנוסח המפורט בו ואסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה; הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות, שבכל אחת מהן התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 14.

הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה

16.    ביקש הצרכן הכרה בצריכה חריגה כצריכה חריגה הנובעת מנזילה והתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 14, תכיר החברה בצריכה החריגה כצריכה חריגה הנובעת מנזילה.

חיוב במקרה של הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה

17.    (א)  הוכרה צריכה חריגה הנובעת מנזילה יחויב הצרכן לפי התעריפים הקבועים לעניין זה בכללי חישוב עלות.

 

 

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), המנהל הכללי של החברה, או עובד בכיר הכפוף לו במישרין, רשאי להחליט כי הצרכן יחויב בעד אותה כמות מים –

(1)   אם היה לו יסוד סביר להניח שלא היתה נזילה – לפי התעריפים הקבועים בסעיף 25(1) בכללי חישוב עלות;

(2)   אם היה לו יסוד סביר להניח שהנזילה לא תוקנה בזמן סביר מהמועד שבו נודע לצרכן על קיומה – לפי התעריפים הקבועים בסעיף 25(1) ו-(2) בכללי חישוב עלות.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 709

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

חיוב במקרה של הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה

17. הוכרה צריכה חריגה הנובעת מנזילה יחויב הצרכן לפי המפורט להלן:

(1) בעד כמות מים שעד לצריכה הרגילה או הפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין – חיוב לפי התעריפים הקבועים בכללי התעריפים לצריכה ביתית;

(2) בעד כל כמות מים נוספת – חיוב לפי התעריפים הקבועים לעניין זה בכללי התעריפים.

 

מיום 1.7.2012

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1352

17. הוכרה צריכה חריגה הנובעת מנזילה יחויב הצרכן לפי התעריפים הקבועים לעניין זה בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009 בכללי חישוב עלות.

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 626

17. (א) הוכרה צריכה חריגה הנובעת מנזילה יחויב הצרכן לפי התעריפים הקבועים לעניין זה בכללי חישוב עלות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), המנהל הכללי של החברה, או עובד בכיר הכפוף לו במישרין, רשאי להחליט כי הצרכן יחויב בעד אותה כמות מים –

(1) אם היה לו יסוד סביר להניח שלא היתה נזילה – לפי התעריפים הקבועים בסעיף 25(1) בכללי חישוב עלות;

(2) אם היה לו יסוד סביר להניח שהנזילה לא תוקנה בזמן סביר מהמועד שבו נודע לצרכן על קיומה – לפי התעריפים הקבועים בסעיף 25(1) ו-(2) בכללי חישוב עלות.

הכרה בצריכה חריגה לצרכן שאין לגביו צריכה רגילה

18.    (א)  הוראות סימן זה יחולו גם לגבי צרכן שאין לגביו נתונים לקביעת צריכה רגילה; ביקש צרכן כאמור הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, תוערך הצריכה הרגילה של הצרכן כאמור בסעיף 8(ב)(2).

          (ב)  (נמחק).

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 626

18. (א) הוראות סימן זה יחולו גם לגבי צרכן שאין לגביו נתונים לקביעת צריכה רגילה; ביקש צרכן כאמור הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, תעמוד תוערך הצריכה הרגילה של הצרכן, בכפוף לאמור בסעיף (ב) על כמות של 15 מטרים מעוקבים לחודש כאמור בסעיף 8(ב)(2).

(ב) ביקש צרכן שהתקיימו לגביו הנסיבות האמורות בסעיף 8(א)(3) הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה תעמוד הצריכה הרגילה על כמות של 20 מטרים מעוקבים לחודש; והכל בתנאי שהנסיבות האמורות בסעיף אינן מתקיימות עוד.

סימן ד': מד מים נוסף לצרכן

התקנה של מד נוסף

19.    (א)  החברה תתקין מד מים משויך אחד נוסף לכל צרכן אם יש צורך ביותר ממד מים אחד כדי למדוד את כל צריכת המים המסופקת לנכס מסוים, ובלבד שדרש הצרכן מהחברה התקנת מד מים נוסף וביצע את הפעולות הדרושות בתשתית המים הפרטית לצורך התקנתו במקום נגיש לקריאה.

          (ב)  ביקש הצרכן מהחברה להתקין יותר משני מדי מים כדי למדוד את כל צריכת המים המסופקת לנכס מסוים, רשאית החברה להתקין יותר משני מדי מים לצרכן ובלבד שהצרכן ביצע את הפעולות הדרושות בתשתית המים הפרטית לצורך התקנתו במקום נגיש לקריאה.

          (ג)   הותקן מד מים נוסף בהתאם להוראת סעיף קטן (א) או (ב) צריכתו הפרטית של הצרכן תהיה סך כל הצריכה שנמדדה במדי המים המשויכים המותקנים בנכס המסוים.

תעריף בעבור התקנת מד מים נוסף

20.    התעריף בעבור התקנת כל מד מים נוסף והתעריף השוטף בעבור קריאת כל מד מים נוסף כאמור בסעיף 19 יהיו לפי כללי התעריפים.

סימן ד1': מיגון מד-מים

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 626

הוספת סימן ד1'

מיגון מד מים

20א.  (א)  חברה תתקין התקן מיגון למד-מים בכל אחד מאלה:

(1)   במד-מים משויך – לבקשת הצרכן;

(2)   במד-מים ראשי – לבקשת נציגות הבית המשותף או חברת ניהול שנרשמה כצרכן לפי סימן ח'.

          (ב)  חברה רשאית להתקין, על חשבונה, התקן מיגון למד-מים במקרים שבהם סברה כי קיים חשש לשיבוש במזיד של מדידת צריכת המים במד-מים.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 626

הוספת סעיף 20א

תעריף בעד התקנת התקן מיגון

20ב.  התעריף בעד התקנת התקן מיגון למד-מים לפי סעיף 20א(א) יהיה לפי פרט (15) בתוספת השנייה לכללי התעריפים.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 626

הוספת סעיף 20ב

סימן ה': החלפת צרכן בנכס

החלפת צרכן בנכס

21.    (א)  ביקש צרכן לבטל את רישומו כצרכן בנכס מסוים, תבצע החברה את הפעולה רק אם יוצגו באותו מעמד פרטי צרכן חדש בנכס, הסכמתו של הצרכן החדש להירשם כצרכן בנכס ואם דרשה החברה ביטחונות לפי סעיף 53ב – הביטחונות שנמסרו לפי הדרישה. נרשמו אצל החברה חובות כספיים בשל צריכת שירותי המים והביוב בנכס, יסדיר הצרכן המבקש את תשלום יתרת החוב או ימסור יחד עם הבקשה את פרטי ההתקשרות עמו לצורך הסדרת החוב.

          (ב)  היה הצרכן המבקש שוכר בנכס ולא הוצגו פרטי צרכן חדש, תרשום החברה את משכיר הנכס כצרכן ותשלח הודעה למשכיר על דבר רישומו כאמור; והכל בתנאי שהצרכן המבקש הוכיח כי הסתיימה תקופת השכירות בנכס; לא הוכיח הצרכן המבקש את סיום תקופת השכירות, תיעשה החלפת הצרכן בהתאם להוראות סעיף קטן (א).

          (ג)   (נמחק).

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 627

21. (א) ביקש צרכן לבטל את רישומו כצרכן בנכס מסוים, תבצע החברה את הפעולה רק אם יוצגו באותו מעמד פרטי צרכן חדש בנכס והסכמתו, הסכמתו של הצרכן החדש להירשם כצרכן בנכס ואם דרשה החברה ביטחונות לפי סעיף 53ב – הביטחונות שנמסרו לפי הדרישה. נרשמו אצל החברה חובות כספיים בשל צריכת שירותי המים והביוב בנכס, יסדיר הצרכן המבקש את תשלום יתרת החוב או ימסור יחד עם הבקשה את פרטי ההתקשרות עמו לצורך הסדרת החוב.

(ב) היה הצרכן המבקש שוכר בנכס ולא הוצגו פרטי צרכן חדש, תרשום החברה את משכיר הנכס כצרכן ותשלח הודעה למשכיר על דבר רישומו כאמור; והכל בתנאי שהצרכן המבקש הוכיח כי הסתיימה תקופת השכירות בנכס; לא הוכיח הצרכן המבקש את סיום תקופת השכירות, תיעשה החלפת הצרכן בהתאם להוראות סעיף קטן (א).

(ג) לעניין סעיף זה, "משכיר הנכס" – מי שזוהה בחוזה בשכירות כבעל הזכות להשכיר את הנכס לאחרים.

החלפת צרכן בנכס בלא מד מים משויך

22.    ביקש בעל נכס, הרשות כצרכן בנכס שאין לו מד מים משויך, להחליף את שם הצרכן בפנקסי החברה, יותנה ביצוע הפעולה בהתאם להוראות סעיף 21(א) בכך שבעל הנכס הוכיח לחברה כי ביצע את ההכנות הנדרשות לצורך התקנת מד מים משויך.

החלפת צרכן בנכס מושכר בלא מד מים משויך

23.    ביקש צרכן בנכס מושכר בלא מד מים משויך לבטל את רישומו בפנקסי החברה כצרכן והתקיימו הוראות סעיף 21(ב), יירשם משכיר הנכס כצרכן בנכס; נעשה השינוי האמור, שלא בהסכמת משכיר הנכס, תודיע החברה למשכיר הנכס על דבר רישומו כצרכן ועל האפשרות לשנות את הרישום האמור אם יוכיח לחברה כי ביצע את ההכנות הנדרשות לצורך התקנת מד מים משויך.

החלפת צרכן בהתקיים מניעה הנדסית

24.    אין באמור בסימן זה כדי למנוע מן הצרכן או מבעל הנכס לטעון לקיומה של מניעה הנדסית כמשמעותה בסעיף 26ג; הוכרה בנכס מניעה הנדסית תבצע החברה את השינוי המבוקש גם אם לא הותקן מד מים משויך.

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 461

24. אין באמור בסימן זה כדי למנוע מן הצרכן או מבעל הנכס לטעון לקיומה של מניעה הנדסית כמשמעותה בסעיף 12 כמשמעותה בסעיף 26ג; הוכרה בנכס מניעה הנדסית תבצע החברה את השינוי המבוקש גם אם לא הותקן מד מים משויך.

בקשת השינוי

25.    (א)  בקשה לשינוי צרכן בנכס תוגש בנוסח הערוך לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה, כשהוא מלא ובצירוף המסמכים הנדרשים בו לתמיכה בבקשה (להלן – הבקשה).

          (ב)  קיבלה חברה בקשה להחלפת צרכן בנכס תבצע את השינוי המבוקש בתוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה ותודיע לצרכן המבקש ולצרכן החדש על דבר ביצוע השינוי; על אף האמור, בתקופה שבה קיימת מניעה מביצוע החלפה כאמור בשל הנפקת הודעות חיוב, לא תיכלל תקופה זו בגדר חמשת ימי העסקים האמורים.

          (ג)   החיוב בתשלום בעד שירותי המים והביוב שניתנו עד למועד הגשת הבקשה יחול על הצרכן המבקש.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 709

(ב) קיבלה חברה בקשה להחלפת צרכן בנכס תבצע את השינוי המבוקש בתוך חמישה ימי עבודה עסקים ממועד קבלת הבקשה ותודיע לצרכן המבקש ולצרכן החדש על דבר ביצוע השינוי.

 

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 944

(א) בקשה לשינוי צרכן בנכס תוגש בנוסח הערוך לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה, כשהוא מלא ובצירוף המסמכים הנדרשים בו לתמיכה בבקשה (להלן – הבקשה).

(ב) קיבלה חברה בקשה להחלפת צרכן בנכס תבצע את השינוי המבוקש בתוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה ותודיע לצרכן המבקש ולצרכן החדש על דבר ביצוע השינוי; על אף האמור, בתקופה שבה קיימת מניעה מביצוע החלפה כאמור בשל הנפקת הודעות חיוב, לא תיכלל תקופה זו בגדר חמשת ימי העסקים האמורים.

סימן ו': התקנה והחלפה של מד מים

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 709

הוספת סימן ו'

התקנת מד מים שהוסר מנכס אחר

26.    חברה לא תתקין בנכס מד מים שהוסר מנכס אחר, אלא לאחר שנבדק במבדקה ונמצא תקין.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 709

הוספת סעיף 26

החלפת מד מים שחלף מועד כיולו

26א.  חברה תחליף מד-מים שמותקן בנכס לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע לכיולו בתקנה 44 לתקנות מדידת מים.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1352

הוספת סעיף 26א

סימן ז': חיבור של נכס למערכת מים

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1352

הוספת כותרת סימן ז'

חיבור לראשונה של נכס

26ב.  (א)  אדם המבקש לחבר לראשונה נכס בתחום החברה למערכת המים יגיש לחברה בקשה על כך בכתב וישלם את התעריף לחיבור מד-מים בנכס שחובר לראשונה, הקבוע בתוספת השנייה לכללי התעריפים; לבקשתו יצרף תכניות של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים על פי דין לחיבור הנכס למערכת המים.

          (ב)  חברה תתקין מד-מים ותחבר את הנכס למערכת המים בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לפי סעיף קטן (א), ובלבד שהתקבלו עמה כל התכניות והאישורים האמורים בו ומהנדס החברה אישר כי בוצעו בתשתית המים הפרטית כל הפעולות הדרושות לשם חיבורה למערכת המים.

          (ג)   בנכס המאוכלס לראשונה ואשר מותקן בו מד-מים ראשי, רשאית החברה להתנות חיבור מד-מים בהתקנה וחיבור של כל מדי-המים שבנכס בו-זמנית.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1352

הוספת סעיף 26ב

מניעה הנדסית

26ג.   (א)  לעניין כללים אלה יראו כמניעה הנדסית נכס שבו לא ניתן להתקין מד-מים משויך מסיבות שאינן תלויות בחברה ובצרכן (להלן – מניעה הנדסית).

          (ב)  החברה, לפי בקשת הצרכן, רשאי לבחון את קיומה של מניעה הנדסית; הצרכן יצרף לבקשתו חוות דעת מקצועית מתאימה בדבר קיומה של מניעה הנדסית כאמור.

          (ג)   קבעה החברה כי לא קיימת מניעה הנדסית, רשאי הצרכן להשיג על קביעת החברה לפני הרשות הממשלתית, שתברר את התלונה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 108 לחוק.

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 461

הוספת סעיף 26ג

הודעה על החלפת מד מים

27.    (א)  החליפה חברה מד מים משויך לנכס, תודיע על כך לצרכן באותו נכס.

          (ב)  החליפה חברה מד מים ראשי בנכס, תודיע על כך לכל הצרכנים בנכס.

          (ג)   ההודעה תיכלל בחשבון התקופתי הראשון שנערך לאחר החלפת מד המים ויפורטו בה קריא מד המים שהוחלף וקריא מד המים החדש במועד ההחלפה.

מיום 1.7.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 709

הוספת סעיף 27

הודעה על התקנה ראשונה של מד קריאה מרחוק

27א.  (א)  קודם להתקנה ראשונה בנכס של מד קריאה מרחוק חלף מד מים משויך שאינו מד קריאה מרחוק, תודיע חברה, בהודעה שתצורף לחשבון התקופתי שיישלח לצרכן 45 ימים לפחות לפני מועד ההתקנה, על האפשרות לבקש להתקין מד קריאה מרחוק עם מנגנון להשבתה מוחלטת של פעילותו החשמלית בימי מנוחה, כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, כדי להתחשב בזכותו של הצרכן לקיים את ימי המנוחה לפי דתו או עדתו, בלא עלות נוספת.

          (ב)  בהודעה לפי סעיף קטן (א) יפורטו מועד ההתקנה הצפוי והמועד האחרון להגשת בקשה כאמור, שיהיה 15 ימים לפחות לפני מועד ההתקנה הצפוי, וכן משמעות הפעלת מנגנון ההשבתה על היכולת להתריע לפני הצרכן על חשש לנזילה.

          (ג)   חברה תפרסם באתר האינטרנט שלה פרטים על פעילותה להתקנת מדי קריאה מרחוק, לרבות מועדי ההתקנה הצפויים ומשמעות הפעלת מנגנון ההשבתה כאמור בסעיף קטן (א) על היכולת להתריע לפני הצרכן על חשש לנזילה.

          (ד)  בקשת צרכן לפי סעיף קטן (א) תיעשה בכתב, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני וטופס מקוון.

מיום 22.1.2021

כללים תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8971 מיום 8.12.2020 עמ' 810

הוספת סעיף 27א

שמירת נתוני קריא מד מים

28.    הסירה חברה מד מים בנכס, תשמור צילום של קריא מד המים במועד ההסרה למשך תקופה של 7 שנים.

מיום 1.7.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 710

הוספת סעיף 28

 

מיום 1.7.2012

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1353

28. החליפה הסירה חברה מד מים בנכס, תשמור צילום של קריא מד המים במועד ההחלפה ההסרה למשך תקופה של 7 שנים.

סימן ח': חברת ניהול בבית משותף

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 627

הוספת סימן ח'

רישום חברת ניהול כצרכן

28א.  (א)  חברת ניהול המבקשת להירשם כצרכן בנכס, תגיש לחברה בקשה ערוכה לפי טופס 2א שבתוספת הראשונה, ותצרף אליה אישור של נציגות הבית המשותף להסכמה לרישומה כצרכן.

          (ב)  חברה תרשום כצרכן בנכס חברת ניהול שהגישה בקשה לפי סעיף קטן (א), אם מצאה כי התקיימו כל אלה:

(1)   נציגות הבית המשותף אישרה שרישומה של חברת הניהול כצרכן בנכס לגבי צריכת מים ברכוש המשותף והפרשי מדידה אושר לפי סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין;

(2)   לכל הצרכנים בנכס מותקנים מדי-מים משויכים;

(3)   אין בנכס מד-מים שלגביו מתקיים האמור בסעיף 8(א)(3).

          (ג)   רשמה חברה חברת ניהול כצרכן בנכס, תודיע על כך לחברת הניהול וכן לכל הצרכנים בנכס לא יאוחר מהחשבון התקופתי הראשון שלאחר הרישום; בהודעה תצוין תקופת החיוב הראשונה שממנה תחויב חברת הניהול כצרכן בעד הפרשי מדידה.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 627

הוספת סעיף 28א

הוראות לעניין חברת ניהול הרשומה כצרכן

28ב.  (א)  נרשמה חברת ניהול כצרכן בנכס, תחויב בהפרשי המדידה בנכס.

          (ב)  על חברת ניהול שנרשמה כצרכן בנכס לא יחולו סעיפים 21 עד 25, 32 ו-33.

          (ג)   על צרכנים בנכס שחברת ניהול נרשמה בו כצרכן לא יחולו סעיפים 2, 3, 5 ו-13(ד) ו-(ה).

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 627

הוספת סעיף 28ב

אי תשלום חיוב בידי חברת ניהול

28ג.   (א)  לא שילמה חברת ניהול את החשבון התקופתי ולא הגישה בקשה לעריכת בירור עד המועד האחרון להגשתה לפי סעיף 43, תשלח על כך החברה הודעה לכל הצרכנים בנכס, ערוכה לפי טופס 2ב שבתוספת הראשונה, ובלבד שעד מועד משלוח ההודעה לא הסדירה חברת הניהול את התשלום.

          (ב)  לא שילמה חברת ניהול את החשבון התקופתי בתוך 30 ימים ממועד משלוח ההודעה לפי סעיף קטן (א), רשאית החברה לממש את הביטחונות ולבטל את רישומה של חברת הניהול כצרכן בנכס; ביטלה החברה את הרישום –

(1)   תחלק את הפרשי המדידה ואת צריכת המים במד-המים ששויך לחברת הניהול, שאת תמורתם לא שילמה חברת הניהול, בין הצרכנים בנכס, לפי החלוקה שנקבעה בסעיף 2 עובר לרישומה של חברת הניהול כצרכן בנכס;

(2)   תשלח על כך הודעה לכלל הצרכנים בנכס, ערוכה לפי טופס 2ג שבתוספת הראשונה.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 627

הוספת סעיף 28ג

ביטול רישום חברת וניהול כצרכן

28ד.  (א)  חברת ניהול שמבקשת לבטל את רישומה כצרכן בנכס, תשלח על כך הודעה לחברה, ערוכה לפי טופס 2ד לתוספת הראשונה; בהודעה תצהיר חברת הניהול כי הודיעה לכל הצרכנים בנכס על ביטול רישומה כצרכן בנכס.

          (ב)  נציגות בית משותף שמבקשת לבטל את רישומה של חברת ניהול כצרכן בנכס, תשלח על כך הודעה לחברה, ערוכה לפי טופס 2ה לתוספת הראשונה; בהודעה תצהיר נציגות הבית המשותף כי החלטה התקבלה כנדרש לפי סעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין וכי מסרה על כך הודעה לחברת הניהול.

          (ג)   קיבלה חברה בקשה לפי סעיף קטן (א) או (ב), תבטל את הרישום של חברת ניהול כצרכן בנכס, החל מתקופת החיוב הראשונה שלאחר מועד קבלת הבקשה, ותשלח על כך הודעה לחברת הניהול ולכל הצרכנים בנכס, ערוכה לפי טופס 2ו.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 628

הוספת סעיף 28ד

שמירת חובות

28ה.  אין ברישומה של חברת ניהול כצרכן בנכס כדי לגרוע מחובתם של הצרכנים בנכס לתשלום בעד צריכת המים ברכוש המשותף והפרשי המדידה, אם לא שולמו בידי חברת הניהול.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 628

הוספת סעיף 28ה

פרק שני א': מדידת מים באתר בנייה

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 628

הוספת פרק שני א'

התקנת מד מים באתר בנייה

28ו.   (א)  חברה תתקין באתר בנייה מד-מים שמחובר למערכת לקריאה מרחוק והתקן מיגון למד-המים.

          (ב)  נציג החברה יהיה נוכח בעת התקנת מד-המים והתקן המיגון וייוודא כי ההתקנה בוצעה באופן תקין.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 628

הוספת סעיף 28ו

תקופת חיוב באתר בנייה

28ז.   על אף האמור בסעיף 36, תקופת החיוב בעד צריכת מים באתר בנייה תהיה תקופת חיוב חודשית.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 628

הוספת סעיף 28ז

תעריף בעד התקנת מד מים והתקן מיגון

28ח.  התעריף בעד התקנה באתר בנייה של מד-מים שמחובר למערכת לקריאה מרחוק והתקן מיגון למד-מים יהיה לפי פרט (16) בתוספת השנייה לכללי התעריפים.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 628

הוספת סעיף 28ח

פרק שלישי: חשבונות ותשלומים

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 710

הוספת פרק שלישי

סימן א': חובת תשלום

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 710

הוספת סימן א'

אספקת שירות בכפוף לתשלום

29.    חברה תספק שירותים בכפוף לתשלום בעדם כדין.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 710

הוספת סעיף 29

 

מועד אחרון לתשלום

30.    המועד האחרון לתשלום חיוב שנקבע בהודעת חיוב יהיה אם נשלחה בדואר או על ידי שליח – 18 ימים לפחות ממועד משלוחה לצרכן, ואם נשלחה באמצעי משלוח אלקטרוני – 15 ימים לפחות ממועד משלוחה לצרכן.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 710

הוספת סעיף 30

ריבית פיגורים

31.    לא שולם תשלום המגיע לחברה עד מועד החיוב, תיווסף עליו ריבית בשיעור של 4% לשנה, שתצורף לקרן בתום כל רבעון, בחישוב יומי, ממועד החיוב עד תשלומו בפועל או עד תחילת הסדר תשלומים, לפי העניין.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 710

הוספת סעיף 31

 

מיום 1.1.2017

כללים תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 429

31. לא שולם תשלום המגיע לחברה עד מועד החיוב, תיווסף עליו ריבית פיגורים החשב הכללי, בחישוב יומי תיווסף עליו ריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה, שתצורף לקרן אחת לשלושה חודשים, בחישוב יומי, ממועד החיוב עד תשלומו בפועל או עד תחילת הסדר תשלומים, לפי העניין.

 

מיום 1.7.2017

כללים (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7830 מיום 29.6.2017 עמ' 1300

31. לא שולם תשלום המגיע לחברה עד מועד החיוב, תיווסף עליו ריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה, שתצורף לקרן אחת לשלושה חודשים בתום כל רבעון, בחישוב יומי, ממועד החיוב עד תשלומו בפועל או עד תחילת הסדר תשלומים, לפי העניין.

הסדר תשלומים

32.    (א)  חברה רשאית לקבוע הסדר לפירעונו של חוב לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים ממועד תחילת ההסדר (להלן – הסדר תשלומים), או לתקופה ארוכה יותר בנסיבות חריגות הנוגעות להיקף החיוב, לאופן היווצרותו או למצבו הכלכלי של הצרכן.

          (ב)  כל תשלום לפי הסדר תשלומים, ישולם בתוספת ריבית החשב הכללי הידועה במועד הסדר התשלומים, בחישוב יומי, ממועד תחילת ההסדר עד יום תשלומו בפועל.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), תשלום לפי הסדר תשלומים שלא שולם בתוך 15 ימים מהמועד שנקבע לתשלומו, ישולם בתוספת ריבית פיגורים החשב הכללי, בחישוב יומי, ממועד תחילת ההסדר עד תשלומו בפועל.

          (ד)  לא פרע אדם שני תשלומים לפי הסדר תשלומים שנעשה עמו או לא שילם את החשבון התקופתי השוטף, רשאית החברה לבטל את ההסדר עמו; יתרת החוב שלא שולמה תשולם בתוספת ריבית פיגורים החשב הכללי, בחישוב יומי, ממועד תחילת ההסדר עד תשלומו בפועל.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 710

הוספת סעיף 32

 

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 944

(ב) כל תשלום לפי הסדר תשלומים, ישולם בתוספת ריבית החשב הכללי הידועה במועד הסדר התשלומים, בחישוב יומי, ממועד תחילת ההסדר עד יום תשלומו בפועל.

השעיית פעולות גבייה

33.    נקבע לצרכן הסדר תשלומים, לא תנקוט נגדו החברה בפעולות גבייה כל עוד עמד בהסדר התשלומים.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 710

הוספת סעיף 33

תשלום חלקי בהגשת בקשה לבירור

34.    (א)  צרכן שהגיש בקשה לעריכת בירור רשאי, עד שהחברה תשלים את הבירור, לשלם לחברה בעד תקופת החיוב שלגביה הוגשה הבקשה לעריכת בירור תשלום חלקי, שיחושב לפי הערכת הצריכה בתקופת החיוב (להלן – התשלום החלקי); החברה תודיע לצרכן על סכום התשלום החלקי.

          (ב)  יתרת סכום החוב מעבר לסכום התשלום החלקי ששילם הצרכן, תהיה צמודה לשיעור העלייה במדד מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד החיוב עד המדד שפורסם סמוך לפני האחד בחודש שבו הודיעה החברה לצרכן על השלמת הבירור ושלחה לו הודעת חיוב מעודכנת.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 710

הוספת סעיף 34

החזר תשלום ששולם ביתר

35.    (א)  בסעיף זה –

          "הודעת הצרכן" – הודעת הצרכן, בכתב, לחברה על חיובו בתשלום יתר, בצירוף מסמכים המאמתים את הודעתו, ככל שנדרש לפי נסיבות העניין;

          "מועד ההחזר" – היום הראשון שלאחר תום 30 ימים מיום הודעת הצרכן;

          "תשלום יתר" – תשלום ששילם צרכן לחברה בלא שחב בו, או יתר תשלום כאמור ששילם על סכום שהוא חב בו.

          (ב)  שילם צרכן תשלום יתר תחזיר לו החברה את התשלום בהקדם באמצעות תשלומו בפועל או על ידי קיזוזו בחשבון התקופתי הקרוב לכל המאוחר.

          (ג)   החברה תחזיר את תשלום היתר בתוספת הפרשים לפי שיעור העלייה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלומו של כל תשלום מתשלומי היתר עד המדד שפורסם סמוך לפני האחד בחודש שבו הוחזר לצרכן.

          (ד)  לא הוחזר תשלום היתר עד מועד ההחזר או על ידי זיכויו בחשבון התקופתי הקרוב שלאחר הודעת הצרכן, לפי המאוחר, תחזיר החברה את התשלום שהצטבר כאמור בסעיף קטן (ג) ממועד ההחזר, בצירוף ריבית פיגורים החשב הכללי, בחישוב יומי, ממועד ההחזר עד יום החזרתו בפועל.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 711

הוספת סעיף 35

סימן ב': החשבון התקופתי

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 711

הוספת סימן ב'

תקופת החיוב

36.    (א)  חברה תקבע את תקופת החיוב שלגביה היא שולחת חשבונות תקופתיים; תקופת החיוב יכול שתהיה חודשית או דו-חודשית.

          (ב)  חברה רשאית לשנות את תקופת החיוב בחשבון התקופתי הראשון בשנה, ובלבד שלא שינתה את תקופת החיוב בשנתיים שקדמו למועד השינוי.

          (ג)   החברה תודיע לצרכן על שינוי תקופת החיוב בחשבון התקופתי הקודם לשינוי.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 711

הוספת סעיף 36

תדירות החשבון התקופתי

37.    חברה תשלח לצרכן חשבון תקופתי –

(1)  אחת לחודש – אם קבעה כי תקופת החיוב תהיה חודשית;

(2)  אחת לחודשיים – אם קבעה כי תקופת החיוב תהיה דו-חודשית.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 711

הוספת סעיף 37

משלוח החשבון התקופתי

38.    (א)  חברה תשלח לצרכן את החשבון התקופתי לא יאוחר מ-25 ימי עסקים מתום תקופת החיוב של אותו חשבון.

          (ב)  יראו את החשבון התקופתי כנשלח לצרכן, אם נשלח בדואר או על ידי שליח – במועד מסירתו לשליח או בבית הדואר, ואם נשלח באמצעי משלוח אלקטרוני – במועד שיגורו.

מיום 1.7.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 711

הוספת סעיף 38

מתכונת החשבון התקופתי

39.    (א)  החשבון התקופתי יכלול את כל אלה:

(1)   שם הצרכן וכתובתו לצורך משלוח דברי דואר;

(2)   הפרטים שלהלן בדבר החברה ותקופת החיוב של החשבון התקופתי:

(א)   שם החברה ומספרה ברשם החברות;

(ב)   מספר הימים שנכללו בתקופת החיוב, תאריך תחילתה ותאריך סיומה;

(3)   תקופת החיוב של החשבון התקופתי;

(4)   הפרטים שלהלן בדבר הנכס והצרכן:

(א)   כתובת הנכס ומספרו בספרי החברה;

(ב)   מספר הצרכן בספרי החברה;

(ג)    מספר חיבור מערכת המים לנכס בספרי החברה (מספר כרטיס המים);

(ד)   סיווג מטרת הצריכה או השימוש במים;

(ה)   מספר הנפשות הרשומות בספרי החברה כמתגוררות בנכס;

(5)   הנתונים האלה לגבי כל מד-מים משויך:

(א)   (נמחקה);

(ב)   מספר מד המים;

(ג)    תאריך וקריא מד המים בקריאה הקודמת;

(ד)   תאריך וקריא מד המים בקריאה הנוכחית;

(ה)   ציון האם מד המים נקרא או בוצעה לגביו הערכת צריכה;

(ו)    בוצעה הערכת צריכה – כמות המים לחיוב לפי הערכת הצריכה;

(ז)    הוחלף מד מים בתקופת החיוב – יובאו בנפרד הפרטים שבסעיף ביחס למד המים שהוחלף וביחס למד המים החדש;

(6)   הנתונים האלה לגבי צריכת המים הכוללת בנכס בתקופת החיוב:

(א)   הצריכה הכוללת במדי המים המשויכים, לרבות הערכת צריכה;

(ב)   הפרשי מדידה;

(ג)    סך כל הצריכה לפי פסקאות משנה (א) ו-(ב);

(7)   תרשים המציג בטורים המקובצים לאשכולות את הצריכה שנמדדה במד המים המשויך לנכס ואת הפרשי המדידה, בכל אחת מתקופות החיוב בארבעה עשר החודשים שקדמו למועד האחרון שבו נקרא מד המים;

(7א) בחשבון תקופתי של צרכן ביתי ייווסף –

(א)   על גבי התרשים שבפסקה (7) – גרף קווי שיציג, לגבי כל אחת מתקופות החיוב שבתרשים, את צריכת המים החציונית של צרכנים של החברה בעלי מאפיינים דומים של הרשות המקומית שבתחומה מצוי הנכס, מספר נפשות המתגוררות בנכס וקיומו או העדרו של מד-מים ראשי בנכס, שנמדדה באותה תקופת חיוב (להלן – צריכה חציונית);

(ב)   הודעה בכתב מודגש המשווה, באחוזים או בשווי כספי, בין צריכת המים שנמדדה בנכס לבין הצריכה החציונית, בתקופת החיוב של החשבון התקופתי; חברה רשאית להציג השוואה כאמור גם בדרכים נוספות;

(8)   הנתונים האלה בדבר חיובים בעד שירותי מים ושירותי ביוב לתקופת החיוב, לגבי כל סוג תעריף:

(א)   סוג התעריף;

(ב)   התעריף למטר מעוקב;

(ג)    כמות המים לחיוב;

(ד)   סכום החיוב;

(ה)   שונה התעריף למטר מעוקב במהלך תקופת חיוב, יוצגו בנפרד הפרטים שבסעיף ביחס לכל אחד מהתעריפים, ותינתן בכתב מודגש, במקום המיועד להודעות, הודעה בדבר שינוי התעריפים והמועד שבו שונו;

(9)   סך כל החיובים והזיכויים בחשבון התקופתי, תוך הבחנה בין חיובים בעד צריכת שירותי מים ושירותי ביוב ובין חיובים וזיכויים אחרים;

(10)  תאריך הדפסת החשבון התקופתי, המועד האחרון לתשלום החשבון התקופתי וסך כל הסכום לתשלום;

(11)  שובר תשלום ביחס לתקופת החיוב;

(12)  היה לצרכן חוב קודם שטרם שולם עד מועד עריכת החשבון התקופתי – הודעה מובלטת על יתרות חובה שבה יצוינו כל אלה:

(א)   יתרת החוב שטרם שולמה למועד עריכת החשבון;

(ב)   הבהרה כי החוב נושא ריבית פיגורים עד לפירעונו המלא וכי אי-תשלומו יגרור פעולות אכיפה וגבייה לפי דין, לרבות באמצעות פקודת המסים (גבייה), ועד ניתוק אספקת המים לנכס;

(ג)    הסבר בדבר האפשרות לבקש הסדר תשלומים;

(ד)   להודעה יצורף שובר לתשלום יתרת החוב שטרם שולמה;

(13)  הודעות שיש לכלול בחשבון התקופתי לפי כל דין;

(14)  פרטי ההתקשרות עם החברה, לרבות כל אלה:

(א)   כתובת מרכז שירות הלקוחות של החברה ושעות קבלת קהל;

(ב)   מספר הטלפון של מוקד השירות הטלפוני של החברה ושעות המענה הטלפוני;

(ג)    מספר פקסימילה;

(ד)   כתובת דואר אלקטרוני;

(ה)   כתובת אתר האינטרנט של החברה;

(ו)    מספר טלפון לדיווח על תקלות;

(15)  הדרכים שבהן רשאי הצרכן לשלם את החשבון התקופתי;

(16)  דברי הסבר לחשבון התקופתי בנושאים האלה:

(א)   מספר הנפשות הרשומות כמתגוררות בנכס;

(ב)   סוג הקריאה;

(ג)    צריכה פרטית והפרשי מדידה;

(ג1)  הסיבות להיווצרות הפרשי מדידה שליליים, וזכותו של הצרכן להשיג על ההחלטה לפי סעיף 108 לחוק, אם הוא סבור כי לא מתקיימים תנאי סעיף 3א(א);

(ד)   תעריפי המים;

(ה)   חיוב מזערי;

(ו)    אופן חישוב חשבון המים;

(ז)    אחריות הצרכן לרשת הפרטית;

(ח)   תוספת ריבית פיגורים במקרה של אי-תשלום במועד;

(ט)   הדרך לערעור על החשבון התקופתי.

          (ב)  חברה לא תהיה רשאית לכלול בחשבון התקופתי פרטים נוספים על הפרטים שבסעיף קטן (א), למעט אלה:

(1)   סמליל החברה;

(2)   שדות לשימוש פנימי של החברה, ובלבד שלא יהיה בהוספתם כדי לגרוע מבהירות החשבון התקופתי;

(3)   פרטים נוספים שיש לכלול בחשבון התקופתי לפי כל דין;

(4)   פרט נוסף שמנהל הרשות הממשלתית אישר את הכללתו בחשבון התקופתי, לבקשת החברה.

          (ג)   החשבון התקופתי יופק במתכונת שתאפשר הצגה מותאמת אישית של הנתונים לכל צרכן.

מיום 1.7.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 712

הוספת סעיף 39

 

מיום 28.1.2018

סעיף קטן 39(ג) מיום 28.12.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 629

39. (א) החשבון התקופתי יכלול את כל אלה, לפי הסדר הזה:

(1) שם הצרכן וכתובתו לצורך משלוח דברי דואר;

(2) הפרטים שלהלן בדבר החברה ותקופת החיוב של החשבון התקופתי:

(א) שם החברה ומספרה ברשם החברות;

(ב) מספר הימים שנכללו בתקופת החיוב, תאריך תחילתה ותאריך סיומה;

(3) הכותרת "חשבון תקופתי – מים וביוב" ותחתיה תקופת החיוב של החשבון התקופתי;

(4) הפרטים שלהלן בדבר הנכס והצרכן:

(א) כתובת הנכס ומספרו בספרי החברה;

(ב) מספר הצרכן בספרי החברה;

(ג) מספר חיבור מערכת המים לנכס בספרי החברה (מספר כרטיס המים);

(ד) סיווג מטרת הצריכה או השימוש במים;

(ה) מספר הנפשות הרשומות בספרי החברה כמתגוררות בנכס לפי הצהרת הצרכן, ואם לא הצהיר – ציון כי הוא נדרש לעשות כן;

(ה) מספר הנפשות הרשומות בספרי החברה כמתגוררות בנכס;

(5) טבלה של נתוני קריאה שתכלול ביחס לכל מד מים משויך, ואם יש בנכס מד מים ראשי יחיד – גם ביחס אליו, את העמודות האלה הנתונים האלה לגבי כל מד-מים משויך:

(א) ציון אם מד המים משויך או ראשי;

(ב) מספר מד המים;

(ג) תאריך וקריא מד המים בקריאה הקודמת;

(ד) תאריך וקריא מד המים בקריאה הנוכחית;

(ה) ציון האם מד המים נקרא או בוצעה לגביו הערכת צריכה;

(ו) בוצעה הערכת צריכה – כמות המים לחיוב לפי הערכת הצריכה והסיבה שבשלה נעשתה הערכת צריכה;

(ז) הוחלף מד מים בתקופת החיוב – יובאו בנפרד הפרטים שבסעיף ביחס למד המים שהוחלף וביחס למד המים החדש;

(6) טבלה של נתוני צריכת מים בנכס בתקופת החיוב שתכלול את העמודות האלה הנתונים האלה לגבי צריכת המים הכוללת בנכס בתקופת החיוב:

(א) הצריכה הכוללת במדי המים המשויכים, לרבות הערכת צריכה;

(ב) הפרשי מדידה;

(ג) סך כל הצריכה לפי פסקאות משנה (א) ו-(ב);

(7) תרשים המציג בטורים המקובצים לאשכולות את הצריכה שנמדדה במד המים המשויך לנכס ואת הפרשי המדידה, בכל אחת מתקופות החיוב בארבעה עשר החודשים שקדמו למועד האחרון שבו נקרא מד המים;

(8) טבלה של פירוט חיובים בעד שירותי מים ושירותי ביוב לתקופת החיוב שתכלול ביחס לכל סוג תעריף, את העמודות האלה הנתונים האלה בדבר חיובים בעד שירותי מים ושירותי ביוב לתקופת החיוב, לגבי כל סוג תעריף:

(א) סוג התעריף;

(ב) התעריף למטר מעוקב;

(ג) כמות המים לחיוב;

(ד) סכום החיוב;

(ה) שונה התעריף למטר מעוקב במהלך תקופת חיוב, יוצגו בנפרד הפרטים שבסעיף ביחס לכל אחד מהתעריפים, ותינתן בכתב מודגש, במקום המיועד להודעות, הודעה בדבר שינוי התעריפים והמועד שבו שונו;

(16) דברי הסבר לחשבון התקופתי בנושאים האלה:

(א) מספר הנפשות הרשומות כמתגוררות בנכס;

(ב) סוג הקריאה;

(ג) צריכה פרטית והפרשי מדידה;

(ג1) הסיבות להיווצרות הפרשי מדידה שליליים, וזכותו של הצרכן להשיג על ההחלטה לפי סעיף 108 לחוק, אם הוא סבור כי לא מתקיימים תנאי סעיף 3א(א);

(ד) תעריפי המים;

(ה) חיוב מזערי;

(ו) אופן חישוב חשבון המים;

(ז) אחריות הצרכן לרשת הפרטית;

(ח) תוספת ריבית פיגורים במקרה של אי-תשלום במועד;

(ט) הדרך לערעור על החשבון התקופתי.

(ב) חברה לא תהיה רשאית לכלול בחשבון התקופתי פרטים נוספים על הפרטים שבסעיף קטן (א), למעט אלה:

(1) סמליל החברה;

(2) שדות לשימוש פנימי של החברה, ובלבד שלא יהיה בהוספתם כדי לגרוע מבהירות החשבון התקופתי;

(3) פרטים נוספים שיש לכלול בחשבון התקופתי לפי כל דין;

(4) פרט נוסף שמנהל הרשות הממשלתית אישר את הכללתו בחשבון התקופתי, לבקשת החברה.

(ג) החשבון התקופתי יופק במתכונת שתאפשר הצגה מותאמת אישית של הנתונים לכל צרכן.

 

מיום 22.1.2020

כללים (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8250 מיום 22.7.2019 עמ' 3516

הוספת פסקה 39(א)(7א)

 

זכות לקבלת העתק חשבון תקופתי

40.    (א)  חברה תשלח לצרכן, לבקשתו, העתק של חשבון תקופתי לתקופה שאינה עולה על שבע שנים ממועד פנייתו.

          (ב)  בעד כל פנייה למשלוח העתק של חשבון תקופתי, אחד או יותר, שקדם ביותר משנתיים למועד הפנייה, ישלם צרכן את התעריף למשלוח חשבון תקופתי הקבוע בתוספת השנייה לכללי התעריפים.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 714

הוספת סעיף 40

סימן ג': תשלום החשבון התקופתי

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 714

הוספת סימן ג'

אמצעי תשלום

41.    (א)  חברה תאפשר לצרכן לשלם את החשבון התקופתי וכל חוב אחר, לרבות לפי הסדר תשלומים, בכל אחת מהדרכים האלה:

(1)   במשרדי החברה, בכרטיס אשראי או בשיק שמועד פירעונו לא יהיה מאוחר מן המועד האחרון לתשלום החשבון התקופתי או החוב;

(2)   בהסדר הוראת קבע בבנק מסחרי או בכרטיס אשראי;

(3)   בכרטיס אשראי באמצעות הטלפון במוקד תשלומים ובאמצעות אתר האינטרנט של החברה; החברה תפרסם על גבי החשבון התקופתי את מספר הטלפון של מוקד התשלומים;

(4)   במזומן – בכל בנק מסחרי או בבנק הדואר.

          (ב)  חברה רשאית לאפשר לצרכן לשלם את החשבון התקופתי בכל דרך אחרת נוספת או במקום אחר שעליהם תודיע בחשבון התקופתי, לרבות באמצעות האינטרנט.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 714

הוספת סעיף 41

 

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1353

(א) חברה תאפשר לצרכן לשלם את החשבון התקופתי, בכל אחת מהדרכים האלה:

(1) במשרדי החברה, בכרטיס אשראי או בשיק שמועד פירעונו לא יהיה מאוחר מן המועד האחרון לתשלום החשבון התקופתי;

(2) בהסדר הוראת קבע בבנק מסחרי או בכרטיס אשראי;

(3) בכרטיס אשראי באמצעות הטלפון במוקד תשלומים ובאמצעות אתר האינטרנט של החברה; החברה תפרסם על גבי החשבון התקופתי את מספר הטלפון של מוקד התשלומים;

 

מיום 4.2.2019

כללים תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8079 מיום 4.10.2018 עמ' 327

(א) חברה תאפשר לצרכן לשלם את החשבון התקופתי וכל חוב אחר, לרבות לפי הסדר תשלומים, בכל אחת מהדרכים האלה:

(1) במשרדי החברה, בכרטיס אשראי או בשיק שמועד פירעונו לא יהיה מאוחר מן המועד האחרון לתשלום החשבון התקופתי או החוב;

(2) בהסדר הוראת קבע בבנק מסחרי או בכרטיס אשראי;

(3) בכרטיס אשראי באמצעות הטלפון במוקד תשלומים ובאמצעות אתר האינטרנט של החברה; החברה תפרסם על גבי החשבון התקופתי את מספר הטלפון של מוקד התשלומים;

(4) אם נשלח בדואר או על ידי שליח במזומן – בכל בנק מסחרי או בבנק הדואר.

פיצול התשלום

42.    (א)  צרכן המשלם את החשבון התקופתי באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, רשאי לשלמו בשני תשלומים חודשיים שווים, בלא ריבית ובלא הפרשי הצמדה.

          (ב)  צרכן המבקש לשלם את החשבון התקופתי לפי סעיף קטן (א), יודיע על כך לחברה.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 715

הוספת סעיף 42

סימן ד': בירור חשבון תקופתי

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 715

הוספת סימן ד'

בירור חשבון

43.    (א)  צרכן רשאי לדרוש מחברה לערוך בירור של חיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב (להלן – בקשה לעריכת בירור), אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי.

          (ב)  (נמחק).

          (ג)   קיבלה חברה בקשה לעריכת בירור, תבדוק את כל אלה:

(1)   אופן קביעת החיוב – לפי קריא מד מים או לפי הערכת צריכה;

(2)   הזמן שחלף מאז המועד האחרון שבו כויל מד המים;

(3)   האם מד המים נבדק במבדקה לפי סעיף 26 ונמצא תקין;

(4)   בבדיקת מד מים ראשי – צריכת המים במדי המים המשויכים באותו נכס.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 715

הוספת סעיף 43

 

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 944

(ב) בקשה לעריכת בירור תהיה ערוכה לפי נוסח טופס 3 שבתוספת הראשונה.

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 629

מחיקת סעיף קטן 43(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בקשה לעריכת בירור תהיה ערוכה לפי נוסח טופס 3 שבתוספת הראשונה.

מד מים שלא נקרא

44.    מצאה החברה, לאחר שבדקה את אופן קביעת החיוב לפי סעיף 43(ג)(1), כי על אף שלא התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף 8(א), נקבע החיוב לצרכן לפי הערכת צריכה, תקרא את קריא מד המים בלא דיחוי, ותתקן את החיוב לצרכן בהתאם.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 715

הוספת סעיף 44

מד מים שלא נבדק או כויל במועד

45.    מצאה החברה, לאחר שערכה בדיקות לפי סעיף 43(ג)(2) ו-(3), כי מד המים לא נבדק במבדקה לפי סעיף 26 או חלף המועד לבדיקה וכיול של מד המים הקבוע בתקנה 44 לתקנות מדידת מים, תחליף את מד המים בלא דיחוי.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 715

הוספת סעיף 45

חיוב שגוי בהפרשי מדידה

46.    מצאה החברה, לאחר שערכה בדיקה לפי סעיף 43(ג)(4), כי באחד או יותר ממדי המים המשויכים בנכס התקיים האמור בסעיף 8(א)(1) או (2), ולא בוצעה הערכת צריכה לפי סעיף 8, תבצע הערכת צריכה לאותם צרכנים ותתקן את החיוב לכל הצרכנים בנכס לפי סעיף 9.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 716

הוספת סעיף 46

הודעה על תוצאות הבירור

47.    (א)  חברה תודיע לצרכן בכתב, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור, על תוצאות הבירור שערכה לפי סעיף 43(ג) והפעולות שנקטה בעקבותיו.

          (ב)  בהודעה ייכללו הפרטים האלה:

(1)   זכותו של הצרכן לדרוש מהחברה, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לערוך בדיקות נוספות לפי סעיף 48 או לדרוש מהחברה לשלוח את מד המים לבדיקה במבדקה לפי תקנה 47 לתקנות מדידת מים;

(2)   הסבר בדבר הבדיקות הנוספות;

(3)   התעריפים החלים על ביצוע הבדיקות הנוספות ובדיקת המבדקה וזכותו של הצרכן לקבל החזר כספי בהתקיים האמור בסעיף 51 או אם יתגלה בבדיקת המבדקה שמד המים לא היה תקין.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 716

הוספת סעיף 47

עריכת בדיקות נוספות

48.    (א)  הגיש צרכן בקשה לעריכת בירור, רשאי הוא לדרוש מחברה, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור ובכפוף לתשלום תעריף בעד עריכת בדיקות נוספות הקבוע בתוספת השנייה לכללי התעריפים, לערוך בדיקות נוספות לבירור של חיוב בעד צריכת מים (להלן – דרישה לעריכת בדיקות נוספות).

          (ב)  קיבלה חברה דרישה לעריכת בדיקות נוספות, תבדוק גם את כל אלה:

(1)   האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס או בצינורות המספקים מים לאזור שבו מצוי הנכס ויש יסוד סביר להניח כי העבודות השפיעו על המדידה במד המים;

(2)   האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים;

(3)   האם מד המים הותקן באופן הנדרש לפי תקנות מדידת מים;

(4)[1]  (פקעה);

(4)   כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב בעד צריכת מים.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 716

הוספת סעיף 48

 

מיום 1.4.2012 עד יום 31.12.2012 (5.5.2013 לאור התפזרות הכנסת ה-18)

הוראת שעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 720

הוספת פסקה 48(ב)(4)

הנוסח:

(4) התנאים שבהם רשאי לפנות בבקשה לבירור חיוב חריג לפי סעיף 52א.

החלפת מד מים

49.    (א)  הגיש צרכן דרישה לעריכת בדיקות נוספות בעקבות צריכה גבוהה או צריכה חריגה במד מים ובתקופת החיוב הראשונה שהסתיימה לאחר הגשת הבקשה נמדדה במד המים צריכה גבוהה או צריכה חריגה, תחליף החברה את מד המים ותשלח אותו לבדיקה במבדקה על חשבונה.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם בבדיקות שנערכו לפי סעיף 48(ב) התבררה הסיבה לצריכה הגבוהה או החריגה.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 716

הוספת סעיף 49

תיקון חיוב

50.    (א)  על אף האמור בסעיף 7, חברה תבצע הערכת צריכה לפי סעיף 8 ותחייב את הצרכן לפי סעיף 9, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים האלה:

(1)   מד המים לא נבדק במבדקה לפי סעיף 26;

(2)   מד המים נבדק במבדקה ונמצא לא תקין;

(3)   חלף המועד לבדיקה וכיול של מד המים הקבוע בתקנה 44 לתקנות מדידת מים;

(4)   מד המים לא הותקן באופן הנדרש לפי תקנות מדידת מים;

(5)   נערכו עבודות כאמור בסעיף 48(ב)(1), ומהנדס החברה קבע כי יש יסוד סביר להניח כי העבודות השפיעו על המדידה במד המים;

(6)   בבדיקות שנערכו לפי סעיף 48(ב)(4) נמצא כי התקיימו נסיבות אחרות שבאחריות החברה שבגללן חויב הצרכן בחיוב עודף.

          (ב)  הערכת צריכה לפי סעיף קטן (א)(1) עד (3) תיעשה מראשית התקופה שלגביה הגיש הצרכן בקשה לעריכת בירור עד מועד החלפת מד המים.

          (ג)   הערכת צריכה לפי סעיף קטן (א)(4) תיעשה מראשית התקופה שלגביה הגיש הצרכן בקשה לעריכת בירור עד מועד תיקון ההתקנה.

          (ד)  הערכת צריכה לפי סעיף קטן (א)(5) תיעשה לתקופות החיוב שבהן נערכו עבודות כאמור בסעיף 48(ב)(1).

          (ה)  הערכת צריכה לפי סעיף קטן (א)(4) תיעשה לתקופות החיוב שבהן התקיימו נסיבות כאמור.

          (ו)   מצאה החברה כי מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים, תתקן החברה את החיוב לצרכנים שביניהם התרחשה הצלבה, לפי צריכתם בפועל בתקופות החיוב שבהן הוצלבו מדי המים, ובלבד שהתקופות לא יקדמו למועד שבו קיבלה החברה רישיון לפעילות חיונית בשטח שבו נמצא הנכס.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 717

הוספת סעיף 50

השבת דמי בדיקה

51.    התקיים אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף 50(א) ו-(ו), יוחזר לצרכן הסכום ששילם בעד עריכת הבדיקות הנוספות.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 717

הוספת סעיף 51

הודעה על תוצאות הבדיקות הנוספות

52.    חברה תודיע לצרכן בכתב, בתוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת דרישה לעריכת בדיקות נוספות –

(1)  על תוצאות הבדיקות שערכה לפי סעיף 49(ב) ועל הפעולות שנקטה בעקבותיהן;

(2)  על זכותו של הצרכן להשיג על ממצאי הבדיקות לפני הרשות הממשלתית בהתאם לסעיף 108 לחוק בתוך 30 ימים מיום קבלתן;

(3)  על זכותו של הצרכן לפנות לחברה בתוך 21 ימי עסקים מיום קבלת תוצאות הבדיקות, בבקשה לפי סעיף 52א ובלבד שכמות המים שנמדדה מהווה צריכה חריגה מאוד.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 717

הוספת סעיף 52

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 461

החלפת סעיף 52

הנוסח הקודם:

הודעה על תוצאות הבדיקות הנוספות

52. חברה תודיע לצרכן בכתב, בתוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת דרישה לעריכת בדיקות נוספות, על תוצאות הבדיקות שערכה לפי סעיף 49(ב) והפעולות שנקטה בעקבותיהן, ועל זכותו של הצרכן להשיג על ממצאי הבדיקות לפני הרשות הממשלתית בתוך 30 ימים מיום קבלתה.

חיוב לפי הערכת צריכה בצריכה חריגה

52א.  (א)  על אף האמור בסעיף 7, המנהל הכללי של החברה רשאי, לבקשת צרכן, לחייב אותו לפי סעיף 9 על בסיס הערכת צריכה לפי סעיף 8 בהתקיים כל אלה:

(1)   במד-המים המשויך לצרכן או במד-המים הראשי בנכס נמדדה בתקופת החיוב צריכה חריגה ובלבד שלא תפחת מ-15 מטרים מעוקבים בחודש במד-מים משויך, ולגבי הפרשי המדידה בנכס – מ-20 מטרים מעוקבים בחודש;

(2)   הצרכן פנה לחברה בבקשה לעריכת בירור בשל צריכה חריגה (להלן – בקשה לבירור חיוב חריג) ערוכה לפי נוסח טופס 3א שבתוספת הראשונה, והצהיר בבקשה כי לא ידועה לו כל סיבה לצריכה החריגה, ובלבד שבמועד הפנייה לא חלפה למעלה משנה מהמאוחר מאלה:

(א)   תום תקופת החיוב הראשונה שלגביה מבוקשת הפחתת החיוב;

(ב)   המועד שבו הודיעה החברה לצרכן על תוצאות עריכת בירור לפי סעיף 47;

(3)   לבקשה לבירור חיוב חריג צורף אישור, שנחתם ביד שרברב או אישור אחר להנחת דעתה של החברה, כי לא נמצאו בנכס סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס; באישור שנחתם ביד שרברב יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך;

(4)   הצרכן התחייב לאפשר לנציג של החברה לבקר בנכס, אם יידרש, לצורך בירור של החיוב החריג בעד צריכת המים;

(5)   הצרכן שילם את התעריף לעריכת בדיקות נוספות הקבוע בפרט 7 בתוספת השנייה לכללי התעריפים והחברה ערכה את כל הבדיקות שבסעיפים 43(ג) ו-48(ב) ולא מצאה הסבר מספק לצריכה החריגה מאוד;

(6)   נציג של החברה בדק כי אין סימנים לנזילה בנכס או לשינוי במאפייני צריכת המים של הצרכן וערך כל בדיקה נוספת בנכס הנדרשת בנסיבות המקרה לבירור של החיוב בעד צריכת המים;

(7)   המנהל הכללי שוכנע, לאור מכלול הבדיקות והנתונים הקיימים, לרבות כמויות המים שנמדדו במד-המים בתקופת החיוב העוקבת לתקופות החיוב נושא הבקשה לבירור חיוב חריג, שיש יסוד סביר להניח כי הכמויות הנקובות בהודעת החיוב הן בלית סבירות ואינן משקפות את כמויות המים שסופקו לנכס.

          (ב)  צרכן לא רשאי להגיש למנהל הכללי בקשה לבירור חיוב חריג –

(1)   במד-מים משויך – אם הגיש ב-12 החודשים האחרונים בקשה לבירור חיוב חריג לפי כללים אלה או לפי כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – הוראת השעה), בשל מד-המים המשויך לו;

(2)   במד-מים ראשי בנכס – אם הוגשה ב-12 החודשים האחרונים בקשה לבירור חיוב חריג לפי כללים אלה או לפי הוראת השעה בשל מד-המים הראשי בנכס.

          (ג)   צרכן שאינו רשאי להגיש בקשה למנהל הכללי כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להגיש את הבקשה לבירור חיוב חריג לרשות הממשלתית.

          (ד)  משך תקופת הזיכוי בביצוע הערכת צריכה לפי סעיף קטן (א) לא יעלה על שתי תקופות חיוב.

          (ה)  המנהל הכללי יחליט בבקשה לבירור חיוב חריג ויודיע על כך לצרכן בכתב בתוך 60 ימים ממועד הגשתה; החליט המנהל הכללי לדחות את הבקשה – יפרט בהודעה את נימוקי הדחייה ואת זכותו של הצרכן להשיג על ההחלטה לפני הרשות הממשלתית לפי סעיף 108 לחוק בתוך 30 ימים מקבלתה, לפי סעיף 53.

          (ו)   היה למנהל הכללי של החברה או לקרובו עניין אישי באישור הבקשה, לא ידון בה המנהל הכללי, והיא תועבר להחלטת הרשות הממשלתית לפי הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים; החברה תודיע לצרכן על מניעת המנהל הכללי לדון בעניין עקב עניין אישי, ועל העברתו להחלטת הרשות הממשלתית; לעניין זה, "עניין אישי" ו"קרוב" – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

מיום 1.4.2012 עד יום 31.12.2012

הוראת שעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 720

הוספת סעיף 52א

הנוסח:

חיוב לפי הערכת צריכה במקרים חריגים

52א. (א) על אף האמור בסעיף 7, המנהל הכללי של החברה רשאי, לבקשת צרכן, לחייב אותו לפי סעיף 9 על בסיס הערכת צריכה לפי סעיף 8 לפרק זמן שלא יעלה על שתי תקופות חיוב, בהתקיים כל אלה:

(1) במד המים המשויך לצרכן או במד המים הראשי בנכס נמדדה בתקופת החיוב צריכה חריגה מאוד;

(2) הצרכן פנה לחברה בבקשה לעריכת בירור בשל צריכה חריגה מאוד (להלן – בקשה לבירור חיוב חריג), והצהיר בבקשה כי לא ידועה לו כל סיבה לצריכה החריגה מאוד;

(3) לבקשה לבירור חיוב חריג צורף אישור, שנחתם ביד שרברב, כי לא נמצאו בנכס סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס; באישור יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך;

(4) הצרכן התחייב לאפשר לנציג של החברה לבקר בנכס לצורך בירור של החיוב החריג בעד צריכת המים;

(5) הצרכן שילם את התעריף לעריכת בדיקות נוספות הקבוע בתוספת השנייה לכללי התעריפים והחברה ערכה את כל הבדיקות שבסעיפים 43(ג) ו-48(ב) ולא מצאה הסבר מספק לצריכה החריגה מאוד;

(6) נציג של החברה ביקר בנכס, בדק כי אין סימנים לנזילה בנכס או לשינוי במאפייני צריכת המים של הצרכן וערך כל בדיקה נוספת בנכס הנדרשת בנסיבות המקרה לבירור של החיוב בעד צריכת המים;

(7) המנהל הכללי שוכנע, לאור מכלול הבדיקות והנתונים הקיימים, לרבות כמויות המים שנמדדו במד המים בתקופת החיוב העוקבת לתקופות החיוב נושא הבקשה לבירור חיוב חריג, שיש יסוד סביר להניח כי הכמויות הנקובות בהודעת החיוב הן בלית סבירות ואינן משקפות את כמויות המים שסופקו לנכס.

(ב) צרכן לא יהיה רשאי להגיש בקשה לבירור חיוב חריג –

(1) במד מים משויך – אם הגיש בשנתיים האחרונות בקשה לבירור חיוב חריג לפי כללים אלה או לפי כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – הוראת השעה), בשל מד המים המשויך לו;

(2) במד מים ראשי בנכס – אם הוגשה בשנתיים האחרונות בקשה לבירור חיוב חריג לפי כללים אלה או לפי הוראת השעה בשל מד המים הראשי בנכס.

(ג) בקשה לבירור חיוב חריג תהיה ערוכה לפי נוסח טופס 3א שבתוספת.

(ד) המנהל הכללי יחליט בבקשה לבירור חיוב חריג ויודיע על כך לצרכן בכתב בתוך 60 ימים ממועד הגשתה; החליט המנהל הכללי לדחות את הבקשה – יפרט בהודעה את נימוקי הדחייה ואת זכותו של הצרכן להשיג על ההחלטה לפני הרשות הממשלתית בתוך 30 ימים מקבלתה, לפי סעיף 53.

(ה) היה למנהל הכללי של החברה או לקרובו עניין אישי באישור הבקשה, לא ידון בה המנהל הכללי, והיא תועבר להחלטת הרשות הממשלתית לפי הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים; לעניין זה, "עניין אישי" ו"קרוב" – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 461

הוספת סעיף 52א

 

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 945

(א) על אף האמור בסעיף 7, המנהל הכללי של החברה רשאי, לבקשת צרכן, לחייב אותו לפי סעיף 9 על בסיס הערכת צריכה לפי סעיף 8 בהתקיים כל אלה:

(1) במד-המים המשויך לצרכן או במד-המים הראשי בנכס נמדדה בתקופת החיוב צריכה חריגה מאוד;

(2) הצרכן פנה לחברה בבקשה לעריכת בירור בשל צריכה חריגה מאוד (להלן – בקשה לבירור חיוב חריג) ערוכה לפי נוסח טופס 3א שבתוספת הראשונה, והצהיר בבקשה כי לא ידועה לו כל סיבה לצריכה החריגה מאוד;

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 629

חיוב לפי הערכת צריכה במקרים חריגים בצריכה חריגה

(א) על אף האמור בסעיף 7, המנהל הכללי של החברה רשאי, לבקשת צרכן, לחייב אותו לפי סעיף 9 על בסיס הערכת צריכה לפי סעיף 8 בהתקיים כל אלה:

(1) במד-המים המשויך לצרכן או במד-המים הראשי בנכס נמדדה בתקופת החיוב צריכה חריגה מאוד ובלבד שלא תפחת מ-15 מטרים מעוקבים בחודש במד-מים משויך, ולגבי הפרשי המדידה בנכס – מ-20 מטרים מעוקבים בחודש;

(2) הצרכן פנה לחברה בבקשה לעריכת בירור בשל צריכה חריגה מאוד (להלן – בקשה לבירור חיוב חריג) ערוכה לפי נוסח טופס 3א שבתוספת הראשונה, והצהיר בבקשה כי לא ידועה לו כל סיבה לצריכה החריגה מאוד;, ובלבד שבמועד הפנייה לא חלפה למעלה משנה מהמאוחר מאלה:

(א) תום תקופת החיוב הראשונה שלגביה מבוקשת הפחתת החיוב;

(ב) המועד שבו הודיעה החברה לצרכן על תוצאות עריכת בירור לפי סעיף 47;

(3) לבקשה לבירור חיוב חריג צורף אישור, שנחתם ביד שרברב או אישור אחר להנחת דעתה של החברה, כי לא נמצאו בנכס סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס; באישור שנחתם ביד שרברב יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך;

(4) הצרכן התחייב לאפשר לנציג של החברה לבקר בנכס, אם יידרש, לצורך בירור של החיוב החריג בעד צריכת המים;

(5) הצרכן שילם את התעריף לעריכת בדיקות נוספות הקבוע בפרט 7 בתוספת השנייה לכללי התעריפים והחברה ערכה את כל הבדיקות שבסעיפים 43(ג) ו-48(ב) ולא מצאה הסבר מספק לצריכה החריגה מאוד;

(6) נציג של החברה ביקר בנכס, בדק כי אין סימנים לנזילה בנכס או לשינוי במאפייני צריכת המים של הצרכן וערך כל בדיקה נוספת בנכס הנדרשת בנסיבות המקרה לבירור של החיוב בעד צריכת המים;

(7) המנהל הכללי שוכנע, לאור מכלול הבדיקות והנתונים הקיימים, לרבות כמויות המים שנמדדו במד-המים בתקופת החיוב העוקבת לתקופות החיוב נושא הבקשה לבירור חיוב חריג, שיש יסוד סביר להניח כי הכמויות הנקובות בהודעת החיוב הן בלית סבירות ואינן משקפות את כמויות המים שסופקו לנכס.

(ב) צרכן לא רשאי להגיש למנהל הכללי בקשה לבירור חיוב חריג –

(1) במד-מים משויך – אם הגיש בשנתיים האחרונות ב-12 החודשים האחרונים בקשה לבירור חיוב חריג לפי כללים אלה או לפי כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – הוראת השעה), בשל מד-המים המשויך לו;

(2) במד-מים ראשי בנכס – אם הוגשה בשנתיים האחרונות ב-12 החודשים האחרונים בקשה לבירור חיוב חריג לפי כללים אלה או לפי הוראת השעה בשל מד-המים הראשי בנכס.

זיכוי צרכן במקרים חריגים

52ב.  (א)  המנהל הכללי של החברה רשאי, בהחלטה בכתב, לתת לצרכן הקלה בחיוב במקרים חריגים שאינם מנויים בכללים, אם שוכנע כי קיימים נימוקים מיוחדים לכך; על החלטת המנהל יחול סעיף 52א(ו).

          (ב)  הקלה לפי סעיף קטן (א) בהיקף כספי גדול או למספר גדול של צרכנים, טעונה אישור של מנהל הרשות.

          (ג)   בקשה לאישור לפי סעיף קטן (ב) תכלול את הנימוקים למתן ההקלה בחיוב ואת אופן חישובה.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 630

הוספת סעיף 52ב

בירור השגות צרכן

53.    צרכן רשאי להביא את השגותיו על ממצאי הבדיקות שערכה החברה לפי סעיפים 43(ג) ו-48(ב) ועל החלטת המנהל הכללי של החברה לפי סעיף 52א לפני הרשות הממשלתית, בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעה לפי סעיף 52; הרשות הממשלתית תברר את התלונה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 108 לחוק.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 718

הוספת סעיף 53

 

מיום 1.4.2012 עד יום 31.12.2012

הוראת שעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 721

53. צרכן רשאי להביא את השגותיו על ממצאי הבדיקות שערכה החברה לפי סעיפים 43(ג) ו-48(ב) ועל החלטת המנהל הכללי של החברה לפי סעיף 52א לפני הרשות הממשלתית, בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעה לפי סעיף 52 סעיפים 52 או 52א(ה); הרשות הממשלתית תברר את התלונה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 108 לחוק.

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 463

53. צרכן רשאי להביא את השגותיו על ממצאי הבדיקות שערכה החברה לפי סעיפים 43(ג) ו-48(ב) ועל החלטת המנהל הכללי של החברה לפי סעיף 52א לפני הרשות הממשלתית, בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעה לפי סעיף 52; הרשות הממשלתית תברר את התלונה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 108 לחוק.

דיווח לרשות הממשלתית

53א.  חברה תדווח לרשות הממשלתית אחת לשנה ולא יאוחר מתום חודש פברואר של השנה העוקבת, על כל אלה:

(1)  הבקשות לבירור חיוב חריג שאושרו לפי סעיף 52א; בדיווח יפורטו זהות מקבל ההקלה, הבדיקות הנוספות שנעשו לפי סעיפים 48(ב)(4) ו-52א(א)(6), כמות המים שנמדדה במד-המים, ההפרש הכספי בין החיובים בעקבות תיקון חיוב וההפרש בכמויות המים;

(2)  החלטות על הקלה בחיוב שקיבל לפי סעיף 52ב; בדיווח יפורט סכומי ההקלה שניתנו ויצורפו לו החלטות המנהל הכללי של החברה;

לדיווח תצורף הצהרה של המנהל הכללי כי אין לו או לקרובו עניין אישי בבקשות שבהן דן לפי סעיפים 52א ו-52ב, כאמור בסעיף 52א(ו).

מיום 1.4.2012 עד יום 31.12.2012

הוראת שעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 722

הוספת סעיף 53א

הנוסח:

דיווח לרשות הממשלתית

53א. חברה תדווח לרשות הממשלתית בתום שנת 2012 ולא יאוחר מיום כ"א בשבט התשע"ג (1 בפברואר 2013) על כל הבקשות לבירור חיוב חריג שאושרו לפי סעיף 52א; בדיווח יפורטו זהות מקבל ההקלה, הבדיקות הנוספות שנעשו לפי סעיפים 48(ב)(4) ו-52א(א)(6), כמות המים שנמדדה במד המים, ההפרש הכספי בין החיובים בעקבות תיקון חיוב וההפרש בכמויות המים; לדיווח תצורף הצהרה של המנהל הכללי כי אין לו או לקרובו עניין אישי בבקשות שבהן דן.

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 463

הוספת סעיף 53א

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 630

החלפת סעיף 53א

הנוסח הקודם:

דיווח לרשות הממשלתית

53א. חברה תדווח לרשות הממשלתית אחת לשנה ולא יאוחר מתום חודש פברואר של השנה העוקבת, על כל הבקשות לבירור חיוב חריג שאושרו לפי סעיף 52א; בדיווח יפורטו זהות מקבל ההקלה, הבדיקות הנוספות שנעשו לפי סעיפים 48(ב)(4) ו-52א(א)(6), כמות המים שנמדדה במד-המים, ההפרש הכספי בין החיובים בעקבות תיקון חיוב וההפרש בכמויות המים; לדיווח תצורף הצהרה של המנהל הכללי כי אין לו או לקרובו עניין אישי בבקשות שבהן דן, כאמור בסעיף 52א(ה).

סימן ו': ביטחונות

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 631

הוספת סימן ו'

דרישת ביטחונות

53ב.  (א)  חברה רשאית לדרוש ביטחונות בסכום של עד פי שלוש מממוצע החשבון התקופתי בשש תקופות החיוב האחרונות בנכס שקדמו לדרישה, מכל אחד מאלה:

(1)   מחברת ניהול שנרשמה כצרכן בנכס לפי סעיף 28א;

(2)   מצרכן שאינו תושב ישראל;

(3)   ממשכיר הנכס או ממי שמבקש להירשם כצרכן, בנכס שיש בו תחלופה של צרכנים וקיים לגביו חוב שלא הוסדר במועד ההחלפה, אם היסטוריית התשלומים של הנכס מצביעה על דפוס התנהגות חוזר של אי-תשלום, ובהתחשב בגובה החוב.

          (ב)  כבטוחה יכול לשמש כל אחד מאלה, לפי בחירת הצרכן:

(1)   ערבות של ערב תושב ישראל;

(2)   שיק משוך על בנק כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(3)   כל בטוחה אחרת שהחברה הסכימה לקבל.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 631

הוספת סעיף 53ב

מסירת ביטחונות   תנאי לרישום

53ג.   (א)  דרשה חברה ביטחונות לפי סעיף 53ב(א)(1) או (2), היא רשאית להתנות את רישום הצרכן בנכס במסירתן.

          (ב)  לא קיבלה חברה ביטחונות שדרשה לפי סעיף 53ב(א)(3), היא רשאית לרשום את משכיר הנכס כצרכן עד למסירתן.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 631

הוספת סעיף 53ג

הודעה על מימוש ביטחונות

53ד.  ביקשה חברה לממש בטוחה תודיע על כך למי שמסר לה את הבטוחה, 7 ימי עסקים לחפות קודם למימושה.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 631

הוספת סעיף 53ד

 

פרק רביעי: שירותים לצרכנים

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 718

הוספת פרק רביעי

סימן א': ביקור מתואם בחצרי צרכן

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 718

הוספת סימן א'

תיאום ביקור בחצרי צרכן

54.    (א)  לא היה ניתן להיכנס לחצרי צרכן בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה במקרים המנויים בכללים אלה, תפנה החברה לצרכן ותודיע לו את כל אלה:

(1)   הנסיבות שבשלהן לא היה ניתן להיכנס לחצריו;

(2)   האפשרות העומדת לפני הצרכן להסיר את המניעה לכניסה לחצריו; לעניין זה, אם המניעה נובעת מחצר נעולה, יראו גם הפקדת מפתח החצר בידי החברה כהסרת המניעה;

(3)   האפשרות לתיאום ביקור והתעריף הקבוע לביקור מתואם;

(3א) האפשרות העומדת לפני הצרכן לדווח לחברה על קריא מד-המים לפי סעיף 54א חלף תיאום ביקור, והוראות בדבר אופן הדיווח והעברתו לחברה;

(4)   את ההשלכות אם לא יסיר את המניעה לכניסה לחצריו, לא ידווח על קריא מד-המים או יסרב לתאם ביקור בחצריו.

          (ב)  התעריף בעד ביקור לפי סעיף קטן (א) יהיה כקבוע בתוספת השנייה לכללי התעריפים.

          (ג)   הפקיד צרכן בידי החברה את מפתח חצרו לפי סעיף קטן (א)(2) תנקוט החברה את אמצעי הזהירות הנדרשים לצורך שמירה על המפתח שהופקד בידה, ותמסור לידי הצרכן אישור חתום על קבלת המפתח לידה; אישור כאמור יכלול את תאריך המסירה ואת שם נציג החברה שקיבל לידיו את המפתח.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 718

הוספת סעיף 54

 

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 463

(א) לא היה ניתן להיכנס לחצרי צרכן בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה במקרים המנויים בסעיף 44 לחוק במקרים המנויים בכללים אלה, תפנה החברה לצרכן ותודיע לו את כל אלה:

(1) הנסיבות שבשלהן לא היה ניתן להיכנס לחצריו;

(2) האפשרות העומדת לפני הצרכן להסיר את המניעה לכניסה לחצריו; לעניין זה, אם המניעה נובעת מחצר נעולה, יראו גם הפקדת מפתח החצר בידי החברה כהסרת המניעה;

(3) האפשרות לתיאום ביקור והתעריף הקבוע לביקור מתואם;

(4) כי אם לא יסיר את המניעה לכניסה לחצריו או יסרב לתאם ביקור בחצריו, יחויב לפי אומדן צריכה לפי סעיף 8(ב1).

(4) את ההשלכות אם לא יסיר את המניעה לכניסה לחצריו או יסרב לתאם ביקור בחצריו.

 

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 945

הוספת סעיף קטן 54(ג)

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 631

(3א) האפשרות העומדת לפני הצרכן לדווח לחברה על קריא מד-המים לפי סעיף 54א חלף תיאום ביקור, והוראות בדבר אופן הדיווח והעברתו לחברה;

(4) את ההשלכות אם לא יסיר את המניעה לכניסה לחצריו, לא ידווח על קריא מד-המים או יסרב לתאם ביקור בחצריו.

דיווח של צרכן

54א.  (א)  צרכן רשאי, בהסכמת החברה, לשלוח לחברה, חלף תיאום ביקור לפי סעיף 54, דיווח מקוון של קריא מד-המים ומועד הקריאה, בצירוף צילום של מד-המים שבו ניתן לראות בבירור את קריא מד-המים ואת מספר הזיהוי שלו; צרכן ישלח את הדיווח לפי הוראות החברה ובתיאום עמה.

          (ב)  חברה רשאית שלא לקבל קריאת מד-מים שנמסרה לה בדיווח מקוון אם קיים חשש סביר שקריאת מד-המים משובשת.

          (ג)   לא יקרא מד-מים בדרך של דיווח מקוון יותר מחמש תקופות דיווח ברציפות.

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 631

הוספת סעיף 54א

תיאום ביקור לשם בירור צריכה

55.    חברה תתאם ביקור בחצרי צרכן לשם עריכת בדיקות נוספות לפי סעיף 48(ב) וביקור נציג החברה לפי סעיף 52א(א)(6).

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 718

הוספת סעיף 55

 

מיום 1.4.2012 עד יום 31.12.2012 (5.5.2013 לאור התפזרות הכנסת ה-18, על אף החלפת סעיף 52א)

הוראת שעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 722

55. חברה תתאם ביקור בחצרי צרכן לשם עריכת בדיקות נוספות לפי סעיף 48(ב) וביקור נציג החברה לפי סעיף 52א(א)(6).

 

החלת הוראות חוק הגנת הצרכן

56.    על תיאום ביקור של נציג החברה בחצרי צרכן יחולו הוראות סעיף 18א(ג), (ד) ו-(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בשינויים המחויבים.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 718

הוספת סעיף 56

תשלום בעד ביקור סרק

57.    לא איפשר צרכן לנציג החברה לבקר בחצריו לאחר שתואם עמו ביקור, רשאית החברה לחייבו בתעריף הקבוע לביקור בתוספת השנייה לכללי התעריפים, ובלבד שהצרכן לא הודיע מבעוד מועד על ביטול הביקור.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 718

הוספת סעיף 57

סימן ב': הודעות

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 718

הוספת סימן ב'

משלוח הודעות

58.    (א)  חברה תשלח לצרכן את החשבון התקופתי והודעות אחרות לכתובת הנכס שאליו מתייחס החשבון התקופתי, ואם מסר הצרכן כתובת שונה לצורך משלוח דברי דואר – לכתובת שמסר.

          (ב)  צרכן רשאי לשנות את הכתובת לצורך משלוח דברי דואר, בכל עת, על ידי מתן הודעה בכתב לחברה.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 718

הוספת סעיף 58

אמצעי משלוח אלקטרוני

59.    (א)  חברה רשאית לשלוח לצרכן את החשבון התקופתי והודעות אחרות באמצעי משלוח אלקטרוני, אם הצרכן נתן את הסכמתו לכך.

          (ב)  צרכן רשאי לבטל את הסכמתו למשלוח החשבון התקופתי והודעות אחרות באמצעי משלוח אלקטרוני, בכל עת, על ידי מתן הודעה בכתב לחברה.

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 719

הוספת סעיף 59

הודעות בדואר אלקטרוני

60.    הודעות שחברה שולחת בדואר אלקטרוני יהיו בקבצים בפורמט PDF (Portable Document Format).

מיום 1.4.2012

כללים תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7085 מיום 1.2.2012 עמ' 719

הוספת סעיף 60

סימן ג': מרכז קבלת קהל

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1353

הוספת סימן ג'

מרכז קבלת קהל

61.    (א)  חברה תפעיל מרכז קבלת קהל בכל אחת מן הרשויות המקומיות בתחום החברה שמתקיים בהן אחד מאלה:

(1)   מספר הצרכנים שבה עולה על 5,000, ואם אין בתחום החברה רשות מקומית כאמור, הרשות המקומית שמספר הצרכנים שבה הוא הגדול ביותר (להלן – סניף ראשי);

(2)   מספר הצרכנים ברשות המקומית עולה על 2,500;

(3)   מספר הצרכנים ברשות המקומית עולה על 1,000 ומרחקה מסניף ראשי עולה על 10 קילומטרים;

(4)   מרחק הרשות המקומית מסניף ראשי עולה על 30 קילומטרים.

          (ב)  מרכז קבלת קהל יהיה נגיש לתחבורה ציבורית בזמנים שמתקיימת בו קבלת קהל.

          (ג)   אזור קבלת הקהל ואזור ההמתנה במרכז קבלת הקהל יהיו בשטח ובתנאים הולמים, בהתחשב במספר הצרכנים שמשרת מרכז קבלת הקהל.

מיום 1.1.2013

סעיף קטן 61(ב) מיום 1.4.2015

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1353

הוספת סעיף 61

מועדי קבלת קהל

62.    (א)  על קבלת קהל בסניף ראשי יחולו כל אלה:

(1)   מספר שעות קבלת הקהל לא יפחת מ-35 שעות בשבוע;

(2)   מספר ימי קבלת קהל לא יפחת מ-5 ימים בשבוע;

(3)   פעמיים בשבוע לפחות תתקיים קבלת קהל במשך שעתיים לפחות לאחר השעה 16:00;

(4)   בימים שמתקיימת בהם קבלת קהל בשעות הבוקר, היא תחל לא יאוחר מן השעה 8:30.

          (ב)  במרכז קבלת קהל שאינו סניף ראשי לא יפחת מספר שעות קבלת הקהל מ-8 שעות בשבוע, מתוכן שעתיים לפחות לאחר השעה 16:00.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1353

הוספת סעיף 62

זמני המתנה

63.    (א)  חברה תפעיל בכל סניף ראשי מערכת ממוחשבת לניהול תורים לקבלת קהל והכוונת לקוחות; המערכת תמדוד את משך הזמן שממועד הנפקת פתקית עם מספר תור ללקוח עד מועד קבלת השירות מנציג שירות לקוחות (להלן – זמן המתנה).

          (ב)  בתשעים וחמישה אחוזים לפחות מימי קבלת קהל בשנה, לא יעלה הממוצע היומי של זמן ההמתנה על 20 דקות.

מיום 1.1.2013

סעיף קטן 63(ב) מיום 1.7.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1354

הוספת סעיף 63

סימן ד': מוקדים טלפוניים

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1354

הוספת סימן ד'

מוקד שירות טלפוני

64.    (א)  חברה תפעיל מוקד שירות טלפוני מאויש לבירור חשבונות וטיפול בפניות צרכנים (להלן – מוקד שירות טלפוני).

          (ב)  החיוג למוקד השירות הטלפוני יהיה ללא חיוב של המתקשר.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1354

הוספת סעיף 64

מועדי הפעלת מוקד השירות

65.    חברה תפעיל את מוקד השירות הטלפוני 45 שעות לפחות בשבוע, מתוכן יומיים בשבוע לפחות עד השעה 19:00.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1354

הוספת סעיף 65

מוקד חירום

66.    (א)  חברה תפעיל מוקד חירום לדיווח על תקלות במערכת המים והביוב ולטיפול בהן (להלן – מוקד חירום).

          (ב)  מוקד החירום יפעל 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1354

הוספת סעיף 66

סימן ה': טיפול בפניות צרכנים

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1354

ת"ט תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1494

הוספת סימן ה'

 

חובת תיעוד פניות כללים

67.    חברה תתעד כל פנייה שקיבלה מצרכן, לרבות פנייה בעל פה, וכל פנייה בכתב שלה לצרכן.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1354

הוספת סעיף 67

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 632

67. חברה תתעד כל פנייה שקיבלה מצרכן, לרבות פנייה בעל פה, וכל פנייה בכתב שלה לצרכן.

אישור קבלת פנייה

68.    (א)  חברה תשלח לצרכן, בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת פנייתו, אישור בכתב על קבלתה ומספרה בספרי החברה, ותציין בו את המועד האחרון למתן תשובתה; סעיף זה לא יחול אם השיבה החברה בכתב לפנייה בתוך אותה התקופה.

          (ב)  חברה רשאית לשלוח את האישור באמצעות מסרון ובלבד שלא תפנה לצרכן באמצעות מסרון אם הוא הודיע לה כי אינו מעוניין לקבל הודעות בדרך זו.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1354

הוספת סעיף 68

חובת מענה בכתב

69.    (א)  חברה תשיב בכתב לכל אחד מאלה:

(1)   פנייה בכתב שקיבלה מצרכן, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני וטופס מקוון;

(2)   פנייה בעל פה של צרכן, אם ביקש הצרכן לקבל תשובה בכתב או אם לדעת המנהל הכללי של החברה, או מי שהוא הסמיכו לכך, הפנייה מצריכה מענה בכתב.

          (ב)  בכפוף להוראות סעיף 52, חברה תשיב לפנייה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלתה; ואולם אם היתה התשובה לפנייה טעונה בדיקה או פעולה נוספות, רשאית החברה להשיב עליה בתוך 28 ימי עסקים ממועד קבלתה, ובלבד שתודיע לצרכן בכתב, לא יאוחר מתום 14 ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה, על העיכוב במתן התשובה והסיבות לו.

          (ג)   לעניין סעיף זה יראו תשובה לכתובת הדואר האלקטרוני של הצרכן כמענה בכתב.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1354

הוספת סעיף 69

פנייה אינה מעכבת תשלום

70.    בכפוף להוראות סעיף 34, אין פנייה לחברה, כשלעצמה, מהווה עילה לעיכוב תשלום שנקבע בהודעת חיוב.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1355

הוספת סעיף 70

הוראות הרשות הממשלתית

70א.  (א)  פנה צרכן לבירור תלונתו לפי סעיף 108 לחוק, ונתנה הרשות הממשלתית הוראות לחברה, תפעל החברה לפי ההוראות כאמור ובכלל זה לעניין הקפאת הליכים או עיכוב ביצוע.

          (ב)  הוראה להקפאת הליכים או לעיכוב ביצוע כאמור תינתן אך במקרים שבהם סברה הרשות, לאחר בחינה ראשונית של התלונה, כי הנסיבות מצדיקות הוראה כאמור; הוראה כאמור תוגבל ל-3 חודשים, אך ניתנת להארכה לתקופות נוספות של 3 חודשים בכל פעם, אם הצורך בהקפאת ההליכים עודנו קיים.

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 945

הוספת סעיף 70א

סימן ו': הוראות שונות

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1355

הוספת סימן ו'

חובת הכשרה

71.    לא ישמש אדם נציג שירות לקוחות במרכז קבלת קהל, במוקד שירות טלפוני או במוקד חירום אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה לכך.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1355

הוספת סעיף 71

הצגת תעודה

71א.  עובד חברה יישא עמו תעודה מזהה בצירוף תמונה בעת מילוי תפקידו מחוץ למשרדי החברה ויציג אותה אם התבקש לעשות כן.

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 945

הוספת סעיף 71א

חובת הקלטת שיחות

72.    (א)  חברה תקליט את כל שיחות הטלפון במוקד השירות הטלפוני ובמוקד החירום ותשמור את ההקלטות למשך תקופה שלא תפחת משנה.

          (ב)  סעיף קטן (א) לא יחול במקרים חריגים שבהם עקב תקלה טכנית לא היה ניתן להקליט את השיחה.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1355

הוספת סעיף 72

שפת מתן השירות

73.    (א)  חברה תיתן לצרכניה שירותים בשפה העברית, ואולם אם רוב צרכניה דוברי ערבית,  תיתן החברה את השירותים גם בשפה הערבית.

          (ב)  חברה רשאית לתת לצרכניה שירותים בשפות נוספות, בשים לב לשפה המדברת באוכלוסייה שהיא משרתת.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1355

הוספת סעיף 73

נגישות לאנשים עם מוגבלות

74.    חברה תנגיש את השירותים שהיא נותנת לצרכניה לאנשים עם מוגבלות, לפי חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1355

הוספת סעיף 74

פרק חמישי: מידע לציבור

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1355

הוספת פרק חמישי

סימן א': אתר אינטרנט

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1355

הוספת סימן א'

אתר אינטרנט

75.    חברה תפעיל אתר אינטרנט שיכלול את כל המידע המפורט בסימן זה (להלן – האתר).

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1355

הוספת סעיף 75

 

שפת האתר

76.    (א)  האתר יהיה בשפה העברית, ואולם אם רוב צרכניה של החברה דוברי ערבית, יהיו עיקרי תוכן האתר ובכלל זה נושאים צרכניים לכל הפחות גם בשפה הערבית.

          (ב)  חברה רשאית לתרגם את האתר או את חלקו לשפות נוספות, בשים לב לשפה שמדברת בה האוכלוסייה שהיא משרתת.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1355

הוספת סעיף 76

דרכי הפנייה לחברה

77.    חברה תפרסם באתר את דרכי הפנייה אליה, לרבות כל אלה:

(1)  כתובת ושעות קבלת קהל בכל אחד ממרכזי קבלת הקהל של החברה;

(2)  מספר הטלפון ושעות המענה במוקד השירות הטלפוני;

(3)  מספר הטלפון ושעות המענה במוקד החירום;

(4)  כתובת דואר אלקטרוני ומספר פקסימילה למשלוח פניות.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1356

הוספת סעיף 77

מידע לצרכן

78.    חברה תפרסם באתר מידע בנושאים אלה:

(1)  עדכונים בדבר הפסקות מים יזומות במערכת המים וכן בדבר הפסקות מים שנגרמו עקב תקלה במערכת המים, בהתחשב במשך ההפסקה והיקפה;

(2)  קישור לחוקים, לתקנות, לכללים ולחוזרים החלים על פעילות החברה, אשר מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות;

(3)  טפסים שנקבעו לפי החוק וכן טפסים לתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי;

(4)  הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי;

(5)  הסבר בדבר הליך בירור החשבון התקופתי והליכי הבירור הנוספים העומדים לרשות הצרכן;

(5א) חברה המפעילה מערכת קריאה מרחוק – התנאים ואמות המידה לקיומו של חשש לנזילה, כאמור בסעיף 13ב(ב);

(6)  הנחיות לשעת חירום ובנושאי ביטחון מים;

(7)  הנחיות לקבלת אישור להספקת מים לבניין לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981;

(8)  הנחיות לביצוע חיבור ראשון של צרכן לרשת המים;

(9)  תשובות לשאלות נפוצות בנושאים הקשורים לפעילות החברה;

(10) דרכים לחיסכון במים, לרבות קישור לפרסומים בעניין חיסכון במים באתר האינטרנט של הרשות;

(11) מידע נוסף שעליה לפרסם לציבור על פי דין.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1356

הוספת סעיף 78

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 632

הוספת פסקה 78(5א)

פנייה מקוונת

79.    חברה תאפשר לצרכן לפנות אליה, לשם בירור או דיווח על תקלה, באופן מקוון, באמצעות האתר, ולצרף תרופות לפנייה.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1356

הוספת סעיף 79

גישה למידע באמצעות האתר

80.    חברה תאפשר לצרכן לקבל באמצעות האתר מידע אישי בדבר כל אלה:

(1)  מצב חשבון ויתרת חוב עדכנית בספרי החברה;

(2)  תשלומים קודמים;

(3)  נתוני צריכת מים;

(4)  תיעוד פניות קודמות והמענה שניתן להן

מיום 1.7.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1356

הוספת סעיף 80

סימן ב': דוח שנתי

מיום 1.1.2014

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1357

הוספת סימן ב'

דוח שנתי

81.    (א)  חברה תפרסם באתר, אחת לשנה ולא יאוחר מ-30 באפריל של אותה שנה, דוח שנתי בדבר פעילות החברה בשנה שעברה (להלן – שנת הדוח).

          (ב)  הדוח השנתי ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה.

מיום 1.1.2014

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1357

הוספת סעיף 81

פרטי הדוח השנתי

82.    הדוח השנתי יכלול את כל הפרטים האלה:

(1)  רקע ומידע על אודות החברה, הרשויות המקומיות הנכללות בתחומה, שמות חברי הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה ופרטי ההתקשרות עמה;

(2)  כמות המים שסופקה על ידי החברה ונתונים לגבי פחת מים ופחת גבייה כהגדרתם בכללי חישוב עלות, בשנת הדוח ובשנה שקדמה לה;

(3)  מספר הצרכנים של החברה נכון ליום 31 בדצמבר של שנת הדוח ושל השנה שקדמה לה, בחלוקה לפי סוגי צרכנים;

(4)  פרטים בדבר מקורות המים של החברה;

(5)  פרטים בדבר ההשלכות הסביבתיות של פעילות החברה;

(6)  תיאור כללי של ההשקעות שערכה החברה בשנת הדוח ושבכוונתה לערוך בשנה שלאחריה;

(7)  פרטים בדבר שיבושים ותקלות שאירעו באספקת מים ובשירותי הביוב בשנת הדוח ואופן הטיפול בהם לרבות עדכונים בדבר הפסקות מים לפי הפרק השמיני לכללים;

(8)  פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת הדוח, לרבות מספר הפניות שהתקבלו בחברה, בחלוקה לפי סוגים, ממוצע זמני ההמתנה בסניפים הראשיים וממוצע זמני ההמתנה למענה על ידי נציג שירות לקוחות במוקד השירות הטלפוני;

(9)  הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי;

(10) מידע בדבר סך כל הפיצויים ששילמה חברה לצרכניה לפי סעיפים 105 ו-106, תוך פירוט ההפרות שביצעה כלפיהם.

מיום 1.1.2014

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1357

ת"ט תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7143 מיום 19.7.2012 עמ' 1494

הוספת סעיף 82

 

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 945

(7) פרטים בדבר שיבושים ותקלות שאירעו באספקת מים ובשירותי הביוב בשנת הדוח ואופן הטיפול בהם לרבות עדכונים בדבר הפסקות מים לפי הפרק השמיני לכללים;

(8) פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת הדוח, לרבות מספר הפניות שהתקבלו בחברה, בחלוקה לפי סוגים, ממוצע זמני ההמתנה בסניפים הראשיים וממוצע זמני ההמתנה למענה על ידי נציג שירות לקוחות במוקד השירות הטלפוני;

(9) הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי;

(10) מידע בדבר סך כל הפיצויים ששילמה חברה לצרכניה לפי סעיפים 105 ו-106, תוך פירוט ההפרות שביצעה כלפיהם.

משלוח תמצית הדוח השנתי לצרכנים

83.    (א)  חברה תשלח לצרכניה, אחת לשנה ולא יאוחר ממועד משלוח החשבון התקופתי הראשון לאחר פרסום הדוח השנתי, תמצית של הדוח השנתי לשנה שעברה (להלן – התמצית).

          (ב)  התמצית תכלול התייחסות לכל הנושאים המפורטים בדוח השנתי והפניה לדוח השנתי המפורסם באתר.

מיום 1.1.2014

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1357

הוספת סעיף 83

פרק שישי: טיפול בגניבות מים

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1357

הוספת פרק שישי

חיבור שלא כדין

84.    התחבר אדם שלא כדין למערכת מים של חברה, רשאית החברה לנתק את החיבור ולחייב את אותו אדם בעד צריכת מים לפי אומדן של מהנדס החברה וכן בכל העלויות הכרוכות בניתוק החיבור.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1357

הוספת סעיף 84

שיבוש מדידה במזיד

85.    (א)  שיבש אדם במזיד את מדידת צרכית המים במד-מים, תחייב אותו החברה לפי הערכת צריכה לכמות המים שנצרכה בנכס שתבצע לפי אומדן של מהנדס החברה וכן תפעל להפסקת שיבוש המדידה, לרבות בדרך של התקנת אמצעים למניעתו.

          (ב)  חברה רשאית לחייב אדם כאמור בסעיף קטן (א), נוסף על האמור בו, בכל העלויות הכרוכות בהסרת השיבוש ובתיקון מד-המים וזאת בכפוף לאומדן שייערך על ידי גורם מוסמך בחברה.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1358

הוספת סעיף 85

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 632

(ב) חברה רשאית לחייב אדם כאמור בסעיף קטן (א), נוסף על האמור בו, בכל העלויות הכרוכות בהסרת השיבוש ובתיקון מד-המים וזאת בכפוף לאומדן שייערך על ידי גורם מוסמך בתאגיד בחברה.

גניבת מים מחצרי הצרכן כללים

86.    (א)  בסעיף זה, "מיתקנים בחצרי צרכן" – צנרת ומיתקנים אחרים הנמצאים בחצרי צרכן אחרי מד-המים הראשי, בתחום הרכוש המשותף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק המקרקעין.

          (ב)  הוכח להנחת דעתה של החברה כי אדם התחבר שלא כדין למיתקנים בחצרי צרכן, תפעל החברה באופן סביר לניתוק החיבור.

          (ג)   חברה רשאית לזכות את הצרכן בעד צריכת המים שנצרכה באמצעות החיבור שלא כדין כאמור בסעיף קטן (ב), ככל שתראה לנכון לפי נסיבות העניין.

          (ד)  חברה תחייב אדם שהתחבר שלא כדין למיתקנים בחצרי הצרכן, בכל העלויות הכרוכות בניתוק החיבור, וכן בצריכת המים שנצרכה באמצעות החיבור שלא כדין כאמור בסעיף קטן (ב).

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1358

הוספת סעיף 86

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 632

(א) בסעיף זה, "מיתקנים בחצרי צרכן" – צנרת ומיתקנים אחרים הנמצאים בחצרי צרכן אחרי מד-המים הראשי, בתחום הרכוש המשותף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

שמירת אחריות

87.    הוראות פרק זה באות להוסיף על אחריותו של אדם לפי כל דין אחר ולא לגרוע ממנה.

מיום 1.1.2013

כללים (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7135 מיום 1.7.2012 עמ' 1358

הוספת סעיף 87

פרק שביעי: מתן שירותי ביוב לצרכנים שאינם מחוברים למערכת הביוב

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 463

הוספת פרק שביעי

סימן א': נכס במקום שאין בו מערכת ביוב

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 463

הוספת סימן א'

זכאות לשירותי פינוי

88.    צרכן המייצר שפכים סניטריים זכאי לקבלת שירותי פינוי מהחברה ובלבד שמתקיימים בו שני אלה:

(1)  אין מערכת ביוב באזור שבו הנכס מצוי או שמערכת הביוב לא מגיעה לגבולו;

(2)  צינור מוצא השפכים של הנכס מחובר לבור רקב אטום מפני חלחול שפכים לקרקע המחובר לבור ספיגה, ולא מוזרמים אליו שפכי תעשייה.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 463

הוספת סעיף 88

שירותי פינוי לצרכן זכאי

89.    (א)  חברה תספק שירותי פינוי לצרכן זכאי עד פעמיים בחודש ובלבד שהגיש בקשה לכך ועמד בכל התנאים המפורטים בסעיף 91.

          (ב)  החברה תספק לבקשת הצרכן הזכאי שירותי פינוי מעבר לפעמיים בחודש (להלן – ביקור נוסף) ובלבד שהצרכן הזכאי עמד בתנאים המפורטים בסעיפים 91 ו-94.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 463

הוספת סעיף 89

הודעה בדבר זכאות לשירותי פינוי

90.    (א)  חברה תשלח לכל צרכן זכאי הודעה בדואר בדבר זכאותו לקבלת שירותי פינוי בכפוף להגשת בקשה לפי הוראות סעיף 91.

          (ב)  הודעה כאמור תישלח אחת לשנה לפחות ובכל מקרה שבו נעשתה החלפת צרכן בנכס כמשמעותה בכללים אלה.

          (ג)   כל עוד לא פנה הצרכן בבקשה לקבלת שירותי פינוי לפי סעיף 91, יחול עליו האמור בסעיף 93.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 464

הוספת סעיף 90

תנאים לקבלת שירותי פינוי

91.    צרכן זכאי יקבל שירותי פינוי מהחברה בהתקיים התנאים האלה:

(1)  הצרכן הגיש לחברה בקשה לקבלת שירותי פינוי; הבקשה תכלול:

(א)   חתימה על כתב הצהרה והתחייבות ערוך לפי טופס 3ב שבתוספת הראשונה, בדבר הסכמתו המלאה לקבלת שירותי פינוי מהחברה, בכפוף לתנאיה והוראותיה, בשעות ובימים שתחליט;

(ב)   אישור כמשמעותו בסעיף 157א(ה) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לגבי הנכס של הצרכן; בנכסים שהוקמו לפני שנת 1965 יש להציג אישור מהרשות המקומית כי בניית הנכס נעשתה כדין;

(2)  קיימת להנחת דעתה של החברה גישה חופשית ונאותה למתן שירותי פינוי;

(3)  לא קיימת להנחת דעתה של החברה מניעה הנדסית או בטיחותית למתן שירותי הפינוי.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 464

הוספת סעיף 91

 

מיום 13.3.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 945

(1) הצרכן הגיש לחברה בקשה לקבלת שירותי פינוי; הבקשה תכלול:

(א) חתימה על כתב הצהרה והתחייבות ערוך לפי טופס 3ב שבתוספת הראשונה, בדבר הסכמתו המלאה לקבלת שירותי פינוי מהחברה, בכפוף לתנאיה והוראותיה, בשעות ובימים שתחליט;

בחינת הבקשה

92.    (א)  חברה תודיע לצרכן הזכאי, בתוך 30 ימים מיום שהגיש בקשה לפי סעיף 91 בצירוף כל המסמכים הנדרשים, אם עמד בתנאים לקבלת שירותי הפינוי; אם נדחתה ההחלטה, תודיע החברה לצרכן את הנימוקים לדחייתה.

          (ב)  בהודעה לצרכן שעמד בתנאים כאמור בסעיף קטן (א), תפרט החברה, בין השאר, את המועדים לקבלת שירותי הפינוי ואת אפשרות הצרכן לביקור נוסף או לביקור מתואם לפינוי כמפורט בסעיף 94, ובלבד שמועד תחילת מתן שירותים אלה לא יעלה על 30 ימים מיום שליחת הודעה זו.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 464

הוספת סעיף 92

פינוי שלא על ידי החברה

93.    צרכן שאינו זכאי או אינו מעוניין בשירותי פינוי מהחברה כאמור בסעיף 91, המפנה את שפכיו לבור רקב או בור ספיגה המחובר לבור רקב, יישא באחריות לריקון בור הרקב או בור הספיגה, לפי העניין, ויישא בעלות הכרוכה בכך, נוסף על החיוב שהוא חב בו לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 464

הוספת סעיף 93

ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי נוסף בידי החברה

94.    (א)  צרכן זכאי רשאי לפנות לחברה בבקשה לקבלת ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי שלא במועדים שקבעה החברה כמפורט בהודעתה לפי סעיף 92(ב), תוך פירוט הסיבות לבקשתו.

          (ב)  אישרה החברה את בקשה הצרכן כאמור בסעיף קטן (א), יחויב הצרכן הזכאי בחשבון המים בעלות ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי לפי הקבוע בפרט 11 בכללי התעריפים.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 465

הוספת סעיף 94

ניהול רישום בידי החברה

95.    חברה תנהל רישום מפורט של –

(1)  כמות בורות הספיגה ובורות הרקב המצויים בתחומה;

(2)  כמות הצרכנים שאינם מחוברים למערכת הביוב העירונית ושמערכת ביוב כאמור מגיעה עד גבול הנכס שלהם;

(3)  שירותי הפינוי שהיא נותנת לפי כללים אלה ובכלל זה, מידע בדבר פרטים וכתובות צרכנים שהגישו בקשה לקבלת שירות הפינוי, צרכנים שאינם מעוניינים בקבלת שירותי הפינוי וצרכנים שאינם זכאים לקבלת שירותי פינוי והסיבות לכך;

(4)  מועדי מתן שירותי הפינוי בפועל וכמויות השפכים שפינתה.

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 465

הוספת סעיף 95

חובת דיווח

96.    החברה תגיש לרשות המים דוח שנתי הכולל את המידע המפורט בסעיף 95.

מיום 1.1.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 465

הוספת סעיף 96

סימן ב': נכס במקום שבו קיימת מערכת ביוב

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 465

הוספת סימן ב'

הודעה לצרכן בדבר חובת התחברות למערכת ביוב קיימת

97.    חברה תשלח לכל צרכן שברשותו או בבעלותו בור ספיגה או בור רקב המחובר לבור ספיגה ושקיימת ערב פרסום כללים אלה מערכת ביוב באזור מגוריו, הודעה בדואר רשום ולפיה עליו להתחבר אל מערכת הביוב הקיימת בתוך שלושה חודשים מיום קבלת ההודעה; הודעה זו תכלול, בין השאר, את ההכנות שנדרש הצרכן לבצע לצורך התחברותו למערכת הביוב.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 465

הוספת סעיף 97

סימן ג': נכס במקום שבו מונחת מערכת ביוב לראשונה

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 465

הוספת סימן ג'

הודעה לצרכן על התקנה צפויה של מערכת ביוב

98.    (א)  עמדה חברה להניח מערכת ביוב בתחומה, תשלח החברה הודעה בדואר רשום לצרכנים שנכסם אמור להתחבר למערכת הביוב שתוקם, חצי שנה לפחות בטרם הנחת המערכת; בהודעה זו תפרט החברה בין השאר, את המועד הצפוי לגמר הנחת מערכת הביוב, את ההכנות שנדרש הצרכן להכין לצורך התחברות נכסו למערכת הביוב עד לאותו מועד, ואם היה צרכן זכאי – את ההסדר שיחול עליו בקשר עם שירותי הפינוי עד תום הנחת המערכת.

          (ב)  נשלחה לצרכן זכאי המקבל שירותי פינוי מהחברה, הודעה לפי סעיף קטן (א) והניחה החברה את מערכת הביוב עד לגבול הנכס, תמשיך החברה לספק לצרכן שירותי פינוי עד לחיבור הנכס שלו למערכת הביוב או עד תום חצי שנה מיום קבלת ההודעה בידי הצרכן, לפי המוקדם.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 465

הוספת סעיף 98

הימנעות צרכן זכאי מלהתחבר למערכת הביוב

99.    (א)  חלפה חצי השנה והצרכן הזכאי טרם חיבר את נכסו למערכת הביוב כנדרש, בנסיבות שאינן תלויות בחברה, תהיה החברה פטורה מחובתה לספק לו שירותי פינוי; הצרכן יהיה אחראי לריקון בור הרקב, ויישא בעלות הכרוכה בכך, וזאת נוסף על החיוב שהוא חב בו לפי סעיף 3 לכללי חישוב עלות.

          (ב)  חברה רשאית להאריך את התקופה למתן שירותי פינוי לצרכן זכאי בתקופה נוספת, שלא תעלה על חצי שנה, ובלבד שהצרכן הזכאי הניח את דעתה כי הוא עושה את הנדרש לצורך חיבור הנכס למערכת הביוב.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 466

הוספת סעיף 99

שמירת דינים

100אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מתקנות המים (מניעת זיהום) (בורות ספיגה ובורות רקב), התשנ"ב-1992, ומאחריות בעל נכס לבור הספיגה או בור הרקב המחובר לבור הספיגה המצוי ברשותו.

מיום 1.7.2013

כללים תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 466

הוספת סעיף 100

פרק שמיני: הפסקות מים

מיום 1.9.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 945

הוספת פרק שמיני

הפסקת מים מתוכננת

101(א)  ראתה החברה כי קיים צורך בהפסקת מים מתוכננת רשאית היא לבצעה ובלבד שלא תעלה על שמונה שעות רצופות אלא אם כן אישר המנהל הכללי של החברה את הארכת ההפסקה ודיווח על כך בהקדם האפשרי לרשות הממשלתית לאחר שראה כי יש צורך כאמור, למנהל רשות המים.

          (ב)  הפסקת מים מתוכננת תבוצע באופן שבו הפגיעה בצרכנים הנוגעים בדבר תהיה מצומצמת ככל האפשר, ובכלל זאת תבוצע בשים לב, בין השאר, לשעות שבהן צריכת המים באזור שבו תתבצע הפסקת המים המתוכננת נמוכה ביותר.

          (ג)   במקרים שבהם הפסקת המים המתוכננת מבוצעת בין השעות 06:00 בבוקר ו-23:00 בלילה ועולה על שמונה שעות רצופות, תדאג החברה לאספקה סבירה של מי שתייה לצרכנים שהפסקת המים משפיעה עליהם, בשים לב לאורך הפסקת המים המתוכננת לנסיבות העניין ולמידת הצורך באספקה כאמור.

          (ד)  על אף הקבוע בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), חברה לא תבצע הפסקת מים מתוכננת בימים המפורטים בחלק א' של התוספת השנייה, ובימים המפורטים בחלק ב' של התוספת השנייה לא תבוצע הפסקה כאמור אלא בכפוף להרכב האוכלוסייה שעליה צפויה להשפיע הפסקת המים.

מיום 1.9.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 945

הוספת סעיף 101

הפסקת מים מתוכננת באזורים שבהם מצויים מוסדות ציבור

102(א)  מצאה חברה כי יש לבצע הפסקת מים מתוכננת העולה על ארבע שעות ברציפות, באזורים שבהם מצוי מוסד חינוך מוכר או מוסד פטור או מוסד רפואי, תדאג לספק למוסדות אלה בשעות פעילותם, במידת הצורך ולפי נסיבות העניין, נגישות למי שתייה לרבות פתרונות סניטציה.

          (ב)  חברה תתאם, מראש ובכתב, עם מוסד חינוך או מוסד פטור כאמור בסעיף קטן (א), את המיקום שבו יונחו פתרונות סניטציה במקרים של הפסקת מים מתוכננת או במקרים של הפסקת מים לצורך תיקון תקלות.

מיום 1.9.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 946

הוספת סעיף 102

מתן הודעה לצרכנים על הפסקת מים מתוכננת

103(א)  חברה תודיע על כוונתה לבצע הפסקת מים מתוכננת 48 שעות לפחות מראש לצרכנים הצפויים להיות מושפעים ממנה; בהודעה זו תיידע החברה את הצרכנים בין השאר על הסיבה להפסקת המים המתוכננת, האזורים שבהם תתבצע, מועד ופרק הזמן, מדויקים ככל האפשר, שבהם תתבצע הפסקת המים המתוכננת.

          (ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תישלח גם לראש הרשות המקומית או ראשי הרשויות המקומיות שצרכנים בתחומם צפויים להיות מושפעים מהפסקת המים המתוכננת.

          (ג)   חברה תיידע את נציגי השירות במרכז שירות הלקוחות שלה על כוונתה לבצע הפסקת מים מתוכננת, כקבוע בסעיף קטן (א).

          (ד)  חברה תשלח הודעה כאמור בסעיף קטן (א), לכל הצרכנים שבנכסם תופסק אספקת המים באופן מתוכנן בכל האמצעים המפורטים להלן:

(1)   פרסום בלוחות מודעות המצויים בתחום שבו תבוצע הפסקת המים המתוכננת, אם ישנם שכאלה;

(2)   הדבקה על דלתות הנכסים שבהם מבוצעת הפסקת המים המתוכננת; לעניין בית משותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, די בהדבקה על דלת הכניסה לבית המשותף;

(3)   באתר האינטרנט של החברה;

(4)   אם פרטי הקשר של הצרכן הנדרשים לשם כך מצויים בידה – באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או הודעה קולית, ובלבד שהחברה לא תפנה לצרכן באמצעי זה אם הצרכן הודיע לה כי אינו מעוניין לקבל הודעות בדרך זו;

(5)   אם החברה מספקת מקור מים חליפי לפי סעיף 101, תפרסם מידע בדבר מיקומו באמצעי הפרסום והודעות לפי סעיף קטן זה;

(6)   לעניין הודעות לפי סעיף זה יחול סעיף 73 לכללים העיקריים, ובסעיף קטן (א) אחרי "רוב צרכניה" ייקראו "בשכונה או באזור שבו תבוצע הפסקת המים המתוכננת".

          (ה)  להודעה לפי סעיף קטן (א) ופרסום לפי סעיפים קטנים (ד)(1) ו-(2) יצורף במקום בולט כיתוב בערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית הכולל את המילים "הודעה על הפסקת מים מתוכננת".

מיום 1.9.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 946

הוספת סעיף 103

 

מיום 28.1.2018

כללים תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7912 מיום 28.12.2017 עמ' 632

(2) הדבקה על דלתות הנכסים שבהם מבוצעת הפסקת המים המתוכננת; לעניין בית משותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, די בהדבקה על דלת הכניסה לבית המשותף;

הפסקות מים לצורך תיקון תקלות

104מצאה חברה כי יש לבצע הפסקת מים לצורך תיקון תקלות, תודיע על כך לצרכניה בהקדם האפשרי, לפי המפורט להלן:

(1)  במוקד השירות של החברה, תושמע הודעה מוקלטת לגבי האזור שבו קיימת תקלה והמועד המשוער להחזרת אספקת המים; במקרים שבהם תספק החברה מקור מים חליפי לפי פסקה (4) תכלול ההודעה המוקלטת מידע בדבר מיקומו של מקור המים החליפי;

(2)  עדכון שוטף בדבר התקלה באתר האינטרנט של החברה;

(3)  אם פרטי הקשר של הצרכן הנדרשים לשם כך מצויים בידה – באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או הודעה קולית, ובלבד שהחברה לא תפנה לצרכן באמצעי זה אם הצרכן הודיע לה כי אינו מעוניין לקבל הודעות בדרך זו;

(4)  במקרים שבהם הפסקת מים לצורך תיקון תקלות עולה על שעתיים רצופות, תדאג החברה לאספקה סבירה של מי שתייה לצרכנים הנוגעים בדבר; חובת אספקה כאמור לא תחול אם הפסקת המים נמשכת בין השעות 24:00 ל-05:00, אלא אם כן מדובר באזור שבו יש צריכה רבה של מי שתייה גם בשעות אלה;

(5)  במקרים שבהם הפסקת המים לצורך תיקון תקלות עולה על שלוש שעות רצופות ומבוצעת באזורים שבהם מצוי מוסד חינוך מוכר, או מוסד פטור או מוסד רפואי תדאג החברה לספק למוסדות אלה בשעות פעילותם, במידת הצורך ולפי נסיבות העניין, נגישות למי שתייה לרבות פתרונות סניטציה במיקום שייקבע מראש בינה ובין אותו מוסד.

מיום 1.9.2014

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 947

הוספת סעיף 104

פרק תשיעי: תשלום פיצוי לצרכן בשל הפרת אמות מידה

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 948

כללים (תיקון) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7418 מיום 1.9.2014 עמ' 1726

הוספת פרק תשיעי

נסיבות לתשלום פיצוי לצרכן

105(א)  חברה שעשתה אחד מאלה, תשלם לצרכן פיצוי בסכום של 50 שקלים חדשים –

(1)   לא הודיעה לצרכן בחשבון התקופתי כי הוא מבוסס על הערכת צריכה לפי סעיף 11;

(2)   לא שלחה לצרכן הודעה במועד הקבוע כי כמות המים שנמדדה בנכסו היא צריכה חריגה או צריכה חריגה מאוד, לפי סעיפים 13(ג) ו-13(ג1), לפי העניין;

(3)   חברה שהתקינה מד מים שלא נבדק במבדקה לפי סעיף 26;

(4)   לא החליפה מד מים שחלף המועד האחרון לכיולו לפי סעיף 26א;

(5)   לא הודיעה לצרכן במועד הקבוע בסעיף 27(ג) על החלפת מד מים בנכס לפי סעיף 27(א) ו-(ב);

(6)   לא שמרה צילום קריא של מד המים לפי סעיף 28;

(7)   לא הודיעה לצרכן על תוצאות בירור בתקופה הקבועה בסעיף 47 או שלא כללה בהודעה את הפרטים הנדרשים בסעיף;

(8)   לא הודיעה לצרכן על תוצאות הבדיקות הנוספות בתקופה הקבועה בסעיף 52 או שלא כללה בהודעה את הפרטים הנדרשים בסעיף;

(9)   המנהל הכללי לא הודיע לצרכן על תוצאות בירור צריכה במקרים חריגים בתקופה הקבועה בסעיף 52א(ה) או שלא כללה ההודעה את הפרטים הנדרשים בסעיף;

(10)  לא תיעדה פניית צרכן לפי סעיף 67;

(11)  לא שלחה אישור קבלת פנייה לצרכן במועד הקבוע בסעיף 68;

(12)  לא שלחה מענה בכתב לצרכן במועד הקבוע בסעיף 69;

(13)  לא שלחה לצרכן הודעה במועד הקבוע כי כמות המים שנמדדה בנכסו היא צריכה חריגה או צריכה חריגה מאוד, לפי סעיפים 13(ג) ו-13(ג1), לפי העניין.

          (ב)  חברה שעשתה אחד מאלה, תשלם לצרכן פיצוי בסכום של 100 שקלים חדשים –

(1)   ביצעה הערכת צריכה שלא בנסיבות הקבועות בסעיף 8(א) לכללים;

(2)   לא שלחה נציג לנכס במועד הקבוע בסעיף 13(ד);

(3)   לא חיברה את הצרכן בנכס חדש במועד הקבוע בסעיף 26ב(ב).

          (ג)   חברה שעשתה אחד מאלה, תשלם לצרכן פיצוי בסכום של 200 שקלים חדשים –

(1)   ביצעה פעולות גבייה בניגוד לסעיף 33;

(2)   לא פעלה ולא אפשרה לצרכן להסדיר את התשלום לפי סעיף 34;

(3)   לא החזירה לצרכן במועד תשלום יתר לפי סעיף 35;

(4)   לא החזירה לצרכן את הסכום ששילם בעד בדיקות נוספות, בניגוד לסעיף 51.

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 948

כללים (תיקון) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7418 מיום 1.9.2014 עמ' 1726

הוספת סעיף 105

הפרה נמשכת

106חברה שלא מילאה אחרי סעיף 105, תשלם לצרכן נוסף על הסכום הקבוע בסעיף האמור, סכום זהה לכל תקופת חיוב שבה נמשכת ההפרה.

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 949

כללים (תיקון) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7418 מיום 1.9.2014 עמ' 1726

הוספת סעיף 106

אופן ומועד התשלום

107(א)  חברה תשלם לצרכן פיצוי לפי סעיפים 105 ו-106, לפי העניין, אף אם לא התקבלה דרישה מהצרכן, לא יאוחר ממועד החיוב של החשבון התקופתי הראשון שלאחר 61 ימים ממועד הפרת ההוראה המנויה בסעיף 105 (להלן – המועד הקובע); התשלום יהיה בהשבה או בקיזוז מהחשבון התקופתי הבא.

          (ב)  לא שולם לצרכן תשלום לפי סעיפים 105 ו-106, לפי העניין, במועד הקובע, תיווסף עליו הצמדה וריבית פיגורים של החשב הכללי, בחישוב יומי, ממועד התשלום עד תשלומו בפועל.

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 949

כללים (תיקון) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7418 מיום 1.9.2014 עמ' 1726

הוספת סעיף 107

עדכון סכומים

108הסכומים הקבועים בסעיף 105 יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014); הסכום האמור יעוגל כלפי מטה לסכום שהוא מכפלה של 10 אגורות.

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 950

כללים (תיקון) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7418 מיום 1.9.2014 עמ' 1726

הוספת סעיף 108

סייג לפיצוי

109על אף הקבוע בפרק זה –

(א)  באירועים שאינם נתונים לשליטת החברה, כגון מלחמה, שביתה, השבתה, קריסת מערכות מחשוב, אירועי טבע חריגים, שכתוצאה מהם נמנע מהחברה לבצע את התחייבויותיה לפי כללים אלה, לא תימנה התקופה שבה נמשך אותו אירוע במניין הימים לחישוב הפרת ההוראות המנויות בסעיף 105.

(ב)  חברה לא תחויב בתשלום פיצוי לצרכן במקרים של שריפה, איבוד נתונים כתוצאה משבר, תקלות חומרה או תוכנה, גניבה, חבלה וכיוצא באלה ובלבד שהדבר לא נבע מרשלנות החברה.

מיום 1.1.2015

כללים תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7354 מיום 13.3.2014 עמ' 950

כללים (תיקון) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7418 מיום 1.9.2014 עמ' 1726

הוספת סעיף 109

פרק עשירי: הליכים לפי כללי הניתוק

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1072

הוספת פרק עשירי

מדיניות יישום הליכי הגבייה

110.  חברה תקבע מדיניות אחידה לעניין מיצוי הליכי גבייה מול צרכן וזאת בשים לב לסוג הצרכן ונסיבותיו; מדיניות כאמור תפורסם באתר.

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1072

הוספת סעיף 110

מתן הודעה בדבר  אי מסירת פרטים מזהים

111.  (א)  חברה שאין בידה את מספר הזהות ואת פרטי כתובת מגוריו של צרכן ביתי כפי שמופיע ברישומי רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, רשאית לפנות בבקשה לצרכן להעביר נתונים אלה, הנדרשים לצורך הפעלת הליכי גבייה, בתוך תקופה שתורה, שלא תפחת מ-7 ימי עסקים.

          (ב)  סירב צרכן לבקשת חברה לפי סעיף קטן (א) או לא השיב לבקשה בתוך התקופה שהורתה, תשלח החברה לצרכן הביתי התראה ובה השלכות סירובו לבקשת החברה למסירת הפרטים האמורים.

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1072

הוספת סעיף 111

התראה לצרכן הביתי טרם העברת בקשה לביצוע פעולת ניתוק אספקת מים

112.  לצורך העברת בקשה למנהל הרשות כאמור בסעיף 6 לכללי הניתוק, תפעל החברה כמפורט להלן:

(1)  החברה תשלח לצרכן הביתי התראה לפי סעיף 6(א)(5) לכללי הניתוק, ערוכה לפי נוסח טופס 4 שבתוספת על כוונתה להגיש בעניינו בקשה למנהל הרשות לאישור ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים, 15 ימים לפחות לאחר שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 6(א)(1) עד (4) לכללי הניתוק;

(2)  בהתראה כאמור בפסקה (1), תיידע החברה את הצרכן הביתי על זכותו לפנות אליה בתוך 21 ימים בבקשה שלא להעביר בקשת ניתוק אספקת המים בעניינו למנהל הרשות וזאת בשל היותו חסר יכולת כלכלית לשלם את חובו או בשל נכונותו למסור לחברה באופן מיידי את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית; החברה תציין בפני הצרכן הביתי את זכותו להביא לפניה את טענותיו בדבר היותו חסר יכולת כלכלית, בכתב או בעל פה, לפי העדפתו; צרכן רשאי לערוך את בקשתו לפי נוסח טופס 5 שבתוספת וכן הוא רשאי לצרף לבקשתו בכתב או בעל פה כל מסמך או מידע שיש בו כדי לתמוך בבקשתו, ובכלל זה גם תיעוד חזותי;

(3)  להתראה כאמור בפסקה (1) תצרף החברה הודעה לצרכן הביתי על כוונתה ליידע את המחלקה לשירותים חברתיים על העברת בקשה כאמור בסעיף 6(א) לכללי הניתוק למנלה הרשות ולהציע לה להעביר לעיון החברה חוות דעת בדבר מצבו הכלכלי בתוך 21 ימים מיום קבלה ההודעה; בהודעה לצרכן הביתי תציין החברה כי פנייה כאמור תתבצע בכפוף לקבלת הסכמת הצרכן הביתי, וכי אם לא יודיע על הסכמתו בתוך 7 ימים יראו אוו כמי שסירב לפעולת החברה כאמור;

(4)  חברה תשלח לצרכן ביתי שפנה אליה בבקשה כאמור בפסקה 2 הודעה כי החלטת המנהל הכללי או עובד בכיר של החברה שהמנהל הכללי אצל לו את סמכותו לעניין זה, תינתן בעניינו לאחר שמיעת טענותיו כאמור, אם יבחר לעשות כן, ולאחר בחינת כלל המידע הנוגע לעניין בעניינו של הצרכן המצוי בידי חברה;

(5)  המנהל הכללי או עובד בכיר של החברה שהמנהל הכללי אצל לו את סמכותו לעניין זה, יבחן את הנתונים המצויים בחברה בעניינו של הצרכן הביתי, את טענותיו ואת ראיותיו של הצרכן הביתי, אם הוגשו, ובכלל זה את חוות הדעת שקיבל בעניינו, אם קיבל, מהמחלקה לשירותים חברתיים, טרם שיקבל החלטה בבקשתו של צרכן ביתי להכיר בו צרכן ביתי חסר יכולת כלכלית לשלם את חובו השוטף;

(6)  סבר המנהל הכללי או עובד בכיר של החברה שהמנהל הכללי אצל לו את סמכותו לעניין זה, שהצרכן הביתי הוא בעל יכולת כלכלית לשלם את חובו או שמעשיו הם בגדר ניצול לרעה כהגדרתו בסעיף קטן 6(ב) לכללי הניתוק, תשלח החברה הודעה על כך לצרכן הביתי בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה, ערוכה לפי נוסח טופס 6 שבתוספת; בהודעה זו תמסור החברה לצרכן הביתי את פרטי ההתקשרות עם הוועדה המייעצת ותודיע לו על זכותו להביא לפניה את טענותיו.

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1072

הוספת סעיף 112

תיעוד

113.  חברה תתעד את פעולותיה לפי סעיף 112, לתקופה שלא תפחת משנתיים.

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1074

הוספת סעיף 113

התראה לצרכן של נכס אחר בשל  אי תשלום

114.  לצורך ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים לפי סעיף 15 לכללי הניתוק תפעל החברה כמפורט להלן:

(1)  תשלח לצרכן בנכס האחר, 21 ימים לפחות לאחר שהתקיימו התנאים בסעיף 15(א) לכללי הניתוק, התראה על כוונתה לבצע פעולת ניתוק אספקת מים לפי סעיף 15(ב) לכללי הניתוק, ערוכה לפי נוסח טופס 7 בתוספת; ההתראה תכלול מידע על זכות הצרכן בנכס האחר להביא לפני החברה בתוך 21 ימים את טיעוניו, בכתב או בעל פה, נגד ביצוע פעולת ניתוק אספקת המים, והאופן שבו על הצרכן להביא לפניה את טיעוניו לעניין זה;

(2)  בתוך 21 ימים מיום הגשת טיעוני הצרכן בנכס האחר לחברה או בחלוף המועד שנקבע להגשת טיעונים, לפי המוקדם, תודיע לצרכן בנכס האחר על החלטתה בעניינו;

(3)  בטרם ביצוע פעולת הניתוק תמתין החברה עד שיחלפו 21 ימים לפחות ממועד מסירת ההתראה או ההודעה לצרכן בנכס האחר לפי פסקאות (1) או (2), לפי העניין, לפי המאוחר מבין השניים.

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1074

הוספת סעיף 114

הודעה על ביצוע פעולת ניתוק

115.  חברה תשלח לצרכן ביתי הודעה על החלטתה לבצע פעולת ניתוק אספקת המים בנכסו כאמור בסעיף 14 לכללי הניתוק, ערוכה לפי נוסח טופס 8 בתוספת.

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1074

הוספת סעיף 115

התראה לפני ביצוע ניתוק חוזר

116.  טרם ביצוע פעולת ניתוק חוזר לפי סעיפים 18(ג) ו-(ד) לכללי הניתוק, תדביק החברה על הדלת החיצונית, או במקום אחר בולט לעין בנכס או בסמוך אליו, במעטפה אטומה וחתומה שעליה שם הצרכן וכתובתו בלבד, התראה בטרם ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים כאמור ערוכה לפי נוסח טופס 9 שבתוספת.

מיום 23.3.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7502 מיום 23.3.2015 עמ' 1074

הוספת סעיף 116

פעולת ניתוק אספקת מים לבקשת צרכן

117.  (א)  על פעולת ניתוק אספקת מים לבקשת צרכן יחולו ההוראות האלה:

(1)   צרכן המבקש לנתק נכס ממערכת המים יגיש לחברה בקשה בכתב הכוללת הצהרה ולפיה לא הקנה או העביר את זכויותיו בנכס לצד ג' לפי חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971, או חוק השומרים, התשכ"ז-1967, וכי אין בבקשה כדי לפגוע בזכויותיו של צד ג';

(2)   הבקשה תהיה ערוכה לפי נוסח טופס 10 שבתוספת;

(3)   הצרכן ישלם את התעריף לניתוק מד מים לבקשת צרכן לפי פרט 2 בתוספת השנייה לכללי התעריפים;

(4)   נרשמו אצל החברה חובות כספיים בשל צריכת שירותי המים והביוב בנכס, יסדיר הצרכן המבקש את תשלום יתרת החוב או ימסור יחד עם הבקשה את פרטי ההתקשרות עמו לצורך הסדרת החוב;

(5)   בקשה לניתוק מד מים ראשי תוגש כשהיא חתומה בידי כל הצרכנים בנכס.

          (ב)  חברה תבצע פעולת ניתוק אספקת מים בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת בקשת הצרכן; בעת ביצוע פעולה כאמור תדביק החברה, על הדלת החיצונית או במקום אחר בולט לעין בנכס או בסמיכות