צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער),
תשע"ב-2011

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – חינוך

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

שיעור ההשתתפות של המשרד בעלות שכר של מנהל יחידת נוער

Go

2

סעיף 3

פרסום

Go

2


צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער),
תשע"ב-2011
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א-2011 (להלן – החוק), אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

          "אשכול יישובים" – דירוג הרמה הכלכלית-חברתית של הרשויות המקומיות, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המשרד" – משרד החינוך;

צו תשע"ז-2017

          "עלות שכר" – עלות שכר ממוצע שנתי בעד משרה מלאה של מנהל יחידת נוער או סגן מנהל יחידת נוער ברשות מקומית, בהתאם לנתונים לעניין זה, שהמשרד המפרסם לשנת תקציב או לשנת לימודים, לאחר היוועצות במרכז השלטון המקומי.

מיום 1.9.2016

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7760 מיום 9.1.2017 עמ' 530

"עלות שכר" – עלות שכר ממוצע שנתי בעד משרה מלאה של מנהל יחידת נוער או סגן מנהל יחידת נוער ברשות מקומית, בהתאם לנתונים לעניין זה, שהמשרד המפרסם לשנת תקציב או לשנת לימודים, לאחר היוועצות במרכז השלטון המקומי.

שיעור ההשתתפות של המשרד בעלות שכר של מנהל יחידת נוער צו תשע"ז-2017

2.       (א)  שיעור ההשתתפות החלקית של המשרד בעלות שכר של מנהל יחידת נוער ברשות מקומית יהיה לפי דירוגה של אותה רשות מקומית באשכול היישובים, באחוזים כמפורט להלן:

(1)   אשכולות 1 עד 3 – 90;

(2)   אשכול 4 – 80;

(3)   אשכולות 5 עד 7 – 45;

(4)   אשכולות 8 עד 10 – 20.

          (ב)  רשות מקומית שבתחומה יש 30,000 ילדים ונערים לפחות, זכאית, נוסף על האמור בסעיף קטן (א), להשתתפות בעלות שכר של סגן מנהל יחידת נוער, בשיעורים הנקובים בסעיף הקטן האמור ובלבד שבעל משרה זה יעמוד בתנאים הקבועים בסעיפים 3 ו-4 לחוק.

מיום 1.9.2016

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7760 מיום 9.1.2017 עמ' 530

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

שיעור ההשתתפות של המשרד בעלות שכר של מנהל יחידת נוער

2. שיעור ההשתתפות החלקית של המשרד בעלות שכר של מנהל יחידת נוער ברשות מקומית יהיה בהתאם לדירוגה של אותה רשות מקומית באשכול היישובים, באחוזים כמפורט להלן:

(1) אשכולות 1 עד 4 – 70;

(2) אשכולות 5 עד 7 – 45;

(3) אשכולות 8 עד 10 – 0.

פרסום

3.       משרד החינוך יפרסם באתר האינטרנט של המשרד, בראשיתה של כל שנת לימודים, את רשימת הרשויות המקומיות הזכאיות להשתתפות המשרד במימון חלקי של עלות השכר של מנהל יחידת הנוער ברשות המקומית באותה שנת תקציב (להלן – רשות זכאית), ואת גובה הסכום המגיע לכל רשות זכאית, בצירוף הסברים על אופן החישוב.

כ"ב באלול התשע"א (21 בספטמבר 2011)                            גדעון סער

                                                                                                               שר החינוך

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"ב מס' 7037 מיום 2.10.2011 עמ' 2.

תוקן ק"ת תשע"ז מס' 7760 מיום 9.1.2017 עמ' 530 – צו תשע"ז-2016; תחולתו על שנת הלימודים תשע"ז ואילך.